EXTRA-EDITIE VERKIEZINGEN Stembus Uitsla Statenverkiezingeneaccentueerd Inwoners van vrouwenpolder behoefden niet te kiezen Maar in Ermelo had men keuze mt zeventien lijsten Koeriers snelden af en aan rouw onder hoogspanning Commentaren on de verkiezingen agekomen uitslagen V'l NCRV GAST OP REDACTIE r NI 'm K SIlMOi m ■if •It- f IÉ 00TVDERDAG 29 MEI 1958 V J ZESTIE1YBE JAARGA1VG Ufo. 488? N. Directeur: H. DE RUIG Hoof rit «facteur Ut J A H i S HhUINS -U/OT, - ri*\ Jj -«■sa PARTIJEN Prot. Chr. Partijen K.V.P K.N.P. fin 1953) P. v.d. A V.V.D. C.P.N. P.S.P. Overige Totaal GEMEENTERAAD 1958 Stemmen Proc. 385.280 605.971 971.832 510,317 64.014 38.353 67.106 19.89 20.58 33.02 17.3 t 5.58 1.30 2.28 GEMEENTERAAD 1953 I TWEEDE KAMER 1956 Stemmen Pr •oe. Stemmen Proc. 597.199 539.352 21.171 970.109 307.089 235.543 21.585 22.16 20.01 0.80 35.99 11.39 8,71 0.91 2.942.903 100.00 2.695.648 100.- 572.495 579.611 1.1,39.254 321.511 221.596 52.312 19.83 20.08 39.16 11.14 7.68 1.81 PROV. STATEN 1958 Stemmen Proc. 613.370 605.668 1.025.267 434.648 190.726 27.001 23.963 21.— 20.74 35.10 11.88 6.53 0.93 0.82 2.886.779 100.— 2.920.643 100.— In bovenstaande tabel morden de resultaten van de gemeen teraadsverkiezingen in 6.3 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners vergeleken met de stcmbuscijjcrs van dezelfde ge meenten in 1053 (raadsverkiezingentin 1050 (Twccdc-Ka- merverkiezing) en met de uitslag van tie dit ](iar gehouden verkiezing voor de Provinciale Staten. B>j dc samenstelling van deze tabel is gestreefd naar ecu zo zuiver mogelijke ver gelijking van dc uitslagen van deze vier verkiezingen. Dc par tijen, die in bepaalde gemeenten nan ren of meer verkiezingen niet deelnamen, zijn daarom buiten dc vergelijking gehouden rn dc verkregen stemmen zijn bij dc andere verkiezingen on der overige" gebracht. Van dc Protestants-Christelijke partijen zijn bij elke ver kiezing steeds de deelnemende partijen getotaliseerd (A.R,, C.H.U., S.G.P. en G.P.V.). Dc stemmen op dc K.N.P. in 1953 zijn afzonderlijk vermeld om een juistere beoordeling van de verhouding tussen dc aantallen K.V,P.-stemmen in 1953 en de drie volgende verkiezingen te verkrijgen. De P.S.P. die bij de Statenverkiezingen voor het eerst, aan de verkiezingen deelnam, is alleen in die gemeenten vergelijkend opgenomen, waar ze nu ook aan dc gemeenteraadsverkiezing deelneemt. Dc stemmen die hij dc thans gehouden gemeenteraadsverkie zingen op dc P.S.P. zijn uitgebracht in gemeenten, waar dc P.S.P. niet aan dc Statenverkiezingen deelnam zijn onder overige" opgenomen. k' ifj IK 3 fel'd (Van een onzer verslaggevers) "I/OOR de anti-revolutionaire burgemeester van het Walcherse l Vrouwenpolder, de heer A. de Kam, was het gisteren een rus tige dag. In deze „badplaats der toekomst" werden n.l. geen verkie zingen gehouden, omdat de Anti-Revolutionairen, Christelijk-Histo- nschsn en G.P.V.-ers. die al sedert vele jaren gezamenlijk dc zeven raadszetels van het plaatsje bezetten, het niet nodig oordeelden een verkiezing te organiseren. Zij dienden een lijst in, waarop de zittende raadsleden de kanshebbende plaatsen bezetten. Daar geen andere lijst werd ingediend, werden dezen bij enkele kandidaatstelling herkozen. Zeüeniten lijsten Wethouders en vissers Vrouwen n-wmsasaassmsiimm f mgmmtmzs&n vernis tm&m mmmi mz\tm m PROF. ZIJLSTRA II. UK Tl LA MIS t'Ki K MR. VAN DOORN MAASTRICHT Rotterdam: Witte de Wilhstraat 30 - Telef. H5700 (4 L). Postbus 1112 - Postgiro No. 424518. Gouda: I*. Noodgodstraat 19. Red. Telefoon 2867. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. ui\'t *4 tt/.i ?mi, %t it t 5;i «i! DE gemeenteraadsverkiezingen van gisteren hebben nationaal ge zien de ontwikkeling die de Staten verkiezingen te zien gaven bevestigd. De P.v.d.A. leed een nieuwe neder laag. Haar verliezen vraten verder door dan bit de Statenverkiezingen. De V.V.D. maakte verdere winsten. De positie van de Prot. Chr. partijen 1*. op het ogenblik dat wil dit schrn- ven, nog niet geheel te overzien. Maar jn de grote steden ging zij beslist ach teruit. Ook het samengaan van de verschillende Prot. Chr. partnen hecit daar niets aan veranderd. HET komt ons voor dat deze ver kiezingen dit duideluk maken dat een deel van het Nederlandse volk zijn stern bepaalt uit conjuncturele overwegingen. De heer Burger heeft onlangs gezegd dat oe PvdA dan 111 aanhang toeneemt als de welvaart toeneemt en dat zij verliest als de welvaart slinkt. De VVD profiteert van deze casus positie in omgekeerde zin. En naar ons gevoelen toont dit aan dat een groot deel van het Nederlandse volk waaronder helaas ook vele christen-mensen onvoldoende inziet dat de politiek niet een conjunctuur- kwestie is, ntet een kwestie is van meer of minder krijgen, maar een zaak van beginselen. Elke benadering van de politiek waarbij dat uit het oog verloren wordt, werkt de achteruitgang van de invloed van de Christelijke politiek in de hand Wij zullen ons moeten blijven reali seren dat wij onze politieke keuze niet in de sfeer van de economie en van de conjunctuur moeten maken. De strijd aan twee fronten blijft. Hij wordt harder en scherper dan ooit. Tegen het socialisme en het liberalis me. En wij zullen beide uit eigen kring moeten uitbannen. En daarom zullen wij het advies dat prof. Oud gister avond in een vergadering van de VVD te Rotterdam aan het adres van de A.-R. Partij uitte, nl. dat zij een an dere koers moet gaan varen, niet op volgen. Wij herinneren ons nog te goed een verkiezingsleus van de WD in 1943 dat het roer In de Indie-kwestie om moest en toen hadden wij in enkele maanden met medewerking van de VVD de soevereiniteitsoverdracht. OPNIEUW VERLIES VOOR P.v.AA' ifr. 63 Grote gemeenten tezamen EN WINST VOOR VVD (Van ccn onzer verslaggevers) Maar Vrouwenpolder was niet de eilanden-dorp spelen de plaatselijke i. «nige gemeente, waar de kiezers rus tig mochten thuisblijven, ook in het Noordhollandse Zwaag, in het Lim burgse Noordbeek en in nog enige plaatsen werd geen slag geleverd om de politieke macht. HEEL anders ging het echter toe in Ermelo, waar niet minder dan ze ventien lijsten waren ingediend en waar de dorpelingen dus volop gele genheid hebben gehad een keuze te doen. Het is altijd interessant te zien, hoe de plaatselijke verhoudingen de gemoederen in beweging kunnen bren gen. Neem b.v. de tot de gemeente Er melo behorende kieskring Nunspeet. Daar trok de anders zo eensgezinde Christelijk-Historische Unie nu in drie groepen gescheiden op. Niet, dat men principieel van mening verschilde, neen, dat niet, maar wel, omdat er enkele plaatselijke zaken waren, die door „de broeders van hetzelfde huis op verschillende wijze werden beoor deeld en een verkiezing voor rlc ge meenteraad is dan de gelegenheid bij uitstek om eens te peilen, hoe de kie zers over een bepaalde kwestie den ken. IN Goedereede op het eiland Goc- ree-Overflakkee hadden de wet houders de stoute schoenen aangetrok ken. Zij verbonden zich en dienden •en lijst in, waarop alleen hun namen voorkwamen. De raadsleden konden oen niet achterblijven en ook zij trok ken gezamenlijk op. Voor Goedereede was de verkiezing van gisteren een doorbreken van de sleur Het was nl. de laatste jaren steeds de gewoonte geweest de raad maar te laten zitten. Doek ook in het anders 30 rustige wen hebben in de afgelopen weken bij belangen tegenwoordig een woordje mee. Een tegen de V.V.D. aanleunende groep kwam met een lijst voor alge mene belangen en de stoere vissers