F unest Bedrijfsruimte A.R. pleidooi voor snelle bezitsvorming Di s. Hazenbosch: meer tempo f*aM£n'- Twee kleuters door auto gedood fï IliESlI Soustelle op Verenigde Naties zenden waarnemers naar Libanon PILOOT KREEG SCHRIK VAN ZIJN LEVEN Engelse piraten slaags op het IJ F 'aillissement Excelsior aangevraa d Dr oog maar koud matje Toestand op Cyprus nog kritiek komen Haagse mars naar de2000 Blijft u achter? n ...dus bierweer! RIJKSPREMIE VAN TIEN PROCENT O De Gaulle trekt teugels strak Op het nippertje botsing vermeden Opnieuw onrust in Algiers ICoiiinkliJke familie met vakantie naar Middellandse Zee WIN f1000.- I N EISFNHOWER NAAR ENGELAND? r r' DOIV3ERDAG J 2 JUIVI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4014 r r dan NEUROTONIC r Directeur H L)hJ KUIG Hoofdredacteur: ür J A H J S BKU INS SLOT er ook voor de hoogte 'tar gaf cr de voorkeur ten hoogste op vijftien 3%, x'ïfV L wereld merk voor reiswekkers! IMCOS él I ktutieroAm vviti# ots sVitiiitiaAt teiei 1157UO r* i* Postbiu 1112 - Postgiro No 424319 U' fC!lien f-151 *bonn« tenten lö óv>i9iju uur i riwfimi u 18 uur Teleioon 115700 mSS Mp' r«'«f "W»; 5 mneni PustöUi 109, Ptustgiro rso 424867 Aiaehtendierut I8.Ï01930 u Toiim '1, Dnrrtrrrtu 5, lervpIein 3 Postgiro No «fëw Tyfoon «70 K «ehtendtenst ns 17.30 uur 7314 acmeaaai. Lang»- Kerkstraat Ï4 b Teietoon b78ir< ïStóaTe"'JPr* 61 C?'"n' tX?r wee f maand f 7 at) per VerschilnI darrein^"' "Um™r* 15 TCnl (Geldig: tot morgenavond) RUSTIC WEER Droog weer met op de meeste plaatsen af en toe zon. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Van nacht in het noordoosten van het land een kleine kans op nachtvorst, overdag dezelfde temperatuur als vandaag of iets hoger. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 2.15 Onder 21.00 Onder 17J0 ik l Vf het Nederlands Tijdschrift mor Geneeskunde is onlangs verslag gedaan van een onderzoek, dat is ingesteld iaar rookgewoonten bij kinderen, die de lagere school be zoeken. Het resultaat van dat onderzoek is niet opwekkend geweest. Er kwam namelijk aan het licht, dat 1 n de vterdc klasse van de lagere school reeds 20 pet. rookt. Het onderzoek werd ingesteld op 24 lagere scholen in de hoofdstad on der ruim 2400 leerlingen van de drie hoogste klassen. Het percentage ro kers onder de kinderen van de vijf de en zesde klas lag bijna dubbel 20 hoog als dat in de vierde klas Voorts bleek, dat er vooral onder de jon gens velen zijn, die dagelijks sigaret ten roken. Deze cijfers zijn zonder meer ont stellend te noemen, ook al beseffen we dat ze niet kunnen worden gege neraliseerd. Nauwelijks valt immers aan te nemen dat het over de gehele linie van de lagere scholen net zo zal zijn. Maar in elk geval leren de cijfers toch wel dat er veel ouders zijn, die er onvoldoende op letten dat hun kinderen roken. Groot is het ge vaar, dat deze jeugdige rokers bij het opgroeien aan het roken verslaafd raken en er nooit meer in slagen deze verslaving onder de knie te krijgen, waaruit dan weer vroegtijdig de grondslagen kunnen worden gelegd voor ernstige ziekten Is niet bij herhaling het advies ge geven dat vobral de jeugd zich moet hoeden voor het sigaretten-roken'.' Reeds jong moet zelftucht worden geleerd. Ouders en opvoeders hebben hier een belangrijke taak, waaraan zij niet achteloos mogen voorbijgaan in de gedachte, dat het bij hun kinderen wel zo'n vaart niet zal lo pen. Het rapport heeft nog meer dingen aan het licht gebracht. Het bleek nl„ dat de kinderen, die over rookwaren beschikten, deze vaak van vreemden cadeau kregen als beloning voor klei ne bewezen diensten. Deze volwasse nen, uit allerlei milieus afkomstig, maken zich wel tn 't bijzonder schul dig aan onpedagogische handelingen. De samenstellers van het