wee fronten Nog meer Franse gebieden in opstand Vloot in Middellandse Zee ontrouw aan Parijs? Wm, Veranderlijke bewolking GEEN P.v.d.A.-actie tegen KVP-staatssecretaris COMMUNISTEN roepen tot stak ing op M Jongetje al drie dagen zoek Nu volledige censuur Noodtoestand in Tunesië Vijf opstandelingenleiders gearresteerd NIEUW KABINET IN MENADO 'ejfhen Koning Boudewijn twee dagen naar oestdijk Zij lopen mee, óók? I m m m m m sa ft i I m I r r E. Vermeer komt terug op interview O BELANGRIJKE SLAG IN INDONESIË TROUW-MARS NADERT i!4 Sb f 'li lil 'Si lil 11 DINSDAG 27 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4000 Demonstraties Ongeluk veroorzaakt door overmoedige stemming .1 'tl (pii S'li tóf! \m li P 1 111 'és lil i J Directeur: H. DE RUIG V :k Hooldreriacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÜ'l ERNSTIGE omwikkelingen ill Tu nis, Algiers, Corsica en hel Fran se moederland zelf en mogelijke ontrouw van de Middellandse- Zeevloot hebben Frankrijk en zijn re- gering-Pflimlin in een uiterst kritieke ituatie gebracht. De dreiging van een burgeroorlog is de afgelopen dagen ver der toegenomen. De belangrijkste gebeur tenissen zijn: 1. Generaal de Gaulle, die gisteravond on- cru acht een kort bezoek aan Parijs bracht, zou tot een ..inleidende afspraak'' met afge zanten van de regering-Pflimlïn zijn gekomen over de voorwaarden voor een eventuele over neming van de regering, indien president Coty hem daartoe een \erzoek zou doen. Er zou bij de besprekingen „bevredigende voortgang" zijn gemaakt, maar een afgerond akkoord zou (nog) niet zijn uitgewerkt. 2. Bij de debatten in de Nationale Versa- dering bleek, dat de regering haar aanhang van rechts en van bet centrum tegen generaal de Gaulle aan bet verliezen is. •- - Ml V. HET EILAND CORSICA 2. Op Corsica is in navolging van Algerije een „comité voor open baar welzy'n" gevormd, dat de macht heeft overgenomen en dat een ^gering onder de Gaulle wenst. De Franse Middellandse-Zecvloot is waarschijnlijk zonder locstemming van Parys van Malta ne.ar Algerije vertrokken. De bevelhebber van de vloot, admiraal Auboyneau, heeft zich uitge sproken voor de rebellerende strijdkrachten in Algerije. 1. Tunesië heeft een klacht ingediend nadat in het zuiden v?.n hei land zware gevechten waren geleverd tussen Tunesische en Franse i roepen. In Tunesië is de noodtoestand afgekondigd. ."i De i omnnmi>Lhdio vakbonden in Frankrijk hebben opgeroe pen lot .stakingen. Het Nationale Comité voor Republikeinse actie en verdediging, dat vrijdag door vijf politieke partijen is opgericht heeft zondag de partijleden opgeroepen zich als ..gemobiliseerd" te beschouwen en voor ieder gebeuren gereed te zijn. G. Ook in andere Franse gebieden o.a. op Tahiti zijn thans comité- voor openbaar welzijn opgericht. Ook in enkele Zuidfranse plaatsen zouden thans dergelijke comités zijn ingesteld. Gouverneur J Zie verder pag. 3. 3e kol.) Vier militairen verdronken r I" ?f| m W |BHÜ sits -si* SM fél Ml lil :1 m '4 irsr 4!' trur. Koit.rouu. wm* a» wmuRrwrt so - xeicf. 1x5700 14 li 1112 - Postgiro No. *24519 W tK haasshtecdienst abonnementen; a ,3019.30 17—18 uur. Telefoon 11 :ifoo 's-Gravenhage: Huygenspleir 1 Telef. 183467 <3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424BS7, «tiflCutcBdltfnit; 10.30 u Tolpf *^R*?f'./vQ Dordrecht} S*^ersplein 8 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kiacbtendlenst na 17.so uur 7314 ,KprK?traab - Telefoon 67882 Abonnemontsptljs 61 cent per week f 2.65 per maand, i 7.80 per Ixisse nummer? 15 oent Verschijnt dagelijks (Geldig: tot morgenavond) -,Igf RUSTIG WEER. Veranderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Zwakke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4 30 Maan op: 15.15. Onder: 20.44 Onder: 2.04. DE raadsverkiezingen van morgen zijn belangrijk. Ze zijn belangrijk omdat daarbu o\er de richting wordt beslist, waarin liet gemeentebestuur de komende laren wordt geleid. Ze zijn ook belangrijk in nationaal opzicht, omdat daaruit zal biuken m welke richting de politieke ontwikke ling in Nederland gaat. Daarom zijn de socialisten zo nerveus Ze weten van nervositeit geen raad Hoe is anders de dwaasheid te verkla ren van een Vermeer, die, omdat de socialistische heer Kranenburg op grond van zakelijk gefundeerde kritiek het veld moet ruimen, aankondigde dat hij op de andere, de K V.P.