Poolse partijleider NIET aftreden Geen bungalow - maar toch met vakantie Pianist nam h kijkje speelde en Telefoon 4 pCt. duurder Rechter neemt beslissing: Negers van school in Little Rock Von Brentano bij mr. Luns Slag woedt om Menado op hord-Celebes rootsteplanetarium ter wereld bij Loosdrechtse plassen Afbetaling wordt minder streng gere geld J „NIETGEKEND IN AFFAIRE-NAGY Minister Algera ongesteld Warschau tart leiders in Kremlin Minderheidsregering CVP in België Meer opklaringen Amsterdammer bij eisen gedood SPORTMIDDAG OP PALEIS Spanning belemmert het onderwijs Opstandelingen omsingeld AMSTERDAMSE AMATEUR SCHIEP: Ned. recherche wil moordenaar verhoren r r JUAANBAG 23 JUNI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4023 Moord Draadomroep Tjn r Yoeltocht van zon naar Satumus Directeur: H. DiU KUIG J Hoofdredacteur: Ur. J. A.. H J. S. BjKULNS SLOT UITSTEL VERENDEBAT Gomoelka zou er in zijn brief zijn teleurstelling over hebben uitgesproken, dat hij en de Poolse communistische partij niet ge raadpleegd werden in verband met de zaak-Nagy. Buitenlandse waarnemers in Warschau wijzen erop, dat Gomoelka nooit zijn goedkeuring zou hebben gegeven aan een voorstel om Nagy ter dood te veroordelen. Dezelfde kringen voorspellen, dat er spoedig een nieuwe zuivering zal plaats vinden in de communistische partij van Polen. Een en ander zou dan geschieden ten koste van de overgebleven Stalinisten in de Poolse partij. Gomoelka zou door deze zuivering nog vaster in het zadel komen te zitten. De centrale HBS te Little Koek (Arkansas, Ver. Staten) behoeft de eerste tweeeneenhalf jaar geen negers als leerlingen in te schrij ven. De zeven negers die al aan de schooi studeren, mogen verwij derd worden. A 20 minuten De reis van de zon naar Satumus en terug eist een wandeling van twintig mi nuten. Deze wandeling langs het zonnestelsel be gint b(j de zon zelf, een gouden bol van 43 cm mid dellijn, geplaatst op een uur. Itouerauru witte cm Wiuutraat so relet. 115700 t* Li Postern 1112 - Postgiro No 424519. Klachtandienst abonnementen. 18.3018 no Zaterdags 17—1# uur. Telefoon 115700 l-Gravenhage: Huygenspleht 1 Telet 163467 <3 iilnen!. Postbus 109J - Postgiro No. 424867, Klaebtendicnat; 1830-19 30 u. Telel. 362568. Dordrecht: Schefferspleln 3 Postgiro No 424208 relefoon 4570 Kjtscntendlenst ns 1730 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 84 b Telefoon 878#2. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2,65 per maand. 17.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Vereohilnt Aasreltiks J - - - - (Geldig tot morgenavond) MEES OPKLARINGEN Perioden met zonneschijn» maar ook plaatselijk enkele buien. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind overwegend uit westelijke rich tingen. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 13.02 onder: 21.04 onder: 0.09 Gomoe ka protesteert bij Chroestsjew Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen, is de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Al gera, ziek. Dit betekent dat de inter pellatie-Verkerk (a.r.) over de kwestie van de Zeeuwse veertarieven, die mor genavond in de Tweede Kamer zou plaats hebben, voorlopig is uitgesteld. Over de aard -van de ziekte van de minister valt nog niets te zeggen. De bewindsman moet voorlopig een week het bed houden. ï~^E leider van de Poolse communistische partij, Gomoelka, heeft in een brief aan de Russische premier Chroestsjew gepro testeerd tegen de terechtstelling van de vroegere Hongaarse premier Imre Nagy en enkele van diens medewerkers. Deze woordvoerders zijn in lijnrechte tegenspraak met berichten als zou spoe dig de vervanging van Gomoelka te vnmhten z'jn. Hö «m worden opge volgd door Mazoer, een