Brokken Motie van de K.Y.P. verwacht Djakarta herovert eiland Morotai BOTER aan de Leidse galg? „Vredesoffensief van Pflimlin Naar compromis met Algerije? Fotograaf barstte uit jas Vroeg B tussenkomst de Gaulie? Geheimzinnig plan voor fantastische vliegboot v Rode topleiders in Moskou bijeen SCHERPE WOORDEN IN EERSTE KAMER Motie van KVP gevraagd Bekentenis in zaak overval bankloper DE Franse premier Pflimlin zal Eisenhowerleer ook van belang voor Libanon Door stroom gedood Wisselvallig weer Vier militairen van basis in Twente in arrest r SCHADEPOST VOOR NEDERLAND r KONINGIN JULIANA TIEN JAAR OP DE TROON WOENSDAG 21 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3996 Lijst 7; ernst of luim? Pacifisme 55 Tegengesproken Sympathie A Pirecteur: H. DE RUIG A Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT De liberale afgevaardigde, de heer Van Riel, meencte dat beide be windslieden wegens de gang van zaken bij het Directoraat Matenaai Landmacht hun ontslag behoren in te dienen. De KVP-afgevaar- digde, de heer De Gouw, eiste in een scherp betoog het aftreden van de staatssecretaris. De C.H. senator, de heer Vixseboxse, wilde de staatssecretaris nog een kans geven het over te doen. De heer Algra (A.R.) liet in het midden of de minister of de staats secretaris of beiden dienen af te treden'. Hij wilde het onderzoek van de commissie uit de Tweede Kamer afwachten. Wel daagde hij de KVP-afgevaardigde de heer De Gouw uit, het niet te laten bij scher pe redevoeringen, doch in tweede termijn een uitspraak van de kamer te vragen. Vandaag komt de minister aan het woord Geen Franse toeristen Zie verder pag. 4, 6e kol.) vandaag, nadat de Nationale Vergadering gisteren met, grote meerderheid zijn verzoek-- om ver lenging van de noodvolmachten voor Algerije heeft ingewilligd, nieuwe stappen doen om de kloof tussen zijn regering en Algiers te dichten. .4 U. V. rtuucraani rtillt ae «V iUu,ti „u, jt t 115,IM1 Postbus U12 Postgiro No «4519. cnJendienst abonnementen. 18-1018 -10 uur Zaterdags 17ig uur Telefoon 115700 •s-(*ravenbage Huygensplein i Telel 1834G7 ïg lünen). Postbus 1091 Postgiro No «4867. Klachtendienat. 18.3019.30 u. Telel. 362568. ^hefferspem 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 K-achiendlenst na 17.30 uur 7314. scWeöata: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 ^-Jl(;lrentsprlis 81 cem <*T 2.GS per maand. «7,80 per kwartaal. rosse nirnimen 15 oent verschijnt dageUiks Dordrecht (Geldig; lot morgenavond) WEINIG VERANDERING Wisselende bewolking met hier en daar een bul. Krach tige tot matige wind uit westelijke richtingen. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.37 Maan op: 7.54 onderi 20.36 onder: 23.35 DE Fransen zitten met de brok ken. Dat is als men alles over weegt wat er de laatste tijd in Alge ria en in Parijs is geschied, wel de overheersende gedachte. Te midden van die brokken ls een drietal concentratiepunten waar te ne men: Het kabinet-Pflimlln, de opstan dige officieren in Algiers en de Gaul le. Er schijnt een soort evenwichtstoe stand te zijn tussen die drie punten. Niemand schijnt door te tasten. Waar schijniijk gebeurt dat met omdat nie mand het aandurft de brokken nog groter te maken. En die vrees berust dan waarschijnlijk op het feit dat m de huidige verhoudingen, noch Pfliih- lm, noch de Gaulle, noch de opstan dige officieren in staat zijn om de za ken in Frankrijk naar hun hand te zetten. Pflimlin heeft te maken met een overheidsapparaat dat voor hem niet betrouwbaar