Een belangrijk congres Missie ènvloot Noord-Celebes Eisenhower voor 1960 weg Mechanische gids geeft toeristen tips Westen moet zich niet te snel laten overhalen Mohammedanen in Franse leger deserteren VERWARDE SITUATIE INDONESIË Maatregelen tegen Kwomintang Koningin donderdag naar Amsterdam Voor tien mille aan sieraden geroofd Krentenbossen en bongerds in bloei Reeds 25.000 via poolroute naar Vancouver Leden der Akademie onderscheiden Informaplione' in vier talen Meisje gedood bij jeugdwielerronde IfêebleAS NAVO over topconferentie: Pulitzer-prijs voor New York Times Voortzetting van ambassadeurs- overleg Duitse TV-kijkers zien Rotterdam Wisselvallig weer r WERELDPRIMEUR IN AMSTERDAM Kle uter in Amersfoort overreden DINSDAG 6 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3984 r Weer samen Razzia's Otto Abetz gedood bij auto-ongeluk ONGELUK IN HOORN IiomIwHI V_ Directeur: H. DE KU1G j Hoofdredacteur: Dr. J. A.. H. J. S. BRUINS SLUT OOSTELIJK INDONESIË vg Bin III NORWAY Sowjet-Unie akkoord BOtwrcum. witte ae witnstraai Ju lelct. U570O (4 li Postbus 1112 - Postgiro No, 424519. Klachtendienat abonnementen. 18 Ju19.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon L1S70U •fGravenbage: Huygerispleln l Telef, 183467 >3 Ulnenl Postbus 1081 - Postgiro No. 424867. Klaehtendlenat: 18J01D30 u. Te let. 362569 Dordrecht: Schefferspjein 3 - Postgiro No 424208 Celefoon 4570 Kjscbtendienst na 17J30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week f 2,65 per maand, t TM per kwartaal. Losse nummers 15 eeat Verschijnt dagelijks. (Geldig tot woensdagavond) OVERDAG KOUDER. Zwaar bewolkt mei tijdelijk enige regen, maar morgen ook opklaringen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind, ruimend naar west. Kouder overdag. Morgen: Zon op: 5.01 Maan op: Onder: 20.13 Onder: 8.29 HET Kurhaus te Scheveningcn zal in de tweede helft van deze week een groot aantal christen-democraten uit West-Europa ontvangen. Dit is mee een van de vruchten, welke uit de be vrijding, die wij zo pas weer feestelijk hebben gevierd, zijn opgebloeid. WJ bedoelen de twaalfde conferentie van de N.E.I., de Nouvelles Equipes Intemationeles (N.E.I.), die in ons land luistert naar de naam: Internatio nale Unie van Christen-Democraten Aan dit congres gaat vooraf een bijeen komst van de Intern. Unie van jonge Chr. Democraten. Ten aanzien van de N.E.I. herinneren wij eraan, dat deze bundeling in 1947 tot stand kwam toen de christen-demo cratische partijen, die na de tweede wereldoorlog als nieuwe politieke groe peringen van al vroeger bestaande po litieke partijen op chr. grondslag ont stonden, besloten op westeuropees niveau te gaan samenwerken. Voor ons land zyn hierbij aangesloten de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U. Uiteraard bestaat er een zekere dif ferentiatie tussen de aangesloten par tijen, ook wat de formulering van hun politiek program betreft. De bindende kracht vormt de overtuiging, dat de christelijke en geestelijke inspiratie voor de politieke werkzaamheid op alle terrein een wezenlijk belang is en dat daarom de christenen bij de op bouw van een rechtvaardige Internatio nale rechtsorde een zeer belangrijke bijdrage kunnen en moeten leveren. Uitgaande van de gedachte, dat in onze tijd de menselijke samenleving en onze gehele cultuur in de meest ver schillende sectoren ernstig bedreigd worden in één van hun fundamentele waarden, nl. de menselijke persoon lijkheid, heeft men besloten op het deze week te houden NJS.I.