Protest Nieuwlandbewoners tegen maatregel melkhandel Verkiezingsforum van C.H.U. in Immanuëlkerk Koninklijk werkbezoek aan Krimpenerwaard Hoogheemraadschap Delfland hood raam aan in Oude Kerk KERK EN SCHOOL l Passagier VI. 100 verdronken Kunstiverk van Joep Nicolas in Delft SIEBEL rotterdammers LIJST J. WILSCHUT SCHIEDAM Niet trappenlopen onder de loupe Ds. G. Brinkman neemt beroep naar Kampen aan Zwaluwen-juniors spelen tegen Duitse clubs VLAARDINGEN Jaarvergadering M.G. Burgerlijke stand van Rotterdam Maasland Kamer v. Koophandel vergaderde MAASSLUIS Vier Karolina-eenden, geschenk van Ammerstol Saneringsplan Gedenkdagen predikanten Receptie ds. B. Wentsel „Constant" in finale Kerkdag te Maasland Hoek van Holland Uit de raadsportefeuiïle STEMT Anti-Revolutionair Ernstig ongeluk op Van Miereveltlaan Oude Havenbrug We ha té-tuin groeit al brandweermaterieel Brits vlootbezoek aan Scheveningen te z^aar 2 TROUW Woensdag 21 mei 1958 Enquette VLAARDINGEN In de grote zaal van de Immanuëlkerk werd door de Christelijk Histor.'-sche Unie dinsdag een propaganda-avond j Delegd. Een aantal C.H.-raadsleden beantwoordden onder leiding van wet-l houder H. K. van Minnen, vragen, die uit de vergadering gesteld wer- den, Onder de titel „U vraagt, wij antwoorden" werden heel wat vragen op het podium afgevuurd. Er ontstond onder de raadsleden van tijd tot tijd een levendige discussie die aan het geheel van deze avond een gemoedelijk karakter Advertentie Burgerlijke stand van Schiedam De vragen waren van uiteenlopende aard, hoewel vele vragen- j stellers stil stonden bij de woningbouw en de bouw in het algemeen. I Morqen begint de. R.E.T. ron dril w 3 e v VANDAAG heeft H.M. koningin Juliana een werkbezoek gebracht aan de twaalf gemeenten in de Krimpenerwaard. De vriendelijke bewoners van het wijde polderland, omzoomd door de rivieren Nieu we Maas, IJssel, Lek en Vlist, hebben de vorstin en haar gevolg een wel zeer hartelijke ontvangst bereid. De reis door dit zo aan natuur schoon rijke stukje Zuid-Holland is voor de hoge gasten een feeste lijke tocht geworden. Zilversmeden Prof. Chr. Nazorgverband deze bijdrage tot het in oude luister her-, Weinig verandering IHCUWe W.S.M.-regeling Dammen Advertentie VERLOVINGSRINGEN1 Sluitingsavond C.N.V.-cursus Bergambacht Ontslag R. M. de Waay Lekkerkerk 1 Voor Luchthaven Rotterdam Nieuw redding -en AFSCHEID EN INTRF.ÜE V isserijberichten Kamerlid park stelt vragen over „Sorgkvliet" SCHIEDAM. In Sdhledam Is door negen bewoners van de hoogbouw het Initiatief genomen tot het laten horen van een duidelijk protest van de hoog- bouwbewoner* tegen de maatregel van de melkhandel, niet meer trappen te lopen. De initiatiefnemers menen uit protesten die door vele bewoners van de hoogbouw in Schiedam worden geuit en die tot gevolg hebben dat velen weigeren van de hun toegewezen tnelkhandelaren te betrekken, te mogen opmaken dat een groot gedeelte van de bewoners het niet met de maatregel eens is. de initiatiefnemers In de afgelopen nacht is tijdens de uitoefening van de haringvisserij op de Noordzee een passagier van het motorloggerschip VI 110, „Michiel .Tan", van de visserijmaatschappii Holland te Vlaardingen overboord ge- 1 slagen en verdronken. Het was de 51- jarige gehuwde J. van S. (Stiphorst) uit 's-Hertogenbosch. Hij was vader van vijf kinderen. Vooral de wijze waarop de melkhan- de-1 de maatregel heeft aangekondigd en het moment waarop dit is gebeurd is naar de mening van de initiatiefnemers de oorzaak van de vele protesten. Natuurlijk ziet men ook de moeilijk heden van de melkhandel wel, maar dat plotseling, kennelijk zonder dat deze regeling zorgvuldig was voorbereid, tot het niet trappenlopen wordt overgegaan is een zaak, die men niet juist acht. Te bevoegder plaatse wil men dan ook een krachtig protest laten horen, maar omdat de intiatiefnemers zich moreel gesteund willen, weten door de andere bewoners van de hoogbouw ver zamelen zij momenteel adhaesie betui gingen bij deze bewoners. Zij zijn er dan ook toe overgegaan, hun standpunt in een folder kenbaar te maken en deze folder te verspreiden in een gedeelte van Nieuwland. Dit gedeel te omvat de 228 woningen tussen Bur gemeester Van Haarenlaan en de spoor- wijk. en het grote blok woningen, dat daar aan de Burgemeester Van Haaren laan tegenover ligt. De reacties op dit schrijven zullen de Initiatiefnemers vanavond gaan verza melen en aan de hand daarvan over wegen of zij