Pinksterteest- Zendingsfeest Sow j et-onderzeeër vernietigd door Argenti nen Tegenspraak van Russen Trouw-mars Thans: 2000 deelnemers Lied om met Pinksteren te zingen Rv.d.A. kondigt actie aan tegen staatssecretaris Moorman BOOT KAPSEISDE: VIER SOLDATEN OMGEKOMEN Bij opruiming van brug nabij evenaar Onbekend vliegtuig schoot op Britse duikboot NI El'WE SLAG VOOR ERANSE REGERING Ook een nationaal comité TEGEN cle Gaulie Pflimlin: We moeten haast maken M MR. KRANENBURG VRAAGT ONTSLAG Als represaille tegen KVP Aanhanger schoot los: meisje dood, 3 gewonden Incident voor kust van Australië r ZATERDAG 24 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3999 v_ J Directeur: II. DM RL"KJ V-J Hoofdredacteur: Dr. J. A. I-I, J. S. BRUINS SLOT Bovendien is het de laatste dagen steeds duidelijker geworden da: de legerleiding in Frankrijk zelf het standpunt van de militairen in Algerije deelt. Het wordt in Panjs niet onmogelijk geacht, dat de regering-Pilim- Iin in het komende weekeinde een officiële afgezant naar de Gaulie zal zenden om met de generaal te spreken over de mogelijkheid dat deze optreedt als bemiddelaar tussen Parijs en Algiers. Het is eenter niet waarschijnlijk, dat dc Gaulie een opdracht van de huidige rege ring zal aanvaarden. Ontkend Machteloos V. J J Koop een „Sunny Seat' om lekker lui ie luieren Spelevaren? tssMJLJu—f±£JtJi_fUMMJO _s gfoningen déalerslijst op aanvraag Koticraain. uur itte üc Aimatruji ju leici IISYOO t4 ii Postbus na - Puslgtro No. 424519 is.uichtcn(iici:»i abonnementen, lü 3o—enn r- u iö u^r. Tcleioon 1A5700 f.Gra»enh»ïc- riininwplcm 1 Telcf. 183467*.3 UJnem Postbus 10'); Postgiro No. 4.'4867 o.lochtcndiciJAt )88!>—iq 30 u Iele? 3B236B ^cnorsp'em 3 Post^ro No 424208 Vel^n 4370 tv «ichiendien^t na l<.3ü uur 7314 1 Kerkstraat 34 b - Telefoon 67882 -prijs 6: cent per «eek f 2,67 per -naand, f7.30 per Losse nummer» 15 cent Ver-whimi flaseliiks Dordrecht- Schiedam: Abonncmen f.vartniü. (Geldig tot vanavond) IETS LAGERE TEMPERATUREN Nu en dan opklaringen, maar ook enkele verspreid voor komende buien. Matige, af en toe krachtige wind, voor namelijk tussen zuid en zuidwest. Iets lagere tempe raturen. Morgen: zon op: 4.31 onder: 20.40 Maan op: 11.23 onder: 0.42 JE staat onwillekeurig een ogen- J blik te beven, wanneer je die Isvce woorden aan clk.wu vastspijkert, Zending en feest. Alsof Zending in de ze hachelijke tijd ook nog maar iets te maken heeft met feestvieren' Wan neer we nu aan de Zending denken kunnen we allerlei dingen m onze geest roepen. We kunnen spreken van de heldhaftige poging van /endingsar- bciders om ondanks .dies toch voort te gaan. We kunnen spreken van gro te teleurstelling om hel feit. dat zen- dingsarbeid in allerlei landen van dc wereld meer en meer onmogelijk wordt. We kunnen gewagen van de verlegenheid van de Kerk. die niet meer weet waar en hoe m de/e periode van dc wereldgeschiedenis zich nog kan kwijten van haar /endings roeping Maar het schijnt een volstrek te onmogelijkheid om het woordje feest" od de lippen te nemen. Zending cn feest hebben minder dan ooit met elkaar te maken. •t j S dat waar" Mag ik dat zo zeg- 1 gen? Ben ik op die timmer niet xruvvchjk ondankbaar? Moet ik mij zelf op dit punt met ernstig corrige ren? Want op een of andere manier behoren ze toch onlosmakelijk bij el- Kander en het. geheim van de bind stof, die ze aan elkaar vastlijmt, moet schuilen en schuilt ook in dat ande re woord: Pinksteten Er is vele eeuwen geleden iets ge beurd in Jeruzalem, er is het geluid van een strrmvvind gehoord cn er zijn vurige tongen ge/icn. Dat