Navo zonder Frankrijk? in 1 er De Gaulle is nog lang niet NOG GEEN VERBETERING VAN WERKGELEGENHEID Einde autobusstaking in Londen niet in zicht C.B.T.B. viert 40-jarig; bestaan Dr. Drees startsein geeft voor Europoort woensdag Iets warmer PI ONDANKS IIET GEJUICH I Na botsing met bromfiets POSTDUIF BRACHT UITKOMST Libanon krijgt een nieuwe president Ministerie van Sociale Zaken Enige opleving in bouwnijverheid Ovatie in congres voor president Heuss Dulles sprak met von Brentano Stem van Zeeland in Delft Minister legt steen van een ton ui KI hè& m m ■4 nl r M1 ONDERHANDELINGEN AFGEBROKEN f SÉ SP VRIJDAG 6 JUNI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4009 werk hervatten ~'M f^rflSSdlfnn«3« P?flir0 N°-424 c£' n 4570 y Directeur: H. DE RUIG r y Hoofdredacteur: üi J A H J S HKUINS SL.UT zakdoeken BLOK TWEEDE STAP 14 dayen yvatts I'll DEN in liet vlakke groene land van Rozenburg zyn de drag- lines onafgebroken in werking. Kolossale blokken beton vliegen an tijd tot tijd door de luclit cn rode vlaggen in de omgeving waar schuwen de voorbijgangers, dat het hier gevaarlijk terrein is. Het is nog slechts een handjevol mannen, dat tot de „werkers van het eerste uur" voor Europoort gerekend mag worden. Zij zijn bezig met het vrijmaken van de weg voor de straks aanrukkende troepen van arbeiders, die het plan Europoort zullen gaan verwezen lijken. De minister-president, dr. V. Drces. zal op woensdag 11 juni Contrast het officiële startsein geven. ia i I J 1 M I .f! M r. fcia Liitl tuil u-Ég 1 - 'U u 4 Jl Kotteroam. uur jvitts o« mtnsiraat ju leiei 115700 ia 1 Pottbua 1112 Postgiro No. 42451». W aoon°ernenten. ia 30—19.30 Zaterdags 17 -13 uur. Telefoon 115700 i-Grarenhage: Huygensplein 1 - Telei ie348?~:'» iiin-m Portbu. 1091 - Poetgiro No 424867 ÏClaehtendierut: 18.3019 30 u Telei Schiedam: Lange Kerkstraat *4 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs «1 oer: per ree* f 2.6.f£r maand', f7,90 per Versohltni daadlik?"" 15 0001 (Geldig tot morgenavond) HOGERE TEMPERATUUR Op de meeste plaatsen droog weef met zonnige perio den. Overwegend matige wind tussen oost en zuidoost. Hogere temperaturen. Vw Morgen: Zon op: 4.22 Onder: 20.35 Maan op: Onder: 10.35 DE heer M. R. H. Calmeycr. lid van de Tweede Kamer, schrijf ons: In ..Trouw" van 3 juni j.l. wordt, naar aanleiding van het in frankrijk aan de macht komen van generaal de Gaulle, onder het hoofd „Navo-poriko- len" door de militaire medewerker bo venstaande vraag besproken en als ■volgt beantwoord: ..Hoewel dus het verlies van Frank rijk de Navo voor ernstige nieuwe problemen stelt, zijn deze toch niet als catastrofaal te beschouwen. De verde diging van West-Europa wordt er niet onmogelijk door" WIJ willen hierover gaarne een an dere mening geven. Voorop moge echter worden gesteld, dat wij niet de vrees koesteren, dat het besproken ge val zich zal voordoen. De Navo kan. althans wat betreft de verdediging van V'est-Europa, o.i. niet zonder Frank rijk, maar evenmin kan Frankrijk zich meer handhaven 'onder de Navo. in het bijzonder zo.ider de Verenigde Staten. Hieraan kan ook generaal de Gauile niets veranderen en daarom zal de macht van de feiten hem in het ge lid houden. Wel is. indien de Gaulle er in slaagt Frankrijk innerlijk ster ker te maken, een zelfbewuster, zelfs moeilijker houding van Frankrijk in het bondgenootschap te wachten. Ge paard gaande met een grotere Franse kracht kan dit aan Nederland ten goe de komen. Binnen het raam van de Na vo bestaat er nu eenmaal een engere belangengemeenschap tussen de West- curopese vastelandstaten nl. de Duit se Bondsrepubliek, de Benelux-ianden en Frankrijk, terwijl het binnen deze gemeenschap weder een voordcel is als de Duitse macht meer dan tot dus ver door die van Frankrijk wordt uit gebalanceerd. Zelfs m de Bondsrepu bliek ziet men met enige huiver, dat dit land thans weer verreweg de sterkste militaire macht in West-Eurn- pa staat te worden. NU echter ons antwoord op de vraag: „Wat tou de Navo-positie zijn zonder Frankrijk?" 