-congrcs het vraagstuk van de menselijke persoon lijkheid in onze moderne eeuw te be handelen. Djakarta wil met opstandelingen EN aanzien van de le behandelen onderwerpen het volgende: staats secretaris W. K. N. Schmelzer zal een inleidend rapport geven over de be tekenis van de menselijke persoon fn chr. zin en aan haar problematiek In onze maatschappij. De Westduitse bondsminister van Econ. Zaken, prof. dr. L. Erhard zal daarna de hoofdlijnen aangeven van een economische politiek, die de grondslag vormt voor een zo volledig mogelijke ontplooiing van de menselijke persoon, die er echter even zeer op gericht moet zijn deze welvaart allen ten deel te doen vallen. De heer ML Ruppert, a.-r. senator en voorzitter van het C.N.V. zal handelen over de menselijke persoonlijkheid en de sociale rechtvaardigheid. Verder komen aan de orde de problemen die samenhangen met de bescherming van onze cultuur en onze vrijheid tegen de bèdreiging van het communisme. Hier is inleider het Tweede-Kamerlid, it.-gen, M. K. H. Calmeyer. Een algemeen politiek ver slag zal geleverd worden door het Franse parlementslid voor de M.R.P., de heer Alfred Coste—Floret. DE Intern. Unie van jonge. Chr. Democraten, die bij de N.E.I. ts aangesloten en afzonderlijk congres- seert, gaat zich bezighouden met de migratie in het perspectief van de Europese integratie, waarbij o.a. als inleider zal optreden mr. P. Coumou, juridisch adviseur bij de Chr. Metaal- bedrijfsbond, die uit hoofde van zijn werkzaamheden in E.G.K.S.-verband van de hier liggende vraagstukken bij zonder goed op de hoogte is. Dit internationale politieke contact tussen de jongeren is uiteraard even eens van groot belang. Voor Nederland maken de jonge K.V.P.'ers en de A.-R. jongeren er deel van uit. (De C.-H. jongeren hebben tot dusver aan bun principebesluit om toe te treden geen uitvoering kunnen geven). Van bijzondere betekenis is, dat, evenals de N.E.I., de Unie van jongeren contacten heeft met vertegenwoordigers van de Midden- en Oosteuropese chr. democratische partijen in ballingschap, terwijl de laatste tijd ook relaties wer den aangeknoopt met landen in Zuid- Amerika. Gaarne spreken wij de wens uit dat het internationale contact, dat deze week in Scheveningen plaatsvindt, rijke vrucht mag afwerpen en er mede toe zal mogen bijdragen dat In bet veels zins ontkerstend Europa het besef ver levendigd wordt, dat voor ons wereld deel alleen in de weg van het christen dom behoud en toekomst zijn wegge legd. Wel blijkt, dat luitenant-kolonel Wa- roaw. de voormalige militaire attaché van Djakarta in Peking, die in contact staat met de opstandelingen, in een brief aan Nasoetion heeft meegedeeld er naar te zullen streven tot een op lossing te komen tussen Djakarta cn de tegenregering door middel van on derhandelingen. Warouw zou hebben medegedeeld geen partij te zullen kiezen, doch als de pogingen om tot een oplossing te geraken, mochten falen, dan zou hij riéh bij de „Permesta-beweging" in Noord-Celebes aansluiten. Het is echter niet goed mogelijk, een juist beeld te krijgen van de situatie in Indonesië. Andere berichten maken namelijk melding van een invasievloot van Djakarta, die zich gereed zou ma ken om Noord-Celebes te bezetten. De plannen voör deze invasie zouden zijn voorbereid door Nasoetion, dezelfde man dus van wie wordt gezegd dat hij thans door overleg tot een verge lijk in Indonesië tracht te komen. Voor het eerst sinds een lange tijd zijn president Soekamo en oud vice- president Hatta weer samen gezien, aldus bericht het Indonesische pers agentschap Antara, Beiden waren aanwezig bij de ope ning van een sportpark in Bandoeng. De president knipte het gebruikelij ke lint door, en Hatta liet de ballonnen op, een der festiviteiten waarmede de opening gepaard ging. „Na afloop van de openingsplechtig heid wandelden Soekamo en Hatta zij aan zij naar een gebouw in het park", aldus Antara. Tijdens razzia's, welke In de afge lopen nacht in Djakarta werden ge houden, zün tientallen personen ge- H.M. de Koningin is voornemens