Dirigi sme ALS SITUATIE ZICH ZAL VERSCHERPEN: Scherpe waarschuwing van V.S. aan Nasser Geen verloven ingetrokken Vergelijk door resolutie van Weer betogingen Resoluties in V-raad verworpen V.S. en Rusland verzoeken bijeenkoirist Assemblee m m Blijftlrakin Bagdad-pact? zomer: r Zweden: Libanese kwestie i^aat Ver. Naties niet aan Tegenregering in Libanon? Minist verbod van „Op den Uitkijk'' Japj tan? D' Aap via. ko f fiehuis naar radiozaak Zweden kreeg nul op rekest Dulles en Lloycl zeer ontstemd ZATERDAG. 19 JUU 1958 v_ ZESTIENDE JAARGANG No. 4046 mëmrn Dordrecht krijgt tweede Prot. Chr. ziekenhuis 84ste veto Directeur: H. DE RUIG J r A V _y Hoofdredacteur: Dr. J A. H. J 6 rtrtUlNy riLt/i PAH SUWJET-U-ME zal volgens diplomatieke kringen in Oost- -L' Berlijn m de Komende dagen met de met haar verbonden landen spreken over net zenden van „vrijwilligers-eenheden uit het socialis tische kamp naar het.Midden-Oosten, ais de toestand zich daar ver scherpt. Cl a\s ulcjl fiuuAols (jroningen dealerslijst op .aanvraag ZOWEL Amerika als Rusland heeft gisteravond de Veiligheids raad voorgesteld onmiddellijk een zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen te roepen. Deze voorstellen kwamen nadat Rusland zijn'veto had uitgespro ken tegen de Amerikaanse resolutie om een strijdmacht van de Ver enigde Naties naar Libanon te zenden ter ondersteuning van de Libanese regering. Tevoren was. de Russische resolutie verworpen, waarin terug trekking van'de Amerikaanse troepen'uit Libanon en-de Britse troepen uit Jordanië werd geëist/ Ook de Zweedse resolutie, waarin Hammarskjoeld werd gevraagd de activiteit van de waarnemers van de Ver. Naties in Libanon „tot nader order op te schorten", werd verworpen met 5 tegen 2 stem men zonder onthoudingen. De zitting werd op voorstel'van Japan verdaagd tot maandag avond acht uur Nederlandse tijd. Zie verder pag. 3, 4e kolom ■UT. «omraua. win» a« wiuutraai jv rejei >137110 ia i i Pottbus 1112 Postgiro No «4519. W Klaoriten'iUimrt abonnementen lij .30,i»-u} Zaterdags li— is uur. Telefoon H37GO •»-Grarenti»ce: Huygenspleln 1 Te let 1AM67 'i Ulnem Postbus lUSi Postgiro No 424897 iClaciilendien*t: 18.3019.30 u Telet. M2i«u Oordrecnt: Sehetterspieln 3 Postgiro No 42420S Oieioon 457f K/acbtendicnst -w, 17-30 uur 73X4 Sciledim: Lange Kerkstraat 94 b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week f 2.65 per msartd. 17.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschltnt dacreliiks (Geldis: lot morgenavond) v warm Warm en overwegend zonnig weer met een zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen oost en zuid. t .Morgen: Zon op: 4.43 Maaiti op; 9.32 onder: 20.49 onder: 22.15 (Van onze parlementaire redacteur) HET vraagstuk van de overheids bemoeiing met het maatschappe lijk leven houdt de aandacht in en buiten het parlement. Het is mode geworden om over „dirigisme" te klagen, wanneer men door de over heid in zijn vrijheid wordt beperkt, en om de hulp van de overheid in te roepen, wanneer men hiervan voor delen verwacht. De zelfkritiek ont breekt vaak in zo'n ernstige mate, dat men als persoon of als groep bei de dingen tegelijkertijd doet. In het algemeen is het zo, dat de overheid om tweeëerlei reden ingrijpt in het bedrijfsleven. Nu eens zijn er sociale rodenen die tot ingrijpen no pen, dan weer njeent de overheid dit te moeten doen om bepaalde belan gen van producenten te bescher men. Er is geen land waar de overheid zich geheel buiten het maatschappe lijk leven houdt. Uiteraard bestaan over de wenselijkheid en gerechtvaar digdheid van het overhéidsingrijpen diepgaande verschillen. Een socialist zal er sneller zijn fiat aan geven dan een liberaal en een communist gaat weer verder dan een socialist. Het gaat er maar om hoe men de vrijheid principieel fundeert en onder welke voorwaarden een volk moet le ven. D verschil in