Nederlands Nw.-Guinea NA BEDEKTE AANVAL VAN PARTIJGENOTEN: Algiers ho aan de Minister Staf denkt niet aan heen aan Kritiek wordt „overwogen Comité in Parijs SCHEVEN 1NGSE LOGGER dreigt met actie WON HARINGRACE hetJiï Vrijere handel is laatste kans voor economisch herstel Grootse taak wacht ons Kans op regen .S.Z ►...dus bierweer! si m f ii m i Houdina van Salan nog onduidelijk D MORRIS Verlaat president van Libanon bet land PRISMA MINISTER ZIJLSTRA TOT CHR. WERKGEVERS: KPM-scliepen voor Indonesische maatschappij A. Borst Pzn ridder Nederlandse Leeuw WIN 1000.- SI m lii m M i r '11 Sa 'fli "II r iii pi ii 0ONDERDA<i 22 MEI 1958 J ZESTIENDE JAARGANG No. 39SIT V J Directeur: H. DE HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT (Van onze parlementaire redacteur) TTET is vrijwel zeker dat de staatssecretaris van Oorlog, mr. Ivra- 1 L ^jenburg. zal aftreden. Dit was gisteren de algemene indruk na afloop van het debat in de Eerste Kamer over de begroting van Oor log en .Marine, die ten slotte zonder hoofdelijke stemming werd aan genomen. Vooral de laatste redevoering van de socialistische fractieleider mr. In 't Veld was voor de staatssecretaris een duidelijke aanwijzing, dal niet alleen de A«R., de liberalen en de KYP. maar ook zijn partij genoten menen, dat bij uit het gebrek aan vertrouwen in het mate rieelbeleid de consequenties dient te trekken. Alleen de heer Van Hiel (VVD) hield gistermiddag m tweede ter mijn vast aan zijn standpunt dat behalve de staatssecretaris ook mi nister Staf moet aftreden. De minister herhaalde echter wat hjj in ie ochtenduien reeds had verklaard, namelijk, dat hij er niet aan lenkt om af te treden. De heer Staf staat op het standpunt, dat de talloze onkreukbare militairen cn burgers, die in de afgelopen maan- rjen ten onrechte in opspraak zijn gebracht cn zich niet kunnen ver- dediq\n. er recht op hebben, dat de minister zijn plicht vervult jn de verantuoordehikhcid blijft dragen. V> Zie verder pag. 9, 6e kol.) dat is een goed horloge! wereld merk voor reiswekkers (Van een onzer verslaggevers) DE minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijistra, heelt gisteren in een boeiend be toog gepleit voor een vrijere in ternationale handel. De bewinds man noemde het tot stand komen van een vrijhandelszone naar de mens gesproken Europa's laatste kans voor het herstellen van zijn economische positie in de wereld. Grote illusie „Ver Lro uwenskweslie* Maar fris en koel en vol comfort hebt u het thuis met IMCOS Ié m. 'li 54 II nill isi ft? W 'ii M Safl Ml uur jctMiiuin «vino as wiuiairaa: ju leiet ii5/ue <4 li PoTi-bui 1112 Postgiro No 42451;). Kiacbtendienart abonnementen. IU m1950 Zaterdags 1718 uur. Teleioon 115700 •t-Gr*Tenhagc Huygensplem 1 Telef, 185467 iitncni. Postbus 1091 - postgiro No 424S67 iClacbtendienat. 183019J0 u. Tclel 362569 Dordrecht- Schef.'ercplein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4570 K._aebtendienet na 17.30 uur 7314 jcbledam: !..sr:ge Kerkstraat 34 b - Telefoon 67862. Abonnementsprijs 61 cent per weeg f 2.63 per maand f7.90 per kwartaal. Ixksb nummers 15 cent Verachlint dagelijks (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK ENIGE REGEN Over het algemeen veel bewolking met later plaatselijk enige regen. Aanvankelijk zwakke, later matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Dezelfde tem peraturen als vandaag of Iets hogere. Morgen: Zon op; «1.36 Slaan op; 9.00 Onder: 20.38 Onder: (Van onze militaire medewerker) KORT na elkaar hebben twee auto riteiten verklaringen afgelegd, welke een erkenning zijn van de juist heid van strategische analyses die wij oa. reeds omstandig neerlegden m een bijdrage ruim 3 jaar geleden ge leverd aan bet standaardwerk ovei Nieuw-Guinea dat met regeringssub sidie tot stand kwam en een paar jaar geleden is gepubliceerd. De eerste verklaring is die tan mi nister Staf dat de regering overweegt Papoea-bataljons up te richten. De tweede van minister Koster Dulle.s. afgelegd tijdens de vergadering van de NAVO-raad te Kopenhagen. Hij verklaarde dat een