Bescherming radio-actieve Profluktie en tegen gevaar stoffen vervoer onder toezicht Douglas-Home niet naar prinses Margaretha Prinses Irene gleed in haar element Helikopter ingeschakeld voor NTS-journaal H. W. Tilanus eredoctor aan Vrije Universiteit Moderner soort dwarsligger N' Ons ten goede Regering treft voorlopige maatregelen Necl. firma bouwt huizen in Polen DEPRESSIE IX AANTOCHT St. Eustatius niet geschikt voor repatrianten Veroordeelden staan opnieuw terecht in Hongarije Opschudding in Britse pers Prinses hanteerde zilveren bijltje: Scheepsfluiten in Hardinxveld Prinses Margaret krijgt eiland Filmpjes „gedropt boven Hilversum Benzine halve cent per liter duurder Promotie op ivoensdag 20 oktober Beschermde officier van justitie in Miinchen nazibeul? T motorbestuurder verdronken Bliksem legt twee treinen stil Overleden 11a val uit hooiberg 1 ZATERDAG 12 mi 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4040 rn Melden Isotopen regen Koeler en VERLOVING DEFINITIEF VAN DE BAAN? (op bezoek in Canada) Boom valt uit takel: uitvoerder gedood Voor de keus Bromfiets tegen autobus: dode en zwaargewonde Vermist Dordts echtpaar ligt in ziekenhuis Directeur: H. UG RU1G J Hoofdredacteur: JDr, J. A. H. J. S. BKUINS SLOT V. J Regering meent: 5? Leveuslooj SCHOOLKINDEREN RONDGANG I yy4 •raat»' witt» a» witnsirajii ju itiei liy/uo té 11 Pattou» 1112 - Port giro No 424519, vmtenctleurt «boojnemanten is isuim Z*l*rdags 17—ie uur. Telofooo 1157Ö0 ^45r»ranU»to: Huygenspieta l Telei I&J+67 .j kineai Poetbuj 1093 Pongiro No 424867 Klacbtendlenrt 18-30—19.30 u, t«im ^„shu Oerdretbt: fc^lietlersplein 3 Pottclro No 424208 Telefoon 437f Kjicbtendienst i» 17-30 our 7314 Sctuedua: Uingc Kerkstraat 94 b Telefoon «78tti .Aboanemensprri» 8'. oer.1 wsr wwrtc t 2.83 per maand, f 7.WI pet kwaruat. Lok*» ntrmmett 13 aeat Veuenitm aaeeltlfc. (Geldig tot zondagavond) MEER WIND Koeler weer met enkele buien, maar ook perioden met opklaringen. Matige tot krachtige, later mogetijk verder toenemende zuidelijke tot zuidwestelijke wind. Morgen: Zon op: 4.34 Maan op: 1.54 Onder: 20.56 Onder: 17.47 [AAR aanleiding van ons hoofdarti kel van verleden zaterdag „De wapens neer" ontvingen we enkele brieven van lezers die het met ons ar tikel niet eens zijn. Men verwerpt on ze bijbelse argumentatie en zegt: Wij moeten de wapenrusting Gods aantrek ken en niet die van de wereld. „Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede." „Hebt Uw vijanden lief en bidt voor Uw vervolgers." Het is duidelijk, naar het ons voor komt, dat in deze argumentatie voor bij gezien wordt dat God de Overheid heeft ingesteld en aan die overheid een bepaalde taak heeft gesteld en haar daarvoor machtsmiddelen heeft toege kend. Die overheid is ingesteld met haar taak en haar machtsmiddelen omdat de mensen niet doen wat zij moeten doen, nl. het kwade overwinnen door het goede en hun vijanden liefhebben. M.a.w, omdat de mensen, aan zichzelf overgelaten. Gods geboden niet volgen heeft God de Overheid mei macht be kleed, omdat anders de wereld in chaos ten onder zou gaan En daarom kan tnen die teksten, hierboven geci teerd niet tegen het functioneren van de overheid met geweld, inbrengen Bouwondernemingen uit Frankrijk, België eu Nederland zijn betrokken hij de bouw van prefab-woningen in Sile- zie (Polen). De Nederlandse onderne ming zou haar werkzaamheden in het gebied '-olgens radio-Warschau in augustus beginnen. De prefab-woningen zouden zijn aan gekocht door mijnondernemingen te Katowic'-Bougcice.' Ze worden op het ogenblik tentoongesteld. WIJ zijn. in dit verband, bijzonder dankbaar voor een hoofdartikel van Ds. G. N. Lammens in „Jong Ge reformeerd" van deze week. Dat arti