Moei ij ke taak Inschrijving zal al dil Zomers weer Raket met muis in V.S.a gevuurd .„.dus bierwser Vrije veren voor fietsers voetgangers geëist Geen druk op Zeeland, zegt minister en dang-Jensen ki Bankdirecteur in arrest Weer brieven over A-bom aan Russen in Engeland D VOOR REIS VAN 9600 KM WIN f1000.- KAMÉR AANVAARDT TWEE MOTIES 8 H r N "°'leraim po.^\tir.%z\sz sszjis'00 u Voorlopig alleen in de «xote gemeenten Spreekt de au le met Algeri nse nationalisten? Zweefvliegtuigen botsten: één bestuurder gedood Gesprek Macniillan- Karamanlis? Resultaat van proef nog onbekend Minister is geen Amerikanen: werk kamerlid van bedrieger tepinac onderging spoedoperatie 3 DOIVDERDAG 10 JULI 1958 V ZESTIENDE JAARGANG No. 4038 Hoofd redacteur: Ur J A H J S HHULNS MjU'JJ c Zie terder pap. 7. 1c kol.) Bo\cii TcrlcL: DE Ametikaaiisc luchtmacht hoeft gifelerax oml oen inter- IMCOS continentale raket gelanceerd die een levende muis bevatte. (Va.1 onze parlementaire redacteur) DE interpellatie van de heer Vet kerk (a.-r over de nieu we veergelden op de Westerschel- de. die .gistermiddag in de Tweede Kamer plaatshad, mondde uit in een stemming over drie moties. De motie-Verkerk, die werd ge steund ooor de anti-revolutionai- ren, de liberalen, de heet Van dei- Peil (e.-h.) en de heer Van Dis (S.G.P.) sprak zich uit voor het beginsel van de vrije veren. Tevens vroeg zij van de overheid, zolang dit beginsel niet kan wor den doorgevoerd, tarieven die ge baseerd zpn op de besparingen, die de gebruikers ondervinden. De mi-.tie werd met 2.'J stemmen voor cn 73 stemmen tegen ver worpen Tegen stemden dc socia listen cn de KVP. voor de a.-r., de liberalen, de heer Van der PeijJ (c.-h en de communisten. cm>ze ?neu6e/e<i>\6£ A/tfüerJc q.e/cocAt'/ Verdacht van fraude I Zie order pag. 7. -!c kul.) Dueenten bapti&toiiseminarie KXachtendieuirt abonnementen lb ZUi9jo gui ^alerdags 1-lb uur Tet-uoon 1 I 5700 «•Graveniiatc Uu> «ensplem 1 relet iaj467 iitneni Poetbus 1091 - Pwtjnro No 424&(r; Klachtendienet 18.30—-19 jo u TeJe. Oordreebt. Seheller«,pl em j - Postztro Nc 424208 relctoon 457r i-. sciitendicnrt 17 30 uur 7314 acBiedam. Lange Kerkstraat #4 b - reieroon 07WS2 AbonnemenaprU* 6! rent per week f 2 63 per maand 7 90 per kwartaal Ux.ie nummers II eent Veraenitni darelnk* I )u 11 it'iii IUL IIUIU (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND WARM. A arm, vrij zonnig en op de meeste plaatsen droog. IVeinig uind, later in hoofdzaak uit richtingen tussen oost rn zuid. Morgen: Zon op: 4.32 .Maan op: 0.45 Onder: 20.58 Onder: 15.48 E laatst gepubliccetdc werkloos heidscijfer.* zijn niet meegeval- len. Er is de verwachting geweest, dat midden in het zomei seizoen de terug gang een veel steikei accent tc zien zou hebben gegeten Per eind juni waren ei ca 59 OUD ge heel werklozen Op namullende w ei ken waten ca 14.600 mannen ingescha keld. Samen dus cp 73 500 werklozen Eind mei lag het ajfci op ca 31 100 Men zal zich hcrmneien dat midden in het afgelopen wmteiseizoen de stij ging van de wetklooshcid te hard dooi- rette. In de decern bei maand schoten we m een .uk flink o\ei dc Bi) 000 heen Thans zien we dc daling \ecl min der snel vei lopen dan gehoopt was, in tegenstelling bv met dc situatie in' Duitsland, waai de aam ankchjk ook steik gestegen werkloosheid een vee sterkere teiuggang te zien heeft gege-i \en dan bij ons. Vooral in dc metanlmdusti ie is he beeld nog met geruststellend Het or~j"1cn c "Widwachtplicht in te gaan van de Clv Mctnalbcdnjrsbond voeren bij rfe orgaiusatïe Beseher- „Hct Metaalbednif' heeft daarover ting Bevolking. it igt in de belangwekkende cnfcrs verstiekt. bedoeling als noodwaehtplichti- Sinds het begin van dit jaar ik dc Kcn doen inschrijven en inlij- m deze bedrijfstak me ven de militair dienstplichtigen B. B. - dienst wordt verplicht gesteld GISTEREN kwam in het zeego- bied tussen