Mollet in kabinet van Pflimlin Washington bezorgd DRIE STRIJDTONELEN Verwarring neemt nog steeds toe De Gaulle wil de macht overnemen Parachutisten naar Parijs? Sow jet-Unie lanceerde derde kunstmaan KUSTVAARDER NOOD i f Welke rol speelt Salan? Hij meende dat rangeerder fout maakte Jongetje het een goederentrein te Emmen ontsporen MORRIS Tweemaal zo zwaar als spoetnik-2 Chroestsjew naar Ver. Arabische Republiek Wissel omgehaald V.S. verdubbelen strijdmacht in Middellandse Zee r VRITOAG 16 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3992 r Rampzalig proces mmmm m Vrouw en kinderen van boord gehaald 1 BROMFIETSER GEDOOD Vrouw zag motor niet NOORDELIJKE WIND Directeur: H. DE RUIG J J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT voor onze acüe Pflimlin tracht intussen de po sitie van het kabinet te versterken door het in een regering van de nationale eenheid om te zetten. De socialisten hebben zich bereid verklaard in het kabinet deel te nemen. Oud-premier Mollet zal vice-premier worden. De conservatieve fractie in de Nationale Vergadering heeft ech ter geweigerd oud-premier An- toine Pinay toestemming te geven' tot het kabinet toe te treden. Als reden noemden de conservatieven, dat premier Pflimlin heeft gewei gerd de socialist Robert Lacoste, die zich vroeger naam heeft ver worven door zijn krachtig optre den in Algerije, tot minister voor Algerije te benoemen. Zie verder pag. 3, 4e kol.) PFLIMLIN, de nieuwe Franse premier lieeft het parle ment verzocht de noodtoestand in Frankrijk te mogen afkondigen. De assemblee, die om elf uur vanmorgen in een speciale zitting is bijeengekomen, zal in de loop van de dag over het verzoek van de premier beslissen. Pflimlin nam zijn besluit nadat de 67-jarige generaal dc Gaulle gisteren had aangeboden Frankrijk uit zijn moeilijk heden te helpen door „de macht over de republiek over te nemen*'. Dit aanbod van de generaal heeft de situatie in Frankrijk nog ver warder en gevaarlijker gemaakt dan zij al was. De meeste partijen reageerden ongunstig op het aanbod. De vakbonden dreigden ter stond met stakingen. In Algiers, waar de Franse militairen de macht nog steeds in han den hebben, is de verklaring van de Gaulle met grote geestdrift ont vangen. Een woordvoerder van het leger noemde haar „beslissend - w kW Op uitnodiging van Nasser noixeroam, witte ae Witostraat Ju icict. 115700 u 1 1 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendtcnst abonnementen: 18.30is so uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 'j-Grtvenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 <3 iitnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Xlachtendienst: 1830—19.30 u. Telcf 362569 Dordrecht: Scheffersplem 3 - Postgiro No 424208.'Telefoon 4570 KLachtcndienst na 17.30 uur 7314 Schiedam: Lanpe Kerkstraat S4 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week f 2,65 per maand, f 7,90 per kwartaa*. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks. "TC* jÊ Êt f wWWr (Geldig tot morgenavond) VRU KOUD. Vrij koud weer met enkele buien en plaatselijke op klaringen. Matige tot krachtige wind tussen noordoost en noord. Morgen: Zon op: 4.44 onder: 20.29 Maan op: 4.13 onder: 19.12 iji Het voornaamste doel van de rege ring en de fractieleiders die haar gnn- süg zijn gezind is, naar verinidt, het vinden van een mogelijkheid om de militaire leiders In Algerije weer tot gehoorzaamheid te hrengen zonder disciplinaire maatregelen, die een ern stig gevaar voor een burgeroorlog met zich zouden brengen. Algemeen is men het er echter in Parijs over eens dat, wil het plan ge lukken, het niet voldoende zal zijn socialisten en vooraanstaande conser vatieven in de regering-Pflimlin op te hemen. Men zou ook een nieuwe pre mier moeten vinden, die de rechtse oppositie ervan overtuigt dat het ka binet de Franse soevereiniteit over