Onderdaan en Burger AMBON HET VOLGENDE DOEL? Djakarta: Geen overle met tegenregering/' regering vreesde voor vergaande consequenties Ontsnapte student sprong tweemaal door ruit Rantsoenering noodzakelijk in Frankrijk Prinses Marijke ziet weer normaal Margriet graag naar Canada Over twee weken weer haring nieuwe Londen stomverbaasd over brutale bankroof Geen onderzoek naar beleid ensioenraad Militair gedood bij schietoefening Vliegtuigen uit oosteli k blok gearriveerd De beslissing inzake de spoorlonen Toezicht op lozing atoomafval bi Petten Mr. C. van Rij. Brand (1,5 miljoen schade) was opzet Vlaggetjesdag op vijftien mei Dieven met 420.000 gulden verdwenen Koningin Elizabeth met bom bedreigd Zacht iveer r v PLEVEN PROBEERT HET OPNIEUW PRINS BERNHARD IN TORONTO: SPANNENDE RACE OP KOMST WOENSDAG 7 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3985 Tweede rijksinstituut voor sportleiders Wel naar Sumatra Versterkingen Nachtelijk bezoek aan Vlaardingen "N r A Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SI<Qf (Van een onzer verslaggevers) NIET ALLEEN minister Struycken, maar vrijwel het gehele ka binet heeft zich met kracht verzet tegen de voorgestelde wijzi ging van1 het Reglement van Dienstyoorwaarden. dér Nederlandse Spoorwegen. Het kabinet was nl. bevreesd, dat goedkeuring van de voorstellen voor de ambtenarenorganisaties aanleiding zou kunnen worden met nieuwe eisen te komen. Deze eisen, die de regering dan moeilijk had kunnen afwijzen, zouden voor de schatkist wellicht een extra-uitgave van 100 miljoen hebben betekend. Ook zou door bekrachtiging van de ingediende voorstellen de basis, waarop in Nederland het algemeen loonbeleid opgebouwd is, weggevallen zijn. Zie verder pag. 4, 2e kol.) DADER MELDT ZICH "ET gezichtsvermogen van prinses Marijke is weer vol komen normaal. De prinses volgt zonder moeite en met goede re sultaten de lagere school. Dit heeft prins Bernhard gisteren op een persconferentie in Toronto meegedeeld. KORTE RIT MR. STRUYCKEN: ZONNIGE PERIODEN «otterdam! witts ae> Witftstraat 30 ïelet. 115700 14 li Postbus 1112 - Postgiro No, 424519. Klachtendienst abonnementen. lelau19.30 «ut Zauerdags 1718 uur Telefoon vsiPQ •s-GravenhageHuygenspleln 1 Telef. 183487 13 lilnen). Postbus 1091 - Postgiro No 424887 Klachtendienat: 18.3 0—19.30 u. Telel. 362509 Dordrecht: Scbeffersplem S - Postgiro No 424208 relefoon 4570 Kmchtcndienst na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2.65 per maand, f 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks. (Geldig tot donderdagavond) ZACHT WEER. Aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk waf regen. Morgen in de loop van de dag zonnige perioden en droog weer. Zwakke tot matige wind tussen zuid zuidwest. Overdag zachter. Morgen: Zon op: 4.59 Maan op: 0.21 Onder: 20.15 Onder: 9.34 ENIGE tijd geleden heeft dr. A. A van Rhijn, naar aanleiding van onze kritiek op de rede van minister Hofstra in Groningen, waarin deze gezegd had volgens het A.N.P.-ver- slag dat in onze tijd de overheid het volk zelf is, in „Doorbraak" een beschouwing gegeven over gezag en vrijheid. Daarin stelde de heer Van Rhijn de „eigen waarde" van het overheidsgezag. Ziet men niet meer de eigen plaats der overheid, zo schreef de heer Van Rhijn, dan wordt het gezag der overheid ontleend aan het volk en dan komt men terecht bij de leer der volkssoevereiniteit, die behoort te worden verworpen. Wij hebben onze instemming met deze opvatting van dr. Van Rhijn be tuigd. Hij week daarin duidelijk af van hetgeen de heer Hofstra had ge zegd, maar wij hebben hem wel op gewekt om de rede van de heer Hof stra, niet te laten rusten, zoals hij in dat artikel zei te doen. Onze op wekking heeft niet veel resultaat ge