met hun actie zullen ver der gaan. Zijn een voldoend aantal be woners bereid zich achter de initiatiefne mers te scharen, dan wil men trachten in een eerlijk en rustig overleg met de melkhandel een redelijke oplossing voor beide partijen te krijgen en waar door mede het rechtsgevoel van de klan ten wordt bevredigd. De initiatiefnemers hebben, omdat zij uiteraard nog een klein groepje zijn, hun „enquette" onder de bewoners, tot een klein gedeelte van de hoogbouw be- per-.t Zij menen echter uit de uitslag daarvan ook te mogen opmaken hoe de stemming bij de andere hoogbouwbewo- ners is. Natuurlijk zullen de initiatiefnemers het op prijs stellen, dat ook zij, die geen folder hebben ontvangen en die toch de redelijkheid van deze actie In zien, schriftelijk of telefonisch adhae sie betuigen. Initiatieven die in andere gedeelten van de hoogbouw worden ondernomen zullen uiteraard eventueel kunnen wor den gecoördineerd. Duidelijk hebben laten uiikomcn dat het hier niet in de eerste plaats gaat te ageren tegen de saneringsmaatregel als zodanig. Wij laten hier namen en adressen van hen, die eerder genoemde folder hebben ondertekend, volgen: A. Blommesteyn, Van Hogendorpstr. 55; C. van Bochove, Van Hogendorpstr. 67; C. B. H. v. d. Burg, Van Hogen dorpstr. 61; T. Z. Buursman, Burg. van Haarenlaan 908; A. Frank Van Hoogen- dorpstr. 59; J. Grool, Burg. van Haa renlaan 916, tel. 66900; C .v.ö. Kruyt Van Hogendorpstr. 57; G. H. Veen. Van Hogendorpstr. 65, tel. 65092 en P. A. A. v. d. Voort. Van Hogendorpstr. 63. SCHIEDAM Ds. G. Brinkman heeft de Schiedamse kerkeraad mede gedeeld, dat hij het beroep van de Gereformeer de kerk te Kampen heeft aangenomen. Ds. Brinkman gaat Schiedam dus ver laten. VLAARDINGEN. Op 2e Pinkster dag zal Zwaluwen met 3 junior-elftal len (een A-, een B- en een C-elftal) deelnemen aan een junior-toernooi van' §al* Hermes-D.V.S. te Schiedam. Dit toer nooi heeft een internationaal karakter, doordat behalve de uitschrijvende ver eniging. Zwaluwer en Excelsior'20 (Schiedam) ook een Duitse club. de Duisburg F-.C. met 8 elftallen hierin uitkomt. In elke afdeling wordt tussen de deel nemers een halve competitie ge speeld. Het toernooi vindt plaats op het sportcomplex aan de Poldervaart en be gint om 10 uur. i MAASSLSUIS. De Maassluisc Ge meenschap komt op 29 mei in de da- mes-cantine van de Vergd Touwfabrie- ken in jaarvergadering bijeen. Burgemeester Van Dijck zal op deze avond een causerie houden over het plaatselijke verenigingsleven. Geboren: Hermanns J. z. v. K. van Du ij- venbode en P. M. Slavenburg: Gerdtna W. d. v. R. van Roekei en A. W, van Leeuwen: Cornelia, z. v, J. Viveen en M. M. Bark- meiier: Monica M., d. v. A. G. C. Klomp en M. E," Verboom; Bemhard, z. v. C. J. Bullbrechtse en S. A. C. Kagenaar. Overleden E. B. Datema. 83 Ir: 'A. Jansen, 68 jr; M. van Randwijk, 87 jr. Aangiften overlijden Rotterdam 20 rad: J S Visser, xoon 16 j; J Boelen, vrv A Bot. 67 j; A A Pieterse, vr geh gew ra H van Lirm, 76 j; Karbola 43 j; J H Mekkas, man geh gew m J van Bergen, 54 j; C van Stee, vr geh .gew m D de Korte. 84 j: A J.Blok land, vr geh gew m L in 't Veld, 67 J; J M van Giesbergan, man v P de Heus, 69 j: T Kamsma, vr geh gew ra G J van Hinten 71 j; G Oosterom, man geh gew m N v Oastrcm. BS j; B .van Belle man v E N da Smale, 55 j: P J van der weijden, vr v A v Prö&Jjen. 78 j. Aangiften geboorten Rotterdam 20 mei: H M Broeders-Earitmeijer d; J Tuk-Ket z; M Prins-Weeda z; B Oosterbaan-Warnaar z; S Stam-de Vos z; G A SUkkers-Kiffen z; J de Vries-Vermeulen z; H W Boxhoorn-van der Wulp d; J Deussen-Medjer z; J J Bór sten-van Wieringen z: M Gerritsen-de Bruljn d; E H Kramer-KÜszner d; L Z Hooft Graaf- land-stahl z; G J van Dijken-Monsma z; M C F Schaap-Dauphin z; S P van de Lage- maat-Ouwens z: J Groeneweg-van Gemer- den d; C van Gammcrcn-de Lat d; J C W1I- lemsen-Joróan d; Yv den OUer-Kooljman z: C H Riedljk-Rietveld d; E van der Palm- van Wingerden z; C II Helmer-Grimminck z: I van der Waal-van der Toorn z; J C Klein- jnn-Wieringa z: J B F Groot-Schaap d: M C Wlskie-Hofman z; W van Velthoven-Mot d; JTMT Strijbosch-Brerser z: W C S Krijgs man-van der Welk d; W de Bruin-Kurver d: 'E A Reedijk-Kesting d; J C Jacobs-Visser z: E M Griess-Steenbergen z: B G Janssen-van Campen d; J A Vervoort-de Keus d: J W C Straver-van de Langenberg z: R M Weis-van Reeken d: J Ketting-Broere z; J A J Both- du Bulsson z; B Visser-Groeneveld z. VLAARDINGEN In de