"f S 9 Nieuwe premier Pflimlin:.Frankrijk rand j unta doet een beroep op generaa Ibe Gaulle rankrijk Sowj et-nie lanceerde derde kunstmaan dramatische president rede van Coty een vluchten naar A lgeri je Felle beto g ingen Nixon in tegen Venezuela GOLF VAN ARRESTATIES IN INDONESIË uiker vijl cent duurder ER IN NOOD Shell evacueert van Borneo ...dus bierweer! Tweemaal zo zwaar als spoetnik-2 RADIOSTATION BEZET Nieuwe dreiging van Britse spoorstaking VIJANDIGER DAN LIMA Auto met stenen aekogeld Hemelvaartsdag isselvallig weer r V G WIN 1000.- r r "i Vreemdelingen opgepakt WOENSDAG 14 ÜIEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3992 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT RANSE legerofficieren hebben in Algiers de macht overgenomen. Zij hebben de eis gesteld dat in Parijs een regering wordt gevormd die in staat is Algerije voor altijd Frans Lc houden. Generaal Jacques Massu. de commandant van de Franse parachutis ten, die verantwoordelijk is \oor de handhaving van de openbare orde in Al giers. heeft een ..comité voor dc open bare veiligheid" opgericht. De Franse opperbevelhebber in Algerije, generaal Sa la li heefl bekendgemaakt dal hij mcl ffoedvinden \an hel comili ..hel lol \an Algerije" n banden heefl genomen. Pierre Pflimlin. de elit i-D-n-demoerali-rlie olk-i-ejml)likein die in de/e mn'-l draniati ehe nacht tan hel na-oorlo^e frankrijk premier h geworden, ziet zich derhalve geplaat-l toor een -taal-greep. De militaire junta in \igier- deed \i wei meteen een heroep op generaal Charle- de Gaulle om zich le belaften mei hel hewind tan de i ran-e repn- hliek. De Gaulle, die zich met -pood na;vr Pari]- heeft hegeten. wachtte tanmortren in de Fran-e hoofd-tad op een verzoek tan pre-idenl Colt om in te grijpen. „Ik doe een beroep op utv vaderlandsliefde en utv gezond ver stand om tegenover de vijand niet een verdeling van het Franse volk aan de beproevingen van ons land toe te voegen. Alle gebrek aan tucht kan alleen hun ten voordele strekken, die tegen ons zijn. Aanvoerders van de troepen, ik geef u krachtens artikel 33 van de grondwet bevel op uw posten te blijven onder het gezag van de regering van de Franse republiek.*' Deze dramatische woorden, gesproken door president Coty en gericht tot de Franse troepen in Algiers, werden vanmorgen talloze malen via de Franse radio omgeroepen. Zij geven een duidelijk beeld van de ernstige situatie waarvoor Frankrijk zich ziet ge plaatst. De boodschap werd telkens gevolgd door de Marseillaise, het Franse volkslied. Sou stelle Geen regering Zie verder pag. 3. 4e kol.) \/Ict V Ve lommmii-ltui! V ONS hart is eenzaam, lieer. Gij zijt zo ver. Waart Gij ons eens tot Zon, o bleke ster „Weest niet onlroeid;' hebt Gtj tot ons gezegd, maar, achGij neet hoc t hart zich, aan U hecht. Heer, geen Atomivm, geen satelliet, brengt ons U iveer nabij, neemt, weg 't verdriet. Ons rest het noord dat Gij aan ons vervult: dat met Uw Geest Gij t hart vertroosten zult. JAC. LELSZ IMCOS uotterazm Kitte da wunstraai au leim U5700 (4 r Postbu» 1112 - Postgiro No 424ol9. Kiachtendianst abonnementen 13-suigjo uu» Zaterdags 1718 uur Telefoon Ü5700 ■,-G raven hai r Huygenspieui t Teler. 