IJsland en Schot land een depressie tot ontwikke ling, die in diepte toenam en va i- oohtend de kust can Midden-Noor- wegen bereikte. Het fiont can deze dcpiessie overschreed de Noorse bergen, waar het ceel icgen bracht. Ocer de Noord/ee verplaatste hel front zich in zuidelijke richting. Het heeft daar heel weinig te betekenen Wanneer het vandaag in Nederland doordringt, zullen slechts plaatse lijk enkele cc olkenc elden ocerdrij- ven. Bij de Azoien is gisteren in dit zelfde front een kleine storing ont staan. Deze diept uit en gaat zien ccaarschijnlijk in de richting van Wales bewegen Ze zal moigen geen jnvloed op net weer m ons land kun- nen uitoefenen. Hoogstcvaarschijn- lijk zal het heersende weertype hier te lande cv orden bestendigd cii wordt het morgen nogmaals een overwegend zonnige en cvanne dag. (Van onze Haagse redazilcnr) De regering heeft het voorne- werkloosheid 47 pet toegenomen, nl van 6095 eind januari tot 8953 eind mei Bovendien cc aren er in de metaalindustrie e.nd mei 136 bedrijven waai korter cveid gewerkt. In totaal werd als gevolg daarvan dooi 4188 arbeiders per week 198630 uren met gewei kt. Veel cei be tel ing is sindsdien niet ingetreden E werkloosheidssituatie m het al- Lgemeen blijft dus zorgen baren In zijn openingsrede ter gelegenheid van de tweejaarlijkse algemene ver-' gadenng van het CNV heeft ook dej heer M. Rupperl daarvan gewaagd „Van een belangrijke kentering is geen sprake en het euvel is hardnek kiger dan verwacht" zo zei hij. Werkloosheid is een can de ergste rampen die dt werknemer en znn ge zin treffen kunnen. De herinneringen uit de dertiger laren zijn wat dat be treft nog springlevend c ooi al bij de wat oudeie generatie Te begrijpen is dan ook dat dc heel Ruppert aan dit probleem veel aandacht heeft geschon ken cn gesteld heeft dal het beleid er in de eerste >laats op gericht blijft het eucel ti^t de kleinst mogelijke piopor- ties terug te dringen. Daar komt nog wat tnj. l-n de komen de jaren /.uilen tienduizenden jonge mensen hun intrede doen in het be drijfsleven m verband met de groei van on/c bevolking. Dat stelt onze nationale economie voor een bijzonder zware opgave. In vijf jaien zullen nl. ca. 300.000 mensen nieuwe arbeid moeten vinaen waar van naar schatting van de voorzittei van het CNV 130.000 m de diensten sector en 140.000 in de industrie. Sparen, investeren en het voortdu rend stimuleren van ac ex pui t <.o.s. door exportfinanciering en exportkre dietverzekering) zijn hierbij dc onmis bare hulpmiddelen Gelukkig is onze betalingsbalans weer aan dc betcien- de hand. Terecht heelt dc heer Ruppert ge steld dat het vraagstuk van de toekom stige werkgelegenheid kernpunt moet blijven van het sociaal economisch be leid. „Zal c. m de toekomst arbeid en brood zijn ook vuur de grote nieuwe lichtingen van de beroepsbevolking dan zullen we al het mogelijke moe ten doen om te bevorderen en alles na moeten laten, wat zou kunnen verhin deren dat nieuwe werkgelegenheid wordt geschapen naast de dienstensec tor in de industrie.' Bij K..B. is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau bij be vordering dc heer M. G. L B Charricr, atlacl.c d'inlormation van de ambas sade van Frankrijk te Den Haag. van 21» jaar en ouder, die door de ze inlijving dan de status van buitengewoon dienstplichtige zul len verkrijgen en dus geen mili taire oorlogsbostcnuning krijgen toegewezen. Zij zullen nood- wachtplichtig blijven tot hun 10ste jaar. tenzij zij in Indonesië bobben gediend, in welk geval zij toi hun 3.1ste jaar noodwacht- plichtig blijven. Waarschijnlijk zal al m het ko mende nuiaar een begin worden ge maakt met de inschrijving van de nooduachtphchtigen De noodvvachtplichtigen zullen vvor- ilrn bestemd voor het bemannen van de operationele diensten (overheids diensten) van de B.B., waar liet plaat selijk niet mogelijk is gebleken deze diensten, die van vitaal belang zijn voor de lokale B.B.