kel handelt over „Oost en West". Wij veroorloven ons uil dat artikel een groot deel te citeren. „De ontzaglijke vraagstukken, waar voor wij staan, hangen samen met de positie, waarin een christen zich be vindt. Enerzijds horen wij tot de chris telijke gemeente, anderzijds tot de wes terse wereld." „En dan herinneren we ons het woord van onze Verlosser, die gezegd heeft dat we wei In de wereld, maar niet van de wereld zijn. Wel in de wereld betekent voor ons, dat we in de westerse wereld zijn. Waarvoor laten we dat meteen notereni we God elke ochtend en elke avond wel mogen danken. Voor onze vrijheid en onze rechten hebben miljoenen het of fer van hun leven moeten brengen tn het zou een ten hemel schreiend schan daal zijn, als wij, die in het westen bij de gratie van hun dood leven, daar voor niet dankbaar zouden zijn. De westerse overheden die deze vrijheid eerbiedigen en handhaven zijn er ons ten goede. Ook hierin, dat zij bereid zijn die vrijheid zo nodig met geweld te verdedigen. Dat is dan ook haar goddelijke roeping: Romeinen 13. Daarbij staan de westerse overheden momenteel voor een huiveringwekkend probleem, namelijk de atoomwapens. Wie zich even indenkt wat deze mon sterwapens kunnen uitrichten, hoe zij m korte tijd heel onze aarde zouden kunnen verwoesten, huivert onder de verantwoordelijkheid van de overhe den. Maar laten wc meteen niet ver geten dai de verschrikkingen, waarte gen we ons moeten verweren eveneens ontstellend zijn.' De totalitaire staat die ons momenteel bedreigt, beschikt over duivelse wapenen. Waarbij we niet in de eerste plaats aan kernwa pens denken. Een atoombom op Ne derland betekent een seconde van na meloos lijden en danhet nieuwe Jeruzalem. Wat ons bedieigt is echter niet al leen een atoombom maar ook een In jectienaald. Veel ontstellender dan de Russische voorsprong met een kunst maan is de communistische politie die in Oost-Bcrlijn een studentenpredikant arresteert en hem enkele weken later in het publiek laat verklaren dat hij zich vergist heeft en schuldig is. Die hem gekend hadden, verklaarden dat hij een ander mens was geworden! En wat had die dominee gedaan? Hij had het evangelie van Jezus Christus ge predikt en gezegd, dat de jeugd van Oost-Duitsiand in de keuze tussen ker kelijke confirmatie of Jugendweihe Gode meer gehoorzaam moest zijn dan de mensen, Hitlers derde rijk kon der gelijke predikanten interneren, marte len en doodschieten het sowjet-sys- teem kan belijders van Jezus Christus met afschuwelijke middelen maken tot loochenaars die nooit meei naar bui ten gaan om bitter te wenen. De atoombewapening is verschrikkelijk. Maar wij kunnen het momenteel niet anders zien dan dat wil de overheid ons en onze kinderen werkelijk ten goede zijn! zij de ons bedreigende totalitaire macht met haar bewape- ning op de voet moet volgen En als zij dat doet, mogen wij als christenen haar niet verwijten, dat zij de oorlog zou voorbereiden of alleen uit angst zou handelen. Evenmin mogen wij te gen haar de zaligspreking van de vre destichters in stelling brengen. We kunnen het momenteel niet an ders zien dan dat de westerse overheden alleen naar de vre de kunnen bewaren doordat" zy ge durig een luchtmacht met verschrikke lijke wapens paraat houden We vra gen ons af, of zij indien zn dn nalie ten ons en onze kinderen met moed willig in gevaar zouden brengen, wat cvartredig van het zesde gebod zou. r\E regering heeft enige voor- Iopïge maatregelen getroffen ter bescherming van de volksge zondheid tegen het gevaar, dat wordt opgeleverd door radio actieve stoffen. In een besluit, dat in het Staatsblad verschenen is, worden de invoer, het ver voer, de voortbrenging en de ver werking van deze