Huurwoningen voor de middengroep Zullen comités hun activiteit staken Salan hoogste gezagsdrager in Algiers Zonnige perioden 'tudio van de NCR. V. wordt uitgebreid Salarisverhoging voor lager politiepersoneel KLM. stelt piloten voor: RUIM 3 MILJOEN VOOR SALARISVERBETERING „Ane van de isselwind" og één week mars m Trouw den. Haag MA DE REIS DOOR ALGERIJE Prins en Prinsessen in Oostenrijk olgende week grote aanval op Celebes Weer ontslagen bij Schokbeton Meer zendtijd op zondagen Bezwaren tegen verhoging luisterbijdrage Nieuu) vervolg verhaal ZESTIENDE JAARGANG Kb. 40M ZATERDAG 7 JUNI 1953 BETALING - PER GIRO - ABONNEMENTSGELD Culemborg kocht Jan van Riebeeck-huis Arbeiders uit l wint ie landen gaan elkaar zien werken V Directeur: H UE KU1U Hoofdredacteur: Ui J A H J S> «Hl"Nb Grole teleurstelling I* /JET de uitbieicüng van de .VC.R.V.-studio aan de ScUu iters weg ui Hilversum is thans een begin gemaakt. Achter het ïeecis lang veel te kieme stu- chogebouw is een nieuwe vleugel in aanbouw. ,.A iet vrij Miljoen Lij kers Koop een „Sunny Seat" om lekker lui te luieren Ereleden (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN \itnvankelijk nog hier en daar een regen- of onweert- bui. Morgen droog weer met zonnige perioden en ge matigde temperaturen. .Matige tot vrij krachtige zuid- uestelukc wind Morgen: Zon op. 4.J1 Maan op: U.22 Onder: 20. >G Onder: 11.42 - - ttoneraam mtt» a« wunstra-.t ju l0,c: u;>,uo Postbus 1112 - Postgiro No 424019 Klachtenilienat abonnementen iaat)juju uur Zaterdags 17—18 uur Teiejoon tlöToo s-Gravenbage tiuvgensplein 1 Tele: IP3467 j ilnen> Postbus 1091 Postgiro JSo 424867 -a— w. «^aemendienst 1020—19 30 u lei aoiab» Dordrecht -theflercplem 3 Postgiro No 4212H8 releioon 457b K acbtenchensl na 17 30 uur 7314 Schiedam lain ge fOncstraat 2-1 o Telcloor b/882 Abonnemen-sprtj. cent o-r «reek f 2 67 per maand f 7 10 per kwartaal Los.e nummers 15 cent verscniinr nagelhk^ v>- (Van een bijzondeie medewerker) EEDS teischeidenc malen hebben wij op deze plaats de aandacht mogen \estigen op de onvoldoende bouw van huurwoningen voor de mid dengroep. Weliswaar zun ook wij ver heugd met het record-aantal in 1957 gereedgekomen woningen maar in met mindere mate zijn wij teleur gesteld ever het feit dat m het bijzonder in het westen van on-, land tot nu loc met naar evenredigheid is voorzien in de woningbehoefte van de middengroep In de bouw voor deze bevolkings groep zal zoals minister Witte heeft gesteld moeten worden voorzien ooor de particulieic bouw Het lid van de a-r.-fractie m de Tweede Kamer, dc heer Van Eibergen. heeft indertijd bij dc interpellatie van zitn fractie genoot de heer Biewenga over de werkgelegenheid, een lans gebiokcn voor de particuliere bouw Dit ge schiedde zeei terecht omdat ook naar ons gevoelen de k.ipitaalvoorzie- nir.g voor dc particuliere bouw bij kans geheel was vastgelopen als ge volg van de gestegen rente en de par ticuliere bouw onder deze omstandig heden geen kans had om voor de mid dengroep nodige huurwoningen aan de markt te btengen HET verzoek van de hcei Van Eibergen om een tentebijslag voor de particuliere bouw achtte mi nister Witte met vooi inwilliging vat baar, althans voorlopig met De ver wachting bestond, dat de icnte wel weer zou gaan dalen en dat dus zon der extra voorzieningen de particulie re bouw wel weer vlot zou komen. De minister heeft daarbij ook medege deeld, dat de regering dc vinger aan de pols zou houden, ten einde, indien de werkgelegenheid in het bouwbe drijf hiertoe t.z t. mocht nopen, door eventuele extia financiële faciliteiten dan een stimulans tot een grotere ac tiviteit in deze