Preventief Toezicht Mr. dr. Kolf! overhandigt jubileumfonds (f 21.000) Auto's stopten voor TOE ..Een blijven op fundament" Grote brand in Alexandria Joviale „Koning de Dam verlaten if l Chamoun: fik blijf niet aan na september Jongeman startte bus... en wist niet hoe hij remmen moest Morgenochtend nog zomer STIJLVOLLE PLECHTIGHEID DOMKERK Vrije-Verencomité in Den Haag Martin Bonnaim Jr. wordt priester Amerikaans vliegtuig boven Armenië door MIGS beschoten Libanese president neemt twijfel weg Rebellen blijven zeer actief Nachtelijke rit in klei geëindigd Twee Nederlanders in Italiaanse Riviera vermist Vri jdag geen radio en t.v. in Italië r WOENSDAG 9 JEU 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4037 v Eén basis Hulde Discussie Bejaarde wielrijder gedood Reg ering verwacht geen verzoek om militairen "N Directeur: H. DE RUIG f Hoofdredacteur: Ür J A H J S HKUINS zilAJ'l (Van onzt ET een sfeervolle is vanmorgen <k H. W. TILANUS - S AC*# ,...•„1 erslaggever) i i de Utrechtse Domkerk et vijftigjarig bestaan van de Christelijk-Hislori<-t:ht. n-a begonnen. Uit alle delen van het land waren leden van de Unie, autoritei ten en belangstellenden samengekomen om de wij dings- en dank dienst bij te wonen. Vanmiddag werd het herdenkingsfeest voortgezet met een jubi leumsamenkomst in de Utrechtse Stadsschouwburg, waar de voor zitter van het „Comité 50 jaar C.H.U.", mr. dr. G. Kolff, het jubi leumfonds aanbood aan het bestuür en waar vier prominenten uit de Unie toespraken hielden. In het jubileumfonds is tot nog toe f 21.000 bijeengebracht. Mr. W, Zie verder pag. 4. Ie kql.) Waarnemers in Libanon (Van onze correspondent) EEN jongeman uit Sellingen. die alleen een tractor kan be sturen, is in de nacht van zondag op maandag ,,op hol" geraakt met een autobus. Hij kon het voertuig toen hii er eenmaal mee op weg was, met weer tot staan brengen; zo is deze vreemde joy-riding na een tocht van een kleine honderd kilometer via Winschoten in Gro ningen geëindigd, waar de jonge man hei voertuig ten slotte in een weilandje aan de Jan Steenstraat kon manoeuvreren Hier bleej de bus steken in de klei en eindelijk had de nachtelijke avonturier de gelegenheid zich het angstzweet van het hoofd te wissen en aan de haal te gaan. Personeel staakt 24 uur Sonerojua. mor. mwe am mvungm mt 113700 <4 li Pottbus 1118 Postgiro No, 42HB1S, Klacblendiirnat abonnementen. «i Zaterdag* 17—18 «mTTeiSSon mjoo ^rarenh**» Jiuygenapleto 1 Zsiel 10407 13 innen). Poetbua 1091 - Postgiro No. 42480? KJaehtentUeim 1830—lflJO B. Telit. SflcWO». ScheUersp elo 3 Poetgiro No 43*208 Telfeloon 457? Kjichtendleim 42 1730 uw 7314 Betuedijn: Lange Kerkstraat 84 b Teletoon 87882. AbonnementsprU» 81 cent per week f 2,as per t?$0 per r TT..,u,^83* nummers: IS oent verachihit datfeHikji Dordrecht: (Geldig tot morgenavond) LATER TOENEMENDE BEWOLKING Aanvankelijk warm en overwegend zonnig, later echter van het westen nit toenemende bewolking met hier en daar enige motregen en daling van temperatuur. Zwakke tot matige westelijke wind. Morgen: Zon op: 4.31 Maan op: 0.18 Onder: 20.58 Onder: 14.45 IN de Tweede Kamer is een discus sie gevoerd en gisteren is er een besluit gevallen over het zg. pre ventief toezicht op de verenigingen In het ontwerp van boek 2 van he! nieuwe burgerlijk wetboek is nl. een onderscheid gemaakt tussen door de overheid erkende en niet erkende ver enigingen. Beide soorten verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid, maar de niet erkende hebben een rechtspersoonlijk heid waaraan mindere rechten verbon den zijn dan aan die der erkende. Die mindere rechten bestaan hoofd zakelijk hierin dat een niet erkende vereniging geen zg. registergoederen kan bezitten. Registergoederen zijn m >het algemeen goederen, die in eigen dom overgaan door overschrijving in een openbaar register, zoals b. v. met onroerende goederen het geval is. In de erkenning door de overheid heeft deze dus een zeker machtsmid del ten