-organisaties, op basis van vrijwilligheid voldoende te bemannen. Het laat z.ich aanzien, dat dit voors- nnnds slechts in de grotere A-gemeen ten het geval zal zijn. Deze plicht heft echter de vrijwilligheid niet op. Ook in die diensten die met noodwacht- plichtigen worden bemand, is plaats voor de vrijwilligers. De dienst zal in vredestijd u!t- sluitend bestaan uit het volgen van de voor de functie voorgeschreven opleiding en deelneming aan oefe ningen deze zullen zodanig wor den geregeld dat zij in het algemeen niet meer dan enkele uren per weck vergen en plaatsvinden in de vrije tlief van de noodwachtplichtigen. Per opleidings- en 'of oefenmiddag/ ivond zal een onkostenvergoeding van een gulden worden toegekend. Tn de gevallen waarin de noodwachtolichti- ge voor enkele uren aan zijn gewone werk wordt onttrokken, zal bij inkom stenderving een vergoeding worden ff>r*ovet Oe neodwaehtolichtigcn zul- iPt1 rle/pir-le BB-kleding dragen als ;'"-niigei s I Volgens het onafhankelijke Egypti sche blad „Al Achbar" zijn er thans te Geneve geheime besprekingen aan de gang tussen de regering-de Gaulle in vertegenwoordigers van het Algeriia- sc bevrijdingsfront. Het doel zou zijn tot een voor beide partijen aanvaard baar compromis te komen en zo de Algerijnse kwestie op te lossen. Een woordvoerder van het Algerijn se bevrijdingsfront heeft het bericht van „Al Achbar" later tegengespro ken. W nensdag is in Utrecht een receptie gehouden ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de C.H.U., waarbij de heer Tilanus tevens het. voorzitter schap overdroeg aan mr Becrmnk Nadat de belde heren honderden han den hadden gedrukt, moesten zij wei ev en bijkomen i Advertentie) EEN GOED HORLOGE- EEN MOOI EXAMENCADEAU! Tijdens het jaarlijkse kamp van dc Amsterdamse club voor zweefvlieg tuigen op het zweefvlicgccntrum Ter- let is dc 50-jarige heer M. de Leeuw, penningmeester van deze club, omge komen. Zijn toestel, een Shngsby „Sky- lam II" prestatievliegtuig, kwam op cuca 200 m hoogte m aanraking met een Slingsbv „Prefect", bestuurd door de hee Hoekstra, eveneens lid van de ACVZ. Het toestel van de heer De Leeuw verloor een der vleugeluiteinden en raakte in een vrille. Hoewel de be stuurder het stuurhutdak nog wist af te werpen, heeft hij zich niet meer tijdig met zijn valscherm kunnen red den. Zijn „Skylark" kwam terecht in een heideveld achter het tussen Arn hem en Teriet gelegen kampeerterrein Boshuizen en werd geheel vernield. De heer Hoekstra wist met zijn even eens beschadigde „Prefect" veilig op Teriet te landen. De heer Max de Leeuw, directeur van een Amsterdamse lederwaren- fabriek, was een ervaren zweefvlieger cn tevens in het bezit van een motor vliegbrevet. Hij was houder van het zweefvliegbrevet C en van het zweef- vliegbewijs. Ook de heer Hoekstra was een geoefend zweefvlieger. Volgen* onbevestigde berichten in \thene zal de Griekse premier Kara- manlls .mar de Zwitserse stad Genëve vliegen om daar besprekingen te ,-oe- ren met de Britse premier Macmillan. Macmillan heeft de vorige week be sprekingen over Cyprus net zijn Griekse en Turkse collega's voorge steld. Die conferenties zouden in Rome of Geneve moeten worden gehouden. 4t/?;prf pufte) Weerdienst j London seint tets koeler en minder zonnig voor de komende dagen, maar weinig of geen vegen. Epr service van ri*- geraticnnjke brouwers .an hel beste Nederlands een re's van Win omnen 8 dagen' Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u vor/ a s zondag verwacht Stuur aan Het bier is weer best Postbus 2200, Adam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zr,n Wie het dichts? komt bij met-rg De Bilt (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis (Bij meer goede voorspellingen ordt deze prijs gedeeld Beslissing van het C BK is bindend Correspondentie