Van der Hagen bij Gusto aan K.P.M. overgedragen CVP bracht óp toneelwedstrijd in Muzanda „Het dievennest" KERK EN SCHOOI Hotel-restaurant met cultureel centrum te Maassluis Beati exposeerde in Gustocantine Zwembad Groen- oord geopend Activiteiten op Opbouwdag Jeanne Demessieux concerteerde Immanuelkerk te Maassluis Commissie van voorbereiding Afscheid van blauive tram SCHIEDAM VLAARDINGEN Damkampioenschap Roldeur verscheept Burgerlijke stand van Rotterdam Arbeidsmarkt in Vlaardingen Bezorging melk voor de rechter MAASSLUIS ui Lustrumviering Clubhuis „De Haven URiknkdagèn predikanten Feestavond voor personeel van M.A.F. te Vlaardingen Zaak vernieuwd Jongen aangereden Maasland Korfbalresultaten Verdacht van smokkel van 40.000 sigaretten Jongetje viel uit 4e tweede verdieping 2 TROUW Maandag 12 mei 195$ J ubüeumconcert - Auto in brand Burgerlijke stand van Schiedam Goedkeuring bouw ziekenhuis Installatie Sociale Raad Kampdag Leger des Heiis Ingemetselde predikant Ds. J. L. Faber overleden 7veer vrij De predikant te Fondi m Zuid-Italié, die door de bemoeiingen van zijn mede bewoonster op zijn kamer w :rd inge-ide geref. kerk te Pernis metseld, is thans weer vrij. Mevrouw j Ds. W. L. Korfker te Zwijndrecht, Excelsior-nieuw A an ger eden Bij oversteken aangereden Damnieuws Maassluisedijk afgesloten V isserijberichten VLAARDINGEN Het Bevrijdings koor o.l.v. haar dirigente A. van den Bos hoopt vrijdag 16 mei in de zaal Harmonie aan de Schiedamsewcg een jubileumconcert te geven. Dit jubileum concert vindt plaats ter gelegenheid van het 32% jarig bestaan van dit koor. Medewerking aan deze avond verle nen: Het Mannenkoor ..Chorale Munici pale" o.l.v. Camille Roilgen uit Differ- 1 dange. Luxembourg en Wiebe de Rook, rinchem werd gebouwd. De voortstu-i sopraan. Ignace Pepin, bariton. Thea wingsinstallatie. ingebouwd door de n.v.Roos cn C. Roilgen, pianobegeleiding. Scheepswerf en Machinefabriek „Dei Merwedc" te Hardinxveld-Gicssendam, ,,„i tel..., bestaat uit een Stork Dieselmotor van 4300 J "P SCftip egvallen VLAARDINGEN Zaterdagavond i gestolen voorwerpen weer aan de eige- heeft de Combinatie Vlaardingse Per- naars terug tc sturen Al met al een soneeKweremVimreii haar toneelwed- spannend en tegelijk komisch stuk vel soneelsiercnigmgen naar toneeiuea envlkkci,ngcn. Mcvr. c. Breedveld-v. d. strijd m gebouw Muzanda voortgezet. Kaaf)„n rn6mcvr. A. Diikman-Koudiis SCHIEDAM. Tezelfdertijd dat de Koninklijke Paketvaart Maatschappij het besluit nam 18 vooroorlogse sche pen van de vloot In Singapore te verko- Merwede' te Hardinxveld-Gicssendam.) „„.„teï„„ jscrija m geoouw muzanaa voortgezet. Kaadon cn mevr A Diikman-Koudijs pen, werd in Schiedam een gloednieuw bestaat uit een Stork Dieselmotor van 4300 SCnip egvaiien Deze keer was het de toneelvereniging brachten voortreffelijk de dievegges op vaartuig: aan deze rederij overgedragen. J PK. Dg lengte is bijna 128 meter, breed-' VLAARDINGEN Bij het verplaatsen "van Hollandia's Fabriek voor Melk- het podium. Vooral mevr. A. Witsenburg- P gebeurde saterdagmorgen om 11 uur, j te 11.37 meter, holte 9.52 meter. Aan van platen op de steiger van de E.N.C.K. producten, die zich aan het oordeel v. Rees als Sientje heeft met haar spel aan ae aaae wn wen Uuso. De nieu-;dc inrichting van het schip is zeer veel t kwam zaterdagmorgen de 57-jarige ar- van n.i publiek ivaaede. danig op de lachspieren van de toeschou- we aanwinst is de -Van der Hagen", zorg besteed. Voor de twaalf passagiers beider A. L. te vallen op het gangboord! Er het mae cezeed worden dat de wers gewekt. rnjfStf*™Bebouwd heeft men om. een fraaie rook- en eet-'van een aldaar liggend schip. I spelers stuk voor stuk naar besté kunnen' Mevr. E, Vroom-Smit had de regie, die n u 5 nno"lInBsbc-salo„n beschikbaar terwijl ook de acco-, De man moest met een hersenschudding j ove het voetlicht hebben ge-bij haar zoor zoker in goede handen drijf n.v. te Gorinchem. De totale om- mooatic voor de bemanning zeer com-'en enige gebroken ribben naar het Alge-hracM voeiucni neooen k s fortabel is. meen Ziekenhuis worden vervoerd. Het' dievennest" van Hans Nesna heette het spel, dat bij het publiek in goede narde viel. vang van de KPM vloot kwam daarmee op bijna honderd vaartuigen. De „Van der Hagen" behoort tot een serie van vier. waarvan reeds zijn af geleverd de ..Van Heemskerck" en de „Van Linschoten". Het laatste schip van dit kwartet, de „Van Spilbergen" is nog in aanbouw bij werf Gusto te Schiedam en zal binnen enkele maanden worden afgeleverd. Directeur E. Huizinga van de Gorinchemse werf, heeft zaterdag morgen, nadat de vlaggen verwisseld waren, zich in een korte toespraak ge richt tot de heren mr. W. A. J. Lucas en jhr. S. G. van Weede, directeuren van