Sociëteltszaal van de Harmonie heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Bene den Maas dinsdagmiddag; haar vergade ring; gehouden. Aan het begin van deze bijeenkomst heette de voor fitter van de Kamer van Koophandel de heer G. H. Buschmann twee nieuwe leden, n.L drs. J. Houtman en de heer J. Hl B. Vredebregt van harte welkom. Na deze korte installatie werden ze na stemming in diverse com missies benoemd. Bij de ingekomen stukken was er o.a. een schrijven van de Spoorwegraad, waarin werd megedeeld een mogelijke verbetering hl de dienstregeling aer fo- renzentreinen te zullen onderzoeken. Het materieelgebrek speelt hierbij echter een zeer grote roL Wat de treinen naar Maassluis betreft met reizigers bestemd voor het eiland Rozenburg, zal er een verbetering totstand worden gebracht. De diensten zullen vervroegd worden, zodat wachten op de bussen beperkt zal blijven. De posten der Inkomsten en Uitgaven over 1957 sluiten met een totaal van 107.903. Het overschot bedraagt 3686.21. Wat de winkelsluitingen betreft: op 1 mei werden een aantal wijzigingen in zake de winkelsluiting door de Gemeen te te Vlaardingen aan de Kamer van Koophandel voorgelegd. Met deze win kelsluitingen ging de Kamer akkoord. Ook het punt van de telefoonverbindin- ding met Amsterdam kwam deze mid dag ter sprake. De Kamer is er van oo de hoogte, dat de verbindingen steeds moeilijk tot stand worden gebracht. Vooral op zaterdagmorgen is Amster dam onbereikbaar. Een verbetering hier in is nog niet te overzien, daar het uit breiden van de Centrale op moeilijkhe den. stuit: 'Een der laatste punten van het pro gramma vermeldde een verslag over de binnenscheepvaart, waarin door Maas sluis werd opgemerkt over het bestaan van een denkbeeldige grens tussen Rot terdam en de rest van het Westen over de Maas tot halvenveg Maassluis-Vlaar- dingen betreffende de binnenscheep vaart. Hét gevolg is dat schepen met goederen zonder vergunning niet door kunnen om de goederen in Maassluis te lossen. Men is met Den Haag bezig om over dit probleem tot een oplossing te komen en de vergunning te laten ver vallen. Deze vergadering, die onder leiding stond van de heer C. H. Buschmann haa een vlot verloop. ièitfC'jt Zo werd er onder meer gesproken! de wijken van de stad verscheidenej over de bouw van een wijkgebomv in j openbare scholen bij elkaar te zetten.- een bepaalde nieuwe Wijk. Vooral dei Zouden de christelijke scholen niet watj jeugd zou elkaar daar moeten kunnen j verdeeld kunnen worden. Misschien ook; vinden. Het zou een centrum, een bancri vanuit het evangelisatie-standpunt j moeten vormen. Verder vroeg men zichjHet is immers zo, dat men gauw ge-j af of het wel verantwoord is in bepaal-1 neigd is de jeugd, naar diè school te I sturen die het dichtst bij het huis staat. .Is dat toevallig een christelijke, komt! het iv.et zelden voor dat men dan de jongelui, ook al zijn ze niet kerkelijk. opgevoed, naar deze scltool stuurt. I Ook word er nog een vraag gestold of j het juist nu nodig is om rondom Vlaar- dingen, op ccn broedplaats van vo-' 'gels. dit gebied spuitklaar te maken, en, zodoende vele vogels en natuurschoon; te vernietigen. j Hieraan is echter niets te doen om dat het een en ander verband houdt met een opdracht van de Gemeente Rotterdam. De Vcreeniging van Natuur vrienden is al doende met een request. De vergadering werd tenslotte met het vertonen van de film „Vlaardingen koerst op morgen" besloten. 1i O Q F" c* Ilet Havenbedrijf t'hardingen-Oost bezit nu haar derde laadbtltg. Het laatste ge deelte t an dit reusnrhtirr gei aartr werd dinsdagmorgen geplaatst. Op de foto het moment waarop dit gedeelte aan de reeds beslaande opbouw werd beiestigd. Door de uitbreiding tan deze Imvencapaciteit toont Vlaardingen dal het haar ernst is, haar plaats als derde havenstad te hand haven. Het werkbezoek telde voor de Landsvrouwe en de gastvrije Krim penerwaard vel? hoogtepunten e n ook vele verrassingen. Toen de hof- auto omstreeks half tien de Krimpe nerwaard inreed, werden 1500 post duiven losgc'af'n, die de bewoners als het ware in kennis stelden van de aankomst van de Koningin. In Am merstol bood de heer C. Casteieijn, en oost-west verbindingen tot stand ge komen. De brug over de Hollandse IJssel bij Krimpen, die Ut jaar nog In gebruik zal worden gesteld, zal de Krimpenerwaard geheel nit bet isole ment verlossen, aldus de heer Aten. De gasten bezichtigden na de ont vangst een kleine