had. Maar de zaak wordt nu toch voor de heer Van Rhijn acuut, nu ln het eigen blad „Doorbraak" aan de op vatting van de heer Hofstra gelijke denkbeelden worden geuit en nog wel in de jongerenrubriek. IN het nummer van „Doorbraak" van april 1958 wordt nl. een kri tiek geuit op een bepaalde passage uit een in het „Christelijk-Hlstoriseh Tijdschrift" van februari jl. gepu bliceerd rapport over de huidige plaats der Christelijk-Historische Unie. In dat rapport wordt met name de plaats der C.H.U. bepaald ten aanzien van de doorbraak. De schrijver in „Doorbraak" valt nu over de volgende passage uit dat rapport: „De onderdanen. Van hen geldt in onze samenleving, dat zij mogen meedoen in het openbare le ven, opdat het gesprek tussen over heid en volk verwijdering tussen bei de partijen zal voorkomen." Daartegenover stelt de schrijver in „Doorbraak" art. 20 van het pro gram van de P,v.d.A., dat de eigen waarde van het gezag der overheid ziet in samenhang met de plicht der overheid tot verantwoording aan het volk en de verantwoordelijkheid der burgers stelt voor het gebruik hun ner democratische rechten. En dan zegt de schrijver: Bij de C.H.U. is sprake van onderdanen, bij de P.v.d.A. van burgers. Tussen onderdanen en burgers gaapt een wij de politieke kloof. Onderdanen zijn cr achter het ijzeren gordijn en in Spanje. Burgers zijn er in de demo cratische landen. Vroeger waren er in West-Europa ook onderdanen maar sinds de Franse Revolutie zijn er burgers. In de verhouding overheid—onder daan is de onderdaan volkomen f - hankelijk van de overheid an is de onderdaan in wezen politiek onmon dig. Bij de verhouding overheidburger is geen sprake van een gesubordineer de verhouding, maar van een gecoör dineerde. Beide groepen staan op ge lijk niveau en als het op een conflict zou uitlopen gehoorzaamt de overheid aan de inzichten der burgers. Opstandelingen ge and op HALMAHEIRA i( 'ROEPEN VAN de Indonesische opstandelingen onder leiding van Kolonel Ventje Soemocal zyn Djailolo, 230 km van Menado op het eiland Halmaheira, via de Molukkenzee binnengevallen en heb ben een deel van dit eiland veroverd, waaronder het vliegveld, aldus betrouwbare berichten die in Singapore zjjn binnengekomen. De berichten wijzen er op, dat geen verzet geboden werd. Berich ten uit Menado wijzen er voorts op dat Ambon, 400 km naar het zuiden een doelwit van bommenwerpers van de tegenregering tij dens de afgelopen twee weken het volgende doel zal zijn van de opstandelingen in Oost-Indonesië. Tydens schietoefeningen in het In fanterleschietkamp te Harskamp is gistermorgen de 29-jarige dienstplfch tige korporaal F. Paap van de kader- school Infanterie alt 's-Hcrtogenbosch door een geweerkogel getroffen en op slag gedood. Korporaal Paap, die ongehuwd was en woonachtig te Zandvoort, maakte deel uit van het „schjjvercorvee" en bevond zich in een waarnemingspost. Om onbekende redenen heeft hij, ter wijl de baan onveilig was, de waar nemingspost verlaten. De koninklijke marechaussee stelt een onderzoek in. DE fout in dit betoog in „Door braak" schijnt ons te zijn dat de schrijver niet ziet dat een mens tege lijkertijd „onderdaan" en „burger" kan zijn. Tegenover de overheid, die gehoorzaamheid binnen het kader der wet eisen mag en afdwingen kan, Is de mens onderdaan. Hij heeft te ge hoorzamen omdat die overheid als overheid spreekt en als zodanig een goddelijke autoriteit bezit. Maar die onderdaan is tegelijkertijd staatsbur ger en als zodanig heeft hij constitu tionele rechten en verantwoordelijk heden. In de in „Doorbraak bestre den zinsnede uit het C.H.