Burgerzin Beschuldigingen aan het I Pr adres van Nasser Beiroet verlamd door staking Samenzwering ontdekt tegen NIXON Hartelijk welkom voor dr. Fuchs Israëlische parlementsleden verlaten vandaag ons land Prinses ontmoet oorlogsinvaliden GEVECHTEN EISEN VERSCHEIDENE DODEN j„CentraIe" troepen T "I 1 teruggeslagen op ins kritiseert de westerse propaganda Halma hei ra? V e i I i h e i cl s cl lenst van V.S. is op zijn hoede Muziek en gejuich KINDEREN STALEN OM CADEAU VOOR MOEDER TE KOPEN i Mijnwerkers leveren ernstige kritiek op ontslagen Ontslag van 260 man bij zeepfabriek in Wormerveer Weer koude nacht m Bus en bestelauto botsten: dode en tien gewonden Pflimlin vandaag in Assemblee Toch bemiddeling in KLM-conflict ff f TIIDE\S 7A ID IMERIK.AA NSE REIS M GETROFFEN DOOR GASTVRIJHEID 0SVSDAG 13 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3990 r r SS Maatregelen Slachtoffers botsing bij Waddinxveen it I II II tv mm v Directeur: H. DE RUIG J J Hoofdredacteur: Dr. J. A. fcL J. S. BRUINS SLOT TVK OXGKIIEOELIJHEDEX in de Libanon hebben zich utlgelneid U en dreigen thans uit te lopen op een volledige burgeroorlog, Henlieden van het Libanese leger leveren hevige gevechten met burgers die ontevreden gijn over de pro-western georiënteerde politiek 0111 de regering. In de hoofdstad Deiroet en in de havenstad Tripoli (waar de ongeregeldheden begonnen) zijn tanks m de straten ver schenen en volgens onbevestigde berichten zpn m de Libanese hoofdstad enkele wijken in handen van de ••'ehngen Rij Baaibeek zouden drie a vierhonderd k m een Syrische Mam de grens zijn overgetrokken en slaags zijn geraakt met Liba nese troepen. Rij de gevech'^u in het land zijn waarschijnlijk tien tallen doden gevallen. „Tirannen1"' Ontkend ■f* X ,4 Jfc :v- v: --v?y x- vx fy§ ..Leuneus" e Wat dost de zon? Als straks de zon komt» wórdt het smóór, hoe heerlijk is dan z3> Al 4<| V';f ifv j "K 'tl If ril i?-?1 M m 41 ÏM uiiiwhumj uur Witte ao Wicnstraat au - xetet. 115700 l* l i Postmis 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtenclienst abonnementen: 18.30la 70 Zaterdags 17-—18 uur. Tcletoon 115700 'i-G-avcnhage: Huygonspiem 1 - Telei. 183-107 13 hlnen) Postbus 1091 - Postgiro No 421867 Klaehtendienst: 1830—19.30 u. Teiét. 362569 Scheffersplein 3 - Postgiro No 424203 Tcletoon 4570 Kiachtendienst na 1? 30 uur 7314 Schiedam: Bange Kerkstraat 34 b - Telefoon 57882 abonnementsprijs 61 cent per week f 2 65 per maand, f7,90 per lcwarta&ï. Los«e nummers 15 cent versehnr.t dasehiks ttoaexdami Dordrecht: (Geldig tot woensdagavond) NACHTVORST Droog weer met opklaringen, in de nacht hier en daar mist en op vele plaatsen nachtvorst. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind tussen zuid en oost. Hogere mitldagtemperaturen dan vandaag. Morgen: Zon op: 4.49 Maan op: 3.01 onder: 20.24 onder: 16.02 TERSTOND na de Statenverkiezin gen is men er 111 socialistische kring op uitgegaan om het verloren terrein te herwinnen. Dat is op zich zelf hegrnpelijk. Maai onbegrijpelijk is. dat men in die kring met dc mi nisters Drees. Hofstra en Suurhoff vooiop de verkiezingen oor de ge meenteraden wil aangrijpen om te ko men tot een nieuwe uitspraak over de| iandspolitiek. Dat is onjuist. De vraagstukken, waarvooi tie ge-1 meentebesturen geplaatst wolden /im' over het algemeen van geheel andere aard. clan die waarvooi de legering geplaatst wordt. En bij de gemeente raadsverkiezingen zullen de kiezers zich dan ook hebben uit te spreken over het te voeren gemeentebeleid. Libanon aan rand van een burgeroorlog OM alle misverstand te voos komen willen we er aanstonds op vz.j/en. dat ook bij de bepaling van het ge meentebeleid van het grootste belang