opzichte van verenigingen, dat men preventief toezicht noemt en dat een middel is dat zowel n goede nis ten kwade kan werken. m DE heer Van Rijckevorsel had tegen deze zaak bezwaar. Hij wilde het preventief toezicht van de overheid uitsluiten en diende daartoe een amen dement in. Een vereniging zou een ver eniging met volle rechtspersoonlijkheid zijn als zij zou zijn opgericht bij nota riële akte. Naar onze mening had de indiener daarmee gelijk. Het preventief toezicht hoort al. in het burgerlijk recht niet thuis. Toezicht hoort thuis in het publiek recht. Als de openbare orde en de goede zeden in het gedrang komen bU bepaalde ver enigingen moet zo nodig de overheid met publiekrechtelijke maatregelen, strafrechtelijke en administratieve, daar tegen optreden. Het burgerlijk recht Is privaatrecht, geen publiekrecht. En daarom is het vericeerd,om in dat privaatrecht pu bliekrechtelijke regelingen als b. v. het- preventief toezicht is, op te nemen. Naar onze mening onderscheidde de heer Calmeljer dit fundamentele ver schil niet, toen hij gisteren in de Ka mer verklaarde dat het hier om de typische taak der overheid ging ten aanzien van openbaar belang, openbare orde en goede zeden. Die taak bestaat wel, maar zij be hoort niet thuis in het burgerlijk recht. Men moet bovendien goed bedenken dat men door het onthouden van bet recht om registergoederen te bezitten een vereniging, die in strijd met open bare orde en goede zeden wil handelen, in het geheel niet hindert, daar zijn andere maatregelen voor nodig. Het amendement-Van Rijckevorsel werd echter verworpen met 60 tegen 59-stemmen, hetgeen jammer is. Gouden C.-H. U. in Utrecht een Het actie-comité „Vrije Veren" zat vanmorgen om negen uur al voltallig in „Centraal" in 's-Gravenhage de besprekingen met de Kamerleden, die vandaag zullen worden gehouden, voor te bereiden. Na deze besprekingen zouden de comltéleden de interprdlati --Verkerk in de Tweede Kamer bijwonen. Moeh ten de wensen van het Zeeuws-Vlaamse comité niet in vervulling gaan, dan is de laatste hoop gevestigd op de ver gadering van de provinciale staten van Zeeland in Middelburg op 30 juli. Dan zal daar de kwestie van de vrije veren ook worden bespreken. Martin Bormann Jr., zoon van één van Hitler's belangrijkste medewer kers, zal op 26 juli te Innsbruck tot priester worden gewijd. De jonge Bormann heeft verzocht als missionaris in Afrika aangesteld te worden, 77 -j «jf I M HVk De wijdings- en dankdienst in de Domkerk werd geleid door dr. P. A. Elderenbosch. Ned. herv. predikant te Amersfoort, die een predikatie hield onder de titel „Herinnering en ver wachting". HU deed znlks naar aan leiding van Hebreeën 11 vers 10: „want hfj (Abraham) verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwer per en bouwmeester is". Aan de plichtigheld werd medewer king verleend door het Utrechts Meis jeskoor onder leiding van Mees van Huis en door de organist Stoffel van Viegen. De middagsamenkomst in de Stads schouwburg begon met de aanbieding van het jubileumfonds, voor de vor ming waarvan het „Comité-50 jaar CHU" zich heeft beijverd. Deze aan bieding geschiedde bij monde van mr. dr. G. Kolff, die in herinnering bracht dat de C. H. Unie destijds is ontstaan uit een samenkomen van groeperingen, wier opvattingen op sommige punten niet geheel overeenstemden. De Savornin Lobman zag dit in, maar hij zei: „Er kan slechts één basis zijn, en wel de christelijke. Daar het in ons land nog altijd hierom gaat, behoren van nature alle christenen saam, ook al bestaat tussen hen verschil op prak tisch gebied. Dit verschil lost zich tus sen hen, die op christelijke bodem staan, van lieverlede wel op. Maar niet door kunstmatige of geforceerde partü- besluiten. Wij moeten de vrijheid van discussie behouden, mits wij één blij ven op de hoofdzaak, het fundament". In de praktijk bleek, aldus mr. dr. Kolff, de samenwerking zich zo geluk kig te ontwikkelen, dat mr. dr. Schok king bij het dertigjarig bestaan van de unie kon getogen, dat de vereniging van beide groepen gedoeld werd op de uit de Vrij-Antirevolutionaire Partij en de C.