De Verleiding Drie doden op onbewaakte overweg bij Winterswijk ►...dus bierweer! Meer Amerikanen naar Midden-Oosten Moskou: Wij kunnen geen toeschouwer blijven Noeri Es oppositie Said speelde in de kaart Badgasten hielpen een handje bij invasie 3 Valt koninklijke vakantievaart door crisis in 't water? i Iets warmer Dank aan Eisenhower Russische troepen gaan oefenen bij Perzische grens WIN f1000.- Meer militaire hulp van V.S. voor Perzië en Turkije? Beroep van Hoessein op Irakezen LAATSTE NIEUWS; Amerikanen onder vuur in Beiroet Controle op verkoop Ned. eigendommen opgeheven Actie van Kassem goed voorbereid 1 aarnemers: geen contact met Amerikaans leger r r TREIN SLEURT DUITSE AUTO MEE NAVO-raad EGYPTISCH BLAD AL AKHBAR DONDERDAG 17 JULI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4044 Ook Amerika? Zenuwenoorlog Terug! mm cU to A/yYcerk $e/cocA£/ Straaljagers ruimden iet (vliegjveld voor vakantiegangers Mijnenveger zal jachten escorteren f Directeur: H. DE RUIG J J Hootcireriacteur: Dr. J. A. H. J S. ÖKULNS aljUT ANMORGEN zijn Britse troepen in Jordanië geland. De Engelse regering, vanmorgen opnieuw bijeenge komen ter bespreking van de toestand in het Mid den-Oosten, beeft de landingen echter nog niet offi cieel bevestigd. In de Jordaanse hoofdstad Amman is evenwel officieel bekendgemaakt dat „bevriende troepen" in het land aankomen. Tevoren was via radio-Amman een proclamatie van koning Hoes sein uitgezonden, waarin deze verklaarde „bevriende naties" om militaire hulp te hebben gevraagd, nadat de twee kamers van hel Jordaanse parlement dit besluit hadden goedgekeurd. Waarnemers vragen zich af waarom het besluit tot het zenden van Britse troepen naar Jordanië zo plotseling is genomen en welke gebeurtenis in het Midden-Oosten het Britse kabinet, dat gisteren nog een afwachtende houding scheen aan te nemen, tot handelen genoopt heeft. De Britse troepen die in Jordanië zijn aangekomen, zijn waar schijnlijk aangevoerd vanuit Cyprus. Vanmorgen werd namelijk he in transportvliegtuigen van het legereenheden IMCOS 0 „SLA MUITERIJ NEER 3S3»WSk mm mÊM owz£. MOMUOi ■UT. win* e* *v«n*tr*an «?u rune. 115700 1 Petbu. 1112 - Portgixo No 424519. 1 U' Klscatendi^Bt «bonneaieatea: 18.30—l»ao Zaterdag* 17—18 om. Telefoon 125/700 '«-Gravsnwe: Huygcnspleln 1 - Tstet 1*3467 <3 Utnenl Pcatbu* 1091 - Paatgixo No. 424887 JOachtencUenat: 18201820 u. Telel 362569 "•rdrethti Schefferaplein 3 po»t*!ro No «24208 Telefoon 437r Kaechtendienst >*e 1720 uur 7314 SelUedara: Ijnnm Kerkstraat 14 b - Telefoon 67882 Abonnenjentsprüa 61 cent eer week f 2.85 p«r maand, 17.90 per tioete nummer* 16 oent VerachtVnt eüteeHikt -\ (Geldig iot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN, Zonnige perloden en op de meeste plaatsen droog weer. Vannacht kouder., morgen iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige wind, krimpend van west naar zuid. Morgen: Zon op: 4.40 Maan op: 6.58 onder: 20.51 onder: 21.20 DE Amerikanen hebben zeer fors gereageerd op het gebeurde in Irak. Zij hebben uitgebreide militaire maatregelen genomen, niet alleen in het oostelijk bekken van de Middel landse Zee, maar overal ter wereld waar zij eventueel met de Russen als tegenstanders te maken zouden kun nen krijgen. Vandaar de militaire maatregelen in Duitsland, vandaar de intensivering van de toch al zeer intensieve lucht macht-activiteit in Noord-Amerika en Canada, Het is duidelijk dat Eisenhower be grepen heeft na de revolte in Irak dat er wat gebeuren moest. En dat is gebeurd'. Dat heeft hij ge daan door 5000 man naar Beiroet in de Libanon te zenden. Zo nodig komen er meer, wat de gevolgen ook mogen zijn, zo zeide de president. Deze laatste mededeling, evenals de grote versterking van de militaire pa raatheid die daarmee gepaard ging is een duidelijke waarschuwing aan het adres van de Russen: Hinder ons niet want het is menens. ER is nu één groot gevaar. Eisen hower heeft gezegd dat Amerika de troepen naar Libanon zond totdat een V.N.