Ontslagdebat toten willen spoedig verkiesingen Nederland zou koloniaal zijn Goede kans op regeling Libanees conflict fn Twee Navo-commando s in ZOrEuropa? over ontslag Fusselbureau stak priis (f 10.000)in eigen sak Geen bepaling huwende onderwijzeres AMENDEMENT-VAN SLEEN (71-46) AANVAARD Drie beroemde schrijvers naar AI iers om optreden van leger te onderzoeken HERZIENING STATUUT GEVRAAGD Overvloedige vangst van haring Nasser zendt geen wapens meer v_ Kersenstalletjes zonder vlaggen Protest van Ned. ournalisten Onbestendig iveer rieken zullen niet meer met Turken samenwerken Vulkaanuitbarsting in Japan TWEEDE KAMER NEEMT BESLISSING: Jlir. mr. De Jonge (oucl-G.G. van Indië) overleden Voorschriften over maximum-aantal lesuren geschrapt Uitnodiging van de Gaulle: Geen wreedheden jegens rebellen AMERIKAANSE AUTORITEITEN: AMSTERDAMMER GEARRESTEERD WOENSDAG 25 JUNI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4025 "N Directeur: H. DE RUIG V J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT |~\E str.tcn van dc Nederlandse Antillen hebben met twaalf tegen negen stemmen een motie aangenomen, waarin zij zich uit spreken voor herziening van bepalingen in het koninkryksstatuut die ,.de zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen in gevaar bren gen De houding die Nederland bij het zoeken naar een oplossing van de geschillen heeft aangenomen, heeft volgens de motie de indruk gewekt dat dc ryksdelen overzee, met name de Nederlandse Antillen, ten opzichte van Nederland niet in een nevengeschikte mrar in een ondergeschikte positie staan. Het is geraden en wenselijk dat het volk tan de Nederlandse An tillen in de gelegenheid wordt gesteld, zich vrij over de beoogde herziening uit te spreken, zegt de motie. Daarom nodigen de staten de regering van de Nederlandse Antillen uit, de staten zo spoedig mogelijk te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De statenontbinding betekent dat binnen drie maanden verkie zingen moeten worden gehouden. Een landsbesluit dat als datum voor de periodieke verkiezingen 6 oktober vaststelde, was reeds eerder ondertekend. "A Koloniaal ZAAK-DE WIT J Afbraak Zie verder pag. 3, 4e kol.) ..Geen ffolnkheirT* p P roef-district nocujroaxn ttUX «vut* de *Viidaïraai «m leiex ii5/oo (4 i_* PQ.tbus 1112 - Postgiro No 424519 KJacfctcnalcnjiT abonnementen lö 50—29.30 Zaterdag» 17—18 uur Telefoon H37U0 *-Gr*venta(!e HuvKonapleln 1 Tclel IP3167 .5 Jlnen) Pcwtbu» .,091 - Postgiro No -12-1837 iClachtendienat. 18.3019.30 u Teiel xvMov ~ft>efterrp!ein 3 Postgiro No 424208 relcfoon 4570 tC «chtcndlen«n or 1730 uur 7314 8cUled»m. Lange Kerkstraat 24 b Telefoon B7B82 AbonnemcntsprU» 61 cent per «eek t 2,85 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent Versehtlnt daecHlk* OnrdrecHt: TIJDELIJK REGEN Aanvankelijk regen, later enkele verspreide opklaringen, maar ook plaatselijk buien. Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuidwest Weinig verandering in tem peratuur. Morgen: Zon op;- 4.21 Maan op: I5.3u Onder: 21.04 Onder: 1 05 _E kwestie van het ontslag aan de jj huwende onderwijzeres heeft gisteren in de Tweede Kamer de hoof den en harten warm gemaakt. De mogelijkheid die men wilde scheppen, dat de gemeenteraad de huwende onderwijzeres kan ontslaan ontketende een levendig debat. Van liberale en socialistische zijde zag men hierin een aanslag op de vrijheid van de onderwijzeres en haar echtgenoot, om zelf uit te maken hoe zij hun leven zouden Inrichten. Men sprak van discriminatie en van een aanslag op de rechtsgelijkheid. Men moet het aan haar zelf over laten, zei de heer Van Sleen. Men be hoeft de onderwijzeres niet tegen zich zelf te beschermen, zei de heer Toxo- peus. Het voorstel om de huwende onder wijzeres te ontslaan is even dwaas als een voorstel om een onderwijzer, die op vijfendertig-jarige leeftijd nog niet gehuwd is, deswege te ontslaan zei de heer Van Sleen. Ja, deze afgevaardigde was zo ge ëmotioneerd dat hij in een vlaag van emancipa tic-en thousiasme plotseling sprak van de heer Freule Wttewaali va.