Ons perspectief pdracht om kabinet te vormen aanvaard OOK STEUN VAN SOCIALISTEN? tpUBlKS tmm Vijf personen zwaar eewoncl Frankrijk houdt adem in Ernstig e waarschuwing van president Johan Bodegraven start radio-puzzelreis Ik had niet de hand in de rehe ie Alleen wettige middelen Trouw-mars De 7000 overschreden V|VE 1 Zl^fNNIG? Geen betrekkingen met Nederland TUNESIË brengt ranse agressie voor V-raad MORRIS Prof. clr. K. Dijk in ziekenhuis Weinig verandering in temperatuur j A 06 GAUllE DE GAULLE SCHRIJFT AURIOL: VRIJDAG 30 WEI 1938 ZESTIENWE JAARGANG IVo. 4003 Brand in studio werd tijdig ontdekt Elfjarig meisje aangereden ;-lSrv Dijken bezwijken VJ Directeur: HL UE KUiG I KNEKAAL DE (jALLEE heeft gi-toratond een erzoek van pre sident Colv om een nieuwe Fran-e re|èrins: te vormen aan vaard. Hij maak! een «roede kan» de meerderheid van hel parlement achter zich te krijgen. Het overleg zal vandaag beginnen en waar schijnlijk enige dagen duren. De toe.-tand in Klankrijk hccii zich gi.-teien aks volgt o Hwikkeld: 1. President L'oty deelde gistermiddag het parlement mee, dat generaal de Gaulle de aangewezen man is om een regering te vormen. De president zei tc zullen altraden, wanneer de Gaulle in zijn pogingen om op wettige weg een egenng te vormen wordt gedwarsboomd. 2. De kannen voor de Gaulle om een meerdeiheul m het parlement te vinden, stegen met het uur. vooral nadat oen brief van hem aan Auriol was gepubliceerd, waarin hi) zei met verantwoordelijk te zijn voor de rebellie in Algerije en de macht slechts van het volk of zijn vort ogen woord igei s te willen ontvangen. De socialisten, de radicalen en dc kleinere partijen tot dan toe felle tegenstanders van de Gaulle begonnen na de bekendmaking van deze brief hij te draaien. In Algerije werd meegedeeld, dat het Frame leger in Xoord- Afnka gereedstaat om zo nodig lot actie over tc gaan. wanneer de Gaulle wordt tegengewerkt. BOTSING BIJ D1EMEN O Grole spanning Zie verder pag. 3. de kol.) O vergen om cn on cleruern In gen in Indonesië HET aantal deelnemers voor de Amsterdamse TROU W-mars zaterdag a.s. heeft de zevenduizend overschreden. Nog een klei ne ruk en de tienduizend het aantal da.t wij ons ge steld hebben is bereikt. Wandelgroepen uit Amster dam cn omgeving kunnen zich zaterdagmorgen tot 11 uur nog aanmelden bjj ons wandeisecretariaaf, geves tigd in ons hoofdkantoor aan de Nieuwe Zjjds Voorburg wal. Kottarsam. witte aa »v»ui*tr**i imJt tis/ou lÏ Poattm» 1112 Postgiro No. <2451a Klachtendiearl abonnementen, iöw'o—isao uur Zaterdag* 1718 uur. Teletoon lI 57 00 -*-Gr*Tenkaie: Huygensplein 1 Telet, 163467 i iyneoi Postbus 1091 postgiro No. 424867 Klachten dienst: 18JSb~-19.« u Telei .;6ü6il Dordrecht- „cheftersplem 3 Postgiro No 424208 IV.ofoon 4570 K-sehtendtenst na 17.30 uur 7314 ScturOïm. lange Kerteatraat *4 b telefoon 67882. 91 **T wee* r 2 »5 P«r maand, t7.30 per «wartaal. Losse nummers 16 oent Veraehiint «MeHik» - »N (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Aanvankelijk enkele verspreid voorkomende buien. ."Morgen zonnige perioden. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 4.27 Maan op: 19.10 onder: 20.48 ondc^: 3.38 l i.miiirHirtf'Ptjr L)i J A H HHUlNb ~>uO*I DE uitslagen van de raadsverkn zingen zijn niet alle tot onze bt schikking. We kunnen ze dus niet br hoorlijk analyseren. Wat de beide prot.-chr. partijen br treft is dus ook met precies te zeggei hoe het daarmee staat. Het verlies in de grote steden i spectaculair en ontmoedigend voor wit daar hard voor gcploctcid hebben Maar naar alle waarschijnlijkheid za' het totaalbeeld in vergelijking zowel met 1953 als 395G als de maartverkic- zingen van 1958 toch niet tegenvallen Maar met deze opmerking zijn wc er met. want het trieste van dc zaak u. dat wij met omhooggaan. Het trieste van de zaak is dat tn 195b de socialisten met de winst gingen strijken toen wij verloren en dat in 1958 de liberalen met de winst gingen strijken, die wij niet terugkregen. ER zijn verscheidene mensen die nu zeggen: De A.