V onnissen waarschijnlijk vorig weekend voltrokken Ver. Staten werken aan nieuw Marshall-plan Hammarskjoeld oneens met Libanese regering Dubbeldeksbussen terug in Loudens straten Ambassades moeten liet ontgelden Speuren naar strijkstokken spoor -loze had succes „De verantwoordelijke maatschappij" D1 NOTA WORDT IN BELGRADO VOORBEREID Westen zal Moskou weer nota sturen Werd proces begin juni afgesloten? Ook Makarios tegen Brits Cyprus-plan Tunis en Marokko contra Franse integratiepolitiek 'WÊÊm Lc Bonn en ten ingeschakeld Frankrijk niet aan opschorting A-proeven gebonden Geschil over taak van waarnemers Aanhoudend koe] Jongetje verdronken Einde aan slaking Concertmeester zes weken van streek na zeven \v eken D ZATERDAG 21 JUNI 1958 1 r ZESTIENDE JAARGANG No. 4022 DODELIJKE VAL VAN STELLING m mm AMERIKAANS WEEKBLAD MELDT: v_ J Directeur: H. Da RUIG Hoofdredacteur: ür. J. A. H J S. BKULNS SLÜÏ oud-premier Imre Nagy en zijn medewerkers. In de Joegoslavische hoofdstad Belgrado wordt gewerkt aan een nota over deze kwestie. Intussen is de Joegoslavische ambassadeur in Boedapest „voor over leg" naar Belgrado ontboden. Zoals bekend zochten Nagy en enkele van zijn medewerkeis bij dc aanval van de Russen op de Hongaarse hoofdstad een toe vlucht in de Joegoslavische ambassade. Zij kregen later van de toen malige Hongaarse premier Kadar een vrijgeleide om het gebouw te verlaten, maar werden door de Russen gearresteerd toen zij naar buiten kwamen. Maarschalk Tito was daar toen zeer gebelgd over. Volgens gewoonlijk betrouwbare bronnen in Boedapest is gene raal Maleter doodgeschoten en zijn de anderen opgehangen. De te rechtstellingen zouden het \orige weekeinde zijn uitgevoerd. Vent orpen Koop een „Sunny Seat" om lekker lui te luieren J tsÊJJt AEaJuru. fluutoNs ygromngeh -A/TG <jëaleirsliist:óp <ianyrq Bou»raaia> mtt« a« witastra« au - i*«et, 116700 (4 u Poaftbu* 1U2 - Poetgiro No. *24519. Klaohtendienst abonnementen.; 18.3U16.30 mir Zaterdags 17—13 uur. Telefoon 125700 VGraYenoage: Euygensplein 1 - Telef. 163467 <3 Ulnen) Poetbus 1091 - Poatglro No. 424807. KJachtendienat: 1830—19» u, Telei, S62569. Doraree.nl: bcbeffersplem 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4370 Kjaehtendlenst na 17.30 uur 7314 Scbledam: Lange Kerkstraat #4 b - Telefoon 87832 Abonnementsprijs 61 cent per week t 2,83 per maand, t 7.80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Ver*:hl1nt dagelijks fN (Geldig tot morgenavond) N'OG ONSTANDVASTIG WEER Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, maar ook opklaringen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.19 Onder: 21.04 Maan op: 10.28 Onder: 23.43 verrijkt met een boekwerk, waar in een groot aantal medewerkers van prot.-chr. zijde in evenzovele opstel len tal van aspecten van de huidige sociaal^conomische ontwikkeling be handelen. Het boek is verschenen ter gelegen heid van het veertigjarig bestaan van het verbond van Prol. Chr. Werkge vers in Nederland en draagt tot titel „De verantwoordelijke maatschap pij", het begrip dat in 1948 ook door de Wereldraad van K-erken te Amster dam als uitgangspunt genomen werd voor de denkarbeid over de sociale en economische vragen. Het is een goede gedachte geweest deze jubileumuitgave nu eens niet op de traditionele wijze te verzorgen door minutieus de lotgevallen van de organisatie te beschrijven in de ver lopen periode. In zulke gevallen blijft de belangstelling in de regel beperkt tot hen, die bij het organisatieleven als zodanig vrij nauw zijn betrokken Nu kan gerekend worden op de leven dige interesse van -een veel breder ge oriënteerde kring. Voor -„over een his torische beschouwing in het boek is verwerkt vindt men als laatste hoofd stuk een voortreffelijke