-leger hun taak eventueel zou overnemen. Amerika heeft daartoe een resolutie in de Veiligheidsraad inge diend. Wij zijn daarover niet enthou siast. Want een V.N.-leger oetekem dat daar niet alleen soldaten van wes telijke legers in opgenomen worden, maar ook militairen van communisti sche en neutralistische landen. En dat zaakje komt dan onder de uiteindelijke directie van de heer Hammarskjoeld aan wie we die directie nu net precies helemaal niet toevertrouwen. We zijn bang dat de regering van de Verenigde Staten nog niet helemaal genezen is van de onzalige politiek, die zij tot dusverre gevoerd heeft. Zij is noodgedwongen tot een andere po litiek gebracht. Maar zulk een omme keer innerlijk te aanvaarden is een aft- dere zaak. En nu dreigt het gevaar dat Amerika als het maar even de moge lijkheid ziet zal trachten weer in het oude spoor terug te keren. Zulk een verleiding is het V.N.-leger. De Verenigde Staten zouden iiu toch langzamerhand moeten weten dat de Verenigde Naties onbruikbaar zijn als middel om het recht en de veiligheid van het Westen te handhaven. De staatshoofden van de nog over gebleven drie mohammedaanse landen van het pact van Bagdad, Turkije, Pa kistan en Perzië, hebben Eisenhower een boodschap gezonden, waarin zij hem bedanken voor het Amerikaanse ingrijpen in Libanon. <end, dat Britse eiland vertrokken waren. Op Cyprus zouden in totaal 10.000 Engelse soldaten gereed hebben gestaan, voornamelijk in de omgeving van Nicosia, en deze troepenmacht zal, aldus onbeves tigde berichten, in zijn geheel worden overgevlogen. Inmiddels is uit Istanboel ge meld dat in de afgelopen nacht grote Amerikaanse strijd- een macht is aangevoerd naar de Amerikaanse NAVO-basis Adana. De berichten spreken van onge veer 10.000 man. (Van onze correspondent) Op een onbewaakte overweg- bij Winterswijk is gistermiddag een Duitse auto door een trein gegrepen. Twee In zittenden. de heer en mevrouw Hötte uit Essen, werden op slag gedood. De secretaresse van de heer Hötte, de 2S-jarige mej. H. Feyand, werd zo ern stig gewond dat zü direct na aankomst in het ziekenhuis te Winterswijk over- teed. Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart over vijf ter hoogte van café Bollen in Miste op de weg van Aalten naar Winterswijk. De auto, een Mer cedes, was midden op de baan, toen uit de richting Duitsland de trein na derde die om 5.18 uur in Winterswijk moest aankomen. Met een hevige klap werd de auto gegrepen. De auto werd ongeveer twintig meter meegesleurd en kwam op drie meter afstand van de spoorlijn In een weiland terecht, De toestand ter plaatse is zo, dat een autobestuurder, die wil zien of de spoorbaan vrij is, schuin achterom moet kjjken, daar de spoorbaan een scherpe hoek met de weg maakt. De heer Hötte heeft dit waarschijnlijk niet gemerkt en is door de trein verrast. Het treinstel kreeg schade aan de koppelstrkken en het treinverkeer on dervond bijna een uur vertraging, Advertentie) London Mint: Komende dagen droog en warm met lange zonnige perioden. £m eervlca vin da gaiimenlijka ofouwiri vin hit buti Nedarlandaa bier een reis van Win binnen 8 digen! Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag tn hoeveel out zonneschijn u voor a.s. zondag verwacht. Stuur aan 'Het bier is weer best', Postbua 2200. A'dam. Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn. Wie bet dichtst komt bij meting Oe BIK (gemeten te Dt 8:lt) wint 1000 gulden vakantiereis. (Bij meer goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeld. Beslissing van hst C.B.K. is bindend. Correspondentie niet mogelijk). Bovendien zijn er !00 troostprijzen (doosjes bierglazen). Vorige zondag: 4.2 uur zon. 0.8 mm neerslag Er waren 4 prijs winnaars onder wie de prijs gelijk is verdeeld WAT IS IMCOS? International Meteorological Consultant Services: weerkundigen, dit het weer voor de geallieerde operaties voorspelden. VAK ONZE REIZENDE ROELAND Scheveningen - Naar verluidt was het Holland Festival tevens het Festival van het Beste Bier Buitenlandse Kunstenaars genoten ven deze nationale 'meesterwerkjes achter glael' BIER IS BEST VOOR BEIDEN Hij: 'Hoe vind je die voorspellingen van de IMCOS?' Zij: 'Eén ding hebben ze altijd goed: 't ia altijd bierweerl' In Londen verwacht men spoedig een officiële verklaring van premier MacMillan. Voor Downing Street no. 10, de ambtswoning van de Britse pre mier, stonden vanmorgen honderden mensen. Krantenjongens schreeuwden het nieuws, uit van de extra-edities: „Engelse 'troepen in Jordanië geland". In een vandaag door het Jordaanse parlement uitgegeven verklaring wordt gezegd, dat de afgevaardigden en sena toren koning Hoesseins „wijze stap" om hulp van bevriende landen te vragen ten volle hebben ondersteund. De koning zou hebben verklaard, dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen op Jordaans gebied „een tijde lijke maatregel zal zijn om de grenzen van Jordanië te beschermen tegen vijanden, die het land van alle kanten belagen". In diplomatieke kringen in Wash ington verwacht men van minister Dulles een verklaring, dat Jordanië ook Amerika om militaire huip ver zocht heeft. BuMcs pleegt op het ogen blik overleg met zijn Britse ambtge noot Lloyd, die gisteravond naar de Ver. Staten is gereisd. De Amerikaanse troepen die, naar verluidt, in de Turkse havenstad Adana zijn aangekomen, zijn waar schijnlijk afkomstig uit West-Duits land. Gisteravond is bekendgemaakt dat een Amerikaanse luchtlandir.gs- gevechtsgroep, die in West-Duitsland is gelegerd, naar het Midden-Oosten is overgebracht. Uit betrouwbare bron wordt verno men dat op diverse punten in Europa nog steeds transportvliegtuigen met Amerikaanse troepen aankomen die voor het Midden-Oosten zijn bestemd. Naar schatting wordt tot dusver door meer clan 200 vliegtuigen aan de Ame rikaanse militaire operaties deelge nomen. De permanente raad van de Noord atlantische Verdragsorganisatie is van morgen om halfelf opnieuw In spoed zitting bijeengekomen. Het is niet be kend wie om bijcenroeping van de raad heert verzocht. Het Russische persbureau Tass heeft vandaag bekendgemaakt dat land- en luchtstrijdkrachten van de Sowjet-Unie met ingang van morgen militaire oefe ningen zullen houden in het gebied van Trans-Kaukasië en Turkestan nabij de grens van Perzië. Aan de overkant van de Russische grens zijn vandaag tanks, soldaten en vliegtuigen gezien. In regeringskringen te Teneran is men van oordeel dat de manoeuvres die morgen beginnen deel mtmaKen van een „zenuwenoorlog' tegen Perzië, bedoeld om dit land te weerhouden van hulpverlening aan Irak. De Sowjet-Unie heeft een beroep gedaan op de Verenigde Staten om onmiddellijk de troepen uit Libanon terug te trekken. De Sowjet-Uuie kan niet als toeschouwer aan de kant blij ven staan. Zij behoudt zich het recht voor de nodige maatregelen te nemen om vrede en veiligheid te beschermen, aldus Radio Moskou. „Agressie tegen Irak zal worden be schouwd als agressie tegen de Ver. Arabische Republiek", aldus heeft pre sident Nasser van de VAR woensdag verklaard. Krachtens het Arabische verdrag vcor gemeenschappelijke vei- dediging zal de VAR de republiek Irak te hulp komen, indien het- laatstge- Uit betrouwbare militaire bron in Washington wordt vernomen, dat het Amerikaanse ministerie van Defensie plannen overweegt voor uitbreiding van de militaire hulp aan Perzië en Turkije. Deze landen hebben hier reeds geruime tijd op aangedrongen. Koning Hoessein van Jordanië heeft in een radiorede volk en leger van Irak opgeroepen „muiterij in de kiem neer te slaan en Irak van verraders te zuiveren". Hoessein stelde het communisme en het „nasserisme" verantwoordelijk voor wat hü de „muiterij" in Irak noemde. Hü deed een beroep op het volk van Irak het land geen „slachtof fer van intriges" te laten worden. ENGELSE