omstandigheden lei den ertoe, dat men in het ene land geheel anders optreedt dan Sn het an dere. Daarom is het maken van ver gelijkingen zo bijzondei gevaarlijk. Ean land met een langzaam groeiende bevolking en een groot en grondstof- fenrijk gebied zal een geheel ander overheidsoptreden te /zien geven dan een land met een snel groeiende be volking en een grondstoffen-arm terri- toir. Dan kan het voorkomen, dat men in beide landen gelijk denkt over de criteria voor het overheidsoptreden en dat men toch tot een ander resultaat komt. Uit het bovenstaande volgt dat men wel uiterst voorzichtig moet zijn met al te grif zijn instemming te be tuigen met hen, die' ons volk voor houden, dat het in Duitsland veel min der dirigistisch toegaat en daarom veel beter. Sommigen wekken de indruk alsof er in Duitsland helemaal geen over heidsoptreden is. Nu is het juist dat prof. Erhard in 1948 een nieuw tijd perk inluidde, het tijdperk van de 'vrije-markteeonomie. De pijlers van deze „soziale Markt- wirtschaft" zijn het zoveel mogelijk bevorderen van deconcurrentie door het verbieden van ondernemersaf spraken (kartels) en zoveel mogelijk vrije prijsvorming. V riiwillierers van naar Het plotselinge bezoek van president Nasser aan de Russische premier Chroestsjew, dat gisteren bekend werd, houdt hiermee ongetwijfeld verband. De Verenigde-Staten hebben de Verenigde Arabische Republiek gewaar schuwd, dat een aanval van de V.A.R. op Amerikaanse strijdkrachten in Libanon „ernstige gevolgen" zou hebben. De Sowjct-Unie heeft gisteren Engeland en Amerika nogmaals gewaarschuwd, dat vlj .niet onverschillig" kan blijven ten aanzien van de situatie in het Midden-Oosten. Voorts heeft communistisch China een waarschuwing gericht speciaal tot Engeland. Midden-Oosten? (Van onze Haagse redacteur) Voor dit weekeinde zijn. in ons land geen bijzondere maatregelen getrof fen voor wat. betreft het verlof van militairen. In Denemarken is, zoals we reeds meldden, een deel van de week- eindverloven ingetrokken, maar in ons land zullen de militairen die voor weekeindverlof in aanmerking komen normaal met verlof gaan. Van Poolse zijde te Oost-Berlijn is vernomen, dat Russische diplomaten te Warschau hebben gezegd, dat* een eventuele verscherping van de toe stand in het Midden-Oosten voor de Verenigde Arabische Republiek aan leiding kan zijn de Sowjet-Unie offi cieel om bescherming van de grenzen van de V.A.R. te verzoeken. De rege ring te Moskou zou echter niet alleen de verantwoordelijkheid hiervoor wil len dragen. De Libanese regering heeft, vrijdag avond bekendgemaakt, dat Syrië „feifa- jien" (commando's) haar Libanon zendt om daar sabotage té plegen .en te moorden. Er zijn reeds zestig van deze comando's naar Libanon gezonden en er zijn nog 150 ;in opleiding, aldus de Libanese regering. In haar nieuwe waarsehuwing aan de Verenigde Staten' én Engeland zegt de Sowjet-Unie ónder meer: „De'aan vallers moéten niet vergeten dat alle naties, in het bijzonder de mohamme daanse bevolking in de landen van het Arabische Oosten en in de daaraan- grenzende gebieden, niet onverschil lig staan tegenover het lot van volke ren die de slachtoffers yah buitenland se gewapende agressie zijn geworden". ,De naties van het Arabische Oosten staan in hun strijd voor. onafhankelijk heid en vrijheid tegen de misdadige acties van de Amerikaans-Britse kolo nialisten niet alleen". Volgens de Sowjet-regering is-hel uit de verklaring van prémier Mac- millan duidelijk geworden, dat het doel van de Britse actie in Jordanië OOK in Nederland is na de tweede wereldoorlog getracht om door middel van de karteipolitiek en de prijspolitiek de concurrentie te laten werken en niet helemaal zonder suc ces. De Nederlandse overheid deed dit met wat andere 'middelen zo keil den wij niet de verbodswetgeving maar de raisbruikwetgeving ten aan zien van