was met zo maar een toevallige gebeurtenis, iets wat aan dc mensen die toen leefden als een verrassing te beurt viel. dat was diep geworteld, dat had geweldige ach tergronden. Daarachter school heel het j Generaal Salan zei tot een menigte Generaal Salan kiest definitief voor de Gaulle I JE hoop op verzoening tussen Parijs en Algiers is vrijwel de bo dem ingeslagen. Generaal Salan, de opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten san wie de regcring-Pflimlin alle burgerlijke en militaire bevoegdheden in dat gebied heeft gedelegeerd, heeft gis teren openlijk opgeroepen tot vorming van ccn „regering voor open baar welzijn" in Frankrijk onder generaal de Gaulie. Volgens een woordvoerder van Salan betekent dit, dat de generaal nu .definitief stelling heeft genomen'. Tot dusver had hij alleen uiting gegeven aan zijn hoop op vorming van een bewind onder de Gaulie. De socialistische, christen-democra iische (MRP), radicale, radicaal-ge zinde cn andere partijen in Frankrijk hebben de oprichting van 'n „nationaal comité voor republikeinse actie en ver dediging ter ondersteuning van de regering" aangekondigd, om het aan het bewind komen van generaal dc Gaulie (e voorkomen. bestuur over Frankrijk te aanvaarden, aan het hoofd van de regering. Er ic vrijdag aan de hoogste verdie ping \an het regeringsgebouw te Al giers een lotharing.» kruis, het symbool van de Gaulles strijdkrachten tijdens de tweede wereldoorlog, aangebracht. Voorts werd in doek de „V" van vlc- i torie aan het gebouw bevestigd. verlossingswerk, dat Jezus Christus had volbracht. Hot Kruis wal er ge weest. de Paasniorgen was er ge voor het gebouw, dat men met het kiuis wil zeggen, dat ..wij allen naar Frarrkriik zullen terugkeren en ben donderdag met generaal dc Gaulie heeft gesproken, zou er na zijn bezoek bij premier Pflimlin op hebben aange drongen. geen tijd meer te verliezen bij het overdragen van de leiding aan de Gaullc. Aangezien alleen deze het gezag van Parijs in Algerije zou kun nen herstellen. De Gaulie zou Pinay hebben meege deeld, dat hij niet van plan was „dc kastanjes uit het Algerijnse vuur te halen voor Pflimlin of een tot machte loosheid gedoemd regeringsstelsel". Hij herhaalde dat hij bereid was de volledige verantwoordelijkheid van het Het ministerie van Buitenlandse Za ken in Parijs heeft officieel ontkend, dat generaal Lorillot, de nieuwe chef staf. naar Algerije is gegaan om daar het contact met de leger-antoriteiten te herstellen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pleven, heeft vrijdagmiddag een lang onderhoud gehad met de Franse diplomatieke vertegenwoordi ger in Tunesie en Marokko. Er is hoofdzakelijk gesproken over do kwes tie van de aanwezigheid van Franse troepen in Marokko en Tunesië, die de iaatste tijd de hoofdoorzaak is van ce spanning tussen Parijs enerzijds cn Ra bat en Tunis anderzijds. Gistermiddag hebben twaalf vlieg tuigen in de iucht boven het gebied van Clermont Ferrand tweemaal in een formatie gevlogen, die het iotharingse krfiis voorstelt. Naar verluidt waren de vliegtuigen afkomstig van de basis Aulnat. bij Clermont Ferrand. Argentijnse torpedobootjagers heb ben in de Golf van Nuevo, voor de Ar gentijnse kust, vier dieptebom-aan. vallen uitgevoerd op een onbekend ge. bleven onderzeeboot. Aangenomen wordt dat de betrokken onderzeeboot zwaar tverd beschadigd of tot zinken werd gebracht, want na de aanvallen verspreidde zich een grote olievlek op het water. Dit heeft de Argentijnse president Fiondizi gisteren op een inderhaast te Buenos Aires bijeengeroepen perscon