Antwoord aan ds. 0. Jager nammarskjoeld daast regering uit Vrouwen en mannen van Frankrijk, helpt mij! SNUFJE op SCHIPHOL m Nieuwe c.a.o. schilders -Laat mij proheren dat goud te bergen HEIEN DOOR MIDDEL VAN OLIEDRUK Koningin bij viering van 150-jarig jubileum Rijksmuseum TOENEMENDE SPANNING IN BEIROET Chamoun zou hulp hebben gevraagd Leider demonstratie ontslagen 1 elevisie-speurder afgekeken in New ïork Is, Boerderij ontruimd door politie ■egt: Zakenman staat op en Nieuwe hoop voor Renate Leonardt Revolutionaire vinding toegepast TEMPEL VAN VADERLANDS VAN OTTERLOO COMPONEERDE INTRADA" Experiment in hart van Amsterdam Hogere temperaturen Prinses Irene terus uit Lausanne D r OPROEP VAN GAULLE: ZATERDAG 28 JIXI 1958 V. "X Directeur: H. DE RUIG ZESTIENDE JAARGANG No. 4028 J Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. HKU1JNS SLOT 1 1 de Libanese opstand staat, heeft gisteren bekendgemaakt, dat; de rebellen driekwart van het land in handen hebben en dat zij door j een even groot deel van de bevolking worden gesteund. Op erscheidene plaatsen m hei land en \ooral in Ben.oet i> gis- teien de -tri|d tUs-.cn Hoepen van de pro-west ei-e legermg-Chamoun en de tebellen weer opgelaaid, Jn Benoct werd gevochten in de mo hammedaanse stadswijk Basta, waar de opstandelingen zich hebben erschanst. Door de hernieuwde strijd ontstonden weer grote span- Inmg en nervositeit onuer de bevolking van de hoofdstad. De mohammedaanse bairam-feestdagen. gewoonli|k duo dagen van vee! eugdevertoon en openbaar vertier, werden tijdag in Beiroet gekenmerkt door geweersalvo's en bomontploftifien. wuar- tussendooi af en toe tankgeschut dieunde en machinegeweren ra telden. Zie verder pag. 3, Ie kol.) m )e camera kijkt Een begrip voor progressieve damesschoenen Ook op Schiphol Hels lawaai Enige oplossing Verbeteringen Zie verder pag. 3, 4e kol.) WERELDPRIMEUR Zie verder pag. 4, 6e kol.) II.K.Ii. Prinses Irene is gister avond te Socstdijk teruggekeerd uit Lausanne. Zij heeft haar stu dies daar beëindigd. (tautreutm- P^k ?*nrtióUl3"ó',*t J'J lelcl "5VÜ0 i,). Poatbui 1112 - Postgiro No 424519 K itendmnsi Jtxinnemenlen IÜMibjjü a ui Zaterdags 57jb uur Teletoon 115700. 1-Gravenhage Hus genspleln 3 Ie 1*3467 a illaen» Pont)Ui 4091 Postgiro No 424867 ■Cütcbtcndicmt 1340—19 30 u lelet dbZibU ic-heltersplein 3 Postgiro No 424208 l'cleloon 4570 K-achtcndienst ni 17-30 uur 7314 i-rage Kerkstraat #4 t> TeJeloqn b7b«z Abonnementiprü» 61 cent oer week r 2 65 per maand. i 7.ao per IcwarttAi. Oost» nummer* 15 cent Verecnltnt naireiiflcs Dordrecht Schiedam. (Geldig tot morgenavond) VRIJ H ARM. Droog, overwegend zonnig en vrij warm weer. Weinig w ind. Morgen: Zon op: 4.22 Maan op: 19.08 onder: 21.04 onder: 3.01 Vs. WIJ hebben in ons blad van 15 maart bezwaar gemaakt tegen efen artikel van cis o Jager m „Op oen Uitkijk", waarin do/e stelde dal de christelijke partijen nun roeping zou den verzaken wanneer /jj al!e politie ke beschouwingen met zouden stellen onder de heerschappij van de altijd prealabele vraag- hoe dienen wij het meest de Zending.' Deze stelling werd geponeerd in een artikel waar onze politiek ten aan zien van Indonesië en Nieuw-Guin-a bij in geding was Wij hebben daarop geantwoord dati deze stelling voor ons onaanvaardbaar was. Wij schreven dat de opvatting van Ds. Jager zowel naar het overheids- aspect als naar het zendingsaspect on juist was. De overheid heeft tot taak zich in haar gedrag te richten naar wat het recht en het belang van Nicuw-Gumea en zijti bevolking vorderen. D:e vraag mag niet ondergeschikt gemaakt wor den aan het belang van de Zending in het algemeen of van de Zending in In Libanon grotendeels in handen van rebellen? FRANSE premier de Gauile doelstellingen: oplossing van h E FRANSE premier heeft vrijdagavond in een televi sietoespraak het Franse volk opge roepen dc regering te -steunen bij de verwezenlijking der drie voornaamste donesié. Wei, zo schreven wij. heeft dei overheid tot taak op Nicuw-Guinea bij haar beleid in het oog te houden hoe zij de Zending daar tc lande het beste dient. En de Zending, zo schreven wij, is er ook niet mee gediend als dc overheid om harentwille dingen ging doen, die zij als overheid tegenover haar onderdanen niet kan verantwoor den. Immers de Zending kan voor haar doel alleen in zichzelf heilige midde len aanvaarden. 