-rapport is sprake van dit laatste. Een ander hoofdstukje in het rapport draagt zelfs tot titel: De verantwoordelijkheid van de christen als staatsburger. Maar bedenkelijk is het toch wel als een christen in de P.v.d-A, be zwaar maakt tegen het gebruik van het woord „onderdaan" omdat die er in onze landen niet meer zou zijn. Dat is toch wel volkssoevereiniteit van de bovenste plank, die door dr. Van Rhijn in hetzelfde blad princi pieel verworpen werd! Dit moet hij nu toch beslist niet la ten „rusten" Want de christen-jongeren in de P.v.d.A. hier luisteren niet naar de heer Van Rhijn, maar naar de leer der Franse Revolutie. Het ligt in de bedoeling, dat in Arn hem het tweede rijksinstituut voor sportleiders wordt gevestigd. Er i» er reeds een in Overveen. De vorige week kwam het verras sende bericht, dat opstandige troepen op het eiland Morotai, ten noorden van Halmaheira, waren geland. De opstandige beweging in Indone sië heeft de zetel van de regering naar Menado op Noord-Celebes overge plaatst en het leiderschap „overgedra gen" aan luitenant-kolonel Warouw, vroeger militair attaché in Peking, al dus het persagentschap Antara. Kolo nel Soemoeal zou dit dinsdagavond officieel via radio-Menado hebben meegedeeld. In Djakarta zijn de berichten dat de chef staf van het Indonesische leger, Nasoetïon, een aantal officieren met de opstandige kolonel Kawilarang zou willenlaten onderhandelen, tegenge sproken. Er zou slechts sprake zijn van een bijeenkomst, die onlangs is gehouden tussen enige officieren van het leger van Djakarta en Kawilarang Deze bijeenkomst was belegd om Kawila rang zich van zijn verantwoordelijk heid bewust te doen worden. Wel zal de volgende week een missie van de centrale regering naar Midden- Sumatra vertrekken. Zij zal bestaan uit de eerste vice-premier Hardi, minister van Financiën, Slamet, minister voor Inter-Indonesische Zaken, Tobing, de minister van Handel, Soenardjo, en mi nister voor oud-strijdersaangelegen heden, Saleh, Tijdens een tocht van zeven dagen zal de missie zich op de hoogte stel len van de toestand in het westelijk deel van Midden-Sumatra, zowel in po litiek als in technisch opzicht. Radio-Djakarta heeft gemeld, dat de Garoeda Indonesian Airways haar nor. male dienst tussen Djakarta en Pa- dang, in Midden-Sumatra, heeft hervat. De dienst werd drie maanden geleden bij het uitbreken van de opstand in deze provincie, gestaakt. De eerste Tsjechische en Poolse straaljagers en Iljoesjln-bommenwer- pers die door Djakarta onlangs werden aangekocht, zijn volgens een militaire zegsman in Indonesië aangekomen. Volgens deze bron zouden de ont wikkelingen in de komende dagen be palen of de nieuwe vliegtuigen ge bruikt zullen worden in de strijd te gen de opstandelingen op Noord-Ce lebes. Premier Djoeanda heeft -op een pers. conferentie verklaard dat de rebellie op Celebes „spoedig opgelost" zal wor den, ondanks buitenlandse inmenging uit welke hoek ook. Dat een en ander bü het publiceren van de beslissing niet voldoende tot zijn recht is gekomen, moet gezien worden als een falen van het College van Rijksbemiddelaars in deze zaak, zo vertelde men ons. Xet name de voor zitter van dit College, mr. J. A. Berger, zou ernstig in zijn taak tekort gescho ten zijn. De grote protestdemonstratie van de spoormannen en de verschillende ver warrende publikaties ln de pers hadden kunnen worden voorkomen, wanneer aan de betrokken partijen tegelijk met de regeringsbeslissing de motieven van het kabinet bekend waren gemaakt. Tot op heden is echter de officiële tekst van de beslissing nog niet in han den van de partijen. In antwoord op vragen van mr. A. Wensing (c.