Verkeer en gezindheid Nieuwe bepalingen in het wegenverkeersreglement morgen van kracht OPNIEUW RUSSISCH VETO IN V-RAAD D r Britse druk op Washington Band van autobusje sprong Vier Nederlanders en twee Duitsers gedood bij Stuttgart Breuk dreigt tussen Tunis en Algerijnse rebellen 'S onder druk Vele arrestaties op Cyprus Minder wind EISENHOWER: .MAAK BESCHULDIGINGEN WAAR!" LIBANON stelt verkiezing van president uit m 11 Churchill gaat naar Riviera verhuizen Koninklijk gezin scheepte zich in WOENSDAG 23 .ILIA 1938 ZESTIENDE JAARGANG No. 4049 Herschreven Weg vrij Stunt Gouds kerkraam kan nog gerestaureerd worden ISlf m. Kindje geslikt in dekens F.L.NBOOS OP PRESIDENT BOURGUIBA Prins Bernhard opent Kêma-laboratorium Jordaanse ministers in Irak gedood f V. A Directeur: H. DE RUIG V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze New l'orkse correspondent) E Veiligheidsraad is gisteravond voor onbepaalde tijd uiteen gegaan, nadat de Sowjet-Unie haar veto had uitgesproken tegen de Japanse comproniisresolutie, die beoogde het aantal waarnemers in Libanon uit te breiden en Hatnmarskjoeld verder maatregelen te doen treffen. Tevoren had de raad een aantal Sowjet-amendementen verwor den. Alleen de Sowjet-Unie stemde daarvoor. Japan en Zweden ont hielden zich van stemming. De Japanse resolutie kreeg tien stem men. De Russische tegenstem gold echter als veto. Inmiddels hebben de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk in enigszins uiteenlopende antwoorden de Russische premier hun mening te kennen gegeven over het jongste Russische voorstel voor een topconferentie over het Midden-Oosten. Amerika en Engeland wijzen het voorstel af en stellen een topconferentie binnen het ka der van de V.N. voor. De Gaulle stemt in met het beginsel van een topconferentie over het Midden-Oosten, maar wil het gesprek bij voorkeur buiten de V.N. houden. NEWS CHRONICLE: KJ Bij een auto-engeluk op de Autobahn by Stuttgart in Duitsland zyn gisteravond vier Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn de heer Engelbertus Ncderlof, 29 jaar, Lina Esbert, 44 jaar, Cornelia De Ryke, 10 jaar en Hubertus De Rijke, 12 jaar, allen uit Amster dam. Zy waren inzittenden van een klein autobusje, waarin in totaal 10 personen van Sonthofen naar Nederland terugkeerden. Een vyfde Nederlandse inzittende van het busje, een dame wier naam nog niet hekend is, is zwaar gewond. (UHUUmi watt» m w icrwtram Jo i'csjri ny/oo (4 Ll Foctbun 11X3 - Postgiro No 424618, Klachtondierist abonnementen 18.30Iflho trut Saterdag» 17—18 our. Teleteon UiiooT •t-GTircnblst-. HuyseMplelB 1 TekX. 163487 <3Ll)nen>, Portbo# 1081 - Postgiro No. 424867. Baobtendienat. 1830—1830 u. T«1M. 382569. eofêrssfttJ Scbeffersplein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 457e KifichterKücjist es» 17 AO uur 7314. Behltaami Lange Kerkstraat >4b Telefoon 87883. Abonnraaeotsjwtts «1 eent oer waeie f S.tis per maand. 17,90 per kwartaal. Lom» nummer* ja cent VersoMtnt aaceHlkx ^WVUUJ' (Geldig tot morgenavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele balen» Overwegend matige wind tussen west en zuid. Koude nacht, morgen overdag iets minder koud dan vandaag. Morgen: zon op: 4.48 Maan op: 14.40 onder: 20.44 onder: 0.00 HET verkeersprobleem blijft aan de orde. Elke dag ontsieren lan ge lijsten verkeersongevallen de dag bladen. Het verschijnsel is, ook na een zekere verbetering als gevolg van de beperking der maximumsnel heid in de bebouwde kom, nog steeds zeer verontrustend. Bij veel deelnemers aan het ver keer blijkt nog een verkeerde instel ling aanwezig te zijn. Een klein be richt meldde dezer dagen dat ergens een kind was aangereden en ernstig gewond. Zonder z'ch om iets te be kommeren reed de man door. Een ander staaltje van ontstellende verkeersmen tali telt. Dezer dagen ver trouwde een automobilist ons ronduit toe zeer voorzichtig te zijn zodra zijn gezin meereed. Zit hij alleen achter het stuur, dan gedraagt hij zich als een wildeman, We constateren hier eeo volstrekt gemis aan eerbied jegens de mede mens. Ook de' Generale Synode der Ned. Herv. Kerk heeft zich er over