ts. De geslaagde vlucht van Soustelle bewijst dat Die vlucht was ondenkbaar als de politie volle dig betrouwbaar was geweest. Dat bewijzen ook de Franse militaire vliegtuigen die in de lucht voor de Gaulie demonstreren. De Gaulle heeft te maken met een sterke parlementaire tegenstand. Dat is begrijpelijk want de Gaulle is dui delijk anti-parlementair, al heeft het Franse parlement het daar ook naar gemaakt. Bovendien is er in Frank rijk in het volk een zeer sterke weer stand tegen een militair regime. De these van de Gauile dat hij wil ko men als Frankrijk hem roept wordt door de feiten nog niet gehonoreerd. Want het is nog slechts een deel van Frankrijk dat om hem roept Ook het leger kan bet om dezelfde reden niet aan. Men ziet dan ook een zekere matiging bij de opstandige of ficieren. Men snijdt de band met „Pa rijs" niet volledig door. En „Parijs" doet het niet met hen. En de Gaulle snijdt ook niets door. Aftreden minister Staf en mr. Kranenburg geëist DE strijdkrachten van de Cen- aan land gegaan. Gorontalo ligt trale regering hebben Goron-j circa 200 km ten zuidwesten van talo op Noord-Celebes vliegveld op het eiland heroverd Op 14 mei zijn de strijdkrach ten van Djakarta nabij Gorontalo Zr, nunneu dus, naar het schijnt, niets. Maar als de lezer dit onder ogen krijgt kan het wel anders zijn want dit is de vreemdste Franse re volutie der historie. Maar wat willen ze? Wat dat betreft zijn de opstandige officieren liet duideÜ)kst.~Zij willen meer troepen, 200.000 man meer om de Arabische opstand In Algiers te liquideren. Wat Pflimlin wil Is minder duide lijk. Waarschijnlijk wil hij een tussen oplossing in Algiers. Maar het Is vol komen onduidelijk hoe zulk een tussen oplossing kans van slagen zou heb ben. Verder wil hij een democratisch be wind in Frankrijk handhaven en red den. En wat de Gaulle wil is aan de regering komen en zonder parlement regeren. Maar over zijn politiek be waart hij een volledig stilzwijgen. Heeft de Gaulle nog een politiek? En past die in de omstandigheden van deze tijd? Wij kunnen er slechts naar gissen. Als wij op het verleden van de Gaulle letten dan moet gevreesd wor den dat zijn politiek sterk anti-Ameri kaans zal zijn. Dat was al zo tijdens de oorlog. Verder heeft de Gaulle de neiging om in de Europese samenwerking iso lationist te zijn. De Gaulle wil voor alles Frankrijk. Daar heeft hij in zoverre gelijk aan, omdat de Franse democratie Frank rijk te veel vergeten heeft. Maar de Gaulie loopt het gevaar dat hij de idee Frankrijk overspant. Want het nationalisme van middel grote staten als Frankrijk kan het in de wereld met meer aiieen redden J)e functie van dat nationalisme, zo als de Gaulle het ziet, is negentiende- eeuws en niet twintigste-eeuws. Of men het betreurt of niet. De grote vraag is of er uit deze te genstrijdigheden een symbiose gebo ren kan worden. (Van onze correspondent) De Leidenaren vragen zich op het ogenblik af of zij lijst 1 voor de ko mende gemeenteraadsverkiezingen serieus moeten nemen of dat ze bij de neus worden' genomen. De lijst is ingediend door studenten en hun lijstaanvoerder is een zekere Boter. Nu prijken overal in Leiden affiches met het opschrift: „Lijst 7. Uw stem is Boter". Het merkwaardige is, dat over het onderste deel van de biljet ten rode planken zijn getimmerd. Nieuwsgierige Leidenaren hebben hier en daar wat aan die planken gepeuterd en daaronder de woorden „aan de galg" ontdekt. Men vraagt zich af of de planken kort voor de verkiezingen verwijderd