expositie, die brieven bevatte van leden van het Huis van Oranje, gericht aan de stad Schoonho ven. Loesje Slager, het achtjarige doch tertje van de wethouder, toonde de vor stin een brief van Prins Willem I. ge dateerd 25 juni 1584. In het Edelambachtshuis hebben de bezoeksters vervolgens kennis kunnen maken met de produkten, die het kleine historische stadje maakten: de fraaie werkstukken vani DELFT In de Oude kerk te Delft heeft dinsdagmiddag in aanwezigheid van een aantal genodigden de dijkgraaf nar. dr. Th. F. J. A. Dolk namens het hoogheemraadschap Delfland aan de kerkvoogdij der Herv. Gemeente een gebrandschilderd raam overgedragen dat in de Heemraadskapel van deze kerk is aangebracht. Het raam werd in opdracht van het Hoogheemraadschap vervaardigd door de glazenier Joep Nicolas, die reeds meer ramen voor deze kerk heeft ge maakt en nog een opdracht heeft voor het aanbrengen van een aantal ramen. Nu de Oude Kerk in Delft wordt ge restaureerd heeft de kerkvoogdij het Hoogheemraadschap verzocht op de plaats waar reeds eerder een door dit college geschonken raam was aange bracht een nieuw te plaatsen daar het oude, dat bij de buskruitramp vim 1654 verloren is gegaan tot nu toe nog niet was vervangen. Dijkgraaf en Hoog- eeuwen hebben bestaan tussen het kerk gebouw en het Hoogheemraadschap. Na uitvoerig de historie van de ramen in de Heemraadskapcl naar voren te heb ben gebracht en verder dank te hebben gebracht aan de ontwerper Joep Nico las. droeg de dijkgraaf het raam over. Namens de voorlopige monumenten- raad sprak vervolgens drs. D. H. G. Boltcn zijn vreugde uit over de schen king. De hew Nicolas vertelde het ccn en ander over de wijze waarop hij de op dracht heeft opgevat terwijl de president kerkvoogd, na voor de schenking te hebben bedankt nog mededeelde dat in september de gewone kerkdiensten weer :n de kerk zullen worden gehouden. Verder vertelde spreker dat er nog wordt gewerkt aan zes andere gebrand schilderde ramen en dat over nog drie ramen wordt onderhandeld. Het is de heer Nicolas, die al deze ramen zal realiseren. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te De Kaag: vik. M. Fokke- ma te Maasland. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Strathroy (Ontario-Cana. da) Chr. Ref. Church): H. de Moor Enschede; to Ulverstone en Penguin (Tas- manië): J. v. d. Staal te Vroomshoop- te Workum: A. Nngelkerke te Zweelo. Aangenomen naar Kampen (vak. J. l Wielcngai: G. Brinkman te Schiedam. Examens. Voor het zcndmgscx. te Baarn is geslaagd de heer O. Hartoio te Zwolle. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN Bedankt voor Doesburg: A. H. Schip. pers te Hillegom. j GEREF. KERKEN (ond. srt. 31) Beroepen te Armadale (Australië): M, J, C. Blok te Utrecht; te Garrelsweer: kand. H. Stolk te Amsterdam. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Nunspeet: J. B. Bei te Krabbendijkc en M. Blok te Rijssen, van wie eerstgenoemde is beroepen. Beroepen te Vccnendaal: M. Heer schap te Borsscie. Ds. J. II. Mulder herdenkt vnndaaz dat hij 23 jaar geleden bevestigd werd ai? predikant van de herv. gemeente te Rotterdam-Charlois. De jubilaris dien- de de gemeenten Ic Zocterwoude, te Hillegom en sinds 1933 die te Charlois Ds Mulder was enige jaren lid van het hoofdbestuur van Ze Evang. Maatschap, pij en medewerker aan „De Protestant" Dinsdagavond 27 mei biedt de wijkgts meente Blankenburg ds. Mulder in de Nieuwe Kerk aan het Zuidplem een re ceptie aan; aapvang 20 uur. Ds. H. C. Leep predikant der vrije evang. gemeerde te Rotterdam, her denkt vandaag zijn 25-jarig ambtsjubi- Icum, Ds. Leep was eerst huIoured;ker te Gouda en werd daar in 1933 in het ambt bevestigd. In 1946 vertrok hij naar Rotterdam. RIDDERKERK Ds. B. Wonts el, ge- reformcerd predikant te Ridderkerk hoopt 3 juni a.s. zijn zeventigste verjaar dag te vieren. Een ieder die hem wil gelukwensen ontvangt daartoe gelegen heid van 7—10 uur in dp aula van de Chr. Huishoudschool te Ridderkerk. Het Prot. Chr. Nazorgvcrband houdt 29 me! in het Jaarbcursrestaurant te Utrecht zijn jaarvergadering. In de middagvergadering zal prof. dr. G. Brlllcnburg Wurth spreken over: „So ciaal-ethische problemen bij zwakzin nigenzorg, in het bijzonder bij b.l.o. na zorg." heemraden waren onmiddellijk bereid Wr einllnM ••nM <4n rt IaOMpaH 1 WESTLAND. Als per 1 juni stellen van de kerk te leveren. Het raam heeft evenals het raam dat eerder verloren ging tot voorstelling „Mozes, die