Ds. D. Broers s overvolle evan m een prak gelisatietent KERK EN SCHOOL Bejaardencentrum Herv. diaconie te Maassluis Vlaardingse politie veroverde wisselbeker op Schiedam r< SCHIEDAM Drie-steden wedstri j d voor amateurs YLAARDINGEN U.V.V.-sters maakten een uitstapje Eiiirel? vloot bezoek MAASSLUIS Burgerlijke stami van Rotterdam Diploma-zwemmen iKoninklijke onderscheiding ■Nijmegen zijn geslaagd voor doctoraalexamen Rozenburg TROUW Donderdag 3 juli 1.958 D>. M. Staili» overleden n Deze en volgende week in Schiedam Burgerlijke stand van Schiedam Trommen voor K.N.A.- jeugd Eerste paal voor Bilderdijkschool Raadsvergadering J 7 sserij beri cli ten SCHIEDAM. Op vrijdag 15 augus tus a.s. zal sn liet kader van het jaarlijkse Vakantiefeest een wedstrijd georganiseerd worden op het mo- dorne Plantage Podium, waaraan Rot-1 terdnmse. Schiedamse en Vlaardingse; amateurs op gebied van zang. dans. ca-' baret, variété enz. kunnen deelnemen.: Reeds is een deskundige jury aange- VLAARDINGEN dag dc Schie VLAARDIN'GEN Dc dames, leden van dc bejaardcnsoeléteit l'VV. in j Vlaardingen meer bekend onder de naam van de breiclub, zullen niet gauw 'het uitstapje vergeten, dat zij dinsdag NEDERLANDSE IIER5 0HMDE KERK met elkaar gemaakt hebben. Het is voor Beroepen te Knofieveen A. \an den hen allen, mede begunstigd door stra- ,vnd te Benschop [N'GEN. Stond de eerste Gnmmennk (V> troffen met de buks 71)nu.'r(v(.Pr, een onvergetelijke dag Aangenomen naar Amstelveen 14» jhieriamse Politie niet 131'; beiden 5 de nuix nin nunten' geworden, 's Morgens om acht uur ver- j)lea".pl i P. W. Gioinveld te Sluis. zocht d'è" d'irecl ifa 'afloop ^Fbesehtk-'punt hel l10°Kst genoteerd, de tweede VTLETIEK trok het 'gezelschap, dat uit 40 dames GEREFORMEERDE KERKEN' Behalve de ruim 600 luisteraars die'Smids het dankgebed uitsprak. Als so-' b^re pr.jzen zal overhand gen. vnn dl' ^dstujden kwamen do sue- too m har. >«P™ 1bestond. per EVAG-bus uit t iaardmgen. Bero„pen (r B>VR,.n yUma „aatstc een zitplaats konden krijgen bevatte deI.ste trad in deze bijeenkomst op mej. Mcn kan 7ich schnftchjk en monde-^ssen ,V JO!V I t t si r. fi C""f r dé tocht met v' Ev- "!'cd-' :c Bussum; ;c ÏIT wLVnSavoe„Hntc„akcn, Bï°f,rs-:Xan ^'-Brugge, zangle,der was de heer lin^'éoo. d^name op&vcn b! De*ed«.r,yd,^, f ^4 dVt ionen veteranen: 1 De Ru,- waar m "helOud-Be .jerland H Bade te Val'ncmiond. vest woensdagavond enkele tientallen i Den Ouden van het Leger des Heils. Schiedamse Gemeenschap. V.V toehoorders die staande deze bijeen-1 t rcau. Plantage te Schiedam, komst bijwoonden. Nadat het Gercf. \anavond hoopt ds. IV. A. Krijger. Evangelisatie kerkkoor o.i.v. mevrouwvoorzitter van het comité Schiedam Van der Ent voor een inspirerend be- voor Christus, te spreken en heeft ma- x--....x.„.- - u„.,j -i. gin had gezorgd, sprak ds. D. Broers, joor M. Souverein dc algehele leiding. SCHIED 4M. I tmduag -W de pupillen voelbaar. Met winst op de loopnummer* 4.0!» m. j kantiefeesten. m onze stad, waaii ookee sand Awmit Herv. predikant te Amsterdam voor-1 Johnnv Buurman zal de samenzang lei- do C.4.H. tertrokken i oor .'ra nulo- en het hoogspringen, onderbuiken door Verspringen veteranen: 1 Getuit 7 dergelijk trcmtie voor v11oinaingci GEREFORMEERDE GEMEENTEN' --- - bij het 5,10 ni.: 2 Van Straalen 'U 4 99 m.. zorgdroeg, gmgen tic aKaniieganger.- Xweeta, Rlda-Crkeik J. v.,n Hnarcr. and te .Moerkanrlle en A Hofma" plaatje bij he, er,rek ui, de l'nns fanen Douvvne viaarcungen zien aan nyi «.ogeismien and AaK;. ,vaan:,n laatslEon. werd J begin van de tweede wedstrijddag tra verbindingen heen té Schiedam, over Jezus' woord den en de zangbrigade van het Leger tocht naar de eilanden en een bezoek amt successen van de Rijkspolitie bij liet 5,10 m.: tan Straalen 4 9.9 m.. zorgdroeg, gingen fie vacant ie can EC in u't Johannes 5 „Gij wilt tot Mij niet|dcs Heils benevens het Kwartet Den! de Ueltauerken. Onze jotogmaf mankte 1 verspringen en kogelstoten van dc vete- 3 Slikkerveer t\Vi 4.91 m naar tie vennen. Na de