zullen worden. (Van onze parleinentsredacteur) ÏAE positie van minister Staf cn staatssecretaris Kranenburg is gisteren opnieuw in het geding geweest, toen de Eerste Kamer de begroting van Oorlog en Marine behandelde. llil!illlhl!li!li!ll!llll[|||l!ll!l!llllliil!llilil!llll!ili!lliillliillil!l) (Van onze Haagse redacteur) De beperkende maatregelen die de Franse regering heeft genomen ten aanzien van reizen naar het buitenland, zullen zeker ook voor ons land nadelig zijn. Mocnten deze lang van. kracht blijven, dan betekent dit voor Neder land een verlies van miljoenen aan deviezen. In het buitenlands bezoek aan ons land stonden de Franse toeristen op de vierde plaats. Het AKW heeft enige tijd geleden nog veel propaganda ge maakt' in Noord-Frankrijk ten einde het bezoek van Fransen aan ons land te stimuleren. Inzonderheid het dag- en weekeind- bezoek van toeristen was de laatste tud sterk toegenomen. De heer De Dreu (Arb.) was van oordeel dat de regering er naar moet streven in internationaal verband te komen tot een overeenkomst tot stop zetting van de proeven met kernwa pens. Alles op alles moet worden gezet om tot een vermindering van de span ningen in de wereld te komen, nu er nog een evenwicht van krachten is Wat de militaire verplichtingen van Nederland betreft, twijfelde de heer De Dreu eraan of Nederland het fi nancieel kan volhouden twee parate divisies op te bouwen. Voor de periode na I960 heeft minister Staf nog geen financiële prognose opgesteld omdat afgewacht moefwofden waV'de gevol gen. zullen zijn vdor-dé Invoering-van de atoomwapens gn welke financiële bijdrage de bondgenoten- aan Neder land zullen leveren. De heer De Rijk (Arb.) sprak uit voerig over de verschillende soorten pacifisme, die de jaaiste tüd opdoe men. Het pacifisme dient in neergaan de conjuncturen vaak als kapstok om allerlei financiële en economische be zwaren aan op te hangen. Dit conjunc tuur gehouden pacifisme verdient vol. gens hem bestreden te worden door een goede controle op de uitgaven, een goed moreel van de strijdkrachten en een goede verzorging van de soldaten. Sprekende over het atoompacifisme meende de heer De Rijk dat deze be weging wel serieus moet worden ge nomen. Het laatste woord van theolo gische en wijsgerige zijde is hierover nog niet gezegd. Er zal hierover nog meer moeten worden nagedacht. Ten aanzien van de wederopneming van kapitein L., die vorig jaar vanuit het Sennelager in een psychiatrische in richting werd opgenomen en die thans opnieuw in een soortgelijke Inrichting is opgenomen, vroeg de heer De Rijk of er objectieve zekerheid bestaat dat deze kapitein hierin niet ten onrechte is opgenomen. Is de minister bereid deze zekerheid te verschaffen buiten de militaire hiërarchie om?, vroeg de heer De Rijk. (Van onze correspondent) Naar wij vernemen heeft de tweeae arrestant in de zaak van de mislukte overval op de 6I-jarige bankloper D. van der Vries van de Rotterdamsche Bank te Groningen een bekentenis af gelegd. Het is de 36-jarige Amster dammer C. J. B., die op zondag 11 mei in de woning van zijn ouders aao de Goutumerdijk te Leeuwarden werd gearresteerd. De politie wil nog met meedelen, wat volgens deze bekente nis het aandeel van B. m de specta culaire roofoverval is geweest. De man. die enkele uren na de «verrel werd gearresteerd, een 3o-jange werkman zonder vaste woon- of ver blijfplaats, bevindt zich ook nog in arrest. Deze ontkent nog steeds iets met de geldroof te maken te hebben geDed'overval werd gepleegd