1. De hoofdaanvoerlijnen van het Middeneuropesc Navo-front, de z.g. centrale sector (in onderscheid tot de zuidelijke sector in Italië en de noor delijke in Scandinavië) tussen de Al pen en Jutland, lopen alle door Frank rijk in de algemene richting van Bor deaux. De grote depots bevinden zich alle m Frankrijk. Zelfs indien daar voor tijd en geld zouden zijn, zou een omlegging niet mogelijk zijn, omdat de rilitaire Navo-leiding van de aan vang af van oordeel is geveest, dat Rotterdam en Antwerpen, om van Hamburg en Bremen niet te spreken, te dicht bij het front liggen en dus te kwetsbaar zijn om als hoofdaanvoer- havens bruikbaar te zijn Ook de de pots kan men niet maar even verplaat sen en vlak achter het front leggen. 2. Het vorenstaande geldt a fortiori voor het ten koste van honderden mil joenen aangelegde systeem van olielei- dmgen. Ook hier gaan slechts neven- leidingen naar de Bencluxhavens. De militaire medewerker acht dit be zwaar bij een langere oorlog, die dan niet atomisch zou zijn, niet onoverko melijk. In de eerste plaats zou de oor log onder deze jmstandigheden in West-Europa niet lang duren, maar nog korter dan in 1940. in de tweede plaats is een niet atomische oorlog in West-Europa o.i. ondenkbaar. 3. Indien Rusland, bij een oorlog in West-Europa, zoals de militaire mede werker mogelijk acht. Frankrijk zou ontzien, zou Zuid-Duitsland worden af gesneden (ongeveer bij Frankfort) en de rest, West-Duitsland met de Bene lux, niet meer dan een ondiep brug- gehoofd vormen. Dit bruggeboofd zou de volle last van tenminste een 75 Russische divisies en van de Russi sche luchtbombardementen te verdu ren krijgen, die vooral van de basis, dan noodgedwongen Rotterdam en Ant werpen (zie echter ad 1) niet veel heel zouden laten. De vluchtelingen uit West-Duitsland zouden zich in Neder land en België ophopen. De weerstand zou niet lang duren. Hierbij is dan nog maar aangeno men, datdeV.S. en Engeland hun troe pen op het vasteland in deze benarde positie zouden hebben gelaten, waar o.i. geen schijn van kans op is. 4. Indien een Gaullistisch Frankrijk niet zou worden ontzien zou dit zich, zonder de Amerikaans-Britse hulp (zie ook ad 1 en 2). in de Maginot li nie evenmin staande kunnen houden als tegen de Duitsers (Frankrijk had toen 90 divisies front N.W.. nu 2) Het ad 3 bedoelde bruggehoofd zou dan in het zuiden worden omtrokken en de sldaar geschetste situatie zou zich in nog wanhopiger vorm voordoen. 5. De Franse vliegbasissen en, in de toekomst, de aldaar gelegen opstellin gen voor geleide en ballistische projec tielen (missiles) zijn met te vervangen door ophoping hiervan m wat dan van West-Europa zou overblijven. Kortom: zonder Frankrijk is het "entraal-Europcse Navofront. nog al tijd het hoofdfront, onhoudbaar. Omgekeerd echter is Frankrijk niet Onzekere sfeer Algerije (Advertentie) m Om nooit tc vergeten houdbaar zonder de Navo, De verde diging der vrije wereld berust op „schild" en „zwaard". Frankrijk is het hart van het „schild" maar niet m staat een „zwaard" te vormen van eni ge betekenis tegenover de nucleairs macht van Sovjet-Rusland. Dit kun nen slechts de Verenigde Staten. Ge neraal