Dirigisme II TEGENZET NA VOORSTEL VAN CHROESTSJEW Rusland Japanse Vierdaagse ingeluid met dropping Belgische parachutisten van verwerpt resolutie Aanhoudend koel over Ongerustheid lot van Koeweit het Vreugde in het gezin Yal in Artis Nederlandse Staat koopt handschoenen achter IJzeren Gordijn PREMIERS LEIDERS VAN DELEGATIES? Hammarskj oeld wil aan gesprek deelnemen Dulles het komende weekeinde naar Londen? Diplomaten voorzien 85ste veto VANOCHTEND STARTTEN 14.000 TIPPELAARS Bomaanslagen in Amman Nasser, loert op zijn kans AMSTERDAM GAAT AANKOPEN UIT COLLECTIE REGNAULT Rijk verschaft een lening Dumpingprijzen van de Tsjechen? KONINKLIJK GEZIN MET VAKANTIE DINSDAG 22 JULI 19S8 ZESTIENDE JAARGANG No. 4948 r VJ POPULAIR 73.000 guide» (geldig tot morgenavond) VERANDERLIJK WEER Koel weer met enkele buien maar ook opklaringen. Ma tige tot krachtige wind tussen west en zuid. Morgen: Zon op: 4.47 Maan op: 13.25 Onder: 20.45 onder: 23.41 Directeur: H. DJU RUIG Hoofdredacteur: Dl J A H J öHUJNö aiX/l (Van onze parlementaire redacteur) DE zgn. vrije markt-economie in West-Duitsland moeten we met een korreltje zout nemen, schreven we jl: zaterdag. Wij willen daar thans wat dieper op ingaan en allereerst vaststellen, dat prof. Erhardt, de Duitse minister van Economische Za ken, zijn fiat moet geven aan de prljs- voorschriften van zijn collega van Landbouw. Vergelijkt men de Nederlandse richt prijs voor tarwe f 28 50 per 100 kg) met de minimumprijs van de Duit se tarwe, dan blijkt dat deze met haar f 41.50 per 100 kg aanzienlijk hoger ligt. Voor rogge is de prijs voor Nederland en Duitsland resp. f 21.75 en f 37.50 per 100 kg. Evenals in Ne derland krijgen de Duitse boeren nog een extra-toeslag voor rogge. In Duitsland heeft de regering nog voedergranen maximum- en mini mumprijzen vastgesteld. in Neder land bestaan minimumprijzen. Voor voedergranen-mavimuni- en mini mumprijs bepaald op f 35.- en de ma ximumprijs f 39.-. In Nederland is de minimumprijs f 25.50 Voor voedergra nen zijn deze drie cijfers resp. f 30 f 36,50 en f 23.75. Een regeringsinstantie accepteert de binnenlandse granen steeds tegen de vastgestelde minimumprijzen. Zij legt dus een bodem in de markt en zorgt er ook voor dat de veel goed kopere buitenlandse granen op het binnenlandse prijsniveau beschikbaar worden gesteld. Duitsland voert ca. 50 pet. van zyn tarweverbruik en 2/3 deel van zijn behoefte aan voedergra nen in. De regeringsinstantie In Duits land, die zich hiermee bemoeit, is 'de „Einführ- trad Vorratstelle". Zij koopt de ingevoerde goederen tegen wereld marktprijzen en stelt ze aan de bin nenlandse handel tegen de veel hoge re binnenlandse prijzen beschikbaar. Het verschil tussen beide prijzen vormt dus het invoerrecht op de gra nen uit het buitenland. Wanneer men nu bedenkt dat de Nederlandse mono polle-heffingen veel lager zijn dan de Duitse invoerrechten ten gevolge van het feit, dat de minimumprijzen voor voedergranen in ons land veel lager zijn dan in Duitsland, dan blijkt -wel dat Duitsland oji dit terrein .veel „dh- rigistischer"is dan ons.