beschouwing van prof. dr. W. J .Wieringa E voorzitter van het Prol. Chr. Werkgeversverbond, de heer A. Borst Pzn., heeft in het woord „Ten geleide" een nadere motivering gege ven van d-3 gekozen opzet. Het dragen van verantwoordelijkheid moet voor de naar Gods beeld gescha pen mens, als het goed met hem is. niet een last maar een lust zijn Een verantwoordelijke maatschap pij, die van dit Bijbels gegeven uit gaat enwaarnaar het chr. sociaal streven uitgaat, dient het primaat van het eigen belang uit de samenleving als residu van een intussen overwon nen economische (liberale) theorie te verwijderen. Aan de andere kant kan zij de groepsvorming ervoor behoeden te verworden tot heilloos collectivis me. De heer Borst hoopt dat zo gezien deze jubileumuitgave aan de ontwikke ling in deze zin zal mogen medewer ken. DE verzamelde opstellen in to taal zijn er 15 medewerkers zijn in vier gedeelten ondergebracht. Het eerste deel behandelt de achter gronden van de Chr. Sociale Bew ging. De bijdragen zijn van prot. dr. A van Stempvoort en prof. dr. R. Schip- pers. Daarna volgen in drie andere delen resp. de onderwerpen mens en medemens in d-s onderneming, in de maatschappij en in het wereldgeheel. Het laatste deel stelt met name de internationale economische betrekkin gen aan de orde (door mr. J. Meynen) alsmede de hulp aan de onderontwik kelde gebieden (door prof mr W, F de Gaay Fortman). Het ligt voor de hand dat men in dit boek veel vindt over de problema tiek, waarmee de chr. ondernemer da gelijks heeft te worstelen Een indrin gende, leerzame beschouwing gseft b.v. prof. dl*. T. P. v. d. Kooy over de ondernemersfunctie als zodanig en de bezinning daarop in de loop der jaren Verderop behandelt dr. G Kuiper de plaats van de ondernemer in de sa menleving. Maar ook de plaats van de arbeider in de onderneming is niet vergeten Een warm pleidooi voert b.v. de heer H. G. Hey voor samenwerking met de chr. vakbeweging en het instelien van Ie ondernemingsraden daar waar ze nog met zijn. Prof. dr. ir. H. van Kiossen behandelt tal van aspecten ian de moderne produktiewijze. waar bij PBO en automatisering niet wor den vergeten. HET is met wel doenlijk in een arti kel als dit alle medewerkers de aandacht te geven, welke zij verdie nen. Over enkele opstellen maken we nog een paar opmerkingen De eerste betreft het essay van prof. nu*, p Borst, die twee lijnen in de bedrijfsorganisatie behandelt, nl de gezindheidslijn en de machtslijn. Zal het lukken de tegenstelling tussen bei de op te heffen en de eerste lijn te deen triumferen? De macntslijn is naar het oordeal van de hoogleraar vastgelopen, de gezindheidslijn vraagt om der zonde wil voortdurend correc tie. Prof. Borst geeft richtlijnen daar voor aan. Een andere uitzondeiing betreft de opstellen van prof. dr L, Rl. Koyck on drs. J. ',V. de Pous. eeon. adviseui van het Verbond. Eerstgenoemde han delt over „Machtsvorming en mede dinging". de tweede over „Een aan vaardbare inkomensverdeling" In het laatstgenoemde opstel heeft men te doen met een grondige kritiek op de beschouwingen die van N.V.V.-ziide in •."•'enkend perspectief" zijn gegeven. Mr. dr. J. van Bruggen, het beken de Eerste Kamerlid, een van de beste kenners onzer sociale verzekering, Seeft een beschouwing ten beste over Tito protesteert te,<;en Hongaarse executies jTkE JOEGOSLAVISCHE regering heelt bekendgemaakt, dat zij by Hongarije officieel zal protesteren tegen de terechtstelling van Naar in diplomalieke kringen in Wash ington verluidt, hebben Amerika, Engeland cn Frankrijk overeenstem ming bereikt over een ontwerp voor een nota, waarin Rusland ervan wordt beschuldigd een verkeerde voorstelling te geven van de Weste lijke houding tegenover een topcon ferentie. Dit