183467 >3 bjacni Postbui 1091 - Postgiro No 424387 tClaehtenoienst 13130--19 3d u. Telet sSiXO Oordrecüt bchelferspiem 3 Postgiro No 424203 Telefoon 4570 K.echtendienst na ,7.30 uur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat 94 b Telefoon b?882 Abonnementsprijs 6: cent oer weeit f 2,65 per maand, f7,90 pet cwartaal x»se nummers 15 cent verschimi dae»!iik, (Geldig tot morgenavond) VRIJ KOUD. Vrij koud weer met enkele buien en plaatselijke op klaringen. Matige tot krachtige wind tussen noordoost en noord. Morgen: Zon op: 4.44 onder: 20.29 Maan op: 4,13 onder: 19.12 s» LEGER GRIJPT DE MACHT p. E politieke situatie in Frankrijk IJ wordt geheel beheerst door het feit dat Frankrijk met in staat was om in de politieke vraagstukken waar het voor staat een keuze te doen. Dientengevolge i? het thans tot een militaire greep naar de macht gekomen. Reeds had Plimlin om die situatie te doorbreken voorgesteld om hel pat le ment voor vijf maanden naar huis te sturen en gedurende die tyd de rege ring als dictator te laten optreden Het is ook om die reden dat de roep om de Gauile weer zo sterk geworden 14 Het Franse parlement is sterk ver deeld. Er is voor geen enkele politiek een meerderheid te vinden. De Franse politiek wordt in zeer sterke mate beheerst niet door politie ke beginselen maar door belangen groepen. Thans heeft de druk van de militaire rebellie in Algiers de Assemblee ge dreven tot hei aanvaarden van een program, waarvan zij blijkens de aige- broken debatten eigentijk niets moest hebben De ironie van het geval wil, dat zij zo juist terechtkwam, waar liet leger in Algiers haar met wilde heb ben: de regermg-Pfiimhn. Zo gaat het, wanneer de politiek door groepsbelangen wordt gedicteerd. De heer Biesheuvel heeft er op het congres van de Unie van Chr. Dem. partijen aan herinnerd dat het er soms wel.op lijkt dat in Frankrijk de wijn boeren regeren. Een verschijnsel als de partij van Poujade, die tegen be- lastingbetalcn ageert en daardoor haar aanhang wint, n.b. terwijl Frankrijk op grote schaal mank gaat aan be lastingontduiking, is ook een sym ptoom. van politieke verwording. Het gemodder van Frankrijk is de zaak der vrijhandelszone is niet veel oeter. En zo kwam de gedachte van een al of niet tijdelijke dictatuur naar voren. E SOWJET-UNIE heeft gisteren met succes haar derde kunstmaan gelanceerd. De nieuwe kui tmaan HET is zeer wel mogehjK dat zulk een dictatuur voor Frankrijk thans de enige uitweg is. Maar wij moeten ons wel bewust zijn dat men met die uitweg nog niet op da goede weg is. De goede weg, dat is de weg waar op het Franse volk weer zelf zijn ver antwoordelijkheid gaat voelen en aan vaarden. De goede weg, dal is noch de weg waarop het Franse volk een ander voor zich laat kiezen wat het doen of laten zal, noch de weg van een revolutie m de trant van die van 1789, maar dat is de weg van het aanvaarden van een offervaardige verantwoordelijkheid. De goede weg, dat is de weg waar op niet belangen-groepen maar politie ke beginselen het eleid zullen mar keren. Men behoeft over de nationale zaak niet gelijk te denken als men maar be reid is de nationale zaak te zien. Dat is thans in Frankrijk bil zeer velen niet meer het geval. En daarom raakt Frankrijk hoe langer hoe verder in het moeras p. E zaak van frankrijk is met jFranknjks zaak alleen Alle West- europese landen zijn daar ten nauw ste bij betrokken Als Frankrijk verkouden is. mest Europa, zei reeds Metternich ander halve eeuw geleden De samenhang van de Westeurope- se landen is sindsdien nog veel groter geworden. En daarom is de regeneratie, men zou haast zeggen de bekering van het Franse volk een Europees belang van de eerste orde. openbare veiligheid-' gaat terug tot de Franse revolutie van 1789. Zulk een comité werd gevormd toen buiten, landse legers en interne moeilijkhe den een dreiging voor de revolutio naire regering gingen vormen. Spoedig werd het de opperste macht in de re publiek. Het door de Franse militairen over. genomen zendstation radio-Algiers heeft vanmorgen bekendgemaakt dat de ex-Gaullist en sociaal-republikein Jacques Soustelle. de