Al gerije tot elke prijs zal handhaven. HET Witte Huis en het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken volgen zwijgend en bevreesd de Franse politieke crisis, daarbij voor ogen houdend de gevolgen voor de een- beid en kracht van de Noordatlantische gemeenschap. De autoriteiten onthouden z'eh van voorspeilingen omtrent de mogelijke afloop van het conflict, maar velen die 2\ch op hoge Amerikaanse posten be vinden vrezen, dat het bestaan van de vierde republiek op het spel staat. Een van de vragen die men zich thans in Washington stelt is deze: wat wordt de positie van Frankrijk in het weste lijk bondgenootschap indien De Gaulle aan de macht zou komen. Zal Parijs hauw blijven samenwerken met Was hington en Londen in eventuele on derhandelingen met Rusland? De Gaulle staat immers bekend als iemand met krachtige onverzettelijke Wil, die vóór alles denkt aan de Franse belangen, zijn eigen weg wil volgen en dikwijls afwijkt van de inzichten eer geallieerde bondgenoten. De Amerikaanse autoriteiten vrezen voorts dat de Algerijnse crisis zich zal ontwikkelen tot een Noordafrikaanse, Waardoor het in toenemende mate moeilik wordt voor Tunis en Marok ko om vriendschapsbanden met het Westen te onderhouden. Dit zou nieu we mogelijkheden openen voor com munistische agitatie en voor de expan sionistische doeleinden van president «asser. De verklaring van de Gaulle luidt als volgt: „De degradatie van de staat brengt onvermijdelijk mee vervreem- SPOEDIG „NOODTOESTAND" IN FRANKRIJK? Volgens berichten uit Algiers zouden officieren van de Franse parachutisten in Algiers te kennen hebben gegeven tot actie te willen overgaan en met transportvliegtuigen naar Parijs te willen vliegen. Inmiddels is hedenochtend in het Franse staatsblad de ontbinding afge kondigd van vier organisaties, het ultra-nationalislische „front van natio nale actie", de „jonge natie-beweging", de „Franse Phalanxbeweging" en de „revolutionaire patriottische partij". DE SOWJET-UNIE heeft gisteren met succes haar derde kunstmaan gelanceerd. De nieuwe kunstmaan weegt 1.327 kg. De lengte is 3,57 me ter en de doorsnee aan de voet (het gevaarte is kegelvormig) 1.73 meter. De derde Spoetnik volbrengt zijn reis om de aarde in 106 minuten. Er is geen levend wezen aan boord van de nieuwe satelliet, die ruim tweemaal zo zwaar is ais de tweede Spoetnik en talloze malen zwaarder dan de Amerikaanse kunstmanen. Met Spoetnik 3 en de drie Ameri kaanse satellieten zijn er nu vier kunst manen in de lucht. Door middel van de derde Russische kunstmaan hoopt men meer gegevens te verkrijgen over de bovenste lagen van de atmosfeer en de kosmische ruimte. De maximale afstand tussen de nieuwe kunstmaan en het aardopper vlak is 1.880 km. De nieuwe Spoetnik is mogelijk spe ciaal ontworpen om weer in zün sc heel te landen. Franse deskundigen geloven dat voor het lanceren een krachtiger brandstof gebruikt is dan de in het westen be kende. Volgens Russische geleerden l| de derde Russische kunstmaan wel groot genoeg om een mens te vervoeren, doch zij zou hiervoor een andere uitvoering moeten hebben. De batterijen van „Spoetnik 3", waarmede een voortdurende stroom van seinen naar waarnemingsstations op de aarde worden gezonden, worden gevoed door zonne-energie. Spoetnik 3 had vanmorgen te 4 uur Ned. tijd negen omwentelingen om de aarde voltooid. (Van een onzer verslaggevers) De reddingboot van Padstow (Enge land) heeft vanmorgen vroeg de echt genote en twee kinderen van de kapi tein van het Nederlandse kustvaartuig „Musketier" gehaald omdat het schip vier mijl uit de kust van Cornwall bij Trevose Head In het Kanaal in nood kwam te verkeren. Tijdens slecht weer was de lading kolen van het 384 ton metende schip gaan werken, waardoor het een slagzij van 25 graden kreeg. Toen de storm van nacht in kracht toenam, begon de gezagvoerder