stoffen onder controle gesteld. Ook worden eisen gesteld aan de aanduiding en de verpakking tijdens het ver voer en aan de bewaring ervan. De invoer en oereiding van radio actieve handelswaren zuilen gebon den zijn aan een vergunning. Bij de verlening van deze vergunning zul len niet alleen de aard van de tech nische installaties, doch ook de des kundigheid van de aanvrager in aan merking worden genomen. Voorts kent het besluit „toegelate- nen", dat zijn de personen, die gerech tigd zijn radio-acticvc stoffen aar te kopen om deze voor technische, me dische. biologische, landbouwkundige en soortgelijke toepassing te benutten, alsmede vooor gebruik ten dienste van de organisatie Bescherming Bevol king. De „vergunninghouders" en de „toe- gelatenen" zuLlen aan de gezondheids autoriteiten de ontvangst en afgifte van radio-actieve stoffen moeten melden, zodat, de overheidsorganen op de hoog te blijven van de circulatie van radio actieve stoffen in Nederland. Men hoopt, dat men door deze- bepalingen er tegen kan waken, dat radioactieve stoffen'in onbevoegde handen raken en de volksgezondheid kunnen bedreigen. Radioactieve stpffen, bestemd voor militaire doeleinden, vallen niet onder deze voorschriften. Het is de bedoeling dat het besluit wordt ingetrokken zodra een wettelij ke regeling, die de gehele materie van de kernenergie omvat, tot stand zal zijn gekomen. Een wetsontwerp daar toe is in voorbereiding. In een toelichting op het besluit wordt opgemerkt dat op dit gebied sinds kort een toestand van regelloos heid is ontstaan, In 1947 verzocht de regering de Kon. Academie van We tenschappen toezicht uit te oefenen op de invoer van radio-actieve stoffen uit de V.S. De toen ingestelde „isotopen- commissie" stelde zich jegens de Ame rikaanse producenten garant voor de deskundigheid van de afnemers van deze stoffen hier te lande, alsmede I)!C is nir\ roinv ilrn Zul, de cchlRenole van de president van Israel. De president en rijn vrouw komen maandagmiddag op Schiphol aan voor een otflcicel bezoek aan Nederland. Een artikel over Ben Zwl vindt men op pagina drie. voor het zich onthouden door deze af nemers van doorlevering. Deze taak van de isotopeneommis- sie verminderde in betekenis in 1956, toen de Amerikaanse regering de uit voer van radio-actieve stoffen vrijgaf en dus de uitvoer niet meer bond aan garanties. LANGS het boven België vrij wel stilliggende front kwa men gisteren onweersbuien tot ontwikkeling, die zich in de na middag en avond ook over zuid en midden Nederland gingen uit breiden. Op het vliegveld Zuid- Limburg viel 22. in Woensdrecht 20 mm. Verder naar het noorden nam de regenhoeveeiheid af. In Groninge-: bleef het op de mees te plaatsen droog. Na het weg trekken van een daar aanwezige storing in de hogere luchtlagen is in Zuid-Frankrijk en het Al pengebied de barometer de laat ste 24 uur gaan stijgen. in verband hiermede zal een deoressie, die Zuidwest-Enge- land nadert, naar het noordoosten gaan bewegen en morgen in de buurt van ons land komen. De n kracht toenemende wind wordt zuid tot zuidwest, waardoor koe lere lucht wordt aangevoerd. Bo vendien zullen passerende fron ten tijdelijk regen brengen. Sint Eustatius lijkt de regering niet geschikt voor de vestiging van gere- patrleerden uit Indonesië. Daarom zal Bë regering ook niet ingaan op een aanbod van een maatschappij te Wil lemstad, die een terrein op dit eiland zou willen verhuren voor de vestiging van gerepatrieerden. Deze maatschap pij meende, dat daar bungalows voor ongeveer duizend personen gebouwd zouden kunnen worden. Na overleg met de regering van de Nederlandse Antillen is de regering tot de conclusie gekomen, dat al deze mensen geen emplooi zouden kunnen vinden op Sint Eustatius, Slechts op de lange duur zullen de beperkte mogelijkheden van Sint Eustatius enigszins uitgebreid kunnen worden. Deze mededeling doet minister rnej. Kiompé in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Wei ter (KVP). De speciale V.N.