Houdt koers Pflimlin kondigt de noodtoestand af Regering-Salan komst in De Gaulle wacht en de wereldpers met hem... P A Igerije 'mms -■mik*#*'- Melk iets vetter - duurder en Franse Maquis dreigt ook 3UST TERUGGEKEERD IN LIBANON? „Willem Ruv s non. "Toter Door kolendamp veriiiftisd Wissel vallitï r Meer socialisten in reveriiiff-Pflimlin HAMSTERWOEDE IN PARIJS Meest geaaide seit rond in Nu volle ine 11 aftrek vindt: Prijsverlaging van boter en kaas «af ü'een soelaas [Mohammedanen demonstreerden voor de Gaulle loopt NederL paviljoen Grote schade door storm in PoJen tot compromis N weinig Oj)j;ositie bereid ..MUSKETIER" ZET REIS VOORT r ZATERDAG 17 MEI 1058 ZESTIENDE JAARGAWG ^o. 3901 "N Directeur: li DL KLlG J Hoofdredacteur: Dr. J A H J b HKUINS SLUT Generaal Salan. de Franse opperbevelhebbel' in Algerije, die de macht in dit gebied in handen heeft genomen, zal waarschijnlijk vandaag een militair en burgerlijk kabinet vormen. Salan heeft gis teren verklaard, dat hij als enige de beslissingen in Algerije kan ne men. aangezien hij alleen met de hele toestand op de hoogte is Hij schijnt zich te willen distantiëren van die Fransen m Algerije, die erop uit zijn nieuwe betogingen te organiseren. SLeiiimiiiff mÈm rrr mmmwrn HOOFDKWARTIER Expo: 5 miljoen bezoekers d n HALFWEG TEL- K 2907-341 Samenzwering Zie verder 3, 6e kol.) „Ossendrecht" te water verslaggever: <D O (Van een onzen lief is niet uiigesloten. dat de regering in de loop van deze maand alsnog besluit lol een ver hoging van het vetgehalte van de consumptiemelk tol h proeent. Deze verhoging zou een prijsstij ging van één of twee vent per liter met zich brengen. OP BESTELLI.SG l C Koop een „Sunny Seat" KoiteraaJu- UiirdferM icöJCdai». Abonneren wartaal- Wltle Qe V\lLliautiaj jg ieje. ,.f. Postbus 1112 - Posts iro U' Kiachlenaiensl abonnementen, 10311ty-to u*, - Zaterdags 17 ;a uur. Telefoon ïljfnq um 's-Gravenhagc Uuygensplmn 1 relet. 183467 kuinem Postbus 109: Postgiro .No. 424867 «uScHtendtetwi. t»30—ia.30 u. relet Jö2ob'j M-netSuraptain 8 Posts.ro No 4242.® tvT^oon 4a7u rt.ach ten dienst na 17.30 uur 7314 i-ansc Kerkstraat 34 b Telefoon 67882. jpriis 6, cent Der wee* t 2.65 per maand. I 7.9U pet bosse nummers 15 cent Verschnni ttaseliiks (Geldig tot morgenavond) VERSPREIDE OPKLARINGEN. Aanvankelijk enige regen of motregen. Morgen over, dag verspreide opklaringen. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Morgen: Zon op: 4.43 onder: 20.31 Maan op: 4.44 onder: 20.13 N een dezer dagen te Rotterdam 1 gehouden redevoerme heeft prof. mr p. J. Oud vc-rklaard. dat de grote tegenstelling in onze tijd die is tussen socialist cn liberaal. De uitslag van de Statenverkiezingen heeft de liberale leider blijkbaar de overtuiging ge schonken, dat het met die leuze ..so cialist of liberaal" bij de gemeente raadsverkiezingen wei goed werken zal zijn Wij ontkennen, dat het de door prof 0Ud geformuleerde tegenstelling is die ons staatkundig leven momenteel ^heerst En wc geloven ook niet. dat de tegenwoordige leider van de V.V.D de man is die in de strijd tegen het socialisme de toon kan aangeven. Hij toch is in bijzondere mate mede ver antwoordelijk voor de sterke positie welke dc Partij van de Arbeid na d' oorlog in ons land heeft kunnen inne men. Indien prof. Oud na de bevrij ding vastgehouden had aan de voor ocriogsc leuze van de Vrijzinnig-De mocratische Bond. n.l. ..Houdt koers dan zouden de staatkundige verhoudin gen aanstonds anders gelegen hebben cn zou de invloed van de nieuwe so cialistische partij minder groot ge weest zijn dan nu het geval is ge weest. w