ïand, Nedei^ land kent trouwens helemaal, geen in voerrechten op ingevoerde tarwe. ER- is overheidsoptreden dat door zijn redelijkheid weinig kritiek ontmoet. Zo werd in Nederland groot -begrip gewekt voor de landbouwpoli tiek vanwege het feit, dat de over heid zich voor de vaststelling van fde richtprijzen voor granen baseerde op kostprijscalculaties. In Duitsland kent men deze methode niet en wordt de hoogte van de minimumprijzen telken- jare weer een politieke touwtrekkerij, waarbij de Duitste Boerenbond zorgt voor een steeds sterkere druk. Was in 1950 de tarweprijs nog f 31.45 per 100 kg, thans bedraagt hij f 43.70 per 100 kg. Een dgl. stijging deed zich in ons land niet voor. - Men zou de stelling kunnen verde digen dat excessief en onredelijk op treden van de overheid „dirigisme" moet worden genoemd. Het heeft er de schijn van, dat prof. Erhardt zich onder druk van de „politiek" tot dit „dirigisme" heeft laten verleiden. In Duitsland is er eveneens over heidsoptreden op het terrein van de melk en de melkprodukten. Voor con- sumptiemelk heeft men in Duitsland de maximumprijs bepaald op 32 cent per liter (vetgehalte 3,5 pet.). In Ne derland bedraagt de consumptiemelk prijs 37 cent per liter (vetgehalte 2,5 pet.). Wanneer men bedenkt dat in januari 1955 de Nederlandse en de Duitse prijs allebei 26 cent bedroegen, dan blijkt daaruit wel dat de melk prijs verhogingen, in Nederland heel wat groter zijn geweest dan in Duits land en dat men in ons land snellere vorderingen maakt met bet wegwer ken van overheidssubsidies op melk. De prijzen van boter, kaas en con dens zijn formeel vrij, maar praktisch treedt de overheid hier prijsregelend op. Ook de minimumprijzen voor sui kerbieten zijn in Duitsland van over heidswege bepaald. In vergelijking met Nederland zijn zij aan de hoge kant. De overheid heeft de m^rge voor de fabrikant, de handelsmarge en de verbruikersprijs voor suiker gefixeerd. De invoer van suiker is in Duits- 1nd gecontingeerd. De overheid sub- am sect uit de sohatkist als de we- rei-marktprijs hoger ligt dan de bin nenlandse prijs. Een systeem dat ook in ons land wordt* toegepast. Uit het bovenstaande blijkt wel dat op het terrein van de landbouw in Duitsland geen sprake is van een vrije markteconomie. Maar er zijn meer bewijzen voor de stelling dat het in Duitsland wat het overheidsingrijpen betreft niet beter is gesteld dan bij ons, - - - t MERIKA, Engeland en Frankrijk zullen de Sowjet-Unie waarschijnlijk voorstellen een conferentie over het Midden- Oosten op hoog niveau te houden in de Veiligheidsraad, of in ieder geval onder auspiciën van de Verenigde Naties. Dit plan is een tegenzet na het Russische voorstel vdn zaterdag om vandaag in Genève een topgesprek over het Midden-Oosten te be ginnen. In de door het Westen voorgestelde conferentie op hoog niveau zouden de delegaties onder leiding staan van de premiers of de ministers van Buitenlandse Zaken. Het westerse antwoord zal vandaag bekend worden gemaakt. De voorbereidingen voor een conferentie zouden echter heel wat tijd kosten. Van de Russische plannen om vandaag reeds bijeen te komen komt dus mets. De mogenijkheld bestaat dat de Ame rikaanse .minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Dulles, het komende weekeinde naar Londen zal vliegen, om aldaar te beraadslagen met verte- genwooruigers van Groot-Brittannié, Turkije, Perzië en Pakistan. Of DuUes al dan niet naar Londen zal gaan zal vopral van afhangen wat er deze week bij de Verenigde Naties zal gebeuren. De RUS SOBOLEW heeft gis teravond in de Veiligheids raad het Japanse compromisvoor stel, dat beoogt het aai\tal V.N.