beraden op welke wijze van de zijde der kerk kan worden bijgedragen om mee te helpen het kwaad van het toe nemend aantal verkeersongelukken te bestrijden. Westen verwijst het Kremlin naar de Verenigde Naties (Van een onzer verslaggevers) Morgen worden verschillende be langrijke wijzigingen van het wegen verkeersreglement van kracht. De po litiekorpsen zijn voornemens, vanaf het ons overbevolkte land, waarin voortdurend toenemen, neemt de be schikbare ruimte af. Dit vereist toene mende zelfdiscipline van allen, die aan het verkeer deelnemen. Ieder weet hoe het daarmee vaak gesteld is en hoe soms risico's worden genomen, die feitelijk ilet verantwoord zijn. De boodschap van de Synode aan de kerkeraden wijst er op dat ieder mens zich voortdurend bewust behoort te zijn van de aard en het karakter der technische middelen. „Of zij een ze gen of een vloek zullen zijn hangt af van het gebruik dat ervan wordt ge maakt." Er wordt erder op gewezen, dat „de christen op de openbare weg zijn medeverantwoordelijkheid voor de medemens een duidelijke gestalte be hoort te geven in gehoorzaamheid aan God. die wil dat wij elkander hoe den Met andere woorden: niet de ma chine moet de mens. maar de mens moet de machine beheersen. Hij moet daar steeds een verantwoordgebruik van maken, ^ettelijk moet iedere deel nemer aan het verkeer zich elke dag opnieuw intens bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid voor de mede mens en er zoveel mogelijk zijn zinnen op zetten, dat hij die medemens geen letsel aan doe Van dat besef is zeker lang nog niet idereen m voldoende mate door drongen. En hierbij moeten niet alleen automobilisten worden betrokken, ook op de andere deelnemers aan het ver keer (fietsers, vo-stgangers) is dat van toepassing. Het is vaak ontstellend te zien op welk een roekeloze wijze het leven van de medemens in gevaar wordt gebracht. Onkunde speelt hier dikwijls ook een rol. Beter varkeei sonderwijs, vooral ook aan het opgroeiend ge slacht, blijft geboden Daarnaast kun non ook tal van ouderen zelf wat doen door zich grondig op de hoogte te stellen van de verkeersregels, want ook bij hen wil er vaak aan die ken nis nog heel wat ontbreken. Het gaat ten slotte ook om de ge zindheid waarmee wij allen aan het verkeer deelnemen. Wetten en regels moeten er zijn, maar zelfs dat is met de kei n van de zaak. De boodschap der Synode wijst daar ook op: Het welzijn van de medemens eerbiedigen in overeenstemming met de wil van God is nog belangrijker. Bij die ge zindheid komen we een stap verder Die gedragslijn en die zelfdiscipline dienen we elkander voortdurend tn te scherpen. dingen van Chroestsjew's voorstellen. Ook achten zij de Russische vrees voor een algemene oorlog overdreven. De voorzitter van het Libanese par lement Adel Osseiran heeft verklaard dat de verkiezing van een nieuwe pre sident van Libanon zal worden uitge steld „voor onbepaalde tijd". Naar men hoopt betekent dit volgende week. De zitting van het parlement waarin een nieuwe president zou worden ge kozen was oorspronkelijk vastgesteld op morgen. Vandaag wordt een officiële verklaring verwacht ter toelichting van dit uitstel. Osseiran weigerde^ gisteren de redenen te noe men, doch men neemt in bevoegde kringen aan dal de politici nog geen overeenstemming hebben bereikt over een compromis-kandidaat ter vervan- I'ög van de huidige president Chsmoun. Russische cn westelijke diplomaten in Moskou zijn er van overtuigd, dat Chroestsjew het westelijke voorstel om binnen het kader van de Veiligheids raad besprekingen te voeren over de crisis irr het Midden-Oosten zal aan vaarden. Sommige diplomaten spraken zelfs als hun mening uit, dat de Rus sische premier het voorstel met grote spoed zal aanvaarden. Eisenhower's antwoord bevat een rechtstreekse uitdaging aan het adres van premier Chroestsjew. Eisenhower zegt onder meer dat als de Rusische premier een bespreking van het gehele probleem van het Midden-Oosten zo dringend nodig acht, hij in de Veilig heidsraad terecht kan. Hij nodigt Chroestsjew uit een klacht bij de Vei ligheidsraad in te dienen over de ac ties van Amerika