-> Stoetwegen. r ET komt ons vror dat men van l i socialistische en liberale zijde de zaak te eenzijdig trek» in de sfeer van het probleem van de rechtsgelijk heid tussen man en vrouw, dat is één kant van de zaak. En dan moet daar van gezegd worden dat rechtsgelijk heid nooit los gezien kan worden van de verschillende aard en omstandig heden der te vergelijken personen M.a.w. rechtsgelijkheid moet men altijd stellen met inachtneming van de verschillende feiten en omstandig heden. Daardoor krijgt men in het ef fect van de rechtsgelijkheid nuances. Het fs nu eenmaal een feit dat b.v. een gehuwde man en een gehuwde vrouw die een kind verwacht in zoda nig verschillende omstandigheden ver keren dat dat op de rechten van bel den van invloed is. AAR er is nog een ander aspect. M En dat aspect is het dienstbe lang. De overheid als werkgeefster heeft zich af te vragen of de aanwezigheid van gehuwde vrouwen in haar dienst in alle gevallen acceptabel is en In het belang van de dienst. In sommige gevallen zal dat accep tabel zijn, maar in bepaalde omstan digheden zal dat niet acceptabel zijn Een verbod van een ontslag aan de huwende ambtenares in dit geval de onderwijzeres geeft die ambte nares een zodanige "rechtspositie, dat die gezien de mogelijkheden, die een huwelijk nu eenmaal met zich mee brengt, voor d-3 overheidsdienst niet aanvaardbaar is. Bovendien moet men in dit verband op een bepaald sociaal aspect wijzen, dat op het ogenblik, nu er een tekort aan onderwijzers is, niet zo sterk spreekt, maar m andere omstandighe den wel aanspreekt. Indien nl. amb tenaren moeten afvloeien wegens over compleetheid dan is het sociaal gezien onaanvaardbaar dat de rechtspositie zo werd opgevat dat een ambtenaar, vader van een gezin, zal moeten af vloeien terwijl een ander, die gehuwd is met een vrouw die ook in ambtelij ke dienst is, zowel zelf als zijn vrouw zou kunnen aanblijven. Anti len bezorgd over hun zelfstandigheid Een rol speelt bij dit alels ook de houding van Nederland inzake het uitwijzen van de journalist A. de Wit. De staten zeggen in hun motie, dat er op het ogenblik onder de Antilliaan se bevolking spanningen heersen, die een spoedige uitspraak van het volk wenselijk njaken Zij verklaren, dat sedert het in werking treden van de nicuWe rechtsorde herhaaldelijk me ningsverschillen tussen de regering van de Nederlandse Antillen en die van het koninkrijk zijn ontstaan, vooral doordat organen van het koninkrijk bepalingen van het statuut zo hebben uitgelegd, dat» de bevoegdheden van Mr. Dcbrot (Kath Volkspartij) was van mening dat bet bijeenroepen van deze vergadering dc indruk wekt dat men verbitterd is, geen gelijk te krij ger in een zaak, waarin men geen gelijk heeft. De behandeling van dit onderwerp vlak voor de verkiezingen achtte spr. onverantwoord. Ik wens, aldus mr, Debrot, niet mee te werken aan dc afbraak van het koninkrijk, ik wens niet dat het reeds geschokte ver trouwen in de Nederlandse Antillen nog verder wordt geschokt. Voor hel overige toonde de heer De- brotffcn andere leden van de oppositie zich voorstanders van een ontbinding der staten. De heer Van der Hoeven (Curacaose- onafh. partij) zei dat niet is aan gegeven, welke bepalingen van het statuut, en welke rijkswetten voor wij ziging in aanmerking komen. Nimmer, aldus spr., heeft de Antilliaanse rege ring de staten op de hoogte gesteld van bestaande conflicten. En als de volks vertegenwoordiging al niet op de hoog te is, hoe kan dan het volk oordelen? Wijziging