Huis van premier in brand gestoken De Gaulle weer naar Algerije Turken betoogden voor verdeling va Spanning Turkije en Griekenland neemt toe Brandweerman gedood bij fabrieksramp Koningin en Prins op de Expo landt op Noord-Celebes Krachtig verzet mogelijk rof. De Vries, voorzitter SER, overleden ha Uil M Morgen: Koeler aan de kust RUMOERIGWEEKEINDE IN BEIROET émSf m U Hammarskjoeld naar Beiroet vertrokken Nog clit jaar per straalvliegtuig V.S.-Eur 'opa Onder leuze: „Verdeling of dood móTl Schade: meer dan een miljoen Thomassen vraagt ontslag aan voor 76 personeelsleden Tweedaags bezoek begonnen Begroet door koning Boudewijn Geen raceboten op binnenwateren Auto botst tegen bromfiets: twee doden Centrum voor herv* sociale arbeid veilig zonnen? r MAANDAG 16 JUNI 1958 V_ -/ Directeur: H fJ>LU RUKJ ZESTIENDE JAARGANG No. 4017 A V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BKUINS BLOT Zaterdagavond vielen de rebellen in Beiroet het huis van premier Sami Sohl aan. Het huis werd geplunderd en in brand gestoken. De premier was niet thuis. Toen de gevechten zaterdagmorgen begonnen, vluchtte een deel van de bevolking in paniek de stad uit. De opstandelingen maakten zich van een aantal politieposten meester. Toen zij een aanval op een gevangenis deden, greep het leger met tanks en artillerie in. Vanmorgen was het tamelijk rustig in Beiroet. Slechts nu en dan klonk een schot. De helft'van de winkels in het centrum was open. Commando's Straaljagers mi #§f Opgelaaid Zie verder pyg. 3, le kol.) FRIESLAND BESLUIT: Troepen van de Indonesische centrale regering zijn vanmorgen een grootscheepse invasie begon nen bij Kema, ongeveer 30 km van Menado, op Noord-Celebes. In totaal zouden hier ongeveer vijfduizend militairen aan ianc zijn gezet. saasiag IN GRONINGEN: In Jiet Wilhelminagas thuis te Amsterdam is op 74-jarige leef tijd overleden prof. dr. Frangois de Vries, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. (Advertentie) «lp Ui in tuben, flacons en... óók als SPRAY! Elders warm en zonnig ttuuera&m. •uur. vvmo a« «lussu-m» ju letei. tisvou Pusüju* 11X2 - Postgiro No. 424519. K-ucntend lenst aoonncmentcn. 1« 30—19.30 Züieraags 17IK uur. 'Telefoon US?OQ «-Uravenharc Hu.vSt,,sp|ein 1 Teie. 1P3467 'lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 KjaciUendienal; 18-10—19.30 u. Teiel. 3ti23ti9. „vheHersplein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4370 dichtend lenst na 17.30 uur 7314 Lange Kerkstraat 24 b Telefoon B7882. ^«aoT prtl* 81 <*"m Der weefc f 233 P«r maand, f7,90 per Losse nummers 15 cent Verschlln» dagellfki Dordrecht; Scbledaun: THktuw' (Geldig tot morgenavond) WIND VAN ZEE, Overwegend zonnig en warm weer, maar later in de kustprovincies enige afkoeling. Morgen in bet binnenland kans op enkele verspreid voorkomende onweersbuien. Zwakke tot'matige, naar noordelijke richtingen draaien de wind. Morgen: Zon opt 4.19 Maan op: 4.48 Onder: 21.02 Onder: 20.50 ibanese rebellen weer in het offensief DE LIBANESE opstandelingen, die het pro-westerse bewind van president Chamoun ten val willen brengen, zün zaterdag een nieuw zwaar offensief begonnen, voornamelijk in de hoofdstad Beiroet. Ook in Tripoli en Sidon laaiden echter gevechten op. Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Verenigde Naties, zal morgen uit New York naar Beiroet vertrekken, waar hij woensdag hoopt te arriveren. HU zal hier de eerste bijeenkomst van de waarnemersgroep van de Ver enigde Naties bijwonen. Hij wil het gecompliceerde werk van de waarnemers op gang helpen. Het is de taak van de waarnemers er voor te zorgen dat er geen onwettige infil tratie van personen o£ wapens over de Libanese grens plaats heeft. De waarnemersgroep is op last van de Veiligheidsraad naar Libanon ge gaan na een klacht van dit land, dat de Verenigde Arabische Republiek zich op grote toftaal-in zün binnenlandse aan gelegenheden mengt. De Libanese rebellen