ferentie meegedeeld. Uit Londen en Washington is ver nomen dat het hier geen Britse of Amerikaanse onderzeeër betrof. In Londen is men van mening, dat in dien een onderzeeboot uit een van de Westerse landen tot zinken was gebracht hiervan reeds officieel ken nis zou zijn gegeven. Dit is echter met gebeurd. Men is derhalve ge. neigd te veronderstellen, dat de onderzeeboot, die door de Argentij nen werd aangevallen, afkomstig moet zijn geweest van achter het IJzeren Gordijn. Volgens Reuter heeft een radiozen der te Buenos Aires gisteren gemeld, dat de aangevallen onderzeeër tot dc Russische marine behoorde. Dit zou zijn meegedeeld door de vlootbasis van Puerto Madryn, Plaatselijke nieuws bureaus zijn er niet in geslaagd van de necst, en daarom kon dat geschieden,l!aar 7u'lpn reggen dat Algerije altijci daarom werd die stormwind gehoord. j*rans zyn cn clat Frankrijk groter Je kunt van de wereldgeschiedenis allerlei dingen zeggen. Jc kunt zeggen dat zij het domein geweest is cn nog steeds is van spanningen, oorlogen, onrecht, slavernij, verschrikking cn met angst. Dat alles kan jc zeggen, maar i worden gevoerd. zal zijn". Eer. van dc ondervoorzitters van het „comité van openbaar welzijn van ge heel Algerije", Delbccque, zei tot de menigte, dat er geen onderhandelingen de regering van Pflimlin zuilen je zult er altijd dit bij moeten zeggen, dat zij ook het domein is waar het kruis gestaan heeft, waar liet graf is Premier Pflimlin heeft gisteravond voor de Franse radio en televisie ge waarschuwd dat „ernstig gevaar" 1 dreigt wanneer het parlement de voor opengebroken. waar mensen heel een- j Jt ,de grondwetswijziging van de voudigc mensen zijn opgetild tot cenjhanè wiisl vmmlln heeft aan de wU- nieuw leven, een leven waarin de j 7ijir{nr tie vertrouwenskwestie verbon- Gcest van Jezus Christus hen in zijn i ,]cn. handen nam. En daarom is het feest' r»e grondwetshervorming I* gericht cn dat feest zal nooit eindigen, totdattegen zowel extreem links als extreem het zal overgaan in het grote Feest tan net Koninkrijk. c ANUIT het Puikstcrwonder gezien j rechts, aldus de premier. „Binnen en kele dagen" dienen de wijzigingen een feit te 7 ij li. „wil de republiek op wet tige wijze worden versterkt" 1 AïNUi i net viiiKstcrwoncier gezien winen de burgerlijke vrijheden V is dc Zending dus nog altijd een j redden cn voorkomen dat de natie blij gebeuren. Zij behoort bij de Kerkwordt verscheurd", aldus Pflimlin. Wij zij behoort bij elke gelovige. De moeten haast maken. De volgende Geest doet allerlei heerlijke dingen in het hart van de gelovige. Hij leert hem bidden, Hij leert hem telkens weer op nieuw dc toevlucht nemen tot Jezus Christus. Hij maakt hem tot een nieuw mens, maar al die dingen samen ztjr. opgenomen in het plan, dat God nu eenmaal met ons allemaal heelt, en dat is dat wij de boodschap van het evangelie deze onrustige, kokende we reld indragen, „tot aan de voleinding der eeuwen." We kunnen zeggen dat dat een zwa re opdracht is, vooral nu. in onze da gen, maar we kunnen ook /eggen, dat het juist die opdracht is. dtc ons le ven zinvol, levenswaard maakt. We zullen haar moeten volbrengen in on ze dagelijkse contacten, overal waar we maar in aanraking komen met medemensen, we zullen op een of an dere wijze het ook samen moeten vol brengen in dat moeizame doen. dat wij zendingswerk noemen. En dat zendingswerk is geen last. maar een zegen, geen moeten maar een mogen. Het is ook niet menselijk gestumger, armzalig gepruts. Het zit vol van fouten maar er is iets in. dat ver boven ons denken en kunnen uit gaat. Heel