var; het statuut achtte spr. slechts mogelijk in eeo rustige sfeer. (Van onze Haagse redactie) In de vier Nederlandse haringha vens, Scheveningen, Katwijk, Vlaar- dingen en IJmu:den is men niet onte vreden over de resultaten van de ha- nnpteelt 1958 Was het begin van de vangst niet om te juichen, thans komen grote par tijen aan wal Het is al voorgekomen dat de vissers geen gelegenheid had den alle haringen aan boord te ver werken. In de week van 8 tot en met 16 juni werden volgens de dipnst Haring Con trole te Scheveningen 6588 kantjes maatjesharing en 129 kanties steurha- ring aangevoerd. Hiervan werden 1816 kantjes uitgevoerd. De export geeft reden tot tevreden heid. Grote partijen haring zijn naar West-Duitsland en België verkocht. Amerikaanse autoriteiten achten de Russische beschuldigingen, dat Enge land en de Verenigde Staten zich mengen in de binnenlandse aangele genheden van Libanon een poging om de aandacht van de wereld af te lei den van dc terechtstellingen van Nagy c.s. De Sowjet-Unie had Engeland en de Ver. Staten er gisteren van be schuldigd militaire inmenging in de Libanon te beramen onder het voor wendsel, dat de Verenigde Arabische Republiek (Egypte en Syrië) zich in de binnenlandse aangelegenheden van het land mengt. Amerikaanse autoriteiten menen dat de kans op een oplossing van het Li banese conflict beter is geworden. Zij baseren hun zienswijze op diplomatie ke rapporten uit Caïro. volgens welke Nasser het zenden van wapens naar Libanon heefi stopgezet en voorlopig tevreden is met de bereikte resulta- In de Betmoe riet men de ker- senstalletjes al, maar het zijn er nog maar enkele. Over ruim een week zal men kersen kunnen eten naar hartelust. De stalle tjes worden niet meer onder scheiden met de nationale drie kleur. Het gebruik van de Ne derlandse vlag voor reclame doeleinden is verboden en de rijlispoliiic heeft opdracht er streng op toe te zien, dat dit ver bod wordt nageleefd. Overigens geen enkele reden om zich on gerust te maken, want langs de goede, harde wegen komen tien tallen stalletjes, waar men zich te goed kan doen. De prijs zal vermoedelijk rond de f I.1,50 per kilo lig gen. Goedkoper wordt het met; de conserven/abrieken hebben niet geaarzeld hele boomgaarden leeg te kopen. Men betaalt iets meer dan de ueilingprijs- Een goede raad aan de leiders van gezelschappen, scholen, ver enigingen e.d.het secretariaat van'de VVV-Eist (tel. 08809—527 of 341) verstrekt gaarne alle in lichtingen over routes, boom gaarden enz. dc zelfstandige Antilliaanse regering werden bekort. In de motie, die door de regerings partijen was ingediend, werd het ver trouwen van de staten in de regering van de Antillen uitgesproken. Dc heer Bikker van de Democrati sche Partij verklaarde, dat reeds kort na het in werking treden van het statuut de toenmalige gouverneur der Nederlandse Antillen de bepaling heeft uitgelegd op een wijze die hem be voegdheden gaf, welke hU feitelijk niet had. IIU bleef zich beschouwen als een koloniaie machthebber. Desondanks duurde het geruime tijd alvorens hij werd teruggeroepen. De heer Bikker noemde deze houding van de rijksregering een eerste bewijs, dut de Nederlandse Antillen niet worden beschouwd als een gelijkwaardige partner. Iets dergelijks gebeurde later jj, de omgeving van Oirschot moes bil een conflict tussen de waarnemend infanteristen gesteund door tanks, ten. Deze komen op het volgende neer: Gezien de ontwikkeling van de laatste tijd zal de Libanese president Chamoun zich zeker niet meer her kiesbaar stellen als president, De vorming van een coalitie-rege ring tn de toekomst is groot en het is zo goed als zeker, dat in zo'n regering enkele ministers worden opgenomen die Nasser gunstig gezind zijn. Secretaris-generaal van de