als antwoord op de brieven die premier Chroestsjew 11 juni toe zond aan de Amerikaanse, Engelse en Franse regeringsleiders. De Westelijke nota zal, voor hij naar RIoskou gaat, volgende week behan deld worden op de bijeenkomst van de NAVO-raad in Parijs. Uit in Hongarije verstrekte gegevens menen waarnemers te kunnen conclu deren dat het proces tegen Nagy c.s. mogelijk begin juni is afgesloten vóór een vergadering van het Centrale Co mité der Hongaarse communistische partij op 10 juni jl. Toen zou men de leden van de uitslag van het proces hebben verwittigd en hun mening over de datum van publikatie hebben ge vraagd. Het geheel *zou als een voldon gen feit aan het comité zijn voorgelegd. De Hongaarse openbare aamoager Szenasi heeft gisteren tegenover bui tenlandse journalisten in Boedapest verklaard, dat Imre Nagy en de andere terechtgestelden na hun veroordeling een verzoeic om gratie hadden inge diend. Deze verzoeken waren, aldus bzenasi, verworpen. Toen Szenasi door een van de ver slaggevers gevraagd werd wanneer het proces precies had plaats gehad, ant woordde hij: „Voordat het vonnis werd uitgesproken." Later corrigeerde nij deze uitspraak en zei: „Het werd dit Jaar gehouden, met lang geleden. Alle beklaagden hadden zelf hun verdedigers kunnen kiezen. De namen van deze verdedigers zijn niet be kendgemaakt. Maurice Schumann deelde gisteren namens de regering de Gaulle aan een commissie uit de Nationale Vergade ring mee dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Mur- ville. de terechtstellingen in Hongarije Aartsbisschop Makarios heeft cte Britse gouverneur van Cyprus, Sir Hugh Foot, laten weten dat hij liet Britse plan voor Cyprus onaanvaard baar aebt. De aartsbisschop zei: „Wij zijn altijd bereid tot een bespreking tussen de Britse regering en het volk van Cyprus over een waarlijk democratische vorm van zelfbestuur." Op het eiland is het nog steeds 0:1 rustig. In een bergdorpje zijn gisteren drie Griekse Cyprioten gedood, toen hun huis werd opgeblazen. Men neemt aan, dat dit het werk was van de EOKA. (Van een onzer verslaggevers) De 39-jarige WAV. uit Boxmeer is bij het ster-flat „Meerdervoort" van een stelling gevallen. De man kwam in een betonnen kelder terecht. In het R.K.-ziekenhuis te Dordt is hij over leden. Het slachtoffer was gehuwd en had twee kinderen. r Advertentie) Slrocc- Zulphan-T«l. K 6750-4979 le verzekering. Socialistische idealen wijst hij op dit gebied af Er wordt o.a. geattendeerd op het gevaar "'at de voortdurende stijging van de ziekcnlondspremic de eventuele ruimte voor een weduwen- en wezenvoorziening wel eens zou Kun nen wegnemen. Een gevaar dat o.t. bedwongen moet worden Ten slotte handelt de heei G. A. Kieft nog uver belastingen en maat schappijstructuur. Mr M H. K v d. Graaf belicht het vraagstuk van „De ondernemer en dc Human Relations" .jET zal H dat de lezer duidelijk zijn wij dit boek in veler handen wensen. Het is op meer dan een bladzijde niet zo gemakkelijk ver teerbare kost. Maar wie op de hoogte wil blijven van de chr. sociale proble matiek in daze tijd. kan het beslist niet ongelezen laten, vooral niet om dat het gefundeerde weerlegging geeft van wat andersdenkenden on sociaal gebied voorstaan. Het boek is verschenen bij T. Wever te Franeker en voorzien van een keu- tnaatschappelijke zekerheid en socia- rige, stemmige omslag Marokkaanse en Tunesische rege ringsleiders en leiders van de Alge rijnse opstandelingen in Tunesië, die in Tunis hebben geconfereerd, hebben met beslistheid de Franse politiek van integratie met Algerije van dc hand gewezen. In een communique wordt gezegd, dat de Franse integratiepolitiek voor Algerije slechts kan leiden tot „een verheviging van een moorddadige oor