noodseinen uit te zen den. Hij vroeg met name hulp voor zijn vrouw en kinderen. Een Britse en Franse reddingboot, een zeesleper uit Falmouth en de Nederlandse vrachtschepen „Konny M" en „Vlie- stroom" spoedden zich naar de „Mus- ÏSftx** Een man, die thans een hoofdrol speelt in- Algerije] is luitenant-géneraal Raoul Salan, opperbevelhebber van de Franse troepen in het onrustige gebied. Sinds de staatsgreep van militairen en burgers, die dinsdagavond heeft plaatsgevonden, heeft Salan een ge heimzinnige rol in dc gebeurtenissen gespeeld. Blijkbaar geniet hij het vertrouwen van de regering te Parijs en heeft hij terzelfdertijd de steun gekregen van de bevolking in Al giers door alleen maar „Leve de Gaulle" te roepen. Zijn greep op de gebeurtenissen in Algerije is mogelijk maar zwak en te midden van de verwarring van wat bijna een revolutie is, weet ook. niémand of hij trouw is aan de re gering te Parijs, aan de rechtse groep in Algerije of aan de Gaulle. Sinds de parachutistengeneraal Jacques Massu, die in rang de min dere is van Salan, dinsdagavond een soort staatsgreep uitvoerde voor Algerije, heeft Salan op een dur. koord gebalanceerd. Zijn enige openbare concessie aan de rechtsen in Algerije is die kreet „Vive de Gaulle" vanaf een balkon geweest, maar van de andere kant heeft hij zich onthouden van elke openbare betuiging van ontrouw aan de rege ring te Parijs. Wel heeft de regering-Pflimlin open lijk doen blijken van haar vertrou wen in Salan en de 59-jarige gene- ketier". Om het schip zoveel mogelijk rust te geven in de woelige zee en de red dingboot in een later stadium ge legenheid te geven de familie van de kapitein over te nemen, hebben de Nederlandse schepen aan loefzijde van de „Musketier" olie gestort op de golven. Hoewel de „Musketier", die thuishoort in Groningen, niet in zinkende toe stand verkeerde, bleef haar positie in de loop van de morgen ernstige zorgen geven. De kapitein had hoop het schip te kunnen redden als het weer snel verbetert en hü gelegen heid krijgt de lading beter te stuwen. Dit is echter een riskant karwei, dat lang niet altijd lukt. De reddingboot blijft daarom in de buurt en de sleep boot houdt zich gereed om te assis teren. Premier Chroestsjew en president Worosjilow van de Sowjet Unie heb ben een uitnodiging van president Nasser aanvaard om een bezoek te brengen aan de Verenigde Arabische Republiek. Nasser is intussen weer in zijn land teruggekeerd. Chroestsjew en Nasser hebben be sloten dat hun landen nauwer zullen samenwerken. Zy hebben ter afsluiting van Nas ser's bezoek een gemeenschappelijke verklaring ondertekend. Hierin werd wel over meer samenwerking gespro ken maar er bleek niet uit, dat meer tastbare verbintenissen waren aange gaan. Met geen woord wordt gerept van meer Russische economische of militaire hulp aan de nieuwe Arabi sche Republiek. Ook bleek uit het communiqué niet dat Nasser nauwere politieke banden heeft aangegaan. Generaal Salan, opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Algerije, die dins dag met goedvinden van het .^.comité voor de openbare veiligheid" besloot „het lot van Algerije" in handen te nemen. raai opdracht gegeven, de orde in Algerije te handhaven en hem daar bij vermoedelijk ruime armslag ge laten. De 24-jarige bromfietser Rutger van de Groep uit Spakenburg is gisteravond op het drukke kruispunt van de weg AmersfoortSpakenburg met de rijks weg Amsterdam-Zwolle aangereden door een personenauto en op slag ge dood. De jongeman, die uit de richting Amersfoort kwam stak onvoorzichtig de drukke rijbaan over. OP verscheidene plaatsen is de wereld in beroering: Franse demonstranten belegeren het regeringsgebouw in Al giers, dat na een felle strijd door hen werd bezet. Bewakers trachten hen nog met faangasbommen terug te drijven (BOVEN Bloedige gevechten vonden plaats in de Libanese hoofdstad