Ruitjespatroon? Eerste sodatrein KONINGIN OPENT NIEUW NATIONAAL BEDRIJF Start van een unieke ontwikkeling voor het Noorden w Droog weer Naar zee en bossen Soda-feest FL.N. wijst verzoening of Regering kan verstekelingen niet onbeperkt toelaten Bouw 80.000 woningen niet onbereikbaar Beroep op asiel blijft mogelijk ...dus bierweer! fel Straaljager stort brandend neer Haagse Trouw-mars D' Soustelle krijgt lioge functie VERHUIZER VOND 87 MILLE „Neen tot de Gaulle Minister Scunkalden: Onbillijk jegens anderen EERSTE KAMER PLEIT VOOR MENSELIJKE BESLISSINGEN WIN I fel? r DREES ANTWOORDT BURGER: flOOO.- DOTVDERDAG 5 JUNI 1958 ZESTIEXBE JAARGANG No. 1008 r Warmste Australische winter in 100 jaar Erfenis van leraar Uitlokking ijl li-ia V. Directeur: H. DE RUIG tft Hoofdredacteur: L)r J A H J KRU1NS rdJJT EN ZONNIG PILOOT GEK LD Gezellige drukte Peetvader Zie verder pag. 7, 6e kol.) Geen verschuiving (Van onze Haagse redacteur) Niel voor allen Vragen IMCGS ëf feil ,ja it •t'ii mé srï m - 'è:-4 f/fil •Kf Botterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 115700 (4 X»). Postbus 1112 Postgiro No. 424519. Gouda: L. Noodgodstraat 19. Red. Telefoon 2867. Abonnementsprijs 61 cent per week, t 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal. .Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. J (Geldig tot morgenavond) DROOG 1VEER Droog weer met zonnige perioden, maar over het noordoosten van het land tijdelijk overdrijvende wolken velden. Weinig verandering !n temperatuur. Vannacht weinig wind, morgen overdag zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: Zon op: 4.23 Maan op: 23.57 onder: 20.54 onder: 9.29 DE- laatste bezwaren rondom de definitieve goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst in het bouwbedrijf schijnen nu uit de weg te zijn geruimd. De goedkeu ring van het College van Rijksbemid delaars kan nu eerstdaags worden ver wacht. Dat is een gebeurtenis van groot belang voor deze gewichtige bedrijfs tak. Het betreft hier immers de eer ste c.a.o., welke na de oorlog in het bouwbedrijf tot Uand komt. Tot dus ver hebben wij alleen maar binden de loonregelingen m deze bedrijfs tak gekend. Er is dus sociaal ge sproken een belangrijke schrede voor waarts gedaan. Van groot belang is deze gebeurte nis ook, omdat nu een sanering van de bouwvakionen gaat plaatsvinden. De roep daarom is zeer sterk ge weest. Wij herinneren ons de jaar vergaderingen in Middelburg en 's-Gravenhage van de Ned, Chr. Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond drie en twee jaar geleden, waar de leden met grote nadruk hun bestuur op dracht gaven hen ,te verlossen van het euvel van de zwarte lonen'', In goede samenwerking met de werknemersorganisaties is die op dracht uitgevoerd. Dat de procedure anderhalf d twee mar heeft geduurd kan stellig niet aan het georganiseer de bouwbedrijf verweten worden. De (Van een onzer redacteuren) OM.VGLN' JULIANA heeft hedenmiddag door middel van een technische manipulatie de slagboom omhoog doen gaan op de nieuwe spoorlijn, die dwars over de haven van Delfzijl is gelegd en zo de belemmering weggenomen, waardoor de „eerste" sodatrein het omvangrijke complex van de sodafabriek ten zuiden van Delfzijl aan de Eemsdijk kon oprijden. Daarmede was de officiële opening van dit nieuwe nationale bedrijf een feit geworden de start van een voor het Noorden unieke ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog moeilijk zijn te schatten, maar die naar verwachting een hl- oorzaken daarvan moeten elders wor-j(|ustrjecomplex-Eemsmond zal scheppen, dat in een niet meer verre den gezocht. Men kan dan ook de toekomst Delfzijl met Appingedam zal verbinden. Een gebeuren ook van het grootste belang in het kader van onze nationale industriali sering. uitspraak van het Tweede-Kamerlid J. van Eibergen, onlangs te IJmui- den gedaan, onderschrijven, dat de gevolgde procedure onwaardig is ge weest. Het gehele