rapport wij zen erop, dat zij zich niet bewust zijn, dat zij op deze wijze een schakel le veren aan wat op den duur een lange ketting kan worden. Meer verantwoordelijkheidsbesef bij vele ouderen is dus dringend gebo den. Zelfbeheersing waait een mens nu eenmaal niet zo maar vanzelf aan. Dat moet van jongsaf geleerd worden. Wie kinderen vroeg roken leert of daartoe in do gelegenheid stelt, handelt in strijd met een opvoe ding, waarvan het streven naar ka raktervastheid, zelftucht en zelfbe heersing belangrijke onderdelen moe ten zijn. NGEVEER anderhalf jaar geleden hebben wij te dezer plaatse aandacht gevraagd voor de vaak moeilijke positie van huurders van bedrijfspanden, indien zij om de een of andere reden (b.v. onteigening) hun winkel of bedrijf naar elders moeten verplaatsen. De huidige wettelijke bepalingen zijn sterk verouderd en het is nodig dat er nieuwe voorzieningen worden getroffen. In de hoofdstad des lands is destijds een commissie ingesteld, die plaatselijk het probleem nader hepft onderzocht. Dezer dagen is nu ook van rege ringswege een commissie ingesteld, welke zich met de hier liggende pro blematiek waarbij vier departemen ten 7.ij si betrokken, zal bezighouden en de regering van advies moeten dienen. Minister Samkalden heeft de commissie geïnstalleerd en prof. mr, Ph. A. N. Houwing te 's-Gravenhage is er voorzitter van geworden. Te hopen valt dat deze commissie op korte termijn met goede voorstel len zal komen. Vooral het netelige probleem van de schadevergoeding bij ontruiming van gehuurde panden vraagt dringend om een oplossing. Een voorlopige voorziening de mi nister schijnt daar op aan te sturen is alleszins gewenst. Jeugdspaarwet gesteund door alle fracties (Van onze parlementaire redacteur) 4 CLE fracties hebben zich gistermiddag in de Tweede Kamer uit gesproken voor het ontwerp-jeugdspaarwet, dat jeugdige per sonen van vijftien tot twintig jaar aanspoort om te sparen. Het rijk verleent een premie van tien procent, wanneer ten minste 30.- en ten hoogste f 200,- per jaar wordt gespaard in ten hoogste negen en ten minste zes jaar. Ken amendement nm dus. Hazenbosch 1A.R.1 om de hoogte \un de spaarprcmie niet bij algemene maatregel van bestuur te bepalen, maar m de wet vast te leggen, werd ondersteund door K.Y.P - en C.ÏI.-fractiCö. Dis. Den Uyl fArb.ï vc» ',o val de premie m de wet \asr te les aan de premie ten minste op tien pro procent te stellen. Behalve het ontwcrp-jcugdspaanvct was gistermiddag ook de bezitsvor ming in het algemeen aaii de orde. Daarbij bleek dat de opvattingen van de verschillende partijen eikaar in de loop van de jaren zijn genaderd, hoe wel de socialistische afgevaardigde drs. Den Uyl principieel toch wel af week van de woordvoerders der an dere partijen. Drs. Hazenbosch (a-.r.), de eerste spreker, stelde voorop dat de politiek van bezitsvorming niet alleen wense lijk. maar ook hoogst urgent is. Spr. twijfelt eraan of de regcringspolitiek ten aanzien van de bezitsvorming wel in overeenstemming met deze urgen tie is. Bezitsvorming is hoog nodig in verband met het behoud van de eco nomische orde in ons land: de onder nemingsgewijze produktie en de vrij heid van arbeidskeuze en inkomensbe steding. In verband met de snelle groei van onze bevolking zijn wfj ge dwongen onze economie uit te brei den. Ook de toetreding tot de Euro pese Economische Gemeenschap maakt dat wij met grotere concurrentie te maken krijgen. Voorts constateren wij een opvallende snelle technische ont wikkeling {automatisering en kern energie) waarbij ons land niet mag achterblijven. In verband daarmee heeft ons volk een enorme investe- Advertentie) Premier Macrailian van Engeland heeft Eisenhower uitgenodigd in no vember een bezoek aan Londen te