SOEMOEALTOT AZIATEN: vrij Gebeuren in Hongari je als schrikwekkend voorbeeld V.S, leveren (nog) geen wapens Enka-flex Laatste hand aan ms&m Geen twee tunnels tegelijk bouwen Onderzoek naar rendabiliteit Bouw-CAO vermoedelijk op 15 juni van kracht v/ Botwinnik weer wereldkampioen SJuidelijker aanduiding van 50 km zone LIEFDE EN GEBOD ^Landingspogingen van onbekende soldaten op Java5 Bemiddelaars in liet KLM-eonilict maandag bijeen MINISTER ALGERA Examen bijzondere rijvaardigheid Veranderlijk neer r FIAT VAN RIJKSBEMIDDELAARS V ^AJUr4LL^ pticuta-s groninger» déaierslijst opaanvraag ZATERDAG 10 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3981 "N Directeur: li. DlJ HU KJ r J Hoofdredacteur: üt J A. H J S bkui.NS SJ.UT LUITENANT-KOLONEL Ventje Soemoeal, de vroegere militaire commandant van Oost-Indonesië, die thans aan de zijde van de opstandelingen strijdt, heeft via radio-Menado gevraagd om vrijwil ligers uit de naburige Aziatische landen om te strijden voor een „vrij en soeverein Indonesië". „Wij vragen alle vrijheidlievende Aziaten om zich bij ons te voegen en zo ons land en mogelijk hun eigen land te redden van de overheersing door het internationale communisme", aldus Soemoeal. „Denkt aan Hongarije...." waarschuwde hij. „Als de commu nisten eenmaal de regering van een land in hun macht hebben, verdwijnt de vrijheid. De taak om de soevereiniteit terug te win nen is dan een geweldige taak. een bijna onmogelijke inspanning," zn vervolgde hij. ^^Operatie Brandschoon Ontkend Indon. persbureau: Kosten m f oor auto-instructeurs Wijziging verkeersreglement u Ui tcotteraam. Kitte a. wutuwijm lelcI l4 4, Poftbii» Uj2 Postgiro No, «4519 Kjachtendieiui soonncmenlen is..iu--iailo Lalertfags 1718 uur Teietoon tla"0<} •«•Gravetüuge Huvc.-ni piem 1 lclci, 183467 'j» Lmen) Postbus 1091 Postgiro .\"o 42436? K.achtendienst: 13310—19.30 u Icicj 3ti"o«9 Onrdrcchl: bc-hellersplcin 3 Postgiro No 424208 Icicioon 4570 K.achtendiensl na 17.30 uur 7314 Schiedam: Un?c Kerkstraat 24 b leleloon tji'882 Abonnementsprijs 6: cent oe, «-eek f <j.65 per maand. {7.90 pol Kwartaal. Losse nummer» 15 eent versehnni dajeiiUcs VERANDERLIJK WEEK Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Over wegend matige wind tussen west en zuid. "Weinig ver andering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.54 Maan op: 1.54 Onder: 20.20 Onder; 12.51 OP 13 februari nebben wij in een artikel ..Gebod en liefde'' gerea geerd op een artikel van ds. Lam mens in ...Jong Gereformeerd" waar in deze dc klacht doorgaf dat dc christelijke politiek dc indruk zou ma ken dat daarin meer hel gebod dan de liefde van Christus geconcretiseerd wordt. Wij antwoordden daarop dat wij die klacht onjuist achtten omdat hierbij uitgegaan wordt van een niet verant woorde scheiding tussen de liefde Gods en het gebod Gods Wij stelden dat het gebod een uiting was van Gods liefde cn dat onze lief de tot God en dc naaste alleen geme ten kan worden naar de maat van ons handelen naar Zijn geboden en dat zo het gebod het criterium voor de politiek is. DS. Lammens heeft op dat artikel van 13 februari gereageerd in „Jong Gereformeerd" van 28 maart. En daarop willen wij nu op 10 mei antwoorden. De lezer ziet dat wij er allebei de tijd voor genomen hebben om onze bijdragen tot deze discussie te overdenken. Om te beginnen doet zich het hu moristisch aandoende feit voor dat wij beiden elkaar waarschuwen dat wij gebod en liefde niet moeten scheiden. Dat wijst erop dat onze standpunten niet ver uit elkaar kunnen liggen. En in een gesprek dat ds. Lammens en schrijver dezes over deze dingen heb ben gehad, hebben we dat ook gecon stateerd. Maar er is toch een bepaald verschil. Laten we al lei eerst zeer in het kort zeggen wat ds. Lammens in zijn arti