- vvaarnemers in Libanon uit te brei den, van de hand gewezen. Hij zei niet of hij zijn veto zou uitspreken of zich van stemming onthouden. Tn diplomatieke kringen in New York wordt echter voor speld, dat de Sowjet-Unie van daag haar 85ste veto zal uitspre ken. De Russen hebben Japan reeds verzocht de resolutie in te trekken. De Veiligheidsraad ging gisteren uiteen zonder een be slissing te nemen. De zitting werd namelijk verdaagd tot vanmid dag halfvier. De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Hammarskjoeld, heeft de Russische regering laten weten, dat hij bereid is aan een topconferentie deel te nemen als ook de andere ge inviteerden zich bereid verklaren de voorgestelde bijeenkomst bil te wonen. Hammarskjoeld laat zich niet 'ut over het feit. of hij een dergelijke by eenkomst gewenst acht. „Het is niet aan mij overgelaten om te oordelen of de voorgestelde topconferentie het beste middel is om de verwarde toe stand in het Midden-Oosten te ver beteren. Ik moet een beslissing terzake overlaten aan de regeringshoofden", aldus de secretaris-generaal. Premier Macmillan van Engeland heeft verklaard, dat hij vandaag in het Lagerhuis een verklaring zou afleggen over het Britse antwoord aangaande de Russische voorstellen. De Franse regering staat „in begin sel" welwillend "tegenover het voorstel van Chroestsiew -tot het houden van een topconferentie over het Midden oosten, maar zij kan niet akkoord gaan met 4e voorwaarden en de inleiding van de brief van de Russische premier, die niet van dien aard zijn dat zij de spanning verminderen. Dit is gistermiddag na afloop van een kabinetsvergadering onder leiding van de Gaulle te Parijs bekendgemaakt. De secretaris-generaal van de Vere nigde Naties Hammarskjoeld heeft Chroestsjew's voorstel aanvaard. De Libanese minister van Buiten landse Zaken, Charles Malik, heeft maandag in Washington verklaard, dat Libanon en andere Arabische landen zullen moeten deelnemen aan elke top conferentie waarop de kwesties van de Arabische wereld aan de orde zullen komen. Hij zei dit na een gesprek met minister Foster Dulles op het „State Department". Premier Chroestsjew van de Sowjet- Unie zal waarschijnlijk wel wat voelen voor voorstellen om or.der auspiciën van de V.N. in New York te confere ren, aangezien hij gaarne een bezoek aan deze stad zou willen brengen. Op de Bergselaan te Rotterdam Is de tweejarige Henriëlte van Nus bij het oversteken door een tram aangere den. Zij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis Bergweg overgebracht, waar zij bij aankomst bleek te zijn overlden. De Russische afgevaardigde Sobo- iew meende dat het Japanse voorstel (dat onder meer uitbreiding van het aantal V.N.-waarnemers in de Liba non beoogt) een stilzwijgende goed keuring inhield van de Amerikaanse houding in Libanon en de Britse hou ding in Jordanië. Tevoren had de Japanse afgevaar digde Koto atsoedaira een kleine wij ziging van zijn resolutie voorgesteld, zodat deze ook aanvaardbaar werd voor Zweden. De Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Canada en Zwe den steunden het compromis. Sobolew vestigde de aandacht op het voorstel van Chroestsjew. Mocht geen topconferentie belegd kunnen worden, dan zou de Algemene Vergadering van de V.N. een andere weg zijn om de kwestie te behandelen, meende Sobo lew. Aan het begin van de vergadering had Hammarskjoeld verklaard, dat uit breiding van de waarnemersgroep en versterking met militair personeel de onafhankelijkheid van Libanon zou kunnen garanderen door het illegaal binnenkomen van mensen en materieel te verhinderen. De aanvaarding van de Japanse resolutie zou de spoedige terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit Libanon mogelijk maken, meende Hammarskjoeld. De Japanner Matsoedaira betoogde dat zijn resolutie niet bedoeld Is om Hammarskjoeld de bevoegdheid te ge ven „een