Raketbases Kansen van generaal de aulle Meerderheid in Assemblee stapt er uit onvoldoende geacht Waarschuwmgshoodschap 'van Salan uit Algiers Coty raadpleegt partijleiders Dr. VAN ROIJEN BIJ DULLES Europese Frankrijk op het spel Frankrijk stopt alle invoer Heel Tunesië in stakin !f fcl m Groninger slager stopte geld tussen oude kranten Stemmingsvolle dag frouw-mars De 4000 bereikt mmmm Overlegt de Gi met partij leid Ongerustheid in NA O-kringen Wisselend bewolkt w RÉ tet lllj IP Twee j ongens deden vreemde vondst xerde Amerikaanse satelliet bereikte haar baan niet I W' r rhi grotê pn- Wapenleveranties aan Indonesië ter sprake - zeer voorlopig - Protest tegen Fransen School en politiek WOENSDAG 28 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4001 V. _y Dneeieur: H. UE HUIG r __y AXMORGEN leek de wee voor een overneming van vrij de ring j-va»; fjgfr Öpog^ieerde fcv-./éa, waadflj we Ttt hèt" midden laten htm veronderstelling "dat Nederland, wan neer het raketbasissen toestaat, wel H-bommen krijgt toebedeeld en bij Biet-toelating niet. regerinp; in Frankrijk door ge neraal Charles de Gaulle. Premier Pflini- lin deelde namelijk in alle vroegte mee. dat hij zün ontslag hij president Coty had ingediend. De Franse president heeft vanmorgen meegedeeld, dat hij verwachtte vanavond degene te kunnen ontbieden wie hij wil verzoeken een nieuwe regering te vor men. I11 Parijs houdt men er ernstig rekening mee. dat Coty in de loop van de dag een plechtige boodschap tot de Nalionale Vergadering zal richten, waar in de afgevaardigden gewaarschuwd wor den voor de ernst van de toestand enJiun wordt aanbevolen generaal de Gaulle in staat te stellen aan de macht te komen. De Franse regeringscrisis bereikte vandaag na vijftien dagen van zekerheid een climax doordat ring-Pflinrdin er niet in slaagde om/zon der rekening te houden met de niet «rewenste stemmen van de communisten. een absolute meerderheid te krijgen in de Nationale Vergadering bil de steih- ming over het wetsontwerp tot herziening de rege- van de grondwet. Pflimlin's ontslagaanvrage maakte wel voor generaal de Gaulle de weg vry maar maakte diens optreden nog niet zeker. De generaal, die thans by vrienden op een geheim adres in Parys verblijft, gaf gisteren op het einde van de ochtend een verklaring uit dat hy een aanvang had gemaakt met de voorgeschreven procedure voor het an £cn „republikeinse regering". Hy deed een beroep op et resultaat daarvan kalm aï te wachten. "riet begin van het einde voor de regering-Pflimlin kwam spoedig na middernacht, toen de Nationale Vergadering stemde over het beginsel van een grondwetsherziening. Pflimlin, die deze stemming tevens ais vertrouwensstemming beschouwde, verkreeg hierbij een meerdeineid van 408 tegen 165 stemmen. Maar aangezien hij te voren had aangekondigd de eventueel door de communisten voor hem uitgebrachte stemmen (en dat waren er 148) niet te zullen meetellen, had hij zijns inziens de vereiste meerderheid niet behaald. Overleg UI em K* ■WW Ml SSL V- xf m. f w, i p%r/ -i? ttuUcfOiun- «Ïüo Oa -Alia aai ju Jen-i iio/im li Pu*U#ub illï PuBtgiru Nu 424515# KUiuuendienst iDomieiiienuin i .uiioju uur ZuturduKB 17ia uur Tul woon 11571- •»-GravcnhaKe HuvgeiMplein 1 Tele: U'34h? jjnun, Postbus 1091 Postgiro No 424867 K.