teiugncm. Ifomen, opdat hjj het leven hebt". [Ouden verlenen medewerking. j ,.r„ plaatje bij he, t ertrek ui, de l'nns i ra non bouwde Vlaardingen zich aan het Kogelstoten Bestaan doen we allemaal, maar le ven doen er maar weinigen. Let op de vele treurige en lange gezichten. Daar om was het sprekers wens, dat men vanavond niet alleen een snel-voorbij- gaazid feestelijk ogenblik met elkaar, zouden hebben, maar dat het feest zou i blijven. Hierna ging hij op populair-bevatte-1 lijke wijze in op de bezwaren welke men gewoonlijk inbrengt als het om de vraag gaat naar Jezus te komen. Ve len zeggen dat ze niet kunnen. Gods j wereldbestuur an de eigen levensleiding 1 staan daarbij in de weg. Maar het ko-1 men tot Jezus is niet resultaat van een „Kopfglaube" doch het in relatie treden', met een persoon en die heb je of heb je niet. Dat laatste deed spr. reageren op de „vrome" bezwaren dat men toch nooit zeker kan weten of men deel heeft aan Jezus. Ook wees ds. Broers er voorts op dat wij niet naar de gevolgen voor anderen, behoefden te kijken en daarvan weel een verhindering te maken. Hiervan zegt Jezus: Wat gaat het U aan. volg gij Mij! Hoe komt het dat een mens eigen lijk niet wil? De grote verhindering is meestal de een of andere zonde die wij willen vasthouden, waardoor wc op een bepaald punt Jezus niet wensen toe te laten in ons leven. En., dan staat Hij er helemaal buiten, ondanks een regel matige kerkgang en het vervullen van! vele functies op christelijk terrein, wat spr. met er.kele praktijkervaringen il-, lustreerde. Met een dringende oproep tot Jezus niet uit te stellen lIrrnhnrdlann ."■VAK een kleine voorsprong op. die gin van de estafettenummers bedroeg. Dc estafettenummer i dus do beslissing brengen. En onaanzs m. I een diskdulificatie bij tie 4 x 100 m ju- Hoogspringen jun.: J. Brouwer <V> I moren, viel deze beslissing uit ten gun-1 5.4 m.: 2 Luiten (S) 1.55 m; 3. Zonne- i ste van Vlaardingen. dank zij ccn veld iV> 1,45 m. j krachtprestatie van de veteranen m het Hoogspringen veteranen: 1 Geeratz laatste estafettcnummer. De emduit- iS' 1 50 m 2 Van Vliet tl' 1.50 m; slag was hier: 1. Vlaardingen. 232L 3 Boschker iV> 1 45 m - aT ,n. punt 2 Schiedam 275 en 3. Rijkspolitie x 100 m estafette jun.: 1 Schiedamten stond, voor ogen had i te Water 201 >2 Het .oetbailnr.nn,, 49 3 R.jkspohtie te Water 55 2; Vlaar-dclmg bcsloo mendit bezoek werd gewonnen door .Schiedam omdat duigen gedixkwaWiceerd Men «mg hierna verder Bra- er nog eens koffie gedronken en meteen maar geluncht. Men kwam zo behoor lijk op het tijdschema achter, maar dat UVl,m). deerde niemand, dan alleen een angsti ge organisatrice, die in gedachten sterds het grote schema dat hen nog te wach- te Hof-nart Ol'D GEREF. GEM. IN NED. Beroepen te Cape:ie a d IJssel H. Dt'Cüne'iem 3. bant in en bezocht Bos en Dum in Op ïfi-jarige lecftitd ts overleden dl M Stadig, em. predikant van de geref. Udenhout. Daarna vertrok het gezel- kerk van Ezinge. welke gemeente hij schap naar Breda, waar m restaurant 3g jaar heeft gediend. Ds Stadig, die zij. hoewel tegen de Vlaardingse Politic 1 gelijk spelend, overwon op de Rnkspo- 50 S: 2 Rijkspolitie tc Water n2: htie te Water. Vlaardingen had het te- Schiedam 55 gen deze ploeg slechts lot 30 kunnen OETBALLEN brengen. Het voHeyvoetbaltournooi werd ook door Schiedam gewonnen 'tegen di Vlaardingen 3—-1 en tegen Rijkspolitie Sehs te Water 3-—0). Tijdens de nuddagpnu-i vlaardingen. waar men boordevol met - ze werd de lunch gebruikt in de Sport- Maardtngcn—Rijkspolitie te Water 3— herinnermgen tn de avonduren na zes jaar de gercf kerk van Reeti- hal. Zowel de burgemeesters van Schic-,0 tl5—9. 1.3—2, la—6': Rijkspolitie te arr]V0CU-it. wijk, en vertrok 111 1914 vandaar naar dam als van Vlaardingen. de commis- Water—Schiedam 0—3 iG—15. 14—16, a— jEzinge. waar hem met ingang van 8 sarissen van de politiecorpsen van bei- 15Schietiam—Vlaardingen 3—1 ua juni 19.52 op hitna 71-jarige leeftijd de gemeenten en de commandant van 13. 9—l.