aanval van Indoner sieop westelijk-Nieuw-Guinea niet al leen een gevaar zou zijn voor Austra lië doch voor het gehele Westen. Ame rika erkent daarmede eindelijk, dat dit gebiedsdeel van strategische waar de is, ook voor Amerika. Wat de verklaring van minister Staf betreft vinden wij het maar matig, dat d* regering nog slechts overweegt tot dt oprichting van Papoea-bataljons over te gaan. De noodzaak daartoe staat al jarenlang vast. Waarom nog langer geaarzeld? Wij hebben met de jarenlange erva ring van het ex-KNIL als ruggesteun en overduidelijk bewijs, met de mees te klem betoogd dat de handhaving van orde en rust in tropische gebie den a fortiori in het uiterst zware terrein en klimaat van N'ieuw-Guinea - geen taak is die door Europese sol daten kan worden verricht, om het even of dezen nu behoren tot de land macht dan wel tot de zeemacht Uiteraard zijn de mariniers, wier taak ligt op het grensgebied van zee en land, daarvoor a fortiori ongeschikt ca dit te meer daar het hier gaat om1 dienstplichtigen met een korte dienst tijd en dan nog men vergeve ons dit summum van militair dilettantis me doch dat is niet onze schuld dienstplichtigen die m-ot eens volledig tot soldaat zijn opgeleid! Voor deze taak kan men slechts de autochtone bevolking gebruiken onder leiding van Europese officieren en kader, geheel naar analogie van de troepen voor orde en rust van het ex-KNIL. die dan ook ten volle voor hun taak bere kend waren. Met een handvol verspreide eenhe den wist men in een enorm gebied, dank zij grote tactische mobiliteit in elk terrein, zelfs m het zwaarste, een taak te verrichten die nergens ter wereld werd geëvenaard en ais uni cum in de krijgsgeschiedenis tot on vergankelijke roem van het ex-KNIL jtaat geboekstaafd. Moge de overweging van minister Staf dan ook snel in een daad wor den omgezet. Dat kan de defensie van Nieuw-Guinea naar binnen slechts ten goede komen. A treden mr Kranenburg thans vrijwel zeker In Parijs doen berichten de ronde, dat de betrekkingen tussen de opstan dige Franse generaals in Algerije en de Franse regering zijn vcbreterd. E veiklaring var. minister Dul les is voor de defensie naar buiten van Nieuw-Guiivca van het hoogste belang. De verdedigingsmo gelijkheid van een eilandenrijk of van een eiland staat en valt met het mees terschap in de lucht, waaruit dan weer het meesterschap ter zee kan voortvloeien. De eerste politicus, diefde juistheid daarvan inzag, was de toenmalige mi nister Colijn, die deswege op eigen ge zag de eerste afdeling Glenn Martin bommenwerpers aan het KNIL schonk. Thans zien we hoe een paar vlieg tuigen' van de tegenregering in Mo* nado de lucht en daarmede de wate ven in Oost-Indoncsie beheersen en el ke actie van Djakarta uitsluiten ten zijDjakarta erin slaagt het lucht- overwicht te heroveren. Alsdan is Djakarta echter ook in staat tegen over onze kleine MLD-luchtmacht bovendien zonder moderne vliegtui gen het luchtoverwicht rondom Nieuw-Guinea te veroveren cn daar mede vrije vaart ter zee, zodat dit ge biedsdeel voor invasie op grote schaal komt open tc liggen. Dit gevaar dreigt nu Soekamo Rus sische MIG-straaljagcrs en lijoesjin- bommenwerpers gaal ontvangen en volgens de recente berichten de eer- ste reeds op Java Jjn gearriveerd. Juist nu het gevaar voor Nieuw-Gui nea daarmede een realiteit gaat wor den, grijpt ter elfder ure Foster Dut ies in. Hij waarschuwt daarmede dat Soekarno thans ook een Amerikaans strategisch belang gaat raken en dus zijn handen van Nederlands Nieuw- Guinea moet afhouden. De weg schijnt hiermede gebaand tot de politieke zet onzerzijds die wij op 17 april aanbevalen: toetreding tot de ZOAVO dan wel een bilateraal verdrag met Australië met het fiat van Amerika. In een communiqué dat zou zijn uit- tcgeven doop het „Comité voor open baar welzijn voor liet gebied van Parijs" wordt gezegd: „Wij zullen nog een paar dagen, maar niet langer, de discipline handhaven cn onze kalmte bewaren". In het communiqué wordt voorts aangedrongen op de terugkeer van de Gaulle en gezegd dat de regering niet op de