HET jongste verled-en van de staat kundige rtrijd van na 1945 is nog niet beschreven. Maar het ligt ons allen nog vers in het geheugen. En op welke wijze prof. Oud koers ge houden heeft, is door hemzelf uiteen gezet in zijn in 1946 verschenen bro chure- „Politieke vernieuwing". Daar in verklaarde hij. dat de Vrijzinnig- Democratische Bond de beginselen waarvoor hij altijd had gestreden, on der de gewijzigde omstandigheden veel beter kon dienen door op te gaan in de Partij van de Arbeid dan door daarbuiten als afzonderlijke organisa tie te blijven bestaan En nadrukkelijK betoogde hij' „Er was geen sprake van. dal de leiders van den V.D.B.. aldus handelend, zooals een liberaal blad schreef, daarmede hun leuze ..Houdt koers'" zouden prijsgeven. Koers houden beteekent, dat men het oog gericht houdt op de haven, waarin men wil binnenloopen" En dan volgt nog deze merkwaardige verk - ring: .In rht g-val blijven de vrijzinnig-de- r.1"Talen Koers houden, omdat de be- -!;>n der nieuwe partij in wezen niet verschillen van die van den thans verdwijnenden V.D.B. De vroegere vrijzinnig-democraten zullen alleen hebben te wennen aan een eenigszins andere terminologie". Wel heeft prol. Oud altijd nogal bezwaar gehad tegen het woord „so cialisme". doch: „Uitdrukkelijk is vastgesteld, dat het socialisme van de Partij van de Arbeid een nieuw so cialisme is. dat ten zeerste verschilt van het vroeger dogmatisch socialis me. dat ook de S.D.A.P. geleidelijk meer en meer had verlaten. Hoofd taak is de zaak. met de naam. Over dc zaak pes iaat lusschen vroegere iociaal-democraten cn vroegere vrij - zinmg-dernoeraten geen verschil". FRANS KABINET TREKT ALLE VERLOVEN IN Terwijl de hoop cn verwachtingen en de vrees en tegenzin rond de figuur van generaal dc Gaulle spoken, zit deze schijnbaar besluiteloos iu zijn buitenverblijf bij het dorpje Colom- bcj'-les-cieux-Lglises in het oosten van f rankrijk. Maar hij wacht niet alleen. Ook de wereldpers wacht op wat hij doen zal. Ongeveer vijftig Franse cn rPOEGERUST met de bevoegdheden om op te treden ter handha- ving van de orde in Frankrijk heeft premier Pflimlin alle ver loven van de Franse militairen ingetrokken. Alle militairen, met uitzondering echter van hen die zich met verlof uit Algerije in Frank rijk bevinden, moeten zich bij hun onderdelen melden. Alle Franse soldaten die in West-Duitsland zijn gelegerd, zijn in hun kazernes geconsigneerd. De wet op dc noodtoestand is te twee uur vannacht van kracht ge worden nadat de Senaat haar met 211 tegen 04 stemmen had aange nomen. De Nationale Vergadering had deze wet gisteravond reeds met -401 tegen 114 stemmen aanvaard. Vergadering stemden voor de wet op de noodtoestand, door middel waarvan Pflimlin cie rebellie in Algerije de kop wil indrukken en de orde in Frankrijk zelf wil handhaven. Pflimlin had voor dc stemming ver klaard, dat hij niet op steun van de communisten gesteld was. Hij zei. dat hij bij de uitslag de communistische stemmen builen beschouwing zou la ten. Tegen het wetsontwerp stemden de poujadisten, ongeveer twintig voor malige gaullisten en een vijftig van de honderd conservatieve afgevaardigden. Ook Bidault van de MRP stemde tégen. U is het natuurlijk verblijdend, dat prof. Oud tot de conclusie is ge- samen. dat nij zich heeft vergist, maar sen man. die zulk een grote vergissing öegaan heeft, dat hij het socialisme san grote invloed op ons staatkundig 'even geholpen heeft, moet het niet doen voorkomen, aisu! dooi zijn leuze socialist of liberaal" een nieuwe koers kan worden bewerkt Evenmin als het in 1956 uitsluitend ging om „Drces ot Romme". gaat het than- om .socialist ol liberaal". Er is nog een andere kcuzc Er zijn nog altijd mensen, die met zo spoedig uit de koers geslagen worden als prof. Oud en zijn volgelingen. In zijn hierboven geciteerde brochu re merkte de liberale leidei nog op: ■Dat de anti •revolutionaire partij niet verdwijnen zou. moet overigens, dunkt mij. ook den meest enthousiasten voor stander van het radieaal-nieuvvc reeds e-'durende den bezettingstijd duidelijk djn geworden" in die Kring geloofde "ten met in een voor allen aanvaard baar socialisme. Men meld vast aan pa.iijvonnmg op ormcipiële grondslag eR wiitic olijven streven naai een Lii'islelijk sociaal oelcid Het is jammer Jat velen clie thans bt'h zo beducht tonen voui het socia lisme in de eerste jaren na de bevrij- "'"S de anti-revolutionairen alleen bcbuen laten staan. Koers nuuüen doei men zeker nog het oest door at te -vijzen zowel het socialisme als het liberalisme en te "lijve» aansturen op een Chnstelijk- Kc.ale poli!lek. >ok in de gemeente- bdea. n W o Pflimlin heeft zijn regering uitge lid met arie socialisten. Jules Moeh is minister van Binnen- «ndse Zaken geworden. Gazier minis- l6r van Y( prliehiing en Max Lcjcune hi'nister \an Staat. De radieaal-Soc'a Maurice FaUre. die eerst minister bn Biniv-i landse Zaken was, is 0'! ln'-»ter voor Europese Zaken. De wet op de noodtoestand geeft de regering onder meer bevoegdheid tot het laten doen van huiszoeking over dag en des nachts, aanhouding op ver moeden, het instellen van uitgaansver boden, censuur en het verbieden van bijeenkomsten. Maar het „Comité voor Openbaar welzijn'.' in Algiers, onder leiding van de parachutisten-generaal Jacques Mössu, schijnt zich van dit machtsver toon in Parijs niet veel aan te trekken. Terwijl het wetsontwerp over de nood toestand in het parlement werd behan deld, zond dit comité een telegram aar, president Coty en de voorzitter van de Nationale Vergadering, waarin nog maals de eis werd gesteld dat een „regering van openbaar welzijn" onder leiding van generaal Charles de Gaulle gevormd zou worden. Wanneer hiertoe niet zou worden overgegaan aldus het telegram, zou het tot bloedvergieten, ellende en wanhoop komen. Regeringsfunctionarissen te Parijs beschouwen dit als een waarschuwing dat men niet behoeft te rekenen op een geruisloze ineenstorting van de bewe ging in Algerije en dat men de vol machten niet tegen de aanhangers van de Gaulle moet gebruiken. O Ook de communisten in de Nationale Advertentie i - mmm, -'nv fSWi&o Amerikaanse journalisten cn foto grafen hebben in de nabijheid van zijn woning postgevat. Zijn doen en laten worden natuurlijk ook met nieuwsgierigheid gadegeslagen door de bevolking van 300 zielen, die in het dorp woont. De journalisten verschenen in allerijl, nadat de Gaulle bekend had laten maken, dat hij „klaar" stond om het bewind in Frankrijk in handen te nemen. Twee, soms drie, streng kijkende po litiemannen houden voor het ijzeren toegangshek in de stenen muur, die langs het terrein van de villa loopt, de wacht. Zij zijn dc enige politie mannen die zich laten zien. Maar een paar honderd meter verder weg, in een leeg huis van twee ver diepingen. dat aan het dorpsplein staat, heeft een compagnie gendar mes een hoofdkwartier ingericht. Naar verluidt staan zij gereed om elke extremistische groep tegen te houden, die naar Colombey zou willen op rukken. Dat zouden óf extremisten van uiterst- links kunnen zijn, die de Gaulle lichamelijk letsel toe zouden willen brengen, óf extremisten van uiterst- rechts, die zouden willen proberen hem triomfantelijk