de Gaulle is een te goed mili tair om dit niet in te zien en daarom zijn wij voor het intreden van de be sproken catastrofe met beducht. OF de derde en laatste dag van zijn bezoek aan Algerije is generaal de Gaulle vanmorgen in Oran in West-Algeriie aangekomen. Evenals in Algiers, Constautine en Bone wacht te de Franse premier ook hier een ont vangst door opgewonden mensenme nigten. Vanavond vliegt hij naar Parijs te rug. om zaterdagochtend met zijn voltallige kabinet te kunnen vergade ren over dc Noord-Afrikaanse pro blemen. Sedert hij woensdagochtend in Al gerije gearriveerd is, heeft de Gaulle in drie grote redevoeringen zijn pro gram voor Algerije ontvouwd en tevens een beroep op d,e mohamme daanse rebellen gedaan hun wapens neer te leggen en aan de in uitzicht gestelde verkiezingen deel te nemen. De eerste reactie is echter niet bij zonder hoopgevend. Uit Cairo is ge meld dat uitgeweken leiders van het Algerijnse Nationale Bevrijdingsfronl het aanbod van de Gaulle hebben ver worpen en de strijd zullen voortzetten. Bovendien krijgt men reeds de indruk dat de meer extremistische elementen onder de 1.200.000 Algerijnse Fransen (de Colons) de mening zijn toegedaan dat de Gaulle te ver is gegaan door gelijkheid en integratie te beloven aan de mohammedanen. Waarnemers menen, dat de generaal wel op moeilijkheden moet stuiten met dit program in Parüs. Als de Moham medanen in Algerije deputé's voor dc Nationale Vergadering gaan kiezen op de zelfde basis als de Fransen doen. zou dit een blok van naar schatting 100 mohammedaanse afgevaardigden betekenen in het parlement te Parijs, zijnde ongeveer een zesde van het to taal. Een andere kwestie welke de Gaulle in het midden heeft gelaten, is de toe komst van de comité's van openbaar welzijn, die gedurende de opstand van I)p versierde sodatrein passeert de hoge gasten, nadat koningin Juliana door het overhalen van een handel de 'iagbomen, die de spoorlijn naar de sodafabriek ver sperden. omhoog heeft doen gaan Het nieu we nationale bedrijf in Delf/ijl is In gebruik gesteld. ÏN volle vaart botste gisteravond bij de hoek DelftlaanOnomveg in Haarlem een bromfiets op een jongensücts, bestuurd door de tienjarige T. B. uit de Raaphorststraat. De bromfietser reed na de klap door. De jongen zat echter met de brokken. Zijn voorwiel weigerde dienst. Toen kwam hij op het lumi neuze idee om een van zijn postduiven, die hij in een kistje op zijn bagage drager bij zich had, los te laten en met een briefje naar huis te sturen, om zodoende zijn va de'- te vragen hem te komen halen. De postduif volbracht zijn zending stipt. Vader verscheen en bracht uitkomst. de 13de mei zijn opgericht. Een woordvoerder van deze comite's heeft gisteren op een persconferentie ver klaard dat deze niet ontbonden zullen worden. Het is echter opgevallen dat hoewel de Gaulle deze comite's stil zwijgend erkend heeft door hun lei ders te ontvangen, hij gezwegen heeft over hun toekomst. Een van de leiders van het comité in Algiers, Delbccque heeft verklaard, dat men in Algerije niet zal rusten, voordal het Tarijse „systeem" is ver dwenen. „Het volk van Algerije heeft deze eerste overwinning met veel hoop ontvangen. Ivlaar we moeten nu over gaan tot de tweede stap, want het zou misdadig van ons zijn om in dit sta dium op te houden Het systeem en zijn aanhangers hebben toegegeven, maar, zij schijnen de hoop niet te heb ben opgegeven om de zege van ons weg te kapen. Het schijnt dat zij de indruk hebben, dat het vaderland de betekenis van de vreedzame revolutie in Algerije niet heeft begrepen", aldus Delbecque. Verscheidene