politie kan rekenen. Mr. In 't Veld (Arb.) aarzelde, zich te mengen in het debat over de ver antwoordelijkheid voor het aankoop beleid van de Dienst Materieel Land macht, nu de Tweede Kamer een on derzoek gaat instellen. Hij zag nog geen reden om het vertrouwen In de minister en staatssecretaris op te zeg gen, maar vond wel dat minister en staatssecretaris zelf hun conclusie kun nen trekken. De socialistische fractie leider richtte zich ten slotte tot de staatssecretaris met de opmerking: „W(j gunnen de staatssecretaris de moed om tot een beslissing te komen in hel belang van net land cn van de taak, waarvoor de regering zich ge steld ziet". De staatssecretaris had 's morgens verklaard dat de opmerkingen van mr. De Gou (KVF) en van andere kamerleden aan zijn adres, waaruit is gebleken dat de noodzakelijke sfeer van vertrouwen ontbreekt, voor hem een onderwerp van diepgaand beraad zullen zijn. De staatssecretaris deed deze mede deling, die lot zijn aftreden kan leiden, nadat hij de Kamer erop gewezen had, dat niet hij maar de Staten-Generaal dienen uit te maken of de minister van Oorlog dan wel de staatssecretaris primair verantwoordelijk is voor het gevoerde materieelbeleid. Persoonlijk was de staatssecretaris het met mr. De Gou eens dat de staats secretaris deze verantwoordelijkheid draagt. (ADVERTENTIE) Antilope Suèdc Dames- en Herenjasjes 149.50 Falcon Tweed- en poplin regenkleding Sig Ben Plastic Regenjassen Starka Jacks-Shorts en 3j-pantalons. Tweka Strand- en Badkleding,. Ferd. Bolstraat 48, A'dam, Tel. 717162. Barteljorisstr. 20, Haarlem. Tel..'13439. De Syrische radio heeft gisteravond omgeroepen, dat de vrouw van de Li banese president Chamoun per vlieg tuig naar Zwitserland is vertrokken en dat de president zich elk ogen blik bij haar kan voegen. De radio onderbrak voor deze mede deling haar gewon© programma. Eer- dor op de dag was in Beiroet meege deeld, dat Chamoun nooit zou wijken voor de druk van de opstandelingen. Minister-president Samiel Solh zou zich bereid hebben verklaard af te treden, indien het als zekfer wordt be schouwd, dat een oproep van zijn op volger tot het staken van lief plegen van gewelddaden, gehoor zou vinden. President Chamoun, zo wordt gemeld, wil de opperbevelhebber van he, leger, generaal Sjehab, verzoeken een nieuwe regering te vormen. Het geestelijk en politiek hoofd, de aartsvader der marionieten, Boulos Eimaouchi heeft de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk bij zich geroepen en hun nota's overhandigd, waarin hij hun re geringen waarschuwt voor de gevaren verbonden aan eventuele inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Libanon. (Van een onzer verslaggevers) ten vleetloggcr heeft dit jaar de haringraae gewonnen! Gisteravond om tien voor halftwaalf meerde schipper Willem Korving (51 jaar) zijn logger Sch. 201, de „Sigurda", voor de visafslag aan de tweede binnenhaven te Sche veningen, onder luid hoerageroep van de honderden aanwezigen op de kade. Aan boord van de Sch. 201 bevonden zich 3ü kantjes van de allereerste Hollandse nieuwe. Dat deze nieuwe haring met verlangen tegemoet gezien werd, bleek hedenmorgen tijdens de af slag te Scheveningen. De prijzen van de kantjes varieerden tussen 910 en 1.501 per kantje en in totaal brach ten de 35 kantjes niet minder dan 44.720 op. Schipper Korving toonde zich be duusd over het feestelijk welkom, dat hem wachtte. „Dinsdagmorgen ben ik gaan jagen met de vangsten van de (ADVERTENTIE) Mevrouw H. Verwey-Jonker (PvdA) te Eindhoven is benoemd tot lid van de Xerste Kamer in de vacature ontstaan foor de ontslagneming van d# heer T. Wibaut te Amsterdam. *jr Minister Staf was gistermiddag onmiddellijk het middelpunt van het gesprek, toen hij tn hel Kurhaus te Scheveningen aan kwamwaar het Verbond van Prol.