De helmen MENING VAN POOLSE WAARNEMERS: Chroestsjew in conflict met groep-Molotow Pflimlin thans formateur? S: Ni Treinramp in Brazilië, zeker 140 doden Menigte in Peru bekogelt vice-president Nixon BETASTING VRIJ EEN AUTO KOPEN OP SCHIPHOL Dr. Drees: „J geen meningsverschil Nationale taart voor Koningin unm Militairen verlaten Little Roek Peking mengl zicli in «escliil AMBON opnieuw gebombardeerd Fout in seinstelsel bij Rio Rel geleid door communisten Ék Maximaal 80.000 in 1958 Prins reikte jonge hun vliegers ..wings' Weer roofoverval iii Londen Kouder weer ZESTIEXOE JAAROAXG Xo. 3987 VRIJDAG 9 MEI 1958 Twee aspecten Franse kabinetscrisis EERSTE K ASKERSEN Europese primeur run K.L.M. GESUBSIDIEERDE WONINGBOUW #1 uit voorziening van Vice Londen 111 gevaar f VA Hooidredacleui-: Di. .j. A. H. J. S. BRUINS SLOT - - - - V__J Directeur: H. L)E RUIG D Gedwongen O MET XOMC Geen kil 55' 55 $S&ffJ'MSh CIGARETTES (Geldig tot zaterdagavond) KOLDER Vanvankelijk veel bewolking: met plaatselijk enkele buien. Morgen verspreide opklaringen. Matige, later af en toe krachtige naar noordwest ruimende wind. Aan vankelijk nog zacht, morgen overdag daiing tun tempe ratuur. .Morgen: Zon op: 4.56 Maan op: 1.29 Onder: 20.18 Onder: 11.46 Jtottcroam witte ac Wilnstiaai oo USiOO (4 li Postbus 11X2 Postgiro No. 4245X0 KJachtendienjt abonnementen 18 sulaxiu uui Zaterdags 1?18 uur. Teletoon tiaTOO •s-Gravenhage: Huigensplem 1 - Tclcl 183^67 lijnem Postbus 1091 - Postgiro .No 424S67 Klachtendienat. 18.3019 30 u Iclei 3o2ot>9 Dordrecht: schclfcrsplem 3 - Postgiro No 424208 l'ciefoon 457o k.achtcndienst na 17.30 uur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b releloon bibbg Abonnementsprijs 8; cent per week f 2.63 per maand, t 7.90 pei kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschunt daeeluks HET debat over de hclmcnkwestic heeft een verloop gehad, waarop nog eens cle aandacht moet worden ge vestigd. De heer Ritmeestci had een intei- pellatie gehouden en daarbij zeer hoog van de toien geblazen. Zijn ver haal mondde uit in een motie, waarbij hij de minister vroeg een commissie van deskundige buitenstaanders te be noemen om een onderzoek in te stel len bij het D.M.L. Ook andere spreke.\> mengden zich in het debat en de minister gaf ruiter lijk misstanden toe en achtte zelf ook een nader onderzoek gewenst. Er was dus voor de kamer nog geen klaarheid in de zaak. Als zij haar con trolerende taak goed vervullen wil. moet zij dieper in de zaak graven. Als resultaat hiervan hadden wij de ze week te maken met een gewijzigde motie-Vermeer, mede ondertekend van KVF-, CH- en AR-zijde. Deze motie vroeg om een kamercom missie van onderzoek overeenkomstig het reglement van orde. die zich dan deskundige buitenstaanders kan assu- meren. DE heer Oud maakte tegen dit laatste voorstel grote bezwaren. Staatsrechtelijke bezwaren. Want, zo zei hij, dat is de taak van de kamer niet. De kamer moet zich wenden tot de minister. De minister moet ant woorden, het resultaat van zijn onder zoekingen op tafel leggen. En dan kan de kamer oordelen. Wat de motie-Ver meer wil, is zich indringen in een re- geringsdienst, cn wil doen wat de mi nister moet doen. En de heer Oud be toogde dat dit in strijd is met het a.