Franse bladen weten te meiden, dat extremisten woensdag twee van de Gaulle's ministers, Lejeu- ne en Jacquinot. in Algiers hebben op gesloten om te beletten dat zij op het balkon kwamen, toen de Gaulle het woord voerde. Hun benoeming tot mi nister is in Algerije heftig gekritiseerd. De Gaulle zou zeer gebelgd zijn ge weest over dit incident. De voorzitter van het Libanese par lement heeft alle afgevaardigden aan gezegd op 24 juli bijeen te komen voor de verkiezing van een nieuwe presi dent. De oppositie heeft voortdurend aan gedrongen op het heengaan van de huidige president, Camille Chamoun, die Westers gezind is en van wie men dacht dat hij een nieuwe ambtstermijn ambieerde. Premier Sami el Solh heeft kortgeleden uitdrukkelijk ontkend dat de regering van plan was de grondwet te doen veranderen om een tweede ambtstermijn voor Chamoun mogelijk te maken. Van een verbetering van de alge mene werkgelegenheidssituatie kan niet worden gesproken, zodat in de ko mende maanden een stijging van hel werkloosheidsniveau geenszins uitge sloten moet worden geacht. Dit zegt het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid in een toe lichting op de dezer dagen gepubli ceerde cijfers van het aantal werklo zen. President Heuss van West-Duitsland heeft in het Amerikaanse congres gis teren een ovatie in ontvangst moeten nemen, toen hij daarin verscheen om het Huis van Afgevaardigden en de Senaat toe te spreken. Hij beirad de vergaderzaal, verge zeld door een commissie, bestaande uit senatoren en afgevaardigden. De leden van het corps diplomatique, het kabinet van de president en de vertegenwoordigers van de strijd krachten applaudisseerden mee, even als het publiek op de toeschouwersga lerijen. Heuss schudde voorzitter Sam Ray- burn van het Huis van Afgevaardigden de hand evenals Carl Kayden, tijdelijk voorzitter van de Senaat. Hij glim lachte toen het applaus aanhield. Dat het aantal werklozen in mei met bijna 19.000 daalde, is voornamelijk te danken aan seizoensinvloeden, aldus het ministerie. Daarnaast valt met name in de bouwnijverheid een zekere ople ving te bespeuren. Dit zou een aan wijzing kunnen zijn van een kente ring in de minder gunstige ontwik keling vr.n de werkgelegenheid ge durende het laatste jaar in de bouw, maar men moet zich hoeden voor voorbarige conclusies, aldus waarschuwt het ministerie. Dc opleving in de bouwnijverheid vond haar weerslag op de werkgele genheid in de transportbedrijven en in de toeleveringsbedrijven uit de hout en metaalnijverheid. Dank zij het gunstige weer en het begin van de hooitijd daalde de sei zoenswerkeloosheid in de landbouw aanzienlijk. Ook het horecabedrijf trok meer personeel aan, terwijl het uit varen van de haringvloot het aantal werkioze viaserp met ongeveer 650 deed verminderen. INISTER Foster Duiles beeft don derdag met zijn Westduitse col lega, von Brentano, in Washtington besprekingen over algemene politieke kwesties en specifieke Amerikaans- Duitse aangelegenheden gevoerd. De beide staatslieden hebben daarbij o.a. verklaard dat de kwestie van Dnits- lands hereniging niet van bespreking op een eventuele topconferentie tussen Oost en West uitgesloten dient te zijn. Het „State Department" is naar ver luidt bezig met de voorbereiding van wetsvoorstellen om de eigenaars van de in beslag genomen Duitse bezittin gen schadeloos te stellen. Ir. Duitse kringen gelooft men, dat Dulles en von: Brentano donderdag ook gesproken hebben over de kwestie van de legeringskosten der Amerikaanse troepen in West-Duitsland. De Ver, Staten willen dat de bondsregering als bijdrage