Nerveus Conclusie na persconferentie: Generaal wenst men geweld Gematigde verklaring brengt opluchting lomité Algerije verheugd Gasfles ontplofte: 4 brandwachts gewond Staking op basis voor raketten in Florida Murphy: „Amerika sag staatsl reep aankomen l/eebfosi Werkgelegenheid voor 140.000 Nederlanders Burgermobilisatie in Indonesië Indonesië speurt naar vreemde duikboten „Hulp van Jordanië en Irak voor Libanon Conservatieven uit kabinet-Pflimlin Niet geïnspireerd door communisten Ned, vrouw vermoord in iuyana Kwijtschelding voor Algerijnse rebellen D 01NSDAG 20 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3995 r Bereid Onderminister van V.S. over ..Algerije" Hf yomiwi/i Kuikkerloods Stalen „sigaren*5 r Plan-Zijlstra voor de industrie: J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Over het algemeen heeft men in Parijs de indruk, dat de kansen van de Gaulle om de regering over te nemen, met goedkeuring van het parlement, dooi zijn verklaring van gisteren zijn gestegen. Tal van afgevaardigden toonden zich opgelucht door de ver klaring van de generaal, slechts op constitutionele wijze aan het bewind te willen komen. De Gaulle zei gisteren, dat het huidige partijstel sel had gefaald en de enorme vraagstukken, waar voor Frankrijk staat, in het bijzonder de Algerijn se kwestie, niet kan oplossen. (Van een onzer verslaggevers) GISTERAVOND stond weer eens een roze gloed boven het Realen- eiland, het stadsdeel van fabrieken en werfjes op de Westelijke Eilanden van Amsterdam. Een brand in een der werkplaatsen van de N.V. Veilig-glas, gelegen tussen de nauwe Vierwindenstraat en de Realengracht, vergde van de brandweer een moedige strijd aan twee fronten, alvorens het sein „brand meester" kon worden ge- ,.Geen compromis uur. DotteroaiB. witte a* Wiuurtraat au l'eiet. >15700 (4 L> Po« Postgiro Nc 424519. Ktactatendieiut abonnementen 18301930 Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. ■S-GraTenbage- Huygenspleln 1 Telci. 183467 tf, Unen). Postbus 1091 Postgiro NO. 42488? Klachtendienst: 18.30—19.30 u. Telel. 362569, Dordrecht! Schefferspleln 3 Postgiro No 124206 feleloon 4570 Kjachtendienst 1» 17130 uur '7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 34 b Teleïtion 67882. Abonnementsprijs 81 cent per week t 2.85 per maand, tl AO per kwartaaL Losse rurmmen is cent Verschijnt dagelijks. (Geldig tot morgenavond) OPKLARINGEN. Nu en dan opklaringen, maar ook enkele verspreid voorkomende buien. Aanvankelijk zwakke tot matige, later matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. In het oosten van het land iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 4.39 Maan op: 6.5e Onder: 29.35 Onder: 23.55 -\ VELE jaren lang heeft de tactiek van de P.v.dA. jegens de chris telijke partijen hierin bestaan dat zij deze partijen poogde voor te stellen als tegen zichzelf verdeelde hulzen waar conservatieven en progressieven elkaar bekampten en zo hun partijen tot onmacht doemden. Daartegenover stond dan de P.v.d.A als een eensgezinde progressieve macht. DE laatste tijd is echter hoe lan ge! hoe meer aan het licht ge komen dat het met die eensgezind' heid in de P.v.d-A. niet zo best ge steld is. Dat is nu laatstelijk weer gebleken in de Eerste Kamer waar de P.v.d.A.