is van welke beginselen men uitgaat. Ten onrechte wil men het wel doen vtorkomen, alsof politiek en in het bij zonder dan juist gemeentepolitiek met anders is dan het zich uitspreken over zakelijke aangelegenheden. Zo is het zeer beslist niet. Telkens komen in de vergaderingen van de gemeen teraden en in het bijzonder 111 die van de grote steden vraagstukken aan de orde die van principiële betekenis zijn. En dat betreft waarlijk mei al leen maar de bevordering en hand having van de zondagsrust. Ook in de gemeentepolitiek zal tel kens weer een antwoord moeten wor den gegeven op de vragen: wat is de mens en zijn roeping, wat is de over heid en haar taak'.' Bij het verrichten van haar taak be hoort de gemeentelijke overheid haar beleid zo te voeren, dat het kan me dewerken tot verlevendiging van het besef bij de burgerij, dat iedere bur ger persoonlijk mede verantwoorde lijk is voor de ontplooiing van het openbare leven tot Gods eer. HET is nodig, dat juist bij de ver kiezingen voor de gemeenteraden op die verantwoordelijkheid gewezen wordt. Maar al te veel valt waar te nemen, dat men in velerlei kring het initiatief en de uitvoering van taken overlaat aar, de overheid, terwiil het toch zo gewenst is, dat de burgerij zelf de nodige activiteit ontwikkelt. Dat Anti-Revolutionairen en Christe- lijk-Historischen het hierover eens z'jn, blijkt wel, indien men vergelijkt de gemeenteprograms van die partij en. Jn het A.-R. gemeenteprogram wordt opgemerkt: „De gemeentelijke over heid gewenne er de burgerij niet aan, voor de behartiging van steeds leer aangelegenheden zonder noodzaak op haar te leunen. Veeleer dient zij de burgerzin te versterken door het op wekken en aanmoedigen van zelfwerk zaamheid", En kort maar krachtig zegt het gemeenteprogram: „De overheid dient de particuliere werkzaamheid zowel als de burgerzin der ingezetenen te bevorderen". ER ligt voor de burgerij een uitge breid arbeidsveld open. Dat geldt ten aanzien van de onderscheidene takken van onderwijs, voor de ont plooiing van het culturele leven, voor belangrijke taken op het gebied van de volksgezondheid, voor maatschappelijk werk en maatschappelijke zorg. Voor al dit werk is het van zo grote beteke nis van welk beginsel men uitgaat. Dc overheid heeft daaraan zeker ook aandacht te schenken en zal ook steun hebben te verlenen. Maar de zelf werkzaamheid van de burgerij zal voorop dienen te staan. De gemeenteraadsverkiezingen zul len dan ook hebben aan te geven of de kiezers van mening zijn, dat de over heid als alverzorgster moet optreden, dan wel of het gewenst geacht wordt, dat de burgerzin wordt versterkt, d.w.z. de volkskracht wordt bevorderd. t De over het algemeen pro-Egyptische oppositieleiders hebben een ultimatum uitgegeven, waarin de cis wordt ge steld. dat de westers-gezinde president Chamoun in het openbaar zal verkla ren, dat hij zal afzien van een tweede ambtsperiode. Om hun eis kracht bü te zetten riepen ze een algemene staking uit. In Beiroet was de staking gisteren inderdaad bijna algemeen. Dc regering biedt echter vastbesloten het hoofd aan de gewelddadigheden. Zij zal waarschijnlijk vandaag het par lement speciale volmachten vragen om de staat van beleg af te kondigen. Er is een avondklok ingesteld en de grenzen met Syrié zijn gesloten. Radio-Bagdad (Irak) heeft gezegd dat de moeilijkheden in de Libanon te wijten zijn aan de „tirannen" van de Verenigde Arabische Republiek (Egyp te en Syrië). ..Arabieren doden hun broeders en er vloeit oloed. Wat Nasser hoopte dat in Irak zou gebeuren, gebeurt thans in de Libanon". De radio zei dat de pers en radio van Nasser zich verheu gen over de gebeurtenissen in de Li banon. ,fs dit