FRANKRIJK IN GROTE ONZEKERHEID Parlement moet zelf beslissing nemen Coty spreekt parlement toe Nu5000voor Trouw-mars Betogingen in PARIJS „KAREL DOORMAN" WEER IN DIENST GESTELD el een rond je rood gemaakt maarhet verkeerde orstelijk gesein paleistuin A ...dus bierweer! LAATSTE NIEUWS Franse onderwijzers willen staken Twee directeuren en accountant ingesloten Verkiezingsuitslag Rijswijk ieuwe luidsprekers voor draadomroep? foiling Boudewijn op Söestdijk V inder zonnig met kans op wat regen Jongen (12) sloeg zijn slag als volleerd inbreker i DONDERDAG 29 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4902 r VJ 'ÜG heeft Frankrijk blijkbaar zijn aarzeling niet kun nen ovenvinnen, want nog beeft generaal de Gaulle geen opdracht tot kabinetsformatie ontvangen. Gisteravond laat beeft president Coty de voorzitters van de Nationale Vergadering Le Troquer en die van de raad van de Republiek Monnerville) opdracht gegeven van bun zijde contact op te nemen niet de Gaulle. Een communiqué van bet Elyséc gaf te kennen, dat zij met rte generaal de omstandigheden zouden nagaan, waaronder de regering van de republiek gevormd kon worden. Het on derhoud beeft plaats gehad. ..Algerije gered' Demonstraties I? Colv hel moe p Fraude in Hilversum? M IMC0S Directeur: H. DE HUIG (Gcldiir tot morgenavond) MINDER ZONNIG. Aanvankelijk tveinig, later veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Overdag iets minder warm. Morgen: Zon op 4.28 Maan op: 17.54 Onder 20.47 Onder: 3.03 I loofdredacteur: Di J A. H J S BHU1NS SL/O'l President Coty de Gaulie opdrachi geen Voordat Coty dit verzoek tot de beide voorzitters had gericht, had h(j eerst Pinay (onafh. cons.), MoIIct (soc.) en Teitgen (M.R.P.) hier over geraadpleegd. Pinay had dit plan toegejuicht cn Tcïtgcn had er mee ingestemd ondanks bezwaren van juridische aard. Mollet, die zelf voor het ex periment-de Gaulle schijnt te voelen, had dc grote meerderheid van de leden van zijn partij niet tot toestemming kunnen brengen. De socialisten verzetten zich nog steeds in meerderheid tegen het aan de macht komen van dc generaal. CHARLES DE GAULLE Vandaag ol morgen verklaring voor de Assemblee willen voorlezen en de/e taak niet aan een zijner vice-premiers toevertrouwen. in do zijstraten opgesteld, maar zij staken geen hand uit om de beto gers tegen te houden. De minister van Binnenlandse Zaken Jules Moch had alle betogingen verboden. De betoging zelf, op de Place de ia Republique had een luidruchtig ver loop maar er deden zich geen inciden ten voor. Er werden borden meegedra gen met opschriften als ..geen dicta tuur", ..Dc Gaulie betekent oorlog" cn „Fascisten zijn misdadigers". Vooraan in de rij betogers hepen vele bekende politici o.w. Pineau. Ra- madier en Mendes-France. Niet alleen echter in Parijs, maar in geheel Frankrijk, met name in Mar. seille, Nimes, Montpellier, Avignon, Clermondt-Ferrand, Saint-Etiennc, Arras. Duinkerken. Rijssel, Rouen, Le Havre. Caen en Nantes hebben giste ren duizenden gedemonstreerd tegen de Gaulle. Het opstandige bestuur van Algerije heeft er vandaag voor gewaarschuwd, dat het krachtig zal reageren tegen elke poging om de vorming van een nieuwe Franse regering onder leiding van generaal Charles de Gaulle op te houden. Een menigte van volgens een schatting van de politic tussen 150.000 en 200.00 mensen heeft gister avond omstreeks zes uur betoogd tegen de terugkeer aan de macht van gene raal de Gaulle. De betoging was georganiseerd door de socialisten, do radicalen en de volksrepublikeinen. Op het laatste moment hadden ook de communis ten zich erbij aangesloten. Honderden politie-agenten stonden Generaal Massu en andere leden van het comité voor openbaar welzijn in Algiers zijn woensdagmorgen door 25.000 mensen toegejuicht bij hun in tocht in de stad Blida. ongeveer veer tig kilometer ten zuidwesten van Algiers. Generaal Massu zei in een toespraak voor het raadhuis van Blida, dat de bevolking van Algerije niet langer verdeeld mag zijn. Hij drong erop aan de „verdoolden, die weer tot ons moe ten komen, de hand te reiken". Er moet gelijkheid voor allen zijn, zowel wat betreft de plichten als