«cnter>dien«i la Ju—19 30 u reles JliZDOU Onrdrerbc trnelleriplein d Postgiro N'o 424208 reieloon 437U K „chtendlenit r»e 1790 uur 7314 Sclurdam. Langu Kerkitrnnt C4 b Teleioon 67882 Abnnnenenisprlh 6: cent per wee* 1 2.65 per maand, f7.90 per «wnrtnnl Loire nummers 13 cent Versehilnt dagelHkj (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Wisselend bewolkt met enkele verspreid voorkomende buien. Weinig" vrind. Hier en daar nachtvorst. Morgen! dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. Morgen: zon op: 4.29 maan op: 16.35 onder: 20.46 onder: 2.32 Hooiiireciöctpur: ür J A H J HHUINS SiAA 1 I (Van onze militaire medewerker) DRÏE theoretisch kernfysici heb ben op verzoek van minister Staf een memorandum •pgesteld, dat thans aan de Eerste Kamer fs overgelegd en verband houdt met het beleid van de minister t.o v de vestiging van ba sissen vuur middeibare-afjtandraket- ten in Nederland. Ter zake heeft de minister aan de NAVO toegezegd, dat Nederland met deze vestiging zou instemmen indien dit op strategische gronden noodzake lijk zou woidcn geacht, doch niet om dat andere landen ->e toelating op hun grondgebied zouden weigeren. Dit standpunt dat we onderschrij ven loopt als gevolg van het me morandum gevaar ernstige tegen stand te zullen ontmoeten. Er zijn in dit stuk echter allerlei elementen die 70 irrctci en academisch zijn. dat een nuchter politicus zich o.i. daardoor met zal laten beïnvloeden Niet onmogelijk is echter dat het gc.-cnrift in de ogen van het publiek t >ch wel sterk kan aanslaan en des- wc;;e een averechtse uitwerking kan hebben temeer omdat het memoran dum een schrikaanjagende betekenis heeft En ongemotiveerde angst leidt tot defaitisme, dat elke wil en ver mogen tot verdediging verlamt. PFLIMLIN IS PREMIER AF lAT voor zin heeft het b.v. om uit voerig uiteen te zetten dat bij het vallen van een H-bom op Rotterdam ook Den Haag wordt vernietigd? Na de ontwikkeling der laatste jaren maakt niemand zich daarover meer een illusie. Doch wat heeft --en bom op Rotter dam te maken met de vestiging van een raketbasis b.v. in Overijsel? Het memorandum gaai er van uit dat een eventuele vijand zijn bommen juist zal reserveren voor gebieden met raket basissen, dus b.v. Overijsel en niet op Rotterdam. Dc gesignaleerde ge varen voor Rotterdam zijn dus welbe wust misleidend en in deze gedachten- gang niet relevant. Neemt men aan dat er bommen op Rotterdam zullen vallen dan gaat men dus van de veronderstelling uit dat deze ook op die stad zullen vallen als er géén raketbasissen komen in ons land en ls het dus lood om oud ijzer of er al dan niet aketbasissen in ons land worden gevssUgd. »°ÉIer In dit verband mogen we wel naar Zweden verwijzen waar geen raketba sissen zijn gevestigd, welk land zelfs neutraal ls en waar men toch reke ning houdt met H-bommen zodat daar reeds ondergrondse schuilplaatsen voor 2 miljoen Inwoners zijn gemaakt en de bouw daarvan nog steeds voort gaat. Om dan maar niet te spreken van de maatregelen om basissen, vlieg tuigen en schepen van land-, zee- en luchtmacht ondergronds te brengen! WAT het memorandum totaal over het hoofd ziet ls, dat het werpen van H-bommen des te onwaarschijn lijker wordt naarmate het Westen ster ker is. En deze kracht zetelt mede in raketbasissen. Hoe minder er van deze basissen komen indien n.l. het Belgi sche, Noorse en Deense voorbeeld ook door andere landen wordt gevolgd) hoe meer kans dat er inderdaad bom men zullen vallen. Indien men zorgt voor een ononder broken ring van raketbasissen en vliegtuigbasissen, dan wordt o.i. de kans zeer klein dat er ooit H-bommen, waar dan ook en om welke reden dan ook, zullen vallen. Aan deze positieve, op het leven en niet op de atoomdood gerichte consequentie, gaat het me morandum geheel voorbij. Het is deswege een aantasting van de preventieve kracht van het Westen en draagt om die reden een defaitis tisch karakter hetgeen nog wordt on derstreept door het feit dat de samen stellers desnoods een ontwapenings overeenkomst willen aangaan, waarbij het risico wordt aanvaard zelf te ont wapenen zonder een waterdichte con trole op hetgeen Moskou daartegen over zal naleven. Kennelijk hebben de heren nog