-H. Kiezersbond ontstane Chr.- Historische Partij enerzijds en de Bond van Kiesverenigingen op Chr.-Histo- rische grondslag in Friesland ander zijds óf geen waagstuk was geweest, öf als zodanig de proef uitstekend had doorstaan. De heer Kolff releveerde voorts hoe Het Amerikaanse transportvliegtuig van het type €-118, dat'op 27 juni ln Sowjet-Armcnië tot dalen werd ge dwongen, was eerst op 4500 meter hoogte door twee MIG-straaljagers ln brand geschoten, zo heeft de Ameri kaanse luchtmacht te Wiesbaden be kendgemaakt. Vijf leien van de bemanning brach ten zich met hun valscherm in veilig heid, terwijl de overige vier inzitten den trachtten een noodlanding te ma ken. Toen de vijf bemanningsleden aan hun parachute daalden en het bran dende toestel begon te landen werd het opnieuw aoor Migs beschoten. Het toe stel was door zware onweersstromen boven Russisch gebied gekomen. De bemanning die het er levend ai bracht werd tien dagen door de Rus sen vastgehouden. Maandag werden de negen mannen over de Russisch-Perzi- sche grens gezet, vanwaar zij dinsdag te Wiesbaden aankwamen. In de Egyptische stad Alexandrië woedt een van de hevigste branden in de geschiedenis van de stad. De brand brak gisteravond uit in een houtopslag plaats en breidde zich snel uit naar aangrenzende winkels en huizen. Het gevolg was, dat een hele wijk in vlam men opging en dat 20.000 mensen hun huizen hebben moeten ontruimen. Vanmorgen waren 24 brandweer auto's en 250 brandweerlieden' nog steeds bezig het vuur te bestrijden. Zij trachtten voornamelijk te voorkomen, dat de brand zich tot de haven zou uit breiden. Een groot deel van Alexandrië is door de brand verstoken van elektri citeit. Alle beschikbare ambulances en medici zijn gemobiliseerd voor eerste hulpverlening. Tot nu toe zijn vijf per sonen gewond. De schade wordt voor lopig geraamd op tien miljoen gulden. het er na de bevrijding op leek, dat de CHU was ingedommeld, en hij sprak een woord van lof en hulde tot de heer Tilanus, die, in samenwerking met enige anderen, de organisatie weer tot leven wekte en zelfs erin slaagde haar in haar vroegere omvang te herstèllen. Sprekend over het gevormde jubi leumfonds, waarvan de helft is be stemd voor de jhr, mr. A. F. de Savor nin Lohman-stichting en de andere helft voor het dagelijks bestuur ten behoeve van de algemene voorlichting (o.m. door versterking van de chris- telijk-hlstorctche pers), wees mr. dr. Kolff op de noodzaak voor de unie wetenschappelijk werk te verrichten op het terrein, waarover haar bemoeie nis zich uitstrekt. „Zouden wy op deze dag, bij alle voldoening die er overigens bestaan mag, niet goed doen ons eens ernstig af te vragen of van de vrijheid van onderlinge discussie wel voldoende is, en wordt, gebruikgemaakt?" In dit verband wees spr. op het ver lies van het enige dagblad van de unie, „De Nederlanders". Vooral in de na oorlogse jaren is het meermalen ge bleken, dat sommigen, hoezeer van dezelfde beginselen uitgaande, ten slotte omtrent een of ander vraagstuk tot uiteenlopende opvattingen kwamen, en hoezeer de vrijheid van menings uiting ook-op prijs moet worden ge- PRESIDENT CHAMOUN van de Li banon heeft verklaard „dat hij zeer zeker de bedoeling heeft af te treden" wanneer zijn ambtstermijn in september afloopt. Zijn onmiddellijke plannen daarna zijn een privé-reis naar de Ver. Staten. De kwestie van het presidentschap Is de oorzaak van de nu al zestig dagen durende burgeroorlog in de Libanon. De oppositie houdt vol, dat Chamoun van plan is ook na september aan het bewind te blijven. Zli eist, dat Chamoun onmiddellijk aftreedt. Een bende gewapende rebellen heeft gisteravond een aanval gedaan op de woning van Dory Chamoun, de zoon van de Libanese president. Het huis werd doorzeefd met kogels, maar Dory Chamoun en zijn vrouw werden niet getroffen. Vier