de rechten. De Fransen zijn besloten, dat Algerije een deel van Frankrijk moet blijven. Thans is het uur van de Gaulle ge komen. „Algerije is gered", aldus ge neraal Massu. President Coty zal vanmiddag om drie uur een gezamenlijke bijeenkomst van de Franse Nationale Vergadering en dc Raad van de Republiek (Senaat) toespreken. Aldus werd vanmorgen van de zijde van het Eiysée meegedeeld. In een officieel communiqué van het Eiysée, ambtswoning van de president, wordt gezegd: „De president van dc republiek is gisteravond bijeengeweest met de pre sidenten van de Nationale Vergadering en de Senaat, die hem verslag uit brachten van hun ontmoeting met ge neraal de Gaulle. De president van de republiek zal het parlement toespreken over de toe stand." De beslissing van president Coty om een gezamenlijke zitting van het Franse Darlement toe te spreken een zeer ongewone procedure in Frankrijk werd bekendgemaakt zonder vooraf gaande waarschuwing. In het officiële communiqué van het Eiysée werd een beroep op het volk gedaan kalm te blijven: In de ernst van het huidige uur re kent de chef van staat op het patriot tisme van allen die leven onder de driekleur met kalmte en eerbied voor de orde beslissingen af te wachten, die binnenkort genomen zuilfin worden." CTEEDS nieuwe Lormatiea melden zich voor dc Trouw-mars, Per dag wor den honderden nieuwe start kaarten verstrekt. Bedroeg het ar.ntai inschrijvingen gisteren vierduizend, thans anderhalve dag voor dc mars is een aantal van VIJFDUIZEND bereikt. Gisteren hebt u gekozen, kies zaterdag de Trouw-mars. Dui zenden zullen dit mét u doen. omdat deze populaire mars tel- kenjare een groeiend massaal feest is, écu grote traditie op he' gebied van dc wandelsport. Een sportief vreugdevol feest van saamhorigheid, opgewektheid cn tevens een uitstekende oefening voor de komende Avond-Vier daagse. De parcoursen zijn met zorg gekozen, een technische en ad ministratieve staf van ruim twee honderd enthousiaste werkers staat gereed om alles in goede banen te leiden. Dagelijks werkt ons wandelsecretariaat op volle toeren om de voorbereidingen tot in dc puntjes te verzorgen Het aantal groepen is reeds nu bijzonder groot. Indivkluelen en groepsleiders zeggen we met klem dit; schrijf vandaag of morgen in, Vermijdt vertraging bij de start, voorkom een run op het inschrijfbureau, zaterdagmiddag in de riante Chr. H.B.S. A., aan het Adarna van Seheitemaplein in Amsterdam-Z Volg het voorbeeld van velen, maak u tijdig op voor een vlotte voettocht door het prachtige Am sterdamse Bos, u zult er geen spijt van hebben en., de afstan den liggen binnen ieders (spier) bereik. Het resultaat van de besprekingen tussen de Gaulle cn de beide voorzit ters is niet bekendgemaakt. De Gaulle is na de gevoerde bespre kingen in dc vroege ochtenduren naar zijn woonplaats Colombey-les-deux- Eglises vertrokken. Vandaag zou hij weer naar Parijs terugkeren om de besprekingen voort te zetten. De stap van president Coty is stellig ongewoon. Tot nu toe raad pleegde hij de beide voorzitters bij een kabinetscrisis, maar sprak zelf met de man die hij met de kabinetsformatie wilde belasten. Waarom Coty deze procedure volgt kan men slechts gissen. j DE president zou, naar verluidt, het parlement rechtstreeks voor het feil willen stellen, dal het alter natief is öf een regering de Gaulie öf burgeroorlog. Coty zou ook met aftre den gedreigd hebben als liet parlement zou blijven weigeren de Gaulie zijn (legale) kans tie geven. In politieke kringen in Parijs meen de men te weten, dat de Gaulie, als hij een regering zou vormen, Mollet, Pi nay en Pflimlin zou verzoeken als vice-premier of te ireden. Aan de socialist La Coste, die in de loop der jaren sterk naar rechts is ge ëvolueerd, zou hij de poitefeuille van Binnenlandse Zaken willen toever trouwen. terwijl hij Soustelle met de Algerijnse zaken zou willen belasten. De generaal zou zelf de regerings- De bonden van de onafhankelijke en r.