>— iO, i.i—0>. Inoiiliiur U>erpn fle kitlflrr- emeritaat werd verleend Daarna was de Rijkspolitie tc Water waren als ere- InoiltlUg l<-gen (ie KIIHILF hj. hl!ipp,Tdikrr te Oh! fomvtrekkene m d"ezc ^arme^'middég- J iotCOlH'ClT verlamming De begrafenis zal 4 juli plaats heb- u«n. dat traditiegetrouw door de Rijks-. VLAARDINGEN. - Onder druipende VLAAR DINGEN. - In dc afgelopen benoml - ^,1 r 1 anden hebben vele ouders hun km- en mist te mitnoven. politie te Water werd gewonnen, reikte i,orru.n die deden herinneren aan de for-1 ma de Schiedamse commissaris de prijzensc ;.cgcIlbulL,jj van de afgelopen dag. deren, geboren in 19a6 en 19o,. een ie uit. In zijn toespraak zei hij onder meer' spuide luciitig het Pijpercorps. Vooral dank voor het afstaan van het fraaie dc marsen waren deze avond goed ver- B.P.M. sportpark voor deze wedstrijdwi. tegenwoordigd. Dat het Pijpercorps een De uitslagen van de jaarlijkse drickamp gocde naam heeft en zich b;j haar con- tussen de gemeentelijke politiecorpsen Certen altijd in grote belangstelling IVT^-v J G-w-iim-n-ii/Mifninlw/Mir] m» van Schiedam en Vlaardingen en de niag verheugen, zal ongetwijfeld o.m. dit komen j X 5 jOIT SlHTlf^nTfiïl DOIT D OV(At .Rijkspolitie, luiden als volgt: aan haar 1 epertoire liggen, dat zij af- zoals eens -1- s VBJilO UXiiV iitV lUJVUU W V J ZIVEMMEN stemt op de smaak van de massa. injectie togen kinderverlamming laten geven. Voor zover de tweede injectie. (ÏKMKEMK LMtKRSirK.ir VAN AMSTRRD\M nog mot werd toegediend zal hiervoor lYVaV, X de gelegenheid 'Aorden gcgoien op don roekeen nv- 11,-1 caodj/fnai-.,*xarnea ,i;«- derdag 3 juli 1953 lussen 2 en 4 uur.Pn natuurkm itr mej. c H Bierstektr en nm. tn het consultatiebureau aan dc dc ':cer \v Cu ,1c K.ick tAmstrniami \o-r Goudsesmgel 81 A tc Vlaardinpo Ook nu was er weer ccn enorme be- Augustinus deed, die beloofde zich te 50 m schoolslag jun.: 1. Dc Vette <S' zullen bekeren maar nu nog niet en tien. "I 111 O 1 1 42 2- 2. Dc Jong (S) 44: 3. Bas iVj 45.4. langstelling voor dit concert. Op het pro-; kostbare levensjaren in de zonde ver- /-I p, lATp 1 IZ' |Z~Xi7'rf:iGTl P* 1H h 1 Pfl Q]T1 25 m schoolslag veteranen: 1. Koolc gramma voor deze avond stonden onder, deed, besloot spr. zijn aandachtig be-, VA.\_v IllV liVXV tl vOLIL lil k^VlilVzLlUlll (V, lg-. 2 Maliepaard iV", 19.2: 3. meer: Broeders laat de vaandels wap- luisterde toespraak. j Overgaaüw fW) 19.4, peren. Manmersmars en Ontluikend Le- n Op v-erzoek uit de zaal werd nog een. Van een medewerker woncr wordt, zij het kort, gedwongen om' 50 m rugslag jun.: 1. De jong tSi ven. engel lied gezongen, waarna ds. J. D. SCHIEDAM. Woensdagavond werd met een bepaald mens om te gaan. 144.4; 2. Poot iV> 47.8: 3. Kuypers (Si Ook dc drumband kwam tot gioot gc- 1 in één der zalen van het Wijkgebouw Verder noemd.e de heer Buitendijk ver- 49. n°esc"vim de jeugdige tochoordei s aan '1 aan hel Wybautjileó. door dc .'ietl-r- scheidene activiteiten op, die in de afge 25 m rugslag veteranen: 1 Otergamiw bod. /uj bracht een pittige vaanaeipaia- landsc Consumentenbond een vergade- lopen jaren door de Bond ontwikkeld tW) 20.4; 2. Verkalk <S> 20.G: 3. Van fnISn—é1 met V»riat-ns V,,, j... c\r\ 01 .1 net nog uoK een tncma mei iaiiai.es op een Zuid-Afrikaans liedje dwong aller rin«* helerrd Twee vooraanstaande spre ziin. Zo wees hn oo dc duurte der eram- der Harst fV> 21.4. 8 juli, Grote Kerk 20.00 uur Kerk: Orgelbespeling door Jac. kers, Truus v. Arneyde, sopraan me een utsecnzeiung over ae uucisic- iiuuci.uk v«J uc ,x.c-.d. wcreca ecu sen tage Podium 20.00 uur Harmonie Wil-ung der x.C.B. en dc manier van wcr- maand later ook hier de prijzen ver- 3 x 25 m wisselslag ju».: 1 Schiedam onder meer- Du'Hirté van üortnins- toruFyenoord en Zangkoren V tlton- kcn nasJ. voren i,racht, Drs. P. 51. Roos laagd. Ook 1n de radiobranche zij nde.53.8; 2. Vlaardingen 59.4; 3. Rijkspolitie j k'v Avondstond van De Vaal Gebed van Jjyenoora: Gonceru. voorzitter van dc afdeling Zuid-Holland prijzen ten gunst- van de consument te Water 59.6. Aió/art en Old black loc van Kreemcr. ri Uia nn ,f en Zuid> dic deze avond als ttveede sprc- aanzienlijk verminderddoor de N.C.B. Idem veteranen: 1 Vlaardingen a8.2; Met dr. Znngersmars kwam aan dit Kmdermorgan. If|ne 14.00 uur St. Jans- ker 0ptradi behandelde het thans zo ac- In de discussie werd later opgemerkt. 