diep verborgen achter ons zendingswerk zijn de tastende handen van Jezus, die zich uitstrekken naar hen die in verblinding gevangen zijn. Achter wat wij „ons" zendingswerk noemen, is de stuwing van de Heilige Geest, die door ons stamelen heen do den tot leven roept. Als wc dat niet w'isten, zouden we beter hot gehele werk kunnen opgeven en moedeloos neervallen. week nmeten de wijzigingen worden aanvaard, om de regering van de repu bliek gezag te geven en duurzaam te doen zijn. De conservatieve leider Pinay die AAR nu we dat wel weten, nu is Zending een feest, het feest van het weten dat we meer zijn dan we Fin. omdat Hij ons in zijn handen heeft, dat we ook meer kunnen dan we kunnen, omdat Hij deuren kan openstoten, waartegen wij machteloos zouden opbonzen. Pinksterfeest is het feest van het blijde geloven, dat er ook in het onstuimig wereldgebeuren van onze dagen een kracht is, die ons meestal ontgaat, de kracht van Hem die met heel dat gebeuren een bedoe ling heeft en die het dienstbaar zal maken aan zijn plan. In tal van landen van de werelc wordt ons zendingswerk onmogelijk Poorten worden voor ons gesloten. God brengt ons de verrassing, dat desniet temin het evangelie ook achter die ge- TViOG een weck scheidt ons I l van dc Trouw-mars in Amsterdam. Het aantal deel nemers is thans de t w e e- duizend gepasseerd. Da gelijks komen aanvragen om inlichtingen by ons wan» dclsecrctariaat binnen. Het devies blijft onveranderd: stel uw inschryving niet uit tot de laatste dag Schrijf zo spoedig mogelijk in voor deze voettocht door Het bloeiende Ai» sterdamse Bos. Dan bent u van een bijzonder vlotte start verzekerd. Wek vrienden en bekenden op aan deze populaire voettocht deel te nemen. Een speciale regelingscommis- sie onder leiding van de heer K. W. Vink zorgt voor het opstel len van de ruim 300 groepen. De regelingscommissie Is hoofdzake lijk samengesteld uit leden van de wandeisportvereniging D.V.O. uit Huizen, die in uniform zal verschijnen. Algemeen marsleider is de heer J. J. van der Ent, voorzitter van de afdeling Am sterdam van dc N.C.W.B., die samen met dc heer P. Grund, technisch functionaris van deze afdeling, dc pareourscn uitzet. basis en van het hoofdkwartier van dc kustwacht opheldering te krijgen. President Frondizi verklaarde gis teren. dat de aanval gedaan werd op „°en snelle onderzeeër". Dit wijst er volgens vlootdeskundigen zo goed als zeker op, dat het een Russi sche duikboot was, omdat alleen de sovjets een operationele vloot van onaerzeeers met grote snelheid be zitten. Naar president Frondizi meedeelde ontdekten de torpebootjagers tijdens een oefening met hun „geruispeilers" de onder water varende onderzeeboot binnen de territoriale wateren van Ar gentinië, De torpedobootjagers voerden ach tereenvolgens vier dieptebom-aanval len uit. Tijdens een van de aanvallen werd een periscoop waargenomen. Na de aanvallen werd een olievlek ont dekt. Daarna is tot donderdagmiddag door de jagers nog naar de onderzee boot gezocht, maar deze werd niet meer ontdekt. Toen men de Russische militaire at taché in Argentinië om commentaar vroeg, barstte hij in lachen uit en zei: „Het is pure onzin". De Russische am bassadeur in Buenos Aires wilde geen commentaar geven op het incident Dc staatssecretaris van Oorlog mr. F. J. Kranenburg heeft heden aan H.M. de Koningin verzocht, hem ontslag te willen verlenen uit zijn functie. Hij verzoekt dit ontslag op grond van het feit, dat hem bij de behandeling van de begroting van Oorlog 11)58 in de Eerste Kamer der Sfaten-Gene- raal gebleken is, dat er een on