de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen die gehouden zal worden ter gelegen heid van het tienjarig bestaan van het Nederlands cultureel contact, het na tionaal orgaan voor overleg, beraad en samenwerking voor de verenigingen tn instituten op het gebied van de volksontwikkeling en volkscultuur. De bijeenkomst wordt donderdag gehou den in het Stedelijk Museum te Am sterdam. OVERSTE PIRNGAJDIE, de woordvoerder van het Indonesische leger in Djakarta, heeft meegedeeld, dat dc Indonesische staf chef, generaal-majoor Nasoetion, een bijzondere missie heeft afge vaardigd, die moet trachten in verbinding te komen met kolonel Kawilarang, de opperbevelhebber van de opstandelingen, die zich ergens in Indonesië moet bevinden, om hem op de rechte weg tc doen terugkeren. Volgens Pirngadie zouden de resultaten van deze besprekingen kunnen worden gebruikt als richtlijnen voor de ver dere ontwikkelingen in de situatie in Indonesië. Eerder was meegedeeld dat de opstandelingen om onder handelingen hadden gevraagd. Het initiatief blijkt echter van Dja karta uit te gaan. In de juwielierszaak G. P. Visser, aan de Voorstraat te Dordrecht, is voor een bedrag van tienduizend gulden aan gouden ringen, colliers, oorknoppen en hangers geroofd. Ook in de woning van de juwelier hebben dieven naar kost baarheden gezocht, maar zonder resul taat. De juwelier was afwezig. Frankrijk en West-Duitsland beginnen binnenkort met een gezamenlijk pro gramma van een vliegtuig voor de NAVO-verdediging, dat verticaal kan opstijgen. PHILlPPtJNC iPPtJNEN NtfUW Mindanao SERA WAK böcioee gJMQlttSIE*! B0OENA1 oroKon S TANOJOCNG SCLO» Ct/tbts itt Morotci Grote Oceaan Molukse wENAOo olmanera Fidore BORNEO Wa\g*oN/EUÏVEE GUINEA - coflONTALOm/rr BAL1X PAPA f4 Batian V-ZPALOt CEL BE PALO Soglo— Cr mm ^^MtSOOl BANDJE P 1 UASiM Cc ram KtNDARl Bo«roe=AA4flOjNA MOL UKk:EN Ban cfa jree Greni vitce c*varrbzonp Boetoen baloio V PfLT De Canadian Pacific Airlines heeft sinds juni 1955 reeds 25.000 passagiers via de poolroute van Amsterdam nuar Vancouver of in omgekeerde richting vervoerd. De 25.000ste bleek gisteren mevrouw Molly Francis Edhouse uit Wellington in Nieuw-Zeeland te zijn, die van Schiphol naar Vancouver ver trok. De stewardess gaf haar als reis genoot mee Percy, de poolbeer, die het symbool van de CPA voor deze route is. Mevrouw Edhouse en haar man, een beheerder van landgoederen, waren in september per schip met vakantie naar Europa gekomen. Het echtpaar had ook een week door Nederland gezwor ven. Het kwam, na vele Europese lan den te hebben bezoent, in Engeland terecht, waar de dingen een onver wachte keer hadden genomen. De heer Edhouse liefhebbert in uitvindingen en in Kensington (Londen) werd hij in de gelegenheid gesteld een van zijn denkbeelden te verwerkelijken. De nieuwe vinding, waarop de heer Ed house patent heeft verkregen, heeft betrekking op een soort plaat, die bij het afdraaien geluid overbrengt (mu ziek bijv.) en tegelijk een beeld in kleuren op een scherm geeft. Dat is de reden, waarom de heer Edhouse in Londen is achtergebleven, terwijl zijn echtgenote thans naar Wellington te. rugkeert. arresteerd. De gearresteerden zouden voornamelijk personen zün, die natio- nalisiisch-China vriendschappelijk ge zind zün. De vorige week heeft de Indonesi sche regering de beschuldiging ge uit, dat vliegtuigen van de opstande lingen, die aanvallen op havens in Oost-Indoncsïë hebben gedaan, zouden zijn bemand door nationalistisch-Chï nese onderdanen. Het invloedrijke nationalistische par tijorgaan „Soeloeh Indonesië" berichtte vandaag, dat de „Kwomintang-organi- satie" In Indonesië binnenkort zal wor den verboden. De voorzitter van de Amerikaanse democratische partij, Butler, heeft In een vraaggesprek voor de radio