- fractie zich duidelijk tegenover het Kabinetsbeleid op het gebied van bui tenlandse zaken plaatste en ook de Nieuw-Guinea-politiek van de rege ring afwees. Daarmee stelde de socia listische fractie tn de Eerste Kamer zich tegenover de socialistische minis ters en tegenover de socialistische fractie in de Tweede Kamer. Met name ten aanzien van de de fensie heerst er in de P.v.dA. ver deeldheid. De gedachtenwereld die voor de oorlog geleid heeft tot het „gebroken geweertje" en die de S.D.AP. tot de politiek der eenzijdige ontwapening heeft gebracht, die vlak na de oorlog nagenoeg geheel verdwe nen scheen, neemt weer sterk in om vang toe. Een verschijnsel als de Pa cifistisch Socialistische Partij is daar van het bewijs. En de P.v.dA. kan het zich niet veroorloven radicaal met die gedachtenwereld, die in haar eigen gelederen groeit, te breken. Vandaar dat de socialistische Eerste Kamerfractie anders spreekt dan de Tweede Kamerfractie. Vandaar dat mannen als dr. Buskes, in de P.v.dA. volledig geaccepteerd blijven. Maar de P.v.dA. blijft zo op bepaal de punten van overheidsbeleid, die van vitaal belang zijn, een tegen zich zelf verdeeld huis. DAAR komt bij dat er in het alge meen bij vele aanhangers der P.v.dA een onbehagen jegens die partij is gaan groeien. Dat uit zich vooral in de nerveuze wijze waarop sommige politieke lei ders der P.v.dA zich in deze periode tussen Staten- en Raadsverkiezingen gedragen. Wij denken aan de onbeheerste re de van de heer Burger in Amsterdam waarvoor ook al zo vreemd de heer Hofstra naar Amsterdam geko men was om daarbij te „Interrumpe ren" over de woningbouwpolitiek. Wij denken aan de uitlating van de heer Vondeling over inflatoire finan ciering, die twijfel wekte of de P.v.dA. wel bereid zou blijven een anti-infla- tiepolitiek te voeren. Wij denken aan een opmerking van de heer Vermeer op een land dag van „De Nieuwe Koers", waar hij volgens het verslag in „Het Pa rool" „de Nieuwe Koersers op het hart drukte radicaler te zijn en geen eerbied te hebben voor al degenen, die u op gezapige wijze vertellen hoe het moet". Mysterieuze woorden. Wie zijn die mensen in de P.v.dA. die op gezapige wijze vertellen hoe het moet en voor wie men geen eerbied moet hebben? Is dat b.v., om maar eens een naam te noemen, dr. Drees? Is die niet ra dicaal genoeg? Als men de socialis tische Eerste Kamerfractie hoort, krijgt men de indruk dat deze de so cialistische ministers niet radicaal genoeg vindt. En de heer Drees mist het vuur van de heer Vermeer alsmede het vuur werk van de heer Burger. Vergeleken met hun betoogtrant zou men die van dr. Drees „gezapig" kunnen noemen. e AL deze dingen zijn uitingen van een nervositeit die aanduidt dat er in de P.v.dA. sterke gevoelens van onbehagen leven, dat daar span ningen zijn, onzekerheid over de te volgen weg. De ontdogmatisering va» het socia lisme, die in de P.v.dA. haar beslag kreeg heeft tot gevolg gehad dat de P.v.dA veel conjunctuurgevoeliger is dan de vroegere S.DAP. De krampachtige wijze waarop Ie P.v.dA voortdurend Colijn en de Co- lijnperiode in haar huidige propagan da te pas brengt de heer Vermeer deed het verleden zaterdag nog weer in Rotterdam wijst er op dat men vreest zijn vat op de kiezers steeds meer te verliezen. Colijn is onder de hand vijfentwintig jaar geleden. Men zou zich moderner propagandamate riaal kunnen voorstellen. Maar ie P.v.dA. heeft dat op het ogenblik niet. Daaruit blijkt haar politieke armoe de. En dat beginnen de mensen door te krijgen. KANSEN VOOR DE GAULLE ZIJN IETS GESTEGEN H' "ET is vandaag een beslissende dag voor de Franse regering. Vanmorgen is onder voorzitterschap van president Coty de Franse ministerraad bijeengekomen om de crisis in Algerye te bespreken in het licht van generaal de Gaulle's nieuwe aanbod, de regering over te nemen. In de loop van vandaag zal de Na tionale Vergadering stemmen over verlenging van de noodbevoegdheden van de regering-Pflimlin. Hierbij