de vrede waarvoor Nas ser pleit?", aldus radio-Bagdad. Boten van de Libanese kustwacht hebben ter hoogte van Damoer, 16 kilo meter ten zuiden van Beiroet, een vaartuig aangehouden dat met wapens, munitie en een grote som Egyptisch geld uit Gaza kwam. De twaalf opva renden werden in hechtenis genomen. Gisteren werd het bureau van de Amerikaanse voorlichtingsdienst in Beiroet in brand gestoken. Hetzelfde gebeurde zaterdag in Tripoli. De oliebuisleiding van de ïraakse Pe- troleum-maatsehappü. die door Liba non loopt, is zwaar beschadigd. De olie gaat nu naar Banias in Syrië. In Cairo hebben honderden Libanese studenten gedemonstreerd voor hun ambassade. Zij eisten het aftreden van Chamoun, die „misdadiger No. 1" werd genoemd en schreeuwden anti-Ameri kaanse leuzen. Radio-Beiroet heeft maandagavond gemeld, dat de Belgische consul-gene raal in Damascus, die vroeger gevol machtigd minister van België in Syrië is geweest, 7.ondagmiddag aan de Liba nese grens is gearresteerd, omdat de Libanese douane wapens in 7.ijn auto heeft gevonden. Een woordvoerder van de Ameri kaanse marine heeft ontkend, dat een heden van de Amerikaanse zesde vloot opdracht hebben gekregen koers te zetten naar Libanon. De KLM heeft meegedeeld, dat het vliegveld van Beiroet van gisteravond zes uur af tot vannacht drie uur ge sloten is geweest. In die uren behoefde evenwel geen KLM-toestel Beiroet aan tc doen. zodat geen vertragingen zijn ontstaan. „Over liet geheel genomen doet de westerse propaganda het verkeerd. Het is met goed, voortdurend m het defen sief te zijn". Dit zei prins Bomhard gisteren op een persconferentie in San Francisco. De Prins was per vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht uit Seattle aangekomen, om in San Francisco een druk programma af te werken alvorens naar Los Angeles te vertrekken. In een radiobericht van :1e zijde der opstandelingen in Indonesië, werd maandagavond medegedeeld, dat de opstandelingen in dc noordelijke Mo- lukken een aanval door troepen van de regering hebben afgeslagen en som mige landingsdetachementen naar hun boten haducn teruggedreven. Deze lan dingen begonnen zondag met een a in val op Halmaheira. Volgens dezelfde radio hebben in de afgelopen dagen opstandelingen, in burgerkleding. aanvallen uitgevoerd op Boekittinggi. waarbij aan de zijde der regeringstroepen vele doden en ge wonden zouden zijn gevallen. Een hooggeplaatste Indonesische ma rinefunctionaris heeft verklaard dat de grootscheepse operatie van de cen trale regering tegen Oost-Indonesie nog slechts een kwestie van dagen is. Het hoofd van de Indonesische rege ringsvoorlichtingsdienst, kolonel Pri- angadie weigerde dit te bevestigen. Hij liet echter wel doorschemeren dat er belangrijke acties op handen zijn. Een eventuele grote aanval zal naar alle waarschijnlijkheid gericht Z'jn op Menado op Noord-Celebes. I van de stad te benoemen. Ook wilde de raad hem niet in het stadhuis ont vangen. 0, k/, *- - vT 3 - vCXs X f,t 11 v tLvv -- -.7 ,3* .v EEN woordvoerder van de Ame rikaanse geheime dienst heeft meegedeeld dat een samen zwering is ontdekt om vice-presi dent Richard Nixon, die op het ogenblik een reis door een aantal Zuidamerikaanse staten maakt, te vermoorden. De aanslag moest geschieden, hetzij vóór Nixon's vertrek uit de Columbiaanse hoofdstad Bogota, hetzij vóór zijn aankomst in Caracas, de hoofd stad van Venezuela. De samenzwering was door de com munisten op touw gezet en er was voor het eerst melding van gemaakt in rapporten van de inlichtingendienst van Venezuela. De woordvoerder verklaarde, dat gedurende Nixon's reis verscheidene malen rapporten waren ontvangen. „Zo wisten wij van te voren, dat er te