de KPM en drs. L. Speelman, één der directeuren van de KJCPL. De heer Huizinga bracht o.m. de situatie waarin de rederij thans verkeert ter sprake. In antwoord daarop beperkte dr. Lu- cas zich tot de stellige mededeling: de KPM is niet dood en wij gaan vol ver trouwen de toekomst tegemoet. Spreker memoreerde ook, dat de „Van der Hagen" reeds een voorganger heeft gehad; een schip van die naam dat in 1909 bij Feijenoord werd gebouwd voor rond miljoen gulden. In 3942 werd het door oorlogshandelingen tot zinken gebracht, maar de Japanners wisten wat een goed schip waard was en brach ten het weer aan de oppervlakte. Na de - oorlog heeft 't nog geruime tijd dienst ge- daan, voor het voor de sloop verkocht werd, bij welke gelegenheid het ca. 130.000 minder opbracht dan de bouw prijs bedroeg. Gezagvoerder C. Zuid- scherwoude, aan wie het commando van ,de nieuwe aanwinst werd opgedragen, heeft nog als derde stuurman op de oude „Van der Hagen" gevaren. Hij is reeds 29 jaar in dienst bij de KPM. Nadat het schip was overgenomen werd het door de rederij direct overgedragen aan de KJCPL, die het zal exploiteren op de .dienst Oost-Afrika-Japan. Zaterdagmid. dag om 2 uur zette het vaartuig koers naar Bremen, om een lading auto's voor .'Kaapstad aan boord te nemen. De „Van der Hagen" is het grootste schip, dat tot heden op de werf in Go- SCHIEDAM. - Zaterdagmorgen - werd het bad Groenoord voor het ko- i mende seizoen geopend. Hoewel het - water zeer koud was, slechts tien gra- den naar ons werd verteld, dook de be- kende Berenploeg onvervaard van de duiktoren. Zij kwam er echter weer gauw uit ook. De oudste „Beer", de 'heer v. d. Bijl, moest om gezondheids- - redenen van een duik afzien, hoewel hij door zijn aanwezigheid van zijn be langstelling blijk gaf. De openingsuren van het bad zijn t.a.v, vorig jaar niet gewijzigd. Dat geldt ook voor de entree prijzen. SCHIEDAM. Zondagmorgen raak- ,te een personenauto in. brand, die ge- oarlceerd st#nd bij de Koningin Wil- helminaflat aan de Vlaardingerdijk. De oorzaak van de brand moet waar schijnlijk worden gezochtin het weg werpen van sigarettenpeuk, die brand veroorzaakte in de bekleding van de wagen. De brandweer brak de afgeslo ten wagen open en bluste het vuur met een koolzuurapparaat. SCHIEDAM. Donderdag werd de voorlaatste ronde gespeeld voor het per soonlijk damkampioenschap van Schie dam. De uitslagen waren: J. C. Onink A Struik 2—0; J. de Wilde—J. Blok land 2—0; A. W. Blokland—A v. d. Moer 11; A. v. OtterlooC. W. Sleeu- wenhoek 11. De stand is na deze ronde: 1. J. C. Onink, 9 punten; 2. J. de Wilde. 9 pun ten; 3. A. W. Blokland, 8 punten; 4. J. Blokland, 7 punten; 5. A. v. d. Moer, 6 punten; 6. A. Struik, 5 punten; .7. A. v, Otterloo 3 punten: 8- C. W. Sleeuwen- hoek, 1 punt. Hierdoor hebben zich vier kandidaten voor een prijs gemeld. Onkik en De Wil de kunnen door hun laatste partij, te: gen resp. Sleeuwenhoek en Struik be slag leggen op de eerste of tweede prijs, terwijl vader en zoon Blokland in hun laatste partij (tegen elkaar) uit zullen moeten maken, of ze nog naar een ho gere prijs, dan de derde, zullen grij- pen. Aan de nodige spanning zal het dus op 22 mei a.s., wanneer de laatste ron de wordt verspeeld, niet ontbreken. Wijziging secretariaat damclub „Schiedam" Wegens vertrek naar elders van de huidige secretaris zal het secretariaat in den vervolge worden waargenomen door de heer A. W. Blokland, Zwarte waalsestraat 30, Schiedam. SCHIEDAM. Een roldeur van 21 ton is kortgeleden gereed gekomen bij SwarttouwB constructiewerkplaatsen en machinefabriek te Schiedam. Zaterdag morgen werd dit gevaarte door de drij vende bok de Adelaar op een dekschuit geplaatst om vervoerd te worden naar Delfzijl, waar het dienst zal doen als waterkering in een dijk, die doorbro ken wordt door een weg met spoorbaan. Deze roldeur heeft een lengte van zestien meter, is drie en een halve me ter hoog en heeft een breedte van bij na anderhalve meter. Nochtans bracht het .plaatsen voor de Adelaar geen moeilijkheden mee, want deze bok kan een maximumgewicht van 120 ton tor sen. De moeilijkheid was echter, dat de kolos gekanteld moest worden, om dat men aangenomen had dht de deur op zijn zijkant vervoerd zou worden en deze dus op zijn zijkant op de wal stond. De schipper oordeelde het even wel beter de deur staande te Vervoe ren. zodat de roldeur voor hij op de dekschuit geplaatst werd, moest worden gekanteld. Bij deze handeling wankelde het gevaarte slechts een enkel ogenblik en dat was op het moment, dat deze door het „dode punt" heenging. Geboren: Nicolaas, z. v, W. Hoogendam en, A. M. van den Berg; Eduard, z. v. L. Weeda en C. J. de Ridder; Alexander M., z v c. A van Dorp en C. M. Klemekoort: Cornelia j.. d