V.V.D. won twee zetels ten koste van A.R.P. en tevreden voor C.H.U. K.V.P. in gemeenteraad Leden van prot. partijen Schiedamse raad m m Prot. Chr. lijsttrekkers zijn tevreden over verkiezingen KERK EN SCHOOI Deze week nog begin met bouw V ijfsluizenbrug Leden van prot. chr. partijen in Vlaardingse raad J. D. Lock vijftig jaar hij het Christelijk onderwijs Verkiezingen in Schiedam zeer rustig verlopen Wethouder Th. J. L. v.d. Berg: Blousons d.wsü,;,s;i,.i: -S™'-i' as Raad Maassluis vrijwel ongewijzigd ?JSw VLAARDINGEN MAASSLUIS TROUW Donderdag 29 mei 1953 Advertentie HERENMODE CHIEDAM. Rustig zijn de Schiedamse kiesgerechtigden woens dag ter stembus getogen. Toen om zeven uur de stembureau's sloten en het ingeleverde materiaal werd geteld bleken in totaal 42.880 geldige stemmen te zyn uitgebracht. Dat waren er 70 meer clan SCHIEDAM. Rustig zijn de Schiedamse kiesgerechtigden woens- mci m de zoden heeft heeft de das ter stembus getogen. Toen om zeven uur de stembureaus C.H.U.hanéL bij de verkiezingen voor de Prov. Staten, enige tijd geleden, legen jde verkiezingspropaganda is gevoerd, tien uur werd op het stadhuis de officiële uitslag bekend. ^or^'~h^ hand™ wén" nog Bijeenkomsten ^Tevreden Schietwedstrijden Politie Prof. dr. C. H. E. Haspels naar Phrvgië Bcnocininj: en ontslagen van hoogleraren Uit hel ..Zwaluwen-nest"' Teraarclcbostelling L. R. van Kralingen Benoemingen Akademie van Wetenschappen Pijpers zijn weer lerug Burgerlijke stand van Schiedam Hoek van Holland Excelsior-nieuws P.v.dLA. verliest stabiele meerderheid in Wijkraad Tentconcerl Hofconcert Dr. P. J. Zuideraa hoogleraar Gem. Universiteit Amsterdam Vlaardinger voor televisie ir#:- Nieuw werkseizoen in volkstuincomplexen Visserijberichten w Onze spéèhtU-- afdeling eèft meer ketts voor minder gèUi van oen gioie groep t j biijft gemeten kiezers I 1 Temeer ts dit gunstig, onidal h.ei-i i fimir ongetwijfeld een zekere continu.- teit ui hot gemeentebeleid zul kunnen; 'ontstaan. Iets waarbij dit beleid slechts kan welvaren. Vier zetels heelt de C.H U. veroverd. 'Tegenover de V.VD. de partij dicl momenteel duidelijk een conjuncturele tot de andere partijen. Ongetwijfeld heeft de gedegen, vol- - j ij rp komen open en eerlijke wijze, waarop Het bleek al dadelijk dat de V.V.D. zakelijk beleid van de Unie en het daar-versterkt Wij beloven ons dit twee zetels had gewonnen. Een van de- bij in stand houden van de christelijkewen ook m de komende bestuursperiode ze zetels ten koste van de A.R.-frac- waarden, de waardering geniet cn ook'weer waardig te tonen tie, die in de komende periode inplaats van met vier, met drie leden zal zit ting nemen in de raad. Twee restzetels moesten toen nog worden verdeeld. Eén daarvan ging naar de? F.v.d.A., die daarmee op het aantal van 14 zetels dat zij ook in de oude raad had, terugkwam. Grote spanning ontstond bij de bere kening van de laatste restzetel, die verdeeld moest worden tassen C.H.U. en K.V.F. Het bleek tenslotte dal de K.V.P. in totaal 10 stemmen te kort kwam, waardoor de C.H.U. de restze tel toeviel, met als resultaat dat de K.V.F. ia totaal één zetel verloor en met negen leden In de raad terug zal keren en de C.H.U. gelijk bleef en straks opnieuw vier leden in de raad zal hebben. Met grote spanning werd de uitslag verwacht, vooral in de bijeenkomsten van de politieke partijen. De Anti Re- volutionairen waren bijeen m het Ge reformeerd Jeugdhuis, terwijl de Chris telijk Historischen hun appel hielden m het gebouw Irene. In de Amstelbrcn was de V.V.D. bijeen en de K.V.P, had haar leden in Arcade verzameld. In het Gereformeerd Jeugdhuis had de A.E. Kiesvereniging een uitstekend verkiezingsbureau ingericht, waar al zeer vroeg de officieuze einduitslag en de zetelverdeling bekend was. Velen waren daar bijeen gekomen. De heer P. Mak heeft aan het slot van de bij eenkomst