systeem van de geleide loonpolitiek moet nodig op de helling. Als minister Suurhoff met1 zijn voorstellen maar wat harder wil de opschieten. Een desbetreffend SER- advies ligt immers al meer dan twee jaar op het departement. HET is te hopen dat de loonsane- ring zal slagen. In de grote ste den in het westen van he land kan dat nog wel moeilijkheden opleveren omdat daar het euvel van de zwarte lonen het diepst is doorgevreten. Maar orde en regel moeten er komen en dat kan alleen als allen daartoe mee- wecken. Ook de opdrachtgevers zullen de nodige wijsheid moeten opbrengen Een overspannen arbeidsmarkt zou immer» nieuwe gevaren kunnen ople- veren. De harmonie welke het georgani seerde bouwbedrijf de laatste paar jaar heeft laten zien heeft de vraag doen rijzen of het geen tijd wordt in deze bedrijfstak langzamerhand de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te verwezenlijken. Terecht heeft orof. mr. P. Borst er dezer dagen nog eens in een rede aan herinnerd, dat op de weg naar het vinden van duurzaam bedrijfsrecht de c.a.o. pas een eerste stap is. In de chr. organisaties van werkgevers en werknemers is men het hierover wel eens. Maar elders ziet men nog bezwaren, getuige de rede die de heer J. Dura Dzn., voorzitter van oe neutrale Aannemersbond. kort geleden heeft gehouden. Hij deed de suggestie voor het bouwbedrijf een vorm van samenwerking te zoeken „zonder dat daarmee het ruitjespatroon van de wet op de bedrijfsorganisatie behoeft te worden aanvaard". Deze opmerking getuigt van juist inzicht omtrent doel en van de wet op de bedrijfsorganisatie^ Deze wet ts een raamwet. Men kan er alle kanten mee uit. Er is geen sprake van een .-uitjespatroon of een keurslijf waarin de bedrijfstak g perst zou worden. De (publiekrechtelijke) bedrljfsorga nisatie wil sociaal en economisch een instituut zijn van de sociaie Men kan een bedrijfsorgaan net zo veel of weinig bevoegdbeden geven als men zelf wil. Armslag dus genoeg ook als men voorzichtig wil zon. A s het bouwbedrijf er rijp voor ismoet men dus. dunkt ons, de mogelijkhe den aangrijpen die de wet biedt Alleen langs die weg kan het bouwbedrijf in ons sociaal-economisth bestel de plaats veroveren die het dub bel en dwars waard is Door net e doen alsof er geen -vet op de - drijfsorganisatie is, terwijl bee e wikkeling in dit richting gaat spant men het paard achter de wagen en boet aan invloed in die men juist begeert. Aduerieiitie) U i RPfffS 8 Bk In woning, werkplaats, school, kantoor," blijft 't.héerlijk koel door on- wezen Bij Hunsel ten zuidoosten van Weert, is gistermiddag een straaljager, waar schijnlijk afkomstig van de Belgisc e basis Leopoldburg, neergestort. ïue piloot wist zich met de schietstoel te redden. Het toestel vloog in een formatie van drie toen het plotseling in brana raakte. Een paar honderd meter boven de grond explodeerde het. De piloot kwam terecht in een weiland. De rorrp van het toestel kwam bij de kerk van Hunsel terecht. De brandweer uit Roer- aund bluste het vuur. bit goedkoopste goede zongordijn met de sleufjes EEN storms in de hogere luchtlagen bracht gisteren in een groot deel van het land regen. Op het vliegveld Eeide vlei gisteren overdag zelfs 12 mm. In de om geving van Eindhover kwam onweer voor. In de argelopen nachl trok de storing naar Duitsland weg en kwam het weer In ons land onder invloed van een /wak hoge- drukgebied boven Noord-Frankrijk. Daar door kwamen .andaag zonnige perioden voor. Een hogedrukgebied ten noorden van Schotland breidt zich langzaam over Scan dinavië uit achter een depressie die naar Noord-Rusland is getrokken. Tussen deze systemen In voeren noordelijke winden koude lucht over het Oostzeegebied naar het zuiden. Het front dat deze lucht begrenst kan morgen tot het noordoosten van ons land doordringen. H«t vertoont echter weinig activiteit en zal ook weinig invloed op de temperatuur hebben. Omdat een depressie die van de Azorcn afkomstig is, de luchtdruk in Zuid-Frank rijk doet daten, zal de wind uit oostelijke richtingen gaan waaien. De neerslagkansen zijn daarbij gering. VOLGENDE week zaterdag be gint In Den Haag de Troutv- wandelmars. Deze zesde tocht gaat in de richting van zee en duinen. De Haagse Trouw-mars gaal over de afstanden 12, 18, 25 en 30 km. Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers van 15 jaar en ouder 1, voor dienstplichtige militairen beneden de rang van wachtmeester ol sergeant 0.75 en voor deelnemers tot en met 14 jaar f0.50. Ingeschreven kan worden bij de bureaus van Trouw. Huvgensplein 1 te Den Haag. Witte de Withstraat 30 te Rotter dam. N.Z. Voorburgwal 225 te Amsterdam, Gedempte Oudc- Gracht 84 te Haarlem, Scheffers. plein 3 te Dordrecht, Ganzen, markt 16 te Utrecht, Westcrsingc] 25 te Groningen, Hoofdstraat 102 te Apeldoorn, Melkmarkt 34 tc Zwolle, en bij de heren J. G. var, As, Hyacintweg 16 te Den Haag E. van der Stal, Hoofdweg 416 1 te Amsterdam-West. J. de Boer. Jurnaan Koksiraat 66 te Scheve- ningen en S. de Boer. lsingstraai 190 te Den Haag. Ook kan worden ingeschreven door hel inschrijfgeld over te maken aan Dagblad Trouw te Den Haag, per postwissel ol pei giro op poslgironummer 424867 Aan de genoemde adressen te ook verkrijgbaar het boekje „Mei Trouw op mars", dat alle inlich tingen over de mars bevat. DELFZIJL heeft zich deze dag royaal in feestdos gestoken. Vlaggen, versie, ing. Veel volk op de been en ook wat betreft de spectacu laire v •rnicuwing en j tbreid'n*-, van de laatste jaren slaat liet beste beentje voor: de laatste maanden is er de spurt in gezet om een aantal cbj- eten voor deze vijfde gereed te krijgen, en in de kern en langs de hoofdwegen, en vooral op bet terrein van i_e fonkelnieuwe sodafabriek schoon schip te maken niet al die voor een driftig bouwtempo ken merkende onordelükheid. Het stads beeld draagt het teken van feestelijke illuminatie in de volgende avonden Want het is feest in de oude Eems- veste: de Koningin komt en het is vijfenvijftig jaar geleden dat Delfzijl gastvrijheid mocht verlenen aan een regerende vorstin in 1903 bezochten koningin Wilhelmina en prins Hendrik de toen nieuwe havenwerken. Reeds de gehele morgen was het een gezellige drukte in de havenstad, die in deze jaren bezig is zich in inwoner tal te verdubbelen. Het gewone werk- ritme was onderbroken. Uit de om geving spoedden zich talloze belang stellenden naar de Eems- en haven kant, in het bijzonder naar het nieuwe fabriekscomplex in de tweelingplaats Farmsum, en verder langs de route, welke door de koninklijke stoet zou worden gereden. Een speciale trein met genodigden was reeds uit Den Haag aangekomen en via de brug over de haven naar net fabrieksterrein gereden. Tegen elf uur was er de gespannen verwachting der laatste minuten. Een kwartier later molclde een zich voort plantend en aanzwellend gejuich de aankomst van de koninklijke auto, die uit het zuiden, uit de richting Scheem- da-, was komen aanrijden. De hartelijk heid der begroeting door de vele rüen dik langs de route opgestelde Noord- Groningers liet geen twijfel aan de appreciatie van dit koninklijk bezoek. Hare Majc-steit werd aan de ingang ;n het fabrieksterrein welkom ge heten door de directie der KNZ en NS1. Vervolgens begaf het officiële gezel schap zich naar binnen in de smaak vol ingerichte kantine. De president- rommissans van het bedrijf, de heer H H, Wemmers. sprak een hartelijk welkomstwoord en bracht, evenais de president-directeur, ir. H. M. van Mourik Broekman, die vervolgens sprak, de betekenis van het gebeuren onder de aandacht. De mede-aanwezigheid van de miniü- ..