troepen vanmorgen in Jordanië geland V In het havengebied van Beiroet Is vanmorgen geschoten op Amerikaanse mariniers. De identiteit van de schut ters is niet vastgesteld. De mariniers werden niet getroffen en hebben het vuur niet beantwoord. msk noemde land het slachtoffer van een aanval wordt, zo zei Nasser. Gisteren was aanvankelijk gemeld, dat de leider van de Libanese opstan delingen Salem de rebellen ia Beiroet bevel had gegeven het vuren ie staken ln verband met de landing van de Amerikanen, naar dit -bericht is later tegengesproken. Bij besluit van de centrale militaire gezaghebber is de controle op de ver- koop van alle Nederlandse eigendom men in Indonesië, ook voor wat be treft bedrijven, opgeheven. Sinds 16 december mochten Neder landse eigendommen uitsluitend met toestemming van de militaire gezag hebber worden verkocht, terwijl de opbrengst op een geblokkeerde reke ning moest worden gestort. Nu hebben de Nederlandse eigena ren de vrye beschikking over de op brengst. Overmaking van het bedrag naar het buitenland is echter niet mo gelijk. H ET Egyptische blad Akhbar dat te Cairo verschijnt, schrijft in een artikel onder de titel „Hoe werd de staatsgreep in Irak uitgevoerd?", dat Noeri Es Said, de bü de opstand om het leven gekomen Iraakse premier, eigenlijk de datum heeft vastgesteld voor de revolutie door de Iraakse 20ste brigade op te dragen naar Jor danië te gaan, ter bescherming van koning Hoessein. „Maar", aldus Al Akhbar, „in plaats van naar Amman te gaan, trok de 20ste brigade onder bevel van de revolutionaire brigade-generaal Ab- dei Kerim Kassem naar Bagdad om de koning af te zetten". Zwaar gewapende Amerikaanse ma riniers landen bü Beiroet, de hoofd stad van Libanon. O De waarnemers van de Verenigde Naties in Libanon hebben geweigerd met de Amerikaanse mariniers in con tact te treden. Dit is in New Tork be kendgemaakt. Eerder had de Amerikaan Cabot Lodge in de Veiligheidsraad gezegd, dat de Amerikaanse troepen op dracht hadden met de waarnemers contact op te nemen. De Amerikaan se mariniers zouden op alle moge lijke manieren met de waarnemers moeten samenwerken. De nieuwe Iraakse premier Abdel Kerim De aankomst van de in de twee dagen van zijn gen, dat de heer Andrles- Arnerikaanse vloot voor verblijf de gebeurtenis- sen in Beiroet is geweest, de Libanese kust moet sen van dichtbij meege- was alles er zover hij voor de badgasten een maakt. dat had gezien volko- heel evenement zijn ge- Aanvankelijk zou hij men rustig. Hij kon gaan tveest. Sommigen schijnen dinsdagmiddag om half- waar hij wilde, de taxi's bij de invasie zelfs een vier naar Nederland te- reden normaal en ieder- handje geholpen te heb- rugi'liegen, doch toen was een kon in het land nor ben, want toen een jeep het vliegveld, dat zojuist maal telefoneren, in de branding bleef ste- door Amerikaanse mill- Nadat het vliegveld ken en het strand niet lairen was bereikt, geslo- korte tijd voor het lucht- kon bereiken, hebben een ten. Van de Amerikaanse verkeer gesloten was ge- aantal enthousiaste ba- invasie had hij zelf niets weest, werd het weer vry ders het vehikel met ver. gezien, doch des te meer gegeven. „Bij mijn ver eende krachten op het gehoord. Niemand in Bel- trek heb ik inderdaad aan droge gesleept. Dit ver- roet had de indruk van <je randen van het vlieg- teldc gezagvoerder A. J. een oorlogshandeling. De veld enkele Amerikaanse Andriessen van de KLM, landing van de Ameri- soldaten opgemerkt, maar toen hij gisteravond met kaanse militairen jn de overigens was alles nor een lijntoestel uit Beiroet felle zon aan het overvol- maal. Het luchtverkeer op Schiphol terugkeerde, Ie strand mocht dan spec- werd gewoon door Liba- Hij was maandagochtend tacuiair zijn, sensationeel nese leden van de lueht- tn de Libanese hoofdstad vond men het niet. haven geregeld", zo be- aangekomen en had daar Gedurende de twee da- sloot hij. Volgens Al akhbar is de 48-jarige