een korte samenvatting van de resultaten gegeven waarbij hu op merkte dat de winnende tendens, die bij de V.V.D. bij de Statenverkiezingen werd ingezet zich kennelijk heeft voort gezet Het is altijd moeilijk om uit een dalende curve, zoals die momentet'1 voor de Prot. Chr. partijen zich vertoont, te komen. Vanmorgen hebben wij notaris a. Hoek, de lijsttrekker voor de A.B. par tij naar zijn mening gevraagd over ae uitslag. De heer Hoek meende dat de uitslag weliswaar teleurstellend v,as voor de A.R., maar dat aeze wel min of meer in de lijn van d® ver wachting lag, De oorzaak zou volgens de heer Hoek waarschijnlijk gezocht moeten worden in een kleurloze midden groep, waarvan de A.R. eerder ook heeft geprofiteerd, maar die nu naar stem aan de V.V.D. heefl gegeven. De terugslag, die de C.H.U. reeds m 19a3 ondervond hebben wij nu te verwerken gekregen. Toch heeft procentueel ge zien, de C.H.U. meer terrein verloren dan wij. De heer Th. J- L. v. ^d. Berg. lijst aanvoerder van de C.H.U. gaf ons van morgen het volgende commentaar: De uitslag van de ge me ent er a aas ver- .kiezingen in Schiedam geeft ons, Chris- tclijk Historischen, reden tot tevreden heid. Andermaal is gebleken, dat het A. Hoek {A.R.) ir. K. J. J. Dominions (A.R.) W. v. Schooneveld Th J. L. r. d. Berg (A.R.) (C.H.) IV. Kok (C.H.) S. Kuiper (C.H.) G. Wester veld (C.H.) I VI t tRDIN'OI'N' ..Wij zij" "iet allt-Uger liggen dan voor do gprneerneta- L.A.AKDiAVfi.- j j ta..* «■*»«-* t ifoFfl zirh da ai o\ ex te zeer geschokt en «aan onverdroten ^sU^,S Sj '^oTnTrnhaw-Wes' f.ERF.FORMFFjfDE KERKEN Beroepen te Muimor-voudc: Th. Kui per te Svbrand.ibuien. tc Willemstad: knnd H. 'Peper te Haarlem. Tweetal te Amsterdam: dr C. Gilhuis -Gravenhage-Oust en dr. B. Riet dat de protestants- verder". aldus wethouder 11. K. van Minnen, lijsttrekker van de Christelijk, vond 'w- J:"cn Cen zetel hebben llistoriselie Vnle te Vlaard.ngen d.e wij ehmbfli.'Xefon Dd al ook tot be vanmorgen naar zijn mening^ vroegen stemmen aldus de GF.REF. GEMEENTEN Bedankt our Barnrveiö P. \an der Bijl tc Rh-ncn over de verkiezingsuitslag. „Natuurlijk/inning moeten is het jammer, dat wij een zetel ver- heer Loeide, loren hebben. Wij hebben echter altijd j de 7c zetel als een restzetel een z.g.' toegift/.etel. beschouwd, «aarvoor met het juiste aantal stemmen indertijd ■taimczig «as. De zesde /etch die wij nu r-t/elten. hebben «u ten vuile opgehaald" Ver der wees do welhoudtt op het feit. dat na de verkiezingen ai maai t de C.H U. 200 stemmen i-. vmn'tutgeguan. zodai de algemene stommem ei houding lang» met onbevredigend i- v"der baati T.in"aê".«schietvereniging Wilhelm.- stad voorde-' na <ïan Kmnuutiaat Dam wappoi-j hct hoogland van Phrvgie. gelegen in ;tM.N bohoion im-'dcn weer de ylngon J Centran! Klcin-A.-'o Prof Haspels ral VLAARDINGEN Commissaris van politic K v. rl. Ham uit Vlaardingen .heeft Dinsdagavond ut de roos gescho- Hn deed du pb de metra e schiet- men met blind zmi vtufi vingen, die zich m uh/e 'den Veel m«urw mwi V De organisatie voor zuiver weten» ichappeiyk onderzoek heeft prol. dr. C, H. E. Haspels, hoogleraar m de Kliniek en Pathologie aan het Kon. geschiedenis der oudheid aan de Gem, Universiteit van Amsterdam, een sub sidie verleend voor een expeditie naar meis me ln" "n,"n gmepei'.ng. aklu* i spi eke: ..Wat no V V U Octreft, de opg.i.incto i /on woidt altijd aanbeden en de Ian- delijke verattdei mgen /uilen daar ongc-i I tw ïjfcld de nor/aak van /ijn TEVREDEN 1 tevreden over ue behaalde i esuitaten i buuw geopend of ik l ene tornoo, De gemeentelijke- en iop de/e tocht geassisteerd worden auier /-t" n.nsaag'ui'ge-i door dr. J. H. Hentelruk leraar aan nnnnnn en ae commissai is u.t* uuK'*i uvw no'hgj het eerste schot te lossecn Com- j het Ltbanonlyceum te Rotterdam 'missatis v d Ham heeft van oe gele genheid gebimk gemaakt en de schiet- veren, g.ng Wilheimma geco:nphmcn-| 'eerd Hij piec.