log" tegen een volk dat geen andere nationaliteit dan de Algerijnse wenst en dat in vrijheid en vrede wilt leven Hoewel geen melding werd gemaakt van de vorming van een Algerijnse re gering in ballingschap, verluidt dat het Algerijnse Nationale Bevrijdingsfronl van plan is een regering te vormen op een ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht. Wel werd de samenstelling van een raadgevende vergadering voor Noord- Afrika aangekondigd. Volgens het communiqué zal de raadgevende vergadering uit 30 leden bestaan, uit elk der drie landen geko zen. Deze vergadering zal „spoedig" in Tunis haar eerste vergadering houden. van „groter betekenis" acht dan de Russische gewapende interventie m Hongarije var, november 1956, omdat hij er een actie m ziet die tegen alle Russische satellieten is gericht. De Franse regering maakt zich m het bij zonder zorgen over Polen. De Amerikaanse zaakgelastigde in Boedapest heeft het Hongaarse pro test verworpen volgens hetwelk de verklaringen van Amerikaanse lei ders naar aanleiding van de Hon gaarse terechtstellingen inmenging in Hongarijes binnenlandse aange legenheden betekenen. De Verenigde Staten, Engeland en Wcst-Duitsland zullen waarschijnlijk samen een nieuw programma voor het verlenen van hulp aan de economisch onder-ontwikkelde landen beginnen, zo weet het Amerikaanse weekblad Business Week te melden. Volgens het blad bereidt de Ameri kaanse regering een nieuw programma voor het verlenen van hulp aan het buitenland voor, dat voor de vrije we reld wellicht even belangrijk zal blij ken te zijn als het plan-Marshall circa tien jaar geleden was. Deze keer zullen echter En geland en West-Duitsiand, die onder scheidenlijk de tweede en de derde in. dustrièle mogendheid van de vrije we reld zijn, meer als economische part ners van de Verenigde Staten dan als rechtstreekse ontvangers van hulp bij het programma betrokken zijn. Reuter herinnert er naar aanleiding van deze mededelingen van Business Week aan, dat de Engelse premier Macmillan, de Westduitse president Heuss en de Westduitse minister van Economische Zaken, Erhard. onlangs aan Washington hebben een bezoek gebracht. Het onmiddellijke doel van net nieuwe plan is volgens Business Week de economie van dc vrije wereld i.e versterken tegen een ineenstorting. President Kubitschek van Braz.il'e heeft de Verenigde Staten verzocht een „Marshall-plan' voor Latijns Ame rika op te stellen. Kubitschek sprak een redevoenng over het buitenlandse beleid uit voor een gehoor van diplomatieke vertegen woordigers van alle Amerikaanse naties. Frankrijk, dal zijn eigen atoombe wapening wil bezitten, is van mening dat het niet aan een eventueel besluit tot opschorting van atoomproevers zou zijn gebonden. Dit heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Couve de Murville meegedeeld aan Maurice Schumann. Schumann, die voorzitter is van de commissie voor Buitenlandse aangele genheden van de Franse Nationale Ver gadering, verklaarde dit in een verga dering van de commissie, waarvoor nij verslag uitbracht van besprekingen die hij met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken over de internatio nale toestand heeft gehad. De brug over de Oude Rijn bij Aerdt, waar onlangs vier militairen verdron ken die aan de brug werkten, Is op geblazen. Een uur voor de ontploffing werden in een gebied met een straal van achthonderd meter de hulzen ont ruimd. De vier verdronken militairen werden met een minuut stilte herdacht. Dag Hammarskj'oeld, de secrelari- generaal van de Verenigde Naties, heeft s A W ft A De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Zweed Hammarskjoeld. szhudt de ban l van de Libanese president Cha- monn in het. presidenlsgeboiuv te Beiroet. Hammarskjoeld