op zater dagmorgen 3 mei in het hartje van de stad Groningen. Een man gooide de heer Van der Vries een handvol fijne tabaksstof in de ogen en entnam hem een geldtas met f 60.000. Dankzn een door twee scholieren ingezette achter volging moest de overvaller «yn buit on de vlucht achtergelaten. Hij gooide de tas met geld onder een vrachtauto, waar ze later door een wandelend echtpaar werd gevonden. Het onder zoek wordt voordgezet. Dr H G. von Stockert, hoogleraar m de psychologie aan de universiteit van Rostock is wegens het versprei den van anti—communistische propa ganda tot cen jaar gevangenisstraf veroordeeld. Von Stockert kwam drie jaar geleden uit West-Duitsland naar QcwtXMttritrt* Voordat dc Nationale Vergadering met 473 tegen 93 stemmen Pflimlin's verzoek had ingewilligd, had de pre mier plechtig beloofd, dat zün rege ring nieuwe maatregelen zal nemen om de toestand in Algerije binnen enkele dagen te normaliseren. Waarnemers in de Franse hoofdstad zijn van mening, dat in de stemming de hoop van de afgevaardigden weer spiegeld werd, dat Pflimlin in staat zal zijn de geschillen tussen het „comité voor openbaar welzijn" in Algerije, dat generaal de Gaulie aan de macht wii hebben, en zijn regering te be slechten. In gezaghebbende kringen in Algiers verwacht men, dat de generaals, die de vorige week het heft in eigen harrd na men, een meer verzoenende houding tegenover de regering in Parijs zullen aannemen. De generaals zouden teleur gesteld zijn over hetgeen de Gaulle maandag op zyn persconferentie in Parjjs heeft verklaard, namelijk, dat hU de macht op zich zou nemen, „in dien de republiek dit van hem zou vra gen". De generaals hadden een krach tiger verklaring van de Gaulie ver wacht, zo wordt gezegd. Zelfs Jacques Soustelle, de rechterhand van de Gaul ie, blijkt thans te adviseren tegen wel ke actie ook, die de kloof tussen Al giers en Parijs breder zou kunnen ma ken. Premier Pflimlin zei gisteren te ge loven, dat het land achter hem staat en de toestand i» Algerije aan te kunr nen zonder dat géneraal de Gaulië ei"- aan te pas moet komen. Hij zei ook dat generaal Salan, de Franse opperbe velhebber in Algerije, wiens gedrag mysterieus is, als loyaal moest worden beschouwd. Maar deze verklaring werd nauwelijks een uur later door Salan zelf via ladio-Algiers tegengesproken. Hü deed opnieuw een beroep op de Gaulie als bemiddelaar op te treden. „Generaal de Gaulle heeft de nood van het Algerijnse volk begrepen", aldus Salan. De naam Pflimlin kwam geen enkele keer over zijn lippen. Hoewel de Nationale Vergadering vandaag weer vergadert, staan er geen bijzondere zaken op de agenda. Alge- Zie verder pag. 3, le kol.) en hetfMenado, de huidige zetel van de Morotai! tegenregering. Wanneer Goron talo precies gevallen zou zijn werd evenwel niet bekend gemaakt- Dinsdagochtend in alel vroegte werd het eiland Morotai ten noorden van. Halmaheira door luchtlandingstroepen die gevolgd werden door landingsvaar tuigen met mariniers en soldaten, snel bezet. Gorontalo kan door de regerings troepen gebruikt worden als basis voor een aanval over zee op Menado. Een rechtstreekse aanval te land is niet mogelijk daar beide plaatsen door on begaanbare jungle van elkaar worden gescheiden. Ter gelegenheid van de „dag van bet nationaal ontwaken" heeft generaal- majoor Nasoetion, stafchef van het In donesische leger, gisteren een dagor der uitgevaardigd, waarin hö volk en leger oproept waakzaam te zijn tegen buitenlandse interventie, In deze dagorder