De gouden Unie M. Ruppert op algemene vergadering eduwen- en wezenverzekering moet voorrang hebben eer Britten op Cyprus gedood Hogere vergoeding voor kamerleden SOUSTELLE minister Voorlichting liroests ew in )ost-Berlijn van Communisten on één na sterkste Finse partr roog en Drs. \'an der Ploeg treedt af als KLM-directeur vrij warm Subcommissie geeft Shacklette ontslag esp in auto: een dode, 2 gewonden I -oning van Nepal in ederland Jeebltm Sowjet-Unie laat Amerikaanse vliegers vrij „Schakel Nederlands exportapparaat in" Agrariërs boeken aanzienlijk verlies „Luymes" keert met pech terug „0??i persoonlijke redenen Controverse met I, A. Aler Eisenhower: Geen pas voor communisten r O REGERING STELT VOOR BOMAANSLAG IN BEIROET KWART VAN ZETELS IN PARLEMENT WHVSDAC 8 JULI 1938 ZESTIENDE JAARGANG No. 4036 r VJ Nederlander verongelukt in Duitsland éfiMMiwii! ÏNDON. ZAKENLIEDEN: Directie-wisseling bij Philips - Hilversum J Directeur H Ult. KUiG A Hoofdredacteur: Ur J. A. H. J. S. ÖKUiNS sUAJT Zie verder pag. 4, 4e kol.) Met vrouw en takshond an een onzer verslaggevers) Drs. M. J. van der Ploeg, direc teur van de K.L.M. en sinds 1954 plaatsvervangend president-direc teur van die maatschappij, heeft om persoonlijke redenen ontslag gevraagd met ingang van ui ter lijk 1 januari 1959. Drs. Van der Ploeg, die sedert 1949 deel uit maakt van de K.L.M.-directie was aanvankelijk directeur fi nanciën en administratie en se dert 1 januari 1957 directeur vervoer. itoturoxm- our. ■nvtto a* wiuutraat w rajet UmM ,A if12 PMtgJTO No««18. Klucb ten dienst ttbonnerntntcn in *ui_ i a m Zalgrdag* V 18 uuï SfêSfn iimSq •g-Or»renh**e Hi <il i Tele* I&ct utown ftwtbu. 1091 - Paet^lro No 4MM7 Kiacnlendierm 18.3019 JO u T»i+i «jrjuta Oordree&t |ï*J®"*r"Pjeln 3 Postgiro 457^ Kmchtendlenrt la 1740 uur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat M b Telefoon 57»«. Ahonuemen^ru. 61 *m oer «eek f 2.«f£?(£ï£> t7i90 VersehUnt dawiukf" nUnuner" 13 eeot (Geldig tot morgenavond) DROOG EN VRIJ ZONNIG. Droog weer met in de nacht en vroege ochtend plaat selijk mist of laaghangende bewolking, overdag over wegend zonnig. In het westen van het land ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag, elders hogere mid dagtempera turen. Morgen: Zon op: 4.30 Maan op: Onder: 20.59 Onder: 13.42 DEZE week gedenkt en viert de Christelijk Historische Unie haar vijftigjarig bestaan. Gaarne brengen wij aan de Unie die thans haar gouden feest beleeft on ze hartelijke gelukwensen. Want de Christelijk Historische Unie heeft door haar bestaan en haar werk een belangrijke bijdrage geleverd voor het behoud van de prot.-ehristelijke invloed in het Nederlandse staatkun dige leven. Elders in dit nummer vindt de lezer het verslag van een onderhoud van een onzer redacteuren met de schei dende Unievoorzitter, de heer Tila- nus. Daaruit blijkt dat de Unie de vere niging is van drie politieke nuances in het prot.-christelijk staatkundig denken, naast dat van de A.R partij. Wanneer de C.H. Unie niet tot stand zou zijn gekomen dan was de kans zeer groot geweest dat die nuances af zonderlijk niet tot die invloed in Ne derland zouden zijn gekomen, die zij thans gebundeld hebben bereikt. De Christelijk Historische Unie bindt ook kiezers, die één grote prot chr. partij nooit zou kunnen binden Bij alle verdriet over de schelding van 1898, moet men dit punt toch niet voor bijzien. En daarom kunnen wij ons over dit jubileum van harte verheugen. Handhaving werkge egenheid het centrale punt van be eid De- subcommissie van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden, be last met het onderzoek in de zaak- Adams, heeft maandag eenstemmig het ontslag van haar hoofdonderzoeker. Shacklette. aanvaard. Shacklette had bij zijn onderzoek