van het Havenhoofd, bevreesd voor de gevolgen van het Deltaplan voor hun beroep, wilden toen niet achterblijven. Onder aanvoering van hun raadsman, de heer E. A. Snijder, hoofd van de christelijke school, dcri-en zij ccn gooi naar één van de zetels van de raad van Goedereede. In Utrecht nam een merkwaardig heer aan de verkiezingen deel als lijst aanvoerder van de Bond van Wereld burgers. Deze heer, George Overstee gen. in Haarlem geen onbekende, wist reeds toen hij zich kandidaat stelde, dat hij niet aan bod zou komen voor een zetel. Maar dat interesseerde hem niet. Het ging om de betoging. Overigens heeft de heer Oversteegen in de Bloe menstad al eens een raadszetel bezet. Gekleed in middeleeuws kostuum toog hij toen naar de raadzaal, waar hij zich door een grote menigte nieuws gierigen moest heenwerken om zijn zetel voor de eerste maal te kunnen innemen. HET is opvallend, dat de katholie ken in Limburg wanneer het om de plaatselijke politiek gaat en de so cialisten niet in de buurt zijn, de een heid de eenheid laten en elkaar op al le mogelijke manieren proberen de weg naar de raad af te sluiten. In Ven- !o heeft dit streven, dat men moet zien als een uiting van de ook in Lim burg levende vrijheidsdrang zelfs ge leid tot het indienen van twee vrou welijke lijsten, elk met een stevige Limburgse als lijsttrckstcr. De vrou- de voorbereidingen voor de verkiezin gen hun woordje dapper meegespro ken. Het een en ander toont wel aan, dat dc gemeenteraadsverkiezingen toch altijd weer anders worden gewaar deerd dan de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de Provinciale Sta ten. Vooral op het platteland maakt men van de gelegenheid gebruik om als dc plaatselijke politieke toe standen het toelaten door wat on derling gekrakeel toch een soort ver kiezingssfeer te scheppen. Wie de verkiezingscijfers wil analyseren, zal met deze omstandigheden rekening moeten houden, al voegen wij daaraan onmiddellijk toe, dat de plaatselijke afwijkingen nu ook weer niet zo groot zijn, dat zij het beeld van de verkie zingsuitslag doorslaggevend kunnen beïnvloeden. Waar mogelijk is bij het rubriceren der cijfers met de gezind heid der plaatselijk groeperingen re kening gehouden. De 4500 inwoners van Wervershoot konden, evenals die van Vrouwenpol der cn enige andere gemeenten, gis teren niet terecht op het stembureau, in Werverskoof had alleen de KVP ccn lijst ingediend, zodat er geen ver kiezingen nodig waren voor de ver deling van de 11 zetels in de gemeente raad. (Van een onzer verslaggevers) OERIER Jtclndcr Tonkcns (15). zat gisteravond in het grensge bied van onze meer dan ooit bedrij vige redactiekantoren Franse woord jes te repeteren in afwachting van zijn beurt om met het laatste verkiczings- nienws van dc Nieuwe Züds Voor burgwal naar Krasnapolsky tc snel len. Hij. was cern van dc zeven koe riers, die de gecombineerde vergade ring in Kras. waar dc CIIU en AR bij een waren, van feiten en cijfers voor zag. Reindcr, Klaas, Joop, Jan en de anderen bleken ervaren koeriers want zij hadden ook al met de ka merverkiezingen hun extra zakcen tje bij Trouw verdiend. Zij kenden het klappen van de verkiczingszweep cn de vlotste weg, langs de drukke Dam naar de smalle Warmocsstraat. Het is duidelijk, dat er op een roe zige verkiezingsavond weinig van de Franse werkwoorden terecht is gekomen, omdat van de jongens geheel overeenkomstig het interna tionale politieke beeld een pittige Franse slag werd gevraagd. Trouw volop in de verkiezingsdrukte. Middelburg en Delden aan de lijn, Zwolle met nieuws. Onze eigen nieuws dienst werkte onder hoogspanning. Cij fers. namen van de politieke partijen, lijsten doorslagen, dravende, tellende, dicterende, sorterende mensen in ons grote