deden zaterdag ook een aanval op het paleis van pre sident Chamoun. Het gebouw werd met mitrailleurs beschoten. Aan de aanval len werd naar verluidt, door honder den Palestijnse commando's deelgeno men, die Libanon zonden zün binnen gesmokkeld. Volgens sommige berichten heeft de president zondag persopniük aan de gevechten deelgenomen. Hij zou van uit zün woning met een mitrailleur het vuur hebben geopend op opstande lingen, die zijn woning ook toen tot doelwit hadden gekozen. In de gevechten van de laatste dagen zouden totaal ruim 55 personen om het leven zijn gekomen. Het leger heeft in Beidoet over het algemeen geen gebruik gemaakt van zün zware uitrusting om een bloed bad onder de burgerbevolking te voorkomen. De ambtswoning van premier Solh was zaterdag door het leger als on verdedigbaar opgegeven, nadat de verdediging van het gebouw reeds vier levens had geëist. De premier en zijn gezin moesten de woning verlaten zonder dat zij iets konden meenemen. Korte tijd daarop plun derden de rebellen het huis. Later op de dag kwamen Vampire- straaljagcrs van de regering in actie tegen sluipschutters van de opstande lingen, die zich in Beiroet op daken hedden verschanst. Zondag na zonsopgang braken in Bei roet weer straatgevechten uit. De op- Generaal de Gauile zal vóór dc 14e Juli opnieuw, een bezoek aan Algerije brengen, aldus is in Algiers bekend- ïcmaakt. Men verwacht dat de premier voor namelijk op het platteland zal verblij ven, om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de strijd tegen de natio nalisten De Sowjet-ambassadeur in Parijs, Vinogradow, heeft premier de Gaulle zaterdag een brief van Chroestsjew overhandigd over een topconferentie. Enige dagen geleden hebben Eisenho wer en MacMIllan een dergelijke brief ontvangen. 'De Gaulle had zaterdag ook een on derhoud met Soustelle, de politieke adviseur van het Algerünse comité voor openbaar «welzijn. Na het gesprek deelde Soustelle mede, dat hü nog en kele dagen in Frankrijk zou blüven voor besprekingen me' leden van de regering. Naar verluidt, rek de Franse strijdkrachten in Alg het ogen blik samengetrokken voor een groot offensief, dat een definitief einde zou moeten maken aan de Algerünse op stand. in Tunis komen vandaag de leiders dar Nationalistische partijen yan Al ge»lie, Tunesië en Marokko byeen om <deh opnieuw over de Algerünse kwes- Me> in het byzonder zoals deze zich beeft ontwikkeld sinds de Gaulle aan te macht is, te beraden. standellngen gebruikten bazooka's en handgranaten In de strüd tccen tanks en pantserwagens, die'de stellingen van dc rebellen in het centrum cn het zuidwesten van dc stad hadden omsin geld. De omvang van de schietpartijen was niet zo groot als zaterdag. Regeringstroepen beschoten het huis van de rebellenleider Salam, dat de re bellen als hoofdkwartier gebruikten. Salam verklaarde later dat de opstan delingen de stryd zullen voortzetten tot president Chamoun is afgetreden. De oorzaak van het opnieuw op laaien van de strijd is moeilijk na te gaan. Mogelyk wilde de oppositie een demonstratie geven van haar macht in verband met de aanwezigheid van de V.N.-waarnemers. Ook is het niet on- waarschijnlük dat zij hierdoor hun on derhandelingspositie willen versterken, als onder auspiciën van de Ver. Naties besprekingen beginnen. Amerikaanse en Britse functionaris sen hebben in Washington overleg ge pleegd over de toestand in. Libanon. Minister Dulles noemde de toestand „ernstig maar niet alarmerend". De Amerikaanse ambassadeur in Bei roet heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht Li banon als in „alarmtoestand" te be schouwen. Dit betekent, dat alle rege ringsemployés die hungezinsleden wensen te evacueren, dit op kosten van de regering kunnen doen. (Van een onzer verslaggevers) De Amerikaanse luchtvaartmaat- schappü Fan American World Airways zal nog dit jaar gaan vliegen met het straalverkeersvliegtuig