aanvallers kwamen om het leven en drie bewakers van het huis werden gewond. Vanochtend hebben opstandelingen een aanval gedaan op een brug bij Bah- sad, op de hoofdverkeersweg van Bei roet naar Tripoli. Na een gevecht van Bet autoverkeer op de Schipbolwes b(J Amsterdam Is gistermiddag ongeveer drie minuten stilgelegd in verband met een proefvlucht van het Russische straalvlieg tuig Toepolew 104 A. Dat de veiligheidsmaatregelen wel ge wenst waren, blijkt uit het feit, dat de wie len van de Toepolew slechts twee meter over de heg, die de landingsbaan van de weg scheldt, scheerden. De bedoeling van de proefvlucht was ver trouwd te geraken met start en landing op Schiphol. Ook wilde men oefenen op de bakens, die bij de wekelijkse dienst van Aerofiot, eind juli te beginnen, door de Russische vliegers uit veiligheidsoverwe gingen moeten w orden gebruikt. De Toepolew vloog gisteren van Schiphol naar Delfzijl en vandaar vla Eelde en Enk huizen terug. De 77-jarige gepensioneerde tim merman H J. van Oldeniel uit Schalk haar is op de provinciale weg ie De- venter-Raalte door een auto gegrepen en gedood President Eisenhower en de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken Dulles zijn gisteren per vlieg tuig ln Ottawa aangekomen voor een goodwillbezoék van vier dagen. Er is reden om aan te nemen, dat onder de huidige omstandigheden geen officieel verzoek tot de Nederlandse regering zal worden gericht een klein detachement militairen ter beschikking te stellen ter assistentie van de waar nemers van de Verenigde Naties in Libanon. Minister-president dr. W. Drees heeft dit meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de Eerste Kamer, de heer Seegers (CPN). De senaat der rijksuniversiteit te Groningen heeft het antwoord op de eerste prijsvraag van de faculteit der wis- en natuurkunde, binnengekomen onder de kenspreuk: „Het is niet no dig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden" de gouden erepenning waardig gekeurd. Bij ope ning van het naambriefje bleek de in zender te zijn de heer J. Boersma te Aduard, mathematisch kandidaat aan de rijksuniversiteit te Groningen. De autobus heeft de hele maandag in de klei gestaan, waar zij 's avonds door de politie van Groningen werd gevonnen. De jonge Sellinger is in middels ook in de kraag gepakt. De autobus behoort toe aan een touringcarbedrijf te Onstwedde, Het voertuig stond zondagnacht gepar keerd voor de woning van de chauf feur Th. Blauw aan de Oosterstraai te Ter Apel, die ?r des morgens om nalfvier mee weg moest om een aan tal arbeiders naar IJmuiden te bren gen. Toen hij in het holst van de nacht wilde vertrekken, bleek dat de bus verdwenen was. Eerst dacht de heer Blauw met een grappenmaker te doen te hebben, maar een speurtocht door htt dorp leverde geen enkel re sultaat op, zodat hij toen maar de politie heeft gewaarschuwd. In de loop van de morgen werd een politietelexbericht uitgezonden, maar het duurde tot 's avonds voor de autobus werd gevonden. Een ga ragehouder aan de Friesestraatweg te Groningen had de touringcar de hele dag onbeheerd aan de Jan Sieensiraat zien staan. Toen hij na een teiefoontje met Onstwedde hoor de wat er aan de hand was. belde hy ook de politie op. Dinsdagmorgen is de jongeman aangehouden, die de bus naar Gro ningen heeft gereden, Hy vertelde dat hij maandagnacht omstreeks twee uur door Ter Apel liep en staande bij de autobus had gedacht als ik een tractor kan besturen, dan kan ik toch ook met een bus wel uit de voeten. De Sellinger avontu rier stapte in, startte de motor en reed weg. Maar toen begon het avontuur pas goed, want met de beste wil kon hij de bus niet meer tot staan brengen. Wat kon hij dus anders doen dan doorrijden? Gelukkig was er weinig of geen verkeer op de wegen en zo toerde de jongeman langs de Duitse grens naar zijn woonplaats en vandaar naar Winschoten. Zwetende van angst stuurde hij de bus langs het Win- sehoteraiep, tot hy eindelijk in Gro ningen terecht