2. Rijkspolitie te Water 59.7; 3. Schie-zecr ge«ia{lKcte Hofconccrt een einde. S choo l:Ki nder mid a ag m tucle probleem der melkbezorging. De dat men ook beter een pakje roomboter j dam 59.8. No„ met de klanken van Beatrix in de ^.,7.. -v, "teoeujK Museum zu.w "ur-avond werd met een lorum, dat dc ge- in Engeland kon gaan halen, wil men' ,nron verlieten de nnnwezieen voldaan S Paird"PCnmS 6 "8 stelde vragen beantwoordde, besloten, ze goedkoper betrekken dan hier. 1 E™ .Hahermeh' het frame in zomertooi gestoken park. en Paard j n t d tweede soreker van deze, K.b.O.: 1. Schiedam iHabcrmchl. 12 juli. Plantage 15.00 uur Start K.W. vtnn* \o hesrinnen deze was' Hier bestaat er dus een overeenkomstSchuitman. Terwiel. Voorend, Korpel» hei iMndidaauex^mrn rechten dc heren H M Sntjder^ A J Preek n\ A J a M Sr»ox Atmtcrchimi er nirt iof mej J E Knsdorp «Amsterdam n*»et U>f ror het d<x- ti»raai examen dc heer \V van Doc- rvr (Den Ma«ic w>or het cio.*totaül exaner VI A Rm VfiKV - In stromenne PUéU de hecr W "'UUhe.v <Hanr>in. \on luAA-KUlixxibA. in liom liet doctor.ui. fxatniv e« omun.r dc heren W kferi «rriveeraon Kiok«ï:^ twee tnn ;o. Voorthuvsen \v R Th 1 m d Do<f woensdagmiddag twee Britse motortor- de Wir.ebon lAniMcrdanu ei ft G Sikkt- pedoboten voor een brzock aan onze ma (Hecn^tcdou \o,.r \\rx docto-aai exa stad m de Koningin Wilhelminahaven. men politieke en n-iate eterschnppen it Het /nu c'e B,v:l Pnthfmdci on ee heer A -S,,K AmsterJam) en voor liet be- - ..i-'tngroi!M.ientrv,j'iien dr !u-er tv .sfever Dark Scout, onder Ix-vci tan ton 1. A:n«terdam>. cdr. D. Lambert DSC en It. J. Penny Ont ongeveer half vijf werden dc, votvrikki. fwmhn commandanten op het stadhuis ontvan- 's-gravrniiaGE - Voor het notana»: «t«- gen. Dc burgemeester heette hen op men eer-te redc tc is «e-. -n,g,t tv j. Hi'i- sympathieke wijze welkom m onze r!l1* ls An-xterdam stad. Hierna begaf burgemeester Heus- n.TTrïT.öxr. dons zich naar dc Kon.ngin Wilhelmtna- GRONINGEN - óp'èeé p^efschr.n buten ttaa hit ota ca. kttnrt "5t r uumickurt en lerJamninifien. een ••taihe otcr vijf een bezoek aan dc schepen bracht 'n,. verlammingen hij kcrujne" tengevotjit "s Avonds werd or voor genodigden mi van k»!lumoimrekfei»g". i< aart de rtjkjunt- Rotterdam een cocktailpartv geimiden i'.-rrxiletl te Groningen gcproinnteerd tot (tor- Het Britse vlootbezock duiirt tot acht' L"rn'" d<"rtc- h?cr Ko"cl;' juit. Vijf cn zesjuli as. zullen dc sche- A<4., d'r4\fdé uniéerxdeiT'pmmoveerde op pen van de Britse marine van twee tot,«n .prrwtsv-hrtn- ..Ktml-che axpectcn v.n dr vijf uur 's middags voor het publick te'kiekte tan Bexnler-Boeck-t-chsumann" tot bezichtigen zijn. doctor in de genee.vkn-dc. de heer Hmdr:k ten Have, ffeboren tc Noordhroeu. bijéelevd worden De heer Roos toondevan het onderzoek van artikelen op Water (V. d. Brand. Kuntzel. Middel- Aanrildmg Ibegnp voor het standpunt van de con- dc markt. De fabrikanten in Amerika beek. V d Graaft'. Lodel) 2G2 punten., X. F 1',„n hohokfimvvonlnsOT Ook -luisteren naar de uitspraak van de con-Buks: 1. Vlaardingen (Pakvts. Grim- SCHIEDAM. - Een fietser en «fX ne s Ié tcT n Xcon i- sumentenbond en trachten dc fabrica-imerink. Zonneveld. V. d. Wcerd. Boen bestelauto zijn gisteravond omstreeks m ^ulle_.s momentcel een aatccom gccmethode te vfcrandoten> indie>n het 1286 punten: 2. Schiedam (Sterk. Korpci. j half zes in de van Deventerstraat fe meikhandelaren ge-door de bond ingestelde onderzoek eeniTerwiel, Sel.uitman, HabermehH 279' Schiedam tegen elkaar gereden, énnorAc Hch^melifk bcz arcn betreft, ongunstig resiütaat oplevert.. Het was punten; 3. Rijkspolitie te Water V. d. De fietser, L. M„ een metaalarbeider opperde ^hamelijk aicn beuei geworden toen aan deze ver Brand, Kuntzel, Van Gooi. V. de Graaff. een gèparSTerd staande ^uto wi zag i de melksfiR^^v-eiR va^het lichaam ge-1 gering een einde kwam. «Middelbeek! 