- de activiteiten der vr;-j ge-1 volgt ROTTERDAM-C. BULGERSTETN (Bij ERASMUS) ROTTERDAM-Z. BEIJERLANDSELAAN SCHIEDAM - DELFT - DORDRECHT .Wij hebben nu de vijfde zetel alleen, op het anaerc. en behoeven hem met meer te delen, j Over ae Ook m de percentages c een goede merkte de commi vooruitgang te bespeuren. Wat de gioei wedstrijden /eer nu.tig z.jn van de V.V.D. betreft, ook hier speelt' de landehtke verschuiving een rol". Wet- houder Weststrate betreurde het. dat (Je klok waarSCIlUWt de C.H.U. een /.etc! heeft verloren. - n toneelgroep „Hierdoor wordt de protestants-chns- VLAARDINGEN De tonee:lgiroep telijkc invloed in de i aud verminderd, j van Sprij s pci sonceisv e. omging .O aldus de wethouder der A.R-partij. Aller Doel" Ka.vl /.a erdagavona .n Mu- De heer A. Lodder van de Stnatkun- zanda cen voorstelling geven van net dig Gerefornieei de Partij ten slotte toneelspel in drie bedrijven „Ais ae sprak /ijn tevicdcnheid uit ever het ver- klok waarschuwt van H. .en L-.- r». i o Dr C. Sopteman i$ benoemd tof sprak /ijn loop der vcrkie/ingsuitslagen. „Het is wel een merkwaardig verschijnsel, dat j na 1946 de verkiezingsuitslagen voor de Provinciale Staten tot nu toe gun- VLAARDINGEN. De belangstelling VLAARDINGEN. Ook voor de 2e'" ronde van dc beker .speelt Zwaluwen zaterdag opnieuw thuis en wel tegen „Dinteloord". cen 4e klasscr. die in net afgeiopen weekend met 52 van de pas naar de 3e klas gepromoveerde club De Zwerver won. Men verwacht van de/'> Brabantse club meer tegenstand „as zeer groot, toen op de Algemene dan van M.F B. maar een goede kans Begraafplaats het stoffelijk overschot om zich via een overwinning >n de 3e van ,jc hccr i^,en R. van Kralingen ter ronde te plaatsen, lijk: voor de Vogels aarde werd besteld. ium p»u"' toch ru.m»cHofttfc a."ii«ezig Aanvang Veie kleurige kransen bedekten ciins-j rfoiis de laatste uitvoering kreeg de cli-j^j. p p0!man én prof dr W. A. P. kwart over 4. ;dagmiddag de baar Dc heer Van Kra-j rigent van do Pijj>ers. de heer M C. smjt; {0t buitenlands lid: prof. J. Je- Maandagavond i'J junn om 7 uur komt lmgen was hd van de gemeenteraadVan Dorp, eer, jong geitje aangebo- remjas prof. dr. A. van Loev en prof. -- v.,,uni„..o n. ,i a vi.. an lm-, j_. j- -~-im Doortje Pijper kreeg) 'r v I gewoon hoogleraar in de faculteit der poiitie-schietw cdstr.j e let{erer) en wtjsbcgcerte aan de rflki- ms.-ans op. dat aez i universiteit te Leiden. Hij zal onderwijl geven in de Duitse taalkunde. Op zijn verzoek is eervol ontslag verleend aan de heer P H. Buisman, hoogleraar in de tondvervanging aan de rijksunive.rsiteit te Utrecht. Op eigen verzoek is eervol ontslag verleend aan dr. A Kuvpers, buiten gewoon hoogleraar in de pedagogie aan" de rUkKuniversiteit te Leiden. Met ingahg van 15 september is Dp eigen verzoek eervol ontslag verleend aan dr. W. Banning, buitengewoon hoogleraar in de kerk- en wijsgerige sociologie aan de rijksuniversiteit te Leiden. Feenstrn De voorstelling begint om 8 uur. *Dc- avond word» muzikaal opge luisterd door dc I.S.F. Band o.l.v. J. de Ridder. Bij K.B. zijd de benoemingen be krachtigd van de afd. letterkunde der Kon. Ned. Akademie van Wetenschap- pen tot gewoon lid: prof. dr. P. Hennip- dnY én' Enschede werden gehouden, zijn' rnan, mr. .1. Kunst, nrof. dr. M. J. Lan- nile prima verlopen. Maandagavond tij-l geveld, prof. dr. .1. P. M. van der Ploeg, VLAARDINGEN. Dinsdag zijn de Pijpers teruggekeerd van hun uitstap je naar Nijverdal. waar zijn *n meer dan overweldigend enthousiasme en grote gastvrijheid hebben genoten. De uitvoeringen en marsen, die sn Nijvcr- Zwalmven eveneens aan de Kethelweg voor de P binnen dc lijnen voor dc Geboren: Adnaan z v A Goudswaard en C Korpsi: Peter H x v P H Loch en G G de Raad; Johannes C Tz v J C T van Hees