en Engeland, indien hij inderdaad meent dat het optreden van Washington en Londen de wereld vrede in gevaar heeft gebracht. De Britse premier Macmillan gaf Chroestsjew tc kennen, dat Engeland bereid is Rusland en andere landen „spoedig" in New York op het hoogste niveau te ontmoeten. in het algemeen wordt in diploma tieke kringen in Londen aangenomen, dat Macmillan voor wat betreft het opstellen van de antwoorden van Eisenhower en de Gaulle de gang van zaken heeft geforceerd. Waarnemers in Londen menen, dat Eisenhower voorstander was van een topbespreking in het kader van de Verenigde Naties, maar dat hij deze be sprekingen liever niet zelf wilde bij wonen. Uit Washington wordt vernomen dat het aanvankelijke antwoord van Eisenhower aan Chroestsjew was in getrokken eti herschreven, vermoe delijk om hei meer in overeenstem ming te brengen met het antwoord van Macmillan Frankrijk geeft de voorkeur aan een topconferentie bulten de Verenigde Naties, omdat op een bijeenkomst van regeringsleiders voor het forum der Verenigde Naties mogelijk te veel aan dacht aan de propaganda zou worden besteed. De westelijke leiders protesteren in hun antwoordnota's tegen de bcuuor- De verdaging van de Veiligheids raad voor onbepaalde tijd na het Rus sische veto van gisteren (het 85ste), heeft de weg vrijgemaakt voor secre taris-generaal Hammarskjoeld om bin nen het kader van zijn bevoegdheden de observatiegroep van de VN in Liba non uit te breiden. Naar verluidt zou de groep worden vergroot tot 1500 man en zou ook veel meer materieel naar de Libanon worden gezonden. In de middagzitting van de Veilig heidsraad had de Russische afgevaar digde Soboiew nog een propaganda stunt uitgehaald om indruk te maken op de neutrale landen. Hij diende na melijk enkele amendementen in op de Japanse compromisresolutie. Daarin werd de Amerikaanse interventie in Libanon veroordeeld en dé onmiddel lijke terugtrekking van de Amerikaan se troepen geëist. Ditzelfde stond ook in de vorige week met algemene «tem men verworpen Russische resolutie. Het was al dadelijk duidelijk dal deze amendementen voor Amerika on aanvaardbaar waren. Omdat de afgevaardigden eerst nog overleg wilden plegen na deze nieuwe ontwikkeling, werd de zitting na een uurtje geschorst tot gisteravond, toen ae stemming plaats vond. Dr. Madjid Abbas, die het oude Iraakse bewind vertegenwoordigt, maar door de revolutionaire regering niet erkend wordt, was gisteren onder geleide van een detective naar de Vei ligheidsraad gekomen, omdat hij met de dood bedreigd was als hij dc zitting als afgevaardigde zou bijwonen. De wachtDOsten om het gebouw waren versterkt. Het gebrandschilderde raam in de Sint Janskerk te Gouda, dat onlangs bij twee inbraken beschadigd werd. kan nog gerestaureerd worden. De werktekeningen van de glazen zijn namelijk steeds bewaard, zodat de glazenier Leo J. Knol uit Delft, die ook omstreeks 1930 het glas restaureerde* de beschadigde ornamentele motieven eeheel m de oude toestand kan herstel len. Enkele groepen militairen die aan de Nij meegse Vierdaagse deelnemen, hebben et tussen Lent en Bemmel flink de pas In. Op de voorgrond Schotten, natuurlek met doedelzak. (Luchtfoto A.N.P.). Volgens een bericht in het Britse blad News Chronicle zal de vroegere Engel se premier Sir Winston Churchill over enkele maanden Engeland verlaten om zich blüvend aan da Franse Rivièra te gaan vestigen. Churchill heeft m het verleden tal rijke malen aan de Riviera verblijf ge houden. Het zeven maanden oude zoontje van de familie C. Smit uit Den Burg op Texel is in de dekentjes van zijn wieg gestikt Toen de ouders van hun werkzaamheden op het veld de man is bloembollenkweker om halfzes in hun woning terugkeerden, troffen zij het kindje dood aan Naar aanleiding van het besluit van de Tuhcsische regering van Bourguiba, om Frankrijk toe te staan een pijp- A/ De klassieke teamwedstrijd in de regen boogklasse tyders de Kaagweek leek dinsdag aanvankelijk in een kleine overwinning voor Holland te zullen eindigen. Maar Friesland had succes met enkele protesten en het gevolg was dat de Friezen nu na de tweede dag