naar Parijs te voeren. Pflimlin zei voor de stemming dat het er eerst op geleken had, dat de militairen in Atgerië alleen wa ren opgetreden om ongeregeldheden te voorkomen. Maar daarna schenen bepaalde mi litaire .eiders „een pad te betreden dat alleen maar tot verdeling van de natie kan leiden". Opstandige lieden verbreiden de lasterpraatjes, dat de regering Algerije wil opgeven, zo zei hij. De regering zal met de grootste kracht optreden tegen de aanstichters van de „samenzwering tegen dc repu bliek en de gevestigde orde". Alleen de regering en het parlement kunnen de eenheid van de natie handhaven er. het regime verdedigen aldus Pflimlin. Tijdens het debat in de Nationale vergadering verklaarde de voormalige gaullist Lipkowski. dat generaal de Gaulle hem in een onderhoud had verzekerd, dat hij slechts een regering wilde leiden, ais hij daartoe „binnen het raamwerk van de republikeinse wetten" zou kunnen komen. In Parijs heerst een sfeer van onrust, Honderden betogers hebben tie Prefecture (het'plaatselijke rege ringsgebouw) in Oran, de tweede :siad van Algerije, bestormd. Dc pro- Parijse gouverneur, Pierre Lambert, capituleerde onmiddellijk en droeg de macht aan het leger over. Rechts onder een gepantserd voertuig van het Franse leger. i Advertentie ytsug Een begrip voor progressieve damesschoenen (Van een onzer verslaggevers) Gisteren is het 16.950 ton metende vrachtschip „Ossendrecht" te Fielra Ligure in Italië te water gelaten. Het schip is in aanbouw voor dc rederij Phs. van Ommeren te Rotterdam. Aanvankelijk zou do stapelloop op de I5e plaatsvinden, maar bijzonder slecht weer- verhinderde dit. Zowel in kringen, die nauw bij het zuh'elbcleid zi.in betrokken ais in de omgeving van liet kabinet meent men. dat aan hel verhogen van het vetper- Vroegere verzetsstrijders uit de Franse Maquis hebben in Parijs aan gekondigd hun verzetsstrijd te zulte» hervatten indien het Algerijnse ver zoek voor een regering van openbaar welzijn onder generaal De Gaulle niet binnen enkele dagen wordt ingewil ligd. Het communiqué was uitgegeven door ecu ..comité van openbaar wel zijn voor Parijs cn omstreken", dat voorts aandrong op onmiddellijke ont binding van communistische organi saties. d 2 in Mohammedaanse inwoners van kasban te Algiers hebben vrijdag een omvang als nog nimmer is voor gekomen, buiten hun woonwijken ge- demunstrccid voor generaal dc Ganlle. Moer dan 20.000 Mohammedanen trokken n een optocht van meer dan andemalve kilometer lengte naar het regeringsgebouw ondei het uitroepen van pro-GauUistiselie leuzen. Het woirit niet onmogelijk gcach'. dat de demonstratie door Algerijnse rebellen s georganiseerd om de breuk tussen Algerije en Frankrijk te ver groten e.i daardoor de verwarring nog te doen toenemen. centage van de melk moeilijk zal kun nen worden ontkomen, nu blijkt, dat het publick .weinig belangstelling heeft voor de volle melk met een vetpercen tage van 3,75. Hoewel de melkhandel uiterst voor zichtig is in zijn oordeel over de omzet van de volle melk, zoals deze zich in de afgelopen week ontwikkelde, is men toch vrij algemeen van mening, dat een stijging in ieder geval niet zodanig zal zijn. dat van een oplossing van hei boter-vetvraagstuk zal kunnen worden gesproken. Hoewel het overleg van de regering met de Stichting van de Arbeid en het consumenten-contactorgaan eigenlijk nog moet beginnen, meent men zeker te weten, dat beide instanties die de regering over een verhoging van het vetpercentage moeten adviseren, ge neigd zullen zijn een geringe prijsver hoging voor dc melk toe te staan. Wat de verkoop van