niet mogelijk) Bo/enaifn zijn er 100 troostprijzen (doosjes bierglazen) Vorige zondag O uur zon 0 3 nm neerslag Prijswinnaar A de Jonq Spjistraat 46 Den Haag WAT IS IMCOS? International Meteorological Consu.tant Services weerkundigen die het weer voor de qealheerdc operaties voorspelden BEELDBUIS EM BIER Bier is de beste long drink ter wereld voor een lange tv avond' Geen drank is zo helder, zo slonngvrij heeft zen .joedeontvangst U kent toch het pauzetcken 81£R IS BEST VOOR BEIDEN H Ik vmo bier zo ping cn jftapnelijk Z,l ik vind biet zo licht en vrouwelijk' q Je Toch zijn we t een» IS zo Inkeer De tweedelige raket is afgevuurd op een denkbeeldig doel in de Atlan tische Oreaan, circa 9600 kilometer ten zuidooster van Florida. Desku 'digen van de Amerikaanse luchtmacht hopen dat de kop van de raket met de muis teruggevonden zal worden en dat de muis het avontuui heeft overleefd. Om de raket de afstand van 9600 kilometer te laten afleggen, had men een Thor-raket voorzien van een ge wijzigde Vanguard-raket. die dienst deed als tweede trap. Dit is de eerste Amerika.nse proef om een raket zo'n enorme afstamd te laten afleggen. Bij een vroegere proef met een Ju- piter-iaket is men erin geslaagd een neuskegel naar de aarde te laten te- rugke.en zonder dat hij hij de terug keer in de dampkring door de grote wüjvmg verbiandde. Dit laten te rugkeien \an de neuskegel naar de aaide is ook het voornaamste doe! van deze proef Men hoopt echter tevens ervaringen op te doen die nodig zijn voor een schot naar dc maan. De luchtreis van de muis, die „Mia" wordt genoemd, zou volgens de plan nen dert'g minuten duren. In de neus kegel bevindt zich een radiozender, die het opsporen van de kegel na de lan ding in de Atlantische Oceaan in de buurt van het eiland Ascension moge lijk moet maken. Het is nog niet be kend of .'e proef geslaagd is Een socialistische motie en een kvp-moti» werden bij zitten en op staan aanvaard. Alleen de liberalen en dc anti-revolutionairen stemden tegen. De motie-Westcrhout (Arb.) wil het vervoer van voetgangers, rijwielen en bromfietsen vrij laten. Dc motie Van den Heuvel (KVP) wil dat ook. maar wenst de verhoging van de tarieven als tijdelijk n als een maximum te be schouwen. De minister van Verkeer en Water staat, mr. Algera, raadde de aan vaarding van de moties van de heren VVesterhout en Van den Heuvel ten sterkste af. Naar zijn mening stelt met de rijksoverheid deze tarieven vast, maar het provinciaal bestuur van Zeeland. De Kamer is dus bij nuj aan het verkeerde adres, aldus de oevvmdsman ET opschrift boven dit stukje is de naam van een Deen. Een Deen met moed en karakter. Sommigen zul len zich zijn naam uit onze bericht geving wel herinneren. Bang-Jensen is de ambtenaar op het secretariaat der Ver. Naties, die be last was met het afnemen der verho ren van Hongaren, die tijdens de op stand in de herfst van 1956 uit hun land gevlucht zijn. Deze mensen wilden liever niet pra ten. Zij hadden familie en kennissen in het vaderland achtergelaten en de rode wraak loerde, Hoe, dat weten we nu wel heel duidelijk na de executies van Nagy, Maleter e.a. De mensen hebben toch hun inlich tingen aan de V-Nz-ambtenaar gege ven, nadat zij de belofte hadden gekre gen dat niemand buiten hem daarvan kennis zou krijgen. Bang-Jeusen heeft verklaard, dat hij gemachtigd was ge weest deze belofte te geven. Op grond daarvan heeft hij geweigerd aan de eis van de secretaris-generaal te voldoen om die rapporten in te leveren. Bang-Jensen, beter in het glazen huis aan de Hudson bekend dan wij, vreesde de lekken en de fatale gevol gen daarvan. Hij heeft daarom gewei gerd de rapporten af te geven, zij het, dat hij daardoor disciplinair strafbaar werd. Levens wogen hem te zwaar. Ten slotte zijn bij een compromis tussen hem en zijn chef de rappor ten in zijn aanwezigheid verbrand. Nu is hij