V.N., Hammarskjoeld, zou hebben gerappor teerd. dat hu geen bewuzen heeft dat er op het ogenblik wapens uit de Ver enigde Arabische Republiek naar Liba non worden gesmokkeld. Hij verwacht dat deze toestand zich zal bestendigen zolang zich waarnemers der Verenig de Naties in Libanon bevinden. Het bestuur der Federatie van Nederlandse Journalisten heeft in een schrijven, gericht tot mr. S. W. van der Meer, minister van Justitie van de regering der Nederlandse Antillen, ge protesteerd tegen het uitwijzen van de journalist A. de Wit, Het dcpresslegeblcd dat zich de,afgelo pen dagen boven de Noordzee en omgeving bevond en aanleiding gaf tot onstabiel weer, is in de afgelopen 24 uur in betekenis afge nomen. De luchtdrukstij^ingen die zich voordeden hingen samen met het passeren van een hogedrukgebied over Frankrijk. Dit veroorzaakte in ons land voornamelijk gedurende de nacht cn ochtend opk'arin- gen. De weersverbetenng is slechts van kottc duur omdat een nieuwe depressie van de oceaan die vanmorgen het zeegebied ten zuiden van Ierland bereikt had. in de rich ting van de Noordzee koerst. Dc bijbeho rende regenzone breidde zich vanmorgen al over Zuldwest-Engctnnd en West-Frankrijk uit. HIJ zal vanavond en vannacht ons land passeren. De depressie zal samen met enkele volgende ocaanstoringen geruime tijd net weer in onze omgeving beïnvloeden, zodat het weer een wisselvallig karakter behoudt. De Griekse minister van Buiten- «o3«e Zaken heeft dinsdag bU de ope- ai' v'an een debat over Cyprus in het tnlement gezegd, dat Griekenland van plan is binnen de NAVO met itirkUe samen te werken. De NAVO moet volgens Averoff haat Zuidoosteuropese commando te Izmir (Smyrna) in Turkije reorgani seren. Griekenland heeft 14 juni zijn Personeel uit Izmir teruggetrokken. Griekenland wenst nu waarschijn- hik het inrichten van twee comman ds van de NAVO in Zuidoost-Eu- 7a, waardoor de Grieken van de lurken worden gescheiden. ■jsteren is in Nicosia bekendge- 5W Souverneur van Cyprus, jtZ aPr'I een brief heeft gezonden f Grivas, de leider van de verzets beweging EOKA op het eiland. Foot had Grivas verzocht een einde te ma ken aan de sabotage door de EOKA. Na dit verzoek heeft de EOKA inder daad geen sabotagedaden meer ge pleegd. Zij verrichtte toen hoofdzake lijk aanslagen op linkse Cyprioten. In Londen is vernomen, dat de lei ders van de labour in het Britse Lager huis de fractieleden hebben geadvi seerd niet tegen het nieuwe Britse plan voor Cyprus te stemmen, dat don derdag in het Lagerhuis besproken wordt. Zij zouden van gevoelen zijn, dat Labour niets moet doen om zich bloot te stellen aan de beschuldiging, de hoop op een vreedzame oplossing van dc kwestie-Cyprus afbreuk te heb ben gedaan. De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Rouen, ver trekt vrijdag met de „Nieuw Amster dam" uit New iTork naar Nederland, Dr. van Roijen gaat met vakantie en 2al op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag besprekingen voe ren. procureur-generaal der Nederlandse Antillen en de Antilliaanse regering. De toen aanwezige waarnemend gou verneur heeft de Antilliaanse regering gedwongen, het ingrijpen van de ko ninkrijksregering in te roepen. „Wij hebben alle vertrouwen dat het statuut, wanneer het te goeder trouw, en met in achtneming van de afspra ken wordt uitgevoerd, er toe zal leiden, dat wij inderdaad baas in eigen huis zullen zijn. Wanneer de praktijk uit wast dot er nog steeds bepalingen zijn, die dit baas in eigen huis in gevaar brengen, dienen deze te worden opge ruimd". Ten slotte zei de heer Bikker, dat het Antilliaanse volk bij meer dan een gelegenheid duidelijk en ondub belzinnig zijn aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje heeft betoond. De liefde van het volk voor het vorstenhuis