Industrialisatie- riota Effent Pinay de weg voor de Gaulle Libanese klacht hij V-raad even doden bij ontploffing op raketbasis VS Soustelle voor duizendkoppig eventig verstekelingen aan boord van Joh. van Oldenbarnevelt N.V, Jansen en Tilanus ontslaat een derde van -personeel Kruidenier die inbraak voorspelde kreeg geligk D' HEEL NOORD-AFRIKA fiv DE BRANDING KOELER WEER Mevr. H. Szekely- Lulofs overleden ncident met auto van Nederlandse ambassade emeente-ontvanger van Oude Niedorp gearresteerd YERSEKELACHTE, MAAR: r Stfi VRIJDAG 23 MEI 1958 r KA TOEN WE VERIJGESLOTEN A ENGELAND KIND IN WESTZAAN VERDRONKEN Directeur: H. DE RUIG ZESTIENDE JAARGANG No. 3998 _y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT LIET ziet er naar uit, dat Frankryk in geheel Noord-Afrika voor li ecn ernstige crisis komt te staan. In Algcryc is het op het ogen blik weliswaar vrü rustig, maar zowel in Tunesië als in Marokko hopen dc moeilijkheden voor de Franse regering zich op. Dc twee hoogste Franse diplomaten in deze landen zijn met spoed naar Parijs gereisd op verzoek van dc Franse minister van Buiten landse Zaken. Pleven. Het zijn dc ambassadeur in Marokko, Parodi, en dc Franse zaakgelastigde in Tunis, Bernard. Deze week is het tot incidenten gekomen aan de grenzen van Al gerije met Marokko en Tunesië. Daarbij kwam gisteren het incident te Gafsa, een plaats diep in Zuid-Tunesië. waar de Fransen een vliegveld hebben. In Marokko en Tunesië is uiting gegeven aan de vrees, dat de generaals, die in Algerije de macht hebben overgeno men, Franse troepen dc grenzen zouden laten passeren om Alge rijnse rebellen te achtervolgen. Dé betrekkingen tussen Frankrijk en Tunesië zijn vooral door de enige tijd geleden gedane Franse luchtaanval op het dorp Sakiet Sidi Joessei' verslechterd. Actie Nog niets Eerste slap J .,0p maat*' Terslond terug iiiHiiiniiimiiiiiiHiiiimiiimiiHHiHHiiiHniMininBiiiiiHi Ticaalf mille verduisterd? Aulonummer Kotttraun. wnto a» mmstraat jo Her U5VOO i Poftou» 1112 - Postgiro No. «24519 '- abonnemcnteir. B.30--A9.30 uur •:!.erda,s 1<—18 uur. Jfeleroc US7£H': •«-GrxTcnhiec Huygcnspletn 1 - Telef. 18346" '3 iitnen» Pontbu# i09l Postgiro So, «24367 KJacbtcndjemt: 1836-19.30 u Telel. 362869. bchcflersp etn 3 Postgiro No «24200 Telefoon «570 K-aetatenaienrt na 1730 uur 7314 .Schiedam: Lange Kerkstraat 14 b - Telefoon' 67802 AWnnrmcn-..prti, 61 cent Der weck f 2.95 per maand. 17.90 per Losse nummer» 18 cent Vereohilnt dasrehiks Oordrtcht: IHaxuM" (Geldig tot morgenavond) KOELER. Nu en dan opklaringen, maar ook enkele verspreid voorkomende buien. Matige af en toe krachtige zuid westelijke wind. Iets lagere temperaturen.. Morgen: zon op: 4.35 Maan op: 10.10 onder: 20.33 onder: 0.11 ter Zijlstra is een omvangrijk stuk geworden dat een goed inzicht geeft in het verleden en het perspectief van onze individuele ontwikkeling. Uiteraard is het laatste ietwat specula tief. Wij kunnen er ons niet aan wagen in een artikel ais dit deze nota zo maar te analyseren en te beoordelen. Maar wij willen wel op een aantai aspecten ingaan. De industrialisatie wordt door de mi nister gezien als de grote mogelijkheid om aan onze groeiende bevolking op een klein gebied een bestaan en wel vaart te bieden. Die mogelijkheid wordt voor een be langrijk deel daarom aanwezig geacht omdat Nederland door zijn geografi sche ligging in het één-wordende Euro pa voor industrialisatie niet maar in Nederlands-nationaal verband, maar in Europee» verband geëigend en aange wezen is. Maar die mogelijkheid kan op alle mogelijke wijzen worden belemmerd in haar ontwikkeling tot werkelijk heid. Er zijn grote omschakelingsproble men. Er ii een grote krachtsinspanning voor nodig. Het versterken van onze concurrentiepositie is een zaak van de eerste orde. Het gaat dus niet vanzeif. En het zal niet vanzelf gaan. Al verwacht de mi nister het terecht in de eerste plaats van de veerkracht, het