v. IV. C. Alberts en A. C. Noordboek; Wieske, d. v. F den Bmtelaar en M. Westianri; Barbara, d- v. A. van DyK tn S. D. G- Bruce. Aangiften geboorten Botterdam 10 mei. J S Scbeffer-Knoop d, H van Saaren-Kok d. AC van Twist-Bom d. A P Baks-Troost z, V Es- seboom-van der Kaaden z, A Strijbos-Sut..er z J A WiUems-de Graaf z. A H van Dam- van CWdgaarden d. L Bronkhors -van der Meer z. X van den Wijngaard-van Vliet d. E M C^Ïesbroek-Buis d, C P M van Vbet-Teu- bendfA van Hulit-Boekhout z. W M van der Burg-Ctvarpemier d, M A Stappendel- Sche&evls d J de Vries-Meinen z, M I van den Hekter-tlerhage z, A Oostdijck-van Ree z, SS K Slobbe-van Wijngaarden d. J I«tsehert- PetTUs z, T C Berichaut-Hemmers d, H M den OUter-Rombouts z. A M Welfing-Bomzet z, J M Stepman-I#agerweg d, JO G van Ginkri- Wiegman z. E Hoogenv^f-Verveeid.C M M wivard-RooJaart d, F de Vnes-l>andstra d, p. van Batenburg-Jagtenberg z, J Fuchten- deboer z, A M H ten Hengel-van den Heu- WCLuitlftett overlijden Rotterdam 10 mei: J RuLrok v d Werven, man geh gew m F Wacfcer 76 j. H Slotboom, vr v J H Gents Ot j J M Hoiiebrandse. man geh gew m J B Hoogerwaard 79 j. W Steenbergen, man v P Wedj 60 j, J van de Werff, man i. A n VKitK SS i. A Jonge jan, man gen gew ra A jVdeTtóraTd8™ j. M J Batenburg, man WJ. L C Davidse. vr geh gew P Kort. 74 j. J P de Jong vr geh cow m D Feijtel 76 j. A M Kieshng. vr geh gew m H F A Maronier 78 j, J Hoogendoonr. „r v P Boender 31 j. M van oen Bom. \r v - 5* van eter Vos 69 j. VLAARDINGEN. De laatste cij fers over het verloop van de werkloos heid geven weliswaar een daling te ilen, maar die komt voor rekening van seizoeninvloeden. Voor Vlaardingen daalde de vraag, waarin dus de behoefte aan arbeiders tot uitdrukking komt, van 319 tot 48, voor mannen en voor vrouwen van 172 tot 109. Als werkzoekenden stonden al hier ingeschreven eind april 108 man nen (15, eind april 1957) en vier vrou wen (in '57 0). Eind maart waren die cijfers voor de mannen 117 (24) en. voor de vroüwen 6 (1). Het aantal ingeschre ven werkloze mannen daalde in Vlaar dingen van eind maart tot eind april van 117 tot 108 en dat voor de vrou wen van 6 tot 4. Deze daling der cijfers geeft echter geen geheel juist beeld, aangezien in april een aantal ingeschreven losse ar beiders tijdelijk werk had gevonden. In de bouwnijverheid is de situatie goed, maar in de metaalindustrie daalde de vraag naar werkkrachten van eind april 1957 tot eind april van dit jaar van 147 naar 29. Slechts in het. rayon Maassluis is de vraag wat gestegen sinds eind maart SCHIEDAM. Zaterdag is bij de werf Gusto te Schiedam de jaarlijkse tentoonstelling weer gehouden van schil derwerken van de leden der personeels vereniging Beati. De belangstelling voor de werkstuk ken die in de cantine waren opgehangen was groot. De foto geeft ee" i.kje op de keurig verzorgde exposit: Het stuk brengt ons in contact met de lieve dames Edelhart. Hoewel zij hele maal niet zo lief zijn, als hun voorkomen deed vermoeden. Integendeel de dames Edelhart zijn slimme dievegges. Het is waar, dat een beetje sensatie en gevaar het leven spannend maken. Missen we dat, -dan zoeken we het, om dat we er niet goed buiten kunnen. Zó ook de dames Edelhart. Zij hebben van hun -huis een dievennest gemaakt. Overal bewaren ze gestolen spulletjes. Aan elk van die dingen hangen voor hen de meest aangename herinneringen van doorleefde spanning. Zou de politie de daders ach terhalen? De lieve dames zijn heel slim. Iedereen kent ze als de twee lieve zus- Iers, eerlijk als goud en voor een ieder even hartelijk. Soms zijn ze maar net aa,n en op het kantje af aan de greep van de politie ontsnapt. Dat waren schitte rende uren. In het dorp praat men over een geheimzinnige dief, die de rare ge woonte heeft, om na verloop van tüd de VLAARDINGEN. Dinsdagavond 8 uur zal burgemeester mr. J. Heusder.s op het stadhuis de Sociale Raad instal leren voor de twaalfde termijn van vier jaren. Na de installatie zal de heer N. X. Vos de Waal een inleiding houden over ..De betekenis van het niaatschap- pehjke opbouwwerk in de huidige sa menleving". VLAARDINGEN De melkhandelaar v. d. E werd vorig jaar door de politie verbalis eend wegens het ndet bezorgen op de trappen. De economische Politierechter te Rot terdam veroordeelde v. d. E. destijds tot een geldboete van 3,Gisteren diende deze zaak in hoger beroep voor het Haagse Gerechtshof en daar vorderde de officier van Justitie vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging aangezien door een wijziging in de uit de Duitse tijd stam mende voorschriften inmiddels de ver plichting is opgeheven tot levering aan de deur. De president bepaalde de uit spraak op. woensdag 21 mei. VLAARDINGEN Het Vlaaröings Ge meentebestuur heeft vorige maand van Den Haag goedkeuring ontvangen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis voor het hele bedrag van de bouwkosten, zijn de 8.800.000. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten van de inrichting. VLAARDINGEN. Voor Hemel vaartsdag wordt door het Leger des Hells in het Oranjepark een z.g.n. Kampdag georganiseerd, waaraan ook de heilsoldaten van de omliggende korpsen zullen deelnemen. Dc leiding van de samenkomsten is in handen van de commandant van het Leger des Heils in Nederland, comm. Ahlberg, bijgestaan door de divisie-officier, bri gadier Nijman. Van 10.30 tot 12 uur wordt een Hei ligingssamenkomst gehouden en van 1.30 tot 2.30 uur een non-stop program ma verzorgd door de verschillende korpsafdelingen. Van 3.30 tot 5 uur een Evangelisatiesamenkomst. Bij ongun stige weersomstandigheden kan gebruik gemaakt worden van een tent, die plaats biedt aan plm. 800 personen. MAASSLUIS De talentvolle, energieke creatieve stijl van de Franse organiste Jeanne Demessieuxmaakt met haar virtuoze techniek waarmede zij de meest gecompliceerde vormen van contrapunt, fuga's en omspelende figuraties uitvoerthaar muciseren tot een helder muzikaal beeld, die de be doelingen van de componist in zijn betreffende compositie in een juist licht plaatst. Zo was het ook zaterdag avond tijdens het concert dat in de Immanuelkerk-té. Maassluis werd ge geven. Met haarr rijke orgamstische geest heeft zij van (Concerto in Sol mineur" van Fr. Poulenc' een créatie gegeven, die, met de suggestieve paukenpartij en de begeleidende strijkers van het Rotter dams Kamerorkest, Poulenc's zeer eigen idioom en soms disparale karakter op duidelijke wijze tekende. Ook de weer galoos virtuoze uitvoering van haar eigen compositie „Te Deum", die daaraan voorafging, wekte veel bewondering, om de fraaie constructieve vorm van de „Choral Paraphrases". De moderne vorm die zij aan haar werk gaf in het contrapunt, vertolkte zij op voornaam muzikale wijze. Maar de meeste bewon dering wekte wel haar improvisatie kunst. Op een thema, door de organist Koos Bons gegeven heeft zij een orgel compositie gebouwd die in de ingewik kelde vorm van fuga en contrapunt ge tuigde van een rijke inspiratie. Tevens kwam haar zeer muzikale en welover wogen registratiekunst hierbij tot uiting. Ook de andere solisten die in samen werking met het „Rotterdams Kamer Orkest" enige werken uitvoerden ge tuigden hiermede kunstenaars van klas se te zijn. Zo toonde de organist Koos Bons zijn genialiteit op zijn fraai or gel in de uitvoeringen van „Concerto in Bes" en in dat van „C gr.t." respectie velijk van G. F. Handel en J. Haydn. De trompettist Otto Ketting was in de ze kwaliteit volkomen opgewassen tegen de moeilijke solopartijen in „Tromba- Suite" van G. F. Handel. Zijn toon is dat wel in de eerste plaats, dat de diri gent van het „R.K.O." Piet Ketting, zijn musici zó weet te inspireren dat de or kestbegeleidingen van alle deze wer ken op zeer gevoelige wijze werden uit gevoerd. Doch niet alleen deze begelei dingen wekten de bewondering, maar meer nog de stuwende vaart, de rijke nuanceringen in de wisselende klanken verhoudingen die Piet Ketting wist aan te brengen in de orkestvertolkingen van „Sinfonia in d.kLt." van J. S. Bach cn de expressieve stijl van A. Scarlatti in „Sinfonia in C gr.t." waarmede hij de geest van de Barokperiode en de lyrische Italiaanse muziek, in het juiste licht plaatste, hebben de vele luisteraars ge ïmponeerd. Dat de aanwezigen dit voorname mu siceren zeer op prijs stelden, bewees hun spontaan applaus. A. L VLAARDINGEN Ruim tweehon- Hct programma voor de Opbouwdag, ditmaal op maandag 19 mei. begint op de luchthaven Rotterdam, waar 's mor gens om negen uur wethouder Langcrak de nieuwe grote vliegtuig-hangar in ge bruik zal nemen. Vervolgens worden om 9.25 uur de nieuwe Bhjdorpbrtiggen door minister Aigera voor het verkeer opengesteld. Daarna begeeft het gezelschap zich naar het zuidelijk stadsdeel, waar het nieuwe gebouw van dc Gemeentelijke Geneeskundige- cn Gezondheidsdienst aan de Van Swietenlaan om tien uur door wethouder Hogewcg wordt genomen. Ten slotte wordt die morgen om half twaalf door burgemeester Bliek van Spijkenisse de eerste paal geslagen voor de nieuwe raffinaderij van de Esso in het Botlekgebied. In. de namiddag zal burgemeester Van Walsum de eerste paai siaan voor de Ned. Hervormde kerk aan de Maurits- weg, die de in 1940 vcrwc •ste kerk aan de Kruiskade zal vervangen, en legt mr. Van der Mandele d" -e steen voor het jeugdgebouw ,.De .