-r. staatsrecht. Daartegen :s onzerzijds verweer ge boden. Wij hebben opgemerkt dat het hier niet ging om het zich indringen in een regeringsdienst. Het eigen cecht der overheid houdt 111 dal de regering de dienst uitmaakt. Het eigen recht der volksvertegenwoordiging is dat zij die dienst controleert. Dat is goed Groeniaans en dus goed CH en A.R. In eerste instantie betekent dit dat men zich 'ot de minister wendt. Dat is hier gebeurd. Maar als dan blijkt dat dit niet voldoende is om inzicht te krijgen en een oordeel te vormen en controle uit te oefenen, dan is het vol komen redelijk dat de kamer van haar wettelijke rechten gebruikmaakt om zichzelf dat inzicht te verschaffen. En dat is wat hier nu gebeuren gaat. HET verzet van prof. Oud in dezen was eigenlijk onbegrijpelijk voor deze oude parlementariër. Zijn actie tegen de motie was een poging hal parlement te belemmeren goed te functioneren. Dat zal hij niet hebben bedoeld, maar het effect was wel zo. Toen puntje bij paaltje kwam koos de heer Oud eieren voor zijn geld. Hij zei: wij zullen stemmen alsof het lot van de motie van ons afhangt. En wij zullen vóór stemmen. Want er moet een onderzoek komen. En zo stemde de heer Oud voor de motie, die hij bestreden had met staatsrechtelijke argumenten, waar hij de anti-revolutionairen voor gewaar schuwd had om er toch niet voor te stemmen en waarbij volgens het oor deel van de heer Oud, de kamer zich dringt in een regeringsdienst. Hij stemde voer iets. wat hij gezegd had principieel fout tc vinden. Het is duidelijk dat dit een verkeer de politick is. Voorts vinden wij nog twee dingen jammer van de heer Oud. In de eerste plaats dat hij, gelijk wij uiteenzetten, de kamer wilde belem meren om haar controlerecht behoor lijk uit te oefenen overeenkomstig haar eigen recht. En in de tweede plaats dat hij geen waardering heeft opgebracht vcor het feit dat die par tijen, die geestverwanten tn het kabi net hebben, bereid bleken een zeer scherpe motie, in verband met een be langrijk onderdeel van de kabinetspo- litiek, te aanvaarden. De heer Oud heeft deze scherpte zelf erg aangedikt. Had hierbij nu met een woord van waardering gepast voor dit blijk van zelfstandigheid? Verdiende deze kritische zin tegenover eigen mensen niet veeleer lof dan blaam? President Eisenhower heeft op dracht gegeven alle federale troepen die zich nog te Little Rock in de staat Arkansas bevinden, op 29 mei terug te trekken. De militairen waren in de herfst van het vorige jaar naar Little Roek geko men naar aanleiding van ongeregeld heden over de opheffing van de ras senscheiding op de middelbare scholen. Op 28 mei begint de zomervakantie. In een verklaring zei de president te hopen, dat het niet nodig zal zijn bij het begin van het nieuwe school jaar in september de militairen weer haar Little Rock te sturen. Strijd om de macht in Kremlin ontbrand POOLSE communistische zegslieden zijn van mening, dat in Moskou een grote worsteling om de macht gaande is en dat dc Chinese communisten zich reeds aangesloten hebben bij de Russische „conservatieven" (de groep-Molotow) om le trachten premier Chroestsjew uit te schakelen. De aanval van de Sowjet-Unie op Joegoslax ie zou niet het werk zijn geweekt \an Chroestsjew (die het. qua partijpolitiek mot Tito eens is), maar van twee leden \an het machtige partij-apparaat. Soesiow cn Pospelow. trouwe aanhangers \an Molotov. De Chinese communisten hebben deze week een heftige aanvat gedaan op Tito's revisionisme". De Poolse zegslieden menen evenwel, dat deze actie in de eerste plaats gezien moet worden als een aanval op Chroestsjew en zijn idceen, die hij naar voren bracht tijdens het 20ste congres van de Russische communistische partii in februari 1956. Deze aanval komt in het bijzonder in botsing met de resolutie