sector van de bouw nijverheid te kunnen geven. In aanmerking nemende de toe stand van 's rijks schatkist was het te begrijpen dat men m de Tweede Kamer zich bij deze uitspraak van de minister voorlopig neerlegde. DE ontwikkeling van de werkgele genheid in het bouwbedrijf ts sindsdien met teleurstellend. En blij kens de maandelijkse gegevens om trent de voortgang in de woningbouw is het zelfs zo dat ook de particulier0 bouw een grotere activiteit aan de dag legt, dan aanvankelitk werd ver wacht. De afgifte van vergunningen voor deze sector lag in de eerste maanden van dit jaar wei ver beneden hat ge middelde van ca. 3500 per maand, doch in mei is dit aantal toch bereikt De geringere activiteit in de particu liere bouw gedurende de eerste 4 maanden is grotendeels opgevangen door het afgeven van een hoger aan tal vergunningen voor de woningwet- bouvv. Zou de gang naar boven voor de particuliere bouw echter doorzet ten, dan mag waarschijnlijk wel wor den aangenomen lat in 1958 inder daad 40 000 vergunningen voor deze sector zullen kunnen worden afgege ven. In dit geval is Inderdaad een reële basis voor voldoende werkgelegenheid m de womngvvetbouw gelegd Maar 1 hot gaat mat alleen om de werkge legenheid Een voldoende werkgele genheid is uiteraard noodzakelijk maar het resultaat hiervan zal ook moeten zijn dat die woningen worden gebouwd, waaraan behoefte bestaal. MINISTER Witte heeft medegedeeld dat gezien de dalende bewe ging van di rente verdei e finan ciële faciliteiten voor de particuliere bouw niet nodig zijn en luj wees daar bij op de stijging van de vergunmn- gan voor particuliere bouw Wij wil len hier toch echter nog een vraag Steilen en namelijk deze. zou minis ter Witte ook niet eens kunnen aan geven hoeveel van deze vergunningen voor particuliere bouw betrekking hebben op de bouw van huurwonin gen voor de middengiocp? Onze waarnemingen zijn van dien aard, dat wij op dit punt beslist niet gerust zijn en indien wn goed zien is het grootste aantal bestemd voor de bouw van eigen woningen Wij juichen de bezitsvorming toe. in het bijzonder op het terrein van de woningbouw Maar speciaal in de grote steden kan op du terrein met veel gebeuren De middengroepen, die tn staat zijn voor zich een bescheiden eigen wo ning te laten bouvven. wensen wij ge luk. Maar vele van hun lotgenoten beschikken oi met ovci voldoende eigen middelen voor net verkmgen van een eigen woning of zo zij deze wel hebben is ei geen gelegenheid om een zodanige woning voor hen te la ten bouwen. Zij zijn en blijven aan gewezen op huurwoningen. En indien De Gaulle roept zijn kabinet bijeen ZKH pims Bcmhaid en dc pi in- sessen Beatii\ en Irene zijn vrijdag met een Dakota, d»e door de Puns werd bestuurd in Wenen aangekomen Zy werden verwelkomd ooor de Ne derlandse ambassadeur in Oostenrijk en afgevaaidigden van de Oostenrijkse vereniging voor de paardesport. Prins Bernhard, die voorzitter is van de F EI, zal morgen in Wenen een internationaal hippisch toernooi bijwonen. (Advertentie) Een begrip voor progressieve damesschoenen! PREMIER DE GAULLE is gisteravond na een driedaagse reis door Algerije in Frankrijk teruggekeerd. Voor vandaag is hel kabinet bijeengeroepen om het ver slag van de premier over de reis aan te horen en in vervolg daarop beslissingen te nemen. Dat dc crisis in dc Franse politiek nu al zou zijn afgewend is stel lig niet waar. Dc Comités de salut public hebben van de premier vooral in zijn redevoeringen te Oran en Mostagancm de aanzegging gekregen hun activiteit te staken. Maar naar het schijnt wensen zij zich daar niet bij neer tc leggen. In hoeven o dit gevolgen zal hebben