en J C G van Wijnen; Elisa beth d V H A Westra en V J ïranzwLe- na d v P van der Windt en A L Weeda, Arthur z v A M E van der Burg en M E «Je Kwaadstemet; Cornells J Malliii en M J van Dorst; Woufenis R M z v W G M van Slobbe en J M kloos Ove,rieden: P Hibbeler 66 j, echtgenoot v P J Huijsse: G Homburg 78 jr. Geboren: AdHaan z v A ^Judsiiaard en C Korpei; Peter H z v P H en G G de Raad; Jcliannes C T z J C i van Hees on J C G van Wijnen: Elisa beth d V H A "Westra en V J FranzehjLe- na d v P van der Windt en A L Weeda Arthur z v A M E van der Burg en E de Kwaadstcniet: Comelis lijke brug aan te leggen naast de be staande. Op dezelfde plaats waar aan vankelijk de nieuwe brug was gepland. Met het aanleggen van deze brug ont staat een vrijwel rechtlijnige verbinding tussen de Vlaaröingerdijk bij Wilton en de weg op Vlaardings gebied naar het station Vlaardingen Oost. Het grote rij- verkcer zou van deze brug gebruik kun nen maken, terwijl de oude brug be stemd kan worden voor het wielrijders- en voetgangersverkeer m de richting Vlaardingen. De kosten van deze noodbrug 325.000 belanghebbenden geza- De SCHIEDAM. Het Schiedamse aan nemingsbedrijf J. Simon N.V. hoopt nog deze weck te beginnen met dc bouw van de noodbrug over de Vijfsluizen en de verbetering van de bestaande brug. Men hoopt de brug eind september, in dien de weersomstandigheden meewer ken, in gebruik te kunnen nemen. Talrijke besprekingen zijn de laatste jaren aan de verbetering der «brug ge wijd. Ook is er een plan gemaakt. Du plan kon echter nog niet verwezenlijkt worden in verband met ae oousv van een tunnel en de aanleg van cen Benelux-] weg. De ^e"ff'buaag'ee,t15 da^'rom isj menhjk worden gedragen. De brug probleem van alle^d 8 eemcen.krijgt een rijbaan van 9 meter en een fe0n°^dam!rvfagardingen en Gedepu-| rijwiel- en voetpad ter breedte van resp. teerde Staten het plan ger.jpt eer. Gedeputeerde Staten hebben nu - rtrzr' hun goedkeuring gehecht aan de plan- Ir.en van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen en omdat er na 15 oktober n:e: meer gewerkt mag worden van I net hoogheemraadschap, zal men thans met zeer grote spoed aan de uitwerking jvsm cc- reeds lang bestaande plannen beginnen. Het slaan van een damwanó I zal tot de eerste werkzaamheden beho- j ren. Zo zal er door de plaatsing van de- ze noodorug. hetgeen vanzelfsprekend eer. tijdelijke maatregel is. een belang- gen „Vlaardingen" voor de O.Z C. <on- derl. Zaterdagclubs Comp i In deze competitie, waaraan alle 7 de vlaar- dingse znterdngclubs deelnemen, ont moeten alle deelnemers elkaar eenmaal zodat iedere club 3 thuis- en 3 uitwed strijden te spelen krijgt. Zwaluwen speel de tot heden één wedstrijd, n.ï. Uit te gen The Red Stars, die de z.wart-witten met 71 wonnen. Voor dc wedstrijd tegen Vlaardingen geldt een geredu ceerde entreeprijs. DIRIGENTENPRIJS VLAARDINGEN. De Vlaardingse Accordeonvereniging Het Westen, diri- gente mevr. Wapenaar. heeft voor het eerst' in haar geschiedenis deelgenomen aan cen concours tn wel aan het in Maarsen gehouden Pinkstereoncours. In geschreven was met een A- en B-orkest en daarvan verdiende het A-orkest een eerste prijs in de tweede afdeling en cen derde prijs in dc erc-afdoLmg; het B-orkest veroverde cen eerste prijs in de vierde afdeling. Bovendien viel me vrouw Wapenaar een dmgentenprijs ten deel i.d.A. Hij la 67 jaar uudge-idem, dat de nna wedstrijd te- j worden. Tweeentwintig jaar heeft hij de ,,n waarvan mon hoopt, dat hel in de W J z v r. oe aaubtvihuii »-> Mattijs en M J van Dorst: Wouierus R M z' y W G M van Slobbe en J M Kloos Overleden: P Hibbeler 66 j. echtgenoot v p J Huijsse; G Homburg 78 jr- MAASSLUIS. De nieuwe raad zaL rijke verbetering voor het verkeer op In september in onveranderde santen- korr^t zijn. stelling het bestuur van de gemeente Maassluis op zich nemen.In