vroegere gou verneur-generaal van Algerije, in de commissie voor openbare veiligheid van de atmosfeer en de kosmische ruimte. De maximale afstand tussen de nieuwe kunstmaan en het aardopper vlak is 1.880 km. De nieuwe Spoetnik is mogelijk spe ciaal ontworpen om weer in zijn ge heel te landen. Franse deskundigen geloven dat voor het lanceren een krachtiger brandstol gebruikt is dan de in het westen be kende. Volgens Russische geleerden |g de derde Russische kunstmaan wel groot genoeg om een mens te vervoeren, doch zij zou hiervoor een andere uitvoering moeten hebben. De batterijen van „Spoetnik 3", waarmede een voortdurende stroom van seinen naar waarnemingsstations op de aarde worden gezonden, worden gevoed door zonne-energte. Spoetnik 3 had vanmorgen te 4 uur Ned. tijd negen omwentelingen om de aarde voltooid. De Franse regering heeft alle vluch ten naar Algerije verboden. De KLM, die geen liin naar Algerije heeft on dervindt van deze maatregel geen hinder. De vluchten op Frankrijk gaan normaal door. Ook Pflimlin, de nieuwe premier, die vannacht een slapeloze nacht heeft gehad, heeft de militaire autoriteiten in Algiers gevraagd te gehoorzamen aan de overheid. Vannacht, even voor dat hij. mede door de opzienbarende gebeurtenissen in Algiers, met grote meerderheid van stemmen tot premier werd gekozen, had hij, terwijl zijn ge Iaat en wiize van spreken duidelijk emotie verrieden, een heroep gedaan op de Nationale Vergadering. „Een scheiding tussen de Fransen in Algerije en die in "het moederland zou tragisch zijn. Alleen nationale eenheid kan ons rededn U moet er zich goed van bewust zijn dat wij thans misschien aan de ran van burgeroorlog staan." aldus Pflimlin. Nog voordat over het voorgesteld'- kabinet van Pflimlin was gestemd, kwam een telegram van generaal Massu binnen, waarin stond Jat het leger de macht in handen had geno men De militaire staatsgreep in Algiers kwam na een dag vol relletjes. In het gouvernementsgebouw, dat door Ie opgewonden Fransen was bezet in stalleerde generaal Massu zich. Onder daverend gejuich las hij daarna op hei balkon een verklaring voor waarin onder meer de oprichting van het cn mité werd bekendgemaakt. Massu, die vijftig jaar oud is en zee oopulair bn de Fransen in Algiers, ver klaarde- .Wij zjjn een comité, geen re geringHii zei voorts, dat generaal de Gaulle de enige man was die dc moeilijkheden voor Frankrpk /ou kimnen oplossen De instelling van een „comité san is opgenomen. Toen dit nieuws in Aigieis bekend werd, begon de menigte, die tot dan Generaal Jacques Massu. een dei leiders van de Finnse inilttanc staatsqi eep m Alqier s. tudens een persconferentie toe voor het zwaar bewaakte regerings gebouw in Algiers had staan - achten, zich te verspreiden. Soustelle zou "vanmorgen in Algiers aankomen, maar dit is met gebeurd. De Parijse politie heeft hem niet uit dc Fiar.se hoofdstad laten vertrek ken, omdat „hij brieven van de Alge rijnse rebellen had ontvangen, waarin hij met de dood werd bedreigd." Dc dreiging van een algemene sta king bij de Britse spoorwegen is nog niet weggenomen, hoewel de regering heeft aangeboden de salarissen met ingang van 30 juni met drie procent te verhogen. Terwijl de besturen van de drie vak bonden, die voor hun 600 000 leden een loonsvcihoging van vijf procent hadden geeist, afzondeiiijk beraad slaagden over het regeringsaanbod, eiste de Londense districtsraad van de Nationale Bond van Spoorwegperso neel een onmiddellijke staking. Deze organisatie vertegenwoordigt o a. 40.000 spoorwegemployés. erenigde Staten, die een reis De Indonesische regering heeft een groot aantal personen in hechtenis ge nomen, onder