Tegenvoorstel van de Verenigde Staten? Lloyd en Dulles zijn het eens W eer gevechten in Beiroet oor meer dan f 60 J )00 aan juwelen gesto len Huis, restaurant en 20 boten vernield Vuurzee legt twee werven volledig in de as Feisal gedoo door mitrailleur salvo IRAK SLUIT PACT MET NASSER Verdediging als één staat Koel weer egen te slecht voor brandweer Zó HAALT EEN HELIKOPTER 'n MAN UIT ZEE Russen hadden geen tijd voor de K.L.M. Uitgaansverbod van een maand op Cyprus CHROESTSJEW'S NOTA MAAKT NIET VEEL KANS Opschudding onder Geneefse hoteliers Politie nog voor een raadsel v_ „Indon. vrijwilligers naar Midden-Oosten OOGGETUIGE VERTELT: Iraakse hof werd volkomen verrast Verdrag van Bagdad opgezegd? Koninklijke familie vertrekt morgen Meer Russen naar Hongarije? r MAANDAG 21 JULI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No* 4047 v „Niet treuzelen Projectielen Kalm opgenomen NA VAL IN KELDER OVERLEDEN Omsingeld Verwarring TIBETAANSE STAM STELT ULTIMATUM Papieropslagplaats Boerderij OPEN1NGSVLUCHT VERTRAAGD BONDSKANSELIER RAAB HAD VOORRANG "N Directeur H DE RUIG Hoofdredacteur: Ur J A H J a rtrtUINü »l<DT AMERIKA EN ENGELAND zullen waarschijnlijk niet akkoord gaan met het voorstel van de Sowjet-premier Chroestsjew om morgen in Genève een topconferentie te beginnen over de crisis in het Midden-Oosten. Chroestsjew heeft zaterdagavond nota's verzonden aan de V. S., Engeland, Frankrijk en India en voorts aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammarskjoeld, waarin hij voorstelt morgen in Genève een topgesprek te beginnen „teneinde versprei ding van het in het Midden-Oosten begonnen conflict te voorkomen-" De Verenigde Staten en Engeland zuilen zich vermoedelijk niet iaten dwingen tot een overijld topoverleg naar aanleiding van de nota's van Moskou, die een propagandistisch karakter dragen. Bo vendien zouden zij de tijd van voorbereiding veel te kort achten. Het is echter waarschijnlijk dat Londen en Washington de voorstellen niet zonder meer zullen verwerpen. Zij willen een opbouwend ant woord geven. Zij schijnen echter eerder bereid te zijn tot een con ferentie onder auspiciën van de Ver. Naties. Volgens onbevestigde berichten uit Washington zouden de Ver. Staten een tegenvoorstel overwegen. Zie verder pag. 3, 2e kol.) J Veteranen bieden aan: KONING FEISAL, kroonprins Abdoel Illah, en andere leden van het Iraakse koninklijk huis zijn door salvo's uit een machine geweer gedood en kwamen niet om het leven bij een vuurgevecht met revolutionaire officieren. De moordpartij leek veel op die wel ke in 1918 plaatsvond in Rus land, toen de Russische tsaren familie om het leven werd ge bracht. duiurcuun tviii® o.t>luituwi 4u ima. tia/i* l» Poatbiu 1112 P«stgttt> No 424518', Kluchtendieiwt iiboaneatenlea 18,30JSUO our Zaterdags 1718 our Telefoon US700 f.Gra.Tenluxe- Huy^mspiete 1 Telel 183467 '5 lllnen) Postbus 109! Postgiro No 424867 Klachten dienst 18J0—19J0 u Telei 362569. Oordrtchi Scbeflersplein 3 Postgiro No 424208 Teleioca 457P Khecbtendienst tb 17.30 uur 7314 getuedam. Lange Kerkstraat 84 b Telefoon 97882. Abonnemanaprii» 61 cent per week f 2,85 per maand. f7,90 per kwartaal. Loss* m IS oent Veraohltnt daseHifc; A (Geldig tot morgenavond) ENKELE BUIEN Koel weer met veel bewolking en enkele beien. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en noordwest, maar in het noorden van het land tijdelijk zwakke en verander lijke wind. Morgen; zon op: 4.46 maan op 12.08 onder: 20.46 Onder: 23.10 Westeli ken voelen weinig voor overijlde topconferentie beter het is; het doet er niet toe op welke dag en op welk uur", aldus de Russische premier, die dan verder als datum voor de conferentie dinsdag Voorstelt. „Be hoofdzaak is niet te treuzelen, geen kostbare tijd te verliezen, want de kanonnen beginnen reeds te vuren." Op de voorgestelde conferentie zouden concrete aanbevelingen moe ten worden opgesteld, ter beëindiging van het militaire conflict in het Mid den-Oosten. Deze aanbevelingen zou den aan de Veiligheidsraad moeten worden voorgelegd, die ze zou kun nen bestuderen met deelneming van vertegenwoordigers van de Arabische landen. In zy.a boodschap aan de Gaulle, spreekt de Russische leider er zijn ver bazing over uit, dat vooraanstaande vertegenwoordiers van Frankrijk zich hebben gehaast hun solidariteit met „de aanvallers" te betuigen. Een der mogelijkheden is, dat een buitengewone zitting van de Veilig heidsraad op hoog niveau wordt ge houden, bij te wonen door de rege ringshoofden of ministers van Buiten landse Z^ken van elk land. In die zit ting zou de stelling van Chroestsjew behandeld worden, dat de Engels-Ame rikaanse actie in de Libanon en Jor danië ernstig de wereldvrede in, gevaar brengt. Een andere mogelijkheid, die over wogen zou worden, is er op aan te dringen, dat de Ver. Naties snel een formule vinden voor het zenden van banon ter vervanging der Amerikaan een internationale strijdkracht naar Li- se troepen. Dit zou verbonden worden met het voorstel, de problemen van het Midaen-Oosten op de agenda te plaatsen van een toekomstige top-con- fcrentie. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, lelwyn Lloyd, die gisteren In Engeland is teruggekeerd na een be zoek aan Washington, heeft verklaard, dat hij met zijn Amerikaanse collega nttiu. ovsrïcnstcdniing' beeft h«r#jbt over een antwoord aan Chroestsjew. President Eisenhower heeft mee gedeeld, dat hij de Russische nota be studeert en dat de V.S. spoedig een rustig en opbouwend antwoord zul len geven. In zijn boodschappen aan de V S., Engeland en Frankrijk zegt de Sowjpt. premier, dat ook de Sowjet-Unie atoom- en waterstofbommen heeft, als mede ballistische projectielen van al lerlei typen, waaronder intercontinen tale. Chroestsjew merkte in zijn bood schappen op, dat de Amerikaanse lan ding in Libanon en de Britse tussen komst in Jordanië de wereld hebben gebracht tot „een van de ernstigste momenten in de geschiedenis van de mensheid." „Ten gevolge van de Amerikaanse agressie ;'n Libanon en de Britse agres sie in Jordanië heeft de wereld dit grimmige historische uur bereikt", zegt Chroestsjew. „Wy stellen voor, bijeen te komen en hoe eerder dit kan, hoe In Londen schijnt men de oproep van Chroestsjew kalm op te nemen. Het wordt zo goed als zeker beschouwd, dat premier Macmülan in elk geval zal weigeren zich dinsdag al in een dergelijke conferentie te laten storten. De Britse regering zou van mening zijn dat een snelle aanvaarding van het Sowj^t-voorstel de indruk zon wok ken dat Moskou het initiatief heeft ge nomen tot pogingen om een explosieve toestand tot bedaren te brengen en dat het Westen geen andere keuze heeft dan dit te volgen. De voorstellen van Chroestjew hebben m Genève veel opschud ding teweeg gebracht: talloze hotelhouders voorzien een storm loop en in het aan hotelruimte niet rijke Genève beginnen, ter wijl het toeristenseizoen op zijn hoogtepunt staat, al vele journa listen onderdak te zoeken. De 5500 hotelkamers van Genève staan in ieder geval voor de ko mende week allemaal volgeboekt. De meeste hotelhouders zijn ech