en de wens om, blijvend in het rijksverband, samen te wer ken, staat buiten iedere twijfel. De heer Bikker diende namens zun fractie en de andere regerings partijen de motie in. Daarna kwam de oppositie aan het woord. gisteren plotseling dekking zoeken voor de oprukkende vijand. Gelukkig was het allemaal niet zo ernstig als het er op de foto uitziet: de infanteristen be hoorden tot de 4e parate divisie, Jie gisteren met een vijfdaagse oefening begon. Deze oefening, de „Cross Coun try", wordt gehouden in «en gebied dat zich uitstrekt van Oirschot over Arnhem tot EispeeL Ten gevolge van een uitbarsting van de vulkaan de Aso, in het zuidwesten van Japan, zijn dinsdag twaalf per sonen om het leven gekomen. Ongeveer dertig personen liepen verwondingen op. Talrijke huizen werden door de eruptie weggevaagd. Sedert 1950 had in Japan geen vulkaanuitbarsting meer plaatsgehad. (Van een onzer verslaggevers) DE Amsterdamse recherche heeft de 31-jariec musicus M. H. G. gear resteerd. verdacht van oplichting ten nadele van een aantal puzzelinzenders die geld bij hem stortten. De man was organisator van het „Service Puzzel Bureau", Bü de huiszoeking in de Kerkstraat ln Amsterdam zijn talrijke waarde volle gegevens gevonden. Het staat reeds vast, dat >G. een „hoofdprijs" var. 1O.0GÜ gulden in eigen zak heeft ge stoken. De politie, die de activiteiten van het pu/zelbureau nauwlettend volgde sinds G. er aan het eind van 1957 mee was begonnen, kwam erachter, dat na verloop van tud een derde hoofd prijs werd toegekend aan iemand, die vroeger bij G. had gewerkt. Men stelde een onderzoek in en spoedig bleek, dat het doorgestoken kaart was. Een oude man bekende, dat er een afspraak was gemaakt. Bovendien had h:j slechts een heel klein bedrag van de „prijs" in handen gekregen. De verdachte had in Rotterdam een postbus gehuurd en langs deze weg kreeg hu de oplossingen en het geld binnen. De deelnemers stortten hun geld cn hoorden er daarna niets meer van. Reeds eerder is G. met de justitie in aanraking geweest, eveneens wegens oplichting, meermalen met puzzels en prijsvragen van duistere aard. Enige jaren geleden trad G. op de voorgrond, toen hij ernstige pogingen waagde de eerste Nederlandse beroeps voetbalbond in het leven te roepen. Ook hierbij heeft hij zich aan oplich ting schuldig gemaakt. Onlangs zijn er in dc dagbladen publikaties verschenen, waarin wordt gewaarschuwd niet aan „wilde" puzzels deel te nemen. Op 83-jarige leeftijd is te Zeist overleden jbr. mr. B C. de Jonge, oud-gouverneur-generaal van Neder- landsch Indiè en oud-minister van Oorlog. Jhr. Bonifacius Cornells de Jonge werd op 22 januari 1875 te 's-Graven- hage geboren. Hij studeerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij op 12 juni 1900 cum laude promo veerde tot doctor in de rechtsgeleerd heid op een proefschrift over de kin derwetten. Na beëindiging van zijn 5-jarige ambtsperiode m september 1936 werd jhr de Jonge als gouverneur-generaal opgevolgd door jhr mr. A W. L. Tjar- da van Starkenborg Stachouwer. "die gezant in Brussel was. De begrafenis van het stoffelijk overschot zal zaterdag in stilte ge schieden. dag uitvoerig gedebatteerd. Daarbij deden zich geen nieuwe gezichtspunten voor. De heer Van Sleen (Arb.) her. haalde de argumenten voor zijn amen dement om in de wet geen bepaling op te nemen, die aan de gemeente raden de bevoegdheid verleent om een (Van onze parlementaire redacteur) J""|E Tweede Kamer heeft gistermiddag met 69 stemmen vóór en 20 stemmen tegen het wetsontwerp tot wijziging van de Lager On derwijswet 1920 aangenomen. Tegen stemden de meerderheid van de KVP en de heer Van Dis (SGP). Aanleiding van dit tegenstem men van de KVP was de aanvaarding van het amendement-Van Sleen (Arb.) om ten aanzien van het ontslag van huwende onder wijzeressen door de gemeentebesturen geen enkele bepaling in de wet op te nemen. Dit amendement werd met 71 stem men vóór en 46 stemmen tegen aan genomen. Vóór stemden de socialisten, de liberalen, dc communisten. 