-R Partij moet zich herzien. Het is haar eigen schuld dat het zo ligt. Dat zegt prof. Oud aan de overzijde en dat zegt een man aU dr. Hommes aan deze zijde. Moet het a.-r. beleid worden herzien? Wij hebben aan de totstandkoming van dit beleid meegewerkt. En wij heb ben dat met elkaar als voer dat beleid verantwoordelijke mensen niet onbe zonnen gedaan We hebben zorgvuldig onderzocht wat in de situatie van deze tijd, naar ons beste weten, de eis van ons beginsel was. We hebben steeds in die situatie met kracht zowel de afglij ding naar het socialisme meehelpen trachten tc voorkomen ais de verlei ding van het liberalisme afgewezen. De a.-r. ministers hebben hard ge werkt. Onze kamerleden hebben hard gewerkt. Het ontbrak hun niet aan het oor van de kamer. Dat beleid onzerzijds krijgt op dit ogenblik van het Nederlandse volk en met name van een gedeelte van het Nederlandse volk waar wij op hadden mogen rekenen, niet de waardering waarop het o.i. recht heeft. De leuzen nu eens van het socialis me, dan weer van het liberalisme spre ken sommigen meer aan. Dat de te neur naar staatsalmacht bij het socia lisme en dat de vrijheidskreet en het anti-dirigiame der liberalen valse teu ten zijn. wordt niet onderkend. Wij 2ullen dat voor het ogenblik als feit moeten aanvaarden. Maar wij zijn niet van plan daar nerveus van te wor den. Wij gaan met een beleid, dat wij na zorgvuldig beraad hebben gekozen en dat naar onze mening goed is en christelijk verantwoord rustig door. NIET dat de ontwikkeling der din gen ons nic-t raakt. Het raakt ons diep. De politiek is ook hier een harde zaak. Maar het gaat'er in de politiek niet om het iedereen naar de zin te ma ken. Wie dat probeert is op de ver keerde weg. Wij hebben ons eigen be leid in die zin kritisch te beschouwen dat wij ons steeds de vraag stellen of dat beleid voor God en mensen verant woord is. Of wij er met onze Bijbel bij vertrouwd zijn. Zo zien wij deze zaak. Wij menen dat het gevoerde beleid in die zin ver antwoord is geweest. Ondanks alle fei len die het natuurlijk ook gehad heeft en die wij erkennen en die ons ook wel steeds behoorlijk onder de neus gewre ven worden. En daarom kunnen wij verder wer ken en hopen wij dat ook te 'loen. Daarom zijn wij over de zaak die wij dienen in de diepe grond ook niet on gerust. Bij de statenverkiezingen heelt de heer Oud één waar woord gesproken dat wij graag van hem overnemen: n de politiek moet men geduld hebben. Wij hopen voortwerkende dat geduld op te brengen. En wij wekken onze vrienden op met ons voort tc werken, geduld te hebben, te hopen en te bid- den. (Van c.ize correspondent) Gisteravond is een begin van brand ontstaan m de KRO-studio aan de Em- mastraat te Hilversum. Dank zij het doortastend optreden van een der tech nici, de heer W. Keesoom, kon het ge vaar in de kiem worden bezworen. In het nieuwe gedeelte van de studio bleek een versterker door zgn. lang zame kortsluiting roodgloeiend te staan. De smeulende apparatuur, die n een kast met een houter achterwand stond opgesteld, verspreidde en ver stikkende rook. Toen de heer KLeesoom die hier enige werkzaamheden moest verrichten, het gevaar ontdekte, rukte bij de smeulende apparatuur met zijn blote handen uit de kast. waarin de temperatuur reeds gevaarlijk hoog was opgelopen. De heer Keesoom liep lichte brandwonden op. De Gaulle heeft goede kans op meerderheid in parlement Op de provinciale weg in Woubrugge if gisteravond het elfjarige meisje Jleija van den Dool door een motor rijder aangereden. Het meisje overleed op weg naar het ziekenhuis. De motor rijder liep een zware hersenschud ding op. .5, r - A-w (Advertentie) Eerst wordt het warm, dan wordt het smóór, behalve achter bat goedkoopste goede zongordijn mot de sleufjes (Van een onzer verslaggevers) Op de Rijksweg nr. 1 is vanmorgen omstreeks lialfacht onder Dicmén een ernstig autoongeluk gebeurd waarbij vijf personen zwaar en twee licht wer den gewond. Voor het leven