Geborneerde lastposten? Af mister neeniL bezwaren van kamer weg De Gaulle in Algiers koel ontvangen ■M WERKLOOSHEID IN JUNI VERDER AFGENOMEN Ir. F. C. Baron van Tuyll van Serooskerken overleden Amerikaanse vliegers in 0.-Duitsland: .„We zitten gevangen als gijzelaars" Huis V.S. negeert waarschuwing Eisenhower i».„dus hierweer! WIN f1000.- r D NA Tifsseling Franse communisten willen actie Weer Indonesische beschuldiging Zesde vloot T .S. niet meer bij Libanon Minister Vondeling naar Str *esa Twee schilders in R'dam verdronken Minister Witte: zichtbare terugloop Tumult in Dresden op persconferentie Grieken protesteren bij Turken eranclerlijk weer Ru iin een mil joen heitjes DONDERDAG 3 JULÏ 1958 ZESTIENDE MARGANC No. 4032 S „1 OUD-VOORZITTER NED. ROODE KRUIS Directeur: H. DE KU1G k N Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) re mJiöoI. Hierop DIJ de voortgezette behandeling van het nieuwe tweede boek van o ouderling mep u het Burgerlijk Wetboek door de Tweede Kamer heeft de minis ter van Justitie gistermiddag een nota van wijziging ingediend, waarin bij tegemoet is gekomen aan de bezwaren van freule Wtte- waall van Stoetwegen (C.II.), mr. Meulink (A.R.), mr. Roolvink (K.V.P.) cn prof. Oud. (V.V.D.) tegen het feit dat in het BfW. kcrkgenootscliappcn op één lijn worden gesteld met verenigingen. De minister .-tolde thans voor de bepalingen betreffende dc tot standkoming en vernietiging van besluiten en de bepalingen betref fende verboden reth ^'1 kerkgenootschappen. De door bovengenoemde kamerleden ,n; diende amendemonte oivan de minister van .Justitie ingetrokken. kJe fót/róeix ovC onze. fneu£eée*\6£ cn A/iftcerk igekccAt*/ reiswekks een goed een mooi examencadeau Het aantal werklozen is in de maand juni verder teruggelopen. De geregistreerde arbeidsreserve bedroeg per eind juni 73.582 tegen 81.171 eind mei. De OuhUiuii.-w iege:ing heelt gisteren m Dresden een perscon ferentie gehouden, waarop de ne gen Amerikaanse militairen ver schenen, die in Oost-Duitsland worden gevangen gehouden, na dat hun helikopter, die verdwaald was. lot landen werd gedwongen. Niel erkend' Weer spanning IMC0S üMuuaam. vvuie ao rtiUiMiuai ju jeiei uj/wj 1 i t - a si 12 - Potmu-o r.u mucö£cnds<.-5L3t a&onnemeruei» sa joidjui Zaterdags i 7I uur 'it-'JciouM 1137cm 1-GriTentsase: llu.\ genspleuj 1 Telol. iK»61 iitneni PcXEtbuü 1091 Postgiro No. -.24867 Klachleodlenst iaAu—19J0 u. j e!et Dordrecht: Nchefterspletn A Postgiro No 42420» l'rleloon 4370 Kseohtendignst nis 17.30 uur 7314 hehledain: L*»#c Kerkstraat S4 b Telefoon 67882 AbonnemcnteprÜB 61 cent per week f 2.95 per maand, 17.90 per kwartaal. Loot nummer» IS eént Verscnitnt flageWks (Geldigs tot morgenavond) BUIEN. Vrij veel bewolking met plaatselijk buien, hier en daar met onweer. Zwakke tot matige naar noordoostelijke richtingen draaiende wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 4.26 Maan op: 22,25 onder: 21.02 onder: 8.18 AT dc christelijke school van de Kerken worden niet met verenigingen ge i kgesteld vandaag weinig te hopen heeft, leert een artikel dat dr f\ Smits schreef ie. het hoofdorgaan ..Kerk en Wereld". weekblad voor Vnjr.niv.E-Proleslnn- tcn van 20 mli jl Het vernaai luidt »idu>-. Een /ccrj meelevend v nj/innig-horvoi md ge zin m Den Haag kreeg dezer dagen bezoek van twee rechtzinnige ouder lingen. die bun hervormde ..plicht'' kwamen doen. De eerste stak pardoes an wal met de viaag Op welke christelijke school zim uw kinderen1 De vrouw des hui/es aulwoorcuic Ze rijn op dc openbare icagccrdc dezelfd een verontwaardigd: DU is m slnjd met uw doopbelofte, ik meen. dat de ogen van dit type ouderling inder daad vroom gesloten zuu, maar dat cr de hervormde kerk alles aan ge legen moet zijii. deze gesloten ogen open te krijgen iu elk geval der gelijke geborneerdheden zijn een der, - ergste vilanden va., het christendom! em}c ^'i'bodfn rechtspersonen mot an toepassing te verklaren op en'daarom kan ommr bepaalde om-»berkgenoot.