een punt voorsprong verkregen. Het zal vandaag de laatste dag dus een zeer spannend duel worden in dexe klasse. Friesland won ook in de 18 vlerkante meter streepklasse. De marge» aanvan kelijk groot, werd door protesten te ruggebracht tot 1,9 punt. In de val kenklasse behaalde Tandjung Priok de eerste zege, de voorsprong van „de Kaag" bleef echter ruim. Curacao triomfeerde in de Pampusklasse voor de derde achtereenvolgende keer, maar het verschil was weer niet groot en de zeilers van „De Kaag" hebben ondanks de drie nederlagen nog een redelijke kans op de eindzege. In de individuele wedstrijd werd de Rotterdammer Hofland in de regen boogklasse tweede, Van der Velde won. Jacques Kraan behaalde in de Vliegen- dc-Hollanderklasse zijn tweede over winning en voor Guldemondt was er eveneens een tweede zege. De draken- zeiler Groot werd door zijn derde over winning reeds zeker van de hoofdprijs, evenals Doedjjns In de Noordneder- iandse 22 m2 klasse, leiding door Tunesie aan te leggen voor het vervoer van olie van de Sahara naar de Middellandse Zee, is een scherp meningsverschil aan de d ig getreden tussen het Algerijnse Na tionale Bevrijdingsfront (FLN) en de r-'gering in Tunis. Het bevrijdmgsfront. noemt deze maatregel in zijn tweewekelijks tijd schrift „El Moedjahid" een „vijandig gebaar tegenover het strijdende Alge rijnse volk", dat „ernstige gevolgen" voor het verloop van de oorlog m Al gerije za! hebben Het bevrijdingsfront dringt erop aan, een spoedbijeenkomst te beleggen van het permanente secretariaat, dat Ma rokko, Tunesie en het bevrijdingsfront onlangs op een conferentie te Tanger .ogesteld hebben, maar dat nog nooit h'-ef' vergaderd De Algerijnse verzetsbeweging, die te Tunis haar hoofdkwartier heeft, ziet niet lede ogen hoe de betrekkingen tussen Tunesie en Frankrijk sinds het nkkooid over de terugtrekking van de Franse troepen zijn verbeterd De overeenkomst betreffende de aanleg van de pijpleiding is in beginsel door Tunesie bij decreet goedgekeurd. De Franse regering moet het akkoord, dat door Franse particuliere maatschap pijen is aangegaan, nog bekrachtigen. Prins Bernhard zal op 17 oktober, 's middags om kwart voor vier, de uitbreiding van de bestaande en de nieuwe gebouwen en laboratoria van de Kema te Arnhem openen. Daarbij zijn een kernreactorlaboratorium en een reactorhal. Voorts zijn by het ongeluk twee Duitsers omgekomen, een 16-jarige jongen uit Sonthofen, die met de Ne derlanders meereisde, en de bestuur der van een Duitse auto, waarmee het busje m botsing is gekomen. Het ongeluk gebeurde, nadat een van de banden van het busje, dat met zeer hoge snelheid reed- was gesprongen. Het voertuig raakte daardoor op de rij baan voor het tegemoetkomende ver keer en botste daarbij tegen een per sonenauto, bestuurd door een fabrikant uit Stuttgart. Er was een verschrikke lijke ravage en in het begin was niet uit te maken, uit welke wagens de slachtoffers, die op de weg geslingerd waren, kwamen. Volgens de politie behoorden de Ne derlanders in het busje tot drie fami lies. De Duitse jongen, die meereisde, is klaarblijkelijk meegekomen uit Sonthofen in de Beierse Alpen, waar men de vakantie had doorgebracht. De bestuurder van de Duitse auto was nog in leven na het ongeluk, maar is in de loop van de nacht in het zie kenhuis overleden. De vijf inzittenden van het busje, die gewond zijn de poliiie kon de namen nog niet opgeven ?yn opgenomen m het ziekenhuizen in Stuttgart. (Van onze New Yorkse correspondent) Washington is er zich wel van be wust dat een topgesprek over het Mid den-Oosten in de Veiligheidsraad met Eisenhower en Macmillan aan het hoofd van hun delegaties en Chroest sjew in de Sowjet-zetei aan de Russen een uitmuntend propaganda-forum zal verschaffen. Men voelt hier dan ook het meest voor een geheim gesprek. Dat Eisenhower en Macmillan in de Veiligheidsraad verschijnen in de rol van aangeklaagden is het onvermijde lijk gevolg van de westerse bereidheid een dergelijke bijeenkomst te houden. De Amerikaanse bereidverklaring is kennelijk gegeven onder druk van de andere westelijke mogendheden. inwerkingtreden