van twee van hen wordt gevreesd. Een militaire combi-wagen is bij net inhalen op de ter plaatse 12 meter brede weg op een tegeniigger non personenauto" met drie inzittenden gebotst. De gevolgen ware vreselijk. Vier inzittenden van de militaire auto werden uit de wagen geslingerd, ter wijl de chauffeur, de beer J. W. Veld huizen, zeer zwaar gewond naar een ziekenhuis in Amsterdam werd over gebracht. De chauffeur van de perso nenauto. de heer Wessel uit Amster dam, werd eveneens met ernsfig letsei uit de wrakstukken gehaald. De personenauto, die uit de richting Muiden kwam, passeerde juist voor de aanrijding een volkswagenbusje, waar in de heren J. Poppes uit Den Dolder en M. A. C. Surksem uit Amersfoort zaten. Zij liepen lichte verwondingen op loen de wagen bij de uitwijkma noeuvre in de berm terecht kwam. De militairen, die uit de wagen wer den geslingerd waren de soldaten Kla ver, Tijhuis en Schut. In diepe stilte hebben dc Nationale Vergadering en de .Senaat de bood schap van president Coly. die voorge lezen werd door voorzitter le Troquer aangehoord. Toen dr voorlezing was beëindigd, zongen communisten, socia listen en linkse radicalen de Marseil laise. Ook de poujadisten trachtten het volkslied te zingen, maar zij werden steeds gehinderd door communisten, die riepen: „Er zal geen fascisme komen". Vervolgens zongen socialis ten en communisten nog eer revo lutionair lied, „Lc chant du depart", waarin wordt opgeroepen tot ver dediging van het in gevaar verke rende vaderland. DE Franse ochtendbladen kondigden vanmorgen alle aan, dat vandaag de grote beslissing zal allen. Heel Frankrijk houdt de adem in. De afgevaardigden in de Nationale Vergadering zijn vrijwel de gehele nacht onafgebroken en onder hoge spanning aan het overleggen geweest, of zij generaal Charles de Gaulle zul len steunen als premier met „vol!°dige bevoegdheden". Volgens politieke waarnemers zal het niet lang kunnen duren voor de par tijen hun standpunten bekend zuilen maken. Dit is waarschijnlijk een kwes tie van uren, President Coty heeft in zijn drama tische boodschap aan de Nationale vergadering gewaarschuwd voor een „broederstrijd". De president schreef o.m.: ,,\Vij staan nu aan dc rand van een burger oorlog. Zullen Fransen, na meei dan veertig jaar tegen de vijand te hebben ge streden, morgen tegen Fransen strij den? Aan alle zijden zijn mannen er diep van overtuigd het vaderland tc dienen, dat door allen is verde digd ten koste van zulke zware of fers. Zowel aan de ene als aan de andere kant schijnt men zich voor te berei den voor een broederstrijd. Zijn wij een volk, dat macht voor recht telt? Wie voorlopig ook mag winnen, wat zou er over blijven na een niet te verontschuldigen strijd? Wat zal er van ons Frankrijk overblijven? Nu het vaderland en dc republiek in gevaar zijn, wend ik mij tot de vcr- maardste onder de Fransen, tot hem die in de donkerste jaren van onze geschiedenis onze leider was voor de herovering van de vrijheid en die, na rondom hem bet gehele volk verenigd te hebben, dc dictatuur heeft geweigerd om de republiek te herstellen. Indien de mislukking van de poging die ik beb gedaan, aantoont, dat ik mij op een dermate kritiek ogen blik heb vergist, zal ik niet nalaten dadelijk de onontkoombare conse quenties te trekken. Van dat ogenblik af zal ik slechts on middellijk het geheel van mijn be voegdheden kunnen overdragen aan de voorzitter van de Algemene Ver gadcring in overeenstemming met artikel 41 van de Grondwet, omdat ik dan niet meer het morele gezag kan houden van hem die gewoon bik io hoogste scheidsrechter wordt genoemd. Mynheer de voorzitter, dames en heren leden van het parlemeat, laat mijn laatste woord een woord van vertrouwen zijn, vertrouwen ln dat bewonderenswaardige volk. dat na de lijdensweg van de pijnlijkste be proevingen uit zijn geschiedenis Frankrijk het vooruitzicht biedt op oen schitterende vernieuwing." Van gezaghebbende zijde te Dja karta werd vernomen, dat de Neder landse