vergelij king met de jongste verkiezing van le den voor de Provinciale Staten en der- ging het siemmcntal van de partijen vrijwel geen wijziging. De combinatie van de A.R.P.. a.o.x en G.P.V. bracht juist te weinig stem- Vlaardingse vakbeweging gediend ais voorzitter van de afdeling Vlaardingen van de tegenwoordige Alg. Ned. Metaal- bed rijf s bond. In de na-oorlogse jaren maakte de heer Van Kralingen acht jaar doel uit van de gemeenteraad Onder de vele aanwezigen merkten we o.a. op mr. J. Heusdens. burgemoes- ter van Vlaardingen. dc heer J. C. Buis, voorzitter van de afdeling Vlaardingen van de F.v.d.A. Ds. G. Aalbcrsbcrg, ge reformeerd predikant, citeerde: aanslui tend op een kort woord van een neef van de overledene, de heer A. Vons, ka pitein van het Leger des HeiL«. welke getuigde van de strijd van de heer Van Kralingen. die tut een gereformeerd ge zin stamde „Ik heb geen spijt van mijn strijd. Maar dominee, de mens zal bij brood alleen niet leven". Verder waren drie wethouders en een groot aantal raadsleden onder de aanwezigen. HÈRV. GEREF. COMITó VLAARDINGEN. Donderdagavond om 8 uur hoopt in Gebouw Liefde en Vrede voor het Herv Gcref. Comité voor te gaan ds. J. Spelt, Ned. Herv. predikant te Dinteloord dr. A. Tarski en tot correspondent toekomhet corps als mascotte zal j nievr .I K. van Lohm/en-de Leeuw vergezellen, overal waar zulks moge-! en P-of. di. I. L. Seehgmann. hjk is. Zaterdagavond bij het Hofcon-, TTtcrr A/TB eert, dat de Pijpers hopen tc geven. J. vj. rJ AorjljAvrJuA z«il riozc nieuwe aanwinst tc bcuondc-j OX^ERLEDt^^S Maandagavond hebben de Pijpers in; de oudcrdom van ruim 80 jaar ts samenwerking met de Cbrt Muziek-j ^„erdam overleden ds. J. G. Ha ver. Advendo. in Nijverdal een taptoe! gegeven, die zich in zeer grote belang- Dinsdagmor- HOEK van HOLLAND, - Sinds de vorming van de wijkraad voor H v Holland in 1947 heeft de F.v.d.A. de meerderheid gehad maar moct gezien de uitslag der Gem. Raadsverkiezing van gisteren deze nu prijsgeven en de verloren zetel afstaan aan de V.V.D. m H v Holland die zelfs op de laatst ge houden verkiezing voor dc Ge" neraal 69 stemmen meer behaalde. Ér gaat dus een ware verandering komen in de wijkraad voor H v Hol land temeer daar in de Ho.k de K-Y-f - bij de protestantse groepen^ kan ge 1 wo een MAASSLUIS. Excelsior heeft voor de zaterdag vastgestelde bekerwed strijd tegen H.V.O, geen uitstel gekre- - ko.f(. van gen. Zoals bekend wordt om 4 uur in deeCHUeete behalen Dc vijftiende ze-jbet kader van het 40-jang bestaan de C.H.U. te Denaie i j van de verenlging een jubdeumwedstrijd tel werd met 2124 stem aan de UH.u.1 en A D Q gespeeld De Hagenaars toegewezen, ^ie 4?,aE "^L.hinatlc arp-i komen met het volgende elftal uit: 'Wl van 189 2 '5 Munters, d.; Hugetnin en v. Rosmalen, SGP-GPV met een o eischo |a.; Timmermans. De Lugt en Jansen, stem geen resultaat meer "PJl3*: m.; Bruiner, Timmer. Schools. Klein- laatstgenoemde groep met lend is dat - 1915 stemmen, evenveel zetels kreeg aio de C.H.U. met 1507. Uitgebracht werden 6471 stemmen te gen 6423 bij de Prov. Staten 1958, ver deeld over de partijen: P.v.d.A. 2im (P.S 1958 2113iCnr. Hist. Unie loOi (1381); ARP-SGP-GPV 1915 (2010): K.V.P. 458 (467); V.V.D. 418 t390i; an dere partij nihil (278). Gekozen leden: P.v.d.A.: J. Snut. J. Slagboom, mevrouw J. C. Hamakeis- d'Achard van Enschut. W. v. Antwer pen en P. A. Boutkan. C.H.U.: P- v. d. Snoek, A. C. Ver- d. Ende. dijk en Ciavan, v. De bekerwedstrijd ExcelsiorH.V.O. wordt nu om 7 uur gespeeld. De Ex- celsior-reservcs zuilen deze ontmoeting spelen, zodat de Vlaardingcrs wel een bijzondere kans krijgen om ook deze bekerronde te overleven. Voorts zijn dc volgende competitiewed strijden vastgesteld: Excelsior 3B.V. C.B. 2. 