Lima (de hoofdstad van Peru) wanordelijk heden zouden plaats vinden", zo zei hij. In Lima werd de Amerikaanse vice-president de voege week door een woedende menigte met stenen en koolstronken bekogeld, toen hij een bezoek aan een van de universiteiten van de stad wilde brengen. Nixon liep toen door een steen een kleine ver wonding op. Ook in Lima staat het vast. dat de relletjes door communis ten waren georganiseerd. Overigens heeft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken tegenover een corerspondent van het Franse persbureau AFP verklaard, dat de geruchten, volgens welke Vene zolaanse communisten een aanslag op Nixon hadden voorbereid, „volkomen uit de lucht gegrepen zijn". Leiders van de Venezolaanse communistische partij hebben de berichten over dc samenzwering ..schandelijke leugens" genoemd. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft echter uitgebreide maatregelen genomen om de veiligheid van de Amerikaanse vice-president te ver zekeren. Zo zal Nixon. die vandaag in Caracas zal aankomen, niet in een auto rijden, aldus een woordvoerder. De geheimzinnigheid rondom het bezoek van Nixon aan Venezuela wordt nog vergroot door berichten uit Caracas, dat de gemeenteraad van de stad heeft besloten, Nixon niet tot ereburger (Van onze Haagse redactie) De Israëlische parlementariërs, die ons land nezocht hebben als gasten van de Nederlahdse volksvertegenwoordi ging, zouden vandaag ons land ver laten om zich naar Brussel te begeven, waar afj ontvangen zullen worden door het Belgische parlement en door de „Expo 1958". Om acht uur gisteravond heeft de Nederlandse regering in hotel Des In- des in Den Haag aan de leden van de Israëlische kamer (de Knesseth), een afscheidsdiner aangeboden. De voorzitter van de Knesseth, Jo- '.ef Sprinzak, vertelde ons dat de Is raëlische delegatie diep getroffen is door de vriendelijkheid en gastvrijheid, die /it in Nederland heeft ondervon den. Hij noemde daarbij allereerst de voorzitters van de beide Kamers, de heren Jonkman en Kortenhorst. en de Nederlandse Kamerleden de heren Kapteijn, freule Wttewaall van Stoet wegen^ Baart. Korthals, dr. Bruins Slot en de hier Kranenburg. Gisteren brachten de Israëlische parlementariërs een bezoek aan de Zuiderzeewerken onder leiding van de griffier \an de Tweede Kamer, mr Schepel. De delegatie had grote bewondering voor de geweldige werken, die in ons land worden uitgevoerd tot verbreding en versterking van de economie van ons iand. Zij hadden in korte tijd veel geleerd van de Nederlanders, waar mee zij, in eigen land teruggekeerd hun nut /'uden kunnen doen. Dit be trof wersen op waterstaatkundig ge bied, maai ook de bouw van arbeiders woningen :n de grote steden, die de aandacht van de bezoekers, in ver band met het probteem van het vlug en goed Huisvesten van immigranten ENGELAND heeft expeditieleider dr. Vivian Fuchs en ziju mannen, de eersten die dwars door het zuid poolgebied zijn getrokken, gisteren een buitengewoon hartelijke ont vangst bereid. Duizenden mensen stonden aan de kade toen het schip „Rangitoto". waarmee de expeditie de reis uit Nieuw-Zeeland maakte, in de haven van Southampton meerde. Scheeps- «irenes loeiden en aan de wal speelde een muziekkorDS. In een open autootje reden Fuchs (in de auto rechts) en de tweede leider van de expeditie, David Stratlon, daarna door Southampton, toege juicht door duizenden Britten. Na een ontvangst op het stadhuis ver trok het gezelschap per speciale trein naar Londen waar de ontvangst nóg grootser was. Fuchs, die er zeer gebruind uitzag, verklaarde in de nabije toekomst zeker nog eens een tocht door het zuidpoolgebied te zullen maken. Namens de drie miljoen