ter, wat de conjerentie betreft, pessimistisch en redeneren dat één toerist in het hotel beter is dan een hele buitenlandse dele gatie misschienonderweg er heen. Vanochtend vroeg is het aan de rand van de stadswijk Bastia van Beiroet tot hevige gevechten gekomen tussen op standelingen en aanhangers van de regeringsgezinde Syrische volkspartij. Een buitenlandse waarnemer noemde het 't hevigste gevecht van de afge lopen veertien dagen. In Cairo is vandaag bekendgemaakt, dat Amerikaanse troepen in Libanon het vuur hebben geopend op een Egyptisch lyn vliegtuig toen het op de luchthaven van Beiroet wilde landen. Het vliegtuig werd gedwongen naar Cairo teiug te keren. (Van- een onzer verslaggevers) Bij een handelaar in gouden en zil veren voorwerpen In een woning aan de Dlntelstraat hoek Rooseveltlaan in Amsterdam is zondagmiddag, terwijl h« afwezig was, ingebroken en een groot aantal sieraden gestolen. De ruw geschatte waarde van de De Indonesische veteranenbewéging heeft aangeboden vrijwilligers naar het Midden-Oosten te zenden om daar „de wereldvrede, bedreigd door de Britse en Amerikaanse interventie, te red den". Radio-Peking heeft zondag omgeroe pen, dat eenheden van het communis- tiseh-Chinese leger uiting gegeven hebben aan hun bereidheid en verlan gen „vrijwilligers" naar het Midden- Oosten te zenden. Alvlnel Tllflh anrlprp lorlivn (Van onze correspondent) De 54-jarige landbouwer G Schreurs te Lmtelo (gem Aalten) is by sloop werkzaamheden in een kelder geval len en hierbij dodelijk gewond De beer Schreurs was bezig met het slopen van een schuur Bij het omstoten van een muur is hij achteruit gelopen en in de zich onder het gebouw bevindende kelderruimte gevallen Hij werd in be wusteloze toestand naar het zieken huis te Lichtenvoorde overgebracht, waar hij kort na aankomst is overleden. De nieuwe regering var Irak en de herenigde Arabische Republiek (Egyp- en Syrië) hebben zaterdag een ver-: wag tot wederzijdse verdediging ge sloten. Op grond van het verdrag zal s® Verenigde Arabische Republiek o.m. Wapens aan Irak leveren. Het verdrag In Damascus ondertekend. De twee «Seringen zullen zich met alle roid- delen en als één staat verdedigen te- £®n een aanval op de twee republie ken of één van hen. Ook zal de econo mische en de culturele samenwerking Worden bevorderd. Het officiële Oostduitse persbureau A. D. N, heeft zondag radio-Bagdad aangehaald voor een bericht, dat de nieuwe Iraakse regering het uittreden Jap Irak uit het Bagdad-pact heeft bekendgemaakt. Hoewel de opzegging van het pact door Irak niet officieel is bevestigd, is men het er in westerse kringen over eens, dat president Nasser nooit een bondgenootschap zou hebben aan gegaan met een mogendheid die is aangesloten by het Bagdad-pact De nieuwe Iraakse regering heeft de onder het vorige bewind opgelegde ge vangenisstraffen met een vijfde vermin derd. Voorts heeft zij besloten de invoer uit het sterling-gebied te beperken. Voor de invoer van goederen uit dit gebied zal voortaan een vergunning nodig zijn. Radio-Ca'i'ro heeft zaterdagavond om geroepen dat het nieuwe bewind be slag heeft doen legger; op alle be zittingen van de Hasjemiten, het Ara bische vorstengeslacht, dat tot de om wenteling in Irak het bewind voerde en waartoe ook koning Hoessein van Jordanië behoort .Indonesië en de Arabische Liga heb ben inmiddels de nieuwe Iraakse re- gqring, erkend. Het ligt in het voornemen van HJH. de Koningin, Z.K.H. prins Bernhard en H.H.K.K.H.H. de prinsessen Beatrix en Irene morgen per vliegtuig te ver trekken