van het 20ste congres, dat in ontwikkelde lan den de communisten alleen aan de macht kunnen komen door een per manente parlementaire overwinning te behalen, zonder hun toevlucht tc nemen tot binnenlandse oorlog. Dit idee is de basis van een groot deel van het Joegoslavische part- pro gramma, dat door de Chinezen aan de kaak gesteld wordt als ketterij. De plotselinge verlangzaming in de tactiek van Chroestsjew met betrek king lot een topconferentie kan terug gebracht worden op Chinese inter ventie, aldus de Poolse waarnemers De Chinezen zouden ontevreden zijn over twee aspecten van de Russische campagne voor topbesprekingen. Zij menen dat: 1. De stroom brieven van de Sow- jet-leiders de Chinese aanspraak op een zetel in de Ver. Naties geheel terzijde drukte. 2. De nadruk van de campagne op de status quo de Chinese aanspra ken op Formosa heeft verzwakt De regering van de Sowjet-Unie heeft vandaag gedreigd de economi sche hulpverlening aan Joegoslavië stop te zullen zetten indien president Tito voortgaat het leiderschap van Moskou over de communistische we reld aan te vallen. Men mag aanne men, dai Chroestsjew door de conser vatieve groep gedwongen is geweest dit dreigement te doen. Inmiddels heeft Joegoslavië onbe wimpeld verklaard dat, als overheer sing door Moskou de prijs is die be taald moet worden voor samenwerking met andere communistische landen, „deze prijs thans even onaanvaardbaar is als tien jaar geleden". In het Joegoslavische tijdschrift „Kommunist" waaruit bovenstaande zinsnede is geciteerd, wordt op scher pe wüze antwoord gegeven op de aan val van conimunistisch-China op het Joegoslavische partijprogram en het kortelings gehouden partijcongres der Joegoslavische communisten. Joegoslavië uit de communistische internationale gestoten werd. Bommenwerpers van de Indonesi sche opstandelingen hebben gisteren opnieuw het vliegveld van Ambon aan gevallen. De startbaan, verkeersgebou- wen en benzinc-opslas leden ernstige scbade. Dit heeft ratlio-Menado mee gedeeld. Radio-Djakarta heeft gemeld, dat de Indonesische minister van Buitenland se Zaken, Socbandrio, donderdag de ambassadeurs van de Sowiet-Umc. Pakistan en de Arabische Liga heeft ontvangen. Een woordvoerder van de Konink lijke Paketvaart Maatschappij in Sin gapore heeft meegedeeld, dat de KPM voorbereidingen treft om een deel van haar vloot, die werkloos in Singapore ligt, te verkopen. Pierre Pfiimiin, leider van de MRP. heeft gisteravond een aanbod van de Franse president Coty om een nieu we regering te vormen in principe aanvaard. Hij zou vandaag zijn de finitieve antwoord geven. Pflimlin werd bij Coty ontboden na dat achtereenvolgens de demissio naire minister van Onderwijs, Renc Billeres. de 36-jarige staatssecreta ris van Buitenlandse Zaken, Mauri ce Faure en de radicale senatoi .Jcan Berthoin hadden geweigcr*' een regering le vormen. Daar de socialisten geweigerd heb ben zich bij enige coalitie aan tc slui ten en verklaard hebben zich te zullen ver/etten tegen elke regering, die door rechts overheerst wordt, schijnt Pflim- lin's enige- kans te zijn een minder heidsregering van het centrum tc vormen Pflimlin is specialist op het gebied van economie cn Europese aangelegen heden. lleze foto werd genomen tijdens de ope- mngsntilng van het congres van de inter nationale linie van Christen-Democraten 'n het Knrhaiis te Schevemngen. Van links naar rechts: staatssecretaris Moorman, minister Zijlslra. minister Witte, dc Wcstdnitse minister Erhard en minister Klompe. Op dc achtergrond rechts: It.