ontslagen. Technisch moge dat misschien juist zijn, zakelijk ge sproken is het een smet op het blazoen der V.N. (ADVERTENTIE) levering rechtstreeks van de fabriek Catalogus gratis op aanvrage. lil het kleine dorp Dirkshorn, tussen Langedjjk en Schagen, is grote con sternatie verwekt door de arrestatie van de directeur Ier plaatselijke c« operatieve boerenleenbank, de heer W. K„ die verdacht wordt van fraude tol m istens f 7000. Hij is overgebracht naar het huis van bewaring tc Alk maar Accountants hebben een onderzoek ingesteld Ook van de zijde van het verifreetiebureau der Ned. gemeenten wordt een onderzoek ingesteld. De heer K. was ook kassier van Maat schappelijk Hulpbetoon en penning meester van een polder. Vol *paniiinK volgden tientallen /eeuus- Vlamingen gisteren vanaf de tribune het kamerdebat over de veren. Rechts de oor?itter tan het at tiecomite \rije \crcn, de heer 11. J. CoUon. Bovendien laat de zorgelijke finan ciële toesiand \an het rijk niet toe, dat de schatkist nog meer bijspungt dan zij nu reeds doet. Het 7-jarig zoontje \an landbouwer var Genuchten in de Boschkant, on der de gemeente St. Oedenrodc, is, toen hij met enkele vriendjes per rijwiel van school naar huis reed. door een auto overreden en kort daarna over-1 Louw, em. predikant te Groningen cn leden. Ids. D. Slort te Apeldoorn Tot docenten aan het seminarie rai de Unie van Baptistengemeenten tc Huis ter Heide zijn benoemd ds. J. Tijdens het kamerdebat ovt>> le Scheldeveren herinnerden dc haren Van den Heuvel (KV!' en Van Dis (SCP) eraan dat m. nister Algera, toen lui nog hn merlid was, ;hh ook voor vn, veren had. uitgesproken De bewindsman antwooidde dat het een nieuwe staatsrechte lijke figuur zou zijn. wanneer een minister het beleid van een kamerlid zou moeten gaan ver dedigen. Maar als ik dat toen gezegd heb, aldus minister .41- qera. dan blijkt daaruit dat hel dragen van verantwoordelUkhcnl iets anders is dan de uiting va en kamerlid Laat ik zeggen dat i k het enige kamerlid ben geweekt dat in de loop dei jaieu een op merking hee)t gemaakt die geen hout sneed, zei de bewindsman onder vrolijkheid ictn de Kamai De Russische ambassadeur in Lon den heeft opnieuw een brief ontvan gen van een anonieme schrijver, die zegt dat hij een Amerikaanse militaire vlieger is en dat hij van plan is bin nen vijf dagen een atoombom boven de Noordzee af tc werpen. Dit heeft het Russische persbureau Tass mee gedeeld. Volgens Tass is de tweede brief geschreven door dezelfde man („W."), die de eerste brief aan de Sowjct-ambassade zond op 28 juni. Een derde brief van dit soort is voorts ontvangen door de Russische ambassadeur in Londen, Jakob Ma lik De derde brief was ondertekend met de letter „A De Russen heb ben fotokopieën van de brieven ion de Britse en Amerikaanse auto riteiten gestuurd Deze beschou wen dc brieven als het werk van een bedrieger die p: opagru-.da voor de communisten wil maken. In het derde epistel schnjft „een lid van de Amerikaanse luchtmacht", dat hg een A-bom zal laten vallen boven de Noordzee en daarna naar de Sow- jet-Unie zal vliegen. De schrgver zegt in heizelfde toestel te vliegen als de afzender van de twee andere brie ven. en zegsman van de Amerikaanse ambassade verklaarde na bestudering an de fotokopieën van de brieven tot de conclusie te zijn gekomen, dat de brieven vals zijn. Ze zitten in ieder geval vcmet communistische propa ganda, aldus de zegsman, die daaraan toevoegde, dat ie zgn. Amerikaanse uitdrukkingen »die in de brief voor kwamen door iemand waren geschre ven die niet op de hoogte is met het Amerikaanse woordgebruik. De Joegoslavische aartsbisschop Ste- pn ac die reeds jaren van Tito" huis- aires: heeft beeft gisteren een spoed operatie ondergaan, operatie vond plaats In verband met een trombose-aandoening aaa Stepinac's rechterbeen. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1