van deze wijziging, nauwlettend toe te zien op overtredin gen. In de eerste tijd wordt waarschu wend opgetreden. De belangrijkste wij zigingen, die morgen van kracht wor den, betreffen de eisen aan de uitlaat van bromfietsen, de voorrangsregels voor achteruitrijdend verkeer en licht signalen bij bruggen. In het staatsblad van 4 juli j.l. werden verschillende wijzigingen van het wegenverkeersreglement af gekondigd. Voor zover niet anders bepaald werd, zouden de wijzigin gen na twintig dagen in werking treden. Deze termijn loopt vandaag af, zodat morgen de niet met een bepaalde datum genoemde wijzigin gen van kracht zijn. De wijzigingen bepalen .om.: Voor duopassagiers van tweewielige voertuigen is het verboden de beide benen aan dezelfde kant te houden. de amazonezït wordt dus ver boden; Bromfietsen moeten voorzien zijn van een deugdelijke, geluiddempen de gasafvoer, welke over de gehele lengte gasdicht moet zijn het hin derlijke knallend geluid wordt ver boden; D Achteruitrijdend verkeer moet voort aan altijd voorang verlenen aan al het andere verkeer; Als bij bruggen een rode lamp of de letters stop in rood licht gaan branden, moet alle verkeer stoppen, ook het voetgangersverkeer het mag dus niet meer voorkomen, dat men. na het aansteken van het rode licht, nog snel probeert over de brug te komen; Brandweer- en politieauto's met een 'weetonige hoorn mogen door een rood stoplicht rijden verkeer, dat door groen licht rijdt, mo.et dus stop oen voor deze wagens. Verst per 1 oktober wordt van kracht '*et voorschrift, dat bromfietsen van »en gele plaat moeten voorzien zijn. Vanaf 1 januari mogen aan auto's geen -cherpe uitsteeksels meer voorkomen. Sir Hugh Foot, de gouverneur van Cyprus, heeft vandaag bekendgemaakt, dat 1200 Griekse Cyprioten en 50 Tur ken op Cyprus zijn gearresteerd „om een burgeroorlog te voorkomen". Foot deelde op een perconferentie mede, dat hö last had gegeven tot de arrestatie va neen groot aantal Grie ken en Turken „van wie bekend is of van wie aangenomen wordt, dat zij plannen beraamd hebben tot moord, brandstichting en andere geweld daden". In Grieks-Cyprische kringen is ge zegd, dat ten minste twee leden van de Etnarchie (het bestuurslichaam van de orthodoxe kerk op Cyprus) zich on der de arrestanten bevinden. Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene hebben de afgelopen nacht doorgebracht aan boord van de Groene Draeck, die ligt in de haven van Saint Raphael aan de Franse Zuidkust. Vandaag gaan de Koningin en de Prins aan boord van de Piet Hein, waarna het koninklijk gezin aan boord van de beide jachten uitvaart voor een vakantietocht van drie weken op de Middellandse Zee. Gistermiddag arriveerde het konink lijk gezin in een regeringsdakota bestuurd door de Prins op het vlieg veld van Nice. Het weer was er somber en regenachtig. Na het middagmaal in het restaurant van het vliegveld gebruikt te hebben, reisde de koninklijke familie per auto naar Saint Raphael. Drie Jordaanse ministers van het kabinet der Arabische Unie die zich op het ogenblik van de staatsgreep in Bagdad bevonden zijn door een menigte vermoord. Het betreft Ibrahim Has- jem, vice-premier van de unie, Soe- leiman Toekan en Chroeloessi Chairy, minister van Defensie en minister van Arabische Zaken der Unie. ROND een depressie waarvan het cen trum zien by zutd-Noorwegen be vindt stroomt koude polaire lucht over de Britse eilanden en het Noordzeegebied naar West-Europa. In deze Incht kwamen weer talrijke buten voor. Een station In Dene, marken meldde vanmorgen 43 millimeter. In ons land viel in 24 uur tijds op ver schillende plaatsen 10 tot 20 millimeter. Ondertussen breidt een nieuw depresslege- bicd op de oceaan zich in de richting van Zuldwest-Engeland en Frankrijk uit. Tus sen de twee depresslegebleden bevindt zich een zwakke rug van hoge luchtdruk onder insloed waarvan in ons Jand de huiigheldt tijdelijk zal afnemen. De aanvoer van po laire lucht blijft, hoewel minder krachtig, echter voortduren zodat de temperaturen slechts een geringe stijging sullen onder- |Mn» i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1