-gen b.d. Calmcjer en dr. Kortrnhoist. Voor ons verslas; zie men pagina drie. Twee overvolle f oren sen Ir c in en zijn gisteravond in een voorstad van Rio de Janeiro op elV^a^rebotst. Gevreesd DE Amerikaanse vice-president, Nixon, is gisteren in de Peru viaanse hoofdstad Lima door een grote menigte met stenen cn koolstronken bekogeld. Een steen trof Nixon, die een reis door een aantal Zuidamcri- kaanse staten maakt, in de nek. maar de verwonding die hij daardoor opliep was onbetekenend. De menigte, die onder aanvoering stond van communisten, voerde span doeken mee met viiandige leuzen aan het adres van de Verenigde Staten. Nixon bleef ondanks alles zeer kalm en daasde de betogers uit ..tiaar de waarheid te luisteren". ,.De communisten, die deze betogin gen hebben geïnspireerd, zijn geen Peruvianen", deelde Nixon later aan de pers mee. .omdat /ij allemaal trouw zweren aan de international» samen zwering van het rc-pm-iiim-ine tn om niet trouw kunnen /tin aan hun land" Daarom /ei hu. is het. vat mil be treft. niet nodig, dat mij verontschuldi gingen worden aangeboden. Maar hij liet wel blijken, dat lii van YC!">P Het Joegoslavische blad kon in we zen geen verschil ontdekken tussen de Chinese aantijgingen van thans en de Kominform-resolutie van 1948 waarbij Aan de veiling V.V.O.B in F.lst heef* de heer T. P Rhkens uit Eist de eerste kaskersen a*>"gevoerd. Ze brachten 9'. cent Der stuk op fVan een onzer verslaggevers) Binnenkort is het mogelijk voor in- tercontinenjale luchtreizigers, die per KLM-toestel op Schiphol aankomen, direct na aankomst een auto scooter boot of bromfiets te kopen tegen de belastingvrije prijs. De KLM heeft hiermee de primeur voor Europa en zii tracht hierdoor te bereiken, dat meer reizigers uit dc andere werelddelen in Amsterdam uitstappen. Verwacht wordt dat er volgend jaar de toestemming van het mi nisterie van financiën moet nog de finitief gegeven worden 1500 tot 2000 auto's worden verkocht. Dit vertelde de directeur var, de Amerikaanse maatschappij ..ShioSicie' de heer M. L. M. Souget (een in Ne derland geboren Amerikaan) die de aanbieding aan de Nederlandse lucht vaartmaatschappij heeft gedaan Tot nog toe moesten de passagiers die een auto wilden kopen in Neder land. hun bestelling enige maanden van te voren opgeven. Speciaal voor Amerikaanse reizi gers heeft deze extra-service van de KLM nog een belangrijk voordeel. Na afloop van het Europese bezoek be staat de mogelijkheid, dat dc wagen naar de VS wordt uitgevoerd. De in voerrechten zijn bovendien veei lagei dan wanneer de wagen nieuw was ui- gevoerd. aangezien hl) in Europa al enige tijd is gebruikt. Het is niet mogelijk, dat de wagen in Nederland wordt verkocht. Ver trek! dc reiziger uit Nederland en stelt nij er prijs op zijn wagen van de hand te doen. dan moet het voertuig bij de fabriek m het land van her komst worden verhandeld Belangrijk is ook dat, zodra deze wagen voor aflevering geschikt is. cle Nedeuandsc DAF eveneens op de/e wijze in de handel komt. De samenwerking tussen de KLM en ShipSide (de volledige naam luidt: Car Delivery Service Throughout Europe) dateert van twee jaar ge leden. mening was, dat de autoriteiten de -reting hadden dienen te voorko men. De ambassadeur van Peru in Wash ington heeft reeds zijn verontschuldi gingen aangeboden voor de ongeregeld heden in Lima. wordt, dat 140 personen om het leven zijn gekomen. Uit de wrakstukken zïin reeds meer dan 300 gewonden gehaaid. President Koebitschek van Brazilië, die