kan nog niet worden gezegd Het iegei i-.de gcneiaa! m elk geval gehooizaam en dat geeft de tamelijke zekerheid, dat de comités wel zullen moeten bei asten. De Gaulle heeft m Algeiije nog een laatste beioep gedaan op de bevol king. In Oian nep de Gaulle uit: slanke Caravelle-straalvhegtuig naar Parijs teiugvloog 1) Hoewel de Gaulle als hoofd van dc Franse regering me' verstrekkende buitengewone bevoegdheden de touw tjes in h>>t moederland vast in handen heeft, heeft hij de opstandelingen geen vastomliji de waarborg gegeven, dat hij veotnemens is in Parijs een grote schoonm mk te houden 2) Voir zover bekend heeft de Gaul le met d: moeite genomen de opstan delingenleiders in vertrouwen tc ne men of een te belonen met regerings functies Voor zijn aankomst te Algiers vei klaarden de leden van het comité van openbaar welzijn openlijk, dat zij Jacques Soustelle, de politieke aan stichter van de opstand van 13 mei, gaarne tot minister voor Algiers of in een andere belangrijke functie be noemd zouden zien. 3) Ten slotte heelt de Gaulle er in feite naar gestreefd het gehele net van comités voor openbaar welzijn in Algerije en elders een dodelijke slag toe te brengen. Pa- van Vlak voor zijn terugkeer naar rijs had de Gaulle dc voorzitter de Assemblee, ie Troquer laten weten, dat hii, terstond na 7im terugkeer een lang gesprek met hem wenste tc heb- oen. Ook du acht m.-ri een belangrijke aanwijzing voor de weg die de Gaulle denkt te volgen Le Troquer is na pre sident Coty de belangrijkste politieke figuur van de Franse staat en hij staat bekend als een van de grootste tegen standers van de Algerijnse beweging. In Algiers weigerden officiële per sonen van het Comité de salut public, geïnstalleerd in bet gebouw van het „Gouvernement Genei ai" alle com mentaar op de opmerkingen- van de Gaulle in de prefectuur van Oran ge daan, hangende „een volledige bestu dering van de tekst en de omstandig heden, waarin deze was uitgesproken." Maar Mie tekenen wijzen erop, dat de Gaulle erin geslaagd is, zich te ver zekeren van de volledige loyauteit van de generaals van het leger, die het bevel voeren over de 400.000 man in Algeriie Dit schijnt dan ook een var» de rede nen te zijn, waarom de Europese leden van de comités zich voor het moment „koest houden". DE vlce-voorzitter van het Alge rijnse comité voor openbaar wel zijn,1 D.'lbccquc, zal naar verluidt maandag naar Parijs gaan om daar een nationaal comité voor openbaar wel zijn op .e richten. De kranten in Al giers pul liceerden vrijdag een rede voering van Dclbecque, waarin deze zei dat dc comités voor op.enbaar wel zijn „dc manoeuvies van het ten dode gedoemde stelsel tegen de nationale eenheid ic slim af moeten zijn". „Wij zijn de Rubicon niet overge trokken om te gaan vissen. Wij zul len voortgaan tot het einde, van wat wij op 13 mei zijn begonnen", zei hij. Ook verklaarde hij, dat de comités „eenheid rond generaal de Gaulle wil len scheppen in een regering van openbaar welzijn, doch niet tot elke pry's". Deze icde zou in Algiers zijn opge nomen, wet de bedoeling haar door de radio ie laten uitzenden. Doch gene raal Salau zou de uitzending verboden hebben, 'n kringen van he' Algerijnse comité voor openbaar welzijn is vrij dag gezegd, dat de meerderheid van de comitele.ien de mening van Delbecque ten aandien van de pai lementariers m de Gauiies regering deelt, doch dat ve len het nog te vroeg achten om te proberen deze vertegenwoordigers van „het oude stelsel" opzij te schuiven DE eerste opwinding en vreugde over de persoon en het symbool van de Gaulle behoren volkomen tot het verleden en dat is niet slechts bij de leden