eultuurondcrnemingen die sedert december jongstleden, toen de anti-Nederlandse campagne begon, onder Indonesische directies staan, met langer contact mogen onderhouden met de directies in Nederland. In de eerste dagen van dc anti- Nedcrlanrtse campagne werden onge- ver 500 Nederlandse cultuurbedrijven door de Indonesische regering over genomen. en onder toezicht van een daartoe ingestelde instantie geplaatst. h. een brief aan deze instantie, d.d 10 mei, deelde de minister van Land bouw, Sadjarwo, mede, dat het „van zelfsprekend" met toelaatbaar is, dat ,,de vroegere betrekkingen met de oude directies in Nederland worden gehanctiiaalcl Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen worden toegestaan door het cen trale lichaam voor het beheer over dei „overgenomen" Nederlandse onderne mingen. aldus deze brief. DE terugkeer van generaal de Gaulle in het politieke leren rnn Frankrijk is zeker. Woens dag betoogde een grote mensen- menigte nog in de straten van Parijs tegen de Gaulle's ..ren tree". Op a'e Boulevard Valtav-e waar deze foto iverd genomen, schatte men het aantal demon stranten op 200.000. Tunesië heeft donderdagavond mee gedeeld, dat de delegatie bij de Ver. Naties opdracht heeft gekregen een anmlddelIUkc bijeenkomst van de Vei ligheidsraad te verzoeken ter behan deling van Tunesië's klacht aangaande „Franse agressie". De Tunesische klacht inzake de aan val van de Fransen op het dorp Sakiet had men indertijd laten rusten in af wachting van de resultaten der goede diensten van Engeland en de V.S. De Franse delegatie bij de V.N. heeft na het Tunesische verzoek een tegen- klacht ingediend. Dc Franse vaste V.N.-vcrtegenwoor- diger, Picot, verzocht in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad om de klacht op de eerstvolgende ver gadering (morgen of maandag) te be spreken. Hij beschuldigde Tunesië er van de modus vivendi voor de sta tionering van Franse troepen in Tu nesië gebroken te hebben en herhaalde Frankrijks klacht van 14 februari over Tunesische hulp aan Algerijnse op standelingen. Gisteravond is op de Poppenallee te Dalfsen dc 21-jarige ongehuwde land bouwersknecht H. Ganseij, toen hij achter een melkwagen vandaan ko mend de weg overstak, door een pas serende auto gegrepen en op slag ge dood (ADVERTENTIE) Antilope Suèdc Dames- en Herenjasjes I 149.50 Falcon Tweed- en poplin regenkleding 8ig Ben Plastic Regenjassen Sturka Jacks-Shorts cn s%-pantalons Tweka Strand- en Badkleding. Ferd. Bolstraat 48 A'dam. Tel. 717162. Barteljorisstr. 20. Haarlem. Tel. 13439 i.|stcr*t\ oud iiaritc «Johan iJoiloj;ra\n niet technicus Henk Tccuw bij dc MltV- studio in Hilversum voor oen fcrote Europee pu/zrlrit, die dc NCRV de/e zomer \oor de radioluisteraars organiseert, steeds op don derdagavond '/at men in Hilversum Korte reportages kunnen horen uit dc plaatsen vra ar Bodegraven was en de luisteraar» mot ten dit gelmdsMiuor solden en de route an dc reu» aststellen. Hike sveck wordt ecu Ualie-rcJs als prijs beschikbaai gesteld. I!el uonlt een e>lnfetle-repn«*tage. want verslaggever .Jan de A isser neemt over drie weken dc microfoon o\er san Johan Rode gras rn en Goos Kamnhuis /al op zijn beurt Jan de Visser weer ops olgen. (Van een onzer verslaggevers) Dc emeritus-hoogleraar van de Theo logische Hogeschool der Gereformeer de Kerken tc Kampen, prof. dr. K. Dijk. is naar wij vernemen, eind vo rige week voor observatie opgenomen in de Lutherse Diakonessen Inrichting te Amsterdam. w O HT cislcrm bo\pn Duitsland aanwc/igc hoce-drukRebird is naar hel noord- •i -Gil setrokken en noc in betekenis toe genomen. Vanmorgen lajr het centrum met een barometerstand van 1026 millibar boven de Oost/ce tussen Zweden cn <le Jialtische staten. Een op het noordelijke deel \an de oceaan aauue/ijje depressie is naar het zuidoosten paan brwepen, waardoor nu in de Golf van BJsea>e de barometer snel daalt. Ten gevolg*» van tle/e ontwikkeling /al zich bo\ru Nederland een ovrrwegend zuidelijke stro ming handhascn. In