kwam. Zonder brok ken te maken loodste hij de bus dwars door de stad naar de Friese straatweg, waar eindelijk dat be vrijdende weilandje voor hem op doemde twee uur werden - zij door eenheden van het Libanese leger teruggedreven. Het was de tweede maal in een week dat de rebellen trachtten deze belang rijke brug in handen te krijgen. De aanval van de opstandelingen wijst er op, dat zij vastbesloten zijn de ver binding tussen de Libanese hoofdstad en de havenstad Tripoli te verbreken. In Beiroet zijn vandaag alle winkels gesloten. De winkeliers zijn namelijk bevreesd, dat hun bedrijf het slacht offer wordt van een zelfde soort aan slag als die waardoor gisteren een groot warenhuis in vlammen op ging. Men neemt namelijk aan, dat dit een actie was van de opstandelingen die het Handelsverkeer in de stad wil len verlammen. De 32-jarlge J. Oosterveer uit Den Haag heeft de terugtocht uit Genua naar zün woonplaats aanvaard na dagenlang vergeefs gezocht te hebben naar zijn negenjarig zoontje, dat tijdens een vakantiereis langs de Italiaanse Riviera plotseling verdwe nen is. De heer Oosterveer had tijdens de tocht een lift gegeven aan een Neder lander, waarover hij verder niets wist te vertellen. Op een morgen waren zij uit Genua vertrokken. Onderweg werd gestopt om benzine te tanken en ondertussen ging de lifter, wiens naam volgens de Italiaanse politie waar schijnlijk J. Swaal is, met de jongen naar het nabijgelegen stadje Busaila om inkopen te doen. De heer Oosterveer wachtte geruime tijd. ging daarna naar Busaila en nog later terug naar Genua, doch ai zijn nasporingen bleven vruchteloos. Ten slotte begaf hy zich naar het einddoel van de reis, een kampplaats in Andor ra, in de hoop de vermisten daar te vinden. Toen dit niet het geval was, deed hij aangifte bij de politie, die tot nog toe geen spoor van hen ge vonden heeft. Een ongeluk wordt ge vreesd. (A.P.). „De koning der wereld", bisschop Homer Aj Tomlinson van een Amerikaanse secte „De kerk van God", die dinsdagmorgen op Schiphol aankwam, wilde vanmorgen op de Dam zijn „koningschap" over ons land pro clameren. Toen zijn kleurige en potsierlijke verschijning een groep van ongeveer veertig mensen had getrokken en de heer Tomlinson een rede zou gaan afsteken, kwa men een paar agenten van het bureau War- moesstraat do „koning" vriendelijk, maar dringend verzoeken zijn biezen te pakken. „Waar wilt u heen?", yroeg een agent hem. „Lijn 16", luidde het antwoord. En met de tram is de in elk geval joviale bis schop met zijn „spreekgestoelte" en wereld bol naar het KLM-kantoor vertrokken. Ver moedelijk om passage te boeken naar een land, waar hij hoopt meer succes te hebben, Het personeel van de R.Ai, de Ita liaanse Radio Omroep en Televisie zal vrijdag 24 uur staken, om eisen tot hogere Ionen kracht bij te zetten. De staking zal volledig zijn, d.w.z. er zullen in het geheel geen program ma's worden uitgezonden. Bij acties in het verleden werden grammofoonpla ten en films uitgezonden. Hoewei de verplichte gele bordjes ter herkenning van bromfietsen pas op 1 oktober moeten zijn aangebracht, laten veel bromfietsryders ze nn al be vestigen. Het bordje moet op het spat bord zitten. HET weer. in ons land staat nu onder invloed van een gebied van hoge luchtdruk, dat zich van de Azoren tot aan de Alpen uit strekt. In dit hogedrukgebied ont stond op verscheidene plaatsen mist, die in de loop van de ochtend echter snel verdween. Op het noordelijk deei van de oceaan trekt een actieve storing in de richting van de kust van Midden-Noorwegen. Het hier mee samenhangende front dringt via de Britse eilanden langzaam naar het oosten door, om morgenmiddag wellicht onze kust te bereiken. De activiteit van het front is ge ring. Het zal waarschijnlijk de be wolking in de loop van de middag iets doen toenemen, maar voordien verwacht het KNOT zonnig en warm weer met nog iets hogere tempera turen dan vndai»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1