initiatief, het kunnen en het koopmanschap van het bedrijfsleven zelf, er is meer voor no dig. Dat meerdere dat erbij moet ko men, is een zaak van de overheid. Dat is in de eerste plaats het tot star.d brengen van vcstigingsmogelijkheden, het creëren van de industriegebieden, de toegangswegen daartoe enz. Maar in de tweede plaats bevat dat meer dere het bevorderen van de mogelijk heden tot besparingen, die tot de noodzakelijke investeringen kunnen leiden. Het weder instellen van dc investe ringsaftrek is in dezen een eerste stap Maar als wij het omvangrijke pro gramma zien dat de minister ons in grote lijnen schetst, zal er zonder twij fel gaandeweg meer nodig zijn. Mert behoeft nog niet dc klacht van de metaalindustrie over te nemen, dat deze nota de strijdmiddelen die in het voorterrein van de 21ste eeuw nodig zijn, nog niet biedt om toch dui delijk te stellen dat de van socialisti sche zijde gehoorde opmerking ^at uit de prestaties tussen 1952 en 1957 blijkt dat de belastingdruk op het be drijfsleven niet hinderlijk was, on juist is. Als wij moeten industrialiseren en ais de concurrentiepositie moeilijk is en als het op een echte krachtsinspan ning aankomt dan zal daar het fis cale klimaat voor geschapen moeten worden waar de heer A. Borst Pzn. in zijn openingsrede op de jubiknimver- gadering van de Prot.-Chr. Werkge vers om vroeg. Moei ijkheden stapelen Parijs voor zich op Libano.i zal ecn klacht indienen bij de Veiligheidsraad tegen de bemoei ingen van dc Verenigde Arabische Re publiek (Egypte en Syrië) met de opstand in Libanon. Dit is gisteren officieel in Beiroet meegedeeld. Dc Libanese minister van landsver dediging Beidocn is afgetreden. Hij schreef in een brief aan de premier van Libanon, dat de veiligheid in het land niet is verzekerd, aangezien de troepcrr zich uit bepaalde gebieden geheel hebben teruggetrokken. Leeuw In de dierentuin van Mi laan is de 32-jarige Giorgio Leone door de politie gearresteerd omdat hij een leeuw wilde stelen. Hij had een vriend beloofd dit te zullen doen om te tonen dat hij zijn naam teone (leeuw; waardig was te dragen. Op de raketbasis van het Ameri kaanse leger te Middletown in New Jersey zijn gisteren zeven raketten van het type Nikè in een kettingreactie ontploft. Zeker zeven mensen, militai ren en burgers, zijn hij het ongeluk om het leven gekomen. Drie mensen worden vermist. Vijf stukken van ecn raket zijn op een naburige boerderij terecht geko men. Een stuk had de grootte van een autowicl. Van de basis heeft men dc mensen in de buurt herhaaldelijk verzekerd, dat de Nikè-Ajax alleen in tijd van oorlog zou worden afgeschoten en vol komen veilig was. De legerwoordvoer- der zei, dat de raketten geen atoom koppen hadden en dat er geen gevaar van straling bestond. De ontploffing was op 15 km afstand te horen. In een groot gebied zijn de ruiten gesprongen. Na de ontploffing was er een dichte rookontwikkeling. De basis ligt 70 km ten zuiden van de stad New York en behoort tot een groep van tien basissen in het noor den van New Jersey, die bestemd zijn voor dc bescherming van New York. Iemand van de basis heeft meege deeld, dat burgers bezig waren iets aan een raket te veranderen op de lanceer. plaats, toen het projectiel ontplofte en zes andere eveneens tot ontploffing bracht. Om nog onbekende redenen is de radiozender van de Amerikaanse kunstmaan Explorer III, die vorige week was uitgevallen, weer gaan wer ken. WIJ willen nog op een tweede as peet wijzen. De minister is breed voerig ingegaan op liet vraagstuk der regionale industrialisatie. En hij heeft dat probleem niet gezien als alleen maar een probleem van ontwikke lingsgebieden met acute structurele werkloosheid. Hij heeft het gezien als een nationaal probleem. Vestiging van daarvoor in aanmer king komende industrie, vanuit haar eigen aard daarvoor in aanmerking komende industrie, in „overig Neder land" is niet slechts