253 punten. Kuntzel (W. en de bestelwagen van de grossier D. J. vergil wordt. Er zijn heel wat moei be- K. uit Rotterdam niet aankomen. 'roepen, waarbij lichamelijke bezwaren Met een wond aan de linkerknie is kunnen optreden, maar die nu eenmaal de fietser door de G.G. en G.D. naargenomen worden omdat zij bij het vrij- het gemeenteziekenhuis gebracht. Hij willig gekozen beroep behoren. In dit kon na behandeld te zijn naar huisverband noemde hij de mijnwerkers terugkeren. C,"l 'beschreef de werkzaamheden van de hui j vrouw en de onderwijzer. Deze laatste heeft heel wat met de lieve jeugd te stellen, maar dit is zijn beroep en deze i consequenties dient hij te neriien wil j hij het onderwijzersambt blijven uit- i voeren, zoals het werk van ee.'i melkslij- ter een lichamelijke uithoudmgsverma- I gen vergt. Geboren: Rene VV, C. H. z.v. C. A. van Ruttcn en E. Rodenberg; Marianne d.v. C. Boaman cn G. Schrick; Frnnclscus Roukema en M Govaert. Overleden: J. G. Bosman 63.-. M. der Klink 56 jr.; W. Nesse 64 jr. Wel is vast komen te staan, aldus MAASSLUIS. Het plan van de diaco-momenteel nog niet vd' spreker, dat de bouw van de woningen "'e der Ned. Herv. Gemeente om te, gclacn op lange termijn aan te vee! te wensen over laat en het zou alle korncI> tot dc stichting van een bojaar-, zullen me' dc garantie van de I P. van nnir toe te iuichen ziin wanneer dc den-centrum verkeert In zijn eindfase, de kansen om ook hierin tc sla 1 J Mpf MilVVrirrvon nlan nmvoHb hAtm? van iffinnomAn rlel het rort oen hnr TERREIN AFGEKEURD VLAARDINGEN De finale gemeentelijke "autoriteiten ook met der tehu^T dr?e "v^dlénln^enda" - ijket gesties ruhnte biedt aan 78 peS ihoudt. Gelukkig worden ei '^ech Van rijkswege zal voor de bouw roe- 1-' r,'lCi:°n JlV0"d w!' $Zn,iJ rr,JrL Re dewcrking worden verleend in de vorm te weersomstandigheaen ai'gekcurd. I de portiekwoningen merkte de heer Roos diaconie onderhandelingen gevoerd i op, hoe dit probleem in Vlaardingen op- over de uitvoering van het plan. Dit j gelost is door de bediening op halve overleg heeft er thans toe geleid, dat l hoogte. Met: oexiim; ua:. -'ai 11 het bestuur een verzoek heeft ingediend dit werkt volgens een vertegenwoordiger 0m het voor de bouw benodigde terrein van de Bond tot nu toe tot volle tevre- in de Sluispolder-west. ter grootte van .denheid. in Schiedam schijnt dit echter circa 7000 c.a. van de gemeente te mo- niet mogelijk te zijn. gen kopen. Het betreft een terrein tus- I Wat het afhalen van de melk aan de sen de G. A. Brederolaan en de rijks- overleden Rotterdam 2 juli: fabrieken betreft, vertelde spreker, dat weg. waarin de directe omgeving dc wa- man «fT- p"v" Namx^s ?meh man ti^v er zelfs melkbronnen in Nijkerk warenterpartij zal worden aangelegd. Burge- G v Wijk. man v G H v Stcems 82 jéK v d 1 aangeboord. Hoewel dit op zichzelf hum meester en wethouders stellen de raad Valk, vr v J Spoel 36 j; A Bezcmer. manristiseh klinkt is het als ontwikkeling voor het onderhavige terrein voor dit jdi getv m G Verscaoor 88 j; J J Bouv,-1 treurig gesteld, aldus spreker. Eigen- doel te verkopen. - TI ij t - I tfriAriic V. A/x(* eln gemakkelijk is trekken. gemeente slagen (wij vernemen dat het om een bedrag van circa 800.000 gaat) enigszins ruimer komen te liggen. In ieder geva. is de mogelijkheid tot realisering van de plannen zeer groot. Het za) in Maas sluis in ccn dringende behoefte voor zien. I F.NAMENS nki». instituut VVS ACCOUNTANTS AMSTERDAM. - Na met goed gevo'g -f- gelegd Moioxnmen Is het aceoumantxdlpioma jvan het Ziederlriiidx mvtituut tan are,iu-.t.mt> .uitgereikt aan de heren- I L E Anens, Maurik; I K Bakker. Aerde-.