gebruikgemaakt van verborgen microfoons. Shacklette heeft verklaard, dat hij absoluut niets weet van de documen ten van Goldfine, die maandag zijn gestolen. (Advertentie) IlfUimnn VVflJ willen van deze gelegenheid ook gaarne gebruik maken om de heer H. W. Tilanus, die deze week de voorzittershamer aan zijn opvolger de heer Beernink overdraagt, in on ze gelukwens te betrekken. Veertig lange jaren maakte hij deel uit van het Unie-bestuur. Vele jaren was hij kamerlid en een groot deel daarvan was hij voorzitter van de C.H. Tweede-Kamerfractie. De heer Tilanus heeft de C.H.U. na de oorlog door moeilijke jaren heengestuurd en mocht de vreugde smaken zijn parti in stand te houden niet alleen, maar ook tot bloei te brengen. Dit moet voor hem, nu hij het einde van zijn staatkundige arbeid ziet naderen een reden tot vreugde en dankbaar heid zijn en wij wensen hem daar mee hartelijk geluk. Moge God hem in de avond van zijn leven waar in hij niet voor persoonlijk verdriet werd gespaard nabij zijn. NZE gelukwens gaat ook uit naar Beernink. Wij kennen elkander al ja ren vanuit dc kamer. De heer Beer nink is een nuchter en principieel den kend politicus. Moge het hem gege ven worden de Christelijk Historische Unie bij haar beginselen die voor "en groot deel ook de onze zijn te bewaren en te doen bloeien. Het lijdt geen twijfel dat het voor het ogenblik ons aller taak is om de Christelijk Historische Unie en de Antirevolutionaire Partij in zo goed mogelijke onderlinge verstandhouding te doen werken. Het is duidelijk het is ook uit uitspraken van de, heer Beernink ge bleken dat de wil daartoe bij hem aanwezig is. Van a.r.-zijde bestaat een zelfde wil. Wij besluiten met de wens dat de Christelijk Historische Unie ook in de toekomst tot zegen moge zijn voor ons land en volk. (Van een onzer verslaggevers) T^EN laag Joon hebben is erg. Geen huis hebben is nog erger. Geen werk hebben is echter het ergste wat een mens in sociaal op- zicht kan treffen. Wjj hebben in de dertiger jaren ondervonden, dat een mens, die lange tijd zonder werk is geweest, geneigd is te gaan twyfelen aan alles, aan de zin van z'n eigen bestaan en aan het be staan van God, Die zin aan ons bestaan geeft. Wanneer de christelijke vakbeweging dan ook één taak heeft, dan is dat voor zoveel het van haar afhangt de bevordering van de werkgelegenheid. Met deze woorden onderstreepte de heer M. Ruppert, voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakver bond, het grote belang van de werk gelegenheid. Hij deed dat in zijn openingsrede van de ?.9ste algemene vergadering van het C.N.V., die van daag en morgen in Utrecht wordt gehouden. Wij zijn met onze problemen nog niet gereed, aldus de heer Ruppert. Er leven vele wensen, maar dat al die wensen binnen korte tijd verwezen lijkt kunnen worden, gelooft geen en kel mens, die zich rekenschap geeft van de situatie, waarin wij ons bevin den. Een van de belangrijkste vragen, waarop wij als christelijke vakbewe ging binnen afzienbare tijd antwoord zullen moeten geven is dan ook de vraag van dc prioriteit. Wat moet voorrang hebben? Sprekend over de werkgelegenheid en de verdeling van de lasten, voort vloeiende uit dc bestedingsbeperking, zei de C.N.V.