-commissie voor Hongarije heeft gisteren mededelingen gedaan omtrent een groot aantal op handen zijnde processen, in de hoop dat publikaties hierover nieuwe dood vonnissen tegen Hongaarse opstande lingen kunnen voorkomen. De voorzitter, de Deen Alsing An dersen. deelde op een persconferen tie in New York mede, dat tussen 7 en 16 juli 105 politieke processen worden gehouden tegen personen, - die reeds eerder veroordeeld zijn wegens „contra-revolutionaire acti viteiten" tijdens de opstand van 1956. De 25-janye Engelsman Robin Douglas-Home. die naai de hand van prinses Margareiha van Zweden dingt, heeft meegedeeld, dat hij voorlopig geen bezoek aan Zweden xzai brengen. De reden voor dit besluit wilde hij niet noemen. Twee dagen geleden werd bekend gemaakt, dat prinses Sibylla, de moe der van prinses Margaretha, Douglas- Home had uitgenodigd naar haar zomerkastee! te komen. Een hofdame van het paleis „Solli- den'". het zomerverblijf van prinses Sibylla, heeft aan het Zweedse nieuws bureau „TT." meegedeeld, dat prinses Margaretha ziek is. Aan Dougias-Home zou zijn meegedeeld, dat zijn bezoek onder deze omstandigheden niet kan doorgaan. De hofdame wist niet of de Engelsman later opnieuw zou worden uitgenodigd- In de Zweedse en Britse pers was al voorspeld, dat zeer binnenkort de verloving van het paar zou worden bekendgemaakt. De Engelse dagbladen brachten van ochtend het nieuws met grote koppen. En zeifs de deftige „Times" kwam met het bericht op zijn voornaamste nieuwspagina. De kop van de „Tinies" constrasteer- de niettemin sterk met de kop van het boulevardblad „Daily Sketch". „Robin en zijn prinses: Het is uit met de idyile", luidde de kop van de „Sketch", De „Daily Herald" zegt, dat de idylle ten einde is, omdat: Prinses Siblle, de moeder van Margaretha, niet van Engelsen houdt; Robin Douglas-Home maar een ..povere minnaar" was: Hij voor Margaretha alieen maai tijd verdrijf was. PRINSES IRENE", ik doop u en wens u een behouden vaart". H.K.H. prinses Irene sprak deze tradi tionele doopformule vanmiddag uit op de scheepswerf „De Merwede" in Ilar- dinxveid-Giessendam, waar het 8.526 brt. regïstertoii metende motor-passa giers-vrachtschip „Prinses Irene" van de Oranjeliin te water werd gelaten. De fles met champagne had de jeugdige Prinses even tevoren tegen de zijwand van het schip geworpen en met een zilveren bijltje sloeg zij ^op een hakblok, waardoor de laatste beletselen werden weggenomen. Voor prinses Irene was dit de eerste maal, dat zij een schip te water liet. Een concert van scheepsfluiten en sirenes klonk over het water en een luid gejuich steeg op onder de toe schouwers, toen het schip te water gleed. Omstreeks kwart over twee was prinses Irene in Hardinxveld gearri veerd. Zij werd ontvangen door me vrouw mr. Chr. A. de Ruyterde Zeeuw, waarnemend commissaris der De Canadese provincie Brits Columbia zal de Britse prinses Margaret bij- haar bezoek aan Canada het eiland Portland, in de straat Juan de Fuca, die Canada van de Ver. Staten scheidt, aanbieden. Als de prinses het eiland, dat een op pervlakte heeft van 216 ha aan vaard!. zal het de naam Margaret- eiland krijgen. Het eilandje is in april door de provincie van particu liere eigenaars gekocht. Prinses Margaret zal vandaag met een vliegtuig in Vancouver aankomen voor een bezoek van vier weken aan Canada. De Canadese politie heeft vrijdag, aan de vooravond van de aankomst Van prinses