niets van Hitier c.s. geleerd toen een dgl. vertrouwen destijds diens agressie aanmoedigde en mogelijk maakte. Had het memorandum constructief en reëel afschaffing van de A- en H- wapens willen bepleiten, dan had het hand in hand daarmee op versterking van de conventionele bewapening moe ten aandringen, zodat het machtseven wicht na afschaffing van de kernwa pens zou kunnen blijven bestaan en dan gevolgd zou kunnen worden door gecontroleerde ontwapening ook in de conventionele sector. Doch dit constructieve advies heb ben de samenstellers niet kunnen op brengen, zodat het ten slotte een plei dooi is geworden voor eenzijdige ont wapening. Zij zijn daarmee plus roya list que ie rol want zelfs dr. Busker noemde onlangs het atoomwapen een wapen dat we niet kunnen missen doch ook niet gebruiken. Hierin ligt dus nog v- 1 - A De stemming ging over een resolutie om de voorstellen van de regering tot wijziging van bepaalde grondwetsarti kelen ter versterking van de uitvoe rende macht in behandeling te nemen. Kort voor de stemming deelden drie van de vier conservatieve ministers de erkenning van een relatieve posi tieve waarde van dat wapen opgeslo ten. Het memorandum kent slechts een negatieve. Maar kennelijk is dit een „denken in een nieuwe dimensie", gezien de wijze waarop de samenstel lers een dgl. gedachtengang goedpra ten. GENERAAL DE GAULLE mee dat zij hun ontslag hadden inge diend. Na de stemming vergaderde het kabinet om over al dan niet ontslag nemen te beslissen. Het bleef drie kwartier bijeen waarna Pflimlin zich naar president Coty begaf, by wie hij meer dan een uur bleef. Na dit onderhoud deelde hy mee dat hy zyn ontslag had aangeboden maar dat hij volgens de president in functie behoorde te blyven totdat er een nieuwe premier zou zijn gevonden. Coty liet geen tyd verloren gaan en oegon terstond met raadplegin- Zie verder pag. 8. Ie kol.) Van der Gicsscn Zonen's Scheepswer ven. 9 t 10U. Holt. Melksuikeriaer. 67 10% In cont K. L. M. 3 1 4. resp. 1 40. Naar verluidt zou een o van generaal de Gaulle met van de drie voornaamste partijen gearrangeerd zijn, met Guy Mollet (socialisten: Henri Teitgen (Volksrepubliki" Antolne Pinay Conservatiev: 1 houd leiders «s S. en (Van onze Haagse redacteur) De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. H. van RoUen, heeft In Washington een bezoek ge bracht aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dalles. Dr.- Van RoUen heeft In opdracht van zün regering inlichtingen gevraagd over de in persberichten gemelde Ameri kaanse wapenlcveranties aan Indonesië. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde later dat Dulles de ambassadeur verzekerd heeft >'dat de Amerikaanse regering geer# ..Wapens aan Indonesië heeït verkocht," doch dat zij goedkeuring verleend heeft 'aan. ex portvergunningen voor particuliere Amerikaanse wapenfabrikanten. - Het gaat volgens de woordvoerder om: een bedrag van een miljoen dollar "dan vliegtuigonderdelen voor de Indonesi sche luchtmacht en de "Garoeda .en.jom 14.600 dollar aan „kleine wapens" voor de politie. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag werd gisteravond verklaard dat de nota, die dr. Van Roijen overhandigd heeft, geen protes terend maar een informerend karakter had. Verder onthield men zich- van - commentaar. I t li 'nï DE Europese bondgenoten van Frankrijk wachten in ongerust heid op een uitdrukkelijke verzeke ring van generaal de GauUe, dat een door hem eventueel te vormen rege ring de grondslag van het Atlanti sche bondgenootschap in tact zal la ten. De voorlopige berichten uit Parijs ge ven de GauUe de belofte in de mond, dat hy trouw zal blijven aan de NAVO en de overeenkomsten betref fende Europese samenwerking. Zo lang de generaal