administratielokaal, dat tot één grote bijenkorf was omgetoverd. Meis jes, die nog niet stemmen mogen, ver hoogden de stemming door met koffie rond te gaan. De chef van onze interne controle en onze chef binnenland toonden zich administratieve verkiezingsleiders, die het leger van meer dan vijftig hulp krachten rusteloos dirigeerden. Noe men we nog de ploeg die de bulletin- dienst voor onze bijkantoren verzorg de. In een vertrek waar dagelijks een dee: van de „braintrust" van Trouw zetelt, heerste nu de NCRV. Gerard Hoek. algemeen programmachef en Ge rard Vonk, een der omroepers, spraken Dm beurten van de Nieuwe Ziids Voor burgwal tot de luisteraars. Zij deden dit wonderlijk genoeg niet uit onze spreekkamer, die wij als leek daarvoor wonderwel geschikt achten. Nee, in die kamer stond eon indrukwekkende lijnapparatuur, die onder leiding van de chef van dc technische dienst, de heer N. Vermaak, werkte „Slechte akoestiek bij jullie", luidde het oordeel van deze technicus, de kop telefoon op het hoofd. „Bij een vol Kende verkiezing moeten we de wan den maar bekleden Maar goed, be kleding of niet, de uitslagen rolden binnen nL pepernoten op Sinterklaas avond. En deze vergelijking is zo vreemd niet, want op iedere verkie zingsavond valt er wel een verras sing. En steeds stegen dc aantallen stem men en naarmate de avond ouder werd vulden zich dc bakjes naast onze te- iexkamer. Het bakje ..radio", het bak je „Krasnapolsky", dat voor de „pro- 'cctie" op het Rokin, waar Trouw de Amsterdamse burgerij visueel cn met het gesproken woord voorlichtte. Het bakje „zetterij" gold de krant die u nu in de hand houdt, het werk van onze avond- cn nachtploeg. Staten groeiden mee met de wijzers van de klok. Telkens blijkt een ver kiezingsavond mede een s'rijd te zijn tegen de klok. De krant moet op tijd weg, alles wordt op alles gezet om zo veel mogelijk raadsverkiezingen te ver zamelen. Hoe heeft het land gestemd? Een vage vraag in de vooravond, een redelijk positief antwoord op deze vraag van de dag levert het midder nachtelijk uur, wanneer onze kernploeg haar taak heeft volbracht en de ach terhoede blijft om de arbeid tc vol tooien. Dan hebben de gele Trouw- auto's hun ritten gereden en zegt men: „Ziezo, dat was dat, de verkiezingen zitten er op. Tot de volgende keer." Si* «UsS Dc voorzitter van dc A.R. Partij, dr. IV. P. Berghuis, deelde ons om streeks middernacht mede, dat het zijns inziens wel duidelijk was, dat dc ten dens van dc Statenverkiezingen van maart jl. Is bevestigd, voor wat de hoofdlijnen betreft. De PvdA boekte overal grote verliezen en de V.V.D. ging met de winst strijken. Het zou bijzonder interessant zijn, aldus dr. Berghuis, om te weten of dc voor zichtige conclusie, dat er in de achter uitgang van de protestants-christelijke partüen een zekere stilstand was ge komen, gisteren is bevestigd. Overigens vond de heer Berghuis het uitermate moeilijk een analyse tc ma ken. Gemeenteraadsverkiezingen kun nen niet onmiddellijk met Kamer- en Statenverkiezingen worden vergele ken. Alleen een nauwkeurige bestude ring van de cijfers zal enig inzicht kunnen verschaffen. Een directe ver gelijking met 1953 achtte de heer Berghuis eigenlijk uitgesloten na alles wat zich in de afgelopen vijf jaar op politiek gebied heeft afgespeeld. PROF. DR. J. ZIJLSTRA, dc mi nister van Economische Zaken, die gisteravond tijdens de AR-bijcen- komst in Krasnapolsky het woord voerde, betoogde, dat duidelijk is ge bleken, dat dc VVD zich ontwikkelt tot een partij van betekenis. Wij zul len in de naaste toekomst onze pro paganda dan ook meer tegen de VVD moeten richten. Ook achtte prof. Zijl stra het van belang, dat de kiezers dui delijk werd gemaakt, dat het vrijheids ideaal van de