Libanon Verwijten aan het adres van Bek rado Amerikaans v ootbezoek INDONESIË stelt alle Ned. aannemin gsfirma s onder regeringstoezicht Compromis op komst in de Libanon Ma hield jongen gevangen in brandend Opschudding in Amsterdam huis Kinderwagen te water: twee meisjes gered Alaska spoedig 49e staat van Amerika Ministers stellen beslissing uit De Gaulle weer in Algerije OFFENSIEF WEER OP ECONOMISCHE VLAK Avondjapon of petty-coat „Op liet ogenblik geen geld Bevel tot opvolging vqn orders Kans op onweer Geen Australische versterkingen naar Nieuw-Guinea Vanmiddag begint gesprek in Genève --• i ^"STTSSSSSV-n, JIJ BENT VAN DE GEHEIME POLITIE wee kinderen verdronken r OPFRISSERTJE BI\SDV(, 1 JULI 1958 v. KStP.fSray» «J*1»» ™%£SSnt*PS?v$gi ZESTIENDE JAARGANG No. 4»3| Senaat V.S. akkoord met uitwisseling A-geheimen Eerste Japanse raket Senaat van V.S. akkoord leuze Euro-hoofdstad Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT riinOES rSJEW, dc Russische premier, geeft ?jjn pogingen niet v op om te trachten Joegoslavië binnen het communistische kamp te slepen. Rusland heeft het offensief nu blijkbaar weer verlegd naar het economische terrein, waar Tito niet al te sterk staat. De regering in Moskou heeft gisteren Belgrado m een nota aan- geboden, nieuwe onderhandelingen tc beginnen over economische overeenkomsten tussen de Sowjet-Cnie en Joegoslavië. In deze nota wordt de beschuldiging van Tito verworpen volgens welke de Sow- jet-Lnie geweigerd heeft Joegoslavië leningen te verstrekken waar over tussen beide landen reeds overeenstemming was bereikt. 1 olgens radio-Moskou heeft de Russische regering reeds eerder een nota naar Belgrado gezonden waarin wordt voorgesteld, dat wij zigingen worden aangebracht in leningsovereenkomsten die betrek king hebben op de bouw van een a lumi mum fabriek en verschillende andere ondernemingen. De Joegoslavische regering zou nooit een definitief antwoord hebben gegeven op deze nota. V. J TAE Amerikaanse Senaat heelt J me4 64 tegen twintig stemmen zyn goedkeuring gehecht aan het wetsvoorstel om het gebied van Alaska te maken tot de 49ste staat van de Ver. Staten. Het ontwerp moet nu nog door de president worden ondertekend om kracht van wet te kragen. Ook moet Alaska nog officieel de in het wetsvoorstel genoemde voorwaar den aanvaarden. DordrediU a£S£g£gft Jeter wzsw. lC«chSdten« Telefoon 4570 m. üm Kej-kstyeat J4 b - Telefoon 87882 Abonnemenwpry, cent per f7.90 VertóUta, aweHlkf"6 '™"1 ï5 0601 (Geldie tot vanavond!) PLAATSELIJK ONWEER Perioden met zonneschijn, maar ook plaatselijk enkele onweersbuien. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak oostelijk. Warm, maar later in het zuiden van het land enige afkoeling. Morgen zon op: 4.24 Maan op: 21.27 onder: 21.03 onder: 6.02 te y DE bemoeienis van Hammars- kjoeld met de Libanon is weder om een demonstratie van het falen van de Verenigde Naties. Hij vindt nl. dat het hier een zuiver binnenlandse aangelegenheid betreft Hij vindt het niet nodig het aantal waarnemers van de V.N. uit te brei den of de Veiligheidsraad bijeen te roepen. Intussen ligt er het feit dat de Li banese regering gevraagd heeft om een politieleger van de V.N. om de grens tussen Libanon en Cyrie te be waken. Intussen ligt er het feit dat de re bellen in de Libanon over zwaar mo dern oorlogsmateriaal beschikken en dat gebruiken ook. Dat materieel Is toch ergens van daan gekomen' Dat is toch niet aan de cederen van de Libanon gegroeid? Het is struisvogelpolitiek om nu te zeggen dat het hier een binnenlandse aangelegenheid betreft, terwijl de he le wereld weet dat de hand van Nas ser in deze dingen is. Moskou Tito wil praten met leningen over HET falen van de Verenigde Naties is altijd een falen ten opzichte van het Westen. Altijd als de Verenig de Naties optreden Korea uitge zonderd, maar toen was een Russi sche blunder er de oorzaak van verliezen de westelijke mogendheden of die-hun welgezind zijn. Altijd win nen de Russen of andere anti-westerse machten. Wij kunnen niet inzien hoe de Ver enigde Naties ermee gediend zijn dat de waarheid over de Libanon ver bloemd wordt. Zelfs als het zo is, dat het onmoge lijk is om in de Verenigde Naties een besluit erdoor te krijgen om de Liba nese regering te helpen, dan behoeft toch de secretaris-generaal van de Verenigde Naties geen onwaarheid te spreken. Daar worden de Verenigde Naties alleen maar hulpelozer en belachelij ker van. de Sowiet-Unie, hetceen de Russen een .