Beiroet tussen tegenstanders van de pro-Westerse re gering en legereenheden. Achter de opstandelingen staat duidelijk de fi guur van Nasser, die naar de alleen heerschappij in het Midden-Oosten streeft (MIDDEN). Heet toe ging het ook in de hoofd stad van VenezuelaCaracas, tijdens het bezoek van Amerika's vice-presi dent Nixon. Demonstrant en worden door Venezolaanse militairen, met hun bajonetten teruggedreven (ONDER). (ADVERTENTIE) Antilope Suède Dames- en Herenjasjes 1 149.n0 Falcon Tweed- en popelin regenkleding Big Ben Plastic Regenjassen Sturka Jacks-Shorts en L-pantalons. Tvcka Strand- en Badkleding, Ferd. Bolstraat 48. A'dam. Tel. 717162. Barteljorisstr. 20, Haarlem. Tel. 13439. Gistermiddag omstreeks twee uur stapte dc 69-jarige mevrouw J. Ypma- Hcekwater uit Snoek, te Deersum (Fr.) uit de bus om bij een kennis een thee- vist ie af te leggen. Achter de bus langs wilde zij de rijbaan oversteken, doch zij merkte een motor, die uit de richting Leeuwarden naderde, niet op. De bestuurder hiervan kon haar niet meer ontwijken. De vrouw werd ge grepen en meegesleurd. Zwaar gewond werd zij naar het ziekenhuis te Snoek vervoerd, waar zij kort na aankomst is overleden. De motorrijder en zijn verloofde die op de duo zat werden licht gewond. (Van onze correspondent) Een achtjarig Drents jongetje heeft in een overmoedige bui een trein laten ontsporen. Het was geen baldadigheid, het waren slechts goede bedoelingen, die de kleine Steffie Kloeze er toe brach ten een wissel over te halen op het stationscomplex van de AKU. na- hij Emmen. Prompt ontspoorde daarop een zware diesol-lokomotief, omdat door het overhaien van de wissel de beveili- gingsblokkcn van een zijspoor via een hefboom op de rails waren neergelaten. De lokomotief, die een gewicht van zestig ton heeft, kan telde bijna. De goederentrein, die negen wagens telde, ontspoorde, met het gevolg dat er voor duizenden guldens schade ontstond Het in treinen zeer geïnteresseerde jongetje meende dat de rangeerder eer. fout maakte en dacht deze fout door het eigenhandig overhalen van de wissel te herstellen. Dit gebeurae woensdagavond. De ongevallentrein van de N.S. uit Zwolle moest er aan te pas komen. Men heeft de gehele nacht moeten doorwerken om het baanvak op orde te krijgen en de trein in de rails terug te brengen. Het personenvervoer ondervond geen vertraging. Een aclleve depressie trok de argelopen 24 mir van de oceaan vla Ierland naar Ziiid-Engcland. Het rcgengebled van de storing las vanmorsen boven ons land. Hoven de ingang van bet Engelse Kanaal veroorzaakte de depressie een zeer zware nonrdwestorstorm. lie kern trok vanmorgen snel verder in de richting van Frankrijk. In onze omgeving draaien daardoor de win den naar noordoost tot noord waarbij iets koudere lucht het land gaat blncnstrom-n, aanvankelijk met vrij veel bewolking en plaatselijk regen, l.atcr zullen opklaringen voorkomen maar ook enkele buien. Tussen de depressie, die vanmorgen boven Zutd- Kngcland was gelegen en een nieuwe oceaandepressie halverwege Ierland en New Foumlland ontwikkelt zich een rug van ho gere luchtdruk, die zich langzaam in oostc- -jSja.ttaq SupqatJ «JiPl De omvang van de Amerikaanse am fibische strijdmacht in de Middelland se Zee za! tijdelijk worden verdubbeld. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine staat dit besluit niet in verband met de gebeurtenis sen in Libanon. Het gevolg van de maatregel zal zijn, dat de Amerikanen in de Middellandse Zee ongeveer 3600 mariniers aan boord van elf schepen hebben in plaats van zoals tot nu toe 1800 mariniers op zes schepen. De amfibie-eenheden beschikken over alie uitrusting "£ie nodig is vnop landingen. Een aantal Amerikaanse uU. schepen, die dinsdagavond in Gibral tar zijn aangekomen, is woensdag on verwachts vertrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1