0 ET nationale verenigde front, de politieke organisatie, die achter! OP deze prwicipieel-zakelijke weer legging 's in het mci-nummcr van „Op den Uitkijk" een antwoord geko men van Ds. Jager. Hij zegt daar: „We zullen het besef weer hebbeu, dat we ook in de poli tiek missionair bezig zijn en kan een christen ooit anders dan missionair handelen? De oppositie heeft gisteravond een persconferentie gehouden, waarin zii de regering-Chamoun ervan beschuldigt, dat zij militaire hulp accepteert van Jordanië. Irak, Turkije en „ontrouwe Syrlcrs". Minstens driehonderd Iraakse en Jor daanse militairen zouden aan de zijde van de regering strijden. De opstande lingen hebben meegedeeld, dat de be langstelling van de Verenigde Naties voor de moeilijkheden in Libanon wel kom is. maar dat de opstandelingen Dr. Bruins Slot begrijpt dit met. Datpch niet kracht zullen verzetten tegen blijkt wel uit het hoofdartikel in .Tiouw" van 15 maart. Daarin wordt eerst de verkeerde indruk gewekt, als zouden in ccn artikel in „Op den Uit kijk" allen die Nicuw-Guinea willen vasthouden „afgodische .nationalisten" genoemd zijn. Maar dan volgt er: „De overheid heeft zich met betrek king tot Nieuw-Guinea te richten naar de vraag wat het recht en het belang van Nieuw-Guinca cn zijn bevolking vorderen. Zij heeft daarbij niet die vraag te onaerschikkcn aan dc vraag wal in het belang van een derde, in ca- -u de zending m Indonesië is. De over heid is er nl. u ten goede en met een ander ten goede". Maar kan een christen ooit an ders dan missionair handelen? Het recht en het belang van Nieuw-Guinea is allereerst: de voortgang van het evangelie in de gehele wereld. Over de zending „m Indonesië" heb ik niet gschreven: ik schreef over cte Zending zonder meer: „alle politieke beschou wingen moeten staan onder de heer schappij van de altijd prealabele kwes tie; hoe dienen wij het meest de zen ding?" Dr. B. S. noemt deze gedachte „voor een christelijke politieke partij onoanruardbaar" Maar cr zou geen christelijke politiek bestaan, als de zen ding er niet was. Dr. B, S. zelf zou niet bestaan, als de zending er niet was. Ter wille van dc zending is de wereld nog met vergaan. Alles wat ge beurt is op die zending betrokken. Een christen kan nooit anders dan missi onair handelen; hij moet wel bij alles vragen: hoe dienen wij het meest de voortgang van het evangelie? Dat is niet „het belang van een derde", maar van de Eerste cn de Laatste. Wat een eigenaardige scheiding: ..de overheid is er u en niet een ander ten goede." Wie uitgaat van de liefde, kan zo'n scheiding niet maken. Wat een an der niet ten goede komt, komt ons ook niet ten goede. Maar Dr. B, S. zegt nog meer vreem de dingen. „De zending is er niet mee gediend, indien de overheid om de zen ding te bevorderen dingen ging doen die zij als overheid tegenover haar on derdanen met kan verantwoorden." De zending is er dus niet mee ge diend, als wij uitgaan van de uraag: hoe dienen wij het meest de zending? Dat kan Dr B. S. niet bedoelen. Hij bedoelt, dat de Zending er niet mee ge diend is, als wij uitgaan van het ant woord: de zending wordt het meest ge diend, als wij Nicuw-Guinea onmiddel lijk aan Soekarno geven. Maar daar ging het niet over in de door hem be streden gedachtengang! Het ging om de vraag: hoe dienen wij het meest de zending? Op die vraag worden ver schillende antwoorden