-voorzitter, dat zonder het weer-in-evenwicht-brengen van onze Inkomsten cn uitgaven de werkloosheid tot pen veel hoger peil zou zijn geste gen. Dit wilde naar zijn mening ech ter niet zeggen, dat de verdeling van de lasten over de gehele linie als recht vaardig kan worden aangemerkt, te minder, omdat de loontrekkenden toch weer worden getroffen in hun meest kwetsbare plek, de werkgele genheid. De heer Ruppert distantieerde zich van uitlatingen, als zou het vaststaan, welke afmetingen de huidige recessie zal aannemen. Het zal wel Ieken-wljsheid zijn, maar ik moet toch zeggen dat wij m.i. met dat „vaststaan" wat voorzichtig moeten zijn, al ware het alleen maar, omdat wij mensen de wereldgeschie denis en de economische geschiedenis der wereld niet bepalen. Verheugend noemde spr. het, dat er een belangrijk overschot ls op de lo vende rekening van dc betalingsba lans, maar hij meende, dat het aan zienlijke overschot niet mag worden betaald met een hoog werkloosheids peil en wij nemen ons dan ook voor de ontwikkeling van die beide beta lingsbalans en werkloosheid met ar gus-ogen te volgen. De lieer Ruppert betoogde, dat juist, omdat het CLN.V. ervan overtuigd is. dat het vraagstuk van de toekomstige werkgelegenheid het centrale punt van het sociaal-economisch beleid van het verbond moet zijn, het verbond achter de maatregelen staat, die de Investe ringen op breed gebied, waaronder uiteraard ook dat van de woongelegen heid, bevorderen. Wij verstaan, dat die investeringstaak hoge eisen stelt aan de omvang van de nationale be sparingen. Vanmorgen zijn in Famagusta twee Engelse soldaten doodgeschoten. De aanslag vond plaats in een drukke win kelstraat in de Griekse wijk van de stad. Er is onmiddellijk een uitgaans verbod afgekondigd. De Turkse Cyprioten houden van daag een 24-uursstaking uit rouw over de dood van twee jonge Turkse Cyprio ten, die zondag in het district Paphos om het leven zijn gebracht. Gisteren hielden de Griekse Cyprio ten een 24-uursstaking uit rouw overt de dood van twee hunner, die zater dag door de Britse veiligheidstroepen zijn doodgeschoten. IIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIII Dc Russische premier, Chroestsjew, is vandaag in Oost-BerlUn aangeko men. aan het hoofd van een grote Rus sische delegatie, die het vijfde congres vai de Oostdoitse communistische partij zal bijwonen. Men Ja echter al gemeen van oordeel, dat Chroestsjew's bezoek in de eerste plaats is gearran geerd met het doel Polen onder druk te zetten. Terwijl Chroestsjew op het „Ost- bahnhof" arriveerde en verwelkomd werd door de leiding van partij en regering, meldde het officiële Joego slavische nieuwsbureau Tanjoeg", dat de besprekingen van Tito en Nasser zuilen leiden tot een grotere samen werking tussen Joegoslavië en Egypte dar. tot voor kort bestond. Men ziet hierin een aanwijzing, dat Tito zyn land misschien nog verd< van be*- „socialistische kamp' zal voeren dan hij de laatste maanden al heeft gedaan. Mede hierdoor is Chroestsjew's bezoek aan Oost-Duitsland voor het Kremlin var strategisch belang, want Polen aarzelt tussen bet nationaal- communisme van Tito en het stalnis- me van Grotewohl, en Goemoelka is ogenschijnlijk weinig gecharmeerd door de pogingen van Chroestsjew om de discipline in het „socialistische kamp" strenger te maken. Jacques Soustelle, voormalig gou verneur-generaal van Algerije en een vooraanstaand figuur Jn de Algerijnse rebellie, die tot het aan de macht ko men van generaal ö-. Gaulle leidde, is maandag tot minister van voorlichting in de Franse regering benoemd. Soustelle volgt de schrijver André Malraux op, wiens benoeming tot minister van Voorlichting slechts tij delijk was. Malraux zal als minister gedelegeerd bij het bureau van de premier, onder meer verantwoorde lijk blijven voor wetenschappelijke en jeugdzaken. Soustelle verblijft op het ogenblik in Parijs. Naar verluidt heeft de socia- istische minister zonder portefeuille, »uy Mollet, zich fel tegen opneming van Soustelle in het kabinet gekant. té benoeming van de 46-jarige soustelle bevredigt een der voornaam- eisen van de beweging voor open- Bij een bomaanslag in eer: groot yarenhuis in het centrum van Beiroet zyn vandaag twee "Mensen gedood en vWig gewone De -explosie in het warenhuis, dat h bezoekers was, werd gevolgd door «en brand. baar welzijn in Algerije, die zich ernstig ontevreden had getoond over bet feit, dat men SoustelR over het hoofd had gezien toen de Gaulle zijn kabinet vormde. Men was temeer gebelgd om dat politici die als symbolisch voor het „oude regime" werden beschouwd, wel In de regering werden opgenomen. Doordat de bestuurder naar een wesp sloeg die de auto was binnengevlogen, is gisteravond op de weg Schoondijke IJzendijke een stationcar van de Prov. Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij ge slipt en met een hevige klap in een sloot terechtgekomen. De 73-jarige mevrouw L. A. M. van Krieken uit Terneuzen, die naast de bestuurder zat, werd ernstig gewond en is later in het ziekenhuis overleden. Haar broer C. M. van Krieken en diens echtgenote mevrouw J. van Krieken Mak uit Schiedam, werden eveneens in het ziekenhuis opgenomen. Hun toe stand is redelijk. De bestuurder, de heer J. B. van der Stee, uit Vlissingen, kwam met de schrik vrij. De auto is zeer zwaar beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) De 37-jarig koning van Nepal, Ma- hendra Bir Bikran Shah arriveerde gisteravond met het KLM-toestel uit Frankfort op Schiphol. Hij was vergezeld van zijn echtgeno- te, die een lang blauw gewaad droeg. De koning die kort geleden nog een bezoek bracht aan Moskou, was zieht- baar nerveus. Hoewel hij hier incog nito Js, werd hij begroet namens H.M de Koningin door vice-admiraal b.d N. M. A. Rost van Tonningen. De koning van Nepal had een brum takshond je bij zich, dat reisde in een oranjekleurige kooi met het opschrift: „persoonlijk eigendom van de koning" Nochtans ging het beestje op Schiphol zeer te keer. De koning van Nepal zal woensdag op So es id ijk de lunch gebruiken met koningin Juliana en vertrekt daarna naar de Expo in Brussel. (Van onz correspondent) Jn Ahaus in Westfalen is de 22-jari- ge W. Boelofsen uit Hengelo (O.) om gekomen, Hij war met een vriend, de 21-jarige F. de Vries, eveneens uit Hengelo per scooter op weg naar Ita lië voor een vakantietrip. In Ahaus wilde R. die de scooter be stuurde, een voorrangsweg oprijden, doch botste daarbij tegen een "vracht wagen met aanhangwagen, beladen met grint. De op de duo zittende F. de V. kwam er zonder letsel af. Er is een viertal wetsontwerpen In gediend tot verhoging van de vergoe ding van kosten van Kamerleden. Volgens dit wetsontwerp zullen leden van de Tweede Kamer een schadeloos stelling van f 10.000 per jaar ontvan gen met daarboven een vergoeding van f 3.000, f 4.000. f 5.000 of f 5.500 per jaar al naar gelang het betrokken ka merlid minder dan 10, tussen de 10 en 75, tussen de 75' en 150 of meer dan 150 km van Den Haag woont. Voorts zuilen de kosten voor een algemeen spoorwegabonnement eerste klasse en andere noodzakelijke kosten van ver voer worden vergoed. Voorgesteld wordt de voorzitter van de Tweede Ka mer een toelage van f 10.000 per jaar te verlenen. Voor de leden van de Eerste Kamer wordt voorgesteld een vaste vergoeding van f 1.000 per jaar en een vergoe ding van dertig, twintig of tien gulden te verlenen voor elke dag, dat zij In Den Haag moeten zijn, een en ander al naar gelang de betrokkene meer dan 5, tussen de 75 en 10 of minder dan 10 km van Den Haag woont. Daarbij komen voor de Eerste-Kamerleden een vergoeding van f 10 voor overnachting buiten de woonplaats en de reiskosten vergoeding zoals voor leden van de Tweede Kamer. Voor de voorzitter van de Eerste Kamer wordt een toelage van f 5.000 per jaar voorgesteld. De schadeloosstelling voor leden van de Tweede Kamer was het laatst ge regeld bij een wetswijziging van de cember 1953, waarbij bedragen alles bijeen van resp. f 10.000, f io.600 en 11.200, al naar gelang de afstand van Den Haag tot de woonplaats van het kamerlid, werden