4.15 uur en Excelsior 5M.V.V. 2, 2.30 uur te Maasland. nloeah D Pons J. v. d. Ende. MAASSLUIS. - Zaterdagavond 8 uur ARP-SGP-GPV: J. van Gelderen. J.fgeeft de harmon.evoreniging der Verg. van Velden A Wagner en A. Hoekvcen. 1 Touwfabncken „tost na Arbeid on- K V P J C Hooöcnbosch. der leiding van haar diligent, de hcci VVD*: A Öuwenbroek. J. Boer het eerste tcnteoncert van dit In de raad keren niet terug P. J. de oeizoen op het F enacoliusplein. De bet- schaard' worden en nu ook van ae pagter <c h.LL i en S. Kortleven (v.h. de tambourkorpscn van de vereniging. VVD. een raadslid ktm worden v®r'p v jJ.a.). Nieuwe leden ir. J. v d. En- alsmede de signanltrompetten verlenen wacht die het met het beleid van de iC.H.U en P. A. Boutkan (P.v.d.A aan dit concert medewerking. P v d.A. zeke n ei eens is. Ondanks de behaalde 326 sterrunen heeft de V.V.D. ter plaatse, nog geen vaste vorm van kiesvereniging aange nomen. niettemin is ^ker.d wie van deze partij uit H v Holland m de raad zal zitting nemen, terwijl ver wacht kan worden dat dooi verlies van de zetel de P.v.d.A haar wijk raadslid de heer P. H. Verbeek zal ont slaan van zijn functie daar hij eeraei te kennen gegeven heeft de wijkraad te willen verlaten. De negen wijkraad zetels werden dus nu verdeeld uit de totaal 2514 uitgebrachte stemmen m H v Holland met P.v.dA. 4 zetels. C.H. 2 zetels, A.R. 1 zetel, KVP 1 zetel en V V.D. 1 zetel. De KVP boekte ,n de Hoek noch winst noch verlies, de A.R. bespeurde een kleine stijging, ce C.H. liep met 1% pet. achteruit en de com munisten halveerde weer dP,eeb,5 na nl. van 24 op 13 sinds de laatste ge houden gemeenteraadsverkiezing in aJ. stelling mocht %-erheugen gen moest afscheid van de pleegouders genomen worden, die hen zo gastvrij hadden ontvangen. We hebben zo'n idee dat alle contacten wel niet definitief zul len zijn verbroken. VLAARDINGEN. Onder gunstig* weersomstandigheden heeft de accor deonvereniging „Concertino" 'woensdig- a voed een hofconcert gegeven, Het goede weer in aanmerking geno men viel de belangstelling wat tegen. Dit zal te wijten zijn geweest aan de verkiezingen. Degenen, die echter aan wezig «aren. zullen van hun komst naar het Hof geen spijt gehad hebben. Op het programma, dat onv 8 uur be gon. stond een verscheidenheid van muzikale werkjes. Zo stond er o.a. dc graag gehoorde Liebestraum van F. List op en ook de bekende melodioèn van Fr. Lehar ontbraken deze avond niet. Speels schoten de klanken van „Spelende golven" langs de hoge bomen die als een waardig decor dienst de den. Ook de walsen deden het weer •best en „lm Prater bluhn wieder die Baume" kreeg van de aanwezigen een flink applaus. Een pittige mars van Schrammel „Wien bleibt Wien" be sloot dit gevarieerde programma, dat weer eens heeft bewezen, hoe goed de ze lichte seerwdeonmitziek in de open lucht past. selager, em.-predikant der Ned. Herv, Kerk. In 1902 aanvaardde hij te Lutje- gast het predikambt en diende achter eenvolgen» de gemeenten van Dork- werd, Warmond en Weesp. waar hij stond tot aan zijn emeritaat op 1 ok tober 1942, De begrafenis is 30 mei op de Herv. begraafplaats te Warmond, na afloop van een rouwdienst in- de Herv, kerk, die onv twaalf uur aanvangt. t Op aanbeveling van het college van curatoren stellen B, en W. van .Amster dam de gemeenteraad voor dr. P. J. Zuidema aan de Gem. Universiteit t« benoemen tot buitengewoon hoogleraar in de tropische geneeskunde. Dr. Zui- dema is hoofd van de onderafdeling klassieke archeologie en de kunst- Instituut voor de Tropen te Amster dam en was voordien zendingsarts in Jogjakarta. Af. H. L. Wesistraie (A.R.) H. Sondorp (A.R.) P; Hoogerwerf (A.R.) W. v. d. Schee (A.R.) W. Westerhuis (A.R.) H. K. van Minnen (C.H.) E. P. v. d. Veen (C.H.) VLAARDINGEN. Volgende weck donderdagavond om tien voor haif ne- •»ert begint de televisie met een repor tage uit Huize Gruppelaar in Ede, ge wijd aan de paardensport. De camera zal ook de paarden van ritmeester