kartels maar in beide lan den was er overheidsingrijpen. Prof. Erhard heeft onlangs op het congres van de Christen-democraten in Scheveningen erkend dat er op de verbodswetgeving in Duitsland zoveel uitzonderingen zijn toegestaan, dat het wel eens zo koirzijn dat in de prak tijk het verschil tussen verbodswet geving en misb-uikwetgeving slechts zeer gering is. Een andere vraag is of het in Duits land thans zo is dat de overheid de handen van de prijsvorming heeft af getrokken. Hiervan is geen sprake. Nog steeds'zijn er in Duitsland prijs- voorschriften van kracht op een groot aantal terreinen. Wij denken allereerst aan de land bouw, waar prijsvoorsciiriften bestaan voor tarwe en voedergranen, melk; suiker, suikerbieten en gist. Evenal in ons land treedt de overheid hier op om sociale redenen en met het oog op de bescherming van de belangen van de landbouw. De prijsregelingen 'n de landbouw omvatten artikelen, die 30 pet. uitmaken van de ge zinsuitgaven/ In een volgend artikel hopen 'wij dat nader toe te lichten, doch nu reeds stellen wij vast, dat men de zogenaamde vrije-markteco- nomie in Duitsland met een korrel tje. zout moet nemen. TT Minister Staf stemt geheel In met de maatregelen die ue cbefs van land zee- en luchtmacht tegen het christe- ijk-cultureel maandblad ..Üp den Uit kijk" hebben getfotnen wegens een be paald artikel van js. O. Jager, gere formeerd predikant te Almelo. In antwoord op schriftelijke vraaen van het Eerste-Kamerlid de heer Po- lab (C.P.N bevestigt de minister, dat de bevelhebber der zeestrijdkrachten heeft bepaald, dat de exemplaren van het juli-nummer van het maandblad, die door bemiddeling van de dienst ontwikkeling, sport en ontspanning ter beschikking van'de leestafels wa ren gesteld,' dienden te worden inge nomen. r Eenzelfde maatregel is getroffen door de chef van de generale staf en de chef van de luchtmachtstaf. De plaatsvervangend hoofdlegerpredikant heeft bepaald, dat de exemplaren van het tijdschrift die voor rekening van de diensten van de geestelijke verzor ging van de land- en "de luchtmacht ter beschikking werden- gesteld, aar, hem dienden te worden teruggezon den:- De minister is van' mening', dat hij zonder meer gerechtigd is de door de mmisteries van Oorlog o£ Marine be kostigde publikalies al,of niet ter le zing aan militairen, te verstrekken Met de genomen maatregelen stemt hij geheel in, aldus het antwoord. Een exemplaar van het tijdschrift is op de griffie van-de Eerste Kamer neergelegd ter inzage voor de leden Een correctie. „Het Parool" ves tigt er de aandacht op dat wij in een van onze hoofdartikelen ten onrechte gesteld hebben dat de ontruiming van ue Suezkanaal-zone door Engeland ge schied is onder een Labourregering. Formeel heeft „Het Parool" gelijk. Maar we mogen er toch wel op wijzen, dat de regering-Attlee. deze weg voor haar opvolgster noodzakelijk heeft ge- - maakt. Minister Bevin heeft reeds .in 1949 getracht voor de vernieuwing van het verdrag met Egypte een gunstige f Advertentie) sfeer te scheppen door onvoorwaarde lijk de geleidelijke ontruiming van Egypte door de Engelse troepen te be loven. En, gelijk onze geachte collega wel weet, is continuïteit een grondslag van - de Britse buitenlandse, politiek. niet alleen Is „de beweging van het Jordaanse volk naar onafhankelijkheid te worgen, maar later Jordanië ook te gebruiken als militaire basis om de revolutie in Irak te onderdrukken". Radio-Caïro heeft over de reis van Nasser naar Moskou meegedeeld, dat de president maandag zijn bezoek aan president .Tito van Joegoslavië had beëindigd. Twee dagen na zijn vertrek met zijn jacht vernam hij het nieuws van de Amerikaanse landing in Libanon en hij besloot toen terug te keren naar Joe goslavië. Daar voerde hij korte aan vullende besprekingen met Tito, waar na hij naar Moskou vloog voor een Q de Amerikaanse ambassade „langdurig vriendschappelijk gesprek" mét Chroestsjew. Moskou werd gisteren door talrijke Gisteren zijn opnieuw eenheden Russen geprotesteerd tegen de mili- Britse parachutisten van Cyprus naar i"ire acties van de V.S. in liet Midden- Jordanië overgebracht. Volgens som- Oosten. mige berichten bedraagt het aantal Britse militairen in Jordanië op het ogenblik-reeds zesduizend. Ook de Amerikaanse mariniers in Libanon zijn versterkt. Er zijn er nu ongeveer zesduizend. Inmiddels is ook een 'gedeelte van dé'? 