toegekend. In de toelichting op het wetsontwerp wordt gewezen op de gestegen kosten voor levensonderhoud, de vele werk zaamheden, die aan het kamerlidmaat schap verbonden zijn en de kosten die gemaakt moeten worden voor kranten en tijdschriftenabonnementen, boeken enz. Leden van de Eerste Kamer krijgen op het ogenblik, behalve vergoeding van reiskosten, bedragen van f 50, f 40 en 30 per dag uitgekeerd voor ver blijfkosten in Den Haag. .u BINNHNVER1NGBED hei besie bed i Hazet-Fabrïeken Zevenbergen SCHUIMRUBBERBED mef extra versterkte middensecior De Sowjet-Unle beeft maandag de negen leden der bemanning van het Amerikaanse vliegtuig dat op 27 juni in het gebied van Jerevan in Sowjet- Armeniè werd gedwongen te landen, vrijgelaten. De betrokkenen werden te Astara aan de Russisch-Perzische grens aan een vertegenwoordiger van liet Amerikaanse leger overgeleverd. Volgens de Russen was het Ameri kaanse toestel na de landing door brand verwoest. In een nota van dertig juni betuigde de Amerikaanse regering haar spijt over het incident. Volgens haar was het toestel bij ongeluk over de grens geraakt. De Sowjet-Unie antwoordde hierop, dat zij verwachtte dat de V.S. onmiddellijk doeltreffende maatrege len zouden nemen ter voorkoming van dergelijke incidenten. Het ligt in het voornemen van H. M, de Koningin en Z. K, H. de Prins maan dag a.s. een voorstelling bij te vronen van het lustrumspel „Het staat u vrij", dat ter geelgenheid van het 22ste lus trum van het Delfts Studenten Corps opgevoerd wordt. In de luxueuze badplaats Cypress Gardens in de Amerikaanse staat Flo rida wordt een nieuw soort watersport beoefend in kleine bootjes. Deze vaar tuigjes worden door een raceboot voortgetrokken terwijl ze door mid del van een helikopterrotor in de lucht worden gehouden. Indonesische zakenlieden hebben er bij hun regering op aangedrongen om een zo goed mogelijk gebruik te ma- jen var het nog steeds bestaande Nederlandse exportapparaat. Het weekblad „Business News", dat als hun spreekbuis fungeert, wees er op, dat „er geen tijd te verliezen ls", als de regering gebruik wenst te makei- van de efficiëntie, de kennis en bet kapitaal van de Nederlandse bedrijven op het gebied van de export. „Indone sische firma's ontbreekt het nog steeds aan ervaring in de exporthandel", al dus het orgaan. Bovendien hebben zij te kampen met gebrek aan kapitaal Bepleit wordt, dat een speciale kabi- netscommissie grote aandacht zal schenken aan de Nederlandse export bedrijven. DE Finse communistische partij is door de algemene verkiezingen die zondag en maandag in Finland zijn gehouden, de op één na grootste partij van het land geworden. Behalve de communisten hebben ook de conserva tieven in Finland meer macht gekre gen. De communisten veroverden vijftig van de tweehonderd zetels in het Fin se parlement. Dit betekent, dat zij cr zeven zetels bij hebben gekregen. De rechtse conservatieve party kreeg er vier zetels |»j en heeft er nu 28. Deze uitslag is echter nog niet definitief. Er moeten nog ongeveer 100.000 stemmen per post binnenkomen. De Cubaanse opstandelingen van Fidel Castro hebben opnieuw drie Ameri kaanse burgers vrijgelaten, die eni ge tijd geleden waren ontvoerd. In verband met schade aan de voort, stuwings.nstaliatie is Hr. Ms opne mingsvaartuig Luymes op 7 juli uit Gi braltar naar Nederland teruggekeerd. Het schip zal op de rijksweir'm Den Helder worden gerepareerd HET omvangrijke gebied van hoge- i uchtdruk tussen de Britse Alan- den en de Azores trok langzaan: ia noordoostelijke richting en breidt zich over het gehele vasteland Van West- Europa uil In Engeland loste een daar aanwezige wolkenlaag gisteren op en kwamen in het binnenland maximum* temperaturen voor van 24 tot 27 gra den. Het geuied, waarin