bevrediging van de behoefte daar, maar is ook soelaas voor „het Westen." Immers „het Westen", de randstad Holland, straks ;ok het gebied van het Sioe en wel licht het gebied van Delfzijl, zullen een sterke aantrekkingskracht verto nen voor de typisch Europne Delta- industrieën. Zij worden geënt op de supra-nalionaie economie van het groeiende Europa. Maar daarnaast is ruimte voor in dustrie, die thans vaak nog in de Randstad gevestigd wordt, die niet noodzakelijk aan diep vaarwater en aan andere geografische eisen, die aan de Europese Delta-industrie moe ten worden gesteld, behoeven te vol doen. Deze industrieën moet het aantrek kelijk gemaakt worden zich over ove rig Nederland te verspreiden. Die aantrekkelijkheid wordt verge makkelijkt door de aanwezigheid van voldoende arbeidskrachten. Maar om van het aantrekkelijke tot het reali seerbare te komen moet overig Ne derland worden opengelegd. Door goe de land- en waterwegen door indus trieterrein, door faciliteiten bij de bouw van fabriekshallen e.d. De nota besteedt aan dit alles veel aandacht. Zij is een goede inleiding voor de totstandkoming van een in- dustrlalisatiepolitiek voor de komende vijf jaar als inleiding op de omscha keling van Nederland tot een van de grote volwaardige industriegebieden van West-Europa. Aanleiding tot het gevecht bij Gafsa was het opstijgen van vier Franse Mistral-straaljagers (die een dat te voren op dit vliegveld waren geland) tegen de orders van de Tunesische autoriteiten In. Er ontstond een vuur gevecht tussen Franse en Tunesische militairen, waarbij echter geen sfachi- offers vieien. (Er werden dus geen bommen afgeworpen, zoals eerder was gemeld). De Tunesische ambassadeur in Washington heeft van zijn regering opdracht gekregen de Verenigde Naties op de hoogte te brengen van de „ge vaarlijke ontwikkeling in Zuid-Tu- nesië'.' President Bourguiba van Tunesië heeft in een radio-toespraak Frankrijk opnieuw gevraagd zijn troepen uit Tu nesië te willen terugtrekken. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over dc houding van het Franse leger in Tunesië. Voor de Noordafrikaanse kust is in middels door dc Franse marine het Italiaanse schip „Mina" aangehouden, dat naar Tunis onderweg was met negen ton wapens en militaire uitrus ting aan boord. Het schip was afkom stig uit Joegoslavië. Volgens een Franse militaire woordvoerder waren de wapens van Amerikaanse oorsprong en bestemd voor de opstandelingen in Algerije. Een rechtse beweging van oud-strij ders in Algerije heeft de Franse op perbevelhebber in Algerije, generaal Salan, verzocht, dc kampen van Alge rijnse opstandelingen in Tunesië te vernietigen. De oud-strijders vroegen Salan „alles te doen om het Algerijnse bevrijdings front zeer snel op te ruimen door een operatie te beginnen ter vernietiging van kampen van bet bevrijdingsfront in Tunesië". Het gevaar van interna tionale reacties zou niet groot zijn, al dus de beweging, daar de Franse rege-- ring geen verantwoordelijkheid voor de operatie zou dragen en er ook geen sprake zou zijn van omverwerping van de regeringBourguiba. Er is intusen nog niets, dat wijst op een heling van de breuk tussen de op standige leger-autoritelten in Algerije en de regering in Parfjs. Het „comité voor openbaar welzijn" in Algiers heeft bekend gemaakt dat het zijn campagne om generaal de Gaulle aan de macht te brengen tot het moederland zal uitbreiden. In Frankrijk was de enige belang rijke gebeurtenis met betrekking tol de crisis het bezoek van de conserva tieve leider Pinay aan generaal de Gaulle in diens woonplaats te Colom- bey-les-deux-Eglises, om hem te vra gen zijn persoonlijk gezag aan te wen den om de normale betrekkingen te herstellen. Pinay, die het contact geheel op eigen initiatief had genomen, verklaar de na afloop van het gesprek dat de generaal zich „zeer ontvankelijk en beminnelijk" had getoond. Naar ver luidt zou de Gaulle Pinay