-h.), lid van de provinciale staten van Noord-Holland, over de gevaren, verbonden aan de lozing van afvalstoffen in zee bij de vestiging van de experimentele kernenergiereactor bij Petten, delen gedeputeerde staten mee, dat de exploitatie van de reactor zal geschieden met inachtneming van door het rijk te stellen voorwaarden. De lozingsvoorwaarden zullen door de commissie voor atoomenergie, de commissie-Fock, worden vastgesteld. De gezondheidsraad als subcommissie hiervan is belast met de voorbereiding. Voorstellen van het reactorcentrum Nederland over deze lozing hebben de gezondheidsraad nog niet bereikt. I>c 25-jarige Rotterdamse student J. L.. die vrijdagavond uit het Haagse huis van bewaring wist te ontsnappen, is in de nacht van maandag op dinsdag in Vlaardingen geweest, %vaar hij twee maal door een ruit is gesprongen. Omstreeks twee uur in de nacht hoorde de echtgenote van de stations- restaurateur Obbcs enig rumoer ïn de eerste klas wachtkamer. Zij wekte haar man. die terstond op onderzoek uit ging. In de wachtkamer gekomen, me hij een man tussen een paar tafeltjes gehurkt zitten. De heer Obbes riep zijn vrouw om de politie te bellen. De onbekende man zei: „Wat moet dat nu?" en nam tegelijkertijd een sprong door een ruitje van 45x50 cm. Onmiddellijk was hij verd%7enen. Hij bleek te zijn gestoord bij een inbraak. Terwijl de inmiddels verschenen po litie een onderzoek instelde, kwam te lefonisch bericht binnen dat een man, die aan zijn been gewond was, zich in de portiersloge van een zeepfabriek aan de Parallelweg bevond. De man had de portiers verteld, dat hij een ongeluk met zijn bromfiets had gehad en graag een taxi wilde hebben. De portiers vertrouwden het verhaal niet en belden inplaats van een taxibedrijf de politie op. Toen een der portiers nog aan het telefoneren was. schijnt de man onraad te hebben geroken, want voordat men erop verdacht was, nam de gewonde dwars door een ruit in de portiersloge de vlucht en verdween in het donker. Functionarissen van het Franse mi nisterie van Financiën zijn van oor deel, dat alleen onmiddellijke rant- soencringsmaatregelen en invoerbeper kingen Frankrijk kunnen redden van een economische depressie In 1959. Zij delen dit mede in een rapport, dat zij hebben opgesteld ten behoeve van de commissie voor de nationale begroting! die gisteren is begonnen met haar jaarlijkse tweedaagse bespreking vsi. de Franse economische toestand. Als goederen, die zouden moeter, worden gerantsoeneerd, worden o.m genoemd vlees, wijn, benzine en tex- tielgoedeien. Volgens liet rapport leeft Frankrijk op het ogenblik op buitenlandse le ningen. Frankrijk importeert te vee! en exporteert te weinig en financier: het verschil door te putten uit zijn ge leende deviezenreserves, die ieder" maand met ruim 50 miljoen dolla- slinken. At1 - Eergisteren zijn de heer en me vrouw Bouman, de verdedigers in hei proces-Jungschltiger in Indo nesië", uit de jachthaven van Kam pen vertrokken voor een trip over de wereldzeeën met hun schipde „Impian". Met deze reis gaat een oude wens van het echtpaar Bouman in ver vulling, want toen de heer Bouman nog voorzitter van de jachtclub in Djakarta was, droomde hij al van een wereldreis met een zeewaardig schip. Impian" is het Maieise woord voor iets, dat je in je dromen hebt verlangd. Het eerste doel is Corsica. MET het onverwacht overlijden van mr. C. van Rij, lid van de Am sterdamse gemeenteraad, is een man heengegaan, die een dapper en vroom strijder voor recht en vrijheid is geweest. Wij denken in de allereerste plaats aan zijn strijd in het verzet tegen de bezetter toen hij, ter dood veroordeeld door de vijand, ternauwernood aan de kogel ontkwam. Na de oorlog bleef hij al evenzeer een onvervaard strijder tegen het sys teem van de concentratiekampen dat m tal van totalitaire staten welig tiert. Als lid van de gemeenteraad van Amsterdam kon hij de communisten aan, Hy bestreed ze zo goed, omdat hij het communistische stelsel zo goed kende. Dit