-chappen. De door bovengenoemde kamerleden inge- standtgheden een illegaal optredeni!en<!e amendementen op dit punt werden na deze tegemoetkoming tegen dit soort vijanden zeer wel „Gebot clcr Stur.de" zijn Tot zover bel verhaal van dr Smits, t Ailhertpn'ie i louter formele gronden volhouden, dat cr van uit dc doopbelofte geen rech te lyneo te trekken zn» naar de, chnslehike school van vandaag De' vaderen uit de dagen van Dordt ken den het huidige type christelijke school met. Zij wisten slechts van een school voor heel het gemenebest, waarin de' lof des Heren gezongen zou worden Dat deze seisool eenmaal aangetast zou worden door een geest van ongeloof en revolutie, konden zij destijds met bevroeden. En dat daaruit de situatie ontstaan zou van twee scholen naast elkaar, een die wel en een die niet God als Heer erkende, nog minder. De kerk dient zich echter wel tien maal te bedenken wanneer zij zich op een wijze Jjits dr Smits doet van dc huidige christelijke school distantieert Wat moet zij ais Kerk aan met de neutraliteit waarin de openbare school nog tot op vandaag gevangen zit"." j Zeker -- cr is de schoof catechisa tie voor dc hogere leerjaren. En het, staat ir.et aan ons te beoordelen wat' God met dit ene uur doen kan. Alsj cnristencn. die overtuigde voorstan-, ders zijn van de christelijke school zulicn we er ons hartelijk over ver-, heugen wanneer oók op de heerbaan der openbare school gewezen wordt op 1 de Gestalte van Jezus Christus. Maar de Kerk v rage zich veront rust af. of ze hierbij kan blijven staan Of ze met »»«v I.ibanon teruggetrokken, aldus hreft lo ijveren heeft voor een School. 'een woordvoerder van de Amerikaanse in haar totaliteit Christus als Heer marine in Londen meegedeeld. Dc sche- aanvaardt. En zc- ovcrwege dringend .pen zijn in havens in het westelijk ge- of het geen tijd woidt nadrukkelijkerdeeUc van de Middellandse Zee geai- dan thans geschiedt, te wijzen naai j landingsvaartuigen, die aan de dc bijzondere, cnristelijke school zolangiesc]e vj0ot zijn toegevoegd, blijven de openbare school blij ft m de kluis- eC-htcr iu het oostelijk deel van de tors der neutraliteit. Eu is momenteelMiddellandse Zee. dc situatie een andere.' Levering rechtstreeks van dc fabriek Otaiogu', gratis op aanvrage Generaal de Gaulle is gisteravond bij zijn aankomst in het centrum van Algiers koet ontvangen. Enkele jon gelui gaven op straat uiting aan hun misnoegen, toen de generaal passeer de. Ook hoorde men hier cn daar roe pen: ..Guy Moiiet aan de galg". Er waren in het centrum van de stad veel minder mensen op de been dan bij de Gaulle's eerste bezoek aan de stad. Generaal de Gaulle is vanmorgen naar Fort National, m de heuvels van Kabylië, vertrokken. Hij maakt de ongeveer 100 km reis per helikopter. Van Fort National gaat de Gaulle naar Tizi Ouzou, vijftien km naar het noordwesten. Zowel bij Fort National als Tizi" Ouzou zijn de rebellen bij zonder actief. Advertentie) Dc Gaulle zal in de loop van van daag naar Algiers terugkeren voor besprekingen met het comité voor openoaar welzijn Dc Franse minister van Voorlich ting Mairaux, heeft gisteren ver klaard dat premier de Gaulle de vol ledige steun van het publiek mist Hel is de eerste maal, dat openlijk door een lid van de nieuwe regering toegegeven wordt, dat de generaal allesDehalve de unanieme steun heeft van do Fransen cn dat steun van