naar Zuid-Frankrijk voor de zomervakantie. Zoals bekend, zullen zij een tocht van ongeveer drie weken maken langs de Zuidfranse kast aan boord van het koninklijk jacht „Plet Hein" en „De Groene Draeck" van HJK.H. prinses Beatrix.. Hr Ms. mijnenveger „Breukelen" verblijft in de buurt, teneinde zonodig de verbindingen met Nederland te onderhouden. Het vrachtschip „Weltevreden", dat het koninklijk jacht „Pief Hein" ver voert, heeft buiten de schuld van de rederij enige vertraging op het vaar- schema en zal vermoedelijk woensdag in Marseille aankomen. In verband daarmede zullen HH.K.K.H.H, de prinsessen Margriet en Marijke met haar verzorgster en enige vriendinnen enkele dagen later uit Nederland vertrekken. Achter een uit Frankrijk afkomstige storing, die via het zniden van de Noordzee naar de Duitse Bocht ls ge trokken, stroomde zondag koelere oceaanlncht het vasteland van Europa binnen. In ons land ging deze weers- omslag gepaard met plaatselijke zware regen- en onweersbuien. De meeste neerslag viel daarbij in een brede strook ter weerszijden van de grote ri vieren. Boven de Duitse Bocht diepte de storing verder uit. Ze trekt nu lang zaam in oostelijke richting verder. Ten westen vun Ierland ls intussen een nieuwe depressie aangekomen, die morgen het weer in ons land zal be ïnvloeden. Achter deze depressie om stroomt een nieuwe hoeveelheid po laire lucht naar West-Enropa. In ver band daarmee blijft het weer wissel vallig en koel. Dit blijkt uit een door het persbu reau Reuter in Londen ontvangen oog- getuigeverslag van een paleisdienaar van koning Feisal, die op wonderbaar, lijke manier wist te ontsnappen. Uit het verslag blijkt, dat koning Feisal het eerst werd getroffen. Daar. na viel de kroonprins. Het derde slachtoffer was de bejaarde moeder van de kroonprins. Zy viel met" de Koran vastgeklemd in haar arfnen. De ooggetuige verklaarde dat leder een in het koninklijk paleis nog sliep toen de opstand de vorige week maan dagochtend vroeg uitbrak. Kroonprins Abdoel Illah ontdekte by het verlaten var; zyn slaapkamer in pyjama dat het paleis omsingeld was door op standelingen. Hij bleef rustig tot men -hem had meegedeeld dat er een opstandL was uitgebroken. Hij rende toen naar de radio en stemde het toestel af op radio- Bagdad. Het radiostation zond medede lingen van de rebellen uit. Toen Ab doel' Illah dit hoorde gaf hij zijn die naren onmiddellijk opdracht de witte vlag uit te hangen op het paleis. Toen men hiermee bezig was, werd koning Feisal wakker en ging beneden. Granaten uit mortieren trof fen het paleis. Plotseling kwam een kapitein van het opstandelingenleger binnen en ging naar de jonge koning. In de algemene verwarring liepen de andere leden van de koninklijke fa milie, onder wie de echtgenote en zus ter van de kroonprins, en een achttal Arabische dienstmeisjes op hen toe. De kapitein beval het gezelschap zich buiten het paleis op te stellen en vroeg de slachtoffers of zy nog een of andere wens hadden. De kroonprins antwoordde ontkennend. Hierop vuur de de kapitein met zijn machine pistool en doodde hen allen. Een krijgshaftige stam in het noor den van Tibet, de Kharnbas, heeft de communistische regering van Peking communistisch China een ulti matum gesteld: als de Chinezen Tibet niet verlaten voor de 31ste juli, zul len 3000 leden van de stam een strijd op leven en dood beginner! met de communistische bezetters van hun land. (Van een onzer verslaggevers) In nauwelijks een uur tijd heeft een loeiende vlammenzee twee jachtwer ven, meer dan twintig