stryder zijn nam niet weg, dat Van Ry een man was met een zacht hart. Dat kan samengaan: een stryders- natuur met zachtmoedigheid. Dat gaat samen als de liefde tot Christus het hart beheerst en dus de daden richt. Zo was het met Van Rij. Hij ruste ln vrede. René Plévcn heeft erin toegestemd nogmaals te trachten een regering le vormen. Bij de Tilburgse politie heeft zich een 53-jarige draadmaker, wonende je Tilburg, gemeld, die heeft bekend, dat hit op 2 mei 1957 brand gesticht heeft In de wol I ens'tof f enfabri ek van de ge broeders Franken aan de Goirlestraat te Tilburg. De fabriek werd totaal verwoest. De schade bedroeg ander half miljoen galden. Als reden voor zijn daad gaf de man op, dat hij uit de maatschappij weg wilde. Na de bekentenis is de man inge sloten. De Prins zei, daj een of meer van zijn vier dochters waarschijnlijk eerder weer naar Canada zullen komen dan koningin Juliana of hij. Prinses Mar griet spreekt dikwijls over haar geboortestad Ottawa en wil gTaag nog eens terugkomen. Up een vraag over de toekomst (Van een onzer verslaggevers) Vandaag over veertien dagen kunnen we de haringoogst binnenhalen. De eerste Hollandse Nieuwe kan dan door de snelste logger van de Nederlandse haringvloot in IJmnlden zijn aange voerd en (tegen hoge prijzen) zijn verkocht. Daarmee is dan de finish bcreikj van de jaarlijkse haringrace, die ditmaal bijzonder spannend beloofd te worden. Het Produktschap voor Vis en Vis- produkten en de Viaggetjesdagcomites in IJmuiden Scheveningen en Vlaar dingen hebben maatregelen getroffen om dit evenement in ere te houden. Het gaat dit jaar anders dan voor heen. Op 15 mei. Hemelvaartsdag, zal de haringvloot compleet en gepavoi- seerd m de havens van de drie vis sersplaatsen liggen. Dit wordt dus „Vlaggetjesdag", Die dag en ook al de avond daar vóór zullen schijnwerpers de vloten vanaf 21 uur in een lichtgloed vangen. „Buisjesdag" (het tijdstip waarop de Een bijzonder brutale roofoverval heeft gisteren Londen op stelten ge zet. Vijf bandieten zijn er met een bedrag van 420.000 gulden aan bank biljetten vandoor gegaan en Scotland Yard, die nog nooit so'n brutale over val heeft meegemaakt, heeft van de dieve.i tot op heden geen spoor kun nen ontdekken. De lieven stalen eerst de vracht auto. die door een Londense bank was gehuurd om geld van het hoofdkan toor naar eer, bijkantoor te brengen en daarna reed een van hen met de auto naar de bank, waar een kassier en een aantal gewapende mannen met het geld stonden te wachten. Rustig reed de bandiet, toen het geld was ingeladen, weg, met vijf niets vermoedende bewakers van de bank bij zich in de auto. Na een korte rit stopte hij, waarna de overige bendeleden, die met een andere gestolen auto waren komen aanrijden, de bewakers te lijf gingen. De manners wierpen, nadat de be wakers buiten gevecht waren gesteld, het geld in hut. „eigen" auto en ver dwenen. Nadat een van de gewonde bewakers alarm had geslagen, kwam onmiddel lijk het politi -apparaat in werking, maar tot op heden zijn de dieven èn het geld spoorloos. vloot uitvaart en de haringraee begint) valt dit jaar op zaterdag 17 mei. De loggers zullen aan om twee uur 's middags zee kiezen. Doordat de laatste jaren enkele grote nioderne trawlloggers aan de haringrace deelnamen, Kwam de ty pische oud hollandse jagerij m het gedrang. De snelle trawlloggers, die niet met de vleet maar met het trawlnet vangen, waren voor de vieetloggers geen eerlyke partij. Zy móesten de race wel winnen. Deze met sterke motoren uitgeruste trawl loggers mogen thans pas maandag 19 mei vertrekken. De drijfnetloggers zetten op die negentiende hun vleet overboord en gaan in de nacht van 19 op 20 mei „halen". Dan komt het glanzende zee banket dus