Ingri jpende plannen - maar weinig kans Verlenging van diensttijd m dot tifben Hollenstreek toonde zich op haar best LENTEPARADE IN BLOEMEN TROK HONDERDDUIZENDEN SPANNING IN BELGRADO Moskou ste t Tito .,u timatum D1 Djakarta zond troepen naar Haimaheira Ondoordringbare ménsenhagen Prof. Cleveri 112a staatsraad Indische Nederlanders in Den Haao Ik voel me Nederlandse 18-jarige verstekeling^ zei slaa s D Nederlanders uit Zuid-Bandoeng Kolonel Simbolon gesneuveld Dode en 3 gewonden bij botsing oros ilow liét afweten Zware stri d tegen opstandelingen Twee doden door autobotsing bi j Waddinxveen Minister nam zekere voor onzekere WIELRENNER BOTSTE TEGEN BOOM BALDADIGHEDEN VAN JONGELUI Voorbijgangers met mes gestoken Vliegtuig week uit voor fietser Weer Amerikaanse kernexplosie „Ruys" maakt laatste thuisreis uit Indonesië ader gaf leven in dienst van Kon. Marine „Vrijwel afgelopen niet middelbaar onderwijs r 55 MAANDAG 12 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3989 v Directeur: H. DE RUIG Over het algemeen worden zijn kansen om Frankrijk een nieuwe regering te geven echter met hoog aangeslagen- Hij heeft tot dus ver meer negatieve dan positieve reacties op zijn pogingen gekregen. Morgenmiddag zal hij voor de nationale vergadering verschijnen. A lircrië Protesten Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Sowjet-steun Geannuleerd (f Zie verder pag. 3, 6e kol.) {Van een onzer verslaggevers) DUTH Oudraeth, een 18-jarig meisje, sloeg de ogen neer. toen kapitein Frits de Jonge haar wees op de mogelijke onaangena me gevolgen van haar daad. Ze was in Tandjong Priok aan boord van de „Willem Ruys" geslopen Het was de laatste kans. dat wist Ruth. Nu stond ze tegenover een strenge gezagvoerder, die ook 13 mannen had te onderhouden over dezelfde overtreding. Onderscheid ine. Bokser Een andere verstekeling, de 31-jarige Ong A. Kwien, die een Nederlands paspoort bezat, had géén zin om naar Nederland te komen. De man. een be roepsbokser, wilde In Singapore van boord, waarmee de autoriteiten daar echter niet akkoord gingen, zodat hij moest meevaren naar Nederland Schndeoosl Gedurende de laatste maanden zijn Dr. Trim)) uit Bandoeng: Tachtig jongelui uur. Kotteroam» witte o« witnstraat JU relet. 115700 (4 LI. Postbus 1112 - Postgiro No 424510. Klachtendiensrt abonnementen16 Ji)1830 Zaterdags 11.8 uur Telefoon l 700 «j-GrafenLaga: Huygenspleln 1 Telet 183467 13 lijnen). Postbue 1091 - Postgiro No. 424867, Klaehtendierurt: 18.30 19.30 u. Telel. 362569. DordrecïitS Schellersplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 K-schtendienst de 1730 uur 7314. ScMedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 87382. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2.65 per maand, f 7.80 per kwartaaL Losse nummer? 15 cent Verschiint daeelllk A (Geldig tot dinsdagavond) TAMELIJK KOUD WEER Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele balen. Ma tige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Vrij koud. Morgen: Zon op: 4.50 Maan op: 2.39 onder: 20.23 onder: 14.59 Pflimlin wil parlement vijf maanden op reces sturen DE FRANSE kabinetsformateur Pflimlin, die zaterdagavond de opdracht tot het vormen van een regering aanvaardde, wil, als hij de nodige steun krijgt, het^Franse parlement volledige volmach ten vragen voor de duur van vijf maanden en de afgevaardigden tot oktober met vakantie sturen. Daarna zou hy bereid zyn zijn ontslag in te dienen. In die vyf maanden wil hij een „shock-therapie" toe- passen om het land weer op de been te brengen. Pflimlins ..shock-tberapie" bestaal uit de volgende punten: 1. Verlenging van de diensttijd van 24 tot 27 maanden. 