Kas sem twee jaar geleden begonnen met cellen te vormen van revolutionaire officieren in navolging van Nassérs revolutionaire methode, in hét ge heim voerde hij besprekingen remt ontevreden officieren en verspreidde hij pamfletten onder deze officieren. Discretie is het geheim van Kassems succes geweest, aldus Al Akhbar. Hijzelf ontving de pamfletten net zoals alle andere officieren. Slechts enkelen wisten, dat Kassem het mid delpunt was van het revolutionaire plan. Kassem had de staatsgreep in juni wil len plegen, maar alles was afhanke lijk van het verkrijgen van de muni tie die in handen was van getrouwen van premier Es Said. Oplossing Volgens Al Akhbar had Noeri Es Said dit vraagstuk tenslotte „opgelost" door de 20ste brigade opdracht te geven naar Amman op te trekken. Opzettelijk vroeg Kassem om meer munitie dan hü nodig had teneinde de koningsgetrouwe militairen van munitie te beroven. ZUn verzoek werd door Es Said goedgekeurd. Daarop gaf Kassem zijn officieren in structies. Officieren die trouw waren aan Es-Said werden gearresteerd evenals ministers. Het radiostation werd daarop bezet en vervolgens het koninklijk paleis en het hoofdkwartier van het leger. Kort daarop kondigde de omroeper van radio-Bagdad aan, dat de Iraakse republiek was gevestigd. (Advertentie) *i Levering rechtstreeks van de fabriek Catalogus gratis op aanvrage. De straaljagers, die op de vliegbasis Deelen by Arnhem zyn gestationeerd, zyn in verband met het toeristenseizoen' naar elders in het land overgebracht; De legervliegtuigen zijn woensdag van de basis vertrokken. Deze verplaatsing geschiedt als gef- volg van een toezegging, die de mij- nister van Oorlog, ir. C. Staf, enige tyd geleden heeft gedaan. f (Van onze Haagse redacteur) Het hele koninklijke gezin zal vol gende week naar Marseille vertrekken om zich daar in te schepen op het jacht „Piet Hein" voor een vakantie van drie weken. De bedoeling is een vaarplan op de Middellandse Zee nit te vceren met bezoek aan de Franse Riviera en enkele pittoreske eilandjes. Maar men houdt er rekening mee dat de reis niet doorgaat wanneer de toestand in het Midden-Oosten nog ernstiger wordt dan deze nu al is. De mijnenveger j.Breukelen" uit Den Helder zal de schepen „Piet Hein" en „Groene Draeck" escor teren op de Middellandse Zee. Het jacht van prinses Beatrix „De Groene Draeck" zal speciaal voor kleinere zeil tochten worden gebruikt. Het wordt de eerste maal dat het ko ninklijke gezin op de „Piet Hein" bui- Tot burgemeester der gemeente Zuid-Beyerland is met ingang van 1 augustus benoemd de heer A. A. Schouten, secretaris van de gemeente Dodewaard. De heer Schouten is op 29 oktober 1909 geboren te Maasland. Hy is ge huwd en heeft drie kinderen. Hij be hoort tot de CHU en is ned. hervormd. De functie van gemeentesecretaris van Dodewaard heeft hij ongeveer 23 jaar bekleed. ten de Nederlandse wateren vakantie zal genieten. 1 Er zal c.m. een ontmoeting plaats-? hebben met de Canadese ambassadeur in Nederland Thomas Stone en diens echtgenote, die dezer dagen al naar het eiland Majorca zyn vertrokken. Een depressie, die juist over ons land is getrokken, en zich vervolgens naar Denemarken verplaatste, heeft in West-Europa veel regen gebracht. lp ons land viel in Leeuwarden van woensdagmorgen 7 uur tot donderdag morgen 7 uur de meeste regen, name lijk 25 mm. Na het wegtrekken van de storing begon in onze omgeving de luchtdruk flink te stügen, ten gevolge van het naderbykomen van een rug van hoge luchtdruk, die zich uitstrekte van de Golf Tan Biscaje naar het zeegebied bü IJsland. Op zün beurt werd deze rug gevolgd door een oceaan-depressie, waarvan het koufront vanmorgen Ierland na derde. Het is niet waarschijnlijk, dat het erbü behorende regengebied ons voor morgenavond zal bereiken, zodat de weersverbetering ook morgen het grootste deel van de dag zal voort» duren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1