zeiljachten en motorooten, een restaurant en een woonhuis in het watersportgebied aan de Nieuwe Meer bij Amsterdam vol ledig in de as gelegd. De brand brak zaterdagavond om streeks het t middernachtelijk uur uit. De na enkele minuten aanwezige brandspuiten van Amsterdam en Nieu- wer-Amstel konden tegen het vuur kwartieren lang niets uitrichten, om dat de jachtwerven voor de zware wagens onbereikbaar waren. Pas toen de werven al rokende puinhopen wa ren, werd, mede met behulp van de drijvende brandspuit Jan van der Heyde, het nablussmgswerk georgani seerd. De eigenaar van een van de twee werven, de heer H. la More van de werf Liberty, is zwaar gedupeerd. Hy was maar voor f 20.000 verzekerd. Zyn schade bedraagt ongeveer f 70.000. Ook de wert De Uitkijk liep een dergelijke schade op. De eigenaresse, mevr. Strube, was eveneens laag verzekerd. Het is niet bekend wat de oorzaak van deze snel om zich heen grijpende brand is geweest. Met de loodsen en de volledige inventaris van de jachtwerven, het restaurantje en de in een der loodsen ingerichte woning zyn een grote sta len motorkruiser ter waarde van 10.000 gulden en een gloednieuw zeiljacht in de as gelegd. JAN de rand van het Amsterdamse Li. Bos zijn zaterdagavond twee 'boten huizen en ongeveer twintig zeiljachten door een enorme brand verwoest. De foto laat een totaal ouerzicht van de ruines zien. Omdat de brandweerwagens over de primitieve toegangswegen geen toe gang tot de vuurhaarden konden vin den, hebben tientallen vrijwilligers met emmers water de belendende jacht werf Waterlust nat moeten houden. Zij slaagden daarm dank zij de gunstige wind. De, inboedel van de familie De la Rie werd in aileryl op jachten ge laden en over het water weggevoerd. De ontstemming over het feit dat de brandweer de jachtwerven bij de Nieuwe Meer niet tijdig bereiken kan is na deze ramp zeer groot De papieropslagplaats van de heer J. L. Harder aan de Laagte Kadijk 41 te Amsterdam is zaterdag geheel duor brand verwoest. Over de oorzaak ls nog niets bekend. De brandweer was spoedig n tvi ce motorspuiten ter plaatse. Het \tiur in, de kleine ruimte was spoedig geblust; de rookontwikkeling was groot. De heer Harder schatte de waarde van zyn papiervoor raad en de persmachine op ongeveer f7000. Het bedrijf was verzekerd. vermiste voorwerpen ligt tussen de 60 000 en de 1G0.0OQ gulden. De inbrekers zijn vermoedelijk door een reeds openstaande voordeur het huis binnengegaan. De binnendeur werd geforceerd en grondig vernield. Toen de inbrekers binnen waren volgens de politie zijn het bepaald geen amateurs geweest hadden zij betrek kelijk vrij spel. Aangezien er geen brandkast in huis was, bad de eige naar, dé heer Van P., zijn sieraden in tassen e.d. in zijn werkkamer neerge legd. De diaven hebben het duurste van liet duurvte ontvreemd, want verschei dene zilveren voorwerpen zijn wel uit gepakt, maar niet meegenomen. Alle grensposten in het hele land zijn onmiddellijk gewaarschuwd, zodat de waardevolle voorwerpen, die van uitzonderlijk goede kwaliteit zijn, langs deze weg het land niet kunnen wor den uitgesmokkeld. De diefstal werd ontdekt door een bewoonster van het bovenhuis, die zon dagavond omstreeks zes uur thuis kwam. Zij zag de vernielde binnen deur en trof in het huis een enorme chaos aan Direct werd de politie-ge- alarmeera, lie een nauwkeurig onder zoek instelde. Eerst iaat in de avond kwamen de heer Van P. en zijn echtgenote, die des morgens het pand hadden verlaten, thuis. Het was onmogelijk meteen een juis te schatting van de