politiemacht van de een of andere soort" in het leven te roepen. De Brit Dixon zei, dat er geen on middellijk uitzicht bestaat op noodza kelijke maatregelen van de Verenigde Naties t.a.v. Jordanië. Hij wilde gron dig met Hammarskjoeld nagaan welke maatregelen genomen kunnen worden om Jordanië's onafhankelijkheid te bewaren. Aan het begin van de zitting deelde Vanmorgen om negen uur zyn de Ko ningin, prins Bemhard en de prinsessen Beatrix en Irene per vliegtuig nahr Zuid-Frankrijk vertrokken voor hun vakantie. Hammarskjoeld mee, dat de ambassa deur van de omvergeworpen Iraakse regering Aboel Majid Abbas de ver gadering niet zou bijwonen. Vertegen woordigers van Jordanië; Libanon en de Ver. Arabische Republiek werden tot de zitting toegelaten. Volgens reizigers die maandag per vliegtuig uit Amman te' Nicosia op Cy prus zyn aangekomen, zijn maandag bommen ontploft ln de omgeving van de woningen van twee Jordaanse mi nisters, die het beroep van. koning Hoessein op de Britse regering, om troepen naar Jordanië te zenden, had den goedgekeurd. De berichten dat Sjeik Abdoeliah Sa lem el Sabbah, vorst van Koeweit, in Damascus besprekingen heeft gévoerd met president Nasser van de Verenig de Arabische Republiek, hebben in Londen ongerustheid verwekt. Er zijn echter.ook berichten die erop wijzen dat de vorst tegenover Nasser een ste vig standpunt inneemt. De belangrijkheid van dit sjeikdom aan de Perzische Golf, dat de grootste olieproducent ter wereld is (60 mil joen ton per jaar) heeft de Britse re gering de vorige week maandag, toen in Bagdad de staatsgreep gepleegd werd, onmiddellijk erkend door troe pen te zenden naar Bahrein, waar se- den zondag het hoofdkwartier van de 24e onafhankelijke" infanteriebrigade is gevestigd. Irak maakt reeds lange tijd aanspraak op Koeweit en Londen hield de vorige week rekening met de mogelijkheid dat de rebellen een aan val op het sjeikdom zouden doen. Reizigers die onlangs uit Koeweit in Caïro zijn gearriveerd hebben ver klaard,, dat Nasser bij de 200.000 be woners van de kleine staat zeer po- pulair is. Portretten van de president zijn op vele plaatsen tentoongesteld. Tien jaar geleden was Koeweit een van de armste landen in de wereld. Thans is het een van de rijkste. Het in komen, per hoofd van de bevolking is in vrijwel geen land ter wereld groter dan in Koeweit. Het bedraagt ongeveer 6000 gulden per hoofd van de bevol-f king. |Van onze correspondent) Voor één Italiaan ging gisteravond in het Nijmeegse Goffertstadion de nationale vlag omhoog. Evengoed als voor de meer dan 10.000 Nederlanders, die vanmorgen begonnen zijn aan de Internationale Vierdaagse afstands marsen. Voor alle nationaliteiten, de Belgen en de Duitsers, de Fransen en A «V ln het gezin Yal, dat in Ar tis woont, is een baby geboren. De Yals behoren tot de familie Bison. Moeder Yal is erg blij met de nieuwe spruitOppasser Hoogerhoud trouwens ook. Zijn collega's riepen hem na de geboorte van het kalfje toe dat hij trakteren moest en de op passer beltofde het grif. de Engelsen, de Canadezen en de Ame rikanen, de Noren en de IsraëUërs, de Luxemburgers en de Zwitsers, wer den de dundoeken plechtig gehesen, klonken de volksliederen door het propvolle stadion en werden militaire eerbewijzen gebracht. Een stijlvol gebeuren, deze vlaggên.