in de kosten voor het half jaar dat op 30 april jl. is geëindigd, 77 miljoen dollar betaalt. Er zou nog geen beslissing zijn gevallen. Men verwacht dat de irwestie later in Bonn verder zal worden besproken. TTnvrixinrl-iörrlfvs tv-tRavi v-oorzitter van de Londense transport- Hd V Clldl HClUblS V> 111CI1 raad. Sir John Elliot, abrupt af, zich. De onderhandelingen, die erop ge richt waren een einde te maken aan dc staking van het 50.000 man tellende buspersoneel in Londen, zijn gister avond opnieuw vastgelopen. De leidei van de stakers, Frank Cousins, brak een bijeenkomst met de excuserend met de woorden: „Het heeft geen nut om nog langer te praten. Het spijt me, dat ik mijn tijd heb ver knoeid". Het personeel van de Londense on dergrondse heeft besloten om zolang de busstaking voortduurt, iedere maan dag het werk neer te leggen, Het hoofdbestuur van de vakbond waarin het personeel van de ondergrondse is georganiseerd heeft zich tegen de sta king uitgesproken en de leden opge dragen er niet aan deel te nemen. In Londen is nieuwe hoop gegroeid, dat de 20.000 stakende havenarbeiders spoedig het werk zullen hervatten. De havenarbeiders hebben verklaard be reid te zijn hun staking te beëindigen, indien de arbeiders, die niet bij de vakbonden zün aangesloten, van het werk worden verwijderd. In Utrecht is gisteren het t ecrtigjarig bestaan gevierd van dc Chr. Boeren- en Tmndersbond. Als c.cgast was op deze vergadering aanwezig Z. K, H. prins Bemhard. Van links naar rechts: dc commissaris der Koningin in Utrecht, mr. C. Th. E. graaf Van I.ynden van Sandenburg, Z. K. H. de Prins, voorzitter Chr. van den Heuvel, minister Vondeling en bur gemeester Jhr. mr. De Ramtz van Utrecht. Naam Straat Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Irouw cn ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis Betaling za) geschieden oer week (tftl een!) 'pe» kwartaal t 1-9Q) Doorhalen wal mei quwenbi wu'dl U wurdt uerzorht deze bon toe te zenden aan Administratie „Tronic", Wille de Withstraat 30, Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) opgeslagen en verder worden getrans porteerd. Europoort zal het begin vor men van een kilometerslange pijplei ding naar het achterland. De grootste schepen zullen hier op snelle wijze kunnen lossen en laden. De trillende boren, die het beton van de kazematten en bunkers de ver dedigingswerken van de Duitsers in de oorlog op Rozenburg doen sprin gen. kondigen reeds op grote afstand de activiteit aan van de aanleg van Europoort. Daarna wordt de eerste fase ingezet belangrijke schakel vormen van dit gigantische werk, de aanleg van een perskade. Als de perskaden eenmaal gereed zijn, wordt een begin gemaakt met het graven van een ka naal. Dit water zal parallel lopen aan de Nieuwe Waterweg. Volgens het vastgestelde schema zullen de bagger- werkzaamheden reeds tecen het na jaar een aanvang kunnen nemen. In snel opeenvolgende etappen is het plan Europoort opgezet. Dc aanleg: van twee kanalen op het eiland Rozenburg is de inzet van dit omvangrijke haven gebied, Het kanaal, evenwijdig aan de grote rivier, zal bestemd worden voor de grote zeeschepen. Later zal dit water een uitmonding vinden in de Nieuwe Waterweg. Het tweede kanaal zal eea voor de binnenscheepvaart. Het zai aansluiten op de Brielse Maas |n via deze rivier kunnen de schepen alle richtingen van het achterland he reiken. Ziin de besprekingen eenmaal tot een goed resultaat gekomen ovei de grenswijzigingen met de diverse ge meenten m het Nieuwe Waterwegge bied. dan za! een volgend kanaal Hoor Rozenburg in de richting van de Har