water uit de rotsca slaat". Deze* voorstelling is omgeven met de wapens van de gemeenten die -tot het hoogheemraadschap behoren-en die van de dijkgraaf, de hoogheemraden en en kele andere functionarissen bij het col lege. De genodigden werden verwelkomd door dr. Ir. Dingemans, die vervolgens het woord gaf aan de dijkgraaf mr. dr. Th. F. J. A. Dolk. Deze wees op de banden, die reeds Voor het club-kampioenschap dammen van Nederland heeft „Constant" (Rot terdam) met 137 gewonnen van Ex celsior (den Bosch). Hierdoor heeft Constant zich geplaatst in de finale. „Gezellig Samenzijn" uit Amsterdam de voorzitter van de plaatselijke pluimvee-verenigingen, Koningin Juii-gOUd- en zilversmeden en graveur=. Mei ine TOlinn-CCOd^ aan hp-' holantfcfnllimi lrr»r»lr Ifnninoin .Tiilinntl ÖC Vi( de vijver i vakschool. De 2l>-jange uick Funten ver-;"' teraad op grond van het gestelde in urt. J ""—"""J— wet t richtte met gespannen aandacht het zet-' In 77 der Onteigeningswet over te gaan tot In JsCilOOnilOVeil werk aan een kostbare - a.s. 'de nieuwe busdienst-regeling'van de W.S. M. (Westlandsche Stoomtramweg Maat* schappij), zal .ingaan, zal cr niet yeel veranderd zijn. ,De bus van Naaldwijk naar Monster krijgt als eindpunt de Trompstraat in Ter- heyde. Zowel heen als terug geeft deze bus dan aansluiting op de Ljn Raar Den Haag, Voor bussen naar Den Kaag dient men over te stap. pen bij bushalte Zeestraat in Monster, voor bussen uit Den Haag bij halte Rijnweg te Monster. De bus van Naaldwijk naar Monster krijgt in Mon ster de volgende route: Choorstraat-Burg. Kamps chöerstraatBurg. Wouterslaan —Heydseweg—Trompstraat, de route te rug is: TrompstraatHeydsewegRijn- wegZeestraatMolenstraat— Burg Kampschöerstrant—Choorstraat. De vertrektijd uit de Trompstraat blijkt 9 minuten over het hele uur. Dit is de enige en grote verandering in de nieu we dienstregeling. Teneinde aansluiting op de treinen te bereiken, zijn voor de Stadsienst in Delft - die geëxploi teerd wordt door de W.S.M. alle tij- den 5 minuten vroeger gesteld. De aan- MAASSLUIS. In de vergadering j stemd voor van 20 januari 1956 besloot de gemeen-1 soestdijk. Ia de aanvankelijk gehouden opzet van de kerkdag welke 2e Pinksterdag te Maasland gehouden zal worden is een belangrijke wijziging gekomen. Zoals reeds gemeld zou de kerkdag in de grote veilinghal gehouden worden. Tot voor kort heeft de commissie van voor bereiding op antwoord moeten wachten, aangezien nog niet bekend was of er op 2e Pinksterdag geveild zou worden of niet. De Bond Westland heeft nu echter be sloten, dat er deze dag wel geveild moet worden, met het gevolg dat de kerkdag wu niet in de veiling kan plaats vinden. De commissie van voorbereiding is onmiddellijk weer aan het werk gegaan en heeft besloten een grote tent te doen opzetten, welke achter in de Doellaan opgebouwd zal worden. onteigening "van een aantal percelen, begrepen in het uitbreidingsplan Sluis- polder-uest. Dit besluit verkreeg de vereiste Ko ninklijke goedkeuring en ingevolge Ue bepalingen der Onteigeningswet vervalt het goedgekeurde raadsbesluit, indien de gemeente niet vóór 30 november a.s. de eigendom bij minnelijke overecn- i komst heeft verkregen of de eigenaren voor de arrondissementsrechtbank heeft doen dagvaarden. Burgemeester en wethouders schrij- i i"ce?p ven aan de raad, dat de onderhandelin- gen met de eigenaren van de onderha vige percelen nog gaande zijn. Indien deze onderhandelingen onverhoopt niet ot niet tijdig tot oveieeitSiemintng leiden, zal de gemeente vóór het verstrijken van de termijn tot dagvaarding moeten overgaan. Opgemerkt wordt, dat de waarde van de nog aan te kopen pan- i ?e,n c-q. gronden wordigcschat op Aanbesteding school 1.200.000, exclusief bedrijfsschaden of; - andere tegemoetkomingen. Hieromtrent SCHIEDAM Dinsdag is een kan met enige zekerheid geen ramingklassigc school voor worden gemaakt. >V1JS aanbesteed, die Burgemeester en wethouders vragen de raad machtiging onteigening in rech te te vorderen van die percelen, waar van het niet mogelijk is de eigendom langs minnelijke weg te verwerven. Om tien uur arriveerde de vergezeld van haar secretaresse vrouwe C. E. B. Roëll en haar secrc taris, mr. J. van der Hoeven, in Schoon hoven. Hoornblazers van het regiment Van Heutsz kondigden van de toren trans af de komst van het hoge gezel schap aan. Na de begroeting do*r burgemeester J. Aten en zijn welhoujers bood het achtjarige zoontje Jan