•errassende houding noemen. Zy stel len voor. zo sooedig mogelyk een bij eenkomst van regeringsvertegenwoor digers te organiseren voor het aan brengen van veranderingen in de ak koorden van 12 januari en 1 augustus 1956 te Sofia gesloten betreffende de leningen (President Tito heeft iuist voor het bekend worden van deze nieuwe Rus sische nota besloten de correspondentie betreffende de met Chroestsjew's te Sofia gemaakte afspraken te publice ren. ten einde aan te tonen dat Moskou „contractbreuk" heeft gepleegd. - Red.) Oost-Duitsland heeft vandaag de Ideologie naar de tweede plaats ge drongen en zijn handelsakkoord voer 1958 met Joegoslavië ten bedrage van 190 miljoen gulden verhoogd tot 260 miljoen gulden. De betrokken overeenkomst werd ondertekend na zes dagen onderhan delen. De besprekingen, die in een Van onze correspondent) „De dames wordt verzocht in avondjurk of petty-coat te verschijnen". De Zeeuwse dames, die dit verzoek op een gedrukte uitno diging voor een feestavond van het hoofd van een in Goes zete lende rijksinstelling zagen staan, hebben zich even verbaasd de ogen uitgewreven. Na enkele telefoontjes bleek de dames, dat een eerbaar rijks ambtenaar volkomen in zijn on schuld de gasten had gevraagd in ondergoed te verschijnen. Men had de man, een Goese inge nieur, namelijk wijsgemaakt, dat een petty-coat een soort avond jurk is. Enkele Zeeuwse schonen heb ben aan het verzoek toch vol daan. Ze kwamen in een petty- coat. Over haar avondjapon. „vriendschappelijke atmosfeer gevoerd werden", leverden volledige overeen stemming op. Oost-Duitsland aal elektronische, optische, mechanische en chemische produkten leveren in ruil voor levens middelen, fruit, vis in blik en chenu calieen. President Tito van Joegoslavië heeft destijds verklaard, dat Moskou de le ning, die zou lopen van 1957 tot 1964, had geannuleerd, Volgens de nota. van Rusland heeft de Sowjet-Unie alleen voorgesteld de lening- tot 1982 uit tc steHen, «mdat Rusland het geld op het ogenblik niet kan missen In verband met Chroestsjew's plannen voor de chemische industrie. Rusland had laten weten dat de Joe goslavische regering, zo zij dit wenste op grond van Ijet bestaande handcis v De Indonesische regering heeft gisteren by decreet alle Ne derlandse aannemingsmaatschap- pijen met ingang van 25 juni onder regeringstoezicht geplaatst. Het decreet werd ondertekend door de chef staf van het Indonesi sche leger gen.-majoor A. H. Nasoe- tion in zijn functie van hoofd van het algemene oorlogsbeheersbureau. In het decreet werd meegedeeld dat het beheersbureau in samenwerking met het ministerie van Openbare Wer ken een centrale commissie heeft ge sticht, die toezicht moet houden op de aannemingsmaatschappijen en die „te zijner tijd" nieuwe directeuren of di rectieleden zal benoemen in de leiding van de Nederlandse aannemingsbedrij ven. Het is nog niet bekend hoeveel fir ma's onder dit decreet vallen. Ook de filialen, werkplaatsen, laboratoria, roe rende en onroerende goederen, fond sen en bescheiden van de betrokken BU Noord-Scandinavië handhaaft ilch een imvangïUk hogedrukgebied. In het centrum komen luchtdruk waa rden voor van 1035 mb. Het breidde zich nok nog wat verder ln de richting van Polen cn Noord-Dultsland Bit. loitelljke winden voeren aan de ruid- ttjd» van dit hoge&rukgebled warme contl- jtenUle lucht naar het westen. Ook ons land b an ln deze stroming gekomen. Boven Frankrijk ls de luchtdruk onder teen wat gedaald onder Invloed van een «raandeprejsie, waarvan de kern vanmor- t'n ongeveer 500 km ten westen van Bre- ttgne lag. Een koufront van deze depres- •le bereikte toen do Franse westkust en ■feroorzaakte daar op de meeste