gegeven: in „Jong Gereformeerd" wordt voorge steld om Nieuw-Guinea tot mandaatge bied van de V.N. te maken en ik gaf een verklaring door van Ds. Fijn van Draat e.a. over internationale bijstand. Maar al zijn de antwoorden verschil lend, daarom behoeft het vooropstel len van die vraag nog niet „onaan vaardbaar" te zijn! Uit verontwaardiging over een ver meend antwoord het Dr B. S. zich ver leiden het primaat van deze vraag te een politieloger van de Verenigde Na ties. De vaste Libanese vertegenwoordi ger bli de V.N., dr. Karim Atkoel, beeft gezegd, dat er geen reden it voor „liet optimisme, dat de laatste tijd in sommige kringen is geuit." Volgens een door Azkoel voorgele zen verklaring komen nog steeds en de laatste tijd zelfs in toenemende mate, mannen en wapens heimelijk Libanon binnen. Binnen een uur na Azkoels verkla ring liet Hammarskjoeld door een woordvoerder mededelen, dat hij de inhoud ervan ter kennis had gebracht van de groep waarnemers der Ver enigde Naties in Libanon met de op dracht hier onverwijld aandacht aan te schenken. Waarnemers menen dat deze snelle reactie van Hammarskjoeld een (Van een onzer verslaggevers) De leider van de Haagse bouwvak arbeiders, die maandag protesteerden tegen de nieuwe aco, de heer J. Ver schuur, is door zijn werkgever ont slagen De heer Verschuur, die voor zitter is van het Haagse actiecomité, dat de stryd tegen de cao heeft aan gebonden. had met zijn medewerk nemers, de firma Groenendijk, een ulti matum gesteld. Handhaving van de oude lonen of een staking. De firma Groenendijk nam daarna contact op met de vakorganisties. Na langdurig overleg werd besloten niet toe te geven. De heer Verschuur en veertig andere arbeiders, die weiger den het werk tc hervatten, werden daarop op staande voet ontslagen. daadwerkelijke uitdaging is aan het adres van de Libanese regering, om concrete bewijzen voor haar beschul digingen over te leggen Straalvliegtuigen cn artillerie van de Libanese regering zijn gisteren in actie gekomen tegen grote benden re bellen op de Tereolberg m Noord-' Libanon. De opstandelingen in dit ge bied zouden vijfmaal zo sterk zijn als het leger. Ook in Zuid-Libanon deden de op standelingen zware aanvallen op de stellingen van het leger. Zij werden hier na hevige strijd teruggedreven. In Tripoli zetten de rebellen het leger eveneens onder zware druk. Al deze gevechten leken een inleiding tot het grootscheepse offensief, dat naar president Chanioun deze week meedeelde ieder ogenblik kan be ginnen. doelstellingen: oplossing van het Al gerijnse vraagstuk, herstel van dc eco nomie en herziening van de grondwet. De Gauile vroeg de Algerijnse na tionalisten om medewerking bij het bepalen van de toekomst van Algerije. „Laten zij hun slem doen horen, de stem der wapenen is onvruchtbaar". De premier eindigde zijn toespraak met de woorden: „Vrouwen cn mannen van Frankrijk, helpt mij". De premier stelde in het vervolg van zijn rede voor over te gaan tot een al gemene oevriezing van het loon- en prijspeil gedurende de r:;st van het jaar, ten einde het land iri staat te stellen het economisch en financieel evenwicht te herstellen. De rede van de Gaulle was grotendeels gewijd aan een oproep tot de Franse bevolking om in te schrijven op de staatslening, waarvan de regering hoopt, dat zij veel goud en vreemde valuta naar de staatskas zal voeren. (Van een onzer verslaggevers) In aansluiting op de nieuwe cao voor de bouwvakarbeiders heeft het college van rijksbcmiddelaars thans ook de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor schilders goedgekeurd. Deze cao gaat met terugwerkende kracht eveneens in op 16 juni 1958. De schilderslonen zijn opgetrokken tot bijna het niveau van de bouwvak ken. Zij liggen aanmerkelijk hoger dan in de oude cao. Voor de toepassing van de schilders-cao gelden dezelfde be palingen ais