van de burge meester Hare Majesteit bloemen aan. raadszaal sprak Schoonhovens burgervader een hartelijk welkomst woord, waarna hij een korte uiteenzet ting gaf over dc ontsluiting van de Krimpenerwaard in de laatste jaren. Dank zij de medewerking ran het pro vinciaal bestuur zijn nieuwe noord-zuid Sc'höönhoven beroemd: met niet minder dan 17-3 van 'A.D.C. (Assen). Ook G.S. heeft een in d- finale gekregen Drie van s;uiting v-n cl-, lia.u~Rotterdam blijft Juiiana,aP vier finalisten zijn alreeds bekend, j er konH nu een aasIui V"J0" de paleis maar het werk van de leerlingen van de ."1- d.C.L. <Le_euwarden>, Constant entrein naar Den Haag. De maand- en vakschool. De 20-jarige Dick Punten ver-; Oezeiiig Samenzijn. weektrajectkaarten zullen vanaf 1 iuni richtte met gespannen aandacht het zet-; m groep 3 moe. nog eon wedstrijd, a,s. niej alleen aan de stations en aeent- mg en dc 19-1 worden gespeeld en wel tussen R D.G.schappen verkrijgbaar zijn. maar ook b i en de Schuivers (Maas- J mankt een goede kans finale te komen. Deerenberg, de voorzitter van de Nij 1 tlOVeil werk aan een kostbare ring en dc 19-i '-vuroen gespee Knninem 'jarige Riet Deerenberg legde dc laatste.'Den Haag) e ;®:j,jhand aan een vlakgravure op zilver. ;tricht). R.D.G. ar secre-i Uit handen van de heer C. A. H. jeveneens in de DE MOOISTE COLLECTIE STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE BINNENWEG 227„ 18 openbaar onder- zai worden ge bouwd aan de St. Liduinastraat, waar eerder de ambachtsschool stond. De laagste inschrijver was het aan nemingsbedrijf D. Baronuil Schiedam, die voor 617.500 inschreef het bedrag voor het heiwerk was 27.000. Het hoog ste inschrijvingsbedrag was 732.000, voor het heiwerk 32.000. 3 MAASSLUIS. Gelet op de uitbrei ding van het aantal leerlingen per 1 september a.s. worden er gelden uit de gemeentekas gevraagd voor de aan schaffing van leermiddelen voor de Marnix-ulo, alsmede voor leermiddelen voor het verkeersonderwijs en het vak natuurkunde voor cie iVh:..ster de V'if.er- schooL Teneinde gelijkstelling met het Verplaatsingskostenbesluit, dat van toe- j vang 8 uur. passing is op het rijkspersoneel, te be werkstelligen, wordt wijziging voorge steld van de plaatselijke verplaatsings kosten-verordening. Op verzoek van de „Verenigde slagers van Maassluis" stel len burgemeester en wethouders de raad voor een vakantie-regeling met een tijdsruimte van 6 werkdagen vast te stellen. van ontving de lands- schaal. een werk- van de vakschool. verheidsverenigingen vrouwe een -zilveren stuk van de leraren Tegen elf uur werd weer in de auto's gestapt. Het volgende doel was Berg ambacht, waar by de speelweide aan de Schoolstraat in de nieuwe woonwijk de jeugd de vorstin verwelkomde. Burgemeester J. G. Diepenhorst bege leidde de Koningin naar Bergambacht. Hier werd de oude, zo fraai gelegen, museumboerderij van de heer W. van Vliet bezichtigd. Deze monumentale hof- Stede is sedert meer dan drie eeuwen in DELFT De 22-jarige Delftse bromfietser Van W. is gisteravond om ongeveer zeven uur bij een verkeerson geval op de Van Miereveltlaan ernstig gewond. Van W. reed in de richting van de St. Jorisweg en zwenkte, op on geveer twintig meter vóór de Rcm- brandtstraat. naar iinks, waarna hij het linker weggedeelte ging berijden. Hij bemerkte niet dat van bevm' zeerave?" kunsfvooru ^er'}u'in cn stelde richting een personenauto nader- bevat zeer vele kunstvoorwerpen. j de> bestuurd door mej. V. uit Noordwijk. Berkenivoude iDe bromfietser werd door de auto ge- de chauffeurs in de bussen. Voor Week kaarten is die gelegenheid op vrijdag en zaterdag en voor de maandkaarten op de eerste en laatste werkdag van de maand. Dit is voor vele reizigers een vooruit gang. Tijdens de tocht langs de Vlist trad' grepen en tegen de straat geslingerd. burgemeester L C I enelmrs 1 waarbij hij een schedclbasisfraciuur qp- zasfheer op Hii begeleidde ziin casten1 liep" De G"G- en C D' heeft hem naï' gasineer^op. hij oegeieiaae zijn gasten hel 0ucje. en Nleuwe Gasthuis vervoerd. VLAARDINGEN De kadercursus van het Christelijk Nationaal Vakver bond die door de plaatselijke Besturen bond is georganiseerd, wordt heden avond officieel gesloten. Dit gebeurt tij dens een bijeenkomst ui ..Obadja", aan- MAASSLUIS. De heer R. M. de Waaij, hoofd der Prins Bernhardschool voor openbaar gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs verzoekt de raad hem ontslag uit die functie te verle nen