wie ..tientallen vreem- aelingen". Het doel is, na te gaan in tteverre zjj zich bezig hebben gehou- itn met activiteiten die verband hiel den met do opstand. Een woordvoerder van het militaire garnizoen van Djakarta heeft gezegd dat het aantal buitenlanders, dat vo rige week werd gearresteerd, „tiental- Op donderdag 15 mei a.s. (Hc melvaartsdag) zal „Trouw" niet verschijnen. len bedroeg' en dat zy .,zorg\u!dig w-erden ondervraagd". De woordvoer der zei dat een van de gearresteeiden Hhieh. een Chinese nationalist, vas. Ook zijn dertien personen, die blijk baar Indonesiërs zijn, gearresteerd onder verdenking van activiteit ten gunste van de rebellen. Luitenant S^edriman /ei. dat zich onder de gearresteerden „enkele be langrijke personen" bevinden, maar weigerde namen te noemen. De dertien man werden gevangen genomen tijdens uitgebreide razzia's in Djakarta. Tientallen werden vast gehouden, maar het merendeel werd na nauwkeurig onderzoek weer vrij gelaten, aldus Soedriman, maakt door een aantal Zuidamcri- kaanse staten, is gisteren in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, door honderden betogers op een bijzonder vijandige wijze ontvangen. Hu arriveerde per vliegtuig op dc luchthaven van Caracas, waar onge veer vijfhonderd demonstranten hem opwachtten. Terwijl hij zich naar zijn auto begaf werd lui bespuwd en mcl stenen bekogeld. Een betoger schreeuwde mevrouw Nixon toe: ..What about Little Rock?" Dc politie dreef de demonstrant-m late- met traangas uiteen Toen de auto val Ni\on later 'looi de stad reed bonsden jongehn op ere ruiten Ook werden stenen ioor dc ruiten gegooid De mimstei tan Buitenlands' /.aken van Venezuela, die zich bij I .\,-<on in de wagen bevond weio looi glasscherven getiolfen in het gezicht Ook de tolk van cie vice- piesident weid geia.ikt Het was I eon w-nciei dat N i\ou o.et w em getrofien I Het officiële pi ogramma voor hel 'bezoek van N'hon aan Caracas istlu'isi afgelast Ongeveti 2ï0 iiau Mjldaiei. li, baltle-dress en stei ke afdelingen poli- tie zijn om de Amerikaanse ambas sade opgesteld Nixon vei telde op een perseonfe- j ientie op de ambassade dal hij van' hoofd tot voeten rlooi de beingeisj was bespuwd en dat een man ïerh' in het gelaat van /tjn echtgenote had S gfispuwd Hl) gat v ooi ts als /JJn me ning te kennen dat de betogingen, dooi communisten /i|i> geleid De lumnuiiiihten hebben aanhalig gekregen ais gevolg van wat ei ge beulde gedurende tien taieii van dic tatuur vei volgde hij Wat wij van daag /agen, is de v ei -elii ikkelijke nalatenschap van de dietatuir van Pen»/ Jimenez Over het veiohjt van Jimenez m d( Vei State l zei Ni\on dat zijn lano een uitw ïjzmgsv ei di ag mei Venezuela heelt en dat als de V ene/ol.i.uise icgi- ii'g gedotumcnieei de boschulilt'itlgen tegen hem mtbiengt wp blij zullen ketier". Om het schip zoveel mogelijk ru«t te geven in de woelige zee en de red dingboot in een later stadium ge legenheid te geven de familie van de kapitein over te nemen, hebber' de Nederlandse schepen ian loefzijde van de „Musketier" olie gestort op de golven Hoewel de „Musketier", die thuishoort in Groningen, niet in zinkende toe stand verkeerde, bleef haar positie De relletjes voor het parlements- gebouio m Parijs. Twee politie mannen zijn slaags met een betoger. (Van een onzer verslaggevers) in kringen van de suikerhandel doet het gerucht de ronde, dat binnen enke le dagen een verhoging van de suiker prijs is te verwachten. Deze verhoging zou een gevolg zün van de nieuw»* garantieprijs voor de suikerbieten, welke onlangs is vastgesteld. Men houdt er rekening mee dat de prijs voor de consumenten ongeveer 5 cent per kg zal