voor de nieuw bouw-cao. De nieuwe cao heeft in enkele Amsterdamse schildersbedrijven al tot moeilijkheden geleid. Gister avond kwamen de schilders m de hoofdstad bijeen om over hun nieuwe contract te spreken. Aangenomen mag worden, dat zij eenzelfde tactiek zullen toepassen als de ontevreden bouwvakarbeiders, die geleid door de ultra-linkse vakcentrales, alles in het werk stellen om de nieuwe bouw- cao van haar kracht tc beroven. Pauk zij een belangrijke nalaten scKap is de Kon. Noord- en Zuid- Hollandschc Reddingmaatschappij in *taat gesteld opdracht te geven voor de bouw van een motorreddingboot van het tvpe Prins Hendrik. De boot zal, volgens de wens van dc erflaatster, de naam „Carlot" krijgen. Hij wordt ge bouwd door de N.V. Scheepsbouw Mij vl Firma H. Schouten te Muiden. (Van een onzer erslaggevers). het grootste ssarenhuis van dr we reld. Macy's in New York. komen meer dan een miljoen mensen elke week hun inkopen doen. Men kan er san alles krijgen: gezondheldszand \oor kleine kinderen, kanaries, \-rertlg verschillende soorten onderjurken en desnood* ook nog wel een soortvliegtuig. Macy's zert na melijk nooit ..nee" tegen een klant. Het help-Jczelt-maar, waarop vooral de graal- grage New yorkse vrouwen vertot zijn, is daar zeer ver dooreevoerd. De kitntrn bespiedt men in dit reweJ- diee svmkeigrbmisv u knnt er gemak kelijk in sc-.dnalrn met behulp van televisiecamera's, die op alle afdelingen s erboreen staan opgesteld. Mannen van de bedrijfsrecherche zitten ln een spe ciale tv-kamer naar een groot aantal schermen te kijken en kunnen Iedere eilcf zo op heterdaad betrappen. Dit systeem werkt zeer goed. ook al praten ze er b(J Macy's niet graag hardop over. die beginnen zo langzamerhand een beetje ouderwets te worden. De Vlckers Vis count. waarmee de K.L.M. al vliegt, heeft schroefturbinemotoren. Die kunnen, ara allerlei technische redenen, alleen vóór ln dc tunnel worden gedraaid. Daar zit niet zo'n raam en het kan er ook niet gemaakt worden. En toch wil men graag Iets zien van de motor. Er was dus maar éen op lossing: televisie. Dr heer M. v. d. Akker (hi! Is do ont werper van de motorproefbank) ging eens in Amerika kijken, waar de toepas sing van d XV in de industrie hem bar tegenviel. Maar in het warenhuis Macy's zag hb dat die camera's zeer goede kunst- ogen zijn HU ging daarna met Philips praten, die een speciale apparatuur ont wierp. Drie televisiecamera'* gaan nu de tur binemotoren bespieden. De werktuigkun dige klikt ntet meer door een raam. maar ziet alles op een klein scherm voor zich tzle foto). Het beeld ls *6 scherp, dat nen zelfs dunne ollestraaitjes kan zien lopen. Het heeft maar dén Ostein) nadeel: zo'n technicus kan 's avonds geen televisie meer zién. (Advertentie} De lardbouwer H. P„ die reeds ja ren de boerdeiij Vicariushof bij Kessel !n Limburg bewoonde, is met zijn vrouw en negen zoons en de gehele insentaris op straat gezet. De land bouwer was weigerachtig gebleven d« boerderij die reeds jarei. geleden door verkoop in andere handen overging, te verlaten. De politie was bij de ontrui ming behulpzaam. Het vee is een wei de ingedreven en de boer heeft met ziji gezin intrek genomen in een an- den "woning in Kessel. Dc uitzetting verliep zonder incidenten. (Van een onzer verslaggevers). Over het landelijke Neck bü Wijde Wormer ls een vloedgolf van sensatie geslagen. Daar is gisteravond de man opgestaan, die nieuwe hoop heeft geschapen voor de teleurgestel de aandeelhouders van de Coöpera tieve Bergingsvereniging „Renate Leonardt". Deze profeet rees temidden van een nieuw ditmaal weer eens door Piet Visser bijeengeroepen wanordelijke vergadering op met de mededeling, dat hij op louter zakelijke basis een Dr K.L.M.