2. Nieuwe belastingen, die 40 miljoen r. moeten opbrengen, om de oor log in Algerië te kunnen financie ren. 3. Een gedwongen spaarregeling voor loontrekkers en loonsverhogingen, die echter niet direct uitbetaald mogen worden, doch belegd moe ten worden in spaarbrieven. 4. Stabilisatie van de prijzen van levensmiddelen en industriepro- dukten. 5. Verlaging van de invoer met 25 percent en rantsoenering, met prio riteit voor belangrijke industrieën, van grondstoffen. 6 Rantsoenering van de consumptie van rundvlees in Frankrijk zelf om de prijs hiervan te doen dalen en een exportoverschot te kweken. 7 Subsidie op de export. Algorie blyft een moeilijke kwestie voor Pflirnlin. Bij alle partijen, be halve dan de poujadisten en commu nisten, wint de mening veld dat de kwestie-Algeric een nieuwe aanpak vereist. Tekenend voor de moeilijkheden waarmee Pflimlin te kampen beeft gehad, ls de weigering van zijn partij genoot Georges Bidault om minister van Defensie te worden. Deze leider van de M.R.P. nam zaterdag in een rede te Lyon ten aanzien van de Noordafrikaanse vraagstukken een standpunt m dat lijnrecht ligt tegen over dc liberale'' benadering welke Pflimlin nastreeft. Pflimlin wil eneizijds een verster king van dc militaire inspanning in Algerië, maar anderzijds een loyale uitvoering van de kaderwet, waai door hij dc medewerking van alle Alge rijnen, ook hen die vijandig tegenover Frankrijk staan, hoopt te krijgen Voorts streeft hij naar directe onder, handelingen mei Tunesie en Marokko (ADVERTENTIE) Met medewerking van deze landen wil hjj komen tot onderhandelingen over een staKen van het vuren In Algerië en ren slotte tot de vestiging van een economische gemeenschap voor het gebied van de Sahara en een Frans- Vfrikaanse gemeenschap Rechts-georientecrde Franse kolo nisten, die bevreesd zijn voor een Franse regerings-ommezwaai naar het liberalisme in Algerije," hebben al plannen gereedgemaakt voor een massa-betoging en een algemene sta king in Algiers, die morgen zullen Dlaatsvindcn en gericht zullen zijn tegen de „onaanvaardbare investituur" van Pierre Pflimlin als Frans premier Een „comité van waakzaamheid", voor het grootste gedeelte samenge steld uit studenten- en veteranen- groeoen, heeft gisteren tot de staking en de betoging oogeroepen. c Het comité heeft boverdien veront waardigde te'em-ammen «ezonden aan de Franse oresident Coty en aan Pflimlin zelf. Volgens het Ind. persbureau Antara zouden alle Nederlanders in het zuiden van de provincie Bandoeng opdracht hebben gekregen dit gebied binnen 48 uur te verlaten. Tot deze maatregel, die 69 Neder landers treft, zcu uit veiligheidsover wegingen zijn besloten. Het linkse Indonesische dagblad Pemoeda meldt, dat kolonel Simbolon, de minister van Buitenlandse Zaken van de tegenregering, waarschijnlijk tydens een gevecht tegen troepen der centrale regering bij Korintji in Mid- den-Sumatra, is gesneuveld. (Van een onzer verslaggevers) E bollenstreek heeft weer zün bloemencorso gehad. Met meer dan dertig praalwagens, waarin miljoenen bloemen en allerlei ideeën waren verwerkt. Met honderdduizenden toeschouwers, waarvan het Duitse deel -hei Nederlandse in kwantiteit benaderde. Met „Lenteparadc" als motto. Met hon derden regelend optredende politiemannen, al dan niet bereden en