ver klaard, dat er aanwijzingen zijn. dat president Eisenhower de last van zün ambt te zwaar vindt om een volledige tweede termijn als president uit tc dienen. Butler voorspelde, dat Eisenhower zich nog voor de benoeming van een republikeinse kandidaat voor het pre sidentschap in 1960 zal terugtrekken. Hij meende, dat Eisenhower, indien hij zich terugtrekt, zün ambt zal overdra gen aan vice-president Nixon. Ter gelegenheid van het jubileum der Koninklijke Nederlandse Akade mie voor Wetenschappen heeft minis ter Cals vanmiddag in het Koninklyk Instituut voor de Tropen drie konink lijke onderscheidingen uitgereikt: Prof, dr. B. A. van Groningen uit Lel den, algemeen voorzitter van de ju bilerende academie, werd benoemd tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau, prof. dr. S. T, Bok te Naarden, lid van de afdeling wis- en natuur kunde dot academie, tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en de heer M. E. 't Hart uit Amsterdam, hoofd van de administratie, tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. (Van onze correspondent) Hat zachte voorjaarsweer heeft er voor gezorgd, dat de in het hele land bekende krentenbossen op het land goed Eerde bij Ommen langzaamaan in bloei komen. Morgen en donderdag zullen de bossen rondom Eerde in volle bloei staan, maar ook tijdens het weekeinde zal er nog volop te genie ten zün. In de Betuwe bloeien op het ogen blik de pruimebomen, peren en vroege kersen. Er is daarbij nog maar weiniï groenvorming aanwezig. Ook de mei kersen breken nu door. Men verwacht dat ran het einde van de weck ook ae appels zullen bloeien, zodat dan wat slechts zelden voorkomt te gelijk verschillende soorten vruchtbo men bloeien. (Van een onzer verslaggevers) De vorig jaar aangekondigde wereld primeur, een mechanische gids, die de toeristen tips voor een wel te be steden dag influistert, is vanmorgen onder de aanduiding „Informaphone" in het bijkantoor van de V.V.V. te Amsterdam op het Stationsplein in gebruik gesteld. Mr. P. J. Mijksenaar, secr.-penningmeester van de V.V.V. en stadsvoorlichter bij uitstek, heeft als eerste (officieel) van de vinding gebruik gemaakt. Het gaat zó. De vreemdeling werpt een dubbeltje in een gleuf, neemt de hoorn van de haak en wordt dan al naar zijn behoefte in het Nederlands, Frans, Duits of Engels ingelicht over de mogelükheden van de dag. De actuele tekst wordt 's morgens op de geluidsband aangebracht en geeft een overzicht van wat men bü de weersomstandigheden en weersver wachtingen van het ogenblik kan doen. En niet alleen richt men de aandacht op de hoofdstad, maar ook als het weer daartoe geschikt is op evenementen in de omgeving. Om een voorbeeld te noemen: op de mo- gelykheid het Frans Halsmuseum in Haarlem te bezoeken by kaarslicht, of een rit te maken naar de Alk maarder kaasmarkt. Na twee minuten informatie klapt een luikje open in het apparaat en kan de toerist zich uit voorraad een sta peltje instructieve folders verschaf fen, waardoor zijn wetenschap wordt afgerond. Bii elk der vier apparaten behoren twee telefoons, zodat echtparen of andere paren zich geiyktydig in hun eigen taal kunnen laten voorlichten. De informaohone is de uitwerking van een idee van de heer J. N. Strijkers directeur van de Amster damse V.V.V. Men hoopt op deze wijze arbeid te be sparen en de toerist tevens op een Otto Abctz, de Duitse ambassadeur bü de rcgering-Petain in de periode 19401945, is maandag by een auto ongeluk te Düsseldorf om het leven gekomen. Zün vrouw Suzanne, die aan het stuur zat, verloor eveneens het leven. Abotz werd in 1949 door een Frans tribunaal tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld. Hij werd echter in april 1954 in vrijheid gesteld. Sedert het be gin van het jaar was hy redacteur