kel van 28 maart antwoordde. Hij zegt: Zoals dr. Bruins Slot het op 13 februari in „Trouw" schreef, wordt het onder ons meestal gezegd; Poli tiek is toepassing van Gods geboden cn daarmee bewijzen wc vriend en vijand de beste dienst. Maar dat is toch te eenvoudig. Het gaat niet al leen om het hanteren van de gebo den, maar ook om dc wijze waarop we dat doen. En dan komt er een enorme klap: Zoals wij het in „Trouw" gezegd heb ben. zo kan een g-clovige jood, een rabbijn, hel ook zeggen. Eigenlijk zijn we bezig de brief aan de Galaten uit de bijbel te scheuren. We zijn bezig Groens adagium: Tegen de Revolutie, het evangelie, te veranderen in: Te gen de Revolutie, de wet. Daartegenover betoogt dan ds. Lam mens met hartstocht dat de wet in de Bijbel uitsluitend functioneert in het Evangelie. Hij haalt prof. Schippers aan: „Er is geen goddelijke wet zon der tekstverband; cn altijd is dit tekst verband de prediking van de barm hartigheid Gods." •l* Strijdt mee voor een Indonesië" WIJ zijn het met ds. Lammens eens dat de wet alleen functioneert in het Evangelie. Maar wij begrijpen niet hoe ds. Lammens kan zeggen dat wij bezig zijn de Galatenbrief uit de Bijbel te scheuren. Bij de Galaten- brief gaat bet er over dat de Galaten bezig waren de wet in Judai's'.ische zin te hanteren, waardoor zij bij de rechtvaardiging uil de werken der wet terechtkwamen. Maar wat dat nu met ons probleem te maken heeft, ver mogen wij niet in te zien. Zoals wij al zeiden: we waarschu wen elkaar voor hetzelfde: Maak geen scheiding lussen gebod en liefde. Nu zegt ds. Lammens: Ik leg daar bij de nadruk op dc liefde en gij legt de nadruk op het gebod. Het is zeker waar dat ds. Lam mens de nadruk tegt op de liefde. Het is niet waar dat wij de nadruk leg gen op het gebod. Zodra men hier met „nadrukken" gaat werken, krijgt men nl. onherroepelijk een zekere ver zelfstandiging netzij van de liefde, het zij van de wet. En dan is men eigen lijk weer aan het scheiding maken. De wet functioneert alleen in het Evangelie, zegt ds. Lammens. Ak koord, zeggen wij. Maar omdat die wet alleen m het Evangelie functio neert kan onze liefde tot God en me demens alleen tot uitdrukking komen in het betrachten van Zijn geboden. Dat ts geen accent op het gebod, Hoe kan ik mijn liefde tot God immers anders uiten dan te trachten Ham ge hoorzaam te zijn. Dit is toch niet rab bijns? 1 Ds. Lammens zegt met een variant op Galaten 3:17: De christelijke pers zal eerst 430 woorden over de belofte en de verlossing dienen te zeggen eer zij de geboden oanteert. Wij geloven dat met. Deze uitla ting zweemt naar -chetdtng tussen gebod en liefde. Hal gaat in de poli tiek om de vraag wat wij daarin doen moeten en wat de Overheid doen moet. Dan kunnen we niet eerst woor den over oalofte en verlossing spre ken en dan vermanen, maar dan moeten we trachten de wil van God uit te vinden en te doen. Daarbij be denkende dal de wet functioneert in het Evangelie. Toen wij ons artikel van 13 februa ri schreven heeft ons 1 Johannes 2: 3-6 voor ogen gestaan: „En hieraan onderkennen wij dat wij Heni ken nen: indien wij Zijn geboden bewa ren." „Maar wie Zijn Woord be waart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt." - IJ hebben ons afgevraagd en er de artikelen van ds. Lammens Soemoeal deelde voorts mee. dat thans dertien Indonesische diplomaten de zijde van de tegenregering hebben gekozen. „Al die personen zijn Intel ligente cn geëerbiedigde Indonesische burgers", zei Soemoeal. „Zij zijn van mening, dat Soekarno verantwoordelijk is voor de chaotische toestanden in Indonesië en voor de alarmerende groei van het leiderschap der communisten en van hun invloed op de zaken van het land. Aarzelt daar om niet het communisme te bestrij den". Het is niet onmogelijk, dat