Bocing-707. Deze machine, die 925 km per uur vliegt, wordt ingezet op de transatlan tische route: New YorkEuropa. De eerste drie toestellen van dit nieuwe type zullen binnenkort in gebruik wor den genomen. Eerst zullen een aantal vrachtvluch ten worden gemaakt, om de beman ningen ervaring te laten opdoen met dit vliegtuig. In het najaar worden de drie Boeings-707 dan ingezet voor het vervoer van passagiers. De afstand Schiphol-New York kan met deze machine in minder dan acht uur wor den afgelegd. De Pan American World Airways heeft in totaal 20 vliegtuigen van het type Boeing-707 besteld en 25 toestel len van het type DC-8. De KLM zal met dit tweede type het straaltijdperk in de burgerluchtvaart beginnen, in 1960. TN een voorstad van het Turkse -*• Izmir (Smyrna) hebben zon dag 250.000 Turken een betoging; (Van een onzer verslaggevers) Er heeft zaterdag een hardnekkige brand gewoed in het gebouw van dc Apeldoornse Nettenfabriek Von Zep pelin en Co, N.V. Vele treinreizigers op de lijn Amsterdam-Twente hebben de brand kunnen zien. Het magazijn, waarin zich grote hoeveelheden ka toenen en nylon garens bevonden, is geheel een prooi van de vlathmeri ge worden. De 45-jarige brandweerman H. Jonker Jzn.. die zich met enige col lega's in het gebouw waagde, waarin de rookontwikkeling zeer groot was. is bij deze brand omgekomen. Kort na negen uur zaterdagmorgen werd de brand ontdekt. Ogenblikkelijk rukte de brandweer met groot materi eel uit. Na een uurtje dacht men de brand onder de knie te hebben en be gon men met het nablussingswerk. Vuur was er vrijwel niet te zien. De in het magazijn opgeslagen garens smeulden slechts, wat enorme rook wolken veroorzaakte. Na met een drietal anderen het ge bouw binnengedrongen te zün, is de beroepsbrandweerman Jonker be dwelmd geraakt. Toen men hem vond, heeft men hein naar buiten gedragen, waar tevergeefs kunstma tige ademhaling werd toegepast. Da- deüjk na aankomst in het ziekenhuis is hij overleden. De 27-jarige vrüwillige brandweer man H. «T. v. Harten, die ook het ge bouw was binnengegaan, liep een rookvergiftiging en een shock op. gehouden voor de verdeling van Cyprus. De leuze was: „Verdeling of dood". In Adana werd een soortgelijke demonstratie gehouden, waaraan 100.000 Turken deelnamen. Dr. Fazil Kutchuk, de leider der Turkse minderheid op Cyprus, die uit Ankara was overgekomen, verklaarde in Adana: „Wij zullen nooit een an dere oplossing aanvaarden dan de ver. deling van Cyprus". Aan een betoging te Kirikkale, ten noordoosten van Ankara, namen tien duizenden Turken deel. Incidenten deden zich nergens voor. De leiders der Turkse gemeenschap op Cyprus hebben geweigerd, met de gouverneur Sir Hugh Foot te confe reren over het nieuwe Britse plan voor de toekomst van Cyprus. De Tur ken verklaarden dat zü geen politiek willen bespreken die reeds door Tur- kye is vérworpen. Op Cyprus was het vandaag rustig mede ten gevolge.van het uitgaansver bod, dat 140.000 inwoners der grote steden dwong thuis te blüven. Het verbod is vandaag opgeheven. Griekenland heeft het afgelopen weekeinde al zijn Navo-personeel uit Turkije teruggetrokken. Het betre.» hier enkele tientallen officieren (met hun gezinnen), die bü het Zuidoosteuropcse Navocommando in de Turkse stad Iz- mar waren ingedeeld. Deze Griekse maatregel houdt verband met het geschil tus sen Turkye en Griekenland over de kwestie Cyprus. Door de maat regel is de spanning tussen de beide landen .nog vergroot. Waarsehijnlük zal Griekenland zich van nu af aan onttrekken aan alle Navo-activiteiten, waaraan ook de Tur ken deelnemen. De Turkse afgevaardigde bij dé Ver enigde Naties heeft in een memoran dum aan de secretaris-generaal iHam- marskjoeld „Griekse terroristen" ver antwoordelijk gesteld voor de botsin gen. die zich de afgelopen week op Cy prus voordeden. In Athene is vernomen dat de Ver. Staten en andere geallieerde regerin gen bij de Griekse regering „vriend schappelijke stapper," hebben onder nomen om haar te bewegen het Brit se plan te aanvaarden. De Britse regering heeft bekendge maakt, dat in totaal 3.000 parachutis ten naar Cyprus zullen worden gezon den om de 10.000 man veiligheidstroe pen ter plaatse te versterken. Koningin Juliana heeft zaterdagmid dag op de markt van Geleen een stand beeld van prinses Wilhelmina onthuld. Op de foto bezichtigt de Koningin het monument. Pe directie van de N.V. Motoren- fabriek Thomassen in De Steeg heeft zich door het teruglopen van de- or- derp-1 tefeuille genoodzaakt gezien over te gaan tot een vermindering van het aantal personeelsleden. Na over leg met de ondernemingsraad en de vakorganisaties heeft zü een ontslag aanvrage bij het gewestelijk arbeids bureau ingediend voor 76 personeels leden (waarvan 36 gehuwden uit ver scheidene afdelingen van haar bedrijf). Dit aantal maakt ongeveer tien pro- cen van de totale bezetting uit. H.M. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard z«n vanmorgen in Brussel aangekomen voor een tweedaags bezoek aan de wereld tentoonstelling. Koning Boudewijn was op het vliegveld Meisbroek aanwezig toen daar om tien miniuten voor tien de door prins Bern hard bestuurde regeringsdakota landde. Nadat de Belgische militaire kapel het „Wilhelmus" had gespeeld, volgde een hartelüke begroeting tussen de jonge koning en het Nederlandse vor- tenpaar,. waarby ook aanwezig was de Nederlandse ambassadeur jhr. mr. P, D. E. Teixeira de Mattos. Zün echtge note bood onze vorstin een tuiltje ro de rozen aan. In de speciale ontvangsthal werden daarna autoriteiten .voorgesteld, o.a. de Belgische ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Victor Larock en Hoger Motz. Nadat het ko ninklijk gezelschap de op het vliegveld opgestelde Belgische militaire ere wacht geïnspecteerd had. vertrok het gezelschap in vier auto's naar het kasteelLaeken, waar het Nederlandse koninklüke paar zullen logeren als gasten van koning Leopold en prinses LiLliane de Rethy. Koningin Juliana, die gekleed was Op de Friese kanalen zullen voortaan geen raceboten meer mogen.varen. Dit zal alleen toegestaan zijn op de grote meren en dan nog slechts als daar geen zeilwedstrijden worden gehouden. Dit besluit is genomen door Gede puteerde Staten van Friesland, omdat volgens hen gebleken is, dat snel varende watersportvaartuigen, al, of niet in combinatie met beoefenaars van waterskiën; „planking" of soortgelijke sporten, de aantrekkelijkheid en het eigen karakter van het Friese water sportgebied bedreigen en dé veiligheid van andere watersporttoeristen in ge vaar brengen. De kleinere piasseri mogen alleen gebruikt worden door deze categorie van vaartuigen, wanneer er ter plaatse geen ander gebruik van wordt ge maakt. Zaterdag was ten noorden van Me nado reeds een landing op kleine schaal uitgevoerd en op 9 juni waren rege ringstroepen in de haven Bitoeng ont scheept. Noord-Celebes is het laatste bolwerk van de Indonesische opstandelingen. Men vermoedt dat hun sterkte hier 10.000 12.000 man bedraagt. Op het vliegveld Abingdon in EngcIanJ gaan Britse parachutisten aan boord van het vliegtuig, dat hen naar Cyprus zal brengen. Engeland heeft besloten zijn veiligheids troepen op Cyprus met ongeveer driedut. zend parachutisten te versterken Door dit incident werd het blussen even onderbroken. In die tijd sloeg het smeulende vuur zün slag. Het ver plaatste zich snel naar de tweede eta- ge. Opnieuw bonden de mannen van de brandweer nu met nog grotere in tensiviteit, de stryd tegen de vlammen aan. In de loop van de middag was het vuur bedwongen; heb nablussen verg de nog vele uren. Omtrent de oorzaak van de brand vernemen wij het volgende. Dezer dagen hebben personeelsleden van de Apeldoornse Nettenfabriek met snybranders een buis, die zich zo wel binnen als buiten de fabriek bevond, afgebrand. De buis, die hierdoor ging gloeien, heeft