al dan niet goedmoedig. En met een buitentemperatuur die eigenlijk ongeschikt was voor de dunne dracht van de met de wagens mee-pralendc bloemenfeeén. corso feeën, bollenstreek-coryfecen of hoe de in de rijdende bloemenvrachten neer gehurkte dungejurkte jongedames ook heten mogen. E Russische ambassadeur in Belgrado, Zamtsjewski, heeft volgens gewoonlyk betrouwbare kringen in de Joegoslavische hoofdstad een voor president Ti to bestemd „ultimatum" overhan digd. waarin gewaarschuwd wordt dat de betrekkingen tussen de Sow jet-Unie en Joegoslavië ge spannen zouden worden, tenzy de Joegoslavische communisten hun uitgesproken „revisionistische" politiek herzien. De Sowj et-Unie zou hebben meege deeld, dat de Russische communistische partij had getracht de Joegoslavische communisten voor fouten te waarschu wen en dat Moskou thans niets meer te zeggen had. Verdere besprekingen zouden „on zinnig" zijn, omdat het thans van de Joegoslaven zou afhangen hun poli tiek te wijzigen. Joegoslavië zou geen werkelijk socialistisch land kunnen blijven, indien het weigert de mening van de meerderheid der communisti sche partijen te aanvaarden. Waarnemers te Belgrado zeggen, dat Troepen van de Indonesische cen trale regering zün op Haimaheira ge land en hebben zware gevechten ge leverd met eenheden van de tegenrege ring. Dit is officieel in Djakarta be kendgemaakt. De gevechten concen treren zich om Titaleka en Djailolo. Het doel van de actie is de herove ring van de gedeelten van Haimahei ra en van Morotai, die onlangs door de opstandelingen werden bezet. Een woordvoerder van het Indone sische leger heeft meegedeeld, dat drie opstandelingen en één militair van de regeringstroepen zijn gedood bij de gevechten.. Volgens het Indonesische persbureau Antara helpen op het ogenblik onge veer 2500 nationalistlsch-Chlnese en Phllippijnse vrijwilligers de opstande lingen op Celebes. Antara zegt, dat deze vrüwllligers hebben deelgenomen aan de aanval van dc opstandelingen in het noorden van de Molukken en op de basis Morotai. De vrijwilligere zouden zijn gelegerd in kuststellingen en zouden deel uit maken van luchtdoeleenheden. De schepen die hen vervoerden, hadden geen nationale kentekenen en waren vergezeld van twee bommenwerpers van het type „B-26". aldus Antara. De Phiïippijnse minister van De fensie Vargas heeft verklaard, dat Russische militaire adviseurs de Indo nesische regering helpen bij het on derdrukken van de opstand. De Phil- lippijnse inlichtingendienst heeft vol gens hem ontdekt, dat de technische dviseurs, die de Sowjet-Unie naar Indonesië liet gaan, in werkelijkheid militaire deskundigen zijn. het „ultimatum" schijnt te betekenen, dat de Joegoslaven waarschijnlijk eco nomische hulp ter waarde van onge veer driehdViderd miljoen dollar van de zijde der Sowjet-Unie en andere com munistische landen zullen verliezen, in dien 7ij hun houding niet wyzigen. President Worosjüow van de Sowjet-Unie heeft zijn officiële tiendaagse bezoek aan Joegoslavië uit. gesteld. Dit werd gisteren in Reigrado bekendgemaakt, twee uur nadat he'. Russische staatshoofd daar had moeten aankomen. Viif uur later rieu ook ra dio-Moskou het bericht om. eveneens zonder commentaar. Het bericht heef! de Joegoslaven met verrast. Men hield al enige tijd rekening met het uitstel van het be zoek. nu de strijd tussen Joegoslavië en de andere communistische landen weer in alle hevigheid is opgelaaid. In Belgrado meent men. dat de ideologi sche oorlop