-Chr. Werkgevers in Ne derland zijn veertigjarig bestaan vierde. V.l.n.r.: minister Zijlstra. minister Staf, de verbondsvoor zitter, de heer A. Borst Pzn., en minister Luns De minister zei dat als gevolg vkn de integratie de ruimte voor de overheid am in te grijpen in het economische leven steeds kleiner zal worden. Hij betreurde deze ontwikkeling niet. De oplossing van het probleem der economische onderontwikkelde gebie den naemdc minister Zijlstra geen zaak van liefdadigheid. Ook schuldge voelens behoeven er niet aan te pas te komen. Die gebieden zijn niet arm, omdat andere gebieden rijk zijn. Als aan de algemene voorwaarden voor het op gang komen van kapitaaluit- voer van kapitaalrijke naar kapitaalar me Is voldaan, kamt de kapitaal stroom. Maar, aldus prof. Zijlstra. wanneer aan de elementaire voorwaar den van rechtszekerheid en veiligheid niet is voldaan, gebeurt dit niet. De minister, die zijn rede hield in de jubilcumvergadering van het Protestants-Christelijke Verbond van Werkgevers in Nederland, noemda het jaar 1918, het oprichtingsjaar van het verbond, „het jaar van de grote illusie." Men meende toen, dat men weer kon beginnen op het punt, waar men in 1914 gebleven was. Aan de welvaarts- voorwaarden was in het Europa van 1914 voldaan. Deze welvaartsvoorwaar- den waren 'n grote gemeenschappelij ke markt, de aanwezigheid van een in. ternationaal monetair systeem, maxi male kapitaalvorming en een behoor lijke ruilvoet. In 1918 bleek, dat de economische bloei, die men voor de eerste wereld oorlog had genoten, niet meer terüg te winnen was, omdat vrijwel alle facto ren, die geheel of gedeeltelijk tot de economische bloei hadden geleid ver dwenen waren. De tweede wereldoorlog heeft in Europa het inzicht gebracht dat men op de oude manier niet verder zou kun nen gaan. Wij weten nu, aldus de be windsman, dat we alleen door nauwe Zie verder pag. 9, 5e kol.) Een Indonesische zakenman heeft gisteren meegedeeld, dat zijn maat schappij overweegt schepen van de K.P.M. aan te kopen en dat hii reeds contact heeft opgenomen met de K.P.M., aldus meldt Antara. Volgens Antara betreft het hier de zakenman Soetrar.o, bedrijfsleider van de Harta Pusaka Company. Soetrano's maatschappij, zo werd hieraan toege voegd, had reeds lang relaties met de K.P.M. Schipper Korving cn zijn bemanning waren ulte.mate trots op de malse maatjes, zoals op deze Toto tc zien lo. Sch. 39 en de Sch. 199 en de eigen vangst. Toen wist ik met dat ik de eerste en de enige zou zijn..." De vreugde over de aankomst van de eerste Hollandse nieuwe was in Scheveningen dubbel groot, omdat het in vele jaren niet was voorgekomen, dat de haringrace ta Scheveningen eindigde. In voorgaande jaren voeren de jagers dicht achter elkaar, zodat dc Scheveningse schippers het niet aandurfden om IJmuiden voorbij te varen. Zij vielen daarom deze haven binnen, zoals vorig jaar het geval was met de Sch. 171. die op 24 mei de ha ringrace won. Vanuit IJmuiden ging de vangst dan per auto naar Scheveningen. Schipper Willem Korving begreep gisteren in de loop van de dag, dat hij in het ge heel geen concurrentie had te duch ten, ook niet van trawlloggers. Daar om durfde hij het aan IJmuiden te passeren. Tegen 7 uur gisteravond liet de schipper van de „Sigurda" weten, dat hij nog enkele uren te varen had. Vele Scheveningers vingen dit bericht op hun radio op en togen naar de Sche veningse binnenhaven, om de aankomst van de Sch. 201 te aanschouwen. (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, de heer A. Borst Pzn., is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. A. A. van Rhijn, gisteren m Sche veningen meegedeeld aan het diner ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het verbond. maar de parachutisten-generaal Jac ques Massu, de man die de eerste stoot gaf voor de rebellie, heeft duidelijk gemaakt dat van overeenstemming nog geen sprake is. Hij verklaarde gisteravond in Al giers dat opperbevelhebber Salan „do enige burgerlijke en militaire leider is en dat hij in functie zal blijven totdat in Parijs een regering van openbaar welzijn onder leiding van generaal D» Gaulle is gevestigd." Generaal Salan, die eigenlijk nog steeds een slag om de arm houdt, heeft gisteravond tot een juichende menigte in Algiers gezegd: „Wij zullen samen over de Champ-Elysées opmarcheren", maar een