stalinist. Mazoer Is vlce-premler in Polen geweest en Is thans ambassadeur in de Tsjecho- slowaakse hoofdstad. Praag. De Poolse legatie in Den Haag heeft vanmorgen eveneens ontkend, dat er wijzigingen in de leiding van de Poolse communistische partij te ver wachten zouden zijn. Zij gaf de vol gende verklaring uit: „Bepaalde Nel derlandse kranten hebben een ge rucht verspreid, volgens welke ver anderingen te wachten zouden zijn in de leiding van de Poolse communisti sche partij. De legatie heeft opdracht gekregen deze geruchten categorisch te ontkennen en aan te merken als zijnde vals en zonder grond." Gomoelka zou vervangen worden, zo wilden de geruchten, omdat hij Tito hardnekkig zou blijven steunen tegen de rest van het communistische blok. De brief aan Chroestsjev bewijst, aldus buitenlandse diplomaten, dat de Poolse partijleider zich sterk voelt tegenovei de Russische leiders. De Poolse minister van Buitenlandse Znken. Rapacki, heeft op een partij bijeenkomst in Poznan bevestigd, dat partijleider Gomoelka zich tegen de Hongaarse executies heeft uitgesproken. Toen hem naar Gomoelka's standpunt in de kwestie-Nagy werd gevraagd, zei Rapacki: „Ik kan u alleen ni-iar zeg gen, dat ik persoonlijk geloof, dat Go moelka dit jaar geen bezoek aan Hon garije zou hebben gebracht, indien hij op de hoogte zou zijn geweest van de terechtstellingen." Een lid van het politieke bureau van de communistische partij in Polen, Zambrowski. heeft verklaard de exe- cut''"- sis een schending van vertrou wen i" oeschouwen. Hi) gaf te veistaan dat Gomoelka destijds de verzekering had gekregen, dat Nagy en znn mede standers niet terechtgesteld /ouden •worden. De Joegoslavische pers heeft zondag voor het eerst commentaar geleverd op de terechtstelling van Nagy en deze terechtstelling als een „brute vergel ding" en als „moord" gebrandmerkt. Het Belgradose blad Politika noemt de terechtstelling „een vreselijke waar schuwing voor allen, die zich verzetten tegen de huidige herleving van de sta linistische politiek". Het partijblad Borba schrijft, dat deze daad „een zware slag is voör allen in de wereld, wie de belangen van het socialisme ter harte gaan". De Belgische r.-k. kabinetsformateur Gaston Eyskens van de CVP werkt aan de samenstelling van een homogene minderheidsregering, nu zijn pogingen om tot een kabinet van twee partijen te komen, op niets zijn uitgelopen. Uit alle delen van ons land zijnjn het werk te stellen om hun tien- Hongaarse vluchtelingen zaterdag naar i duizenden landgenoten, die in hun Den Haag getrokken. Zij hebben de vaderland in de gevangenis zitten, te ministers Drees en Luns een petitie redden. Van links naar rechts: minis- overhandïgd, waarin zij smeekten alles j ter Luns, dr. Banry Odon en dr, Prasy. ENKELE gedupeerden van „Europa- Camping", het Haags reisbureau dat (nog) niet bestaande bungalows in Limburg en Duitsland verhuurde, zullen toch nog met vakantie kun nen gaan. Zy zullen namelyk een uitnodiging Onder Invloed van een depressie, die zicli ^*n Engeland naar het zuidelijk deel san de Noordzee verplaatste, Is er in ons land lij vent het weekeinde veel regen getallen, in hoofdzaak In de vorm van buien, liler en daar gepaard gaande met onweer De neerslaghoeveelheden Hepen tan plaats tot plaats uiteen. Van zaterdagochtend 7 uur tot maandagochtend 7 uur tlcl op 1 pen- fcurg 27, op Schiphol 25, In De Bilt 23. in Twente en Hoek van Holland 20 mm regen Daarentegen werd in dezelfde periode In Leeuwarden 2 en Den Helder 0,4 mm afge tapt. Ten westen van d» Golf van Biscaye ver scheen vanmorgen een nieuwe depressie, die snel ln de richting van Spanje trekt en daar na wat noordelijker zal koersen. Ons land •«omt morgen tussen deze storing en een lage-drukgebled boven Denemarken Ie lig gen. De bullgheld zal daardoor wat minder worden met meer zonneschijn dan vandaag Je temperaturen blijven evenwel beneden normaal. v.i; rig o»— krijgen om tien dagen door te bren gen in Bad Weissenberg in het Zwit serse Berner Oberland. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de Nederlandse Reisvereniging »n samenwerking met het toerwagen- bedrijf VAVO te" Schoonhoven, in hun dichtbezette reisschema hebben zü een gaatje opengehouden voor de gedupeerden. Dit buitenkansje wordt geboden aan hen, die de volledige huurprijs van de bungalows, zelfs tot f 280 toe, at hadden betaald. Hun adressen zyn uitgezocht aan de hand van de in beslag genomen administratie van „Europa-Camping". De uitgenodigden twee groepen van veertig tot 45 personen krijgen reis en verblijf in hét NRV-holel te Bad Weissenberg gratis aangeboden Ze zullen alleen een ronde som voor hun voeding moeten betalen on geveer zoveel als ze anders in de il lusoire bungalows kwijt geweest zou den zijn." ,n totaal zijn ongeveer 1300 gegadigden op de aanbiedingen van „Europa- Camping" ingegaan. Al degenen, die slechts een waarborgsom van f 15. stortten, behoeven echter niet op een uitnodiging te rekenen. (Van onze correspondent) Op de Rijksweg tussen Amsterdam j en Veïsen is vanmorgen om elf uur I bij de brug over zijkanaal F een uit de j richting Velsen komende Volkswagen 1 uit de bocht gevlogen en vele meters lager in het land terechtgekomen. De bestuurder, uit Amsterdam, is aan zijn j verwondingen overleden. Het stoffe lijk overschot is naar het Wilhelmina- gasthuis in Amsterdam overgebracht. (Van onze Haagse redacteur) Het telefoneren zal op 1 juli vier procent duurder worden. Na die datum zal de PTT alle nota's aan de aangeslotenen met dit percentage verhogen. Slechts in ternationale gesprekken en ge sprekken uit telefooncellen zul len niet duurder worden. De PTT heeft deze maatregel geno men in verband met de jongste sala risverhoging, waardoor^ de exploita tie acht miljoen gulden per jaar duur der wordt. Voor deze tariefsverhoging heeft de PTT het nieuwe systeem van een al gemene toeslag op de nota's toege past. Alle lokale en interlokale gesprek ken van abonnees worden namglijk automatisch geregistreerd. Een ver andering van de tarieven per gesprek zou betekenen, dat men alle registra tie-apparaten zou moeten verbouwen. Om dit te voorkomen wordt de toeslag pas berekend bij het opma ken van de nota's, zoals kelners hun nota's met bedieningskosten verho gen. De verhoging geldt dus zowel voor de kosten van gesprekken als voor het maandelyks abonnement voor het ge bruik van het toestel. Aansluitingskos. ten e.d. blijven ongewijzigd. De gesprekken uit telefooncellen heeft men niet duurder willen maken, omdat daarvoor anders ook de auto maten zouden moeten worden ver bouwd. Voorts zal het abonnement voor een hoofdaanslniting op de draadomroep, dat thans f2.50 per maand bedraagt, met ingang van 1 juli met 10 cent per maand worden verhoogd, om te voor komen dat de verliezen bij dit bedrijfs onderdeel wederom zouden stijgen. Hoewel de stijging der lasten het hele PTT-bedrijf betreft, zullen de post- en telegraaftarieven niet worden verhoogd. H.M. de Koningin en prins Bernbard amuseerden zicb zaterdagmiddag kos telijk tijdens een voetbalwedstrijd, die gespeeld werd door functionarissen van het paleis Socstdijk. Daar werd de jaarlijkse sportmiddag van het paleis personeel gehouden. Dit is bet gevolg van de beslissing van de 74-jarige rechter Harry L. Lernley, dat de schoolraad de rassen integratie tot fetftuari 1961 mag uit stellen. Vorig jaar werden na langdurige incidenten, waaraan zelfs federale mi litairen