zelf dokter is, heefl zich onmiddel lijk naar de plaats van de ramp be geven. De radio-omroep van Rio de Janeiro heeft dokters en verplegers opgeroepen te komen helpen. Ook riep de radio de burgers op bloed af te staan voor de gewonden, van wie er verscheidene ter plaatse geopereerd moesten worden. Het ongeluk Is waar schijnlijk veroorzaakt door een fout in het seinstelsel. Nog maar twee maanden geleden vond op dezelfde lijn een botsing tus sen drie treinen plaats waarbij 67 men sen het leven verloren. De directeur van de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rio de Janeiro heeft meegedeeld dat rekening gehou den moet worden met 300 doden. SjlXÏ? r~ V*» i Er bestaal ten aanzien van de ge subsidieerde woningbouw geen me ningsverschil in het kabinet. Dit heett de minister-president dr. Drees mee gedeeld in antwoord op vragen van het Eerste-Kamerlid De Vos van Steen- wijk. De minister-president sfelt voorop, dat het het standpunt van het kabinet Is. dat het totale gesubsidieerde wo- ningbouwprogram voor 1958 wo ningwetwoningen en premiewoningen niet boven de 80.000 woningen kan gaan. Volgens de aantekeningen, die mi nister Hofstra bij zijn uitlating m een PvdA-vergadering gebruikte, heeft hij gezegd, dat een voorstel om woning bouw in zekere mate te verschuiven van premiebouw naar de bouw van w jiungwetwonmgen en eigen wonin gen hem in deze vorm tot dusverre niet is gedaan. Minister Witte heett volgens „De Volkskrant" van 29 april jl. verklaard, dat. indien de particuliere bouw on danks een eventuele verbetering van de financiële situatie meer ruimte op de kapitaalmarkt niet voldoende toenam binnen het kader van de fi nanciële mogelijkheden, het aantal te bouwen woningwetwoningen zou kun nen worden opgevoerd Deze uitlatingen van beide minis ters hadden betrekking op een ze kere verschuiving van premiebouw naar womngwetbouw onder bepaal de voorwaarden en omstandigheden. In de Eerste Kamer antwoordde mi- nister Witte op de vraag om de bouyv van 10.000 extra woningwetwonin gen mogelijk te maken. Tussen deze uitingen bestaat naar de mening van de minister geen tegenstrijdigheid. De minister-president meent overi gens, dat leden van het kabinet zich ook over vraagstukken als de woning bouw in vergaderingen of in de pers moeten kunnen uiten. Uiteraard is het wenselijk, dat daarbij voorzichtigheid wordt betracht, geen biijk wordt ge geven van eventuele meningsverschil len in het kabinet en misverstanden worden voorkomen. Het ging ten aan zien van de woningbouw met om een meningsverschil m het kabinet, aldus de minister-president. In Londen is gistermorgen weer een grote roofoverval gepleegd de zesde in een week. Drie mannen maakten zich meester van een partij Nieuwzee- landse bankbiljetten tot een bedrag van ongeveer zeventigduizend gulden, die door twee employés van een bank per auto naar de in de haven liggen de „Rangitiki" moesten worden ge bracht. Hierbij werd dezelfde truc toege past als bij rjn rootoverval eerder de ze week is gebruikt. De chauffeur van de gehuurde auto, waarmee de bank- employes naar de haven reden, stopte namelijk in een zijstraat in Oost-Lon- den, voorgevende dat er iets aan de motor Haperde. L)e twee employés kwamen toen tot de ontdekking dat zij opgesloten zaten. Hun chauffeur en twee met een andere auto ter plaatse gekomen mannen braken de bagage ruimte van de nuurauto, waarin de partij bankbüictten was geladen, open en gingen er met het geld vandoor. De door hen gebruikte auto werd later elders