Margaret, vijf leden van de fanatieke religieuze sekte der Doek- hoboers gearresteerd, die varr plan waren in Kelorona explosies te ver oorzaken op de dag dat de Prinses daar passeren zou. De journaaldienst van de televisie zoekt vortdurend naar mogelijkhe den om nog sneller nieuwsfilmpjes Naar Bussum te brengen. Binnenkort zal de NTS, zo vernemen wij, daar voor een helikopter inschakelen. Op 22 juli zullen voor het eerst nieuws filmpjes boven Hilversum, worden „gedropt". De filmpjes zullen wor den opgenomen in Nijmegen tijdens de Vierdaagse. De komende week zal men alvast enkele proefdroppin gen uitvoeren om te kijken hoe het gaat. Omdat de helikopter voor de droppings lager zal moeten vliegen dan officieel is toegestaan, is mede werking van politie en luchtvaart autoriteiten noodzakelijk. Onderhan- Cj De 30-jarige uitvoerder F. van den B. uit Boxmeer is bij werkzaamheden aan de rijksweg VenloNijmegen on der bet dorp Velden dodelijk veronge lukt. De uitvoerder was aanwezig bij het opladen van gerooide boomstam men, die met behulp van een takel van de gron werden gelicht en op een wagen geladen voor transport. Bü dit werk is een der boomstammen uit de takel gevallen. De uitvoerder kon niet snel genoeg uit de voeten komen en kreeg het gevaarte op zijn lichaam. De man werd op slag gedood. Het slachtoffer was ongehuwd. Met ingang van maandag zal de verkoopprijs voor autobenzine met 0,5 cent. en die vooi tractorpetro- leum met 0,25 cent per liter worden verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van de recente stijging van de wereld marktprijs. Ook de dalingen die zicb in die wereldmarkt gedurende de af gelopen maanden hebben vooigedaan, hebben toen hun weerspiegeling in de verkoopprijzen gevonden. zijn. Zij moet er ons ten goede zijn' Waarmee we niet bedoelen dat het doei alle middelen zou heiligen Maar wel dat bet middel moet opwegen tegen de bedreiging. Een bedreiging die kort en goed onmenselijk en duivels is. Die de meest elementaire geboden van God tart. Waartegen God zelf vanaf de zondeval op leven en dood het le ven en de dood van Christus! de strijd heeft aangebonden Als we een zijdig de atoombewapening hadden ge staakt, was de mogelijkheid niet uit gesloten. dat nu reeds een flink aantal westerse predikanten, bisschoppen en priester» in 't publiek had „beleden", dal zij zich met hun evangeliepredi king hadden vergist. De westerse atoombom houdt zo hopen en bidden we vurig de injec tienaalden van de geheime politie en de machtsuitbreiding van de gevaar lijke tegenstander van alle eeuwen voorlopig nog tegen Er klinkt een waarschuwing: Wie de atoombom grijpt za) door de atoombom vergaan! We zien geen andere weg dan deze af- gnisclijke. Maar misschien wendt de Heer nog ons lot Misschien valt de totalitaire macht achter het ijzeren gord'jn, eer de elementen brandend vergaan...." (Van een onzer verslaggevers) Aan de heer H. VV. Tilanus, die woensdag j.I. afscheid nam als voorzitter van de Christelijk-His- torische Unie, zal, zoals wij in een deel van onze vorige oplage nog gemeld hebben, behoudens de vereiste goedkeuring van de Kroon, aan de Vrije Universiteit het eredoctoraat in de rechtsge leerdheid worden verleend. De 'erepromotie van de heer Tilanus zal op woensdag 20 ok tober plaats hebben. De heer Tilanus is 73 jaar reden waarom hij de leiding van de Chr.- Historisehe Unie aan een jonger per soon wilde overdragen. Hij wilde dit eigenlijk al eerder doen, maar op veler verzoek bleef hij nog aan tot op de dag. waarop de Unie haar vijftig-jarig bestaan vierde. Hendrik Willem Tilanus werd op 5 oktober 1S84 te Deventer geboren. Als zestienjarige jongen liep hij al in uniform: hij was toen leerling van de cadettenschool in Alkmaar een hbs. waarvan de laatste jaren cadet- tenjaren waren. Na deze oDieiding bezocht hy de Koninklijke Militaire Akademie in Breda, waar hij in juli 1907 de eed van irouw aflegde als officier der artillerie In een tijd dus. waarin al druk werd gesproken over een aaneensluiting van de chr.