te pas kwamen, negen neger leerlingen ingeschreven Een van hen is inmiddels afgestudeerd, een andere werd van school verwijderd. De rechter overwoog, dat de ras- senincidenten en de aanwezigheid van troepen een spanning en onrust hebben geschapen, die nadelig zijn voor het onderwijs. De school tel tweeduizend leerlingen. De Nationale Associatie voor do Vooruitgang van Kleurlingen zal hoger beroep 'egen de beslissing aanteke nen. Vier negerleiders zullen vandaag met president Eisenhower besprekin gen voeren over het besluit. (Van onze Haagse redacteur) Vanmorgen zijn in Den Haar de be sprekingen hervat tussen dr. Heinrich von Brentano, minister van Buiten landse- Zake» van West-Dnitsland en zijn ambtgenoot mr. J. M. A. H. Luns. Von Brentano is met vier adviseurs naar Den Haag gekomen. Hij heeft voor twee nachten in een hotel ge boekt zodat wordt aangenomen dat da besprekingen niet lang zullen duren. Het voornaamste doel is een oplos sing te vinden die Nederland betere toegang tot de haven van Delfzijl geeft zonder schade voor de Duitse havenstad Emden. Nederland schijnt bereid te zijn het plan tot het leggen van een diik in de Eemsmond te laten varen. Duitse deskundigen vre7,en, dat 70*n dijk tot verzanding van de haven van 'mden zal leiden. De Nederlandse ambassadeur ln Spanje, rar W Cnoop Koopmans. heeft de ondrr- sehe dnsstekencn van de orde van Oranje- Nassau overhandigd aan Rafael Hardison Pizarroso consul voor Nederland in Santa Cruz de Tenerife (Canarische eilanden). Troepen van de Indonesische rege ring zijn een zware aanval begonnen (Van onze Haagse redacteur) Minister Zijlstra heeft het voornemen de strenge voorschriften voor afbe taling te verzachten. Bij het kopen op afbetaling zal men dan een kleiner deel van het aankoopbedrag contant raoeten betalen dan tot op heden is T-ygeschrevtn. ;ledert half juni 1956 moet l/tj aan- toop van auto's en motoren op afbe taling 35 procent van de koopsom on- J idellijk worden betaald. Voor brom fietsen was dit 30 en voor meubelen percenten zullen aanzienlijk verlaagd worden. De algemene wet op de afbetaling is thans in een vergevorderd stadium. en textiel minstens 15 procent. Üeze uur. Radio-Djakarta meldt, dat er in de haven van Belawan (Noord-Snmatra) een hevige brand heeft gewoed die naar schatting voor vijftig miljoen roepiah (ongeveer zestien miljoen gulden) schade heeft aangericht. De brand is vrijdagavond uitgebroken en heeft geduurd tot zaterdagochtend 11 De Amerikaanse pianist Van Cliburn die zaterdagavond op n wandelinge tje door Scheveningen even een vro lijke feestzaal binnenwipte, zag zich plotseling in het middelpunt van de be langstelling geplaatst, toen prins Bern- hard hem vroeg iets te willen spelen. Studenten uit India, die studeren aan het Institute of Social Studies in Den Haag, gaven zaterdagavond in het Scheveningse Kurhaus een liefdadig heidsbal ten bate van de Novib. Dp Prins was ais eregast aanwezig, Onverwacht stapte de pianist binnen, gewoon in zijn colbertje. Hij werd aan de Prins voorgesteld, waarna deze Van Cliburn vroeg enkele nummers te spe len. Alle in galakleding gestoken gasten volgden de sportief geklede pianist naar de lege Kurhauszaal, waar deze werken van Liszt. Szymanowski en op speciaal verzoek van de Prins de polo naise van Chophi uitvoerde. Op de foto: de Prins bedankt de pia nist voor het onverwachte, geïmprovi seerde concert. (Van onze correspondent! DE ontzagwekkende leeg te van het heelal n> '■nooit eerder zo suggestie) weergegeven als op een langgerekte landtong er gens i n het uitgestrekte plassengebied van Loos- drecht, waar de 69-jange Amsterdamse amateur astronoom J. Meester na tientallen jaren uan. voor bereiding het grootste