brengen. Het Witte Huis heeft meegedeeld, dat deze uitnodiging ook al eerder gedaan is, maar dat nog niet kan worden ge zegd of de president haar kan aan nemen. Bereidt U zich voor op het het preparaat, dat Uw zenuwen niet verdooft maar Uw geest helder houdt. ringstaak te vervullen. Brede lagen van ons volk zullen daarbij moeten worden betrokken. De bezitsvorming is daarvoor onontbeerlijk. Wanneer deze mvestermgstaak door de overheid of door een beperkt aan tal financiële machtsposities wordt verricht, gaat het wezenlijke in onze economische orde verloren. Voor net opvangen van de/e mvestermgstaak is meer nodig dan deze jeugdspaarwet. aldus de a.-r. spreker. De bezitsvorming moet in het gehele cconomisch-sociale beleid een centrale plaats innemen. Dat is op het ogenblik niet het geval. Dit kabinet zou volgens zijn program de bezitsvorming op gang brengen, maar het volgende kabinet zal de bezitsvorming de centrale plaats moeten toekennen die haar toekomt. De a.-r. woordvoerder twijfelde niet aan de goede gezindheid en de be kwaamheid van minister Struijcken en staatssecretaris drs. Sehmelzer, maar het tempo waarin door hen gewerkt wordt laat te wensen over. Er moet meer gedaan worden dan alleen maar het bevorderen van het eigen woning- Zïc verder pag. 7, 6e kol.) Op de Baarloseweg tussen Blerick en Baarlo ziin woensdagavond twee meisjes van ongeveer vier jaar, toen zij in en onbewaakt ogenblik hand in hand de drukke verkeersweg over staken. door een uit de richting Baarlo naderende personenauto gegrepen en op slag gedood. Het zijn de meisjes Ria en Mientje J., beiden wonende in Groot Blerick. De bestuurder van de personenauto zag op deze voorrangsweg de beide peuters plotseling op de rijbaan op doemen. Hij kon de botsing nrct de beide kinderen niet meer voorkomen. ft In Gaasterlaud is gistermiddag het vijfjarig jongetje Ishak Marasa- bessy, toen hij op zijn fietsje het Am- bonese woonoord Wyldemerk kwam uitrijden, door een vrachtauto gegre pen. Het jongetje is in het ziekenhuis te Sneek overleden. De inwoners van het woonoord namen tegen de chauf feur van de vrachtauto, die volgens de politie geen enkele schuld trof, een dreigende houding aan. Hel nas een ecn/.ime miss Jean cfcrter, A men Ka's 21-jarige kaloenkoningin, die gis termiddag: op de Heliport te Rotterdam ken nismaakte mot Nederland. Toen zij de eerste stap op Nederlandse bodem had gezet, vond zij niemand ter begroeting. Helemaal alleen wandelde zij het \eld op. Noch de studenten, dl?* haar een oorkonde zouden aanbieden, noch het Katoeninstituut had den aan de autoriteiten toestemming ge vraagd voor een huldiging, met het gevolg, dat hun dc toegang tot het terrein werd ge weigerd. De of I icicle ontvangst van het katoen- meisje vond daarom tot groot plezier van het publiek buiten de afrastering plaats. Was dr aankomst van het ondanks alle-» vriendelijk lachende katoenkoningmnetje niet bepaald glorieus, ook het Vertrek ver liep niet /onder moeilijkheden. De bestelde koetsjes kwamen niet opdagen en in aller ijl moest worden gezorgd voor een aantal taxi's. Bij een plechtigheid aan boord van de Rijndam van dc Hotland-Amerika Lijn, later op de middag, werd do vijfmiljoenste baal katoen, sinds mei 1045 in Rotter dam, officieel ontscheept, na door de ka toenkoningin van een sjerp voorzien te zijn. Onmiddellijk hierna verliet miss Carter onopgemerkt en een/aam het schip. De Veiligheidsraad van dc Verenigde Naties zal een groep waarnemers naar Libanon zenden. De Veiligheidsraad nam gisteren een Zweedse resolutie van deze strekking aan met tien stem- (Van een onzer verslaggevers) j sagiers in de Viscount heeft iets ge- Een Globemaster van de Ameri- f merkt van het spannende moment in kaanse luchtmacht heeft de