verklaarde Nasoe tion dat er „politici, militairen en han delaren" zün in uniform tegen wier samenzweringen volk en leger een drachtig moeten waken. Nasoetion waarschuwde met klem tegen deinterventie van „buitenlandse machten die ons staatshoofd, onze mi nisters en zelfs de leiding van de strijdkrachten willen vervangen door mannen die uitgebuit kunnen worden en die terug willen naar een tijdperk van koloniale overheersing voor ge heel Indonesië". De bevelhebber van het district Oost-Java heeft dinsdag verzekerd, dat nationalistische Chine zen in de binnenlandse aangelegenhe den van Indonesië tussenbeide komen en hij deelde verder mee, dat „enkele Chinezen om die reden waren ge arresteerd. De Amerikaanse minister Dulles heeft op zijn persconferentie verklaard, dat de Indonesiërs hun problemen zelf moeten oplossen zonder Inmenging van bulten. t Hij zei, dat de Verenigde Staten, die zelf een burgeroorlog hebben meege maakt, sympathie hebben voor leder land dat zoiets meemaakt. Hieraan voegde hij toe, dat de Amerikaanse regering gelooft, dat de Indonesiërs hun problemen kunnen oplossen. ZOALS bekend zijn Amerikaan se aeleerden er deze week in geslaagd een neuskegel van een Jupiter-raket van buiten de dampkring op aarde te laten terugkeren. Deze foto laat zien hoe de Jupiter-raket, waarop de neus kegel is gemonteerdte midden van onheilspellende vlammen omhoogschiet van de bekende Amerikaanse raketbasis te Cape Canaveral Minister Foster Dulles heeft dinsdag op zijn persconferentie in Washington verklaard, dat onder de huidige om standigheden geen gewapende aanval op Libanon wordt verwacht door een land, dat geacht kan worden onder controle van het internationale com munisme te staan. Dat wilde echter niet zeggen, dat men niets zou kunnen doen. In de Eisenhowerleer voor het Midden-Oos ten wordt gezegd, dat de onafhanke lijkheid van de landen in dat gebied var vitaal belang is voor de Ver. Sta ten. Dat geeft volgens Dulles dar Ver Staten een mandaat, als vrede en vei ligheid van welke zijde ook in gevaar worden gebracht. Volgens het Franse rechtse weekblad Carrefour heeft Bidault een week ge leden aan generaal de Gaulie gevraagd in de Franse politieke crisis tussen beide te komen. Bidaulfs brief aan de generaal, gedateerd op 14 mei, zou vandaag In het nieuwe nummer van het weekblad worden afgedrukt. Bidault verzocht de Gaulie „onmid dellijk en op de wüze zoals het u het beste voorkomt het gewicht van uw naam en woord voor de veiligheid van ons in gevaar verkerende volk in te zetten". r Een fotograaf die ophèi stadhuis in Zandvoort een huwelijksre- portage moest maken en zich voor deze gelegenheid in een rokkostuum had gestoken, barst te tijdens zijn werk onder grote hilariteit van de omstanders uit zijn jas. De reportage ging door (Van onze correspondent) Bü het verrichten van werkzaamhe den op de boerderjj van de heer Wis- selink in de buurtschap Heelweg onder Varsseveld (Gelderland) is de 24-jari- ge ongehuwde elektricien D. W. Jan sen met de elektrische stroom in aan raking gekomen en op slag gedood. tigen van een strikt geheim project I geleerde is, wiens naam geheim ge M #4 A V* A11 m ,l 4 An.1, l4 r 1 - a 3 OLGENS de Daily Mail zou de onderzoek inzake de bouw van Britse regering de studie bekos- j vliegboot, waarvan de uitvinder voor de bouw van vliegbotcn tot 15.000 ton die duizend passagiers zouden kun nen vervoeren. De Engelse regering zou oen con tract gesloten hebben met een vheg- tuigbedrijf voor het voorbereidende de