pla netarium ter wereld heeft gesticht. Hij schonk -Loos- drecht daarmee een unieke bezienswaardigheid, uniek vooralomdat de grootte verhouding zowel als de afstandsverhouding tussen de zon en de planeten op dezelfde schaal (1:3 mil jard') is weergegeven. Dit was nog met eerder ge presteerd omdat geen der bestaande planetaria daar voor de ruimte bezit. De heer Meester, winke lier uit de Albert Cuijp- straat, die alleen lagere school heeft gehad, maar zich met bewonderens waardige volharding door zelfstudie een grote kennis van allerlei exacte weten schappen en met name van de astronomie heeft bijge bracht, heeft jarenlang met echtgenote, nog drie jaai bezig geweest om het pla netarium tot stand te bren gen en ztjn eigendom tot een aantrekkelijk irater- sportoord te maken. Zater dagmiddag heeft de voor zitter van de Ned. Ver. voor Weer- en Sterrekun- zijn plan voor een weten schappelijk ten volle ver antwoord planetarium rondgelopen Het probleem was een geschikt terrein te vinden. De heer Meester kreeg en greep zijn grote kans, toen een lange en smalle, slechts per boot bereikbare strook grond in het plassengebied te koop werd aangeboden. Na de kooptransactie is hij, 3lechts geholpen doorzijn de, dr. J. J. Raimond, in tegenwoordigheid van o a. prof mr. dr. G. van den Bergh, het officieel ge opend. staak. Na 29 m komt men weer btj een paaltje, dat Mercurius draagt, een knikkertje van 1 i» mm middellijn. Op 35 m af stand van de zon treft men Venus aan, op 50 m afstand de aarde (doorsnee 4 mm), compleet met een maan van 1 mm middellijn. Zo passeert men Mars, Jupi ter (met de afmeting van een tennisbal) om tenslotte na 500 m te hebben afge legd, Satumus te bereiken Bij al deze planeten is bo vendien in de juiste ver houding de afstand, die per uur en per etmaal wordt afgelegd, aange geven. Ten slotte zijn, in een achter de landtong liggend weiland, op afstanden van resp. 1000 en 1600 m van de rmmnakzon, palen met een U en een N geplaatst om Uranus en Neptunus aan te duiden. op Menado, de hoofdstad en het laatste bolwerk van de opstandelingen op Noord-Celebes. Aanvankelijk werd venvacht, dat Menado in het afgelopen weekeinde zou worden veroverd, maar scneraal-majoor Nasoetion, chef-staf van het Indonesische leger, zei zater dag in Djakarta, dat de strijd om deze stad nog één of twee weken kan duren. Het schynt, dat de regeringstroepen op felle tegenstand zijn gestuit. Vol gens berichten zouden zjj sinds zater dag ongeveer een kilometer zyn terug gedreven. Overigens heeft de hoofdmacht van de opstandelingen, onder leiding van de voormalige commandant van Noord- Celebes. kolonel Somba, geen verbin ding meer met Menado, Ook hebben regeringsstrüdkrachten de laatste ont snappingsweg van de opstandelingen naar zee afgesneden, door de bezet ting van Makoelisoeng, ruim veertig kilometer van Menado. Generaal Nasoetion, de chef-staf van het Indonesische leger, heeft meege deeld, dat hij van het Amerikaanse ministerie van Defensie een uitnodiging heeft ontvangen voor een bezoek aan de Verenigde Staten. Hy zei voorne mens te zijn de aankoop van militaire uitrusting van de V.S. onder een kre diet od lange termüa te willen be spreken. De Nederlandse recherche heeft de Belgische autoriteiten gevraagd in de gelegenheid te worden gesteld L. M, die heeft bekend op de Kalmthoutse heide de Antwerpse verpleegster Maria van Steensel te hebben vermoord, te verhoren in verband met de tot. au toe onopgeloste moorden op jonge vrou wen, enige jaren geleden gepleegd bij het Wilhelminakanaal tussen Breda en Gilze en te Zeist. T. is Nederlander en woonde dok slechts kort ln da Belgische jjrens» plaats Essen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1