lelsluis vcor een zeer snelle vcrbmdinp zorgen voor de binnenscheepvaart In het gebied van kanalen en rivie ren zal de industrie zich op uitgestrekte terreinen vestigen. Olie. ertsen en ko len zullen in duizenden tonnen worden De vogels op het eiland „De Beer" dat dicht aan Europoort grenst, vlie gen telkenmale verschrikt op. Met dit contrast wordt een bezoeker van dit waarlijk schone eiland toch wel even wreed geconfronteerd. De immer voort rollende wals van de industrie heeft de grenzen van het wijde water, de Noord zee, bereikt en verstoort de rust en stilte op Rozenburg. De agrariërs, die hier vruchtbare gronden bewerkten, worden verdre ven. Vele huizen in Europoort zijn al verlaten en de bewoners zijn naar de Noordoostpolder getrokken om een nieuw bestaan op te bouwen. Deze veranderingen grijpen diep in het anders zo vredige leven van de be woner van het eiland Rozenburg. Toch tonen de mensen begrip voor de nieu we toekomst De meesten van hen ziio doordrongen van de noodzaak van deze vestiging omdat in de agrarische sec tor weinig emplooi meer kan worden geboden Straks zal stellig werk ge vonden worden bij de industrieën in Europoort. (Van onze correspondent Twaalf bewoners van het Delftse studentenhuis Spoorsingel 61, onder vie zich twee Zeeuwen bevinden, heb- ben een groot bord gemaakt met de leuze: „Vrije veren voor Zeeland". Gistermiddag is het bord, dat de ge- hele gevel van het studentenhui;: be slaat en een prachtig object is voor de treinreizigers, „officieel" onthuld. On der hevig belgerinkel klom de beheer der van het tehuis, de heer J. Rijk, op een stoel en riep uit: „Hier spreekt de stem van Zeeland". Daverend gejuich van de verzamelde studenten vormde de reactie. De heer Rijk bracht ver bolgens met nadruk de leuze op het bord onder de aandacht en besloot met een luidruchtig „Luctor et emergo". Het zal de Zeeuwen moed geven als zij de dertiende optrekken naar Den Haag. In de ochtend van „Bouwdag Be verwijk 1958" woensdag 11 juni zal de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de eerste-steen-legging verrichter voor een complex van 96 woningen in het in het streekplan IJmond-Noord ontworpen uitbreidings plan „Oosterwijk". Dit zal geschieden door een betonblok van ongeveer een ton, waarop met gebakken tegels dit streekplan in kleuren is aangebracht, met behulp van een kraan op zijn plaats te laten zakken. Deze woningen worden gebouwd in opdracht van het gemeentebestuur van Beverwijk en zün mede-gefinancierd door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. r-f EN hogedrukgebied dat zich cisteren E, ten noorden van Schotland bevond breidde zich de afgelopen 24 uur over Scandinavië cn Noord-Duitsland uit. Het is gevuld inet polaire lucht, welke tot N'oord- Otütsland doordrong Het front dat deze lucht begrenst bereikte ook ons land. De wind draaide naar het noordoosten waardoor dc laaghangende bewolking, die gisteren de gehele dag hardnekkig boven het noorden van het land bleef hangen zich over het gehele land uitbreidde Een depressie ten zuidwesten van Ierland doet dc luchtdruk in Frankrijk en op het westelijk deel van de Britse eilanden dalen. De wind zal daardoor in ons iand naar het zuidoosten draaien, en er zullen opklarln- gen -oorkonten, waarbij de temperaturen iets hoger zullen worden dan vandaag. Een bij de Ierse depressie behorend frost kan later op de dag tot dichtbij het zuid westen van het land naderen. 'f if - it ,V-!H f y K Ut, t, '.I# "Ik I ,i'f' k K'l s 1 Li 5? s;L Ai/T WZM 4Vr-A*ris5 fr iA V i#t «wf] M, 4 43

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1