wel even fel zal worden als tien jaar geleden, toen Tito uit de Kominform werd gestoten. In de rij van communistische bladen die Joegoslavië kritiseren, heeft zich thans ook het Oostduitse blad „Neue« Deutschland" geschaard Het Poolse communistische partij blad „Tryboena Loedoe" heeft zater dag zijn lezers ingelicht over het conflict. Tevoren was in Polen niets over de jongste ontwikkeling gemeld Het Poolse blad heeft beide standpunten weergegeven zonder partij te kiezen. Wederom liep de hoofdverkeersade» van de bollenstreek tussen hagen door- hagen van mensen en auto's van geluk kigen, die een parkeerplaats hadden kunnen vinden vlak bij het festijn. Des middags groeiden deze hagen tot een ondoordringbare beplanting. Toch was het minder druk dan eer der wel het geval is geweest, zeiden de organisatoren Er klonk enige spijt in hun stem, want het corso is er met op de eerste plaats tot meerdere glorie van de od de praalwagens meedeinende joffers, noch tot meerdere glorie van corso-cnmpomst Aöriaan van Driel, de kwekers, het mee-pralende sigaretten merk en een bepaalde wollen deken maar om de Nederlandse bloembol ver der omhoog te stoten in de vaart der volkeren. Daarom is het: hoe meer ge- imponeerde kijkers, liefst buitenlandse hoe beter. Tussen alle ijlheld van het corso waren dc stoere vormen van dc praalwagen „Discovery" erg opvalend Deze kreeg de wisselbeker voor het meest-originele/ idee. C Bij KJB. is met ingang van 15 juni op zijn verzoek aan de heer F. C. Baron v. Aerssen Beijeren van Voshol eervol ontslag verleend als lid van de Raad van State, met dankbetuiging voor de gewichtige diensten in die functie den lande bewe/en. In deze vacature is voorzien door de benoeming van prof. mr R. P. CTeve» ringa, hoogleraar te Leiden, die tege- Ujktiidig eervol ontslag heeft gekre gen als staatsraad ir. buitengewone dienst. Op de Mydrechtse Zuwe in de ge meente Mijdrecht zijn zaterdagavond een bus en een personenauto in botsing gekomen. De bestuurder van de per sonenauto, de 52-jarige J. van Heiist uit IJmuiden, die gehuwd was en twee kinderen had, kwam om het le ven De drie andere inzittenden, het echtpaar K. uit Beverwijk en de heer R. uit Haarlem, werden ernstig ge wond. De auto werd gegrepen door een van de twee bussen, waarin leden van een Zwolse muziekvereniging, die had meegewerkt aan het bloemencorso te Lisse, naar huis terugkeerden. Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte de bus -m de linkerweghelft. De auto vervoer de oorlogsinvaliden, die in Doom had den deelpenomen aan e°n zittende vol- 'cybalwedstrüd. „Tegen myn gewoonte zal ik mijn rede voorlezen, want spreken zonder pa pier over woningen en wat daarmee samenhangt blijkt een gevaarlijke zaak te zijn". Dit zei minister Witte zaterdag bü de opening van de tentoonstelling van architect Rietveld in Utrecht. Onlangs hebben woorden van minister Witte over 10.000 extra woningen, voor de vuist weg in het parlement' gesproken, nogal enige beroering verwekt. (V(an onze correspondent) De 22-jarige A Alting uit Loener- slnot is zaterdag tijdens de ronde van Friesland te Leeuwarden bij een bot sing zo ernstig gewond, dat hij in de nacht van zaterdag op zondag is over leden. Hij reed in een kopgroep van Men renners, toen het ongeval gebeur de* Na het passeren van de finish reed hij tegen een boom. De heer Alting, die vr>or de Utrechtse wielervereniging De Volharding" reed. werd overge bracht naar 'n ziekenhuis te Leeuwar den. waar hij