hebben mee gedeeld onder de huidige constitutio nele omstandigheden de teugels niet in handen te kunnen nemen. De conservatieve leider heeft latei- premier Pflimlin verslag uitgebracht van zijn onderhoud met de Gaulle. Waarnemers zien in de poging van Pinay de eerste stap tot het aangaan van betrekkingen tussen de regering en de generaal. Verscheidene politieke waarnemers in de Franse hoofdstad zijn er van overtuigd, dat De Gaulle bepaalde voorwaarden heeft gesteld voor ecn eventuele verlening van goede dier; sten tussen Parijs en Algiers. Daarbij meenden zij echter ook, dat de voor waarden van De Gaulle vermoedelijk onaanvaardbaar zijn voor het kabinet. Het Franse kabinet zou vanmiddag bijeenkomen om zich in principe uit (Van onze Haagse redacteur) Het ni.s. Johan van Oldenbarnevelt dat met 1200 repatriëren den uit Indonesië op weg is naar Nederland en op 10 juni te Amsterdam wordt verwacht, blykt niet minder dan zeventig verstekelingen aan boord te hebben. ÏJEFTIG tr.el i'e armen zwaaiend O. spreekt Jacques Soustellede gaullistische ex-aouverneur van Algerije, in Oran (West-Alge- nje) een menigte van naar schat ting honderdduizend mensen toe, Soustelle, na de „staatsgreep" in Algiers uit Parijs naar Noord- Afrika ontsnapt, speelt achter de schermen een grote rol en irordt overal met groot enthousiasme ontvangen waardoor de Franse regering hoopt de crisis in Algerije het hoofd te kun nen bieden zonder haar lóevlucht be hoeven te nemen tot De Gauile. Ais het ontwerp wordt aanvaard zal het voorstel waarschijnlijk dins dag bij de Assemblee worden inge diend. Als een der weinige afgevaardigden die zich openlijk hebben uitgesproken tegen een bewind van generaal De Gaulle, heeft ox-premier Pierre Men- dès-France gisteren verklaard dat een eventueel voorstel tot parlementaire procedure-wijziging waarbij een nieu we premier en zijn programma moeten worden goedgekeurd alvorens ecn re gering ten val mag worden gebracht, pp maat is gemaakt voor een man als De Gaulle, Mcndès-Francc achtte zulk een wijziging daarom ongewenst. te spreken over de grondwetswijziging richtingen. EEN oceaanstonng, die gisteren nog san kleine omvang was,, nam in de afge lopen nacht mei in diepte toe en bereikte met een luchtdruk in de kern van 982 mb de Ierse Zee. De depressie veroorzaakte in de nacht plaatselijk enige regen. Daarna breidde een gebied met opklaringen zich over ons land uit. liet koufront van de de pressie zal hedenavond met enkele buien voorbijtrekken, waarna koelere iurhl bin nenstroomt. die langs een grote omweg uit de omgeving van IJsland wordt aange voerd. De depressie zal waarschijnlijk, na eerst in snelheid te vertragen, zich lang zaam naar dc Noordzee verplaatsen. Mor gen zullen in de koelere en drogere ma ritieme lucht weer opklaringen voorkomrn en enkele verspreid voorkomende buien. De vrind memt toa uit zuidwettelijke (Van een onzer verslaggever») gedaan op de commissaris van de Ko- De directie van de N.V. Jansen en j ningin in Overijsel om de voor het plaatsje Vriezenveen noodzakelijke maatregelen te nemen. Een deel van de eerder ontslagen werknemers van Jansen en Tilanus werkte reeds aan ruilverkavelingswerken. Gepoogd zal worden meer gelden voor deze wer ken te verkrijgen, zodat althans een deel van de arbeiders tijdelijk op de aanvullende werken te werk zal kun nen worden gesteld. In officiële kringen in Den Haag heeft dit enige bezorgdheid verwekt, niet in de laatste plaats omdat de meeste verstekelingen geen geldige papieren hebben. Vanwege het departement van Jus titie is dan ook via de Wereldomroep een waarschuwing uitgegaan naar Indonesië, Met evacuatieschepen uit Indonesië, aldus de radioboodschap, zijn ook tien tallen verstekelingen, die niet in het bezit waren van geldige Nederlandse papieren, herwaarts gekomen. Tot nu toe is een aantal hunner niet teruggezonden om in elk geval afzon derlijk te kunnen beoordelen of