-staats secretaris van Oorlog, ook een aanval zal doen. Een aanval, die een zakelijke grondslag ontbeert. Want het vlootbe- leid is geen privezaak van de heer Moorman, maar kabinetsbeleid. Blijkbaar is de heer Vermeer thans >ok tot die conclusie gekomen, want ij heeft zyn verklaring ijlings weer igeslikt. En uit overwegingen van gemeenle- ohtick en uit overwegingen van ntionale politiek is het te hopen dat e P.v.d.A. een nieuwe klap krygt. HET andere front waartegen de christelijke partijen zich hebben weren bU deze verkiezingen is bet .bcrale front. In de gemeentepolitiek .ebben de christenmensen van de Iibe- .aien even weinig goeds te verwachten a'.s van de socialisten. De houding van zeer vele liberalen in de gemeente raden geeft waarlijk geen grond voor de stelling dat het vandaag de dag gaat om de keus tussen liberalisme en socialisme. Integendeel, ais het om onderwijs zaken gaat, als het om maatschappe- Ijke en culturele zaken gaat, geeft hel liberalisme voor de christelijke idealen niet thuis. Dan beslist bij de liberalen het libe rale vrijheidsbeginsel dat de beslissen de stem van het Woord Gods voor de politiek bewust negeert En wat het nationale aspect van dit tweede front betreft, is het niet anders Het liberale vrijheidsideaal is ook op nationaal plan een bedreiging voor een chnstehjke volksstructuur en voor een christelijke staatkunde. Principieel heeft het te dien opzich te een tegcnboodschap. Heeft de heer Oud niet gezegd dat hij daarom verwacht dat het liberalis me zal groeien en de christelijke poli tieke partijen niet, omdat de ontker kelijking in Nederland toeneemt? Bedenkelijke partij, die zulk een kaart als troefkaart gebruikt. De chris tenen in Nederland mogen zich daar door laten waarschuwen. Voor Nederland komt het morgen hierop aan dat de constructieve chris telijke partyen, de K.V P de C.H U 111 de AR versterkt uit de strijd te voorschijn komen. DE GAULLE VOOR DE DEUR Zondag jl., op een van de spannend ste pinksterdagen die Frankrijk ooit heeft meegemaakt, woonden Franse militaire leiders in de kathedraal van St. Philippe in Algiers een kerkdienst bij. V.l.n.r.: de bisschop van Algiers, Eticnne Duval, de gaullistische leider Jacques Sousteile die uit Parijs ge vlucht is. de Franse opperbevelhebber In AlgerUe generaal Raoul Satan, en generaal Jouhard van de luchtmacht. Achter Saïan ziet men generaal Massu. yf Paul Pascal ArrighJ, die d* aar- val op de reKerinjrsfrebouwen te Ajaccio op Corsica heeft peleld. *2&!*no fAifiX ILC AOuStt CALVI CAktHiANA ClWrtO* CO«tc m VtHACO VICO •AlTftiCA - AJACCI ZtCAVQ LCVit tAATENC A t, I I Corofca Ma«rl# Ml'T een krachtigr ïiiidueslolljke boven wind 7ijn tijdens de pinksterdagen verschillende sloringen tilt Xrankrijk in de richting van Scandinavië getrokken Het weer was daardoor In ons land wisselvallig Plaatselijk, vooral In het oe.strn van het land zlln grote lioeverlht den regen geval len I)e temperatuur overdag nas enkele graden beneden normaal. In de afgelopen .'■1 uur is bovrn West- en midden-Europa d'« luchtdruk belangiljk gesirgen. Het hoge- drukgrbird hoven de Oceaan verkreeg daar door een uitloper over frankrijk en Duits land De krachtige zuidwestelijke wind die er gisteren over ons land waalde nam tegen de avond vnel af en er kwamen tllnke op klaringen voor De temperatuur daalde v m- tnorgen up vele plaatsen tot 4 graden De liKhldruk hoven \V evt-f iirnp.i heeft nog Steeds reu onstabiele opbouw In verband daarnwdc ontwikkelden /ieh nog plaalse lljke buicnstorlngen. Ten westen van Ierland Is een meuwc depressie gelegen, dn» afkomsli» van II-.