•.oda-fcestelndc", want bij liet voor deze plaats historische gebeu ren van de opening van de soda fabriek kunnen de Dclf/ijlers met écn dag volstrekt niet toe. Daar gaan ook de vrijdag en zaterdag mee heen. De namiddag van de dag van het koninklijk bezoek stond met een fccstmars van de J. 11". Frlsokapcl In gala-uniform en een concert in de avond door Dcifzijls Havenkapel in het leken der muziek. In de volgende avonden baadt de plaats in het licht van een glorieuze illuminatie, waar van molen en toren tot in de verre omtrek doen weten, dat Delfzijl zijn sodafeest weet tc vieren. Op vrijdag iaat het plaatselijk verenigingsteven door het formeren van een groots défilé weten, dat de bevolking de betekenis van het ge beuren allerminst voorbijgaat. Het feest zal op de zaterdagavond wor den besloten met het afsteken van een briljant vuurwerk aan de Kust weg, dat aan de bevolking wordt aangeboden door de directie der sodafabriek. Een winkelier biedt op donderdag iedere Dclfzijlse huisvrouw gratis een pond échte nieuwe Delfzijlse soda aan: het begin van de afzet! ters Hofstra en Zijlstra bij deze offi ciële openingsplechtigheid vestigde op het economisch belang van deze jongste Nederlandse chemische basisindustrie te meer de aandacht, waarvan de vesti ging, naar ir. H. M. van Mourik Broek man in zyn toespraak zei, uniek was door een culminatie van gunstige fac toren. Het is ook wel een zeer merk waardige omstandigheid, dat juist dit bedrijf, dat koningin Juliana heden middag ging openen, gevestigd werd op grond van een concessie, die onder de naam „Adolf van Nassau" ver kregen werd. Zo genoemd naar een broer van prins Willem van Oranje, graaf Adolf, die in de eerste grote gevechtshandeling in onze vrijheids strijd in 1568 bij Heiligerlee sneuvel de. Diep onder het bodemoppervlak van dit Groningse dorpje ten zuiden van Winschoten ligt immers de ont zaglijke zoutkorst, die de belangrijk ste grondstof levert voor deze soda- fabricage in Delfzijl. Door een dubbel buizenstelsel zijn Delfzijl en Heiliger- lee thans met elkaar verbonden. Generaal de Gaulle heeft aangekon digd, dat hij Jacques Soustcfle, de „motor" van de opstanden der gene raals in Algerije, binnenkort een hoge functie zal geven. De Franse premier zou voorts gis teravond tijdens een bespreking met het Algerijnse comité voor openbaar weizijn hebben verklaard: „Ik ben de minister voor Algerije, maar ik draag mijn bevoegdheden op burgerlijk en militair gebied over aan generaal Sa- lan". Luchtfoto van soda-bedrijf te Delfzijl K.L.M. Aerocarto In het bijzonder voor minister Ziil- stra moet deze vijfde juni ook een reden tot grote voidoenfng zijn, gelijk ook in Australië maakt vandaag de warm ste winterdag mee sinds 1859. De ge bruikelijke kleding in juni pullovers en winterjassen werd uitgelaten en zomerpakken en -jurken kwamen te voorschijn. Tegen het middaguur was het ruim 25 graden. De Amsterdamse recherche heeft de verhuizer H. gearresteerd in wiens huis een bedrag van f 87.000 werd ge vonden, afkomstig van de erfenis van de 69-jarige leraar Frans A. R. De leraar, die aan het Oosterpark woonde, overleed vorig jaar op Tweede Kerstdag. Bij een onderzoek van een notaris kwam aan het licht dat f 90,000 die A. R. bezat, niet meer te vinden was. Wel werd er in het huis een lijstje gevonden met de nummers van de bankbiljetten. Dezer dagen kwam de zoon van de verhuizer in opdracht van zijn vader op het postkantoor in de Borgerstraat een briefje van duizend gulden wisse len, dat afkomstig bleek te zijn uit de bewuste nalatenschap. Een verhuizer had vorige maand bij het ontruimen van "net huis van A. R. in diens bureau het bedrag gevonden Generaal de gaulle heeft gis teravond in Algiers verklaard, dat spoedig een einde aan de al 3'/» jaar durende Algerijnse oorlog kan worden gemaakt. „Ik, de Gaulle, open de deur voor verzoening", zei de generaal in een rede, die gericht was tot het mil joen (Franse) Europeanen, de negen miljoen mohammedanen en 400.000 Franse militairen, die betrokken zijn bij de meedogenloze strijd, die reeds lang in een impasse is geraakt. Het machtige Algerijnse Nationale Bevrijdingsfront (FLN), dat voor de mohammedanen bepaalt of