-1 u.'el" aan de St. Laurensplaais. V;-< is heeft om half vijf de opening plaats ar. de ten toonstelling „Bouwen W non" in het Bouwcentrum, ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Bond van Ne derlandse Architecten. De dBg wordt besloten met b>' eenkomst in de Rotterdamse Sch u>', burg. waar een feestihjk gramma wordt gegeven. Dc knriin daarvoor zijn verkrijgbaar op h.t reau van de Ver. voor Vreemdelingen verkeer. NED. HERV. KERK Beroepen te Toronto (Presb. Churrt N.S. Wales, Australië): H. Visser te Wei. sum. Bedankt voor Kockengen: L. Vroeginde weij te Gameren. GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen naar Diever: R, Akker, man te Echten (Fr.). Bedankt voor Utrecht-W. (3e pred.pl)- C. P. T. Rijper tc Watergraafsmeer. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te Opperdoes: L. S. den Boer tc 's-Gravenhage-Wcst en A. H. Schippers te Hillegom. 5 DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP Aangenomen naar Den Hom-Grijps. kerk: S. S. Smeding te Noordhorn. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Drietal te Elspeet: P. v. d. Bijl te Rhe- m gebnnk j nen- G' Molenaar te Leiden en M. Blok 'te Rijssen. Op 83-jarige leeftijd is te Epe over- .eden ds. J. L. Faber, de eerste socia listische predikant van Nederland. lp 1901 werd hü predikant van de hèrv gemeente Jelsum, Dit was het begin van een loopbaan, die vooral in Fries land veel stof heeft doen opwaaien, daar de jonge predikant van zjjn poli tieke gezindheid geen geheim maakte. Voorts stond hij te Schalsum. Mars- m Zutphen, Boxum en voor de tweede nnal Zutphen, waar hij met emeritae' -Lig in verband met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer voor de S D.A.P.. Ds. H. C. Voorneveld, geref. predi kant te Pernis. gedenkt 14 mei zijp 25-jarig ambtsjubileum. Ds. Voome- veld diende tevorpn de geref. kerken te Zuiüchem en te Haamstede: sinds 1946 staat hij in zijn huidige gemeen-' te. Woensdagavond 14 mei is er een geestelijke herdenkmgssamenkomst in - Rasile verklaarde, dat zij het met lan- em -predikant der geref. kerk te Bar- derd jongens en meisjes van Clubhuisger kon aanzjen en haald - er een met-nevoid, hoopt 14 mei 75 jaar te wor- (van 107 naar 124, vorig jaar einct'lvan grote expressiviteit door zuiverheid april 192) als gevolg van de activiteit en karakter, maar eveneens waren de in het Botlekgebied, die overigens een hobo's, fagotten en fluitsolo's door or- uitwerking ten goede heeft ook op' de'kestleden uitgevoerd van bewonderens- Vlaardingse cijfers. waardig gehalte. Daarbij komt nog, en de Haven hebben zaterdagavond ter gelegenheid van het eerste lustrum van hun, clubhuis in het zaaltje van de Nieuwe Matex aan de Koningin Wilhelminahaven een feestavond aan geboden gekregen- Vooral 's avonds was er veel club- huisjeugd op de been. 's Middags viel de belangstelling wat tegen. Waarschijn lijk was dit te wijten aan de grote af stand naar de Koningin WilhëkrunaSia- ven en de voorbereidende activiteiten voor Moederdag. 's Middags heeft de jongere clubhuis- jeugd van 9 tot 11 jaar zijn feest ter gelegenheid van het eerste lustrum van hun clubhuis gevierd. Het was bijzonder gezellig en hoewel de leiding alles deed om een goed programma te brengen, op het eerste gezicht scheen dat niet eens nodig, want het leek of de jongelui zich onder elkaar wel zouden amuseren. Toch heeft de heer Tamsma uit Amsterdam er toe bijgedragen, dat de feestvreugde werd verhoogd. Met zijn poppenkast heeft hij het jeugdig volkje heerlijk la ten lachen en met zijn spannende ver halen over de zeerovers wist hij de aan wezigen ruime tijd te boeien, 's Avonds kwamen de oudere clubhuisbewoners aan bod. Er werd een gevarieerd program maatje gebracht, dat door de jongens in, samenwerking met de leiding zelf is voorbereid. Zo brachten enkele club- huisledèn een paar sketches, waarin ze zeker hun beste beentje voor gezet heb ben. Ook was er een aarig'bandje, dat kwistig met muzikale noten strooide. Heit was al heel Iaat geworden, toen aan het gezellig samenzijn een einde kwam. MAASSLUIS Sedert geruime tijd bestaat in particuliere kring te Maas sluis het voornemen om te trachten in Maassluis de bouw van een hotel restaurant met cultureel centrum te verwezenlijken. Van deze zijde is in middels hieromtrent belangrijk voor bereidend werk verricht. Het bestuur van het „Tehuis voor zeelieden" heeft het initiatief genomen door de heer A. Warnaar, architect te Maasland, in samenwerking met dr. J. F. van Saarloos, economisch adviseur te Scheveningen, een schetsplan en exploitatiebegroting te doen ontwerpen. Hierbij is uitgegaan van de gedachte, dat het parkeerterrein aan de Haven de aangewezen plaats is om dit object te realiseren. De plannen zijn enige tijd geleden ter kennis van het college van burge meester en wethouders gebracht, waarna enkele besprekingen met de initiatief nemers hebben plaats gevonden. Het vorenstaande is