zal ook de algemene situatie in Algerije on der de loep worden genomen. HET „comité voor openbare veilig heid" in Algerije heeft de verkla ring van generaal de Gaulle met „gro te vreugde" ontvangen. „Het was een bevestiging van onze overtuiging, dat onze actie juist was", aldus een woord voerder van het comité in Algiers. De uitgeweken Franse radicaal Dronne zei in Algiers, dat de politici van de Franse regering deze unieke gelegenheid om een eind te maken aan het Algerijnse probleem moesten aan grijpen Ook Jacques Soustelle heeft in een rede tot een menigte van ongeveer vijftigduizend personen in Algiers zijn vreugde over de verklaring van de Gaulle uitgesproken. Elf hoogleraren in de rechtsweten schap en de staathuishoudkunde van de universiteit van Parijs hebben een verklaring uitgegeven, waarin zij zeg gen dat naar hun overtuiging alleen generaal de Gaulle in staat is de band tussen de Fransen in het moederland en in Algerije te herstellen. De gewone instellingen, zeggen zij, functioneren niet goed meer door de rivaliteit tus sen mensen en partijen. De Verenigde Staten en Canada heb ben een gemeenschappelijk opperbe vel voor de luchtverdediging ge vormd om doelmatiger te kunnen optreden bij een eventuele bedrei ging met atoomprojectielen en super sonische bommenwerper». Vijf gascilinders en een acetyleen- fles vormden hoogst gevaarlijke voor werpen In en nabij de vuurhaard. Kort nadat de blussers het fabrieksterrein waren binnen edrongen, ontplofte en cilinder, waardoor vier brandwachten lichte verwondingen opltepe» en een ruïne ontstond, die het toch al chaoti sche beeld sterk vergrootte. CHARLES DE' GATJLLE ...geen geweld... In Indonesië Is de algemene mobili satie voor mannen van achttien tov veertig jaar afgekondigd ter voorbe reiding van de Indonesische burger- verdediging met bet oog op de hui dige politieke toestand. Vijfhonderd arbeiders op het proef- terrein voor raketten te Cape Canave ral in de Amerikaanse staat Florida zijn maandag in staking gegaan om te protesteren tegen tewerkstelling van vijftien elektriciens, die in dienst zijn van de regering. "De stakers behoren tot het personeel van de Martinfabriek, die werkt aan de bouw van de Titan, een intercon tinentaal projectiel. De vakbond van de stakers heeft zich tegen de actie uitgesproken. Indonesië zal trachten de Identiteit vast te stellen van de bulten! ndse schepen en duikboten, die dikwijls in de Indonesische wateren worden ge signaleerd. Vice-admiraaï Soesijakto. stafchef van de marine, deelde mede, dat het optreden van ie buitenlandse sche pen ten doel heeft Indonesië te In timideren en de rebellen te steunen. De Indonesische chef staf. generaal Nasoetion, heeft verklaard dat troe pen van Djakarta op Celebes en Hal- maheira een offensief zijn begonnen tegen dit laatste bolwerk van de op standelingen. Het Egyptische persbureau voor het Midden-Oosten heeft gemeld dat Iraak- se en Jordaanse troepen naar Libanon waren gezonden om de Libanese re gering behulpzaam te zijn bij het be dwingen van de onlusten. Vrijdag zou den vier Iraakse legervliegtuigen ait Amman in Beiroet aangekomen zün met niet-geün'fnrmeerde troepen aan boord. In Tripoli, waar elf dagen geleden de onlusten tegen de Libanese rege ring van president Chamoun begonnen, is het maandag vrij rustig geweest. Zaterdag en zondag waren in Tri poli volgens onofficiële berichten ze ker tachtig mensen gedood bij gevech ten. De slag eindigde in massale over gave van circa 700 rebellen. De Libanese premier Sami Solh beeft verklaard, dat de regering van Libanon onder geen voorwaarde bereid is