- laud langraam 111 zuidoostelijke richting koerst De storing vertoont geringe activi teit Morgrn zal het weer dan ook In o'iro omgeving rustig blijven met opklaringen Er kan cellier hier en daar nog een bul lot ontwikkeling komen Op 70-jarige leeftijd is te Rome kardinaal Stritch overleden, een maand nadat hij hier was gearriveerd om de leiding op zich te nemen var de mis sionaire activiteiten van de r -k. kerk. De voorzitter van de Partvan de Arbeid, de heer E. Vermeer, is terug gekomen op het interview met „Het Parool" waaruit de conclusie getrok ken kon worden dat de PvdA van plan is een aanval te beginnen op de KVP- staatssecretaris voor de Marine, vice- admiraal Moorman en wel als een soort wraakoefening in verband met het af treden van de PvdA-staatssecretaris van Oorlog, mr. Kranenburg. De heer Vermeer zegt nu, dat hem, toen h(j de tekst van het interview in de krant zag staan, gebleken is, dat zijn be doelingen niet juist tot uitdrukking zijn gekomen. Hjj had slechts willen zeg gen, hoe ht) het betreurde, dat een aan val van de KVP mr. Kranenburg dwong tot aftreden, voordat de uitslag van het onderzoek van de commissie van on derzoek nog goed en wei op gang was gekomen. De heer Vermeer erkent dat de redacteur van „liet Parool"' hem voor gelezen heeft, wat hij zou publiceren over deze kwestie. Voorts erkent de voorzitter van de PvdA de tekst van het interview goedgekeurd te hebben. De heer Vermeer meende, dat de ge meenschappelijke verantwoordelykheid van P. v.d. A. en KVP, tot uitdrukking gebracht in de samenstelling van de leiding van de beide defensie-ministeries, in gevaar was gebracht. Om aan te to nen hoe men het eigen standpunt kan verdedigen zonder de betrokken be windsman in een dwangpositie te bren gen, had hij gewezen op de motie inzake de Karei Doorman. Aan het slot van zjjn verklaring aan het ANP zegt de heer Vermeer het te betreuren, dat deze woorden de indruk gewekt hebben, dat nu een aanval op de heer Moorman zou beginnen. „DU zou in hoge mate onsportief zijn", aldus da heer Vermeer. Generaal de Gaulle, dip gisteravond in ParUs aanki jm, keerde vanmorgen in allo vroegte naar zijn woonplaats Coiombe -les-deux-tgllses terug. Hü zou zich gereed liouaen om zo nodig in de loop van vandaag opnieuw naar de Franse hoofdstad te gaan. Het is vrijwel zeker, dat de Gaulle onder meer 'n bespreking heeft ge had met piermer Pflimhn. In het plaatsje Bar-sur-Aube heeft de ge neraal gesproken met de conserva tief Pinay en de MRP'er Maurice Schumann. Deze laatste zou thans ais tussenjxersoon optreden tussen Pfhmlin en de Gauile De rebellie op Corsica begon in de hoofdstad Ajaccio en breidde zich ver volgens uit naar andeie plaatsen. De Franse raaicaal Pascal Arrighi, die in de Nat Veigadenng afgevaardigde voor t'oi-ica is. kwam zaterdag uit Al- gieis ui Nooid-Coisica aan, waai hu zich aan hel hoofd van de opstandige beweging stelde Een afdeling speciale politie, die door de Franse legering naar Corsica is gestuuid om de orde te herstellen, maakt ten dele gemene zaak met het comité en bemoeit zich niet met de si tuatie Corsica ligt m de Middellandse Zee en is een gewoon departement van Frankrijk Aft 2*. Een woordvoerder van het Alge rijnse comité voor openbaar welzijn heeft meegedeeld, dat kolonel Thoma- zo, kolonel van het Franse leger uit Algiers, benoemd is tot „gouverneur" van Corsica. De woordvoerder vei klaarde, dat generaal Salan, de Frarrse opperbevel hebber m Algerije, met instemming van het Corsicaanse comité voor open baar welzijn, Thomazo heeft bekleed met de burgerlijke en militaire macht tn Corsica. Admiraal Philippe Auboyneau. bevelhebber van de Franse vloot in de Middellandse Zee. De ad miraal heeft zich voor de Fran se militaire opstand In Algerije uitgesproken. Zaterdagavond en zondag zijn in Ajaccio massale demonstraties voor generaal de Gaulie gehouden. Leiders van de comités od Corsica hebben meegedeeld, dat de rebellie op Corsica in Algiers was voorbereid. Gisteren marcheerden duizenden Corsicanpn