zijn rechtervleugel ook niet te groot is. De Franse communistische part» heeft de Fransen opgeroepen, zich te verenigen in een grote campagne im „neen" te zeggen tot „de persoonlijke dictatuur cn het fascisme", wanneer premier dc Gaulle zijn grondwetsher vorming op 5 oktober aan het volk ter goedkeuring voorlegt. De minister nam de amendementen van de heer Meulink praktisch over: ook verving hij het begrip „reglement" met betrekking tot kerkgenootschap pen door „statuut". Tegen het amen dement-Oud om in het Burgerlijk Wet boek te volstaan met hij de opsomming van rechtspersonen ook kerkgenoot schappen te noemen cn verder ten aanzien van kerkgenootschappen niets» te bepalen, bleef de minister bezwaren j maken. Prof. Oud vond echter dat de minister zo ver aan zijn opvattingen1 tegemoet was gekomen, dat hij zijn j amendement ook introk. Het korps „Delftsche Studenten Weer baarheid" heeft woensdagmiddag nieuwe ceremoniële tenucn gekregen. Op de foto: het in het nieuw gestoken korps wordt geïnspecteerd. C O De eenheden van dc Amerikaanse mct'aUchartstocht,'«J1* v,oot zün uit de wateren hu S het", zo betoogde prof Van Vandaag werd het m.s. „Musi Llo.vd" onder commando van kapitein B van den Berge, uit Indonesië aan de Lloyd PRI -lei vormde j j_adc (c Rotterdam verwacht. Met dit llaad voor de zaken van Kerk en' schip keerde o,a, de laatste repatriëren- School .geen vvnanzimngc anoma-lcie Nederlandse hoofdredacteur ui In- to - „Cl Cunci.it te s„,e-H.^oc!. .an, ken wel uitvoerig over Columbus honderd apen en een koningstijger mee. kan worden gesproken en met geen woord van Jezus Christus gerept wordt omdat men dan zijn neutra le vingers in een te fel wespennest steekt.' Dat hier enorme problemen l'?gen, zij onmiddellijk toegegeven •Maar wat voor gecastreerde euro- peanen leveren wij als school af, in dien w-„ om dc persoon van Jezus Christus en Zijn opstanding heenlo pen'.'"' („Opdracht" - ium 1958 - 18. no. 7) Mag de Kerk zich bij een derge lijke „neutrale situatie" neerleggen? En was dc-ze dan nog maat' neutraal' Kar, er ooit een levensovertuiging lou- ler meegedeeld worden? Moet ze en wordt ze niet voorgeleefd? Hei moderne humamstenverbond aldus prof. Van Ruler heeft ons duidelijk gemaakt dat echte existen tiële neutraliteit een Uctre is. Ook daar gaat men van een aantal dog ma's over het wezen van de mens uit. vergeleken waarbij de kerk zich over. haar voor-onderstelling'on allerminst benoeft te schamen! Nu de Kerstening van de neutrale school nog m de verste verte niet be reikt is. deed de kerk wijs dichter bij de christelijke school te gaan staan Of die dan wei gearriveerd is'? Nog Plet. Maar zij is welbewust als school op weg oni de kinderen, die aan haar ?orgen zijn toevertrouwd, nu reeds mee Ie doen fungeren tn de lofzeggende li- Jrgie voor God. De neutrale school, els school, wil dit per se met. Als school kan en mag zij dit inzetten. O Minister dr. Ir. A. Vondeling Is woensdagmiddag van Schiphol naar Stresa gereisd. Daar zal hij een con ferentie bijwonen van de ministers van Landbouw van de zes bij de EEG aangesloten landen. De minister zal ongeveer tien dagen in Stresa (Italië) blijven en dan naar Nederland terugreizen. Een brand heeft voor meer dan ach: miljoen schade aangericht in de filmstudio's van Metro Goldvvyn Mayer m Hollywood. De voornaam ste afdeling die werd getroffen is die voor geluidsopnamen (op een na de grootste ter wereld). Dc Indonesische regering heeft don- f derdag het Indonesische voik gewaar- schuvvd „zün waakzaamheid te ver scherpen tegenover het Nederlandse kolonialisme in IVcst-Irian". In een bijzondere uitzending voor de binnenlandse radio-omroep verklaarde het