-technlcus M. v. d. Akker heeft dit allemaal mogen zien. ook al ging het niet zonder veel vijven cn zes sen. Het bedd was verrassend scherp en toen wist hij: wat met winkelende men sen kan, is ook mogelijk met ir.a.toronder- deien. In de motorproefbank op Schiphol gaat men nu binnenkort ook werken met televisie. De proefnemingen zijn zeer ge slaagd. De motorproefbank is een kokervormlg gebouw, waar elke gereviseerde motor acht uur moet proefdraaien, Die dingen maken een hels lawaai. Men heeft 30,000 kilo geluiddempend materiaal laten aan brengen. anders zou het geen harden zijn. De tec.inicus kan de draaiende motor echter nog geen troonde van dichtbij be kijken. HU doet dat dan maar door een groot glazen raam. En wat bij niet zien kan, irrst hii af op allerlei klokken Du Kijken door ern spiegelruit Ring heel mom op \oor de zuicermotoron. maar 11- (Van een onzer verslaggevers) KONINGIN JULIANA woonde van morgen de eenvoudige plechtig heid hij, die ter gelegenheid van hel 150-jarig bestaan van het Rijksmu seum te Amsterdam werd gehouden. In de hoge eregalerij van het museum was een groot gezelschap bijeengeko men. Daar bevonden zich onder meer de ministers Cals en Struyckcn, de staatssecretarissen van O. K. en W en van Marine, vele leden van het corps diplomatiaue en enkele direc teuren van buitenlandse musea. Prins Bernhard was verhinderd aanwezig le zijn. HU moest als landscommandeur de bijeenkomst van de Johanniters presideren. Jhr. D. C. Roell, de hoofddirecteur hebben bedragen toegezegd voor een van het Rijksmuseum, opende de bu- eenkomst. Hij merkte op dat de Franse tijd. waarin het stichtingsjaar van net museum valt, behalve wetten en we gen weinig tot stand heeft gebracht. Hierop vormt het terrem van kunsten en wetenschappen echter een uitzon dering. Deze stonden onder het direc toraat-generaal van mr. Johan Meer man, een erudiet met brede horizon. Hij heeft de stichting voorbereid van het Koninklijk Museum (later Rijks museum), waartoe koning Lodewiik Napoleon opdracht had gegeven. Op 21 april 1808 tekende hij het decreet daarvoor. Sprekende over de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam cn het jubilerende museum, ze: de heer Roëll: „Geen hoofdstad ter wereld kan bogen op een dergelijk heilzaam sa mengaan van staat en stad." o Een aantal Nederlandse instellingen pas gesticht jubileumfonds, dat ten doel heeft het museum in staat te stel len de kwaliteit der verzamelingen op vele punten te verbeteren. Er zijn toezeggingen gedaan voor een zeer hoog bedrag, zo zei de heer Rocll. Mr. R. G. M. Hoppener, staatssecre taris van O. K. en W„ sprak woorden van lof voor degenen, die het Rijks museum in de afgelopen jaren maak ten van een kunsthistorische collec tie zonder meer tot „een instelling, welke zich bewust toelegt op het aan de Nederlandse bevolking in al zijn geledingen voor ogen stellen in de letterlijke zin van hetgeen geschie denis cn kunst voor een volk bete kenen". De betekenis van het Rijks museum is voor ons volk zeer groot. Mr. Hoppener meende te mogen zeg gen dat het Rijksmuseum ons natio nale museum is, „vooral omdat het een tempel is van een schoon vader lands verleden." Namens het gemeentebestuur van •V V J s, (Van een onzer verslaggevers) SINDS enige dagen wordt in het hart van Amsterdam een re volutionaire methode op het ge bied van heien toegepast. Aan de Reguliersdwarsstraat, op het ter rein van de „Spaarbank voor de Stad Amsterdam", wordt een damwand geslagen, waarbij het heiwerk niet volgens de traditio nele methode door middel van stoomkracht geschiedt, maar door oliedruk. Het betreft hier een hiding, waaraan de heer Pieter Tensen. fa brikant in Ter Aar, en de ingenieur A. van de Meent, thans te Heerlen, jarenlang hebben gewerkt. Het vol le gewicht van het heiblok, dat in dit geval 3000 kilo weegt, wordt vol automatisch bediend. Door dikke De lieer Pipter Tensen bij zijn proefma- cliino in d»» fabriekshal \an Tf*r Aar. gummislangen wordt telkens een