Gruppelaar op het scherm brengen en daarbij zal zeker ook aan de beurt ko men onze stadgenoot Gernt van der Fndc uit de Willem Beukelszoonstraat. die staljongen is bij dc heer Gruppe- Ixar. D. Niemants- verdriet (C.H.) PROMOTIE GRONINGEN Aan de njksumverfiteit te Groningen is gepromoveerd tot doctor tn de geneeskunde de heer H B. Lamberts, geboren te Medan. De van het proef schrift was Chemische bescherming tegen beschadigende bestraling onderzocht aar» en- HYle biologische le.iehes met *Cfi» korts In tentie". J. Vermeer (C.H.) J. Kosler- Van Roon. (C.H.) J. Ligthart (C.H.) A. Lodder (S.G.P.) de volks zelfde geest gesproken. Het is nog niet mogelijk te zeggen of het complex a<in de Brockweg zal worden uitgebreid, zei de wethouder. De genodigden hebben daarna een VLAARDINGEN. Op tuincomplexen Zuidbuurt en Broekwegwandeling over de twee complexen ge- is één dezer dagen de vlag gehesen i maakt. De eigenaars van de iesp. 75 als teken van het nieuwe werkseizoen. j en 140 tuinen hadden veel weik van De vlaggen waren gloednieuw, want i hun tuin gemaakt Sommige tuinhuisjes zij vormden een geschenk ter gelegen-! lijken wel wat op kleine buitenvorblijf- heid van het 20-jarig bestaan van de;jes. vereniging. Mevrouw Dc Vjies-Van deri Spek. erevoorzitster van de vercni-i rI 1..„1 ,,n nr., ging, hees de vlaggen op beide com-1 plexen. Onder de belangstellenden be-I VLAARDINGEN. - Het internationa- vonden zich o.a. wethouder T. dc 7,eehengelconcours. dat tweede Pink- Bruijn en hel raadslid A. Lodder. stcrdag WCrd gehouden is een groot succes geworden. Er was ec-n grote op Woensdagmiddag zakte een snaar grinden tankwagen door de urhteru Hal gebeurde nan de Rotterdamse IJijk juist ter hoogte ran de Lorkcordichten bij de I Koemark t. De II agon lenpert/e de gehele neg. zodat 'Ie politie :ir(i genoodzaakt i zag het i erkeer om te leggen gedurende de tijd, dat de tuigen tterd gerepareerd. Dut duurde drie uur. Voorzitter H. Bagchus heeft bij deze gelegenheid nog eens gesproken over het veranderde karakter van de volks- tuin- vroeger gmg het vooral om dc aardappelen en groenten, maar nu ziet men m de tuin vooral een middel tot ontspanning. En het nut daarvan op de tweede plaats. Vooral bij de uit breiding van de steden de hoog bouw! besteding erg belangrijk. komst en de vis heeft lustig gebeten. De prijswinnaars van de corpsen wa ren: 1 Vlaardingen met 2391 gram. Op de vijfde plaats kwam Vlaardingen nog een keer aan bod met 1194 gram. Van De heer J. D. Lock, geschiedenisle raar bij het Christelijk V.H.M.O. te Botterdam, is een onderwijsman in hart en nieren. Op 1 juni 1908 is hij zijn loopbaanbegonnen als onderwijzer aan de Christelijke lagere school tc Zwijndrecht en thans na bijna vijf tig jaar staat hij nog steeds 26 uur per week voor de klas. Toch hoopt deze vitale docent over enkele maan den - op 2 september reeds de leeftijd van zeventig jaar te bereiken cn is hij al bijna vijf jaar geleden gepensioneerd aLs leraar en conrector van het Johannes Calvijn-Lyceum te Rotterdam-Zuid, Voor deze rusteloze werker betekende het lerarentekort een ware uitkomst en hij aarzelde geen ogenblik, toen de Christelijke Middelba re Meisjesschool en de Chr. H.B.S. aan het Henegouwerplein te Rotterdam een beroep op hem deden. Nee. de heer Lock denkt er nog lang niet aan om te gaan rusten. Het wer ken zit hem in het bloed en vooral als het erom gaat de schooljeugd liefde voor de historie bij te brengen, klopt men bij deze geboren geschiedenisle raar nooit aan een dovemansdeur. Ge schiedenis is altijd zijn lust en zijn le ven geweest. Dat was al zo, toen hij nog bij het lager onderwijs was. Zo wel in Zwijndrecht, waar hij van 1908 tot 1920 werkte, als in Stadskanaal, waar hij daarna twee jaar hoofd van cen Christelijke school was. gaf hij ge schiedenislessen aan hoofdakte-cursus sen en cen