vrijwel geen be wolking voorkomt, naderde in de loop van de nacht over de Noordzee ons land en errns 'agmorgen kwamen in het zuidwester van het land reeds vroeg in de ochtend perioden met zonne- schijn voor. Verwacht mag worden dat j het zonnige weer zich morgen ook tor over het noordoosten van het iand zal uitbreiden. Langs de flank van het grote hoge- drukgebiea trekken op de oceaan eni ge storingen met tamelijke snelheid in noordoostelijke richting via het zee gebied tussen IJsland en Schotland naar Noord-Scandinavië. De invloedssfeer van deze storings- gebieden zal zich de eerste paar da gen niet verder uitstrekken dan tot over het noordelijk deel van de Noordzee, zodat voor onze omgeving aanhouden van het droge weer ver wacht mag worden. Het was In kringen van ingewijden al lang geen geheim, dat tussen de president-directeur van de KLM, dp heer I. A. Aler en de heer Van der Ploeg op enkele punten verschil mening oestond. Desgeviaagd deelde de heer Van der Ploeg mee, dat de aanleiding tot zijn ontslagaanvrage niet ligt in de vlie gerskwestie. Hij achtte het niet op portuun de persoonlijke redenen, die tot zijn tesluit hebben geleid, nader toe te lichten. De heer Aler gaf het volgende com mentaar: „Myn mede-directieleden en ik be treuren het besluit van de heer Van der Ploeg. Wy zyn hem zeer erkente lijk voor het grot" aandeel, dat hij heeft gehad tn het leggen van de ge zonde financiële basis, waarop ons be- dryi ooi in de komende jaren kan steunen. Vu ij moeten evenwel het be sluit van de heer Van der Ploeg, zijn functie m de naaste toekomst neer te leggen, respecteren". De grote verliezers zijn. de agrariërs en de Finse volkspartij, die respectie velijk vijf en zes zetels moesten prijs geven. De vermoedelijke zetelverdeling la het nieuwe een-karaerparlement is: Sociaal-democraten 50 (verlies 4). Communisten 50 (winst 7). Agrariërs 48 (verlies 5). Conservatieven 28 (winst 4). Zweedse volkspartij 14 (winst 1). Finse volkspartij 7 (verlies 6). Onafhankelijke sociaal-democraten 3 (deze party heeft zich kort voor de verkiezingen van de sociaal-democra tische party afgescheiden). Pitsinki, algemeen secretaris van de sociaal-democratische partij, deelde vandaag mee, dat zijn party niet in een regering met communisten zou treden. Hij verweet de boerenpartij, dat deze een der oorzaken was geweest van de winst der communisten, daar zij ,een rampzalige politiek" had gevoerd. Waarnemers achten het niet waar schijnlijk, dat de communisten zullen worden uitgenodigd voor het te vor men kabinet. Men verwacht dat de vorming van een nieuwe regering, ter vervanging van de coalitie van Kuuskoski, lang durige en moeizame onderhandelingen tussen de verschillende partijen zal vergen. Kuuskoski zal vermoedelijk, in afwachting van een nieuwe rege ring, aan het bewind blijven om de 'opende zaken te behandelen. President Eisenhower wil het be sluit van het Amerikaanse hoogste ge rechtshof, dat men een Amerikaans burger geen paspoort mag weigeren, omdat deze communistische sympa thieën heeft, ongedaan maken, In een boodschap aan het congres vraagt de president de congresleden de voorstellen, die minister Dulles zal indienen met betrekking tot de uitgifte van paspoorten met spoed te behandelen. Binnenkort is de benoeming te ver wachten van Ir. H. Furstner, directeur van de N.V. Philips Telecommunicatie Industrie (voorhcen NSF), irt n andere functie van het Philipsbedrijf in ver band met de activiteiten van dit bedrijf op het ?ebied van de bedryfsappara— tuur in Nederland. Naar wy vernemen, zal de heer Furstner in Hilversum blii ven wonen. v' Tot zijn opvolger wordt ir. R. S h Hylkema benoemd. Ir. Hylkema is'diJ Sate Etedhovenh00fdlndUStr!egr0^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1