2*4sté" irifanferié-. divisie aahgèkomeD, die normaal met atoomwapens is uitgerust. Tienduizenden Russen hebben giste ren in Moskou geprotesteerd tegen de interventie van de V.S. en Engeland in Libanon en Jordanië. De Amerikaanse ambassade werd met stenen en inktpotten bekogeld. Tal van vensterruiten werden vernield en de gevel van het gebouw kwam onder de inkt te zitten. Ook de Brit se ambassade werd beschadigd. De Russische politie hield de betogers wel op een afstand, maar deed vér der mets om beschadiging van de gebouwen te voorkomen. Circa 2500 Oostduitsers zijn gister middag tijdens een vermoedelijk ge organiseerde betoging een gebouw van de Britse militaire missie in Oost-Ber lijn binnengedrongen. Zij vernielden de inventaris, gooiden de ruiten stuk en wierpen een auto, die voor het ge bouw stond omver. Een sinds enkele weken in Dier gaarde Bliidorp te Rotterdam wonende aap sprong gistermiddag met een ele gante zwaai van de imitatierols, waai op hij zich een hele ochtend met allehei zoetigheid uit kinderhanden had moe- en vergenoegen, op het hek dat. de tuin omringt en zo de vrijheid in. Het dier vluchtte aanvankelijk in een consumptiegelegenheid van de Volksbond tegen Drankmisbruik, maar datbleek hem niet te bevallen. Bij zijn volgende bezoek kwam hij spoedig op zijn gemak. Hetrwas in een radiozaak, waar hij kalmonder een tafel bleef zitten Midden onder de nieuwsberichten werd hij echter gestoord door enige oppassers van „Bijdorp'-die hem kwamen halen. De herhaling van het weerbericht heeft hij moeten missen. Op de Lindencracht in Amsterdam is de mooiste straathond van de Jordaan ge kozen- De gezichten stonden heel ernstig toen de jury aan de keuring begon. Het tweede protestants-christelijke ziekenhuis van Dordrecht. „Refaja" genaamd („De Heer geneest"), zal za terdag 26 juli geopend worden. Het is ingericht in 'het/ geheel verbouwde administratiegebouw van de levens verzekering „Eerste Nederlandsehe" en zal voornamelijk als streekziekenhuis fungeren. (Telegrafisch van. onze New Yorkse correspondent) E verdaging van de Veiligheids raad tot maandagavond acht uur (Ned. tijd) na de verwer ping van de Russische, de Ameri kaanse en de Zweedse resoluties geeft de delegaties gelegenheid iijdens het weekeinde de door Ja pan ontworpen eoiripromisrësó- lutie uit te werken, waarvan de inhoud' vandaag bekendgemaakt zal worden. Het Japanse voorstel zou. heogen het huidige waar nemerskorps in Libanon te 'ver sterken met ongewapende mili tairen, vliegtuigen en; materieel. Maar wij uit betrouwbare bron ver nemen zou de Jaripanse resolutie/een. voor Amerika acceptabel compromis kunnen opleveren,, waardoor de Ame- r kan en in de naaste toekomst, uit Li banon zouden kunnen terugtrekken zonder het gezicht te verliezen. Ook al zou de Sowjet-Unie maandag in de Veiligheidsraad van het Vetorecht ge bruik maken, wanneer dé Japanse; re solutie ter sprake komt, dan zou deze resolutie in de Assemblee" toch nog een goede kans maken op.