- parade, die geopend werd met een fleurig viaggenspel vol charme en gra tie en die-omlijst werd met muziek van vijf militaire Nederlandse en En gelse muziekkorpsen. Officieus waren de marsen 's middags al ingezet met een dropping in de' Ooypolder van dertig Belgische para chutisten, die daarmee de traditie handhaafden. De bolle zuidwester die over de vlakke velden blies, maakte het onzeker of de sprong wel gewaagd zou worden, maar toen om klokke half drie een verkenner, de z.g. drifter, als eerste uit de grote dubbelstaartige ma chine duikelde, was alle twijfel ver dwenen. De man belandde in een sloot langs de weg, maar het regende toen toch, er werden dus meer mensen nat, want ais altijd was er weer een enorme belangstelling voor deze drop ping. Kort na hun voorganger sprongen nog twee ploegen van respectievelijk 14 en 15 man en allen kwamen heel huids beneden, al viel er wel eens êéd letteriyk in het water (of in het prik keldraad). Met een Engelse band voor op marcheerden zy naar de stad. Dit dertigtal loopt zelf de Vierdaagse niet mee. Wel een aantal andere Belgische parachutisten, die echter nog niet ge brevetteerd zijn voor een dropping als deze. Om vier uur had op het stadhuis een ontvangst plaats van vertegenwoordi gers der buitenlandse deelnemers. De grote belangstelling concentreer de zich tegen de avond in het Goffert stadion, waar tussen 6 en 7 uur vier Britse bands concerteerden en demon streerden. Ondanks de regen en drei gende luchten vulden meer dan 30.000 mensen de tribunes, waarvan een deel voor de militairen was gereserveerd. Minister C. Staf op de eretribune keek kennelijk met genoegen naar hen. Niet minder tevreden zal hij zijn ge weest over het voortreffelijke optreden Zie verder pag. 3, Vanmorgen is het grote internatio nale vierdaagse leger van start ge gaan voor de eerste tocht van 30, 35, 50 of 55 km. Het merendeel van de „moedigen", die hun tocht begonnen onder een dreigende wolkenhemel, waaruit zo nu en dan een fiks regenbuitje viel, be staat uit militairen. Het Engelse contingent is na het Nederlandse het grootste. Hierboven ziet u een peloton „Tommies" bij het verlaten van Nijmegen. B. en W. van Amsterdam hebben de nodige maatregelen genomen om het (Van een onzer verslaggevers) De Dienst Materieel Landmacht heeft 16.400 paar ongevoerde leren handschoenen besteld bü een impor teur in Nederland, die deze hand schoenen invoert uit het communis tische Tsjechosiowakye. Deze hand schoenen zijn bestemd voor de offi cieren en onderofficieren van onze Koninklijke Landmacht. De Tsjechen kunnen ze leveren tegen een prijs van 9,93 per paar. „Een onmogelijk lage prijs" noemt de Nederlandse leder- warenindustrie dit. Nederlandse fabrikanten van hand schoenen zeiden ons vanmorgen: .,Het is ergerlijk, dat de Nederlandse Staat handschoenen koopt achter het IJzeren Gordyn. De communisten leveren tegen dumpingprijzen. Wy weten heus wel wat een paar leren handschoenen moet kosten en we zijn niet van plan met verlies te gaan werken., De hand schoenenindustrie staat er toch al niet meer zo best voor". Da Leger voorlichtingsdienst deelde ons mede, dat ook drie Nederlandsr firma's indertijd najaar 1957 een offerte hebben gemaakt. „Zij kondei; slechts 12.000 paar leveren binnen d» gestelde tijd en rekenden 13,91 pei paar. De importeur, die dan blijkbaai zijn handschoenen uit Tsjechoslowakij- betrekt, kon wel 18.400 paar Ieverer en nog wel tegen een prijs van 9,9: per paar. Dat scheelde ons ƒ73.000." Dat de Nederlandse industrie d handschoenen niet op tijd kon Ieverer werd van die kant „vreemde klets praat" genoemd. „In sommige fabric ken werkt men al met verkorte werk tijden. We hadden de order best op t( kunnen leveren, maar niet tegen r communistische