plaatsen 'ogen. Verwacht mag worden, dat da koelere oceaanlucht komende dagen langzaam over ftankrUk en België ln noordelijke richting W opdringen, hetgeen tot gevolg zal heb ben dat ln ons land de kans op onweer van J't zuiden uit geleidelijk groter zal wor sen. De warme lucht zal zich het langst «ttnnen handhaven ln het noorden van het «ld, dat zich het dichtst bij het Scandi- ökvlscho hogedrukgcbled bevindt. maatschappijen staan verder onder be heer van de Indonesische overheid, aldus kei. Pirngadie, woordvoerder voor het leger. Uitoefening van het toezicht en uitvoering ervan zijn opgedragen aan de minister van Openbare Wer ken. De werknemers en directies van de aannemingsbedrijven dienen alle orders die door o£ namens de minis ter van Openbare Werken worden gegeven, op te volgen. De kosten voor het beheer zullen door de Ne derlandse firma's moeten worden ge dragen. Talrijke particuliere en overheids projecten worden door Nederlandse bedrijven uitgevoerd. Ook enige Indo nesische firma's op dit terrein worden geleid cn gefinancierd door Neder landers. De Amerikaanse senaat heeft maan dag het wetsontwerp voor wijziging van ie wet-McMahon goedgekeurd dat ««wisseling van atoom 'helmen met Bevriend© landen mogelijk moet ranken. akkoord oegezegde machinerieën te gen betaling in natura kon krijgen. Belgrado had de Russische voorstellen echter afgewezen. In de longste Russische nota wordt gezegd, dat de Joegoslaven zelfs niet willen spreken over de suggesties van De Libanese druzenleider Jnmblatt heeft verklaard, dat nieuwe pogingen worden aangewend om een compromis te bereiken in het geschil met de re gering van president Chamoun. Jumblatt verklaarde, dat de huidige crisis niet langer zal duren dan tot 24 juli. Dit is de vroegste datum waarop een opvolger voor Chamoun zal kun nen worden gekozen. „Er zal een compromis of een grote aanval die Beiroet van de rest van het land zal afsluiten, komen", aldus Jum blatt, volgens wie de compromisvoor stellen de steun hebben van de Britse ambassade in Beiroet. (Het plan zou voorzien in de vor ming van een voorlopig zakenkabinet, dat binnen acht maanden nieuwe ver kiezingen in het land moet uitschrfj ven). Vanmorgen vroeg zijn Libanese straaljagers ten Aan het Stenen Hoofd in Am sterdam meerde gisteren het Amerikaanse moederschip voor jagers „Yosemite". Het schip brengt tot 5 juli een niet-o//i- cieel bezoek aan de hoofdstad. D Australische minister van De fensie, Cramer, heeft verklaard, dat Australië op het ogenblik niet ©ver- aanval gegaan tegen „ra®es militairen naar Austra n I Ilsch Nieuw-Guinea te zenden. De Radio Moskou heeft nu officieel medegedeeld dat de Sowjet-Unie zal deelnemen aan de conferentie over de methoden voor het doelmatig opsporen van proefexplosies met kernwapens, die vanmiddag om vier uur ln Genève zal worden geopend en waaraan zal worden deelgenomen door afgevaar digden uit de Sowjet-Unie, Engeland, Frankrijk, de Ver. Staten, Canada, Polen, Tsjechoslowakije en Roemenie. De leider van de Russische delega tie Fjodorow en de Amerikaanse dele gatieleider dr. James Fisk hebben gis teren twee uur geconfereerd. Zij ver klaarden na afloop gezamenlijk dat zij overtuigd zijn van het welslagen van» deze technische conferentie. In de laatste Amerikaanse nota die met betrekking tot de Geneefse be sprekingen in Moskou werd overhan digd wordt „voldoening" uitgesproken met de jongste Russische houding ten aar.zien van de besprekingen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Sowjet-Unie om deel te nemen aan de atoombespre kingen toegejuicht. Op het Japanse proefterrein voor raketten te Mitsjikawa, is met succes de eerste raket gelanceerd. Het pro jectiel steeg tot 50.000 meter hoogte. Vanmiddag begint vn de Zwit serse stad Genève de conferentie van geleerden die de mogelijk heden zullen onderzoeken van controle op kemproeven. Ook de Russen nemen aan de conferen tie deel Deze foto toont tgdens een voorlopige bijeenkomst drie leden van de Russische delegatie- Van links naar rechts: Sjelepow, Bogoljoebow en Blochintsjew. de rebellen