- ,hout; It J v d Bern Jeths jr. Eindhoter. !N van Borooijen. -i-Gravenhage; J J Bte- [vér, Lekixc.iendnm: C E Bod. Aalst: E Bui len. Eindhoven: J L Dlephult. Amsterdam. M Duttscher, Amxierdam, G W Gehhink 1 Amsterdam. J de Groot. VGravenhnee: L |C W Hagendoom. Groningen; M C Hammer jAmaterdam: A J A v d Heide Voorburg, IP Htenekamp. Naardcn: J H„ff. '(-Graver. hage. U" J J M Ju-.ix-:naiK. Breda. A Ka relae, Rotterdam: P Koelmans-, P.oxkoop: D G Knsesbergen Amsterdam. .1 Krommen hoek. Eindhoven; H N" Kutpcr.x, 'x-Gravenha- ge; G A J Kuljper-, 'x-GratenhaRo; J G Lammerx-en. Am?terdam: B M Landa, Am- sterdam; J> 11 W Ltnsscn. Eindhoven; H Luttink, Rotterdam; J V Oort. Rotterdam. A v d Smeeds, Rotcrdnm: H W Spronxer. 's-Gravenhago; J v d Veer. Haarlem; C J Vermeer, Tilburg. Wp C Vermev. Lelden: H A Verstcegh. Maastricht. J de Vries, Am sterdam; A Wapenaar, Vlaardingen; \V A Wesseis Nijmegen; J ten Walde Groningen: Th J v Zwtetercn. Viv.rburg. RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN" GRONINGEN Aan de njksimtversite.l te Gronmge-1 k geslaagd voor het kamti- daatscx. psychologie: mej C. G. Bogtslra Makkum Ke-rkeMJk voorlw-reidend ex H L A (te Wijk. Gromngen; E. J. C. Hammings. Mid- 1 a reu mels te voorzien is geslaagd, dank zij de medewerking van de ingezetenen de zer gemeente. Aangezien de leden nog l R.K, UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN 1 i J Otheologie- de ".cleerv.aarde paters J. P. i- VLAARDINGEN* Ieder eerste! n M. van der Ham M.SC. lArnhemi en H. C •woensdagavond van de maand wordt t VOOF A. KCCtillK Boeriand O. Carm (Nijmegeni v.„, x-x,I i Geslaagd voor kandidaat-examen rechte er in het Kolpabad te Vlaardingen mej. C. E. A. M. Poot (Bergen N -II1 f .door vele jongens cn meisjes afge- VLAARDINGEN. Burgemeester J.lde heer B. H M. Verhej (Didam). MAASSLUIS. De acties in Maas- i zwommen. Aliecn in augustus, in ver-, Heusdcns heeft de crc-mcdaillc in zil- Geslaagd voor docloraaiexamen rechter- sluis gevoerd om de jeugtl-drumbandband met dc vakanties, wordt deze ver verbonden aan de Orde van Oran-!06 heer Nijmao (Nijmegen) cn mej van „Kunst na Arbeid" van echte trom- reeks onderbroken. 'je Nassau uitgereikt aan de heer A. [A- B- M J- G<-'UMs (Venio). Gisteravond werd door ruim zestig'Reedijk (62). die één dezer dagen hetRIJKSI VIV_„„,_„1_ kinderen gezwommen voor diploma ifeit herdenkt, dat hij 40 jaar geleden' UTRECOT - Aan de rnkxumversitcit 2. Slechts cén kandidaat moest wor-bij van Toor's Oliegoed Fabriek in!utrecht zijn geslaagd voor' het' rioci alle op school gaan heeft men besloten den afgewezen. De examens werden af-1 dienst trad. Als vertegenwoordiger heeft'theologie: w. \an Bruggen, utrecht, kand om de naam ..Kunst na Arbeid" tc doen genomen door de hoofdbadmeester van -uc heer Reedijk indertijd met oliegoed ex. geneeskunde: J. M, Aax. utrecht, L. Bak- vervangen door „KMD" (Klein Maarlhet Kolpa-bad dc heer J. C'. Schoonen- c,<-' vissersplaatsen en het platteland af-ker. Utrecht. O. Bermnn. Eindhoven, mei E Dapper). Men blijft echter ten onder- j berg. terwijl de lieer J. Traas, de be-gereisd, in net begin per fiets. Thans ,B.B<Lr,c,'*1!.n- „A J...A tLr"Ju!" rJnn! tfin rA rt m i i*r r nlzt'At'nni atnn Vnnet ni i j... té .1 a t t r .ic r\ deel van de muziekvereniging „Kunst na i dnjfsleidcr van het pers. man v C de Wilde 64 j:"G Stman's. tant betaalt cn tevreden over afleverin- - ri.dtoö ë-'ö n"7 c 'i'-"' vr V C Wervers j; j Wervers dochter gen is. Spreker heeft volmacht gevraagd-^n de giot.d- en bomt koten ,e lut_ - K.M.D. tc oveihandigcn dc Groot, man W H M de i.7» geldlening. Burgemeester en wethou Irene Boele; Stan Haan. Jaeou v. Doori - et Kolpa-bad als'18 dc jubilaris als boekhouder aan het j sSdlfk A r'm.' Have v«V?" c"c. -J- de eco- Voorts heeL de diaconie verzocht van I Arbeid KNZB-official de examens bijwoonde. bedrijf, waar momenteel 70 mensen Hdhner. Tilburg W B j! J.insem, tnher- ,„„;ng zou gemeentewege ccn garantie te verstrek-, Het ligt m cie bedoeling om maandag-j jje geslaagden waren werkzaam zijn, verbonden. Tijdens een sum. P. Knihtie. Rotterdam. J M G. Rr le klan tcon- ken voo:' de betaling van rente en af-avond in de kantine van do Vergde., Diploma 1- Joyce Corne les Paalvast- huldigingsbijeenkomst in Concordia. Laak. Hengelo. D. van Lent. Nijkerk. .1 F- •er afleverin- iossing van de voor de financieringTouwfabrieken de nieuwe trommels aanfr,.,,,,» Rn„!