voldoend breed vertrouwen is in de voortzetting van zijn functie. DIE licht geeft aan het oog, het oor gehoorzaamheid, neerdalend van omhoog de voeten voorwaarts leidt; die adem aan de borst, taal aan de lippen leent, die water uit de rots en vuur slaat uit de steen; die vliegt gelijk de wind, wie weet waarheen Hij gaat, en door een wiegekind de vijand wederstaat; die als een stormvlaag woedt en als een vlam verzengt, 1 die als een vogel broedt, de kiem tot leven brengt; die God het spoor bereidt, der mensen laatste hoop, dc Tegenwoordigheid in Avondmaal en Doop; die Christus heeft gekroond en dreef in de woestijn om waar de ongeest woont écn cn al Geest te zijn; die aan het offer kracht, de liefde leven geeft, die Jezus in de nacht overgegeven heeft: die Adam in den hof heeft Eva toevertrouwd, die geeft aan het geloof dat het den Heer aanschouwt; het is en altijd weer zal zijn dezelfde Geest die leeft en die regeert: God op het Pinksterfeest! v. d. GRAFT. (Van een onzer verslaggevers) De politieke strijd tussen de twee grootste regeringspartijen is door en kele uitlatingen van de voorzitter van de P.v.d.A in een nieuw stadium ge komen. De heer Vermeer heeft nl. aan gekondigd. dat de P.v.d.A. als repre saille voor de houding van de KV.P- Eerste Kamerfractie tegenover slaata- secretaris Kranenburg een aanvat zal gaan doen op dc staatssecretaris voor de marine, vice-admiraal Moorman. Enige tijd geleden werd door dc P.v.d A. in de Tweede Kamer bezwaar gemaakt tegen ae lasten, die het vlieg. sloten poorten zijn weg blijft vinden, cn dat Jezus Christus voor geen ge sloten poorten halt houdt. Wanneer de herdenking van het Pinksterwonder ons die dingen weer even in hun vol le grootheid laat zien, dan wordt zij inderdaad tot een feest, het feest van de Kerk, die tegen storm en onweer m durft belijden: Christus is Overwin naar! J. H. BAVINCK. EEN batter ij A mei ikuan.se ge leide projectielen van het type Nike. langs de autoweg van Frankjort naar Mannheim in West-Duitsland. Het Amerikaan se leger doet weinig geheim zinnig met de raketien en een ieder die dit wil kan van deze moderne wapens clan ook een plantje maken. Deze foto iverd aenomen in dc omgeving van Darmstad'. (Aricertentie) Slr«ce«*Zutphnii*T«l. K 6750-4979 Gistermiddag heeft een aanhangwa gen, die op de Viaductweg tc Maas tricht was losgeslagen van een vracht auto van een circus, vier kinderen ge grepen, van wie drie uit het gezin Ge- rardu, wonende aan dc Burgemeester Bauduinstraat te Maastricht. Een 13- jarig meisje werd op slag gedood, haar 10-jarig zusje en haar 6.jarig broertje werden gewond. Het 19-jarige meisje Breisach. wonende Lenculenstraat in Maastricht, werd ernstig gewond. (Van een onzer verslaggevers) VIER militairen zijn gisteravond omstreeks halfzeven verdronken in de Oude Rijn bij Herwen en Aerdt in dc Achterhoek. Twee andere soldaten raakten bewusteloos. Zij konden echter met behulp van kunstmatige ademhaling bijgebracht worden. Voor levensge vaar bestaat geen vrees meer. Het ongeluk gebeurde toen een viel kapseisde. Aan boord bevon den zich 19 man, hoewel het vaartuig maximaal slechts vijftien per sonen kan dragen. De namen van de verongelukte mili tairen zijn: (allen dienstplichtige sol daten) Ph. Lijdeckers, 's-Gravenhagc, 21 jaar; .1. Hietvcld. Vorden (Gld.), 21 jaar: J. J. M. Gunüisbergcn. 's-Herto- genbosch. 