ver blijft op het ogenblik in het Midden-Oosten in verband mei tie spanningen in en om Libanon. EVENALS Kistenen be\indt er /ich boven Scandina\it*, de Noordzee en de Britse eilanden een RecompJiceerd gebied van ïace druk. I)e fronten, die er mee samenhangen, veroorzaken \ooral in ons land. Belgic en Duitsland \ecl regen. De laatste 24 uur viel er in Lintburg en het oosten \an Noord* Brabant 15 tot '*0 mm In het noorden \an tiet land »in langs de Hollandse kust bleef daarentegen de regenhoe\eelheid in het al gemeen kleiner dan 1 mm Tijdens het uek- rinde zijn er geen belangrijke \oranderin-| g<*n in het huidige weertype te verwachten Nederland blijft binnen het bereik \an po laire lucht, waardoor de temperatuur ook morgen belangrijk beneden normaal zal/im. Plaatselijk worden enkele buien \cruaclit. maar daarnaast i* cr ook kans op opkla ringen. Do /cehcclenstakmg die het scheep- wiartverkeer aan de oostkust van dc Verenigde Staten vijf da sen vrij wel heeft stilgelegd is ten einde. Advertentie) isiij liet vijfjarige zoontje \an dc lamilie Kulkhoveu i> ui de Admiralengiaeht 'e A «sterdam verdronken. Het kind was spelend te water geraakt. De ambassadeur van Nicaragua te ons land. dr Josc Sansonterran, heet! in zijn residentie te Wassenaat een re ceptie gegc ven ter ere van minister Luns. die onderscneiden werd met hat grootkruis van de orde van Rubc.i Daiio. Dc versierselen behorende bij het grootkruis werden de minister door dr- Sansonterran uitgereikt. gisteren in de Libanese hoofdstad de besprekingen met de waarnemers van de V.X. en met de Libanese regering voortgezet. Volgens berichten uit Beiroet zouden Hammarskjoeld en de regering: van Libanon het gisteren niet eens hebbeu kunnen worden over de taak van de .vaarnemers in het land. De regering zou die taak tot een soort politiedienst wil len uitbreiden, maar Hammarskjoeld wil dit niet. Naar zegslieden, die in nauwe ver binding staan met Hammarskjoeld meedeelden, zou deze enigszins ont stemd zijïi over de regering. Zijn ontstemming zou gegrond zijn op de gegevens, die hem zijn verstrekt over de omvang van de Syrische infil tratie in de Libanon. Deze zou gesteid zijn op een sterkte van 5.000 man, maar Hammarskjoeld zou nu hebben ontdekt, dat het gehele aantal opstandelingen slechts ongeveer 2000 bedraagt. Bovendien zou Hammarskjoeld aan vankelijk de indruk hebben gehad, dat de regering meester was van de gren zen van de Libanon, maar nu tot de conclusie zijn gekomen, dat de grenzen in de macht van de oppositie zijn. Gisteren hebben zich hier en daar in Beiroet schietpartijen voorgedaan. Voor het gebouw van de Britse am bassade is een Libanees doodgeschoten bij een treffen tussen rechtse r.-k. falangisten en bouwvakarbeiders Hammarskjoeld is gisteravond naar Jeruzalem gevlogen voor overleg met de Israëlische premier Ben Goenon. Vandaag zou hij doorreizen naar Amman in Jordanië. Hij zou ook nog een bezoek aan Cairo willen brengen. Sowjet-demonstranten hebben giste ren voor de Deense ambassade in Moskou geëist, dat er een einde komt aan de „vijandige uitvallen" tegen Russische diplomaten in Kopenhagen, aldus Radio Moskou. Volgens andere berichten uit de Russische hoofdstad gooiden de betogers ruiten van het ambassade gebouw ln. In Bonn gooiden gisteren betogers stenen naar de Sowjet-ambassade. De betogers in Moskou droegen bor den mee. met leuzen, waarin van de Deense regering werd geëist, dat zij ervoor zorgt, dat de Sowjet-diplomaten in Denemarken normaal kunnen leven en werken. Dinsdagavond hadden Deense de monstranten hun verontwaardiging over de executies in Hongarije laten blijken door stenen naar de Russi sche ambassade in Kopenhagen te gooien. De demonstratie voor het gebouw van de Deense