voor burgemees ter en wethouders aanleiding geweest te besluiten tot instelling van een com missie van voorbereiding tot stichting van een hotel-restaurant met cultureel centrum. Hiertoe zijn personen uit alle lagen der bevolking uitgenodigd om in deze commissie zitting te nemen. De commissie is donderdagavond ten raadhuize door dc burgemeester, de heer W. J. D. van Dijck. geïnstalleerd. De commissie is samengesteld uit de heren: P. van der Snoek, wethouder, D. Pons, lid van de gemeenteraad, J. Smit. lid van de gemeenteraad, D. A. Kramer, directeur Key en Kramer As phalt Ruberoid N.V.. R. E D. Barmen 't Loo. d:recteur N.V Vrr Ton 'nbrif- ken. J. W. Wïc'ierri ,.p. ..Verolme" Dok- en c schrrn'.i N.V, A. V-'- r weer de dankbare aanwezigen, die met moede werden te applaudiseren. Koos Koets wist met zijn goocheltoeren het programa op de juiste tijd naar een ander genre over te schakelen. Hij goo chelde knap en kundig en de bewonde ring en verbijstering waren op de gezich ten van de aanwezigen duidelijk af te lezen. Jossie en Co brachten een bezoek j aan vreemde landen. Zij bezongen Fra'nk- rijk. Hawaï en Mexico waar ze zich zo goed tbuisvoelen. Naast het uitgebreide i programa van zang. muziek en goochelen ontoraken ook de sketches natuurlijk niet. Smit en Co's Internationale Sleepdienst. Vooral „De test.een vrolijke en te MAASSLUIS Er zijn zaterdagmiddag maar twee senior-wedstrijden gespoed: Excelsior 2-H.V.0.2 3—2 en Excelsior 4- Zwart Wit '28 3 0—5. Programma Excelsior 1: 17 mei Kozak ken Boys-Exeelsior (laatste comp.-wed- strijd)24 mei De Lier - Excelsior (be kerwedstrijd en 31 mei Excelsior - A-D.O. (,i ubileumwedstriid) VLAARDINGEN Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan gaf de per soneelsvereniging van de M.A.F. voor haar leden een gezellig programma, waarin de klucht en vrolijke noot veel vuldig vertegenwoordigd waren. De mensen van de M.A.F.. de Magne- siet- cn Amarilfabrick, zullen met veol genoegen terugdenken aan Flits-FJats die met hun revue „Hallo, Hallo, Ja Ja, Wij Komen Zo" danig de stemming er in wisten te brengen. AÏ bij de opening was het publiek heel spontaan en zong naar hartelust mee. Ook tijdens hel verdere ge- deelte van de avond waren het telkens een aantrekkelijk karakter gaf, te hand- VLAARDINGEN De 60-jarige brom fietser H. N. uit Schiedam slipte vrijdag middag op de 2e Van Leijden Gaelstraat, toen een auto hem passeerde. Hij kwam met de auto in aanraking en liep een her senschudding en een hoofdwond op. N. is naar- de Dr. Noletstichting te Schiedam gebracht. VLAARDINGEN.De afgelopen week was het tachtig jaar geleden, dat de grootvader van de heer C. Paalvast op de Hoogstraat een winkeltje begon, waarin hij melk verkocht. Klein en ge zellig was dat winkeltje en zo is het steeds gebleven, ook toen het oorspron kelijke karakter ging veranderen. De melkhandel Roodcnburg werd namelijk het zuivel- en levensmiddelenbedrijf Paalvast en de jongste van de drie ge neraties, die het bedrijf voerden, ging zich na de oorlog specialiseren in de verkoop van comestibles. Bij het tachtigjarige bestaan van de zaak is deze nu ook verbouwd en gemo derniseerd. Op knappe wijze heeft ar chitect A. D. de Vos dc moderne in richting tot stand gebracht ,en zodoende de zaak tevens ruimer gemaakt. Ook heeft de architect er naar gestreefd de oude, vertrouwde sfeer, die deze zaak selaar bij, die de deur ivn broken heeft. Het kon haar n v'ie len, verklaarde zij. dat de domui" a testant was, maar haar bezwaren r ten zich vooral tegen „zijn kudde. ei', psalmen op mijn trap zong". In de Bergselaan bij de Vrijenbansc- straat te Rotterdam is zondagmiddag de 10-jarige Renee M. Grollee uit de •Ackersdijkstraat bij het oversteken aan gereden door een personenauto. Met een gebroken rechterbovenbecn. schaafwon den aan armen en benen en een hoofd wond werd zij naar het Bergwegzieken huis vervoerd. VOORBURG Vele Inwoners van Voorburg hebben zaterdagavond af scheid genomen van de blauwe tram, beter gezegd van de blauwe tram verbinding Voorburg-Den Haag. Deze verbinding is met ingang van gisteren overgenomen door een drietal buslijnen van de H.T.M. De blauwe tram is evenwel niet uit Voorburg verdwenen, omdat de ver binding Den Haag-Leiden en verder via Voorburg gebleven is. Met deze ver binding kunnen de Voorburgsers even wel niet naar Den Haag rijden. De laatste tram welke vanaf, het park Vronesteyn te Voorburg vertrok, werd door tientallen uitgeleide gedaan. Men sterdam) hing bloemen en bailor nen aan oe tram 4en Ds Korfker diende de kerken te lutrim-Hommerts, te Goenga en Sij- min'-buron en te Bomeveld, waar ->'j in 1049 met emeritaat ging. Nadien h i nog reven laar hulpprediker te c '•■vn geweest Tijdens zijn langdu- - ambtsbediening