Indonesië een conferentie van dc Aziatische pre miers van de vijf Colombolanden bij eenroept, om de beschuldigingen van de regering van Djakarta van buiten landse interventie in dè binnenlandse aangelegenheden varr Indoesië te be spreken. De secretaris-generaal van de eer ste Bandoeng-conferentie in 1955, Roeslan Abdoelgani, heeft namelijk verklaard, dat de premiers van India, Indonesië, Ceylon, Birma en Pakistan een beslissing zullen nemen over het bijeenroepen van 'n tweede Aziatisch- Arivertentie) Even onder de kraan en de Enka-flex is weer brandschoon Even uitknijpen hij is haast droog Neem als keukenhulpje een Enka-llex de handige hygiënisch» sponsdoek Groot: 45 ct. Extra groot 58 ct 5PONSDOEKJE MET POLVESTSR Afrikaanse conferentie voor een volle dige bespreking van de „dreiging van buitenlandse interventie" in de pas on- afiiankelijk geworden Aziatische- en Afrikaanse landen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken in Washington heeft verklaard, dat de Ver. Staten tot dusver geen enkel aesluit genomen hebben over de even tuele verkoou van Amerikaanse wa pens aan Indonesië. Deze kwestie was ter sprake gekomen bij de jongste be sprekingen te Djakarta tussen de Ame rikaanse ambassadeur en Indonesische functionarissen.. Volgens een bericht een United Pres? uit Washington zulen de Ver. Staten het embargo op de wapenzendingen naar Indoniesië opheffen, zodra d«» burgeroorlog ten einde is. Een woordvoerder vant het Indone- lische ministerie van Buitenlandse Za ken hééft vandaag medegedeeld, dat de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken pulles, heeft ontkend een opmerking te hebben gemaakt over ren mogelijke Indonesische aanval op Nleuw-Guieea. (Deze opmerking zou Duiles deze week op de jongste NAVO- mnferentie in Kopenhagen hebben ge maakt Red.). De kustwacht van West-Java heeft enige tijd geleden een landingspoging van onbekende soldaten afgeslagen, al dus heelt het Indonesische persbureau Antara medegedeeld. Tussen Anjer en Laboejas zouden lan dingsschepen voor de kust zijn versche nen. De schepen waren echter met zware verliezen door de kustwacht ver dreven. Voorts werd bekendgemaakt, dat her haaldelijk niet-geïdentificeerde duik boten voor de westkust van Java waren waargenomen. De Indonesische admi raliteit had de plaatselijke bevolking verzocht de aanwezigheid van elk ver dacht lijkend vaartuig te melden. Gunnar Mines Nettowinst 1957 s 2.58 (1.96) per aand. Sun Oil Nettowinst eerste kwart. '38 S 3.574.182 (13.331.110). of S 0.31 11.24) per aand. Maandagmiddag wordt in Utrecht de op 29 april uitgestelde bijeenkomst ge houden van de bemiddelingscommissie, bestaande uit de zes voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisa ties. vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid. Het doel is een voor de directie van dc K.L.M. en voor het be stuur van de Vereniging van K.L.M.- vliegers aanvaardbare en bindende basis voor arbitrage tev inden. Het bestuur van de Vereniging van K.L.M.-viiegers deelde ongeveer vijf uur voor de aanvang van de vergade ring van 29 april mee, niet op de con ferentie te verschijnen, aangezien men zich niet voldoende voorbereid achtte om een akkoord van zeer verstrek kende aard te tekenen. De Vereniging van K.L.M.-viiegers heeft vrijdagavond tot ver na midder nacht een buitengewone algemene ver gadering gehouden, waar de richtlijnen werden opgesteld voor het in te nemen standpunt. (Van een onzer verslaggevers) Het begint er thans op te lijken, dat de ernstigste moeilijkheden rondom de afsluiting van de CAO in bet bouw bedrijf. waarmee dan een z.g. loon- sanering tot stand komt, achter de rug zijn. Partijen hebben namelijk bericht ontvangen van het College van Ri.iks- bemiddeiaars over de loonopstelhnr. Gisteren is de zaak in de ministerraad behandeld. 