van het comité bet geval, maar ook bh de rechtse Europese ko lonisten in Algerije. Dc Gaulle, die drie dagen geleden zegevierend Algiers binnentrok, vloog terug naar het moederland na een peiling "an de gevoelens in de grote steden van Oost- en West-Algerije Dit zijii de punten waarover ont stemming bestond op het ogenblik, dat de Autor taire Franse premier met hel Advertentie zztULL tLoJi-yt- ftuzvLC s groningen lealersliisf op aanvraag deze niet in voldoende mate woiden gebouwd, zal mimstei Witte niet kun nen volstaan met de mededeling dat voor de particuliere oouw niets meer gedaan behoeft tc worden. Een hoge militaire woordvoerder in De Indonesische hoofdstad Djakarta heeft bekendgemaakt, dat in dc loop van volgende week land-, zee- en lucht strijdkrachten van de centrale regering een grootscheepse en beslissende aan val zullen openen op de troepen van de opstandelingen in Noord-Cclebes. Het front van een depressie, die gis- teien ten zuidwesten van Ierland was gelegen, berekite vanmorgen vroeg het zuidwesten van Nederland. Aan het front kwamen gisteren in Frankrijk tal van onweersbuien voor, maar in de loop van de nacht stierven deze buien uit. Tegen de ochtend werd olaatselyk de neerslag-activiteit aan het front weer groter. Zo viel bij de frontpassa ge in Vhsstngcn en in Gilze-Rijen en kele tiende mm regen In Woensdreeht daarentegen 8 mm. Een randstoring van de depressie lag vanmorgen boven Zuid-West Engeland. Onder invloed van deze randstoring kunnen in ons land vanavond of vannacht plaatselijk nog enkele buten vallen, maar daarna nadert van de oceaan een rug van ho gere luchtdruk. In verband daarmede zal het weer morgen droog zijn met zonnige perioden en gematigde tempe raturen Twee Amsterdamse bejaarden hebben Ris- termiddai; aan prinses Marijke een ,»op aangeboden. Dit gebeurde tijdens een dclile tan ouden van dagen voor H. M koningin Juliana bij paleis Soestdijk. Hel defile was georganiseerd door de Ned. fe deratie voor, bejaardenzorg. Ouden van da gen uit verschillende plaatsen in Nederland namen er deel aan. De directie van de N.V. Schokbeton te Kampen heeft opnieuw moeten overgaan tot het aanzeggen van ontslag aan een aantal werknemers wegens het uitblijven van opdrathten. Deze keer hebben 21 werknemers in de keienfabriek de aanzegging ontvan gen. liv giro-overschrijving voor het 3e kwartaal 1958 7.90 verwach ten wij gaarne vóór 23 juni. Na die datum worden de kwi tanties, verhoogd met incasso kosten, aangeboden. Wilt u op het girostrookje vooral het adres vermelden waar de krant wordt bezorgd? Po-tabonnees wordt verzocht bovendien op de girostrook het nummer te noteren, dat rechts boven op het adresbandje voor komt. (Van een onzer verslaggevers) Minister Struycken heeft iu een cir culaire meegedeeld dat na overleg met de politie-organisatïes en de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, besloten is de agenten en de hoofdagenten van de ge meentepolitie en de wachtmeesters en de wachtmeesters eerste klasse van de rijkspolitie twee in plaats van één pe riodieke verhoging toe te kennen, zulks me terugwerkende kracht tot 1 april jl. Als uitvloeisel van de jongste rege- rirgsbeslissingen inzake de ambtena rensalarissen kregen bepaalde groepen ambtenaren per 1 april jl. een perio dieke verhoging. Voor de meeste airb'enaren, die hierbij betrokken wa- ven betekende dit een verhoging van 13 50 per maand, behalve voor de genoemde groepen politieambtenaren. Als - gevolg van de bij de politie gel dende salarisschaal kwamen zij slechts in aanmrking voor een verhoging van 7 Deze achterstelling is door de be slissing van de minister van Binnen