te Bnrneveld ver- vti'bc ds. Korfker vele deputaatschap- oen Ds. J. R. Th. Hugenholtz te Zeist. em. predikant der Ned. Herv Kerk hoopt 14 mei 70 iaar te worden Hij diende \a gemeenten te Vledder, Pur- merend en te Ammerstol. waar hij in 1954 met emeritaat ginft- Ds- Hugen holtz, die tijdens de laatste oorlog ac tief deelnam aan het verzet, kreeg voor al bekendheid als strijder voor de vre de: herhaaldelijk woonde hij interna* tiona'e congressen bij en van zijn hand verschenen tal van brochure» over pacifistische mderwerpen. VRIJE UNIVERSITEIT Amsterdam. Geslaagd voor het doctoraal examen theologie ds. E de Vries. Amster dam; ds. H Wlerslnga. Gent; A J Vcnitr, Graaf-Relncl K. P. (Zuld-Airika). Vooor het somi-artsoxamen J P Molenaar, Amsterdam; U Zuiderveld, Amsterdam. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Leiden. Geslaagd voor het doet. ex. gen IIde heer H R Kraus te Warmond: semi-artscx. dc heren Th J C Bloem te Baarle Hertog en G J Kiers te Voorburg; artsex* mevr. E DlnauxGrocncwegcn te Den Haag. mevr: B E van Geldrop—Van Baaien te Amsterdam en de heren J Brains Slot te Rotterdam, M A W Imkamp te Beek (L.). A S Muller te Laren (N'B.) ea J L Trapman te Amsterdam GEMEENTEUNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Amsterdam. Geslaagd voor het kandi daatsexamen Frans mej. J G v d Eist (Am- wagen en het personeel ontving ge schenken, w.o. sigaren. Bij elke halte stapelden de geschenken zich op en het duurde dan ook geruime tijd, voordat de grens tussen Voorburg en Den Haag bereikt was. Lang duurde het. voordat de laatste tram vanuit Den Haag Voorburg be reikte. Deze tram was versierd met een krans. Het was omstreeks twee uur ge worden voor de laatste blauwe tram naar Leiden kon doorrijden. Overal langs de weg was veel belangstelling en tientallen automobilisten begeleidden met hun wagens het tramstel. RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Aan de rijksuniversiteit tc TIrtecht zijn ge slaagd voor het doet. ex. Germaanss letteren: O L Taverne te Utrecht. Doet. ex. rechts geleerdheid: A J M van Elk te Eindhoven. Ooct.cx. theologie: R van den Broek te Al phei ad. Rijn. Propacdeutisch ex. thcolodc: H Jagersma te Bennekom. Kand.ex. Ger maanse letteren* mej. J Hutter tc Zeist. Semi-nrtsex. F Chr Hoeven te Utrecht. van Sloten tc Soest. Artsex.: L Th P vin Lange te Ulvcnhout. H Levy te Varsseveld en F Schrader te eventer. Tandartscx.: J de Koomen te Utrecht. J C A Neve Ie nssenisse cn J H Costing te Utrecht. Oosting te Utrecht. H. Kamsteeg, directeur Amsterdamsche Bank N.V., bijkantoor Maassluis, C. van Dijk, bedrijfsleider Handelsonderneming Trouw en Co. N.V. en L. J. Mostert, gem eentesecreta ris. De heer P. van dér Snoek, wethouder van culturele zaken, zal als voorzitter van deze commissie fungeren, terwijl de heer L. J. Mostert. gemeentesecreta ris. als secretaris zal optreden. De burgemeester sprak bij dc instal latie van de commissie er zijn grote gelijk pijnlijke geschiedenis ontlokte vele lachsalvo's. Al met al een avond, die zeker ges'aagd mag heten en waar het personeel met veel genoegen aan zal terugdenken. Ook was er tjjdens een gezellige pauze, waarin men onder meer loten kon kopen, ruime gele genheid de onderlinge band wat te ver stevigen. £>e heer C. Blok heeft deze per- soneelsavond van de M.AF. met een en kel woord geopend. Namens de Combina tie van Vlaardirtgse Personeelsverenigin zijn. voldoening over uit," dat de genodigden Sen 1-"-;e.1'den, gelegenheid van hel gehoor hebben gegeven aan het verzoek i heugelijke feit van het tienjarig bestaan van burgemeester en wethouders om!der personce-sverenigmg bloemen aange- zitting te nemen in deze commissie.Ibeden. teneinde in gezamenlijk overleg alle i .^9rnenJec^ J;e^ de vereniging vijf-en- facetten van deze aangelegenheid te j yjf'g leden. Bovendien heeft ze zes ere- onderzoeken. om uiteindelij c te komen 'eden, waaronder zowel dames als heren tot de samenstelling van een rapport, waarin tot uitdrukking is gebracht in welke richting moet tvordèn gewerkt ter verwezenlijking van het gestelde doeL Het is wel zeer teleurstellend, dat een gemeente van ruim 12000 inwoners, waarvan men een grote en snelle ont wikkeling mag verwachten, niet beschikt over een goede hotel-accomodatie en men voor de beschikking over behoor lijke zaalruimte is aangewezen op de welwillende medewerking van de plaat selijke industrieën, welke over kantine ruimte beschikken. Het verdient bijzondere waardering, dat het bestuur van het „Tehuis voor zeelieden" de eerste stap in de goede richting heeft gezet. Thans is het zaak hierop voort te bouwen om tot de conclusie te komen in welke richting een r.