is overleden. Vanochtend hebben 6500 arbeiders van de Loudense Smithfield vleesmarkt uit protest tegen het ontslag van zeshonderd viessdragers het werk neergelegd. Op de rijksweg Den Haag:Utrecht onder de gemeente Waddiuxveen tus sen het Shellstation en Winterdijk, is vanmorgen omstreeks negen uur een auto-ongeluk gebeurd, waarbij twee personen werden gedood en enkele anderen gewond. Een uit de richting Utrecht komen de personenauto reed door de midden berm van de %veg en kwam op de an dere weghelft in botsing met een uit de richting Den Haag komende per sonenauto. Als gevolg van de botsing vloog de eerste wagen in brand. Van de inzit tenden der beide auto's kwamen er twee om het leven. Enkele anderen werden zeer zwaar gewond. De Wad- dirvxveense brandweer bluste de bran dende auto. De gewonden werden naar het ziekenhuis in Gouda overgebracht. c- (Yan een onzer verslaggevers) Gedurende liet afgelopen weekeinde en speciaal op zaterdag- en zondag avond, is het in Den Haag onrustig ge weest. Op verschillende plaatsen in de stad kwamen vechtpartijen voor tus- (Van een onzer verslaggevers) Doordat de piloot een fietser wilde ontwijken, verloor zaterdagmiddag een vliegtuig zijn linkervleugel. Dit voor val deed zich voor tussen Rotterdam en Schiedam, waar een reclamevlieff- tuigje een noodlanding moest maken. De piloot, de 31-jarige T. Konijn uit Alkmaar, liet eerst de reclamesleep vallen. Daarna daalde hij. Toen hij een naar zijn mening geschikt landingster rein vond, moest hij opzij voor een fietser, waarna het toestel tegen een lichtmast botste. De piloot liep slechts lichte verwondingen op. De Amerikanen hebben zondag op de Bikini-atol in de Stille Oceaan sp- nieuw een kernwapen tot ontploffing gebracht. „Waarom wilde je van huis weg?" vroeg de kapitein. „Ik voel me Nederlandse," sta melde Ruth. „Ik heb alles op alles gezet, want uw schip zal niet meer voor de kade van Tandjong ko men." Deze uitspraak confronteer de de kapitein met de harde reali teit: De „Willem Ruys" maakte de laatste reis op de route, die onder nemende "oorvaderen met simpele scheepjes waren begonnen. Bijna duizend passagiers waren op legale wijze aan boord gekomen. Tien tallen hadden getracht door de strenge bewaking heen te glippen Ruth Oud raeth was erin geslaagd. Na enkele dagen had de scheepsbemanning haar ontdekt en voor de kapitein geleid. Daar deed Ruth een ontroerend ver. haal. „Mijn vader is m de oorlog gesneu. veld. Hij diende bij de Koninkluks Marine. Moeder hertrouwde later Toen moesten we de Indonesische na tionaliteit aannemen. Dat wilde Ik met. Om vader, de marine en Neder land niet Vader was postuum onder scheiden voor zijn moedige optreden. Die onderscheiding heb ik gekregen Altijd heb ik die, verborgen ondei mijn kieren, bij me gedragen." Ze haalde de onderscheiding te voorschyn. „Zal dit mischien helpen om Nederland binnen te komen?" vroeg ze aarzelend. Ruth kreeg beperkte bewegingsvry heid Met de andere dertien versteke lingen werd zij in Rotterdam, waar hei schip zaterdag aankwam, van boord gehaald door de rivierpolitie De we» eist dat en over enige tijd zal de mi nister van Justitie beslissen of zij in Nederland mag blijven. Hij was op een geheel andere wijze aan boord gekomen. De Indonesische politie, die hem aanhield, had hii „douane" toegevoegd. Niemand twij felde aan de waarheid daarvan en hij liep rustig aan boord. (Van een onzer verslaggevers) „Met het middelbaar onderwijs in Indonesië is het vrijwel