er ondanks hun onregelmatig vertrek uit Indonesië voldoende aanleiding was sommigen van hun verblijf in Neder land toe te staan. Het aantal verstekelingen neemt echter snel toe. Dit maakt het nood zakelijk, vooral ook om geen onbillijk heden te begaan jegens de velen die uit Indonesië aanvragen om toelating hebben ingediend en het antwoord erop nog wachten, het aanvankelijke standpunt te herzien. In verband hiermede, zo werd ver der In deze radioboodschap gezegd, wijst hei departement van Justitie met grote nadruk op de regel dat zij die alt- verstekelingen pogen toegang tot Nederland te verkrijgen, hier niet worden aanvaard en terstond naar Indonesië zullen worden terugge zonden. Het is nu nog de vraag of ook de verstekelingen van de Johan van Oldenbarnevelt reeds onder deze nieuwe maatregelen vallen. Ten departemente wordt hierover nog beraad gepleegd. Hetzelfde kan gezegd worden van de verstekelingen aan boord van het m.s. Oranje dat op 13 juni in Amsterdam wordt verwacht. Ook ten aanzien van reeds vroeger hier te lande aangekomen versteke lingen zijn nog geen definitieve beslis singen genomen. Gisteren, 22 mei, is te Amsterdam op bijna 59-jarige leeftijd plotseling over leden de schrijfster mevr. H. Szekely Lulofs. Mevr, SzekelyLulofs werd 24 juni 1899 te Soerabaye geboren en groten deels in het toenmalige Nederlands- Indiè opgevoed. In 1930 repatrieerde zij met haar echtgenoot, de planter en schrijver Laszlo Szekely riaar Europa en woonde tot 1938 in Boedapest. Daar na kwam zij naar Nederland. Van haar hand verschenen vele wer ken over het leven in de Tropen en in Hongarije, o.a. „Rubber" (dat ook voor toneel en film is bewerkt), „Koelie", „Emigranten", „De andere wereld", „De Hongertocht", „Het laatste be drijf" en „De kleine Strijd". Nederland verliest in haar een voor treffelijk schrijfster, wiar van adel en geest getuhgende romans even boeiend als rijk aan liefde zijn. Naar aanleiding van het feit dat de Nederlandse ambassadeur in Londen niet had willen afzien van de diplo- matieice onschendbaarheid met be trekking tot een auto van de Neder landse ambassade die betrokken was bij een ongeluk waarbij een Brits on derdaan om het leven kwam, heeft het Labour-parlementslid Albert Hunter de minister yan Binnenlandse Zaken verzocht om een onderzoek naar de regelingen inzake beroep op diploma tieke onschendbaarheid door automo bilisten in Engeland. Do onderstaatssecretaris David Kan ton antwoordde dat er op dit punt geen regelingen bestaan. De beginselen van diplomatieke onschendbaarheid, aldus Renton, zijn ook op overtredingen van toepassing en de minister ziet geen aanleiding voor een onderzoek. Hunter zei dat een imvoner van zijn kiesdistrict kortgeleden was doodge reden door een auto van Nederland se ambassade die een 1 f naar het vliegveld bracht. Tilanus heeft zich genoodzaakt gezien haar katoenweverij te Vriezenveen te sluiten. Als gevolg van deze maatre gel zullen 260 werknemers worden ontslagen. Vanmorgen hebben de ver tegenwoordigers van de vakbonden deze ontslag-zaak met de directie va» het bedrijf besproken. De directie heeft als motief voor haar ingrijpende maatregel opgegeven, dat de afzetmoeilijkheden zich do laatste tijd opstapelden. De verkoop der produkten, in het bijzonder naar Indonesië liea steeds verder terug. Vorige week moest reeds aan 70 werk nemers ontslag worden aangezegd en thans is dit nieuwe massale ontslag gevolgd. De katoenweverij werkte de laatste tijd in loon voor de N.V. Rigtersbleek te Enschede, doch om zeer grot» ver liezen te voorkomen heeft deze het contract moeten beëindigen. Wanneer de katoenweverij gesloten zal zijn, heeft de N.V. Jansen en Ti lanus alleen de zijdeweverij en de tri cotageafdeling nog in bedrijf. Het aan tal ontslagen betreft een derde van het personeel. Het ontslag betreft v.n.L gehuwde wevers. Maar ook de bezetting van het kantoor zal worden ingekrompen. Reeds