ambassade in Moskou duurde drie uur. De betogers voerden spandoeken mee waarop leuzen ston den als „Weg met de oorlogsophit- sers." „Lang leve de Hongaarse volks republiek" en „Lang leve de Sowjet- Unie." De menigte gooide met ste nen en stokken de ruiten van de am bassade stuk. Later verschenen enkele ambtenaren van een staatsbedrijf om de glasschade op te nemen. Bij een 'protestdemonstratie in Bonn tegen de executie van Hongaarse pa triotten zijn gisteravond tal van ruiten van de Sowjet-ambassade ingegooid. Op een teken wierpen 400 demon stranten een hagel van stenen naar het ambassadegebouw, waarvan ette lijke ruiten sneuvelden. Leden van de ambassadestaf. die naar de de monstratie keken, moesten zich buk. ken. om niet door stenen geraakt te worden. Enkele honderden politiemannen voerden een charge uit om de demon stranten bij het ambassadegebouw te verdriiven. De politie maakte een fors gebruik van de gummistokken en tal van mensens liepen hoofdwonden op. Ongeveer 300 van de demonstran ten waren Hongaarse vluchtelingen die uit alle delen van West-Duitsland naar Bonn waren gereisd. De overigen waren vluchtelingen uit Oost-Duitsland en andere Oosteuro- pese satellietstaten. (Win reu onzer verslaggevers) iZerenaar het vergeten foudraal on- Ty -\ nu leen ik ze nooit, nooit deriveg met had opgemerkt. LL meer uit De heer Sletterink gaf zijn v Na pen staking die zeven weken heeft geduurd. hebben vanmorgen in alle vroegte de befaamde rode Condense dubbeldeks bussen onder gejuich de gurages verlaten. De 50 000 stakende chatiffeuts en conclucleui s hadden met grote meer derheid besloten vandaag het werk te hervatten. 36.000 van hen krijgen een loonsverhoging van circa f 4.50 per weck. terv.i'1 over een vei hoging voor de overige 12.500 nog zal worden on derhandeld. Vijftienhonderd man per soneel heeft inmiddels ander werk ge vonden London Transport, het staatsbedrijf dat het busverkeer m Londen exploi teert, heelt door de staking voor circa f 20 miljoen a,.n ontvangsten gedeitd De tarieven van ne bussen zullen binnenkort worden verhoogd om de loonronde. die voor de maatschappij circa f 10 miljoen per jaar aan extra kosten betekent? op te vangen. Dnt was de eerste reactie van de concert meest ei van „Het Gelders Orkest''., tic heer Snnon Kooke Te Arnhem, toen hem vrijdag namens de Ned Sponncciieu de beide kost bare strnkstokken werden overhan digd. die lip op 10 mei was kwijt- qeraakl. doordat een collega de on misbare attributen in een verstroo'- tle 'oni in de p.vprestreni Keulen Amsterdam had laten liggen Omdat liet jaudraal met de beide strijkstokken bij aankomst in Am sterdam door geen enkele reziqer werd opgemerkt, bleef het kostbare pakket m het bagagenet liggen, ook 'oen dc trein dc volgende inorqen weer terugging naar Keulen. En dc rnprcl onvervangbare oude Eranvp mrijkstakken zouden naar alle waarschijnlijkheid spoorloos :i)ii geraakt, als het scherpe oog van douane-ambtenaar Sletterink uit ond.d af op het station Arnhem, maar om dat men daar niet van de vermissing op de hoogte teas, werd het fou- draal naar Duitsland gezonden, om dat men aannam, dat hel daar van daan zou zijn gekomen In Duitsland heeft het foudraal met de stokken wat heen en wee- gezworven. tot de heren IV. J. van Hoorn en G JEejtmk, resphoofd commies 2de klas en treincontro- leur bij de N.S. te Arnhem, het na moeizaam speurderswerk op het spoor kwamen. Maar een expert van de verzeke ringsmaatschappij was hun toch nog te vlug af Hij kon de heer Kooke iff triomf hel verlorene komen te rugbrengen Dc lieren Van Hoorn en Eejtink zijn vrijdag namens de N.S. de strijkstokken officieelaan de verheugde Arnhemse musicus komen overhandigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1