het tempcratuun erloop wo**den daarom peen belangrijke veranderingen serwachl. Het is mogelijk, dat kleine storingen plaatse lijk enkel* buien kunnen veroorzaken. I Generaal de Gaullc heeft in een brief aan oud-president Vincent Auriol ver klaard dat hij niets met de opstand in Algerije uitstaande heeft. De Gaulle herhaalde voorts dat hy alleen op een wettige manier aan dc macht wil ko men. De brief, die gisteren is bekendge maakt, was een antwoord op een schrijven van Auriol van 26 mei. Oud' president Auriol had in zyn brief een beroep op de Gaulle gedaan, onmid dellijk de orde in Frankrijk tc herstel len en in het bijzonder een beroep te doen op het leger in Algerije en Cor sica om zyn plicht na te komen. Zo dra dat gebeurd zal zijn, verklaarde Auriol. zal het mogelijk zijn snel tot overeenstemming te komen over de vorming van een regering met volle dige bevoegdheden voor een korte spanne tijds. De Gaulie antwoordt in zijn brief van 29 mei dat de gebeurtenissen in Algerije zijn uitgelokt door de chro nische onmacht van de openbare macht, die hij op alle manieren ge probeerd heeft te genezen. Zijn naam is bij die gebeurtenissen ge noemd zonder dat hij er zich in ge mengd had. Toen de zaken zo stonden, had hij voorgesteld langs wettelijke weg een regering te vormen, die volgens hem de eenheid en de discipline zou kun nen herstellen en de aanvaarding door het land van een vernieuwde grond wet bevorderen. „Ik stuitte echter op vastbesloten tegenstand van de zijde de" nationale vertegenwoordiging", al« us de Gaulle. „Aan de andere kant ucct ik, dat in Algerije cn in het leger, wat ik ook ooit heb gezegd of wat ik vandaag mocht zeggen, de toestand der geesten zodanig Is dat deze afwijzing van mijn voorstel dreigt de dijken te doen bre ken en zelfs het bevel te doen onder gaan." „Aangezien ik er niet mee in zou kunnen stemmen macht te ontvangen van een andere bron dan het volk of ilthans zijn vertegenwoordigers (zoals ik in 1944 en 1945 deed), vrees ik dat wij op weg zijn naar anarchie en bur geroorlog." In dit geval, aldus de Gauiie, zullen zij die, door een onbegrijpelijk secreta- risme gedreven, mij verhinderd zullen hebben de republiek nogmaals uit de moeilijkheden te halen toen het nog tijd was. een zware verantwoordelijk heid te dragen hebben. Wat mij be- trelt. ik zou niet anders dan tot mijn dood toe kunnen treuren." Journalisten die uit Algerije terug keren. bevestigen, dat de generaal nooit dc hand gehad heeft in de op stand in Algerije. Toen de bal echter na zes weken voorbereidingen in Al gerije aan het rollen ging, legde dc Gaulle zijn verklaring af, dat hjtf be reid was de regering in handen te ne men. De grondslag voor deze voorberei dingen schijnt gelegd te zjjn door de guallist Léon Delbèque. De vierjarige Hans Dieter Heinz uit Hoorn in Noord-Holland, die sedert zaterdagmorgen halfnegen verdwenen was, is vanmorgen om acht uur in het water bij de sluis tussen de Binnen- en Buitenhaven aldaar, aangetroffen. Het stoffelijk overschot is naar het ge meentelijk ziekenhuis overgebracht. Daarna sluiten wu de inschrij ving by Trouw cn kan men te recht bij het startbureau, dat wordt ingericht in de Chr. HBS A aan het Adama van Scheltemaplein in Zuid. Het startbureau opent oni precies halftwee. Het is begrypelyk, dat de weersgesteldheid van zater dag van grote invloed is op ver dere inschrijving. Nogmaals dit advies: wacht niet tot het laat ste ogenblik. Schrijf tijdig in, ge bevordert daarmede een vlot verloop van deze massale rnars( waarvoor hedenavond de laatste toebereidselen worden getroffen. Trouw en de afdeling Amster dam van de NCWB zijn paraat om de duizenden wandelvrien den en wandelvriendinnen te ontvangen. Onze verwachtingen zyn hoog gespannen! Moge deze achtste Trouw-mars een record-deelne ming opleveren. Voor de laatste maal jongeren en ouderen: strekt de benen eens in het Amster- iamse Bos. Amsterdam zaterdag: wandel- stad!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1