landse Zaken thans ongedaan gemaakt. De gemeenteraad \an Culemborg heeft besloten het Jan van Riebeeck- huis aldaar aan te kopen. Het Jan van Riebeeck-huis is al enige jaren onbe woonbaar verklaard. Men vreesde dat het verloren zou gaan, als het niet in handen van de gemeente kwam. (Advertentie) o1 (Van een onzer verslaggevers) De Vereniging KLM-vlicgers zal de onderhandelingen met de KLM-direc- tie voortzetten. Maandag zullen par tijen opnieuw bijeenkomen in aanwe zigheid van de voorzitters van werk gevers- en werknemersorganisaties, die zoals bekend in het conflict bemidde - len. ONGETWIJFELD zullen onze lezen; zich ons vervolgverhaal Morgen wordt hel anders" herin neren De boeiende en voor bijna alle lezers onbekende ivereld van de binnenschipperij werd in dit ver haal op prettige wijze door de be kende romanschrijver J. IV. Ooms getekend. Het doei ons genoegen dat ten de heet Ooms bereid von den, een vervolg le schrijven op dit vet haat. Het is getiteld: Ane van de IVisselwind". Onze lezers zullen e> vele figuren uil Morgen wordt het anders" in terugvinden De heer Ooms kent het land rond om en tussen de grote wieren door en door en ook de schipperswereld kent hij goed. Hij houdt ervan, ove' die beide te vertellen, en dat blijkt duidelijk vit „Arie van de Wissel- wind". In het begin van hel ver haal maken icij kennis met Ane Holleman schippersknecht bij Maarten de Geus, die met hard werken zijn schip in eigendom had meten te krijgen De bekende fi guur van Opoe Krijgsman komt nog even voor in dit verhaal. Zij sterft en de schepen van haar kleinktnde- J. W. Ooms, dc auteur tan ons nieuwe feuilleton ten voeten een ro u o vaan ije Wij vertrouwen, dat onze lezers dit vei haal met evenveel instem ming zuilen lezen als zij deden met „Morgen wordt het anders". De vliegers heben zich in een schriftelijk referendum uitgesproken voor voortzetting der onderhandelin gen. Een deel van hen maakt echter bezwaar tegen één der onderdelen van de bemiddehngsovereenkomst. Zij zijn nl. met bereid m alle voorkomende gevallen arbitrage te aanvaarden. De bemiddelingsovereenkomst komt neer op een grote financiële tegemoet koming aan de vliegers. De directie van ae KLM zou nl. bereid zijn een bedrag van j 3,2 miljoen uit te trekken ten behoeve van de piloten. Dit bedrag zou worden aangewend om de pensioe- nenop te trekken en om de salartssen te verbeteren. O 3it jaar zullen 1050 werknemers, afkomstig uit twintig landen, deelne men aan de studiereizen van de Unesco, die tot doel hebben arbeiders in de gelegenheid te stellen mannen en vrouwen te ontmoeten die in an dere landen op dezelfde wijze als zij in hun vaderland, het dagelijks brood verdienen. In verscheidene gtoepen komen naai ons land diukkers uit Finland, die Am sterdam en Rotterdam zullen bezoe ken, tabaksbewerkers uit Zwitserland (Amsterdam), mnnwerkers uit Groot- Brittannie (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en landbouwers uit tien Europese landen, die m Den Haag nis gasten van de nationale coöperatieve raad zullen vertoeven. Vanuit Nederland zullen 15 employ s, leden van de Prot. Chr. Bond van Ver- v ocrspersoncel te Utrecht naar Keu len, Wenen en Salzburg gaan. Vijftien leden van de Nederlandse Veibruiks- cooperatie Rotterdam gaan naar Ba/el en Zurich en een derde groep van vijf tien leden van de Algemene Bond van Luchtvaartpersoneel op Schiphol be zoeken-Wenen en-Innsbruck. Over deze uitbreidingsplannen en ook over de aankoop van de buiten plaats „De Hooge Dreuv'ik", waarvan het terrein over de volle breedte grenst aan dat van de N.C.R.V,-studio, deed vooizitter mr. Roos jen medede lingen