KLM-ge zagvoerder W. K. Henenman maandag avond de schrik van zijn leven be zorgd. Met zijn Viscount had hij juist het vliegveld van Londen verlaten en was hij, op aanwijzingen van de ver keerstoren, tot een hoogte van 3300 meter geklommen. Tussen twee wolkenlagen zag hij toen pIoLseling dat Amerikaanse toe stel op zich afkomen. Henneman trok het stuurwiel naar links en passeerde de Globemaster op een veilige afstand van 800 meter. De minimum-afstand, waarop vliegtuigen elkaar moeten pas seren, is 300 meter. Geen van de pas- de cockpit. De Globemaster had nooit op de zelfde hoogte als de Viscount mogen zitten. De verkeerstoren van Londen wist niet toeter of die machine zat op dat moment op 2700 meter. Aangezien in de lucht alles precies geregeld wordt, zouden dergelijke vergissingen de oorzaak kunnen zijn van grote on gelukken. De 36-jarige gezagvoerder Henne man heeft dan ook uitvoerig rapport uitgebracht over deze hachelijke erva ring. De Rijksluchtvaartdienst van Schiphol zal nu ongetwijfeld contact opnemen met Londen. V" 7', V. V?,»» Vp vs ->-*5 (Advertentie) MOO v.;irIe en sele smookwolhrn hingen gistermiddag boten het II, toen twee mo torsloepen niet Britse piraten elkaar met grof geschut te lijf gingen, liet was het daterend hoogtepunt tan een kindermid dag aan boord tan lie Kngclse krmspr ..Birmingham", die toor een inofficieel be zoek in Amsterdam hgl. Onder een enorm geloei (de matro/en hadden op een gegeten moment haast nog meer plezier dan de kinderen) bestookten de tiiandehjkc eenheden elkaar met ichuim- blussrrs, brandslangen, tloei>toffen in alle kleuren tan de regenboog en andere smurrie. Na talrijke onstuimige manocutrcs en terden de boten elkaar en ontstond cr een wild handgemeen, waarbij dc meeste be smeurde piraten ot erhoord werden ge worpen. De ongeveer 121) kinderen uit Am sterdamse weeshuizen hebben zodoende een avontuurlijke beeldroman lot werke lijkheid zien worden. men voor en écn onthouding' (de Sow- jet-L'me). De Russische ambassadeur Sobo- letv verklaarde dat hij niet zijn veto over het voorstel om waarnemers te zenden had uitgesproken, omdat noch de Verenigde Arabische Repu bliek. noch Libanon er bezwaren tegen had geuit. Hammarskjoeid, de secretaris-gene raai van de Verenigde Naties, deelde mede, dat vandaag reeds enkele des kundigen van de bestandsorganisa tie te Jeruzalem ir Libanon kunnen zijn. Het eigenlijke toezicht rden uit geoefend door een comr; van drie personen onder leiding van 'n Noorse generaal. De leden van de commissie komen u't India, Ecuador en Noorwe gen. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Beiroet heeft de Libanese regering haar vol doening geuit over het besluit van de Veiligheidsraad. Het besluit werd „een overwinning voor de Libanese zaak'' genoemd. De Libanese regering sprak de hoop uit. dat door het besluit ..de druk op de Libanon zal worden weggenomen. Het drama van de Melaalbuizcnfa- briek Excelsior te Oosterhout is in een nieuwe fase gekomen Door mr, J. Coert Jr. te Rotterdam is het faillisse ment aangevraagd van de te Schiedam gevestigde vennootschap, die kortge leden en gloednieuwe fabriek in de Brabantse gemeente officieel in bedrijf stelde en vrijwel gelijk daarop door afzetmoeilijkheden ontslag moest aan vragen voor een groot deel van het personeel In de jongste aandeelhoudersverga dering bleek een ernstige controverse tussen directie en commissarissen te bestaan. Het gevolg was dat een com- mvsie van onderzoek werd ingesteld, dp; de gang van zaken zou nagaan. Blijkbaar zijn er crediteuren der ven nootschap, die het resultaat van dit on derzoek met willen afwachten. In hoe- 1v erre de activa toereikend zijn om de I verplichtingen te dekken valt niet prc- ei es te zeggen. In de