'Het College van Rijksbenuddelaars heeft partijen op aanwijzing van de minister doen weten, dat men met dc voorgestelde lonen akkoord kan gaan op rwaarde. dat de eerste groep wordt uitgesplitst. Hiervoor was een uurloon van f 1.20 vastgesteld. Er moeten nu twee groepen komen fl en IA), waarvoor uurlonen van f 1.12 en f 1.20 zullen gelden. Verder zal het uurloon in de derde groep met oo f 1.47 kunnen worden gesteld, maar op f 1.44. Voor de rest is het College me' de loonopstelling akkoord. Over enkele details zullen paritten zich thans nog na'!er moeten beraden Te verwachten is. dat deze geen al te- grote moeiliikheden meer zullen op leveren zodat het waarschnnlijk ljjkt dat de CAO met ingang van 15 iun; a s in werking zal kunnen treden. National SterI Nettowinst eerste kwar taal '58 X 3 301.426 NÏ.301.306). of 0.5! tl.32) per aandeel. Vandaag is het: de 'taaiste dag, dat in. huis geheimzinnig gefluisterd wordt als moeder in de buurt is. de laatste dag, dat kasten hermetisch zijn gesloten. Want morgen is het moederdag en vele geheimen zullen dan worden ontsluierd AANGEZIEN de capaciteit van een autotunnel vele malen groter is dan de huidige belasting van het Kern veer en de drié XJ-veren samen, zou de gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige bouw van twee autotunnels te Amster dam op een onderlinge afstand van slechts vijf kilometer, een grote over- investering betekenen. Dit heeft mi nister Algera in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer mee gedeeld. Bij de beantwoording van de vraag, welke van de twee tunnels het eerst voor uitvoering in aanmerking zou moeten komen, de IJ- of de Coentun- nel, ziet de minister de rendabilteit als een voorname maatstaf. Hij heeft aan zijn ambtgenoot van Economische Zaken verzocht het vraagstuk van de rendabiliteit der tunnels door het Centraat Planbureau in studie te doen nemen. Ten einde de kosten te verminderen, wordt de mogelijkheid onderzocht om, met handhaving van het oorspronke lijk tracc. de IJ-tunnel uit te voeren met slechts een gedeeltelijke afbraak en interne herbouw van het marine etablissement. Het gewijzigde ontwerp van de IJ- tunnel werd op 18 februari jl. in het overleg gebracht. Een raming van kosten van het ge wijzigde tunnelontwerp met aanslui tingen en de overige daarmee samen hangende werken, is daarom door Am- op nagelezen: Wal bedoelt hij nu eigenlijk in de oraktijk? Wat bedoelt men als men zegt liet christelijke van de christelijke politiek niet te zten. En dan komt het hierop neer dat we wel het zout der aarde moeten zijn. maar niet net „azijn" of het; „zoutzuur" der samenleving. Of et- geen „ronde-tafelgesprek" met de so cialisten kan zijn om Talma aan zijn trek te doen komen We hebben het gevoel dat men wil dat het wat vriendelijker en zacht zinniger zou gebeuren. Zo in de geest van een gesprekscentrum Wij vinden deze op de praktijk ge richte opmerkingen eigenlijk niet in overeenstemming met de principiële problematiek, die ds. Lammens aan de orde stelde. Maar we gaan er toch op in. Wij schreven op 13 februari. Poli tiek is een harde zaak. Een lezer vroeg ons: Wat bedoelt u daarmee? We bedoelen er dit mee: Politiek is vechten. En dat gebeurt door zondige mensen. We moeten proberen met eerlijke wapenen te vechten. Maar dan toch met wapenen En wapens doen pijn. Politiek is een harde zaak. Wie de politieke discussies van d-e laatste tijd zich te binnen roept kan begrijpen wat we bedoelen. Het veld waarin de politiek zsch af speelt is geen gesprekscentrum maar een gevechtsterrein. Wie er een ge sprekscentrum van maakt verliest. In een loopgraaf praat men niet. maat schiet men Dat geldt ook voor de politieke pers Het is een trieste zaak dat