binnenboord. Als er vol doende gevangen wordt vaardigen de verschillende combinaties van loggers de snelste motor uit hun midden met de vangst van alle schepen af naar huis. Die snelste logger wordt jager. Men verwacht de eerste jager van daag over twee weken binnen. Na Vlaggetjesdag en Buisjesdag vormt de aankomst van de jager, die de haringrace wint door als eerste malse maatjes aan te voeren, het derde grote evenement, dat de visserij wereld deze maand beieelt. KIRKCALDY (Schotland) Ten huize van de te Kirkcaldy in Schotland wonende 37-jarige journalist Alan Maekay z(jn dinsdag een zelfgemaakte bom en een brief bezorgd waarin het leven van de Engelse koningin Eliza beth wordt bedreigd. Koningin Eliza beth zal de volgende maand dit deel van Schotland bezoeken. In de brief wordt gewaarschuwd, dat „de bom die wij op 30 juni in Fifeshire willen gebruiken en die misschien niet van dezelfde soort zal zijn. zekei; niet veilig zal zij» en de belediging an juni 1953 zal uitwissen". (In juni Ï953 werd de koningin tot „Elizabeth de tweede" gekroond, een titel die door de Schotse nationalisten die zeggen dat Elizabeth de eerste alleen koningin van Enge land was, hevig wordt betwist). van Nederlands Nieuw-Guinea ant woordde prins Bernhard dat hij daarover geen oordeel kon geven. De Prins zei de Canadezen dankbaar te zijn, dat zij hem het gevoel hadden gegeven een medeburger te zijn. Dit gevoel, zo voegde de Prins eraan toe, wordt gedeeld door de 130.000 anderen, die sedert de tweede wereldoorlog van Nederland naar Canada zijn getrokken. Prins Bernhard heeft gisteren instal laties van de St. Laurenswaterweg be zichtigd. In Toronto werd de Prins ontvangen door functionarissen van de vliegtuig fabriek Avro, die kort geleden het eerste jachtvliegtuig voor alle weers omstandigheden, de Avro-105, heeft vervaardigd. Deze jager zou een snel heid kunnen haien van meer dan 2000 km per uur. Prins Bernhard zou van daag de fabriek bezichtigen. Minister SJruycken heeft geen be hoefte aan een onderzoek door een commissie naar de administratie en het beleid van de Pensioenraad. De minis ter heeft dit geantwootd op vragen van het Tweede-Kamerlid Smallen- broek. Minister struycken zegt, dat de plotseling naar voren gekomen kritiek betrekking heeft op het ontbreken van gegevens, die, volgens de commis sie, belast met het opmaken van de elfde wetenschappelijke balans van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, niet aanwezig en voor het bepalen van de wiskundige reserve onontbeerlijk waren. De minister stipuleert nog eens dat deze kritiek geen betrekking heeft op enige financiële handeling van de Pensioenraad. De minister is voornemens onder zijn leiding de Pensioenraad en de ba lanscommissie de gelegenheid te geven de geuite bezwaren te bespreken. Van deze bespreking verwacht hij goede resultaten. Advertentie) Het zonnelicht gaat niet teloor, toch blijft het koel door het goedkoopste goede zongordijn met de sleufjes Een depressie, dic boven de Noordzee in diepte toenam, verplaatste zich over Zuld- Noorwegen naar het oosten, «et ermee samenhangende koufront passeerde dinsdag avond met enige regen ons land. Daarna nam de wind snel ln kracht af en werj drogere en iets koudere lucht van de Noord zee aangevoerd. DaarbU breidde zich een gebied met opklaringen over con omgeving uit. Voor het weer in de komende dagen is een omvangrijke depressie van betekenis, die ten uoorden van de Aio ren ln de rich ting van Ierland en Schotland koerst. Deze stuwt zeer zachte tropische lucht naar Wcst- Europa. De zachte lucht, ule onj land do komende 24 uur bereikt, wordt nog door wat regen voorafgegaan. De wind draalt naar zuidelijke richtingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1