normaalschool. En intussen studeerde de heer Lock ijverig voor zijn akte geschiedenis M.O., die hem in die tijd volledig bevoegd maakte om les te geven aan een middelbare school. Reeds voordat hij in 1922 de eerste de beste keer voor dit lang niet eenvou dige examen slaagde, was hij door de Christelijke H.B.S. te Vlaardingen tot Ieraar benoemd. Later gaf hij daar naast ook nog les aan de Chr. H.B.S. te Rotterdam, die toen nog in de Jon ker Fransstraat was gevestigd en la ter naar het Hencgouwcrplein is ver huisd. Van 1929 af is de heer Lock verbon den geweest aan de Chr. H.B.S. in Rot terdam-Zuid, het latere Johannes Cal- vijn-Lyceum, waarvan hij tevens on derdirecteur en later conrector was Van meet af heeft hij zich in Rotter dam-Zuid volkomen op zijn gemak ge voeld, zelfs zo goed, dat hij er zijn leven lang hoopt te kunnen blijven wo- heeft hij met hart en ziel gewerkt voor de oprichting van Christelijke leeszalen en bibliotheken. Dat begon al in zijn Vlaardingse tijd. waar hij het initiatief nam tot oprichting van een Bond voor dergelijke leeszalen. Later in Rotterdam heeft hij geijverd voor uitbreiding van het aantal christelijke leeszalen en het genoegen gesmaakt, dat er een gezonde vereniging met acht afdelingen tot stand kwam. De grootste activiteit heeft de heer Lock echter wel ontplooid als secreta ris van de Vereniging tol Stichting en Instandhouding van Scholen voor L.O er U.L.O. op Gereformeerde Grondslat te Rotterdam-Zuid, waai van 8 lagere scholen en één ulo-school uitgaan. De ze functie heeft hem nu al twintig jaar lang steeds veel tijd en inspanning ge kost. maar daarnaast ook vee! bevre diging geschonken. Veel moeilijkheden zijn er vaak op te lossen geweest maar de heer Lock zag dit werk al tijd als daadwerkelijke opbouw van een stuk van het Christelijke leven. Terwijl we nog met hem m ge sprek waren, wierp hij af en toe een blik op zijn horloge, want er wacht te hem een afspraak op het raadhui) voor een bespreking over cen lagere er. een ulo-school in Zuidwijk. Die lagere school draait al. zij het oot in een noodgebouw, maar de ulo moei er ook nog komen. Het werk voor oe schoolvereniging is nooit af, maar eist hem voortdurend op. Maar heer Lock doet het graag omdat M weet zo bezig te zijn aan een Be langrijk werk. dat evenzeer nodig als het lesgeven aan de middelbar- scholen. onze stadgenoten werd verder \V, Brink man 8e met 668 gram, C. J. Smit. 21e nen in zijn aardige bovenhuis (boven (488J. v Hees. 33e (383>. W Harte- een kleuterschool) aan de Elzendaal in is dc/e vorm van vrije tijds-1 veld, 35e (372' en G. Blanken 95e 1209Tuindorp-Vreewijk. Individuele prijswinnaars waren: W.Veel tijd voor andere activiteiten Ook ni'cviouw De Vries-Van der Spek j de Jong uit Vlaardingen. met 1169 gr. i buiten zijn leraarschap heeft de heer cn wethouder De Bruijn hebben m de- i cn Theo Buisman, alhier, met 702 gr.Lock nooit gehad. Maar tal van jaren 'SGRAVENHAGE, 29/5 vangstöerlcS'. van hedenmorgen uit volle zee: sch V J» 15 kantjes; 50 met 2; 63 met 27: 66 met i> 72 met 70; 73 met 45; 97 met 6; 103 w' 116 met 20; 160 met 12: 180 met 25; 275 25; 24 met 25: 110 met 42: 120 met 5; 3 1»" 4: 14 met 7; 47 met 20; 121 met lö; 4 nvt' j 195 met 17; 254 geen vangst; 341 me', met 17; 402 40; 2 met 21; 5 met 22; IS 6; 181 met 7; 186 met 3; 210 gisteren wei» 236 met 6: 297 met 7; 310 me'. vangst: 399 inel 49 met 49 met 14: 99 nog 120 mijl; uit de halve vleet; 133 geen vangst; 38» 35 200 met 30: 262 weinig vangst; 23 «V 8; 53 met 32; 56 met 12: 159 met 17; 299 gsi; met o; züi mei i» a 399 met 55; 32 met 23; -10 met 65; 48 me» 49 met 14; 09 nog 120 miji; 132 met, w .-m 4 4. o*ton -in. 132 met o, o.) mei Db mei ioif iiiti i'* - 5: 339 met 24: 305 met 25r. 20 met 9; 244 105 mijl; 314 met 23: 199 met 7; 20! me' 264 met 14.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 6