heeft dc directie van de on derneming het initiatief genomen om de gevolgen van de maatregel zo veel mogelijk te verzachten. Een beroep is Mr. dr. M M. L. Saveiberg, amb tenaar van de buitenlandse dienst der 3de kJasse. is benoemd tot buüenge- woon en gevolmachtigd ambassadeui in de republiek Uruguay. Advertentiej O ELI C I O U S (Van onze correspondent) In de kleine gemeente Oude Niedorp is grote opschudding verwekt door de arrestatie van de gemeente-ontvanger J. S. Deze wordt ervan verdacht iït de gemeentekas een bedrag van rnhn f 12.000 te hebben verduisterd. De verduistering kwam aan het licht toen ambtenaren van het verificatie- bureau van de Vereniging van Neder landse Gemeenten hun viermaande lijkse routine-onderzoek kwamen doen. Ook bij de r.-k. stichting Gezinszorg, waarvan S. penningmeester was, zou den zich moeilijkheden hebben voor gedaan. S. was sinds 1 augustus 1946 in dienst van de gemeente Oude Njedorp, Naar hij beweerde was hij drie jaar gele den in financiële moeilijkheden geko men. Hij kwam er toen toe voor de gemeentekas bestemde gelden niet te boeken en het geld te eigen bate te gebruiken. Het was de bevolking in de omtrek de laatste tijd opgevallen, dat S. nogal royaal leefde. De rijkspoli te in Heer- hugowaard, die de arrestatie heeft ver richt en ook de zaak in onderzoek heeft, heeft nog niet kunnen vaststel len of er nog iets van het verduister de bedrag over is. (Van onze correspondent) Gistermiddag is het 1 li-jarig zoontje Albert van de familie Rer.sen, te "West- zaan, al spelende in de sloot geraakt en verdronken Mej, A. de Vries van de EHBO en dokter Goede hebben ruim een uur ge tracht met kunstmatige ademhaling de levensgeesten op te wekken, doch dit mocht niet meer baten. HET rustige Zuidbevelandse dorp Yerseke verkeerde gistermorgen in grote opschudding. Nu eens niet door problemen van de oestercultuur of een uitspraak van de commissie van dertien, doch doordat inbrekers hun slag hadden geslagen in een juweliers winkel aan de Langeviele, Gouden sieraden en gebruiksvoor werpen ter waarde van ruim 7000 namen zij mee en tevens leegden zij de kassa. De zilveren voorwerpen, die minder waarde hebben, lieten zij onaange roerd in ue vitrines achter. De diefstal werd ontdekt, toen de vrouw van de juwelier des morgens de melkboer wilde betalen, doch de kasea leeg vond. Niemand in dit door en door eer- achterdocht uit. Doch toen de inbraak iijke dorp had ook maar ooit ge dacht, dat in hun gemeende zou worden ingebroken. Met uitzonde ring dan van één man, die vorige week aan zijn vrouw en zijn moeder vertelde, dat er vast en zeker zou worden ingebroken bij de juwelier, die een paar huizen verder woont. Het was de kruidenier Jasperse, die bij zijn moeder in de zaak werkt en tijdens zijrr werkzaamheden had gezien, dat een onbekende man op verdaente wijze in de etalage stond te snuffelen en ijverig aantekeningen maakte, De kruidenier vr-" e 'vde het niet en noteerde voor 't-rheid het nummer lan de auto, ice de on bekende man was gekomen. De vrouwen lachten hem om zijn bekend werd, was het de beurt aan de kruidenier om te lachen en triomfante lijk kon hij het nummer van de door hem gesignaleerde wagen aan de po litie overhandigen. Het was toen voor de politie een koud kunstje de eigenaar van de auto, de stratenmaker J. W. uit St. Willi— brord in Noord-Brabant te arresteren. De man werd overgebracht naar Yer seke en daar ingesloten. De buit was echter niet te vinden en de man ontkende aanvankelijk. Doch voor het aangevoerde bewijs materiaal, dat mede in de juweliers winkel werd verzameld, moest hy door de knieën gaan. Hij bekende de dief stal en wees eveneens de bergplaats in zjjn woning aan, waar de goederen waren verstopt. Hoewel het voor de politie vast staat, dat hij een of meer handlangers moet hebben gehad, blüifc hij dit ten stelligste ontkennen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1