inwoners van Londen zal dr. Fuchs f.eze week een lunch worden aangeboden in de City. Driehonderd vertegenwoordi gers van de jongens en meisjes van de Londense scholen zullen hierbij aanwezig zijn. S'j een botsing met een vracht auto is m Barger-Oosterveld de 52- jarigc motorrijder G. Wessels gedood. Het slachtoffer laat een vrouw en vier kinderen achter. (Van onze correspondent) Drie Leidse kinderen van 9, 10 en 11 jaar hebben een portefeuille met 900 gulden gestolen van één der marktkooplieden op de Leidse markt. De jongste van het trio kocht in de loop van de dag in een Leidse zaak een schemerlamp, die bestemd was als geschenk voor moeder. De manier van betalen wekte argwaan bij de winkelier, die een heel stapeltje bankbiljetten in de vingers van de jeugdige klant ontdekte. De winkelier bood aan het geld te bewaren. Het kereltje had daar wel oren naar, evenals de politie die tegelijkertijd was gewaarschuwd. Tot nu toe is slecht" 700 gulden achter haald. Waar de 200 gulden gebleven zijn. is nog een raadsel. 15Ï? 3 Het bestuur van hef verbond der christelijke vakbonden in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (KSG) heeft de toestand van de werk gelegenheid in de mijnen bestudeerd. He.t stelde vast, dat door conjunctu rele overproduktie in sommige mijn- bekkens in de gemeenschap meer en meer overgegaan wordt tot het ontslag van mijnwerkers, of tot de totale of gedeeltelijke sluiting van de bedrijven gedurende een aantal dagen per maand. De christelijke vakbonden betreuren ten zeerste, dat noch de betrokken directies, noch de regeringen of de hoge autoriteit bijtijds voorzorgsmaat regelen hebben getroffen, om een der gelijke stillegging te voorkomen. De christelijke vakbonden kunnen geen ongeregelde aanwerving en even min een nog ongeregelder ontslag van arbeiders in de steenkolemndustne aanvaarden. Als hel juist is, dat ei een structueei tekort aan steenkolen ui dc gemeen schap bestaat, mogen de Europese mijnwerkers niet het slachtoffer wor den van een kortzichtig kolenoeleid. I11 het restaurant op „Madurodam" m Don liaac heeft II. K. It. prinses Beatris, gis termorgen een aantal Belgische en Luvem- hurg.se invalide ond-strljders ontmoet. Deze oorlogsinvaliden maken een rondreis door ons land op uitnodiging san de stiehting Moveo (metr ontspanning soor ernstige oorlogsgewonden) Deze Toto werd geno men tijdens de begroeting 111 het restau rant. Gisteravond sverden de oorlogsgew ou den ontsangen door de ambassadeurs san Belgle en I.uvcmburg De Prinses liet tijdens lia.ir bezoek aan ..Madurodam". dat zi| in ITii heeft ge opend. het model van haar schip „De Groe ne Draeck" t» svater. (Van onze correspondent) De directie van de zeepfabriek Jan Dekker N.V. in Wormerveer heeft aan 261) personeelsleden ontslag aangezegd. Slechts ruim vijftig personeelsleden blijven in dienst. De maatregel werd omschreven als een uitvloeisel van de vorig jaar juni aangekondigde verdere reorganisatie van het bedrijf. Met de vakorganisaties zijn over de afvloeiing besprekingen geopend. Nadat eind 1956 enkele tientallen werkers werden ontslagen, toen de z.g. harderij werd gesloten, ging Jan Dek ker N.V. midden 1957 in andere han den over. De familie Dekker trok zich uit de vennootschap terug, nadat een overeenkomst was gesloten met de N.V. Chemische fabriek Naarden. Deze wijziging in de financiële opzet had plaats oni het voortbestaan van de vennootschap mogelijk te maken. Bij deze overdracht werd aan het per soneel meegedeeld, dat enerzijds reor ganisatie van het bedrijf, anderzijds een onderzoek naar nieuwe ontwikke lingsmogelijkheden vereist waren. Daarbij zou het bedrijf, dat zich onder de naam zeepfabriek De Ade