VVD niet op de echte vrijheid betrekking heeft. Het ideaal van de liberalen is een vals vrijheids ideaal en dat zullen 'wij duidelijk moeten maken De protestants-christelijke groepe ringen zullen waar mogelijk tot een hechtere samenwerking moeten komen. DE heer H. W. Tilanus, voorzitter van dc Chr Historische Unie, achtte de uitslag van de gemeen'e- raadsverkiezingen een bevestiging van de resultaten van de statenverkiezin gen van maart. De teruggang van dc PvdA noemde dc heer Tilanus vcr- klaa'-u..dr, daar de vrijzinnig-democra ten, die in 1946 naar de PvdA waren gekomen, deze partij nu de rug toeke ren. De heer Tilanus geloofde, dat de AR iets was teruggelopen en dat de CHU vrijwel gelijk was gebleven en hier en daar zelfs een kleine vooruit gang had geboekt. De heer Tilanus achtte de uitslag voor de plaatsen, waar AR en CHU samenwei ktcn, te leurstellend. De KVP is geliik geble ven en dc PvdA heeft b.v. in Amster dam een veer moeten laten aan de PSP. i»=d In ruim 1000 gemeenten van ons land zijn gisteren gemeente-^'; raadsverkiezingen gehouden. Hoewel het uiterst moeilijk is aan de hand van dc uitslagen een bepaalde analyse te trekken, mag tocIny1| wel worden gezegd, dat de P.v.d.A. opnieuw een grote verkiczings-l nederlaag heeft geleden en dat de winst ook dit keer voornamelijk naar de V-V.D. is gegaan. Hoewel de protestants-christelijke par- ttijen, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 1953|§| \ooral in dc grote steden verliezen boekten, kan worden gezegd, dat zij zich ten opzichte van de Tweede Kamer-verkiezingen van 1 handhaafden en zelfs enige winst boekten. Op het platteland hielden de pro-i' testanls-christelüke partijen zich goed.|||5| Op tal van plaatsen werd verloren ter-® rein teruggewonnen, zodat zeifs in ver. jj gclyking met de raadsverkiezingen van vijf jaar geleden van enige stem. menwinst kan worden gesproken. Hel was teleurstellend, dat door t' optredes van splinterpartijen als de ChristelU- ke Volkspartij (in de Zaanstreek) em het Gereformeerd Politiek Verbond duizenden stemmen verloren zijn ge gaan. De KVP handhaafde zich, of wist haar positie te versterken, de com munisten verloren opnieuw een groot deel van hun aanhang, doch de Paci fistische Socialistische Partij wist in tal van plaatsen beslag te leggen op een oi meer zetels. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verloren de protestants-christe lijke partijen stemmen aan de WD, die in deze plaatsen dan ook met grote winsten ging strijken. De gecombi neerde lijst van de A.R. en C.H. in Den Haag heeft niet gebracht, wat inen er-, van verwachtte. Twee zetels moesten hier worden prijsgegeven. In Rotter dam ging een A.R.-zetel en in Amster- Jt| dam een protestant-christelijke zetel naar de WD. j«r In de Maasstad wisten de socialis- ten zich te handhaven, maar de stem men, dte de communisten verloren en die voor deze groepering het verlies van een tweetal zetels meebracht, kwa men via verschuivingen bij de VVD te recht, die dan ook drie zetels vooruit ging. Het is niet mogelijk om na te gaan, hoe de politieke verhoudingen in ons land na de gemeenteraadsverkiezin gen precies liggen. Dat er echter in de protestants-christelijke hoek verlie zen zijn geleden, die onnodig waren, tonen o.a. de cijfers van Koog aan de Zaan en Westzaan aan. In beide plaat sen ging een restzetel verloren, omdat de CVP hier aan de verkiezingen had deelgenomen, zonder dat zij kans had op een zetel. Ook in het oosten van het land en in Groningen werden soortgelijke ervaringen opgedaan, zij het. dat het hier niet de CVP betrof, maar hot Gereformeerd Politiek Ver bond. Bijzonder goed was het resultaat van de protestants-christelijke par tijen in Rijswijk (Zuid-Holland), De