waarde van het gestolen „fijngoed" te geven. Ook van morgen Kon de politie van bureau Pie- ter'Aertzsstraat, die de zaak in behan deling heeft, nog geen nadere bijzon derheden' meedelen. - Dat het een van de grootste na-oor- logse juwelendiefstallen van Amster- - dam-Zuid is, staat wel vast. De heer Van P. is tegen inbraak ver zekerd. Het onafhankelijke Oostenrijkse blad „Die Presse" zegt vernomen te hebben, dat vier Russische infanterie divisies en ongeveer «00 tanfes In West-Hongarije stellingen ingenomen hebben. Op het grootste vliegveld in Wfst- Hongafljc zouden tweè eskaders Rus sische straalvliegtuigen aangekomen zijn. Hongaarse grenswachten zonden onder Russisch bevel geplaatst zijn. Zaterdagmiddag is, vermoedelijk ten gevolge van hooibroei, brand uit gebroken in de boerderij van de heer F. Mosterd aan de Windhoek in Apel doorn. Hoewel de Apeldoornse en Vaassense brandweren snel ter plaatse waren, brandde de boerderij geheel uit. De eigenaar is verzekerd. (Van een onzer verslaggevers) De Russen hebben de KLM vanmor gen in een bijzonder onprettige situatie gebracht. Om tien uur zou de DC-6B „Olivier van Noort" voor de openingsvlucht naar Moskon vertrek ken. Kort voor het vertrek stnnrden de Rnssen uit Moskou een telegram, waarin gezegd werd, dat de KLM maar anderhalf uur later moest komen. Op het vliegveld Wnoekowo van Moskou arriveerde vanmorgen ook president Raah van Oostenrijk en dus hadden de Russen geen tijd voor het KLM-toestel. Dus moesten de genodigden maar anderhalf uur op Schiphol blijven wachten Bijzonder onpleizierig voor de KLM, want dat was een zeer select gezelschap: mr. A. H. O. Gieben, se cretaris-generaal van Verkeer en Wa terstaat, J. W. F. Backer, directeur- generaal van de Rijksluchtvaartdienst, dr. H, J. Lev*lt, directeur afd. buiten land van Buitenlandse Zaken, ir. J: D. H. van der Toorn, directeur- generaal van de PTT, E. J baron Lewe van Aduard, directeur buitenlandse economische betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken, en verder enige zakenlieden. „Geen manier is dit", hoorden we m de wandelgangen op Schiphol. De Engelse gouverneur van Cyprus, Foot, heeft om in te kunnen grijpen in de steeds feller wordende gevech ten tussen Turkse en Griekse Cyprio ten, met ingang van gisteren voor de tijd van een maand voor heel Cyprus een uitgaansverbod afgekondigd, dat geldt van zeven unr 's avonds tot half vijf in de ochtend. Zo nodig kan deze maatregel uitge breid worden met een uitgaansverbod overdag. -<<. Ak Vr> r-v-— (Van onze correspondent) Een helikopter van de Marinelncht- vaartdienst redde zaterdagmiddag onder zeer grote belangstelling een gewonde drenkeling uit de zee bü Katwijk, Eerst was een kikvors- man gedropt om de gewonde aan de uitgeworpen lijn te bevestigen. Het was hier gelukkig geen ernst. Men demonstreerde alleen, hoe men zon handelen, als het wèt ernst wordt. Deze spectaculaire redding was het hoogtepunt van een demonstralie van de Kon. Ned, Bond tot het led- den van Drenkelingen, Brigades alt Katwijk en Nonrdwijk namen aan de demonstratie deel. Vóór de helikopterredding won de Katwijkse reddingsbrigade met een. klein verschil een roeiwedstrRd met de marine. Daarna werden - schei dene reddingsmiddelen gedemon streerd, o.a. net de werplüo en haspel en met vletten. Het laatste nummer was "de redding van de bemanning van een omge slagen sloep doop de motorreddiny- hoot van de NZHRB „Baron van Cattendüke". Steken duizenden .toeschouwers on het strand toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1