-historische groepen. Na zes jaren dienst te hebben gedaan te velde kwam hij terug in Breda: als leraar in de artilleriewetenschap. Hij bleef dit tot 1919. Toen stapte hij over van het leger naar de politiek: hij werd tweede secretaris van de Chr.-Histori- sche Unie. Politiek geïnteresseerd raakte hij door in zijn leraarstijd het comité „Aanpakken" te helpen, dat zich in spande om iets te doen aan de slechte predikantstraktementen. Bij de bezoe ken, die hij hiervoor aflegde merkte hij, dat in West-Brabant nog tamelijk veel protestanten woonden protes tanten die er blijk van gaven ook poli tiek wel ergens bij te willen horen. Ze wisten echter, omdat er twee protes tantse partijen waren, niet waarbij, en omdat hij dit zelf ook niet wist, is de heer Tilanus zich toen met die vraag serieus gaan bezighouden. Hij koos ten slotte -'oor de CHU. In 1922 werd de heer Tilanus lid van de Tweede Kamer Tn 19S9 werd hij voorzitter van de CHU, en hij was het ook, die na de oorlog de c.-h. weer mobiliseerde. Van 1919 tot 1951 was de heer Tila nus secretaris van de Onderwijsraad. De*elfde functie oefende hij enige ja ren uit bij de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaren zaken. Andere door de heer Tilanus uitge oefende functies: voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Volkson- -let-wijs en van de Defensiecommissie. Hij is ridder in de orde van de Ne derlandse Leeuw en commandeur in de orde van Oranje-Nassau. delingen hierover zijn nog gaande. De filmpjes zullen worden „gedropt" op een groot gazon op de hoek van de Parklaan en de Nimrodlaan in Hilversum. Vandaar worden ze snel naar het nabijgelegen Cinecentrum gebracht, waar de filmpjes worden ontwikkeld. Dezelfde avond zal men de journaalfilmpjes nog op het tele visiescherm kunnen zien. De officier van Justitie in Muncben, Max von Decking, is uit zijn ambt ge schorst. Hij wordt ervan beschuldigd de concentratiekamp-arts Hans Eisele, die het afgelopen weekeinde naar Cairo is gevlucht, de band boven bet hoofd te hebben gehouden. Von Decking wist sinds 1954 van de beschuldigingen die tegen Eisele wer den ingebracht, namelijk van de moord op duizenden gevangenen van Buchen- wald, maar hij heeft er geen werk van gemaakt, zo deelde de Beierse minister van Justitie Willi Ankermiiller vrijdag mee. De minister heeft nu opdracht ge geven voor een onderzoek tegen von Decking. (Van een onzer verslaggevers) De 35-jarige heer P. C. de Ridder uit Polsbroek is vanmorgen met zijn tractor in de Benschopperwetering in zijn woonplaats geraakt en verdron ken. De heer De Ridder raakte met zijn voertuig bij het passeren in de zachte berm van de Noordzuidseweg. De trac tor zakte weg en kantelde. De heer De Ridder kwam onder het voertuig, waaraan nog een aanhangwagen was gekoppeld, terecht. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Koningin in Zuid-Holland, en door de heer A. L. C. Brinkman, burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Bij haar aankomst op de werf bood de vijfjarige zoon van de burgemees ter, Menno Brinkman, de prinses bloe men aan. Na voorgesteld temwoww men aan. Nadat de leden van de di rectie van de N.V Scheepswerf en Machinefabriek „De Merwede" aan haar waren voorgesteld, begaf prinses Irene zich naar de tewaterlatings tribune. Het harmoniegezelschap „Eendracht maakt Sterk" onder leiding van de dirigent H. van Es. speelde pittige