echter dit alles met Frankrijk heeft „zeer voorlopig" de uitreiking van alle invoervergunnin gen opgeschort. Deze maatregel dient om de autoriteiten in staat te stellen vast te stellen, welke ingevoerde goe deren en deviezen aanwezig zjjn, al vorens het invoerprogramma van dit jaar besnoeid wordt. De minister van Financiën. Edgar Faure, wil de invoer in de rest van dit jaar met 100 miljard frank verminderen. uitdrukkelijk en openbaar uitspreekt, blyft de ongerustheid bestaart. In westelijke diplomatieke kringen re kent men er vrij vast op, dat de Gaulle veeleer een onafhankelijker koers zal sturen, Men vreest niet zozeer, dat Frankrijk onder de GauUe het gehele gebouw der Europese samenwerking en wes telijke verdediging ineen zal doen storten, veeleer denkt men aan de mogelykheid, dat alle internationale belangen op de achtergrond zullen raken en dat Frankryk zich nog slechts zal bezighouden met zijn bin nenlandse en Noordafrikaanse pro blemen, dat het Internationaal een onafhankelijker koers zal duren, en dat het steeds groter politieke con cessies zal eisen in ruil voor verdere EEN bleke en vermoeide Pflimlin verlaat het Elysée -Parijs, .jxaffat- hy president - yTSnkrijk zijn ontslag had dr. HET boven Europa aanwezige front tus sen warme continentale lucht ener zijds en polaire lucht anderzyds verwijdert zich lanczaam verder van ons tand. Van morgen liep het van dc Finie Golf via TsjechoslowakUe naar dc Po-vlakte. Ook gisteren ontwikkelde zich aan dit front een storing. Deze trok naar Oost-Duitsland, waardoor het ermee samenhangende re- gengcbled Juist ten oosten van ons land pcsscerdc. De regenval nam toe van X mm langs de Nederlands-Duitse grens tot ruim 20 mm !n de omgeving van Berlijn. Een kleine depressie, die van het noor delijk deel van de oceaan ls gekomen, be weegt thans vla de Golf van Blscaye naar Midden-Frankrijk. In verband hiermede zal Nederland zich morgen bevinden In een ge bied met slechts kleine luchtdrukverschil- len, zodat er weinig wind zal zyn. De on- medewerking in het kader van de|staïJl"te|t van d; lucht neemt iets toe NAVO. Waarschynlijk zullen daarom morgen ver spreide buien voorkomen. Het leven ïn Tunesië is gisteravond zo goed als tot stilstand gekomen, na dat een algemene staking was afgekon digd var 24 uur als protest tegen de aanwezigheid van Franse troepen in het land. Het stakingsparool was uitgegeven door de party van president Bour- guiba en werd gesteund door alle an dere belangrijke partisan. Bonrgniba verklaarde; gisteravond in een toespraak tot 69.000 mensen: ..Wij wensen niet lan_er met het Franse leger of met Frankrijk samen te werken." Gistermiddag is in Tunesië de cen suur ingesteld. i-i-i iS gri -Mi De beurs te Parijs jtrichtevF de verklaring van generaal de toe, Het nieuws veroorzaakte een daling van de goudprijzen en een stij ging van de aandelenkoersen. De koersstijgingen waren evenwel slechts matig, daar de toestand zeer onzeker was. Baargoud noteerde 540.000 frank, na dat de prijs vóór de opening van de beurs 550.000 frank had bedragen. "VS' (Van onze correspondent) Wim Brouwer en zijn vriendje Henk Stiekema, twee negenjarige jongens uit de Arubastraat te Groningen, ontdek ten dinsdagmiddag tussen een stapel oud papier, df» zij hadden opgehaald in de Oosterhamriklaan, 58 bankbiljet ten van 25,Zij meldden hun F AN MORGEN verkoos de zon te schijnen. Dat gaf een goede stem ming voor het stemmen. Zonlicht stemt blijmoe dig, geeft stemming op een stemmingsvolle dag. ,,Waar zijn de kaarten.''' nepen vele huisvaders tn van tiet stembureau, keu- het vroege morgenuur en zij ervoeren de kleine sensatie van een gang naar school tijdens werk tijd. Als volwassene stap je zo een school met een weemoedige glimlach