door de met vlaggen ver- Drie dagen lang heeft men vergeefs heel Hoorn afgezocht naar de vier jarige Dieter Heinz, die zaterdagmor gen om lialfnegen is verdwenen en sindsdien niet meer is teruggezien. De haven en al het water in en om Hoorn is afgezocht, maar tot nu toe zonder resultaat. Buurtbewoners, twee telepaten en tal van loerisen hebben helpen zoeken. sierde straten van Ajaccio. Aan het hoofd van de demonstratie marcheerde Leon Dxlbeccjue (vice-president van de junta in Algiers), die zondag op Corsica was gearriveerd. De eensuur is zondag in Frankrijk vei scherpt Zondagmiddag deelde de minister van Voorlichting, Gazier, de hoofdredacteuren van Franse bladen mede, dat er volledige censuur was ingesteld, aangezien dit niet langer kon worden vermeden. Er is nu een „preventieve controle op dagbladen, nieuwsbureaus en ra diostations Op het nieuws dat uit Frankrijk naar niet-Franse gebieden gaat, schijnt de controle niet te wor den verscherpt. Ook foto's die in Frankrijk zullen worden gepubliceerd, vallen ondei' de censuur. Inmiddels zijn reeds exemplaren van een aantal Amerikaanse en En gelse bladen in beslag genomen. Aan leiding hiertoe zouden de berichten zijn, die in deze bladen werden gepu bliceerd over de bewegingen van de Middellandse Zee-vloot. De Franse radio mag geen directe uitzendingen uit Algerije meer geven. De regering van Tunesife heeft voor het gehele land de noodtoestand afge kondigd, nadat zaterdag zware ge vechten waren uitgebroken tussen Franse en Tunesische troepen in het gebied van Rcmada in Zuid-Tuitesie. De strijd bU Remada) ontbrandde volgens Tuuesie toen de Franse com mandant te Remada trachtte door de barricades heen te breken, die Tunesi sche troepen hier twee maanden gele den rondom de Franse stelling hadden gelegd. Volgens een Franse woord voerder begon het gevecht doordat Tunesische troepen een Frans peloton aanvielen. Bij de gevechten zijn zeven doden gevallen. In geheel Tunesië is voor vandaag een algemene staking van drie uur afgekondigd als protest tegen de aan vallen op de Tunesische soevereiniteit door de Franse troepen Voorgesteld is de staking %-an 17 tot 20 uur te houden. President Bourguiba heeft meege deeld. dat zijn land de klacht over hei Franse bombardement op het dorp Sakiet Sidi Joessef opnieuw aanhangig zal maken by de Veiligheidsraad. In Djakarta is bekendgemaakt dat do regeringstroepen de laatste belangrijke bolwerken van de rebellen in Oost-Iu- donesië hebben bezet en zich voorbe reiden op een grootscheepse aanval op Noord-Ceiebes Het hoofdkwartier van bet Indone sische leger te Djakarta deelde mee, dat de Sangihe- en Talaoed-eilanden- groepen, die zich over een afstand van meer dan 1G0 km tussen Noord-Cclebcs en de Philippijnen uitstrekken, op 2J mei ziin veroverd. Bij de amfibie-lan dingen daar werd geen tegenstand ont moet. Vuf vooraanstaande leiders van de Advertentie (Van onze Haagse redacteur) Morgen en donderdag zal koning Bou dewijn van Belgie op paleis Soest- dyk vertoeven als gast van koningin Juliana en prins Bernhard. De vorst brengt dan het informele bezoek, dat lang geleden reeds in het vooruit zicht is gesteld. De Koning zal de reis van Brussel naar Soestdijk per auto maken. De visite van de vorst houdt ook ver band met een uitnodiging aan het Nederlands Koninklijk Paar om in de komende maanden de Wereldten toonstelling te bezichtigen. De laatste maal dat een regerend vorst van Belgie ons vorstenhuis bezocht was in het spannende jaar 1939, toen koning Leopold besprekingen heeft gevoerd met koningin Wilhelmina n.a.v. de oorlogsdreigingen. Enige malen na de oorlog hebben zo wel koning Leopold als koning Bou dewijn nog wel voet op Nederlandse bodem gezet, maar dan was er slechts sprake van „doorreis". Zowe! in Belgische als Nederlandse krin gen is het bericht over het zij het dan nu nog informele bezoek van koning Boudewijn met vreugde be groet. SvKanla Electric. Prott Netto-winsl eerste kwart '58 SI 167 818 (3 069 944). ol S C 30 (0 84 