tot een compromis met de oppositie Hy zei dat degenen, die de opstand hebben te weeg gebracht, zich voor de rechter zullen moeben verantwootr- Naar verluidt zoude» verscheidene afgevaardigden uit de Nationale Ver gadering bereid zijn de formering van een nieuwe regering te overwegen, die door de Gaulle zou worden geleld. In dien hij tenminste als scheidsrechter tussen de regering in Frankrijk en de autoriteiten in Algerije zou willen op treden. Intussen onderhandelt premier Fïlimnn nog steeas om ^yu icgcuiii te versterken, maar Pinay, de voor naamste conservatieve leider, zou onwillig zijn om in het kabinet zit ting te nemen en de conservatieve ministers zouden overwegen zich uit de regering terug te trekken. Indien dit zou geschieden, zou Pflimlin ge- dwonegn kunnen worden af te treden en de weg vrij te laten voor de Gaulle. Vanmorgen werd in de Franse hoofd stad verwacht, dat Pflimlin het aanbod van de Gaulle met kracht zou afwijzen. Men vermoedde, dat de Franse premier zou trachten een compromis te sluiten met generaal Salan in Algerije, die blijkens de meest recente officiële ver klaringen toch nog steeds de vertrou weling van de Franse regering is. De Gaulle verklaarde «dcli gister middag opnieuw bereid het bewind In Frankrijk over te nemen „indien het volk dat wenst". Hij voegde er echter aan toe: „Ik zal niet pogen de instel lingen van de republiek te schenden." De generaal maakte duidelijk, dat hij de regeringsmacht slechts zou kun nen aanvaarden, indien die hem door de Nationale Vergadering zou worden overgedragen. Hij steunde overigens het optreden van het Franse leger in Zie verder pag. 7, le kol.) fROTE groepen gewapende po- vJ litiemannen stonden gistermiddag in de me de Lille in de nabijheid van het hotel „Palais d'Orsay" ge reed, toen generaal de Gaulle daar zijn persconferentie hield. Op de achtergrond rechts overvalwagens van de Porijse politie. De agenten hadden gisteren in de Franse hoofd stad, waar de spanning duidelijk merkbaar was, echter een betrek kelijk rustige dag. De Amerikaanse vice-onderministcr van Buitenlandse Zaken, Murphy, heeft verklaard, dat Amerika reeds lang tevoren ervan op de hoogte was dat de Franse kolonisten ln Algerije wel eens de macht in eigen handen zouden kunnen nemen wanneer zb vermoedden dat de Franse regering haar Algerijnse politiek zon veran deren. Volgens Murphy is er geen aanwij zing dat de gebeurtenissen in Algerije enig verband houden met andere on lusten in de wereld. Ook leek het er niet op, dat de Algerijnse ontwikelin- gen direct door de communisten ge ïnspireerd zijn- Volgens Murphy waren de betogers van dinsdag jongstleden in Algiers door extremistische elementen aange zet en waren de betogingen de over heid uit de hand gelopen. Op dat ogen blik waren de militairen ten tonele verschenen en hadden zij de macht overgenomen. Murphy liet duidelijk de mogelijk heid open, dat „de staatsgreep goed was voorbereid en niet het plotselinge gevolg van een spontane volksbewe ging" was. „Indien dat zo is, ging het plan van Franse kolonisten en bepaal de Franse militaire elementen uit, die by mijn weten niet met de communis ten sympathiseren" Ondanks het Vus- sische streven om Amerika te brand merken als verdringer van Frankrijk in Noord-Afnka was er geen bijzon dere toeneming van anti-Amerikaanse propaganda in verband met de Alge rijnse gebeurtenissen opgemerkt, aldus Een waanzinnige neger heeft gister, ochtend ln dc beroemde tuinen van Georgetown (Brits Guyana) de 25-ja- rige mevrouw Henriëtte Ritfeld, de Nederlandse echtgenote van de Suri naamse dr. Seveanus Ritfeld, met een