5 KVP- ers en 6 CH-crs. Tegen stemden de AR, de meerderheid van de KVP, de SGP en een minderheid van de CH. Een amendement van de liberaal Toxopeus, dat voorstelde de bepaling op te nemen, dat gemeenteraden tpn aanzien van onderwijzeressen niet meer tot ontslag kunnen overgaan op grond van huwelijk, werd met 36 stemmen voor en 82 stemmen tegen verworpen. Voor stemden de libera len, de communisten, 17 socialisten en de KVP-er mr. Duynstee. Tegen stemden de AR. de CH, de KVP, de SGP en de rest van de socialisten De Kamer aanvaardde een amende ment van de heer Peters (KVP), hierop neerkomende, dat in de wet met be trekking tot het aantal lesuren niet méér bepaald wordt dan dat er per jaar tenminste 1040 lesuren op de lagere school en de ulo-school worden gegeven en dat de door de regering voorgestelde bepaling om het maxi mum-aantal lesuren op 5 of 6 per dag vast te stellen, dient te vervallen. Het amendement werd met 65 stem men voor en 47 stemmen tegen aan genomen. Voor stemden de AR, de Kvp (behalve meï. Nolte), de VVD (behalve mej. Ten Broecke Hoekstra) de CH en de SGP. Tegen waren dp socialisten, de communisten en de r^eds «nnernde dames Nolte en Ten Broecke Hoekstra onderwijzeres wanneer zij huwt te ont slaan. Daardoor ondervindt de onder wijzeres geen gelijkheid van behande ling vergeleken met de gehuwde amb tenares en de kleuterleidster, want het rijksambtenarenreglement bevat geen verbodsbepaling meer en ook in de wet op het kleuteronderwijs werd geen facultatieve bepaling ten aanzien van het ontslag opgenomen. De socialistische woordvoerder vond de meest ergerlijke discriminatie dat man en vrouw niet gelijk worden be handeld. Het wordt steeds als een van zelfsprekende zaak beschouwd dat de gehuwde vrouw bevoogd wordt. De man mag cumuleren met betrekking tot zijn werkzaamheden, maar de vrouw is gebonden. Nu klaagt men, dat de autonomie van de gemeente wordt aangetast, wanneer men de gemeenteraden niet de be voegdheid geeft de huwende onder wijzeres te ontslaan. Over deze amendementen werd even als vorige week donderdag gistermid- L drie Franse Nobelprijswinnaars, de schrijvers Mauriac. Camus en Roger Martin du Gard uitgenodigd in Algerije een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen, dat het Franse leger nationalisten zou hebben gefolterd bü de bestrijding van de opstand in Algerije. Dit is gisteren bekendgemaakt door André Malraux, minister van Voorlich ting van de Gaulle. Malraux verklaar de, dat er sedert de Gaulle's machts- overne.-ning geen martelingen in Alge rije hebben plaatsgevonden en dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren Malraux deelde mee. dat de schrij vers, als zjj de uitnodiging aanvaarden, over alle faciliteiten kunnen beschik ken, die voor hun onderzoek nodig zijn De drie schrijvers hebben onlangs een schriftelijk protest naar president Coty gestuurd tegen de mishandeling van gevangenen. De Franse regering is van plan om een „proef-district" in Algerije in te richten dat zal dienen als model voor een nieuwe flolitiek in het land Hier zou een modernisering worden door gevoerd in de geest van het Ameri- kaanse plan voor het dal van de Ten- nessee. Door deze ontwikkeling wil men de levensstandaard van de Algerijnse Mohammedanen in het proefgebied verhogen De Gaulle heeft gisteren een onder houd gehad met generaal Norstad. op perbevelhebber van de NAVO strijd krachten in Europa Maandag sprak de Gaulle met Spaak, de secretaris-gei - raai van de NAVO.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1