marsmuziek en de 400 schoolkinderen uit de twee hoogste klassen van de scholen uit Hardinxveld-Giessendam lieten zich van tijd tot tijd horen in de vorm van een massale en spontane begroeting aan dit lid van het Konink lijk Huis. Op de werf waren ook vijftig leerlingen tegenwoordig van het chr. lyceum te Dordrecht, dat het motor schip „Prinses Irene" heeft geadop teerd. De „Prinses Irene" zal na de afbouw dienst gaan doen op de lijn naar Ca nada. Het schip heeft een accommoda tie voor honderd passagiers en zal de reis Rotterdam-Montreal binnen acht dagen varen. Naast dit schip zal ook de „Prinses Margriet" worden gebouwd. Beide schepen zijn in het bijzonder bestemd voor de nieuwe route, die na de ope ning van de St. Laurens Waterweg in 1959 in Canada zal worden bevaren. Na de tewaterlating maakte de Prinses een rondgang over de werf, waar zij zich met enkele chefs en werk lieden onderhield. De Prinses bezich tigde de bankwerkerij, lashal, timmer fabriek, scheepsbouwloods en het be- drijfskantoor. In de vergaderzaal werden aan de Prinses voorgesteld de heer en me vrouw T. Ugelstad, K. Olsen en F. Bjerke van de Fjell Oranje Lines in Oslo, een met de Oranjelijn samen werkende maatschappij. In de nieuw gebouwde kantine zouden" ten slotte dé directeur van' dé Merwede, de heer C. Hoenderkamp en de heer A. Veder, directeur van de Oranjelijn, het woord voèfen. ./tl Tot twee maal toe heeft het onweer de spoorwegen gisteravond parten ge speeld. Om ruim halfacht sloeg de bliksem in de dikveiligheid van een trein op het traject GeldermalsenDordrecht. Men kon tijdig een zgn. „blauwe en gel" inzetten. Om tien minuten over acht sloeg de bliksem in de dakveiligheden van de trein GoudaAlphen. Hier duurde de stremming langer en moesten er twee treinen worden opgeheven. Later op de avond fungeerde de dienst weer. Bii de Nederlandse Spoorwegen is een nieuw model dwarsligger ontwor pen. Hü bestaat uit blokken beton, die verspringend tegenover elkaar liggen. Eik blok Is aan twee andere gekop peld door uitneembare buizen. De rails komen door dit 7steem vaster te liggen dan-met het oude materiaal. Proeven met het nieuwe stelsel zijn in volle gang. o De 18-jarige Evert van Hal uit Zeist is gistermiddag bij een verkeersongeval op de Dalweg in Zeist om het leven gekomen. De 22-jarige F. W. J. van D. uit IJsselstein is in zorgwekkende toe stand met een schedeibasisfractuur en een hersenschudding in -het zie kenhuis opgenomen. Het tweetal zat op een bromfiets, die omstreeks een uur op de kruising Dal- wegBerkenlaan tegen een N.B.M.- bus reed, waardoor beiden werden meegesleurd. Zij werden in het zieken huis opgenomen, waar Van H. kort na aankomst is overleden. Vrijdagmiddag om halflwee is de 72- jarige J. Teeuweissen uit Huizen, toen hij bezig was hooi te bergen in de hooiberg bij de landbouwer Van Kloos ter aan de Wakkerendijk te Eemnes, van vVz meter hoogte door een misstap ruggeiing uit die hooiberg gevallen. In het diaconessenhuis te Hilversum is de heer Teeuweissen overleden. (Van onze correspondent) Het echtpaar J. Maaskant-Slooien uit Dordrecht, dat sinds zondagavond vermist werd, is in een ziekenhuis te Brasschaat (België) teruggevonden. Het echtpaar was voor een scooter- tocht naar Antwerpen vertrokken en zou zondagavond thuiskomen. Sedert' die tijd ontbrak echter ieder bericht. Het is gebleken, dat de heer en me vrouw Maaskant zaterdagavond bij Wuustwezel met hun scooter een on geluk hebben gehad, tengevolge waar van de man een zware hersenschud ding en de vrouw verwondingen aan het gelaat en de armen opliep. Men is vergeten de politie in Dordrecht op de hoogte te stellen. ,31 -tl 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1