-k. onderwijzers in Frankrijk hebben hun leden opgeroepen morgen te sta ken als protest tegen „de aanvallen op het republikeinse bewind en de vrije functionering van zijn instellingen". Op de ouders werd een beroep gedaan om de kinderen die dag thuis te houden. r '-'an onze correspondent) De Hiiversumse recherche heeft een tweetal directeuren en een accountant van een Hilversumse N.V., die enige tijd geleden in staat van faillissement werd verklaard, aangehouden. Het ver moeden bestaat, dat het drietal zich heeft schuldig gemaakt aan bedrieg lijke bankbreuk c.q. medeplichtigheid daaraan. De rechter-commissaris, belast met het vooronderzoek, heeft in tegenwoor digheid van de officier van Justitie te Amsterdam, rar. H. Bouma. twee huis zoekingen verricht, waarbij een aantal boekhoudkundige bescheiden in beslag is genome;; De directeuren en de ac countant zijn mgeesloten. Naar de om vang van de vermoedelijke fraude word. momenteel een onderzoek in gesteld. O Met het „alle hens voor de boeg" is gistermiddag op de werf Wilton F'e.venoord te Schiedam het verbouw de vliegkampschip „Ilr. Ms. Karei Doorman" weer in dienst gesteld.. Dit gebeurde op dezelfde dag. waarop tien jaar geleden het vliegkampschip door Nederland van de Britse marine werd overgenomen. De plechtigheid vond plaats op liet achterdek van de Karei Doorman. Na- SP de bc (Van onze couespondeiit) DOORDAT zeven kiezers in de kleine gemeente Sint Maarten een vei keerde ronde stip rood maakten, zal de A.-R. Partij bet in de gemeenteraad van deze plaats mei een zetel minder moeten stellen. De zever kiezers maakten nl op het stembiljet de voorletter van de kandidaat O. Koedijk rood in plaats van he daarvóór staande „rondje". Het gevolg van deze kleine vergissing was dat de JK.VP een extra-zetel kreeg toegewezen, Na het Injben \an de \lu£ op tlt- „Karei Doorman" bracht do bemanning een drie werf „hoezee" uit op II.M. de Koningin. dat de viagofticier-mateneel, schout- bij-nacht W. J. Kruvs, een woord van dank had gericht aan allen, die deze herbouw in drie jaar tijds verricht hadden stelde hij het schip m handen van de commandant zeemacht in Ne derland. schout-bij-nacht G. B. Vor- tuyn. Deze laatste droeg de aangewe zen commandant van Hr. Ms Karei Doorman. kapitein-ter-/ee H. van Oostrom-Soede, op het schip in dienst te stellen, wat door het voorhijsen van de Nederlandse driekleur en de geus geschiedde. Nadat ie marinierskapel der Kon. Marine het volkslied ten gehore had gebracht sprak de commandant van het zojuis; m dierst gestelde vlagge- schip der Kon. Marine de bemanning toe Kolonel Van Oostrom-Soede hoopt de opwerkperiode van het vernieuwde vhegkampschip te kunnen bespoedi gen. opdat Hr. Nis. Karei Doorman zijn taak als kern van een harmonische vloot, binnen korte tijd zal kunnen gaan vervullen, Door een onjuiste opgave is de ver kiezingsuitslag van Rijswijk foutief weergegeven. Hieronder volgt de juiste opgave. Totaal 18.528. 23 z. (12.913 19). KVP 5253. 7 z. (3975, 61FvdA 4189, 5 z. (3236, 5): VVD 4942, 6 z. (2237, 3); Comm. 172, (240, AR en SPG 2174. 3 z. (AR, SPG en CHU 3225, 5): CHU 1798, 2 z. De PTT overweegt, aan dc aan geslotenen op het draadomrocpnet des gewenst andere luidsprekers ter be schikking te stellen. De nieuwe luid sprekers zouden voorzien zijn van kleine versterkertjes, waardoor het de huurders van zulke apparaten mo gelijk zou worden, ze behalve voor hun draadomroepaansluiting ook te gebruiken in combinatie met een pla tenspeler. Met de thans in gebruik zijnde luidsprekers is dat niet moge lijk. Het is beslist met de bedoeling van de PTT, zelf ook platenspelers te gaan verhuren aan abonnees van de draadomroep. v, h gjy-" Koning Boudewijn van België heeft gistermiddag met koningin Juliana cn prins Bernhard een wandeling gemaakt door de tuin van het paleis Söestdijk Tijdens de wandeling werd deze foto genomen. De Belgische koning arriveerde gis teravond om enige minuten voor zes op het paleis, waar hij ook vandaag nog de gast zal zijn van het Nederlandse koninklijke paar. Voor het paleis stonden enige tien tallen personen toen de vorstelijke gast in een gesloten hofauto de hekken van de paleistuin binnenreed. Een harte lijk gejuich weerklonk. Voor het bordes van het paleis werd de koning begroet door Z K. H. prins Bernhaid, waarna in de appartementen van de koninklijke