21 jaar en K. Dekker, 's-Gravenhagc, 2i jaar. De stoffelijke overschotten zijn over gebracht naar het gewestelijk militair hospitaal te Arnhem, waarheen ook de twee gewonden, sgt. eerste klasse A. G. Arts. 40 jaar uit 't Harde (bootcom- mandant) en dienstplichtig soldaat A. W. van der Lee, 21 jaar, uit Oss zijn vervoerd. Dc familieleden zijn gewaar schuwd. De militairen maakten deel uit van een detachement van het 41e geme- bataljon uit Nunspeet. Zij zijn in het dorp Herwen en Aerdt gelegerd om een oude bailey-orug over de Oude Rijn, die de dorpen Aerdt en Babbe- rich verbindt, op te ruimen. Op deze plaats moet een nieuwe brug gebouwd worden. Aanvankelijk zouden de werk zaamheden gisteren beëindigd wor den. De militairen zouden dan te vens met groot verlof zijn gegaan. Omdat het werk echter nog nipt helemaal klaar was, moesten de mannen nog een dag langer tot vandaag in dienst blijven. De toedracht van het ongeluk is nog niet geheel duidelijk geworden. Van enkele zijden werd verteld, dat de mi litairen met het bootje, dat de genie toebehoorde, aan het spelevaren wa ren, De Legervoorlichtingsdienst heeft dit echter uitdrukkelijk tegengespro ken. Volgens deze dienst waren de mi litairen bezig reparatieuerkzaamheden aan dc brug te verrichten. Aangezien de bootcommandanl zelf gewond werd en een shock opliep, kon hij vannacht nog niet gehoord worden. De Kon. Marechaussee heeft de zaak in onderzoek. De brug, waar het ongeluk is ge beurd, ligt over de Oude Rijn juist tussen Zevenaar cn Lobith. Dc Oude Rijn is een oude arm van de Rijn. Advertentie) kampschip „Karei Doorman" op da Nederlandse staatshuishouding legt. Da meerderheid van de Kamer ging toen echter niet met de socialisten mee. Thans is de heer Vermeer, bliikenc uitlatingen tegenover een verslaggever van „Het Parool", van plan deze zaak opnieuw aan de orde te stellen. Daarbij zal naar voren worden gebracht, dat de heer Moorman een Marine-beleid voert dat niet in overeenstemming ia met de draagkracht van hot Nederland se volk. Merkwaardig is. dat de heer Vermeer deze aangekondigde actie tegen de KVP-staatssecretaris motiveert door erop te wijzen, dat bij een eventueel iftreden van de heer Kranenburg het politiek evenwicht od het departement van minister Staf zal worden ver stoord. In kringen van de KVP acht men deze redenering daarom zo be vreemdend. omdat men nimmer heeft gezinspeeld op de vervanging van da heer Kranenburg door een niet- socialist. Het is niet onmogelijk, dat de PvdA-voorzitter aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen dc kie zers hpeft willen suggereren, dat de PvdA een ander defensiebeleid zal gaan voeren. Een beleid, dat gericht is OD een vermindering van de defensie- lasten. Waarom staatssecretaris Moorman het slachtoffer van de actie van dc PvdA moet worden, is in Den Haag eigenlijk niemand duidelijk. Vice- admiraal Moorman heeft in de afgelo pen jaren niets anders gedaan dan het vlootplan verwezenlijkt, dat ook door dc Staten-Generaal is goedgekeurd. Over het aankoopbeleid bij de Marine werden onlangs ook door de heer Vermeer in de Tweede Kamer woorden van lof gesproken. Een niet-geïdcntificccrd vlieg tuig heeft ten noorden van Au stralië de Britse duikboot „Aurochs" met machinegeweren beschoten. Dit heeft het vaartuig vandaag aan het niarinehoofd- kwarticr te Sydney gemeld. Het bericht luidde: „Aangevallei door niet-geidentificeerd tweemotorig vliegtuig. Wij namen geen vergel dingsactie. Geen slachtoffers.'. De 1.120 ton metende „Aurochs", d* bij de Australische marine is gedeta cheerd. keerde terug uit Manilla (Phl- lippijnen), waar hij had deelgenomen aan oefeningen van de Zuidoost-Azia tische Verdragsorganisatie (ZOAVO). De bemanning telt normaal zestig leden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1