in verband met zijn benoeming per I september a.s. tot onderwijzer aan de school voor kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden. „Van Heuven Goedhartschool" tc Rotterdam. Burgemeester en wethouders stellen dc raad voor de heer De Waaij eervol; ontslag te verlenen. (ot aan Berkenwoude, het hartje van dc Krimpenerwaard. In dit schilderachtige dorpje, beroemd door zijn kaas. wacht te burgemeester I. Luteyn in de Dorps straat het hoge gezelschap op. School kinderen brachten onder leiding van de heer J. Visser, hoofd der openbare la gere schooi, de vorstin een zanghulde. Burgemeester Luteyn overhandigde hier de hoge bezoekster het geschenk van de Krimpencrwaardse gemeentebesturen, leen fraaie schemerlamp, vervaardigd! door de Rotterdamse edelsmid J. Bes man. i I Voordat de vorstin aan boord van de I'rinsessenplaat de lunch gebruikte, bracht zij nog een bezoek aan de ge meente Lekkerkerk. Onder leiding van, burgemeester M. J. Muller wandelde men naar de gemeentelijke openbare t waar hij ter verpleging is opgenomen. Zijn toestand is zorgwekkend. Vanmorgen is op de luchthaven Rotter dam het nieuwe redding- en brandweer- materiaal officieel in gebruik gesteld Het vliegveld heeft thans de beschik king over een parate groep brandweer mannen. Zij hebben hun opleiding ge noten op de diverse militaire vliegvelden De brandweer is primair ingesteld op hel redden van inzittenden. De snelle uit- rukwagens zijn voorzien van de mo dernste apparatuur en binnen enkele minuten kan men een brand meester zijn. Bij de ingebruikstelling is vanmorgen een demonstratie gegeven met het nieu we materieel. Er staan 3 brandweer auto's, een reddingswagen en een com mandowagen ter beschikking. Studlebeura Ned. vrouwen. Het bestuur van-het Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek zal voor het jaar 1958—1959 een studiebeurs, groot maximaal f 1500, beschikbaar stellen bestemd voor Nederlandse vrouwen, die haar academische studie geheel of vrijwel voltooid hebben en gespecialiseerd wetenschappelijk on derzoek willen verrichten, onverschil lig op welk gebied, in Nederland cf in het buitenland. Gegadigden kunnen zich, onder overlegging van referenties en van een wei-omschreven studieplan, vóór 15 Juni a.s. schriftelijk meiden bij de secretaresse van het fonds. H- P. Hogeweg—de Haart, G. v. d. >een- atraat 122. Amsterdam-Zuid. D». W van der Lingen zal 1 Juni at«c)w)4 nemen van de geref. kerk fonderü. art. 31 K O.) Ie ZwUndrecht en 13 Juni mtreda doen te Schlldwolde. t>« J. Kuntr zal 16 Juni alscheld nemto van ae jcref. kerk te Schoonebeek In Dren te en. reer waarnchtjnlijk '3 Jul! n»»r Canada vertrekken, waar nl.1 neroepcr u ala eerste predikant van de In 1933 t*l(- atandlx geïnstitueerde Christian Belorined Church ot Orillia in de provincie Ontario in Midden-Canada. Ds B. Smilde ral 8 Juni alscheld nemen van de geref. kerk te GarUp en 8 Juil In trede doen te Grootegast. Ds. G. A Weardenburg lal 1 Juni aUorem nemen van d« herv. gemeente te Emmer Compascuum en 8 Juni Intrede doen l# Hheden. Ds. J. Faber sal l juni atscneld nemen van de geref. kerk (onderh. art. 31 KOI te Deventer en 15 Juni Intrede doen te Schiebroek-HUIegersberg Centrum. EXAMENS VRIJE UNIVERSITEIT VAN A.MSTEKOA.M AMSTERDAM. Geslaagd voor het kandi daatsexamen geneeskunde J. A. de Boer. Hoofddorp. Kandidaatsexamen pacdagoglek: M. v. d. Meulen, Leiden; It. Kramer, Lelden (cum lnude). WESTLAND. Er komt ai tekening de tuin. die zal worden ingericht tijdens da nationale tuinbouwbeurs WéHaTè. welke zal worden gehouden in de gebou wen van de C.C.W.S. aan de Dijkweg te Naaldwijk van 29 juli t 'm 2 aug 1958. Deze tuin komt naast de C.C.W.S. Er zijn verschillende warenhuizen en kas sen in aanbouw. Verschillende tomaten- rassen zijn reeds gepoot o.a. een met kurkwortel besmet bed. Voorts zijn an- jerplanten gepoot. Een fraaie sicr- tuin is vrijwel gereed. In het nieuw- eK jla?.n respectievelijk on- ste type kas. die reeds zonder glas p i J heutenant-cornmandcr voorlichtingsinstituten' Van 30 mei tot 3 juni a.s. zullen de Blitse visserij-politievaartuigen H.M.S ..Watchful" en H.M.S. „Squirre!" een operationeel bezoek brengen aan Sche- venmgen. De schepen type staat, zullen de een plaats vinden. Zoals bekend zai de Minister van Landbouw. Visserij en VLAARDINGEN Na uren van hard leeszaal, die 4300 Ieders cn lezeressen j Voedseivoorzieniruz Ir Vondelini? deze heeft ingeschreven. Een hoog getal voor