vermoe delijk de garens aan het smeuler gebracht. De schade aan garens alleen al wordt geschat op f 1 miljoen. '••■yTSTSja mKSSb Volgons een woordvoerder van dt marine te Djakarta boden de opstande lingen bü Kema wel enig verzet, maar hieraan zou spoedig een einde zyn ge maakt. De regeringstroepen werden gesteund door de luchtmacht. De Menadonezen zün stellig betere strijders dan de Sumatranen, die Pa- dang moesten verdedigen. Zij vormen een aanzienlyk deel van het voorma lige KNIL en minstens enkele duizen den van de opstandelingen hebben een grondige opleiding gehad. Zy worden in staat geacht krachtig verzet te bie den. De stafchef van het leger, gene- raal-majoor Nasoetion, heeft inmid dels een decreet getekend, krachtens hetwelk voor vrywel geheel Indone sië met uitzondering van Java en Borneo, de staat van beleg is afge kondigd. Alle politieke activiteit „die direct of indirect van invloed is op de toestand", is verboden. De gezagvoerder Dryborg van het door de Indonesische autoriteiten in beslaggenomen. Deense vrachtschip Bretagne is vrygelaten, HU zou morgen met zyn schip uit Tandjong Priok naar Singapore vertrekken. in een lichtgryze zomermantel en een blauwe hoed, nam plaats in de eerste hofauto naast koning Boudewün. Het kasteel Laeken, waar men om omstreeks 'halfelf aankwam, grenst on middellijk aan het 'gigantische terrein v'an de wereldtentoonstelling. Het kasteel is vroeger door een schenking aan het huis van Oranje Nassau geko. men. Sedertl830 behoort het aan de Belgische koninklüke familie. (Van onze correspondent) Met een byzondere kerkdienst in de Der AA-kerk, waarin voorging ds. G. F. W. Herngreen, Ned. Herv. predi kant te Groningen, heeft de Hervorm de Stichting voor Kerkelyke' Sociale Arbeid van de. hervormde diaconie te Groningen zondagmorgen haar nieuwe centrum in gebruik genomen. De stichting had haar bureau tot dusver ondergebracht in de Der AA-kerk. doch de ruimte was hier te klein ge worden. Sinds kort beschikt zü over een pand aan het Hoge der AA, dat na verbouwing thans behalve aan de stichting ruimte biedt aande maaf- schappelyk werker voor het werk on der gerepatrieerden, de provinciale maatschappelijk werkster, beide van de provinciale diakonale commissie der Ned. Herv. kerk en aan de admi nistratie van de commissie bijzondere diensten der ned. herv. gemeente te Groningen. -*r- (Van onze correspondent) Op de kruising Rijksweg-Konings weg te Hippolytushoef zijn zaterdag avond de veertigjarige H. Barelds uit Hippolytushoef en zün twaalfjarig stiefdochtertje Froukje Wiersma om gekomen. B. stak met het meisje achterop per bromfiets de rijksweg over, toen uit de richting van Ewijcksluis een auto na derde.. Een botsing was onvermydelyk. Hot meisje werd weggeslingerd en was vrüwel op slag dood. De brom fietsbestuurder werd met ernstige verwondingen opgenomen in het zie kenhuis Parkzicht te Den Helder, waar bij enige uren later is overleden. Hij Iaat een vrouw met twee kinderen achter. Cv EDURENDE het weekeinde kwam het j weer In onze omgeving onder Invloed te staan van een hogedrukgebled, dat zich boven de Noordzee bevond. Dit hogedrak. gebied verplaatste zich naar Scandinavië en Duitsland wat een wlnddraallng naar oos telijke richtingen tot gevolg had. Daarna werd droge continentale lucht uit Duits land aangevoerd, waarin zondag de tem peraturen door de zonnestraling tot 24 4 25 graden opliepen. Intussen verwijdert het continentale hogedrukgebied zich verder van ons land, maar door drukstygmgen ten zuidwesten van Ierland komt een nieuw, hogedrukge bied tot ontwikkeling dat de rol van het eerste over gaat nemen. Morgen bevinden we ons tussen beide druksystemen met waarschijnlijk In de kust provincies een versterkte zeewind en aricoe- itoff. Elders In het land blijft het warm weer en zonnig, met een kleine kans os» enkele verspreide onweersbuien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1