van herinnering binnen. De gedachte er bewust poli tiek te bedrijven lenjt zwak op de achtergrond, omdat er tussen de school wereld en de politiek een even grote kloof ligt als tussen de AR-CH en de CPN. Daar zitten de ftenon heen die alleen hun stem laten spreken. Er is rustig ge stemd in een Europa, dal vol onrust is, dat aller minst gelijkgestemd deze dag beleeft. Kinderen drommen bij de open schooldeur, zo met een gezicht van: zii rig, correct, al dan niet gaan allemaal naar school, aan de sigaar. wij lekker niet ,,Dat stemt" zegt er een Zo hebben we allemaal wat germanistisch gestemd: de pianostem- als het biljet te voor- mer en de bakker, de schijn komt. Het hokje agent en de boekhouder wacht, mét het rode pot- de bankioerker en de di recteur, de huisvrouw en de kinderverzorgster. Het zit weer allemaal in de bus. En nu maar wachten wat er uit de bus komt. Zo gaat dat op een ver kiezingsdagals we e°n lood. Dat laatste behoort bij de school, bij het on derwijs. Ook bij de poli tiek, maar niet by o n z c politiek. Dan gaat de po litiek in de bus en je gaat weg. Sommigen ui ten een hartelijke groet, vondst bij de politie, die er spoedig achter kwam, dat het geld toebehoorde aan de slager E. K., die het uit „vei ligheidso verwegingen" had verstopt tussen een stapel oude kranten. Zijn vrouw was hiervan niet op de hoogte en had de kranten aan de jon gens meegegeven. Toen de verbaasde slager de bankbiljetten in ontvangst nam, bleek hy nog I 1000,te missen, nl. tien oiljetten van 100,die hy ook tussen de kranten had verstopt. De voorraad oud papier werd opnieuw overhoop gehaald en toen werd ook dit geld spoedig gevonden. De slager heeft de eerlijkheid van Wtm en Henk be loond mrt 100, DOOR de Amerikaanse marine is voor dc vierde maal een kunst maan het iicelai ingeschoten. Hoewel het afschieten der drietraps raket volkomen slaagde heeft de sa tcliiet nochtans haar baan niet be reikt. De satelliet bereikte een hoogte van ruim 3000 km en viel toen naar Ie aarde terug De nieuwe Vanguai i raket, waii- mee geschoten is, is de eerste van ,-en serie van zeven, die iri het kadei van het internationaal geofysisch jaa in Ï9S8 kunstmanen in hun baan om de aarde zullen moeten brengen. De nieuwe Amerikaanse satelliet had anderen gaan zwijgend stem in het kapittel heb-leen mot goud bekleed omhulsel. De heen Het zijn de stillen, benMrtnr-cno#, r,n nm doorsnee was 50 cm. Dagelyks slygt het aantal inschrijvingen voor de Am sterdamse TROUW-mars, die zaterdag a.s. voor de achtste maal wordt gehou den. Hedenmorgen was het aantal van vierduizend aanmeldingen royaal gepas seerd. Er hebben thans 81 ver enigingen ingeschreven. De afstanden voor Amsterdam bedragen 12. 15, 20 en 30 km, voor Den Haag 14 juni 32, 18. 25 en 30 km. Men kan in schrijven bij de navolgende adressen- Dagblao Trouw. N Z. Voor burgwal 225. Amsterdam; Witte de Withstraat 30, Rotterdam; Huygensplem 1, 's-Gravenhagei Ganzenmarkt 16, Utrecht; Ged' Oud» Gracht 84, Haarlem; Schef iersplein 3, Dordrecht; Hoofdstraat 102. Apeldoorn; Melkmarkt 34. Zwolle; Wester- sinuel 25. Groningen; dhr. E. v. d Stal. Hoofdweg 4161, A'dam- W dhr K Pieters, Albr. Roden- bachhof 3, A'dam-W. (Sloter- meerdhr Chr. de Haan, Iri- sulindeweg 43 II, A'dam-O.; dhr. J G van As. Hyacintweg 16, s-Gravenhage: J de Boer, Jur- riaan Kokstraat 66. Schevenin- gen; dhr S de Boer, Isingstraat 190. s-Gravenhage Géén In schrijvingen per giro s.v.p. Het inschrijfgeld bedraagt: voor deelnemers tot en met 14 iaat f 0,50: voor deelnemers van 15 jaar en ouder f 1,voor dpi militairen beneden de rang van wachtmeester/sergeant 0,75. Met ingang van 28 mei wordt het inschrijfgeld verhoogd met 10 cent. dö ■hl i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1