n. Hei MhVte JOe WéHaTé openen. Het ligt in~de be doeling alles in vrucht en bloei te heb ben tijdens de tentoonstellingsdagen. een gemeenie, die 5300 zielen telt. j ïn de leeszaal heeft burgemeestei werken is men cr dinsdagmorgen niet in-1 Muller in het kort de culturele aspecten geslaagd de brug over de oude haven;'" Krimpenerwaard belicht. Spreker te lichten. i wees zijn gehoor op het sterke ver-jj„ „i-.,r„i;jt Twee drijvende bokken konden hem 1 enigingsieven in de streek. De actieve, r r icihel PlaatselUke piedikant, niet aan en in de loop van de komendestichting Jeugd en Muziek is er een' gen. week zullen twee zwaardere bokken naarvoorbeeld van. Dc samenwerking tussen Vlaardingen komen. i de vele verenigingen, die Krjmpener- Het was een tegenvaller zowel voor waard bezit (Lekkerkerk liefst 80) is groeiende, aldus de heer Muller. Nadat de Wit's Bergings cn transportonderne ming ais de koper van de brug, de fir- j in de leeszaal de heer A. J. den Ouden ma Hofstede, die de brug voor enige jen de toezichthoudster, mejuffrouw M. tienduizenden guldens van de gemeente van Limborgh aan Koningin Juliana Vlaardingen had gekocht. Tientallen waren voorgesteld, begaf het gezelschap Vlaardingers hebben bij het a.s. af- zich naar de betrekkelijk kort grieden scheid van de oude brug hun belangstel- geheel gerestaureerde Hervormde kerk. ling betoond. Een afscheid overigens, I De vorstin maakte hier kennis met de dat niet door is gegaan. president kerkvoogd, dc heer D. van Ongeveer kwart over een de vor stin had toen zeven van de twaalf ge meenten bezocht begaf Hare Majes teit zich aan boord van de „Prinsesse- plaat" voor een vaartocht naar Krim pen aan de IJssel. Mr. K. P, van der Mandellc, kamerheer in buitengewone dienst, en de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, welke laatste liet gehele bezoek meemaakte, namen aan dez.c vaartocht eveneens deel. H. J. S. Walpole en de lieutenant-com mander D. P. Gilbert. Het Tweede Kamerlid mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra heeft aan de minister van financiën schrif telijk de volgende vraag gesteld: Kan de minister mededelen of het park „Sorghvlict". te 's-Gravenhage, voor zo ver eigendom van de staat, thans spoe dig voor het publiek kan worden open gesteld tegen betaling van een gering bedrag. Aangezien uit het antwoord op vragen van de heer Welter d.d. 16 mei 1957 is gebleken, dat toen reeds met de voorbereiding van de onderhoudsvoorzie- ningen aan terrein en beplanting en van het herstel van de portierswoning een begin was gemaakt? 's GRAVENKAGE, 20 mei Besomming trawler SCH 196 met 18.200. Voort3 4 kust- vissers met In totaal 2970 aan verse vis. Notering per kiio: grote tong 2.SO--3.19, groot middeltong 2.28—3.36, klein middeltong 2.62—2.64. tong l 2.48—2.56, idem 2 2.04-2.1C, tarbot I 2.24—2.35 tarbot 2 1.70—1.85, idem 3 1.20—1.30, idem 4 1.15—1.20, heilbot 1.68- 2.50. Notering per 50 kg: middelschot 36—W, kleine schol 16—21. grote schelvis 23,30— 28.50, middcïscheivis 22—22.80, schelvis 1 117.80—21.70, idem 2 16.70—17.50. wiJUng ge stript 19.50-20.60. wijting dicht 10-13.80. schar 19.50—22. heek 40.50-51. zwarte poon 9.60—11.70, middeileng 19.60—20.80, middch i kabeljauw 30—31,50, kabeljauw 1 31.50-35, lidem 2 22.50—24, idem 3 17—17.20 middel- kooMe 11—14. kooivis 1 13,20—16. idem 2 12.80—13.40, grote wolf 18—19.50. mlddelwoll 22.50—23, verse haring 13.50—20, makreel 13.60—17, Notering per 100 kilo: grote kabeljauw 74—76, grote kooivis 38.50—39.50, grote leng 38.0&—43, Verwachte aanvoer voor woensdagmorgen. Uit de Noord de trawler SCH 64 met 1200 kisten makreel, verse haring en vis en <xe geveer 13 kustvissers. 's-GRAVENHAGE. 21 mei Vangstbe- richt van hedenmorgen uit 'volle zee: Sri' 50 met 3 kantjes, 63 met 8, 72 met 17 k (is thulsstomcnd), 73 met 1, 81 met 6, 9' met 12. 102 met 8, 116 met 2, 134 met S. 180 met 18. 3 met 10. 14 met 15, 47 met e. 121 met 4. 302 met 7. 24 met 3. 110 met 120 met 7. 333 met 14 195 met 20, 342 met 402 met 35, 412 met 6. 2 met 2. 9 gisteren 6 k. 19 met 4 35 met 4. 45 met 3. 55 gisteren geen vangst, 130 met 14, 210 gisteren 1. met 28. 310 met 9. 399 met 11. 141 met 40 met 5 (is thuisstomende). 48 met 2. 99 met 8, 133 met 6. 233 met 6, 285 met 9. geen vangst, 104 met 39 weinig vangst. 199 met 9. 78 met 10, 139 met 7, 329 met 4. 105 met 24. 335 met 9, 20 met 19. 223 met 11 cn 314 met 15.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2