de strijd zal ophouden of niet, heeft vanmorgen de voorstellen van de Gaulle echter on omwonden van de hand gewezen. Vol gens de organisatie biedt de toespraak van de Franse premier „geen enkele basis voor verzoening". Een woordvoerder van de FLN ver klaarde, dat in de Gaulle's toespraak „op geen enkele wijze het beginsel van een onafhankelijk Algerije wordt er kend, waarvoor de Algerijnen vechten. Hij wil van ons allen Fransen maken, in plaats van volledig te erkennen, dat wij niet slechts Algerijnen zijn, maar ook vrije Algerijnen willen zijn." De Gaulle had gisteravond verklaard, dat voortaan alie bewoners van Alge rije Fransen zullen zün „met dezelfde rechten en plichten". De stemmen van de tien miljoen mensen in Algerije, zo zei de Gaulle, zullen evenveel waard zijn als die van de andere Fransen. Binnen drie maan den zullen verkiezingen gehouden wor den, De Gaulle drong er bij de gehele bevolking op aan, aan deze verkiezin gen deel te neme». „Als de afgevaar digden zijn gekozen, zullen wij zien wat wij verder moeten doen", zo zei hij. In kringen, die nauwe betrekkingen met de Gaulle onderhouden werd ge zegd, dat de verwijzing van de ge neraal naar een stemming binnen drie maanden betekent, dat de Algerijnse bevolking zal deelnemen aan de volks stemming over de herziening van de grondwet, die het parlement de Gaulle heeft gemachtigd te houden. Men zei, dat men uit de woorden van de gene raal niet moet afleiden dat er binnen drie maanden in Algerije verkiezingen voor een wetgevende vergadering ge houden zullen worden waaraan zowel mohammedanen als Europeanen zul len deelnemen. De Gaulle is vanmorgen, vergezeld door ojh, generaal Salan en Jacques Soustelle, in Constanline aangekomen. De regering meent niet dat uit de thans ter beschikking staande gege vens reeds de conclusie moet worden getrokken dat zonder het treffen van nadere maatregelen een totaal van 80.000 in uitvoering te nemen wonin gen niet zal worden bereikt. Het kabinetsbeleid blijft gericht op dit aan tal, te bereiken via de bouw tan 40.000 woningwetwoningen cn 40.000 particuliere woningen. Dit antwoordt de ministerpresident dr. Drees op vra gen van het Tweede-Kamerlid mr. Burger (P.v.d.A.). Dr. Dices deelt mee dat de andere dan woningwetbouw in het eerste kwartaal 1938 is achtergebleven bij ne: maandgemiddelde, nodig om in 1 !)33 het in aanbouw nemen van 40 000 der gelijke woningen te bereiken In het tweede kwartaal is er een kentering tc besppuren in de belangstelling vooi de premiebouw Mr. Burger had verscheidene spre kers geciteerd, dtc pleitten voor een verschuiving naar de woningwetbouw Afgezien van de vraag of een ver schuiving op het ogenblik nodig is, merkt dr. Drees op, dat, indien dit jaar meer dan 30.000 aanvragen voor premiebouw zouden worden ingediend en voor toekenning in aanmerking zouden komen, de beslissing om 50.ÜÜÜ in plaats van 40.000 woningwetwonin gen te financieren hel bouwprogram ma nog afgezien van de vrije bouw tot meer dan 80.000 woningen zou opvoeren, tenzij op het aar.tal premie- woningen zou worden gekort. Dr. Drees wijst er nog op dat vanat maart meer woningwetwoningen zijn gefinancierd dan overeen zou komen met het evenredig maandelijks deel van het totaal van 40.000. Dit omdat geble ken was dat de particuliere bouw bij lijn doelstelling achterbleef en de si tuatie op de geld- cn kapitaalmarkt zich tets minder ongunstig liet aan zien. Hierdoor is voorlopig de goed keuring van een "edeüjk aantal wo ningen per maand mogelijk gemaakt Zou op belangstelling voor de premie bouw daartoe aanleiding geven en de financiële toestand het mogelijk ma ken, dan zullen nadere maatregelen genomen worden, aldus dr. Drees; 200 de eerste drie maanden van dit jaar, een zelfde aantal als in 1956. De regering, zo betoogde de minister verder, kan niet de bereidheid uit spreken de verstekelingen niet ter stond terug te zenden. Dit geldt ech ter niet voor de