ap/ideelhoudersvergadenng werd medegedeeld dat de opeisbare i schulden i 14 5 miljoen bedragen, terwijl de voorraden, debiteuren en deelnemingen een bedrag zouden ver tegenwoordigen van t 10 miljoen. De rnogeiiikheid is niet uitgesloten dat het faillissement is aangevraagd door en Duitse firma, die een vordering op i de vennootschap heeft uit hoofde van voor de nieuwe fabriek in Oosterhout geleverde machines en werktuigen E laatste dagen trokken van tijd tot LJ tijd kleine storingen in de hogere niveaus over Engeland naar het zuidoosten. Ze veroor/aakten er iri| vee! regen. Dit was ook tie afgelopen nachi weer hel geval, toen een dergelijke storing daar plaatselijk ongeveer ld mm bracht. Ondertussen neemt een groot hogedrukgcbicd. dat zith uitstrekt van de \zoren in noordelijke richting naar Groenland nog in betekenis toe en breidt zich daarbij verder over Best-Europa uit. In verband daarmee wordt er enkele dagen droog weer verwacht. Vangpzicn ons land In tamelijk knudc polaire lurhi blijft, blijft het gevaar van nachtvorst ri» •erstkocnondr nachten aanwezig. ENERAAL de Gaulle heeft Jacques Soustelle naar Parijs ont boden. naar men aanneemt om hem terdege de les te lezen en hem te zeg gen dat hij, de Gaulle, premier van Frankrijk is en als zodanig wenst te worden gerespecteerd. Soustelle, een van de sterke man nen van de rebellie in Algerije, is vroeger de rechterhand van de Gaulle geweest. In Algerije heeft het telegram van de Gaulle aan Salar» (naar aanlei ding van diens communiqué) weinig sympathie ontmoet en beginnen de „colons" weer onrustig te worden. De Gaulle's telegram aan Salan was niet minder dan een fikse berisping: van de generaals in Algiers worden geen politieke activiteiten verwacht, en het ultimatum van het comité voor het openbaar welzijn in Algiers is on gelukkig en ontijdig. Radio-Algiers heeft gisteravond in het kort de inhoud bekendgemaakt van het telegram dat premier de Gaulle generaal Salan heeft laten toekomen. Alle passages waarin de premier kritiek op het Algerijnse comité voor openbaar welzijn oefent, werden weggelaten. Inmiddels schijnen in het Algerijnse comité voor openbaar welzijn ernstige meningsverschillen te zijn ontstaan tussen lien, die de Gaulle willen steu nen en degenen die meer wijzigingen |n het regeringsbestel wensen. Leon Delbecque. de vice-voorzitter van het comité voor openbaar welzijn in Algiers is gisteren uit Rijssel in Pa rijs aangekomen. Delbecque verklaarde dat de door het Algerijnse comité aanvaarde motie was bestemd om de zustercomités in. Algerije te kalmeren en niet voor Pa rijs was bedoeld. Delbecque zei dat niemand moet zeggen, dat er een breuk bestaat tus sen de comités van openbaar welzijn en generaal de Gaulle, „want dat is niet o". DE oxienbare feestelijkheden, die vandaag op Cyprus zouden wor den gehouden ter viering van de offi ciële verjaardag van koningin Eliza beth van Groot-Brïttannic, zijn afgelast in verband met de gespannen toestand op het eiland, die veroorzaakt is door de jongste Grieks-Turkse botsingen, welke sinds het afgelopen weekeinde verscheidene doden hebben gevergd. Alle verloven der Britse troepen zijn ingetrokken, de veiligheidsmaatrege len zijn verscherpt en publieke verma kelijkheden en openbare vergaderin gen zullen tot een minimum worden beperkt. Het nachtelijke uitgaansver bod blijft gehandhaafd. Van officiële Britse zijde is ver klaard, dat de toestand op Cyprus ern stig is. De tienduizend man veiligheids troepen zullen, zo nodig, versterkingen ontvangen. Turkse inwoners van Cyprus hebben woensdag een dertigtal branden in Griekse panden gesticht. Toen brand weerlieden verschenen, werden zij door de Turken met stenen bekogeld. De Turken willen verdeling van Cyprus; de Grieken