ministerie van Voorlichting, dat de bekendmaking door Den Haag over het zenden van Nederlandse troepen naar dit gebied een nieuw bewijs is van de Nederlandse militaire cativiteit in West-lnan. Het is een „opvallend feit" aldus de„ uitzending dat het besluit der Nederlandse regering om troepen naar West-Irian te zenden, werd genomen onmiddellijk na de vat van Menado, het steunpunt der opstandelingen in Noord-Celebes. „Dit herinnert ons aan vorige Nederlandse activiteiten, in de tijd toen de opstandelingen van Noord- Celebes landingen verrichten op Moro- tai en andere delen van Oost-Indo- nesïe. e aan de zeeroverspraktijken van de Nederlandse marine tegen In donesische schepen in de wateren van Oost-Indonesië. Twee const rue tie.schilders zijn van morgen in dc Nieuwe Maas in Rotter dam verdronken, toen zij bezig vvuren met schilderwerk onder de tweede boog van de Willemsbrug te Rotterdam aan de zijde van de Maaskade. Het zijn de ongeveer 25-jarige A. van der Velde uit de Marnixstraat te Rot terdam, gehuwd en vader van twee kinderen, en de 28-jarige Joh. van der Kruit, wonend aan de Dreef in Rotter dam-Zuid. Twee collega's, die onder dezelfde boog op een andere stelling bezig wa ren, hoorden opeens geschreeuw en zagen de stellingplank, waarop de an deren gestaan hadden, in het water drijven. Even later zagen ze ook hoe Van der Velde, die kon zwemmen, de hand reikte aan Van der Kruit, maar daarop verdwenen beiden in de diepte. Met dreggen heeft men tot nu toe geen resultaat kunnen behalen. Van dit aantal waren 58.907 (vorige maand 64.637) mannen volledig werk loos: op aanvullende werken waren 14.675 (16.534) mannen werkzaam. Ook het aantal werkloze vrouwen tam tn juni iets at: van 4864 eind mes tot $824 eind juni. Vorig jaar liep het aantal werklozen in juni eveneens terug: van 34.370 tot 31.484. Verdeeld naar de provincies en ver geleken met eind mei (cijfers tussen haakjes) was de situatie per 30 juni als volgt, wat betreft de geregistreerde arbeidsreserve: Groningen 7444 (7291); Friesland V-*. (Advertentie) H O RLOS E IN de omgeving tan het dorp 1 Ainab. niet ver van de Liba nese hoofdstad Beiroet, hebben talrijke gezinnen hun huizen moeien verlaten tn verblind met de gevechten tussen de rebellen en de regeringstroepenOp deze foto zien tee een Libanese fa milie op weg naar veiliger oor den. Rechts op de achtergrond militairen van hei Libanese leger. Op de persconferentie, dó behalve tl ooi' communistische journalisten ook werd bijgewoond door een verslagge ver van het Amerikaanse persbureau loflied met! Associated Press, heerste een zeer ge- spannen sfeer. De Amerikanen scholden terwijl te st o i i levisie- en lotiniaaicamera's op hun t Ais verder [»ay. o, le kol. j gericht waren, de Oostduitsers uil voor ..ontvoerders". De Oostduitsers zeiden echter, dat het de schuid van de rege ring van de V.S is dat de Amerikanen nog steeds worden vastgehouden. De Verenigde Staten z.ün van me ning. dat Rusland verantwoordelijk is voor de Amerikaanse militairen krach tens een bestaande overeenkomst tus sen de Grote Vier. De Amerikaanse majoor Kemper, die optrad als woordvoerder van de Amerikaanse vliegers, verklaarde, dat de helikopter, die op weg was van Frankfort paar het opleidingskamp Grafenvvuhr in West-Duitstand, als ge volg van slecht weer uit de koers was geraakt en oo Oostduits gebied was terechtgekomen. Men meldde zich onmiddellijk bii dc Oostduitse autoriteiten en dezen lever den de militairen nog dezelfde dag uit aan de Russen. De volgende dag ech ter werden de Amerikanen naar dc Oostduitsers teruggestuurd. Kemper zei onder meer: „Ze houden ons vast als politieke gijzelaars. Wij worden gebruikt