de voile melk betreft, vernemen wij, dat in de hoofd stad het publiek vrijwel in het geheel! j niet reageerde op de mogelijkheid I jmclk met 3.75 procent vet te kopen. De l omzetten waren hier zo minimaal, dat De belangstelling: voor het Neder landse paviljoen op de Wereldten toonstelling in Brussel neemt meer en meer toe. Op Hemelvaartsdag bij voorbeeld zfjn van de 440.000 bezoe kers, die de Expo bezochten, er ruim 150.000 het Nederlandse paviljoen binnengestapt. En zelfs op slappe dagen telt men minstens 150.000 be zoekers. Het thema „het water" blijkt heel goed gekozen te zijn. Het bewegend water lijkt zo echt op de zee, dat honderden mensen er hun vinger in steken om te proeven of het zout is. Ook de levende have blijkt erg in trek te zijn. Vooral de geit is veler lieverling. Zij gaat door voor de meest geaaide geit ter wereld. De Expo in zijn geheel heeft tot en met vrijdag vijfmiljoen bezoekers geregistreerd. Een deel van Polen is getroffen door zware stormen. Vast staat, dat vier personen om het leven zijn ge komen, De materiële schade..is zeer groot. Het omvangrijKst is de schade m de omgeving van Warschau, verschei dene dorpen zijn volledig verwoest. De stad Raw Mazowiecka (10.000 in woners) is voor tweederde deel ver nield. Het 384 ton metende Nederlandse kustvaartuig „Musketier" dat donder dagavond bij Padstow (Zuid-West- Engeland) om hulp vroeg omdat de lading was gaan schuiven, was vrij dagavond weer in staat zijn reis te vervolgen. Het schip, dat op een ge geven ogenblik een slagzij van 25 gra den maakte, is met steenkool op weg naar Iigraeombe in het Engelse graaf schap Devonshire. Advertentie) (Van een onzer vers! ag gevers t j assortiment te voeren, dat al groot ge- Het vlaggeschtp van de Kon Rot-jnoe« is. tcrdamsche Lloyd. men besloot niet anders dan op bestel ling te leveren. De slijters hebben een! het moioi passa giersschip „Willem Ruys", zal na een drastische verbouwing in september van dit jaar voor nog meer passagiers zijn ingericht dan het thans, na voor lopig haar laatste reis naar Indonesië gemaakt te hebben, al is. De capaciteit van liet -chip zal ver groot worden van 850 tot 1100 pas sagiers. verdeeld over twee klassen. De eerste klasse kan dan 250 reizigers bevatten. De huidige vierde klasse Waarom zou men hen nog meer be- j lasten, zo meende men in Amsterdam j in Rotterdam was liet iets beter. Bij j jsommige fabrieken was de afzei van< I voile melk zelfs 4 procent van dc to- i j ia ie omzet. Maar. zo stelde men hier i jook did is beslist niet voldoende. Een jenkcling slechts is bereid liet grote j j prijsverschil 13 cent te betalen j iMaar liet gros van de consumenten houdt het op gewone melk. die, naar i IBANON beleefde gisteren de rus- I tigsic dag sinds het begin van de opstand. In Beiroet werd nog op en- keie plaatsen geschoten, maar het aan tal incidenten is verder afgenomen Vit het zuiden werden echter nieuwe gewelddaden gemeld. liet Libanese parlement heefi gis teren niet kunnen stemmen over een motie van vertrouwen in de regering- tjami Sol, aangezien liet quorum me aanwezig was. Officieel is ueSendgemaaKt. Jat Ui, de gewelddaden van de afgelopen wecü naar schatting 77 do.Ier en 280 gewon den zijn gevallen. De meeste oppositieleiders tr. Ltoa nou schijnen niet meet het altrcaer var dc westcu- gezinde president Cha niiiuti te etsen maai npreirt 'ot eer com nriiiTii.