het zo moet Maar wie dat niet als realiteit aan vaardt. loopt gevaar de doorwerking van de zonde in het denken cn hande len op politiek gebied te miskennen. sterdam nog niet bij het overleg ter sprake gebracht. De onderhandelingen over de ver deling van kosten kunnen pas begin nen nadat over de plannen overeen stemming bestaat, over begrotingen wordt beschikt en over het tijdstip van uitvoering enig perspectief kan wor den geopend. De situatie is thans zó, dat de Vel- ser tunnel en de brugvte Schellingwou. de ertoe hebben geleid, dat het ver keer over het Hemveer met rond 20 pet. en dat over de gezamenlijke IJ veren met meer dan 25 pet, is afge nomen. De minister beschikt nog slechts over globale gegevens inzake de kos ten van de verschillende tunnels en de daarmee samenhangende werken, daar de 'plannen voor deze laatsten technisch nog niet vaststaan en de kosten van het nieuwe plan van de IJ-tunnel nog niet door <ie gemeente Amsterdam konden worden meege deeld. De door vele Kamerleden genoemde bedragen, waaruit zou blijken, dat de Coentunnel met bijkomende werken duurder zou zijn dan de IJ-tunnel, zijn niet in overeenstemming met de hem ter beschikking staande globale cij fers. Het besturen van een auto onder toe zicht zal. volgens een ontwerp tot wij ziging van het wegenverkeersregle ment. in de toekomst slechts mogelijk zijn indien de toezichthouder een ver klaring van bijzondere rijvaardigheid bezit De eisen hiervoor zijn zwaarder dan die voor het normale rij-e>amen. Voorts zal de toezichthouder de be schikking moeten hebben over een tweede rempedaal, waardoor hij. in dien nodig, kan ingrijpen. Dit heeft minister Algera meegedeeld in zijn M. v. A. aan de Eerste kamer. Hft nttr In West-Europa staat de laatste dagen onder Invloed van verschillende sto ringen. die van Spanje en de Golf van Bis- caje in noordoostelijke richting trekken. Deze storingen gaan vergezeld van nogal wat regen en plaatselijk ook onweer. Tussen de storingen bevinden zich zwakke ruggen van hoge luchtdruk. Tijdens hei passeren waarvan flinke opklaringen voor komen. De algemene luchtdruk verdeling wijzigt zich maar uiterst langzaam, zodat verwacht mag worden, dat gedurende het weekeinde het veranderlijke weer voort- du urt. In de bollenstreek werd gisteren de laatste hand gelegd aan de bloemen wagens, die vandaag mee zullen rijden in het jaarlijkse bloemencorso, dat als „Lenteparade 1958" waarschijnlijk weer vele duizenden, kijkers zal trek ken. Op de foto: In de veilinghal In Lis- se werd gewerkt aan de wagen „Sint Joris en de dfaak". Advertentie) Het wereldkampioenschap scha ken is heroverd door IVIichaël Botwinnik. De 23ste partij in dc tweekamp tussen de titelhouder Stnyslow en zijn uitdager Botwinnik is in re mise geëindigd. Hierdoor kwant de stand op 12*2 tegen 10J£* punt in het voordeel van Botwinnik. De partij, waarin Smyslow niét wit speelde, was donderdagavond op de 41ste zet afgebroken. Een halt uur voordat gisteren de par tij zou worden hervat bood Smys low telefonisch remise aan. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: I Advertentie Minister Algera heeft meegedeeld, dat binnenkort de plaatsing van een 50 km bord op de grens van de be bouwde kom of bij de overgang van een 70 km zone naar de 50 km zone. verplicht zal worden voorgeschreven. Voorts zal bij iedere verharde zijweg het bord inzake de snelheidsbeperking moeten worden herhaald. Het einde van een bebouwde kom zal worden aangegeven door het internationaal aanvaarde bord voor het aangeven van het einde van een snelheidsbeperking. Het ontwerp van deze wijziging is toegezonden aan de colleges van Ge deputeerde Staten met het verzoek daaromtrent spoedig advies uit te brengen. T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1