van het liberale blad „Fortschritt". Abetz was 55 jaar. aantrekkelyke wyze van dienst te kunnen zyn. Al wordt over het apparaat in den vreemde alleen maar gepraat (en dat zal zeker gebeuren) dan is al veel bereikt. Tüdens de „jeugdwielerronde' die gistermiddag ter gelegenheid van de bevrydingsdag m Hoorn werd gehou den, is de 15-jarige Froukje Russchen uit -B lokkei, die plotseling de baan overstak, in botsing gekomen met een renner. Zü viel en werd met een her senschudding naar het ziekenhuis ge bracht, waar ze even na aankomst overleden is. Advertentie) BINNENVERINGBED ooif gerpaoki Hazet-Fabrielcen Zevenbergen SCHUIMRUBBERBED met extra versterkte middensector De ministers van Buitenlandse Za ken van de vijftien NAVO-landen, die momentcel in Kopenhagen bijeen zijn, menen dat het Westen moet blijven pogen tot een beëindiging van de kou de oorlog met Kusiand te komen Indien mogelyk door middel van een topconferentie. ZU zün echter van me ning, dat het Westen zich niet al te gemakkelyk moet laten overhalen een topconferentie met de Bussen te hou den. De Amerikaanse minister Dulles heeft op de middagvergadering van gisteren gezegd, dat president Eisen hower en hüzelf voorstander zyn van een topconferentie als de voorberei dingen daartoe de hoop op resultaat rechtvaardigen. De openbare en de officiële mening in Amerika, zei hy, zien met niet veel hoop naar zo'n top conferentie uit, vooral niet sinds de jongste ontwikkeling in de veiligheids raad. Als de Russen het Amerikaanse voorstel betreffende het Noordpoolge bied handen aangenomen, had dat volgens Dulles een keerpunt in de be- tre'r'nngeo met Rusland kunnen bete- 45- kenen. Minister Luns, de Nederlandse mi nister van Buitenlandse Zaken, be toogde en vond daarby instemming by vele van zyn collega's dat het eerste doel van de Sowjet-Unie by elk voorstel tot lokale ontwapening is de afweerkracht met atoomwapens van het westen te verminderen. Elke lokale ontwapening is voor het westen le vensgevaarlijk, omdat de Sowjet-Unie achter deze gedemilitariseerde zones een grote macht in stand zou houden, zei mr. Luns. De Amerikaanse ambassadeur te Moskou, Llewellyn Thompson, is van morgen per vliegtuig naar Kopenhagen gereisd voor overleg met minister van Buitenlandse Zaken Dulles. De New York Times heeft de Pulitzer- prys voor de behandeling van bui tenlands nieuws gekregen. Het blad wordt geprezen wegens „het bewon derenswaardige initiatief, de conti nuïteit en hoge kwaliteit der be richtgeving". Dit is de eerste maal dat deze prijs is toegekend aan een dagblad. Een speciale eervolle vermelding viel de commentator Walter Lippmanrr ten deel. Wylen Joseph Pulitzer, een bekend dagbladeigenaar en journalist, heeft 41 jaar geleden een fonds In het le ven geroepen waaruit jaarlijks prij zen voor journalistieke prestaties worden toegekend. James Agee heeft met zijn boek „A death in the family" de Pulitzer- romanprys 1958 gewonnen. Het spel „Look homeward Angel" van Ketb Frings ontving de prys voor toneel werken. De prys voor een historisch werk ging naar Ray Hammond f71) voor diens „Banks and politics in America, from the revolution to the civil war". De prijs voor poëzie kreeg Robert Penn Warren voor „Promises: Poems 1954—1956". Samuel Barber kreeg de priis voor een verdienstelyk muzikaal werk toe gekend voor de partituur van ..Vanes sa", een opera, die op 15 januar, r958 in de Metropolitan Opera House in première ging. Minister Luns en zijn Noorweegse collega Halvard Lange in een ken nelijk vrolijk gesprek gewikkeld vlak voor de opening van de NAVO- conferentie in Kopenhagen. Een Parijse krant, de socialistische „Paris Journal" is gisteren in beslag genomen, wegens een artikel waarin beweerd werd, dat 1200 mohamme danen die door de Fransen gerekruteerd