impuls van olie gegeven door vijf hydraulische pompen, waardoor cp bijzonder economische wijze kan worden geheid. Niet alleen planken voor een dam wand kunnen op deze wijze worden geslagen, het principe kan ook worden toegepast t.a.v. betonpalen. De aan- nemei, de heer W. van Parera uit Diemen, heeft het aangedurfd met de ze vinding te experimenteren. Tot dus verre zijn cle resultaten gunstig. Zelfs ooven verwachting. „Het is een wereldprimeur" aldus deskundigen op het bouwwerk. Doordat er automatisch wordt geheid is cr slechts eén man nodig om de machine te bedienen. Daarnaast wordt op dc kosten bezuinigd. Heien met de stoomheimachinc vergt altijd nog, ruwweg berekend, een 300 per week aan brandstof, (steen kolen). werkelijke poging zou doen tot ber ging van het goud, dat volgens ver halen aanwezig is in het wrak van de Duitse vrachtboot „Renate Leo nardt", die in 1917 bij Texel op de zeebodem terecht kwam. De heer P. Schelvis uit Heemstede, eeD keiharde zakenman, bood aan een door hem gevormde combinatie van financiers opdracht te geven een onderzoek op de zeebodem in te stel len om le onderzoeken of het begeer de goud heus in het wrak aanwezig is. Met grote halsstarrigheid vol hardde hij bij zijn voorstel de Coöpe ratieve Bergingsvereniging te liqui deren en hem volmacht te geven het onderzoek, dat door zijn gunstige of ongunstige uitslag de glorie of on dergang van de aspirant-bergers kan worden, in te stellen. Hij vertelde, dat hij Rijkswaterstaat ai opdracht had gegeven een boei boven het wrak te leggen. Hij financiert deze werk zaamheden zélf. Deze zakenman, nuchter in z(jn betoog en zó constructief m zjjn denken, dat de ruziënde aandeelhou ders daartegenover geen woorden meer konden vinden, slaagde erin de vergadering te doen besluiten een vergaand voorstel te formuleren voor een op latere datum te houden alge mene aandeelhoudersvergadering. De ze vergadering zal dan moeten be slissen of aan alle geharrewar een eind kan worden gemaakt door de liquidatie van Piet Vissers vereni ging. En tevens of het eerste na viji jaar tot stand gebrachte concrete voorstel tot berging zal worden ge accepteerd. De oppositiegroep van de heer J, Kuyl onthield zich steeds van stem ming. Zij protesteerde tegen de vor ming van een nieuw bestuur, dat er toch kwam. Er treden thans twee be sturen op: dat waarin de heer Schelvis zitting heeft en dat van de oppositie, dat op 12 juni te Haarlem werd ge kozen De bestrijders van Piet Visser, die als een gebroken man achter de be stuurstafel zat omdat de doortastende heer Schelvis hem geen kans gaf aan het woord te komen, hekelden het be leggen van de vergadering in Neck. „Di. gehucht is voor het gros der aan deelhouders volslagen onbereikbaar!", riepen zij verontwaardigd, U' bevolking van Neek keek, buiten he' „Dorpshuis", ademloos naar het to_ neel van de strijd, dat door de heer Schelvis als enige triomfator werd ver laten liet weer ondersim; in de afgelopen narht )n een groot deel \an ons land enige ver betering, <Me verhand hieid met stijgingen van de luchtdruk boven geheel We»t- Kuropa. !)e depressie hoven Oost-Engeland vulde on. Een depressie, die os er de Pos'lakte naar dc Karpathen trok. bracht langdurige regen s-al in Duitsland. Op scle plaatsen sie! meer dan 25 mm. terssijl op de Broeken in dc afgelopen 24 uur zelfs 125 mm neerslag 'verd gemeten. Een depressie ten zuidssestcn van Ierland scrplaatst zich maar langzaam. Boscn Weit- Europa zal in serband met de aanhoudend* luchtdrukstijgingen ccn rug van hoge druk tot ontwikkeling komen, die een verbinding tot stand zai brengen tussen een hogedruk- gebied bos en Noorri-Xoorsvcgcn en een maximum bij de Pj reneecn. Onder invloed Uiers an zal het morgen osrrssegcnri zonnig sseer zijn met stijgende temperaturen en ssclnig «ind. O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1