mes doodgestoken. Mevr. Ritfeld wan delde in de tuinen, toen zij wprd aan. gevallen. De heer en mevrouw Ritfeld waren pas zes weken getrouwd. Zy waren met het Nederlandse s.s. Willemstad op weg naar Paramaribo. f Adoertentie) BINNENVER1NGBED hei beste bed r, ooil gemaaid Hazet-Fabrieken Zevenbergen SCHUIMRUBBERBED mei exira versterkle middenseclor Murphy, die zoals bekend met de Brit Beeley als bemiddelaar is opgetreden in het Frans-Tunesische geschil, enkele maanden geleden. Generaal Salan, de Franse opperbe velhebber ln Algerije, heeft maandag avond de Algerijnse rebellen die zich willen overgeven een algriiele amnestie aangeboden. Niet zonder gevaar ms het verwijderen van de gascilinder» alt de brandende knlkkerloods van de glasfabriek^ Brandmeester J. 'ran. Meek eren en de spuitgasten W. Biesheuvel, P. Boek. hof en F. van Waayen werden terstond met een wagen van de G.G. en G.D. naar het W.G. overgebracht Hun ver wondingen. bleken echter niet van ern stige aard te zün. jE brand, die tegen halfelf werd ontdekt, woedde in de zogenaam de knikkerloods. waar onder meer glazen stuiters worden vervaar digd. Aanvankelijk dacht men dat een van beide gasovenswas - geëxplodeerd, doch bij nader inzien bleek, dat eer gascilinder waë ontploft. De vuurhaard die niet moeilijk te bereiken was, kon met liefst elf stralen worden aangetast. Boven dit oude stadsdeel, op de top van een hoog opgerichte ladder, liet een brandwacht het bluswater als een waterval op de brandende loods neer dalen. ELDERS was een waterkanon opge steld. Tijdens het blussingswerk heeft de brandweer luid sissende cilinders, zes in getal, naar buiten ge dragen.^ waarna de stalen „sigaren" on schadelijk werden gemaakt Tegen het middernachtelijk uur was de brand volledig bedwongen. Het vuur had mede gretig voedsel gevonden ln be trekkelijk grote hoeveelheden hout werk en in brandstof, die aanwezig waren. Bij het inspecteren van de ruina trof men nog twee gascilinders ;n de puinhopen aan. Hel bedrijf is te gen brand verzekerd. Er werd bij de N.V. Veilig Glas continu gewerkt, bis het uitbreken van de brand wa ren twee employés aanwezig. Com mandeur A. A. Stekelenburg, dia zelf bi de explosie van de cilinder aanwezig was en een lichte schram aar de wang had opgelopen, ver klaarde na afloop, dat gevaar voor uitbreiding van de brand in deze letterlijk licht ontvlambare omge ving met heeft bestaan. Omringende bedrijven liepen over wegend waterschade op. Op de hoeken van de nauwe straat jes. Taanstraat en Vierwindendwars straat. verdrongen zich vele kijklusti- gen. Op het aangrenzende Prinsen, eiland en op het Realeneiland buur ten, die hoognodig en grotendeels ge saneerd dienen te worden is vooral de laatste jaren de komst van de brandweer geen zeldzaamheid. IN de heden verschenen zesde industrialisatienota heeft de minister vaii Economische Zaken, prof. dr. J. Zylstra, de industrie voor de opgave geplaatst in de komende vijf ja ren voor 140.000 Nederlanders nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dit zal een bedrag van 7 miljard aan investerin gen vragen Voorts zal in de komende vijf jaren 3,8 miljard moeten worden geïnvesteerd voor modernisering en vervan ging van het produktie-apparaat. Zoals reeds bekend, zal de investeringsaftrek worden hersteld. De ƒ11 miljard, die geïnvesteerd moeten worden, zullen vier procent van het nationale inkomen betekenen. De produktie zal in de komende periode met 21 procent moeten stygen. Voor een uitvoerige inhoud van de zesde industrialisatie nota verwijzen wy naar pag. 3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1