als werktuigen. We horen mets over de onderhandelingen over ons". (Toen de verslaggever van Associated Press hen hierover wilde inlichten, werd dit door de Oostduit sers geweigerd). Te Zuilen is vanmorgen op 71-jarigre leeftijd overleden ir. Frederik Chris- liaan Constantijn baron van Tuyil van Serooskerken, oud-voorzitter van het hoofdbestuur van het Ncderlandschc Roode Kruis, De heer Van Tuyil is op 15 juii 1886 geboren te Renkum op „De Keten- berg". Hij studeerde te Wageningen voor landbouwkundig ingenieur. In 1910 werd hij secretaris van de ge meente Westbroek en Achttienhoven, in 1913 burgemeester van Abcoude- Baambrugge en Abcoude-Proosdij. In 1916 werd hij. als opvolger van zijn vader, benoemc tot burgemeester van Zuilen, waar hij zich vestigde op het kasteel van dezelfde naam. Baron van Tuyll van Serooskerken gaf het burge- meesterscunbt op in verband met zijn drukke werkzaamheden als voorzitter van de Nederlandse Christelijke Offi- vieren Vereniging. De overledene deed in 1934 zijn in trede in het hoofdbestuur van het Rode Kruis als afgevaardigde van dc Johan- niter Orde. In 1947 volgde zijn benoe ming tot eerste ondervoorzitter, op 5 november 1948 werd hij tot voorzit ter benoemd, nadat koningin Juliana in datzelfde jaar als presidente was afgetreden na haar inhuldiging als Koningin. De Griekse legering heeft bij Turkije geprotesteerd over grensincidenten waarbij een Griekse herdersjongen werd gedood en een groep Griekse boeren door Turkse grenswachten werd beschoten. Turkije heeft inmiddels laten weten dat Griekse militairen dinsdag e°n overval hebben gepleegd op een Turkse grenspost en een Griekse vis ser hebben bevrijd, die door de Turken was gearresteerd. Baron van Tuyil van Serooskerken maakte voor de CHU deel uit van Pro vinciale en Gedeputeerde Staten Staten van Utrecht. Voorts was hij lid van het bestuur van de classis Amersfoort van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1950 werd hij benoemd tot kapittel- ridder van de commanderij van de Jo- hanniter Orde. De overledene was op perkamerheer van Hare Majesteit de Koningin. De depiessie, die koele oceaanliictu over Frankrijk cn Beljie naar on/e omgeving voert, bevindt /teil boven BreUgne en vult langzaam op. Ue begrenzing van de koele oceaanlucht is niet verder dan tot dc Wad deneilanden doorgedrongen. Een en ander ging met talrijke regen- cn tmncoTvbuien gepaard. 11e hoeveelheden varieerden Merk van plaats tot plaats. liet komende etmaal /al dc luchtdruk in .Midden-Europa dalen en komt het zwaarte punt. van hel lagedrukgebied ten zuidoosten van ons land terecht. Dit beeft tot gevolg dat dc wind naar noordoostelijke richtingen draait en dat de warme lucht die al gerui me tijd uit Rusland ovor Scandinavië naar de Noordzee stroomt in de noordelijke pro- viucics kan terugkeren. Bovendien blijven de regenkansen groot door een nieuwe randstoring, die zich bo ven de Alpen ontwikkelt. De onderhandelingen over de vrij lating van dc Amerikanen zijn op vele moeilijkheden gestuit, o.m. tmdal de Verenigde Staten niet met Oost-Duits land kunnen onderhandelen, aangezien zij dc Oostduitse regering niet erken nen. Amerikaanse autoriteiten menen, dat het verslag dat uitgebracht werd door de Amerikaanse vliegers de Ame rikaanse verklaring bcvesti dat Rus land verantwoordelijk is voor het vast houden van de Amerikanen. Zij ver klaarden. dat duidelijk aangetoond was. dat ..het eerste dat de Oostduit sers doen wanneer zii Amerikanen op- Dikken is dezen over te dragen aan de j Russen". I De actie „Een heitje voor een kar weitje" heeft dit jaar ruim 313.000 opgeleverd. De opbrengst van de actie is bestemd voor versterking van