reeds in Nederland aanwezige verstekelingen en voor hen die aan boord zijn van de Johan van Het onbeperkt toelaten van verstekelingen uit Indonesië zou on billijk zijn ten opzichte van Nederlanders, die nog geen visum heb ben gekregen. Bovendien zou daardoor de normale evacuatie uit Indonesië verstoord worden. En ten slotte: Nederland heeft al grote offers gebracht bij het opnemen van 33.000 gerepatrieerden. We kunnen in bet menselijke vlc.k niet meer dan het mogelijke doen. Dit zei de minister van Justitie, Samkalden, gistermiddag in de Eerste Kamer bij de beantwoording van vragen, hem gesteld door de heer De Vos van Stecmvijk. Het aantal verstekelingen is de laat ste tijd snel toegenomen. Waren het er in de ntaand januari slechts twee. in mei kwamen er ruim honderd, en op het ogenblik is de Johan van 01- debarnevelt onderweg met 69 verste kelingen aan boord. Dit alles maakte, dat de regering niet zonder meer kon toezien, maar via Radio Nederland Wereldomroep een boodschap naar Indonesië zond. Overigens laat de door de regering genomen beslissing het gerechtvaar digde beroep op asiel ongerept. Maar dit beroep is aan nauwe grenzen ge bonden. De minister merkte verder op, dat de regering bij haar beantwoording zeer zorgvuldig en beperkt moet zijn, omdat bepaalde facetten anders zou den kunnen leiden tot repercussies in (ndonesië. Voor de toekomst was het nodig nog eens nadrukkelijk te wijzen op de internationale afspraak verstekelin gen terug te sturen Hoe moeilijk ook voor verschil lende groepen de omstandigheden in Indonesië zijn. de deur kan niet voor al deze groepen openstaan. Dit houd! niet in, dat in bijzonder dringende gevallen toestemming kan worden gegeven. In een beperkt aantal ge vallen is ook een visum verstrekt aan met-Nederlanders. Dit war#» ar Oldebarnevelt. De minister zal ernaar streven dat het humanitaire aspect zo goed mogelijk tot zijn recht zal komen bij de beoordeling van asielverzoeken. Indien men goed weet, welke de risico's van een verstekeling zijn, zul len er naar de minister aanneemt, ook minder verstekelingen zijn. Zou de regering zich bereid verklaren ver stekelingen niet terstond terug te zenden, dan zou zij pogingen om zich aan boord van schepen te versteken uitlokken. De heer De Vos van Steenwijk had bij de minister van Justitie en van Buitenlandse Zaken geïnfor meerd naar de juistheid van de me dedeling in het programma van de Wereldomroep van 22 mei 11. dat zij, die als verstekeling pogen toegang te verkrijgen, hier niet worden aan vaard en terstond naar Indonesië worden teruggezonden. f* Zie vprder pag. 3. 5e kol.) Advertentie) Weerdienst London seint. Gedurende de komende dagen nu en dan veel bewolking, aan vankelijk met enige kans op onweersbuien. Een service van de qezamenli/ke brouwers van het beste Nederlandse *>ter een reis van Win binnen 8 dagenl Schnj? op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a.s. zondag verwacht. Stuur aan 'Het bier is weer best'. Postbus 2200. Amsterdam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn W«« het dichtst komt bij meting De Bilt (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis (Bij meer goede voorspellingen wordt daze prijs gedeeld) Bovendten zijn er 100 troost prijzen (doosjes bierglazen). Vorige zondag: 13 uur zon. geen neerslag De prijs werd verdeeld onde' de 23 ooede voorspellers WAT IS IWCOS? Deze International Meteorological Consultant Services worden geleid door de RAF-weerkundiger», die destijds het weer voor de gealliéerde operaties voorspelden IDEE VOOR JAZZ-FANS: houd een 'all-styles-night* Vraag vrienden met platen van Jelly Roll Morton tot Brubeck Draai en vergelijk Dnnk koel bier bij hot' en 'cool SIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij: 'Ik zei een sfokjef" Zij:' Hij: 'Ober. twee bier alstublieft!* 0 'F* Thz ;fóju "iT'fs i lis j.'Uf iX.'A t„V-, t%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1