-'os-^g moet worden gevonden. xt-, ,„1 no"'ig z:jn, dat het nar- •- - -v,-— tel, - - - *-- - ii-'>"n-claan Bij het oversteken in de Bellevoijs- ■straat te Rotterdam werd zaterdagmid dag de 6-jarige Bernard de Wit, die daar woont, aangereden door een per sonenauto. Met een hoofdwond moest hij naar het Westerziekenhuis worden vervoerd. Tenslotte sprak de burgemeester de hoop uit, dat het de heer van der Snoei;, als voorzitter, in samenwerking met de overige commissieleden zal gelukken het college van burgemeester en wet houders een gunstig rapport uit te brengen. De heer van der Snoek dankte voor het in de commissie gestelde vertrouwen en sprak de hoop uit, dat de commissie ind:*5tr;" en in staat zal zijn zo spoedig mogelijk de 'er weg te wijzen ter realisering van het haven, waarin hij buitengewoon is ge slaagd. Gebrs. Verhey. alhier, voerde het werk uit en fa. O. Kind verzorgde de winkelbetimmering; van fa. P. de Goe de is het schilderwerk en fa. Boogaard bracht de verlichting aan. VLAARDINGEN. Op dinsdag 13 mei zullen bij V.D.V. in Excelsior de jaarlijkse gongwedstrijden worden ge speeld. Aanvang 20.00 uur. Drie groepen zullen aan de wedstrijd deelnemen. Voor de beste plaatsen in iedere groep zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld. VLAARDINGEN. Dinsdag 12 mei zal de Maassluisedijk, ter hoogte van „De Vergulde Hand", voor rijdend ver keer zijn afgesloten, in verband met het leggen van retourpersleiding voor het opspuitwerk. '•'4e doel. p'nn MAASLAND. Alle aandacht ging zaterdagmiddag uit naar de wedstrijd van O.D.O. 2 tegen Z.K.V. uit Zuidland. Dit is een spannende ontmoeting geworden, waarin beide partijen elkaar geen kamp gaven. De thuisclub wist uiteindelijk met één doelpunt meer te winnen: 5—4. Br is nu in de kop van klas 4 C nog van alles mogelijk; immers, Z.K.V. en O.D.O. 2 hebben elk 4 verliespunten, D.I.O. 4 met 5 verliespunten volgt hen op de voet. O.D.O. 3 speelde, onvolledig, in Rozen burg en moest overeenkomstig de ver wachtingen, in deze club haar meerdere erkennen: de Rozenburgers wonnen met 6—3. De O.D.O.-junioren kwamen zeer goed voor de dag; zij wisten met niet minder dan 91 te winnen van de Spirit-junioren uit Vlaardingen. De training van O.D.O. wordt deze week herva't: op dinsdagavond voor ju nioren en op woensdagavond voor senio ren. Nieuwe leden zijn daar hartelijk welkom! Zaterdagavond hebben zich bij de laat ste rit van de „blauwe" tussen Voorburg en Den Haag emotionele tonelen afge speeld. Overzicht van het vertrek van de laatste tram om 23.50 toen het publiek op de tram klom om deze met bloemen te versieren. Zaterdagnacht zijn door de Rotter damse politie twee mannen aangehou den, die ervan worden verdacht een partij van 40.000 sigaretten te hebben gesmokkeld. Het zijn de 49-jarige koop man B. J. L. uit Schiedam en de 41-ja- rige koopman G. J. E. uit Rotterdam. De mannen werden gearresteerd in een café aan de Maashaven. Vroeger op de avond waren zij opge merkt door politieagenten die in de Rijnhaven de mannon in een roeiboot zagen varen. De kooplieden werden ge sommeerd naar de wal te komen maar zij gingen aan de haal, ondanks de twee waarschuwingsschoten van de politie. Bij een onderzoek aan boord van een zandschip aan de Rijnhaven waarbij de roeiboot van de mannen behoorde ont dekte men vier pakken sigaretten met in totaal 40.000 sigaretten. Op aanwijzing van een schippers vrouw. die een nauwkeurig signalement van de twee kooplieden kon geven, wer den deze gearresteerd. Zjj werdén ter beschikking gesteld wan de douane recherche. Zondagmiddag omstreeks kwart voor drie viel de vierjarige Martinus S. u» een raam ivan de ouderlijke woning de Ohmstraat te Deo Haag. Dit ra.arri bevindt zich op de tweede verdieping' De jongen, die in de kamer aan hei spelen was, kwam terecht op een te ven meter lager gelegen tegelvloer. n« liep geen letsel op, maar werd ter o£ servatie opgenomen in het ziekenhuis aan het Westeinde. •S-GRAVENHAGE, 12 mei. Besommj" gen verse vis Sch 54 met f 25.320, Sen i met 1 1G.000. Sc'n 36 met f 10.000. notcrlnsc per Kg: heilbot i 1,70—2.90. tarbot 1 2.39"-*4 notering per 40 kg: grote schelvis 1 20—31.' middelsciielvis 18,4030. schelvis 1 1425. on 2 13,20—25, wijting gestript 10-21. wt]!- dlcht 6.409. zwarte tong 8.8014,40, w- schar te—55,80. middelkabeljauw 14.50— kabeljauw 1 18,40—28, dito 2 13,20—23. W 2 11.60—19,50. middelkoolvis 12.80—15,40, vis l 13.80—17,80. ',-oolvis 2 15,80—16,40. wolf 16,50—17,30. mlddelwolf 20—20.50. P- leng 14.40—23, stijve kabeljauw per 5 22,5048. Notering per 100 kg: grote lauw 35—67. grote koolvls 3741. grote l<n» 36—37,50 Notering per 50 kg: verse hariol 11.80—16,80. makreel 7.60—35. Verwachte a»n voer voor dinsdagmorgen circa 5 tot 1 kustvissers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2