waren om tegen de rebellen te strüden, gedeserteerd zijn. Andere Paryse bladen, welke arti kelen hadden waarin kritiek geleverd werd op de gang van zaken met de mohammedaanse militie, doch waarin geen cijfers genoemd werden, mochten wel verkocht worden. Het hoofdkwartier van de Franse opperbevelhebber Salan heeft gisteren een communiqué uitgegeven, waarin beweerd wordt dat de persberichten over een botsing tussen het vreemde lingenlegioen en eenheden van het par ticuliere leger van de mohammedaanse generaal Bellounis onjuist zyn. Beilounis heeft een leger van onge veer 4.000 man, dat de rebellen met Franse hulp heet te bestryden. Doch in persberichten in Parys .werd giste ren te verstaan gegeven dat steeds meer mannen uit dat leger weglopen en dat bet aan de rand van een revolte staat. De Sowjet-Unie heeft de westelijke grote drie gisteren laten weten, dat zU instemt met een voortzetting van de be sprekingen op amnassadenrs-niveau. Zy heeft daarbij echter de beperking opgelegd, dat de ambassadeurs alleen zullen mogen spreken over de tijd en de plaats waarop de ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankryk, de Ver. Staten en Rusland zullen samenkomen om voorbereidin gen te treffen voor een top-eonferentie. Aan de ministersconferentie wil de Russische regering de taak toebedelen de agenda voor de topconferentie te bespreken. De Sowjet-Unie betreurt het in haar antwoord aan de westerse landen, dat het westen heeft besloten de bespre kingen niet uit te breiden door afge vaardigden van Polen en ïsjechoslo- wakye toe te laten tot het voorberei dend overleg. (Van onze radicredacteur) Rotterdam is door de Duitse televisie gekozen als doel van een bezoek aan Nederland op woensdag 21 mei des avonds 8.20 uur. De Duitse TV-kijkcrs (dat zyn er ongeveer 5 miljoen) zullen, op die avond iets van het oude Rotterdam zien in het historisch museum van de stad en verder wordt een indruk gegeven van de moderne wederopbouw. De camera's worden opgesteld op het hoogste punt van de Erasmusflat. De stedebouwer van Rotterdam ir. C. van Traa en de burgemeester van de stad, mr. G. E. van Walsum zullen eveneens op de Duitse TV-schermen verschynen. De uitzending geschiedt rechtstreeks. De NTS verleent mede werking en de PTT zorgt ervoor dat de beelden via de Nederlandse zenders naar Keulen worden gezonden. Hier wordt de reportage door de Duitse „Bundespost" opgevangen. Hert pro gramma zal niet te zien zyn in het Ne derlandse TV-programma van die avond. De vyfjarige Johan Heere, wonende aan de Van BrakelstTaat te Amers foort, is gisteren in deze straat door een motorcarrier overreden en in het St. Eiisabethziekenhuis aan zün ver wondingen overleden. Het kind zat op straat, toen de achttienjarige zoon van een groentehandelaar, na zyn klanten te hebben bediend, zyn carrier in be weging bracht. Het jongetje zag het voertuig aankomen en trachtte nog weg te lopen, maar het .was reeds te Iaat. De bestuurder had hem niet op gemerkt. Een zwak front, dat de voorste begren zing van oceaanlucht vormde, drong giste ren van Frankryk nit naar het noordoosten op. Het veroorzaakte ln vrijwel geheel Ne derland enige regen, die op enkele plaatsen van onweer vergezeld ging. In het algmeen viel er echter niet meer dan 1 tot 4 m.m. De oceaanlucht fa zeer vochtig. Er komt veel bewolking in voor, waardoor de temperaturen vandaag lager blijven dan gisteren. Boven Schotland be vindt zich een depressie, die nog lets in diepte toeneemt en naar Denemarken trekt. Om dc depressie heen stroomt polaire lucht, die vanochtend van het noordwesten uit tot de Ierse Zee was doorgedrongen. Waarschijnlijk zal dit koufront morgen Nederland bereiken cn dan een verdere afkoeling veroorzaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1