Ó- Rton Nm'iis r'r,,- nl waai- de directie en het personeel ver- May. Snoek, a Ne:son. utrecht, mej -nu t'oh, v I tegenwoordigd waren, kenschetste de ?00.\'utreeBl 3 Gnuuw. Utrecht JBA^ ,r dc Dicsident-directeur J. van Toor Sr..?n?thl;?e- .3 e p (G,d) M. B. ^ck Bcrje'0 .1.' P Frf- Wolff 56 j: P A de Winter, man v H v d Wie preker jubtlari H-fnc „°HnywLxOSlTayew Loni; é,!"UTxar' schenk onder couvert aan, dc tweede gaf j^'n^U w A Klaus Den Haag me). HA1.1}51 V- d- Wees, Jan Vons, Netty Don,R,.a„tfmr.rio,n„ hnhomndo hii a- M. Kniger. Amersfoort. F. G. Eau jubila Aaoglften geboorten Rotterdam 2 juli:,®6 situatie kom,. Voider gingen cr ge- j mecnje daarvan de gevolgen l v Eldijk-Umker z: A Wijgers-v Deuteki.m rucmcn. dat enkele figuren uit hei sa- dragen Tegenover dit risico staa 111,. ,ie»1... J 1 f I. n<...!nft<iisln K'ilrloix o n is rl Tl n-ftn/l i kunn j worden aangc- lc-umceneert. wanraa-, naast dc upiile-ci.. -^oogd. Uouter v. cn wethouders dc vereniging, medewerken het koor W'E> Fiotie Roobol, Vries d; A Breuer-Roscl a: A Bijna;,tc-dc wend. Na deze uiteenzetting van drs. biengen van de bejaarden tn een tehuis, nor en Koos Bons orgel Boer A Rrzru-Forrcr M_3h.-:-iK- Roos untsiond cr ce.i discussie. Eén waar de verzorging op verantwoorde, "en een blijvend ...,x,B. VI» J-_,n U'KUJ «M»M ra ICLHICII .1. uv Rossuni, Marric de noemde de heer Reedijk een voorbeeld i ^r- N'aarden 11. Cajcntaan. Amsterdam, a Miekc Thomas, var. plichtsbetrachting. Hij ontving van! f?' Den Haag Doet. ex recht - met het onder-..Verenigde Zangers"Guus Smeets. le- Manneke Bot,^ Freddie v, d. Windt. Hi- liet personeel een polshorloge, terwijl i v^f o^sfer/eeDen ilLt nr> f ii f ff.i, Pit w -n J It. l. .x mm -111J ta Duclman, Fulp Borst cn Ceffien Tim- mevrouw Reedijk een bloemstuk werd i inei*. In totaal dus 45 geslaagden. aangeboden. Aan het emdc van de plcch- t eivdkxamkn UTRECHTS CON'SERVATO* uu et-u uujvcnu. xt I 1 i Diploma 2: Ene Hossen; Kia Assen- tigheid sprak dc heer Reedijk enkelej RIVM dat dit bedreigd JNlCUWC U.l.O^-SCllOOI berg. Lex Schruyer. Carla Dijkstra, woorden van dank. I UTRECHT - De volgende kandidaten hefcj m moeilijkheden,! Corry Dijkshoorn. Carry "Rolaff. Ada v. 1 - ben dit jaar het eindexamen van het utreen» Mattijs-Kegge d; P Kossc-Spco z; A C Leb- voorzitter van dc saneringscommissie, ongetwijfeld een groot gemeentebe- i IHAASSLUIS. De bouw van een d. Steen. Jolly Sïereveld. Robert Ploe- 1 agelegd: W C. Brandx^ veld-Vlasveld z; J Artsv d Does z; die namens de Covo daar een antwoord lang_« o d- gediend. grond rfaarvan j mewe^ ulo-schooi thans vet^ekmR. macher. W.lly Broere. Bob Elmendprp. K«rsl« na.ll voor maV EmmTn.^'ngTT; P.' F.' Abhwk Spaink IJsselstcln. piano ct. mej. A. Bron. Dei en ter, piano cl. M. Chr. W. Geene. De Bilt. piano el. mej. Y. J. Hindordael. Soest. Pia no cl. C. H. de Jonge. Leeuwarden, pta"0 cl. mej. M. Langen. Oss, piano ct. mej. Noordiik. Driebergen, piano cl. C SyUni.)- Dronrljp (Fr 1. Trombone co J. Snot., Utrecht, fagot e o. J. W Veerman, Utreen', trompet c o F de Jonge. Utrecht. 8. op gaf, 2ei. dat er momatiecl in Rot- meent het college, dat het alle aanbe- terdam bediend wordt op begane grond, veling verdient de gevraagde garantie De v.ijc co n.".- en v - mi "i- te verstrekken. Aangezien omtrent de lig als op geen andere plaats in Neder- te sluiten geldlening nog geen gegevens land kasten g deze Het ministerie van onderwijs, kunsten j Corrv v Ree. Wil v. d Windt Heleiic cn wetenschappen heef. de vaste finan-j Reyneveld. Ria v. Steenis. Man-y Hoo- cienngsmiddclcn beschikbaar gesteld gcndam In totaal bij deze groep 16 gc- v'oor de bouw van deze school. 