woordvoerder van het leger heeft later haastig verklaard dat deza uitdrukking van de generaal figuur lijk gebruikt was en dan de betekenis heeft van het vieren van de overwin ning. Generaal Dc Gaulle blijft intussen de figuur waar alles om draait. Een woordvoerder van generaal Salan heeft gezegd dat de ogen van de Europese en mohammedaanse bevolking van Al gerije gericht zijn op De Gaulle. De Franse conservatieve leider Pinay heeft gisteren zowel met premier Pflimlin als met president Coty ge sproken en zou er op hebben aange drongen op het opnemen van contact met De Gaulle. Het conservatieve Franse blad „Pa ris Presse" heeft cle toestand in Frank rijk op de volgende bondige wijze sa mengevat: pDe Nationale Vergadering stelt haar vertrouwen in de heer Pjlimlin. die zijn vertrouwen stelt in generaal Salan, die zijn vertrouwen stelt in generaal De Gaulle, die aeen verlrouiven stelt in de Nationale Ver gadering, maar wacht tot deze haar vertrouwen stelt in hem". 'De regering-Pflimlin heeft inmid dels een programma bekendgemaakt ter versteviging van het Franse re geringsstelsel. Het kabinet zal van daag over de voorstellen beslissen. Het voornaamste punt van Pflim- Hn's ontwerpprogramma voorziet in een systeem, soortgelijk aan dat in West-Duitsland, waarbij de oppositie in het parlement, alvorens de regering ten val te brengen, akkoord moet gaan met een nieuwe premier en een nieuw regeringsprogram (Advertentie) bat goedkoopste goede zongordijn met da slaafjes Om nog onbekende redenen is de radiozender van de Amerikaanse kunstmaan Explorer III, die vorige week was uitgevallen, weer gaan wer ken. HET Meer in ons land wordt beheerst door een zuidwestelijke stroming van koele oceaanlucht, waarin het weer een Wisselvallig karakter hoert met opklarin gen en overdag enkele verspreid voorko mende buien. De temperaturen bereiken hierin waarden, die enkele graden bene den normaal zijn voor dc tijd van het Jaar. In de luchtdrukvcrdeling zijn de afgelopen 24 uur enkele belangrijke wijzigingen op getreden. De depressie bij Schotland Ia verder in diepte afgenomen, terwijl een storing, die gisteren nog bij New Found- land lag, in een versneld tempo naar het zeegebied ten zuidwesten van Ierland 1» getrokken. In Ierland «/elf begon bewol king in de hogere niveaus binnen te drij ven, wat met deze storing samenhangt. De storing zal zich waarschijnlijk tot een vrij actieve depressie ontwikkelen cn het weer bij ons morgen gaan beïnvloeden. De wind draalt naar zuidelijke richtingen en later zal van het westen uit een regenzone on* land bereiken. In eerste Instantie komt er nog weinig verandering in de tempera turen. (Advertentie) Weerdienst London teint: Komende dagen voornamelijk droog; met lange onnige perioden en langzaam op lopende tempe ratuur. Een service v»n de qezamenlijke brouwers van het bette Nederlands» hier een reis van Win btnnon 8 dagen) Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag «n hoeveel uur zonneschijn u voor a s zondag verwacht. Stuur aan 'Het bier ts weer best'. Postbus 2200. Amsterdam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn. Wie het dichtst komt bij meting De Bilt (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis. (Bij meer goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeld). Bovendien zijn er 100 troost prijzen (doosjes bierglazen) Vonge zondag. 1.9 mm neerslag, 0,3 uur 2orv Prijswinnaar Hr. Zonnenberg. Parkweg 9. Almelo. WAT IS IMCOS? Deze International Metereoiogical Consultant Services worden getoid door de RAF-wecrkundigen. die destijds het waar voor de geallieerde operatics voorspelden. VAN ONZE REI2ENDE ROEIANO New York Volgens de Amerikaanse statistieken is Nederland hier op een na d« grootste buitenlandse bierleverancter. 'Dutch beer' is weer best. is wereld-best! BIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij 'Er zit lipstick op mijn bierglas1' Z'j 'Egoïst, bestel dan ook een glas voor mij 3 V 3^ y 17» Is? j! L-ï*' 3 3 '•-.-ij.,, .ifli «(-té Uf Gri la- •C i$C: •Kui T?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1