familie de begroe ting volgde tussen koning Boudewijn en koningin Juliana. Direct hierop maakte het gezelschap een wandeling door de tuin. Koning Boudewijn was DE oiitu ikkelinj: win een gebied van hojce druk boven Duitsland heeft tot gevolg:, dat de warme continentale lucht in Oost-Europa steeds verder naar het oosten wordt gedrongen. Terwijl dit hogedrukcebied in dc rich ting van Polen wegtrekt, beginnen oceaan- storingen hun invloed geleidelijk tot over West-Europa uit te breiden. Een depressie, die gisterochtend nabij de zuidpunt van Groenland lag, koerst naar het zeegebied nabij Schotland cn Ierland. Een andere storing bereikte vanmorgen de Ingang van het Engelse Kanaal. Deze zal vermoedelijk naar Oost-Engeland gaan. terwijl het bijbe horende front morgen Nederland zal be reiken. Het weer krijgt daarom een meer veranderlijk karakter. Het wordt minder zonnig cn plaatselijk wordt enige regen verwacht. in een blauwgrijs kostuum gekleed en bij droeg een zonnebril. Hij werd ver gezeld door ziiA adjudant, majoor de Saint Hubert. (Van een onzer verslaggevers) Haagse politieagenten hebben in de afgelopen nacht een twaalfjarige scho lier aangehouden, die als een volleerd inbreker zijn slag had geslagen in een textielwinkel cn een radiozaak aan de Goeverncurlaan. Dit de ene winkel nam hii 170 weg en uit de andere 40. De jongen is woensdagavond aan de achterzijde van de winkels aan de Haagse Goeverneurlaan over een twee meter hoog muurtje geklommen. Bij de radiozaak gekomen forceerde hu de tuindeur. Met een laddertje, dat hij in deze winkel zag staan, klom hy op het balkon van de naastgelegen textiel zaak. Hij verbrak een lichtraam en nadat hij zich naar binnen had laten zakken, doorzocht hij de winkel. Hij vond in een kast 40. Het lukte hem uet de kassa open te krijgen, hoewel hij de voorplaat losschroefde. Op zijn terugtocht, omstreeks half een, zagen omwonende hem scharrelen op een afdakje. Zij vroegen, wat hij daar df-ed. „Ik zoek een bal", was het antwoord. De buren vertrouwden de jongen toch niet en waarschuwden de politie. De militaire autoriterten in Dja karta hebben vanmorgen opdracht ge geven tot sluiting, voor onbepaalde tijd, van het Indonesische onafhanke lijke persbureau „Pia". Dit is de twee de maal in een jaar tiid, dat Pia zyn nieuwsdiensten moet staken. (Advertentie! Weerdienst London seint Komende da gen veran derlijk weer met plaatse lijk onweers buien, maar ook opkla ringen met enkele zon nige perio den. Een service van de gezamenlijke brouwers van hel beste Nederlandse bier een reis van Wm binnen 8 dagen! Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a s zondag verwacht. Stuur aan 'Het bier Is weer best" Postbus 2200. Amsterdam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn Wie het dichtst komt bij meting De 8iit (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis. (Bij meer goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeld). Bovendien zijn er 100 troost pr ijzen (doosjes bierglazen) Vorige zondag* 7 2 mm neerslag, 0.7 uur zon Prijswinnaar* G E. van Hek, Schiedarnsew 80. Vlaardingen WAT IS I3AC0S Deze International Metereologica! Consultant Services worden geleid door de RAF-wterkundigen. die destijds het weer voor de geallléerde operaties voorspelden. VAN ONZE REIZENDE ROELAND Amsterdam Heb extra Inlegvellen in paspoort nodig voor wereld-bier-reis. Nederland exporteert naar liefst 134 landenl SIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij Ik dacht dal er nog een flesje biet was 7i| 'Dacht ie soms dat |ij alleen dorst had?' N gostertttmi witte de wimstraat do - reief. 115700 n n Poetbus 1112 - Postgiro No 424Ó19 Kl a oh ten die nat abonnementen: 18 3013.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 'i-Gravenhaffe; Huytensplein Teler. 183467 ia i.inent Postbus 1091 Postgiro No. 424867 JClschtondienst: 183019 30 u, g-jp. ncnxcg Dordrecht: Scheacrsplcin 3 - Postgiro No 424201 I n 4570 Kuachtondicnst na 17.30 uur 7314 Schiedam: Latum Kerkstraat U b Telefoon 67882 Abonnennentsprba 61 eent per week f 2 S3 per maand, f7 90 per „„„„„'f" h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 5