stijgen. Dc laatste verhoging van de suiker prijs viel op 29 juli 195*7. De prijs voor de consument steeg toen met 8 cent. Wanneer de huidige prys van 93 cent opnieuw verhoogd zou worden zal dit ongetwijfeld voor verschillende groe pen consumenten een nadeel bete kenen, daar de verhoging waar thans over gesproken wordt gezien zal moe ten worden als een compensatie voor de verlaging van de boter en kaasprij- zen. De groep consumenten die boter en kaas gebruikt is echter slechts een betrekkelijk klein deel van dc Neder landse bevolking De Royal Dutch Shell Co. heeft meegedeeld, dat zii de meesten van de driehonderd vrouwen en kinderen van haar overzeese personeel van de olie centra in Oost-Borneo, dat door lucht aanvallen van de rebellen wordt be dreigd. zal evacueren. Het Indonesische Rode Krttis heeft gezegd, dat een schip met de Rode- Kruisvlag m top Djakarta zal verlaten om mensen van de Shell uit Bahk- papan en Talakan weg te halen. Die beide plaatsen liggen aan de Straat van Makassar legeiiovt#- de base^ van dc ïebellel op Noord-Celebes De ontimm ng wotdt tinei tik ge noemd De Shell heeft alle w e. kzaamheden in Oo-t-Boinec stopgezet «a de lucht- aarval v.n de rebellen op 17 apiil op Balikpapan Als gevolv waarvan het ErgeHe tankschip Flaviano is ge zonken In Lake Hurst bij het proefterrein voor raketten te Woomera in Zuid- Australie zullen onderaardse afschiet- banen voor Britse raketten met een reikwijdte van 3000 km worden aan gelegd. Ko\<"n het zuidelijk deel van de oceaan Is de laatste dagen een krachtige weste lijke stroming tot ontwikkeling gekomen, die zich geleidelijk tot c\er West-Europa oort/et. In samenhang hiermede trok het hoge- drnkcebied. dat gisterochtend hoven Frank rijk en West-Umtsland werd aangetrolfen, naar Polen cn dringen oceaandepressies Ma de Britse eilanden In oostelijke richting oji. Vanochtend betond zich boicn de Ierse z»e een depressie die morgen het midden van de Noordzee zal bereiken. Een andere sto ring beweegt m-t grote snelheid in de rlca- ung van het Engelse kanatl. Het ziet er daarom naar uit. dat Nederland zich mor gen althans gedurende een deel van de dag tusser. beid» storingen in zal bevinden, waar door de mogelijkheid van opklaringen aan wezig is. Plaatselijk verwachten we echter ook gedurende enige tijd regen. De wind wordt iety sterker uit richtingen tussen zuid en west, in verband waarmede het wat mulder zacht zal /ïjn dan vandaag. t Advertrutte /Zetrciens* Lonaor toint Komende dagen voortdurend veranderlijk. Dikw pis bewolkt met af en toe regen Enkele opkla ringen geduren de het week einde «ere ,jr d* bf Ou .vers van hel beste Nederlands» b er een reis van ziiü" hem a<m Venezuela ov ei te dragen. Win birm«n 8 dagen l Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a s zonaag ver,vacht- S'uur aan Her bier is weer bev* Postbus 62 Amsterdam BneGaar'en n oeten uiterlijk vrijdag gepost 2rjn Wie het dichtst komt bij metmq De Bift ^gemeten te De Bilt") wm 1U00 gulden vak«m*ierets (Bij meer goede voorsoeltnger wo'dr d*ze prijs gedeeld) Bovendien zijr *r 100 'roostprr/zen (doos/es bierglazen) Naam winnaar voigenoe week op deze plaats Vonge zonrjaa O 3 mm ne»rslag 3 uur zon WAT IS IMCOS? Deze Internationa! Me,creoiogiwal Consultant Services worden geleid door de RAF weerkundigen die destijds het w«w voor de g*ailièsfde operaties voorspelden. VAN ONZE REIZENDE ROELAND Vale University Oi t A verklaart dat zijn onderzoeking utwijzen dal bier prestaties Kan verhogen door spanningen te verminderen BIER IS BEST VOOR BEIDEN Ober Wat zal het zijn? Hij er zu Twee ziele^ .vee glazen brerh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1