èen twee-derde meerderheid. l-.V -v'A Diplomatieke waarnemers iri New York zijn ervan overtuigd dat dé Sow jet-Unie eigenlijk helemaal niet zo gebrand is op het vertrek van de Ame rikaanse mariniers uit Libanin omdat; hun aanwezigheid voor Moskou een uitstekende gelegenheid biedt tot hét voeren van een felle. anti-Westérsè propaganda-campagne. Zolang de te genwoordige situatie voortduurt kun nen de Russen van de neutrale landen, koren op hun propagandamoien bete- zoals b.v. India allerlei anü-Arneri- kenen en op deze manier de hoogspah- kaanse verklaringen uitlokkén, die ning in het Midden-Oosten eh in de wereld levendig houden. Japan zal waarschijnlijkeen reso lutie indienen, waarin wordt voorge steld het huidige waarnemerskorps van de V.N. in Libanon te versterken met ongewapende militairen. 'Het nieuwe voorstel zou zoveel mogelijk een vervanging zijn van het Ameri kaanse voorstel inzake het zenden van een strijdmacht, waarover het Russi sche veto is uitgesproken. Als het Amerikaanse 'voorstel tot het zenden van een politiemacht in de As semblee in stemming ikomt, is voor goedkeuring een twee-derde meerder heid nodig en Amerika is niet zeker dat deze meerderheid wordt verkregen. Aan het begin van de zitting van gisteravond besloot de. Veiligheidsraad eerst over de Russische en vervolgens over de Amerikaanse resolutie te stem men. Zowel Rusland als'Amerika had den eerder voorrang voor hun reso lutie gevraagd. Vóór de Russische resolutie stem de alleen Rusland zelf. Zweden en Japan onthielden zich van stemming. Vervolgens wérd met 9 stemmen voor en de Russische stem tegen bü één onthouding (van Zweden) de Amerikaanse resolutie goedgekeurd. Onmiddellijk daarop sprak Rusland zijn veto hierover uit. Dit was het 84ste veto van de Sowjet-Unie in de Veiligheidsraad. „Irak ïs nog steeds lid van het Bag-' dad-pact. Wij zijn vastbesloten al onze' politieke en économische verplichtin gen. die Irak in Jhet verleden op zich heeft genomen, na te komen." Dit heeft Hasjim Djawad, de verte genwoordiger van de nieuwe Iraakse regering by de VJST.. vrijdag op een persconferentiete New .York ver klaard. Hy voegde eraan tóe, dat Lak nog de vriendschappelijkste gevoelens koestert ten opzichte van de V.S, en Engeland. Een hogedrukgebied, waarvan het centrum boven Duitsland ligt, bréngt in het grootste dée! van West-Europa zomerweer. Slechts in Ierland en Schotland, welke binnen hét bereik van een oceaandepressie liggen, valt plaat-: selijk regen. Deze depressie verandert maar weinig meer van plaats' en vult; bovendien wat op. v Verder zijn er geen aanwijzingen,; dat zich in de boven Frankrijk aan wezige storing onweer ontwikkelt. In verband met een en ander wordt voor zondag warm en overwegénd zonnig weer verwacht. Hasjem Jawad, de -afgevaardigde die door het nieuwe bewind in Irak by de Ver. Naties is benoemd, heeft of- ficieel bevestigd, dat koning FeisaI, premier Noeri Es Said en kroon prins Abdóel IHah .bij de omwente ling zijn gedood. Dc Zweedse regering meent, dat de strijd in Libanon geen internationale kwestie is. Daarom, is de Amerikaanse interventie èf een politieke actie, die de Verenigde Staten op eigen gelegen heid ondernemen op verzoek van Li banon en daarom de Ver. Naties niet aangaat óf de Ver. Naties moeten zich btiiten- de Libanese kwestie houden, omdat het hier een binnenlandse aan gelegenheid van een lidstaat betreft. Dit zei de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Oesten Unden. vrijdagavond in een radiorede, waarin hij verklaarde, waarom zijn land dé waarnemersgroep uit Libanon wil te-' rugtrekken. De aanwezigheid van eën buitenlandse troepenmacht heeft, hét werk van de waarnemers overbodig gemaakt, meende Unden, die "erop wees, dat het Zweedse voorstel slechts een „tijdelijke" onderbreking van het werk van de waarnemers beoogt, ter wijl de V.N. voortgaan met zoeken naar een oplossing voor het Libanese probleem. Selwyn Lloyd en John Foster Dul les zijn danig ontstemd over deze houding van Zweden. Zy menen, dat deze de veiligheid van de landen in het Midden-Oosten, die niet in' het vaarwater van de Ver. Arabische Republiek willen komen, in gèvaa* brengt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1