vie. fondsen van het Nederlands Padvind- steitgildc. de vereniging de Neder landse Padvinders, de Nederlandse Gidsenbeweging en de verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging. 5155 (6007); Drente 6433 (6454); Ovcv- ijsel 6208 (6600): Gelderland 7059 (8407): Utrecht 3556 (3902); Noord- Holland 10.450 (12.017); Zuid-Holland 11.462 (12.759); Zeeland 2465 (2333); Noord-Brabant 10.602 (12.066) en Lim burg 2748 (3333). Minister Witte verklaarde gistermid dag voordat bovenstaande cijfers officieel door het ministerie van So- "ciale Zaken waren gepubliceerd dat er een zichtbare terugloop van de werkloosheid in ons fand valt waar te nemen, zo zelfs, dat in bepaalde delen van liet land opnieuw een spanning in de bouwnijverheid is ontstaan. Door de hernieuwde activite.t in de bouwnijverheid is in de steen industrie zelfs een zodanige situatie ontstaan, dat de tasvelden (dat zijn de plaatsen, waar de stenen te drogen gezet worden) vaker leeg komen te staan. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, die sprak bij de uitreiking van de zilveren troffel, zei de jonge deelnemers, dat ze zich geen enkele zorg over de toekomst behoeven te maken. „Er zal zeker nog tientallen jaren een enorme behoefte aan goede bouwvakarbeiders blijven." Hij verze kerde, dat de steenindustrie aan de toenemende vraag zal kunnen voldoen. Het Amerikaanse Iluis van Afge vaardigden heeft woensdag besloten 135 miljoen dollar te besnoeien op de gelden die in het regeringsprogram voor hulp aan het buitenland zijn be stemd voor uitgaven ten behoeve van de defensie. Het Huis verwierp ook een voorstel om president Eisenhower 55 miljoen dollar extra te geven voor zijn spe ciaal noodfonds voor hulp aan het buitenland. Het Huis besloot voorts eraan vast te houden de door Eisenhower ver zochte toewijzing voor hulp aan het buitenland te besnoeien met 872 mil joen dollar. Het Huis nam deze besluiten hoe wel Fisenhower eerder op de dag op zijn persconferentie had gezegd dat besnoeiing van program voor hulp aen het buitenland ernstige gevolgen voor de vrije wereld zal hebben en het internationale communisme in de kaart zal spelen. (Advertentie) in communistisch China zuilen de hui zen, die nog in particulier bezit zijn, voor 1 september worden genatio naliseerd. Weerdienst London seint Het bewolkte omveers- achtige weer zal niet Ian? meer duren. Een mooie warme periode zal volgen. Een service van de gezamenlijke brouwers van het beste Nederlandse bier een reis van Wtn binnen 8 dagen! Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a s 2ondag verwacht. Stuur aan 'Het bier is weer best'. Postbus 2200. A'dam. Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost 2ijn Wie het dichtst komt bij meting De Bilt (gïrr.eten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis (Bij meer goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeld Beslissing van het C B K is bindend Correspondentie met mogelijk) Bovendien zijn er 1QQ troostprijzen (doosjes bierglazen) Vorige zondag 0 3 uur zon. geen neerslag 2 prijswinnaars W L Hendriks. Noorderndestraat 40. Utrecht A Postma. Juffermansstraat 56. Ocgstgeest. WAT IS IMCOS? International Meteorological Consultant Services: weerkundigen die het weer voor de geallieerde operaties voorspelden. WAT BETEKENT 'BIER' EIGENLIJK? Het wcord bier komt van 'biber'* dat ts monnikenlatijn uit de 6o eeuw en betekent... dronk.Toen wist men t al* een goede dronk moet bier ztjM BIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij. 'Jg weet 't man en vrouw zijn een.. Zij 'Maar daarom hoe/en we toch met samen met een flesje bier te doen?'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1