tiidens de In Utrecht gehouden vergadering van de verenigingsraad der N.C.R.V. De voorzitter achtte het onjuist dat de zendiiid het Convent van Kerken voor een belangrijk deel in mindering gebracht wordt op de zendtijd van de N.C.R.V. Deze moet daardoor op 't ogenblik op zondag genoegen nemen met enkele „smpper-kwartiertjes". Hq verwach'te, dat deze eenzijdige ampu tatie tan de zendtijd een einde zal ne men al» de nieuwe Omioepwet een feit zal zijn. Mr. Roosjen had bezwaren tegen de voorgenomen verhoging van de radio- retributie van 12 tot t lo. Hy bepleit te een overgangsregeling, die het eer ste jaar een miljoen zou kosten. Het alternatief zou zijn dut er 8E miljoen gulden uit de beurzen der luisteraars zou woiden gehaald, waartegen mr Roosjen ,r verzet meende te moeten komen. Ernstige bedenkingen had de voor zitter tegen invoering van de com merciële televisie, die men m Enge land soms „vrije" televisie noemt Een dei gelijke naam i» z i. misplaatst Het cuTurele loopt gevaar achterge steld te worden bij het commerciële. De invoering van de tommeiciele te levisie aclute hu niet nodig om moge lijk te maken, dat de Ned. televisie zichzelf uedruipen kan. De sterke stij ging van het aantal bezittels van tele- v isie-toeoiellen (nu circa 320.000) kan z.i. de televisie weldra selfsupporting maken. Sprekcuoe ovei de schooltelevisie zei nu. Roosjen het niet mogelijk te achten dat de televisie enig soelaas zou kunnen bieden in het tekort aan Ieerkrac.il en Mr. Riosjen noemde hel afgelopen veremgingsjaar een jaar van voor beeldige samenwerking Mr. A. H. van de Veen, directeur van de omroep, schatte dat meer dan een miljoen kijkers volgen wat op het beeldscherm Komt. Het aantal radio luisteraar is echter nog steeds gro- tei TV-kijkeis en tadioluisteraars zijn geen gescheiden groepen, nor maal is c'at laaioluisteraais TV-ktjkers worden doch radioluisteraars blgven Zij verlangen dan dat beide media op elkaar inspelen, wat mogetijk is door dat de verzorging der TV-programma's in handen is der omroepverenigingen. Gemeld werd een netto-winst van Sirocco - Zutph«n-T«l-K 6750-4979 Het jongenspaviljoen 1 van de Martha-stichting te Alphen aan tic Rijn lieert zich gemeld voor de zesde Haagse Trouw-mars. De deelnemers van deze wandel groep komen niet alien voor de eerste keer. De inschrijvingslijst vermeldt enkele malen: „Voor de tweede maal". Deze oud-be kenden van de Haagse mars zijn natuurlijk propagandisten ge- w eesti Nog êen week bestaat de ge legenheid tot aanmelden voor de wandelmars op zaterdagmiddag 14 juni over 12, 18, 25 of 30 km. Het parcours van deze mars langs de zee en door de duinen, dwars door bossen, wenkt dui zenden die van wandelen hou den. Het inschrijfgeld bedraagt 0 50 voor jongeren, f 0.75 voor militairen beneden de rang van sergeant of wachtmeester, en 1 voor anderen. Na maandag heeft een verhoging met 10 cents plaats. De Haagse Trouw-mars kent, voor de beoordeling door de jury voor de prijzen, o a. speciale af delingen voor schoolgroepen en militairen. Voor de schoolgroe- pen is dat een bijzondere attrac tie' Ingeschreven kan worden bij alle bureaus van Trouw, of door het zenden van een postwissel of het storten van de gelden op giro 42486? t n v Dagblad Trouw, Den Haag. 19.868 Iepen, waardoor het ledencufer de 400.000 overschreed In ae wcatuie Joh. de Heer werd metrdr M. H. Albronda-van der Nagel te Rotterdam en In de vacature ds J. A. j azelaar werd kolonel T. Bies- ma te Bteda gekozen. Op voorstel van het algemeen bestuur werden de heer Joh. de Heer en ds. J. A. Taaalaar bi noemd tot ere-ledM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1