- Nasser van Egypte heeft verklaard, dat de Verenigde .Arabische Republiek Libanon zou tc hulp komen ais dit land onder druk van andere landen zou worden geplaatst of zou worden aangevallen. c L (Van onze correspondent) Vanmorgen trof de buurvrouw van een bejaard echtpaar uit de 2e Voor uitgangstraat in Haarlem zowel de man als de vrouw in bewustelo/o toe stand. Zij bleken het slachtoffer ge worden tc zijn van kolendampvergifti ging. inmiddels is de vrouw, de 77- jarige C. T.V.. overleden; haar man. de 79-.iarigc J P. T. is in zorgwekken de toestand naar het ziekenhuis over gebracht. Het echtpaar, dat zich gis teren met lekker voelde, had de kaehe! opgestookt, doch vergeten de lucht-: sel uit' open te zetten. wordt geheel uitgebroken. Nieuwe me" mcem' al duur Kenü°8 hutten, nieuwe salons, een bioscoop-i ,°ok 'n Den Haag ging het met dc zaal cn een tweede zwembad zttll-n iillzet van -J.0 volle melk niet zo vlot vervolgens ingebouwd worden. Bo-|"\'er' ua"s wat terughoudender in vendien zal het gehele schip (titans is|/-'-i|! oordeel, maar men meende toch dit gedeeltelijk het gev.il') aireonrii-vVe! tc mt)gen concluderen, dat liet in tioncd worden gemaakt. .'de handel brengen van een tweede vct- De ..Willem Ruys". die de verbott. iicre soort meik beslist geen succes t> wing op de werf van Wilton Fctjeroord i:,i /ml wor(ion- zal ondergaan, wordt tut ook uiige-1 in zuivelkringen meent men, dat de regering, wil zij met enige kans op succes de moeilijkheden bij het weg werken van de grote hoeveelheden overtollige hot erve t bestrijden, geen andere weg nicer openstaat dan het verhagen van het vetpercentage vom de gewone consumptiemelk De verlaging van de boter- en kaas- prijzen heeft ook al niet gebracht wa' men ervan verwachtte. De omzettei onderuag heelt liet Joegoslavischevan de botcrhandel zijn nagenoeg niet rcgermgsblad „Borba zich in een j gestegen. Begin deze week lag onge 9000 woorden tellend artikel fel ver-; veer 13.000 ton boter in de koelhuizen eet d tegen de recente Russische aau-j Men zal al blij zijn, wanneer deze wees Joegoslavische«een nieuwe overschotten heeft opge- rust met stabiiisatievinncn. Volgen-': jaar maart moet liet schip gcroedTtin I voor de eerste reis in de rond-de-we-1 rcid-dienst. waarin sinds enige tijg ooi: de „Sibnjak vaart. De vraag of de „Sibajok" iu deze dienst blijft varen i kan pas beantwoord worden ais men' de ontwikkeling van de emigratie! naar de landen N'icuw-Zeeland Australië. Indonesië. Alatakka en- Ccyion weet. tijgingen tegen het communistische partijprogramma. 1 crd. om lekker lui te luieren Sirocco - Zulph.n -T»t, K 6750-4979 t.. Hl- fic|irt-ssiidie gislerrn ut uitzc strek-a overvloedige regen cn tijdelijk een harde noordelijke tvimï veroorzaakte is verder naar hel oosten getrokken, daarbij in acti viteit afnemend. Een centrum van het oor spronkelijke depressicsystcem lag vanmor gen boven Polen, een ander boven Noord- Ualie. »c regen, die tijdens het voorbijtrek ken san dc depressie in ons land is geval len, liep van plaats tot plaats uitren, in Kamspo] werd in totaal 31 en in Soester- berg V.> mm afgetapt. Op Terschelling viel echter slechts 6 en in Vlissingen en Hoek van Kalland 7 mm. Sinds gistermiddag is de luchtdruk in onze streken weer aanzienlijk gestegen in verband met de nadt ring van een rug van hogere luchtdruk. De buiigheid nam daar door snel af cn er kwamen in de nanacht Hink.- opklaringen voor. Intussen nadert san de oceaan een nieuwe depressie. Het centrum van deze storing trekt even ten zuiden van IJsland naar het Oosten. Het front van dc storing zal in de nanacht of zondagochlend ons land passeren met op dc meeste plaatsen enige lichte regen of mot regen. Daarna zijn enkele verspreide op klaringen waarschijnlijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1