laar bekendheid verwierf als produ cent van toilet- en huishoudzeep, zich van de consumptiemarkt terugtrekken. Het zou zich meer gaan bewegen op het terrein van chemische grond- en hulpstoffen voor de industrie. Op grond \an dez.e reorganisatie heeft de directie nu besloten een aantal if delingen te sluiten. In een onbewaakt ogenblik is het tweejarig zoontje van het echtpaar S. Smit aan de Veldu eg te Waverveen in een slootje bij zijn ouderlijk huis te water geraakt en verdronken. Het aantai doden ten gevolge van de autobotsing op de rijksweg Den Haag Utrecht onder de gemeente Waddinx veen is tot drie gestegen. Ten gevolge van de botsing overleden de beide inzittenden van de uit Nijme gen afkomstige auto: de heer H. Teu- nissen Bruggink en zijn echtgenote, beiden €6 jaar. Eén inzittende van de uit Den Haag afkomstige auto, mevr. A. Ruppert-de Nie (74 jaar) werd op slag gedood. Twee andere inzittenden, de heren A. J. Ruppert en M. J. A. I. Oomen wer den zwaar gewond; de vierde inzit tende werd slechts licht gewond. t Advertentie) hst goedkoops!® goede zongordijn met de sleufjes Het tleprcssieccbicd boven dc Britse eilanden, dat vooral maandagmiddag In ons land vrij veel wind veroorzaakte, trok over de Noordzee naar Midden-Scandinavie. Het wordt gevolgd door een in betekenis toe nemende rug van hoge luchtdruk. Deze zal zich de komende nacht nog dicht bü ons land bevinden, waarbij langdurige opkla ringen zullen voorkomen. Daar er boven dien weinig wind zal zijn, is de kans op nachtvorst komende nacht groot. Wei kan cr plaatselijk mist ontstaan die dc afkoe ling nog enigszins tegengaat. Op de oceaan breidt 2ich intussen een nieuw depresslcgcbicd in oostelijke rich ting uit en tot vlak bij Ierland valt reeds weer regen. De uitbreiding daarvan gaat echter betrekkelijk langzaam, zodat het waarschijnlijk w oensdag op dc meeste plaat sen nog wel droog zal blijven. ♦i< 4*V* X A| .h'ul Op de rijksweg' van. Terheijde naar Zevenbergsehehoek is gisteravond een verkeersongeval gebeurd, waarbij een persoon werd gedood en tien personen min of meer ernstige verwondingen opliepen. Een autobus uit Oosterhout was uit Pernis onderweg naar huis met vier enveertig vrouwen, die als schoon maakster in Perrris werken. Op een gegeven ogenblik naderde uit tegen overgestelde richting een bestelauto, die door nog onverklaarbare oorzaak plotseling op de linkerweghelft kwam te rijden, waardoor hij tegen de bus botste. Dc bestelauto sloeg onderste boven, de bestuurder ervan werd op slag gedood. De bus kwam in de naast de weg lopende sloot terecht en tien van de 45 inzittenden liepen verwon dingen op. Pr De Franse kabinetsformateur Pierre Pflimlin verschijnt vandaag in de na tionale vergadering om zijn investi tuur als premier te vragen. Waarne mers menen, c de volksrepublikein een kans heeft om aan de regerings crisis die thans 28 dagen duurt een eind te maken als hij er de conser vatieven in zijn investituurstoespraak van kan overtuigen, dat hij Algerije nooit zal afstaan. De bemiddelingscommissie inzake het geschil tussen de KLM en de Ver eniging van Vliegers heeft van maan dagmiddag vier uur tot 's nachts kwart over twee in het gebouw van de Ka tholieke Arbeidersbond te Utrecht op nieuw met partijen vergaderd. Hoewel het aanvankelijk de bedoe ling was op deze bijeenkomst de over eenkomst inzake het bindend advies te ondertekenen, is de bemiddelirrgs- eommissie gebleken dat voortzetting van haar bemiddeling mogelijk en ge wenst is. Het overleg heeft nog niet tot een definitief resultaat geleid. Een beslis sing kan binnen enkele dagen worden verwacht. fv|| 'Sj! Si C ot UA' 1,2 i- s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1