dumpingprijzen. Dr kunnen wij beslist niet tegen conet reren. Dan moeten de Nederlandse i licieren maar handschoenen drag» die door dwangarbeiders zijn gemaak De fabrikanten zeiden verder: „I is bij de Dienst Materieel Landmac toch al zo'n vreemd gedoe. Wij wet nooit waar we aan toe zijn. Je maa, mogelijk te maken dat de gemeente raad besluit tot aankoop van enige tien tallen schilderijen uit de collectie Reg- nault, die voor het Stedelijk Museum zo enigszins mogelijk verworven dienen te worden. Van de zijde van het rijk is medewerking voor een financiering van deze eventuele aankoop, waarmede een aanzienlijk bedrag gemoeid is, in de vorm van een lening verkregen. De veiling van de uit 235 schilde rijen, tekeningen en enkele'beelöhouw- werken bestaande collectie die zich reeds jarenlang als bruikleen in het Stedelijk Museum te Amsterdam be vindt wordt op 22 en 23 oktober a s. in Arti et Amicitiae gehouden. In 1953 schonk de heer P. A. Regnauit 37 kunstwerken uit zijn verzameling aan het rijk. Wij tekenen bij dit A.N.P.-bericnt aan, dat de in sommige dagbladen gepubliceerde berichten, als zou de collectie Regnauit voor Amsterdam behouden blijven, op zijn minst voor barig moeten genoemd worden, aan gezien uiteraard thans niet bekend kan zjjn, of veel of weinig zal kun nen worden aangekocht. De gemeente Amsterdam zal het immers moeten opnemen tegen buitenlandse kopers. Hoe hoog de prijzen zullen oplopen kan zelfs niet bij benadering worden gezegd. Wij nemen echter aan, dat de gemeente Amsterdam inderdaad in staat zal zyn een aantal belangrijke kunstwerken aan te kopen. en offerte en probeert dat zo serieus nogelyk te doen. Maar dan hoor je •ooit wie de order gekregen heeft. Wij ebben al eens bezwaar gemaakt igen deze gang van zaken en toen erd de uitslag per circulaire bekend maakt. Maar daar hebben ze nu ook eer een einde aan gemaakt. In België at ro'n openbare aanbesteding heel -t eerlijker in zijn werk". .Het heeft voor ons geen zin meer 'i nog langer een offerte te maken ar de Dienst Materieel Landmacht. aardigheid is er voor ons volko- n af* zei een Brabantse fabrikant *tter. etenef«mm» ivxtt» ai mmuxmu so Mie*. 115700 li Pootbua 1112 Postgiro No 424319. KlMChlensUenrt abonnementen ia.40—49.30 sur Zaterdag* 17—48 uur Telefoon 129700. %>CSfSvealukce: Huygenapteln 1 Telet IB3467 «3 lllnen). Postbus 1091 Postgiro No 424857 IQachtendlenat. 18-30—19,30 u, Telel 352359. Dordrecht: ScbeUersplem 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4379 Kiachtendienst 17 Jo tmr 7314. BcniedMH) Lange Kerkstraat 34 b Telefoon 67882. i: mentspiije 61 cent per week f 2,85 per maand, f7.80 per kwartaal. Losse nummer* li cent VerooMtot d*seHlk* L -* Westen: VN inschakelen bij topcon ferentie A y <ri V i EEN depressie, die gisteren bij Ierland was gelegen, trok vla Engeland baar de Noord/ee en verenigde zich daar met een storing, die zich langs de kast van Noorwegen naar net zuiden verplaatste. De drukgebled boven de Noordzee waa van- luchtdruk in het centrum van het lage morgen 390 mb. Om het lage dnikgebied Stroomt onsta biele lucht van polaire oorsprong naar het vaste land. De temperaturen overdag zijn dan ook ln ons land belangrijk beneden normaal, mede door de vrij grote buiigheid. Westelijk op de oceaan is een nieuwe de pressie ge'egen, waarvan zich vermoede lijk een 'deel afsplitst, dat ln de richting van de Golf van Biscaye koerst. Deze storing wordt voorafgegaan door een klein gebied met opklaringen. i m <44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1