per aand. Caterpillar Tractor declareert een ge bruikelijk kwart div. van 5 0 60. Transamerican Corp. Netto winst eer ste kwarl '58 $921.500 (8085 700), of S 0.81 (0.71) pe- aand. Celanesc Corp. ot America, Netto winst eerste kwartaal '58 S 2509.710 (2.912.820), of 023 10.30) per aand (Van onze Haagse redacteur) Het tragisch ongeluk met de genie boot bij Herwen en Aerdt, waarby vier militairen vrijdagavond in de Ryn zijn vedronken, is te wijten aan een over moedige stemming van de soldaten, die de volgende dag met verlof zouden gaan. Dit is gebleken uit de verklarin gen van de sergeant booteommandant en enige geredde opvarenden. Volgens de commandant van de ma rechaussee-brigade Lobith verkeerden de meeste militairen in de boot in een u'tgelaten afzwaaïstemming. Zij voe ren met de boot naar de wal om daar na terug te keren naar Nunspeet, van waar zij dan met verlof zouden gaan. Tijdens 't varen naar de wal lieten de militairen de boot hevig schommelen, Plotseling kantelde deze en het onge luk speelde zich in enkele seconden af. E. J. «Sn Pont de Nemours Co. Netto-winst eerste kwart. 1958 $131 (2 12i per aand United Air Lines. Netto-verlieg eerste kwart, '58 S 384 593 tegen een netto-svinsl van S 347 240 in 1957. Hudson's Bay Co. Nettowinst 12 maan den per 31 jan. Jl. 6 474.000 (5 345 000), ol 1.15 (0 95) per aand. Intern. Business Machines Nettowinst Iste kwart. '38 23.390.118 (18.745A07). ol 1.98 (1.58) per aantl. EEN vader: Zaterdag a-s. zon den wc de stad uitgaan, maar mijn dochtertjes moeten deelnemen aan de Trouw-mars. Een moeder: We zonden zater dag ook uitgaan, maar mijn zoontje zegt: ik moet de Trouw- mars lopen Deze gesprekken hoort men zo nu en dan in Amsterdam, Zij vormen een bewijs van de grote populariteit van dit wandel evenement, dat ais de voor tekenen niet bedriegen dui zenden aan de start, aan het Adania van Scheltemapleln, zal brengen. Jaarlijks neemt dit wandelfecst in populariteit toe. Een gulden traditie op het ge bied van de wandelsport is ge vestigd. Zij, die eenmaal hebben meegelopen keren steevast terug. Tot allen, die deze mars niet ken nen, zeggen we: Doe eens mee, trek de stoute wandelschoenen aan en trek ér met een groep of als individuele deelnemer op uit. Het is de moeite waard! Nog een mededeling inzake de Haagse mars op zaterdag 14 juni. War.delliefhebbers uit Amster dam en omgeving knnnen ge bruik maken van vervoer per autobus. 14 juni des middags om 13.15 aur vertrekt van ons je- bouw een bus naar de Haagse startplaats. Retour: 2.50 per persoon. Aanmelden bij het wan- delsecretariaat van Trouw: Nieuwe Zljds Voorburgwal 225, onder voldoening van de kosten. opstandelingen zijn gearresteerd en worden door de veiligheidsdienst in Makassar vastgehouden, is officieel in Makassar meegedeeld. Volgens betrouwbare bronnen be- viuden Zich onder hen de loger-staf- chef van het Oostindonesische com- mardo en de minister van Voorlichting van de opstandelingenregering, luite nant-kolonel Mohammed Saleh Laba- de. Een andere gearresteerde opstan delingenleider is volgens deze bronnen de minister van Godsdienstzaken. Mochtar Lintang. De woordvoerder van het militaire commando op Borneo heeft meege deeld dat ook op Borneo opstandelin genleiders zijn gearresteerd. Volgens radio-Menado heeft de In donesische tegenregering de instelling van een ..werkbabinet" aangekondigd, dat zyn zetel heeft in Menado, Dit ka binet zal werkzaam zijn totdat de re volutionaire regering weer bijeen zal kunnen komen. Kolonel Warouw is in de nieuwe regering waarnemend mi nister-president en minister van We deropbouw, Industrie en Defensie. Mevrouw Petrolla Kawilarang, echt genote van de opperbevelhebber der revolutionaire strijdkrachten op Cele bes, kolonel Alex Kawilaring, is uit Manilla m Singapore aangekomen. Zij weigerde te zeggen waar zij haar in trek zou nemen en hoelang zij in Sin gapore zou blijven. .J.,. 1 f4 i* '-i( j, dL: j.l LU ij? i els •Mm Hv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1