gemeenteraad werd hier met vier ze tels uitgebreid. Deze vier zetels kwa men alle in de protestants-christelijke hoek terecht. Ook Urk dient met ere te worden genoemd. Deze plaats gaf een behoor lijke stemmenwinst voor de AR te zien. Het is niet mogelijk in het kader van dit verslag alle plaatsen te noe men, die voor een versterking van de protestants-christelijke fracties in de gemeenteraad zorgden, .ook is het niet mogelijk precies aan te wijzen, waar de grootste verliezen werden geleden en waar men zich wist te handhaven. Wat voor de protestants-christelijke partijen kan worden gezegd, geldt ook voor de andere partijen Opvallend is, dat dc- PvdA vergeleken met de Statenverkiezingen van 1958 wedernm DE voorzitter van de KVP, mr. H. W. van Doorn, zei ons, dat op nieuw is bewezen, dat de PvdA en de VVD door hun linker- en rechtervleu gel nauw verbonden zijn. De heer Oud zal niet te hard moeten juichen over dit succes, aldus de heer Van Doorn, want de vraag is, of zijn winst blijvend zal zijn. Ik meen, dat er duidelijk sprake is van een wantrouwen van de i-echtervleugel van de PvdA de libe raal getinte in het buitenlands be leid van de socialistische partij. Ik betreur het, aldus de heer Van Door::, dat het herstel van de pro testants-christelijke partijen zich niet duidelijker heeft gemanifesteerd. Mis schien is het interessant eens na te gaan, in hoeverre een samengaan van de CHU en AR met de SGP zoals in Den Haag hier de oorzaak van is. De vooruitstrevende protestantse kie zer ziet nl in de SGP nog een duide lijke reactionaire groep. Voor wat de resultaten van de KVP betref, toonde mr. Van Doorn zich te vreden, zo niet enthousiast. De eenheid is hersteld en de wil om principieei- politiek stelling te nemen is in katho lieke kring opnieuw tot uiting ge komen. ZAANDIJK. Totaal 2671. 11 z. (2632, 11); KVP 228, 1 z. (197, 1); PvdA 1062, 4 z. (1093, 5); VVD 531,leen groot aantal stemmen verloor.-De 2 z. (413, 2); Comm. 446, 2 z. (457, 2):WD won opnieuw over de gehele Prot.-Chr. 384. 2 z. (356, 1). j linie. CASTRICUM. Totaal 5533, 15 z. (4610. 15); KVP 2775, 8 z. (2590, 9); PvdA 890, 3 z. (1012. 3); VVD 675, 2 z. (225, -); Prot.-Chr. 259, - (281, 1); Castr. Belang 814, 2 z. Chr. lijst onder de CH-man J. Bastiaan 120, -. Overige (502, 2). ENK HUIZEN -- Totaal 3921. 15 z. (3881 15); Cl£ 763, 2 z. (741, 2); KVP 843, 2 z. (788. 2); PvdA 2143. 5 i. (2539, 7): VVD 699, 2 z. (479. 1); Comm. 102. Prot. Chr. 1371,, 4 z. (1334. 3). HEILOO Totaal 6277. 15 z. (5541, 15): KVP 2773. 7 z. {2532. 7); PvdA 1440, 3 (1689. 5); VVD 1069. 3 z (722, 2); Comm. (182, Prot. Chr. 433. 1 z. (416. 1); Plaatselijk Be lang 562, 1 z. DEN HELDER. Totaal 22.907, 29 z. (20.262, 27); KVP 3824, 5 z. (3012, 4); PvdA 9669, 13 z. (10,231, 15); VVD 4645, G z. (2599, 3); Comm. 328, (266. -): Ger. Pol V 222. -; Prot-Chr 4219 5 z. (4134. 3) LANGEDUK —.Totaal +.773. 13 z. (4.336. 13): AR 601. 2 z. (577, 2); CH 308, 1 z. (304-, 1); KVP 1.507, 4 z. (1.369, 4); PvdA .229 3 z. (1.252, 3); Gem. Bel, -i- VVD 668 2 z,: Comm. 181, (122,—); AR-CHU 281, 1 z.; Prot Chr. (285, 1); Overige (627, 2). MEDEMBLIK Totaal 2344, 11 x. (2247, 11); KVP 1026, 5 z. (956, 5); PvdA 507, 2 (502, 2); Comm. 160, 1 z. (158. 1); Prot. Chr. 385, 2 z. (395, 2); Gom. Bel. 266. 1 Ove rige (236, 1). SCHAGEN Totaal 2.626. 11 z, (2.608, 11): KVP 632, 3 z. (670, 3); PvdA 873, 4 z. (885, 4); Comm. 102, (151, Prot. Chr. 183, 1 z. (181, 1): VVD 4- Sehagen's Belang 786, 3 Z.\ Overige (721, 3). Aaivt. stemmen zetel 1958 1953 1958 1953 KVP 30329 23170 PvdA 11195 11245 Lst. Huntjens 2165 CPN 552 944 Gecomb. Prot. Groenen (CHU en AR) 941 Overige part in 1953 4450 27 9 l 22 11 45182 39809 3T 37

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1