in de heuvels in de om:|mlnlsler zei dit naar aanleidinff van fI'ilIaL et vliegveld van Beiroet, het besluit van de Nederlandse regc Tegelijkertijd zetten ook Libanese re-1 ring om een beperkt'aantal manschap geringstroepen en burger-vrijwilligers pen van de Koninklijke Landmacht de aanval in tegen de rebellen in dat;naar Nederlands Nieuw-Guinea te gebied j zenden De Amerikaanse minister van But- Cramer deelde mee, dat de Austra tenlandse Zaken Dulles heeft zQn Iiiba-jlische strijdkrachten in oostelijk nese ambtgenoot Malik gisteren op- ^ieuw-Guinea het „Pacific Island Re- nieuw de verzekering gegeven dat de giment" en, de vrijwillige reserve onj- Verenigde Staten Libanon zullen oHj-h'atten In het Paoific Island Regiment ven helpen om zijn onafhankelijkheid s er! 9"®eveer 700 papoea's dienst on- te bewaren. Dit heeft het Amerlkaansei i )^c^eren van de Aus- ministerie van Bnitentandae Zakenj tS?0?180114* ®°.k z^n troepen meegedeeld. Malik heeft gisteren eenytèh pr? uss^? Austra- In Krasnap.Isky la Anutota, iJSfStjffif&St'SSf «J2 de Surinaamse gemeenschap in Neder I jn ,e sche ministè? land op 8 juli net herdenkingsfeest var Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- vieren van de „Emancipatie van 1863". drio, heeft verklaard, dat de ïndone- De bijeenkomst is georganiseerd door sische regering doende is, inlichtingen de vereniging „Ons Suriname". Een 111 te winnen over het voornemen van Zuidamerikaans rtuderrtenorkest zal (Nederland, troepenversterkingen te medewerking verlenen. i zenden. (Van een onzer verslaggevers) BIJNA is vanmorgen de 22-jarige Thijs Spaan levend verbrand. De verdieping, warop hy een kamertje had. stond in lichter laaie. Zyn buur man van drie hoog versperde hem de doorgang op de trap. „jy blüft boVen", ml de buurman. Alles om de jongen heen brandde als een fakkel: opgesla gen stoelen, oude matrassen en dekens, kisten, eer bus benzine. In doodsangst waagde hy de duik meer vallend dan rennend glipte hU langs de buur man heen. Dit drama speelde zich vanmorgen tegen negen uur af in een pand aan de Kattenburgerkade te Amsterdam. De grote herdershond Bertha snapte er eerst niet veel van toen hij de vrouw heen en veer zst lopen met emmers water en een slang. Maar toen het water over het stotlige pla veisel gespoten werd kon hU er niet genoeg van krijgen. Als de tempera,- •tuur zo zomers is als gisteren ls een optrlssertje ook niet t« versmaden. (Van onze correspondent) Door het moedig optreden van de dertigjarige sportleraar G- Maas te Leeuwarden en de 23-jarige mej. A. Veendorp uit Amsterdam is voorko men dat twee kinderen die in een kin derwagen te water raakten, verdron ken zijn. De vierjarige Hendrikje en de een jarige Aukje van der Meij, twee zusjes uit Zandvoort, die in Leeuwarden lo geerden, werden in de kinderwagen door de Prinsentuin te Leeuwarden gereden. Plotseling reed de wagen van het hoge bouwwerk af in de stads- I acht. Na nog even gedreven te heb ben, zonk de wagen met de kinderen m de diepte. Het ongeval werd bemerkt door de sportleraar, die aan de overkant van de gracht voorbjjfietste. Hij sprong te water, evenals mej. Veendorp, die op cie terugreis van vakantie van Ame land naar Amsterdam was. De laatste slaagde erin de vierjarige Hendrikje te redden en de sportleraar bracht de eenjarige Aukje behouden op de wal. Het lijkt er gelukkig veel op, dat de kinderen geen nadelige gevolgen van het gevaarlijke avontuur zullen on dervinden. Thys Spaan had nachtdienst gehad en lag te slapen op zijn zolderkamertje. Op de rommelzolder, gemeenschappe lijk gebruikt door de drie in het pand wonende gezinnen, was de heer Burger van driehoog, naar hy later tegenover de politie verklaarde, zyn bromfiets motor aan het repareren. De vader van Thijs die de tweede etage be woont was naar zyn werk; Thijs moeder bevond zich in de keuken. Een buurtgenoot hoorde op zeker moment gerinkel van glas. Hy keek naar boven en zag hoe vlammen naar buiten sloegen door de stukgesprongen ruiten van de zolderverdieping van nummer veertien. Hij rende naar bin nen en waarschuwde