wensen, dat de Cyprioten wordt toegestaan het recht tot zelfbeschikking uit te oefenen en de Grieks-Cypriotische verzetsorgani satie „Eoka" wil vereniging van Cyprus met Griekenland. De Griekse minister van Buiten landse Zaken, Averoff, heeft in het parlement verklaard, dat als „de ge welddaden en wreedheden der Tur ken" op Cyprus voortduren, zijn re gering ernstig zal overwegen een be- roep te doen op de Veiligheidsraad van de Ver. Naties. (Advertentie) Het koninklijk gezin is voornemens zijn zomervakantie door te brengen op de Middellandse Zee. Het konink lijk jacht Piet Hein" en het zeil jacht „Dc Groene Draeck" van prin ses Beatrix zullen daartoe naar de Middellandse Zee worden overge bracht. Het juiste tijdstip waarop de konink lijke familie deze vakanfietocht zal beginnen en de havens, die zullen worden aangedaan, zijn nog niet be kend. HET aantal voorinschrijvingen voor de Haagse Trouwwan- delraars door de duinen en langs de zee op zaterdagmiddag 14 juni naderde vandaag de tweeduizend! Gedurende de komende twee dagen kan nog ingeschreven worden. Het wandelsecretariaat Is gereed een grote stroom van aanmeldingen te verwerken. Aan alle bureaus van Trouw kan vrijdag worden ingeschre ven. In Den Haag bestaat ook zaterdag hiervoor gelegenheid: ïes morgens op het bureau van Trouw aan het Huygensplein 1, en des middags aan dc start, op het schoolplein van het Johan de Witt-lyeeum aan de Nieuwe Duinweg. De zesde Haagse mars wordt omlijst door verschillende attrac ties. Op het schoolplein zullen, tegen de tijd dat de wandelaars voldaan terugkeren, gymnastiek- demonstraties worden gegeven. Het grote grasgazon rondom het plein leent zich hiervoor uit stekend. a De wandelaars wordt uitge leide gedaan door een aantal tamboers- en pijperskorpsen. Deze korpsen zullen het wandel- leger ook inhalen. Liefhebbers voor de bustocht retour Amsterdam-Den Haag kunnen zich per omgaande melden aan ons bureau te Am sterdam. Kosten: (2.50. Van Rot terdam rijdt een „wandelbus'', vertrek var ons kantoor in de Witte de Withstraat 30, naar Den Haag. Kosten 1.75 retour. Advertentie Nee, U hé'ot natuurlijk al inge schreven. Zorg, dat U ook tijdens de mars BIJ blijft. Verzorg uw voeten met VASENOL voet- poeder. U zult beslist geen last hebben van branden, schrijnen en blaren, kortom U voorkomt alle narigheid aan uw voeten. (Advertentie) Weerdienst London si.nl Het neer zal de komende dagen langzaam ver beteren. maar droge, warme en zonnige periodes zullen waarschijnlijk niet langer dan een a twee dagen duren. Een «eruce v«p de gezamenlijke rouwers 'zn het beste Nederlandse bier een reis van Wm binnen 8 dagen! Schrijf cp bnefkaait hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a s. zondag verwacht. Stuur asn 'Het bier is weer bost'. Postbus 2200, Amsterdam. Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn Wie het dichtst komt bij meting De Bilt (gemeten te Oe Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis (Bij meei goede voorspellingen wordt deze pnjs gedeeld) Bovendien zijn er 100 troost prijzen (doosjes bierglazen) Vorige zondag 2 2 uur zon. 2.4 mm neerslag Prijswinnaar: W Thijssen Varenstraat 13. Arnhem WAT IS IMC0S7 Dtza International Meteorological Consultant Services worden geleid dooi d< RAF-weeikundlgen. die destijds het we«f voor de geallieerd» operaties voorspelden. VAN ONZE REIZENDE ROELAND Den Haag Een jong attache in de Residentie serveert zijn gasten Canadese zalm. Noors 'ensp bread en Nederlands bier Hij zegt: 'Origineel, exquis tn bij elkaar met duur' BIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij 'Van jou kan ik alles hebben Zij 'Ja. maar van mijn glas bier blijf je aft* p ti 'i i s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1