aangetroffen. Deze bleek ook gestolen te zijn. Prins Bernhard is donderdag met een Cornet-straalvliegtuig van de Ca nadese luchtmacht van Toronto naar Gimli in Manitoba gevlogen, waar hij aun een aantal jonge vliegers, onder wie zes Nederlanders, insignes uitreik te. Daarna heeft de Prins zijn reisi voortgezet naar Vancouver. Op het laatste gedeelte van de vlucht van Toronto naar Gimli werd het toe-] stel van de Prins begeleid door zes Canadese straaljagers. Toen de Prins j 'ia aankomst een erewacht van non-1 derd man inspecteerde, vloog een aan-i tal jagers laag over het veld Dit ge beurde ook toen de Prins ..wings" op de borst van de mnge vliegers speldde, •'ie daardoor officieel straaljagerpilo ten werden. De zes Nederlanders, die uit handen 'in de Prins hun insigne ontvingen, ■«•aren: Ben Klevn uit Stnlkwnk. L. G. ^ehuckman uit Amsterdam. Herman Wilbrink uit Ven'o. Theo Verhoeven uit Mancbracht, Jiek van der Struif uit De'ft en Wim van Oosten uit Ens (N.O -Poldert AdvertenVet /'er gelegenheid tun .doea&day hceji het Bach ijj.se/iap Bakkersbedrtj; nan koningin Juliana nis de eerste Moeder des Lands een reusachtige taart aangeboden. Dc enorme vcr- snapeun'i heeft can middellijn van .5(1 c/u. Dc inhoud is van zocht btscuil- bcslag. tweemaal gevuld met abriko zen. get rcnipcerd in cognac, alsmede gevuld met een compositiecreme. waarin een garnituur ran in crème dc tnocca gelrcmpeerdc bitterkoekjes. De icrsieimy bestaat uil perziken cn verse aardbeien, benevens hart vormige oran jeschilletjes. De taart is geschulpt: op elke scnulp staat de naam van een gebiedsdeel van het Koninkrijk cn van elke Neder landse provincie. Middenop is een bon- bonmerc geplaatst, gevuld met gc- caramellisccrde aardoeien. gevat in Ruim 6.000 personeelsleden van de Condense vleesmarkten hebben don derdag besloten zondag te middernacht m staking tc gaan om een eis tot loons verhoging kracht bij te zetten. Door deze staking wordt de vlees voorziening van de tien miljoen men sen in het gebied van Londen in ge vaar gebracht. De oproep tot staking werd uitge geven uit protest tegen de weigering van dc werkgevers te onderhandelen over een loonsverhoging voor 2300 ar beider- voor het leesvervoei Vandaag zal de Britse minister van DELICIOUS ecu dunne cel van chocolade. Rondom Arbeid, MacLeod met Engelse vak- de bonbonrticrc is met garneerqlazuur bondsleiders besprekingen voeren om geschreven: „Voor de Moeder des te trachten de dreigende spoorwegsta- lands". king tc voorkomen. Een zuidwestelijke stromine voert aan houdend zachte lucht uit de Golf van Bls- caye naar Zuidwest-Europa. Daarin berei ken de temiieraturen In ons land waarden van oncevecr twintig araden. Verder zuidelijk ln Frankrijk en Duits land stijgt het kv Ik tot zomerse waar den. Overigens is het weer hierbti wissel vallig. De 7iiidw estelijke stroming behoort bij een depressie die zich bit dc Noorse kust bev mdt en een restkern ten zuidwes ten van Ierland. Het weer zal dc komende 24 uur een wijziging ondergaan. De begrenzing van de zachte lucht en koude polaire lucht verplaatst zich nl. in zuidoostelijke richting over dc ttritse eilan den en kan vannacht de Nederlandse kust bereiken. TegelIJkertiid nadert uit Frankrijk een warmtestoring Daarna stroomt met noord westelijke wind de koude lucht binnen. BIJ dc frontpassage zullen regen en onweers buien voorkomen, maar morgen overdag zullen In de drogere polaire lucht perio den met zonneschijn verwacht kunnaa worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1