de bewoners. Het gezin van eenhoog en mevrouw Spaan waren in een ommezien buiten; op de derde etage was niemand te vinden" Piotselir herinnerde zich mevrouw Spaan: „Mijn zoon moet nog boven zyn; in zyn zolderkamertje". Daar vloog al een man de trappen op. Op dc trap naar de zolder kon hl niet verder. Daar stond de heer Burger ■Niet verder", dreigde hy. „Je bent van de geheime politie". En hU stompte de man terug. „Ja, maar", protesteerde de jonge man, „er is nog een jongen boven". „Die is ook van de geheime politie", zei de man, „laat die maar zitten." In de rook was de schim zichtbaar van iemand in pyjama. Dat was Thys, die de trap zocht. De buurman stormde naar boven en duwde de jongen terug. j„BHjf daar, zeg ik je". Terwijl de buurtgenoot, vechtend tegen de rook, zyn weg naar boven zocht om de heet Burger terug te trekken, waagde Thijs de sprong. De twee jongemannen bol- derden naar beneden, achtervolgd door de buurman van driehoog, die alsmaar riep: „Jullie zyn van de ge neime politie". Inmiddels had iemand de brandweer gewaarschuwd, en die pakte het vuur van drie kanten krachtig aan: via het trappenhuis van nummer 14, en via de zolders van de huizen ernaast. De zolder brandde echter volkomen uit evenals een gedeelte van de woning van de heer Burger op de derde etage De politie had even moeite om de heer Burger buiten het bereik van woedende buurtgenoten te houden, die schreeuwden dat hy de brand opzet- ielOk had gesticht en zyn buurjongen had willen vermoorden. Hy zou, zo werd geschreeuwd, de hele zonder met benzine hebben begoten. Tegenover de politie verklaarde de heer Burger, dat hy bezig was geweest de motor van zyn bromfiets te repa reren. „Ik ben zo stom geweest daarbij te roken", voegde hy eraan toe. Van wat er allemal was gebeurd het ont staan van de brand en het insluiten van de buurjongen zei hy zich niets te kunnen herinneren. Zelfs wist hy niet, dat hy de motor van. zijn brom - 'fiets het raam uit had geslingerd en daarmee biina een paar kinderen had getroffen. De man was helemaal van de kook, en de politie is erg benieuwd of hy nu vóór dan wel na het uitbre ken van de brand zo in de war is geraakt. D inboedels van de heer Burger en van de? familie Spaan (wier woning waterschade kreeg) waren tot op ze kere hoogte tegen brandschade ver zekerd. Alaska zal de eerste nieuwe staat zijn sinds de toelating van Arizona en Nw - Mexico in 1912. Het gebied heeft een oppervlakte die gelyk is aan een vyfde deel van de 48 staten. Alaska werd in voor 7.200.000 dollar van Rusland gekocht. In sommige kringen werd de aankoop toen als „dwaasheid" betiteld. Uit officiële brond wordt vernomen, dat de ministers van Je zes E.E.G. l inden vandaag in Brussel hebben be sloten een beslissing over de Europese hoofdstad uit te stellen. Italië, waar na de algemene verkie zingen m mei nog geen nieuwe rege ring is gevormd, zou hierom hebben gevraagd. Waarschynlyk zuUen de mi nisters over veertien dagen weer bij eenkomen om een definitief besluit ta nemen. Het Europese parlement heeft de vo rige week, zoals gemeld, als kandida ten Brussel, Straatsburg en Milaan voorgedragen. Premier de Gaulle van Frankryk Is vanmorgen met een straalvliegtuig In Algerye aangekomen. Het vliegtuig, waarin behalve de generaal onder meer ook nog de ministers Mollet, Gull- laumat en Michelet waren gezeten, landde tegen elf nar op het vliegveld Telergma by Constantine. Dit is het tweede bezoek van de Gaulle aan Algerije sedert zijn ambts aanvaarding. Bij het zwemmen ln de Berkel ter hoogte van de stuw te Warlen (ge meente Warasveld) zijn de 12-jarige erdie en de 14-jarige Gonnle Païsen- berg, ie inige kinderen van de heer en mevrouw Palsenberg te Warlen verdronken. De twee kinderen konder met goed zwemmer». De vaste commissie uit de Tweede Kamer voor de rijksuitgaven heeft uiting gegeven an „ernstig onbehagen hehp^ZOredh>!1l' 0Yeï het «nanciél iq« l Vt2«Ned- Nienw"Gninea over 1955 en 1956. De commissie zegt dit naar aanleiding Fan de verslagen van de Alg. Rekenkamer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1