eerr houden wordt door het ministerie van Bevoorrading". De idee van de uitvinder stelt vol gens de Daily Mail een „vliegende schotel" in het vooruitzicht, een toe stel, dat zo zwaar kan z(jn als een vracntschip en toch zo snel kan vlie gen als een modern passagiersvlieg tuig zonder straalaandrijving. Het vooronderzoek zou worden ver richt door SaundersRoe te Cowes op het eiiand Wight. In het bericht van de Daily Mail wordt nog gezegd, dat naar men meent te weten de vliegboot uitgerust zal worden met naar beneden gerichte straal püpen. Zij zou op geringe hoogte over zee vliegen en zich voortbewegen op een kussen van lucht onder hoge druk tussen de vlakke onderkant en het zeeoppervlak. Theoretisch zou het mogelijk zijn, dat het toestel ook over land vliegt, maar heuvels en hoge ob stakels zouden een beletsel hiervoor zijn. BIJ Schotland bevindt zich een opvul lende depressie, waaromheen koele mari tieme lucht stroomt. Enkele randstoringen vergezeld van buien, bewegen zich over ds Britse eilanden naar de Noordzee. Een krachtig hogedrukgebied ten noorden van de Azoren verplaatst zich naar de Golf van Bfscaye, maar een nieuwe tot ontwik keling komende depressie ten oosten van New Foundland wordt ln de nestcircula tie opgenomen en zal ln de richting van het Kanaal gaan koersen. Het weer blijft daardoor whselvalllg bij temperaturen die ongeveer normaal xijn voar de tijd van het jaar. In Moskou is sinds dinsdag een grote conferentie van zo ongeveer alle lei dende figuren uit Rusland seif en de satellaetlanden aan de gang. Acht landen, onder welke Hongarije, Oost-Duitsland, Polen en Tsjechoslo- wakije zijn door hun opperste leiders vertegenwoordigd. Joegoslavië is niet aanwezig. Zowel Janos Kadar uit Hongarije, als Ulbricht en Grotewohl uit Oost-Duitsland. Gomoelka *nt Po len en Novotny uit Tsjechoslowakue wonen deze topconferentie bü. Russische kopstukken, als C.iroest- sjew Mikojan en Kozlow, treden als gastheren en waarschijnlük als leiders op. Het doel van de büeenkomst noch een agenda zün bekendgemaakt'. Maar dat hier in hoofdzaak over ecmonu- sche vraagstukken zal worden gespro ken. lijkt wel zeker. Het is de eerste büeenkomst van deze aard sinds Chroestsjew premier geworden is. Men verwacht dat de büeenkomst tot zaterdag zal duren. Op die dag zal de veigadering van de landen van het Warschaupact beginnen, met in feite dezelfde vertegenwoordigers van de landen als deelnemers. De koninklijke marechaussee heeft vier militairen van de luchtdoelartil lerie op de vliegbasis Twenthe gear» resteerd. De militairen worden ver dacht van diefstal van 13.000 kg stalen rijplaten, waarvan landingsbanen wor den gemaakt. ZU zouden deze rijplaten ais schroot hebben verkocht aan een opkoper in Almelo. De militairen een beroepswacht meester. een korporaal en twee solda ten zijn in verzekerde bewaring gesteld. Zii zullen te ziiner tijd terecht moeten staan voor de krijgsraad te velde Oost. (Van een onzer verslaggevers) Koningin Juliana besteeg tien jaar geleden de troon; in September 1948. Zij heeft als haar wens te kennen ge geven dat aan dit jubileum geen aan dacht wordt geschonken. De Koningin is van mening dat een tienjarige re geringsperiode geen büzondere feest viering motiveert De stichting Bloemencorso Aalsmeer wilde in september een groot histo risch corso houden ter gelegenheid van dit jubileum. Men heeft nu da opzet van het corso in overeenstem ming gebracht met de wens t-*7 Koningin.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1