afgelopen", vertelde ons dr. J C. Trimp, rector van het Ijceum te Bandoeng, die met de „Willem Ruys' in ons land terugkeer de. Slechts hot Caslyceum in Djakarta is nog geopend. Als de leerlingen daar eindexamen gedaan nebben, wordt ook deze school gesloten. De stichting Neö Onderwijs in In donesië zal in september nog tien scho len voor lager onderwijs bezitten. Met de heer Trimp keerden vele on- derwiiskrachten terug naar het vader land, alsmede teden van de Nederland se diplomatieke dienst. sen met de schepen van de Rott. Lloyr ongeveer zestig blinde passagiers mee. gekomen. Voor de rederij betekent dit een schadepost Men derft ongeveer een halve ton passagekosten Daarbij komt dat voor iedere verstekeling f 3.75 per dag voor logieskosten aap de overheid moet worden betaald Zou de minister van Justitie onverhoopt besluiten, dat de verstekelingen moe ten terugkeren naar het land van her komst. dan moet de rederij deze kos ten dragen. De „Willem Ruys" gaat deze zomer een aantal toeristenreizen maken. Indisch-Nederlandse jongeren enerzijds en Haagse jongens anderzijds. In enkele gevallen, aldus verklaringen van getuigen tegenover dc politie, vie len Indisch-Nederlandse-jongeren zon der enige reden, willekeurige voorbij gangers aan. Paarbij werden verwon dingen, o.a. door het steken met een mes, aangebracht. In de omgeving van de Laan van Meerdervoort en de Goudenregenstr. trad volgens de politie een groep van tachtig jongeren, meest Indische Ne derlanders, op ergerlijke wijze op. Aan het einde van de zondagavond werden 7 jongeren naar het politie bureau overgebracht. In de loop van de nacht konden zy door de ouders worden afgehaald. Zaterdagavond was het onder meer rumoerig op de Koningin Emmakade en in de Weimarstraat. In deze laatste Straat vochten Nederlandse jongeren met Indische Nederlanders. Een 21- iarige monteur, een zekere J. N. M. P., moest door surveilerende agenten wor den meegenomen, -Op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Waldeck Pvrmontkade werd een vijftienjarige ion een van- zijn fiets getrokken door, naar hij tegenover de politie vertelde, tndische jongens. Zondagavond kwamen de ongere geldheden op verschillende plaatsen voor en de agenten van politie, die hierover rapporten opmaakten, spra ken zelfs van relletjes. In de omgeving van de Laan van Meerdervoort en de Goudenregenstraat trok een groep van naar schatting 80 Indisch-Nederlandse longclui har en door door de straten. Vele burgers vielen zij lastig en zij gebruikten bierflessen, stukken ijzer, ijzeren veren en zelfs messen, aldus de verklaringen van de politie. De 18-jange E. van O,, die op weg naar zijn woning in de Klimopstraat was, werd plotseling aangevallen en een onbekende sloeg hem met een voorwerp op de linkerknie, waardoor hij een vleeswond opliep. De 18-jari- ge matroos B. K. uit de Irisstraat moest eveneens het onderspit delven. Hy kreeg een zestal kleine hoofdwon den en een steekwond In de linker handpalm. Ook elders in de stad, o.m. op het Koningsplein, Ih de Weimarstraat en op de Koningin Emmakade, kwamen vechtpartijen voor. (Van onze correspondent) In de Groote Sloot te Schagerbrug is de vierjarige Lodewyk Knetsch ver dronken. Het jongetje werd zaterdag middag reeds vermist. Na ongeveer twintig uur vrijwel onafgebroken zoe ken werd het lijkje gistermiddag ge vonden. Bij het opsporingswerk is ook ge bruik gemaakt van een speurhond uit Weesp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1