5 1 s BURG. STAND VAN ROZENBURG Geboren: Marinus Tlieodorus zn vn M van den Boomt en F Versteeg. Jacob do pr> zn vn J Keesmaat en M dc Wit. Pc- stuk ter zn vn P Reedijk en A Bezcmer. Overleden: Maartje Varekamp 00 jr. Ajs eer t heer Buil TREKKERBEHENDIGHEIDS- nT'hoe'dfzé1 Wnn7F«mmG Door dc jongeren-^cJrekk,n« vaiJ de eonsunnent vijf jaar ge-1 wordt""gewerkt."' opgelost. Alhoewel het j vliet en Kon. Wilhetminaschool aan dc ROZENBURG, —uooi ac jongeien jeden werd geboren. Spreker wees in zijn t 6 16 Pres. Steynstraat. Het aantalleerlingen organisatie van de "pil- van Land- t k d d lcn dic cen sane-_ - VLAARDINGEN Zevenhonderd leer- het hoofd van de en het hoofd Beetsschool de laatste paal gaven. De ging langzaam lr,et onderscheiding voor loonvorming, de grond m. De jeugd liet zich deze Groningen koordirectie CU. u««|TeuIe, Heerenveen. koordtrectie CU. J1- Z cn ondci nct|j# in Veld. Utreuht koordircctie cll. L J; aakte Lederen h. M Waanciers, L^ejwarden, koordirecnc ell, J D Boeke. Haarlem. schoolmuzJ« l°3TuZ°rop\ln\en%rnBV^iddeg h™jriag ™or een consument biedt. De be- M J. Verheul aan de Zandweg trek-1 kerbehendigheidswedstrijden georgnni-1 seerd. Er is een leerzaam parcours uitgezet terwijl aantrekkelijke prijzen beschikbaar z.ijn. plechtigheid gaf ze blijdschap. Met belang stelling kijkt men uit naar de dag, waar op de Biiderdijkschool geheel gereed zal zijn. De heer Bogaard van de Nie. PAARDENSPORTMIDDAG ROZENBURG Op zaterdag 12 ju li a.s. wordt op een terrein van de beer N. C, van Exel aan het Veerpad weer de traditionele paardensportmid dag georganiseerd. 'g GRAVENHAGE, 3 juli. Loggers verse haring SCH 116 met I 153C; 399 met 1060: 262 met 1800: span vissers OD met f 900: OD 1 en OD 20 met en OD 17 me*. 750: OD 3 ,i 88(1; OD 10 en Oü 19 met MAASSLUIS. De gemeenteraad komt dinsdag. 8 juli. des avonds half acht in openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt een 22-tal punten, waaronder het onderzoek der celoofs- I is sedert do slichting sterk toegenomen, y n - l4 i Qr Bogaard van de Nie. jen bedraagt circa 300. zodat het huis-, ^OlllCraVOIHlbl'iaaroCOIlCGrt Beetsschool sprak een gelukwens uit t vestingsprobleem de laatste tijd veel zor- VLAARDINGEN rvrv t o"u j-nCr t iirCj hoofd van de gen baarde. \-nid-?êVvrm/l n o hoopt Bilderdijkseiiool, dankte voor deze har- Nu de Bank voor Nederlandsche Gc-L la ,'!.w'.„?,,.d i*' rf Vur ccn ,tollJkc' woorden en legde de nadruk op mccMitcn ccn bodra# van 265.000 a pan0,..* cert te ^c\cn. Op het pro- het feit, dat aan het personeel van de tegen cen rentevergoeding gedurende „(t>> oj',staan werken van Clement. De- Nie. Beetsschool liet ontstaan van deze cll. P. Keverkamo. Groningen, sch?0.1"]? ziek cll. G. 1. H. Kockelmnns, Gelee"- schoolmuziek, cll, J G. Legane. Loc-neni, schoolmuziek cll. W J. A. Mennes. Amsier dam, schoolmuziek ctl. J. M. Noordhof. Ntl' megen, .schoolmuziek cll met ondersehelu)"5 voor paedngogische eigenschappen. B. J. tegen een rentevergoeding ge de eerste 10 jaar van 5 pet. en daarna van 4"i net met een loontiid van circa iciiiLi iluujuiivt.Ln, bciiDviniuf'ivK u.*.» /»11 v. d. Veen. Coevorden. schoolmuziek <-*v J. P. v. d. Veer. Leeuwarden, schoolmun» mjn. Bigeiow en Lukkicn. Naast dejschool tc danken is. composities van Staf Noes: Thema opent Cor Don cen serie zomeravond concerten, waaraan vele beiaardiers edewerking verlenen en dat wordt ge- Voórts 13 kustvissers' met in totaal 15831)1 Maassluis en idem tot het aangaan van betekent voor Maassluis eer. welkome j,^, ,,c'n ,'T, h,et programma, nl. hethouden van 4 juli tot en met 29 auziixtus laan verse vis. een drietal geldleningen. .aanwinst, Westlands Volkslied. Met dn concertitus PROMOTIE LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN. Ir. J. J. Jonker ge"?; ren te Utrecht, is bevorderd tot doctor de Landbouwkunde na verdediging van M" proefschriit met stellingen, getiteld ..Be»0" telingsonderzoek en ondergrondbenerkmg de Noordoostpo'.der". Promotor was prof. m W. J. Dewez. hoogleraar in do landbouw* plantenteelt. :e (.0 )e.< de als hel voi ne dei u ;a Ier eer Unj imi voo inti D tiöj verl D zij c ünal beid het T Pi •i '4f nd n ten, haat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2