Dirigisme (III) VROUW INDE OP VALSE CHEQUES 23.000 GULDEN Arabische Nehroe ook landen en deelnemen Ander pijn gaat ook dit niet 3 Twee na soldaten ruzie met verdwenen kapitein ,s.z rïTïTiRTïl .dus bierweer! BUSCHAUFFEUR PLEEGDE FRAUDE MET KAARTEN Oude stempels verwijderd Afnemende wind VERRASSEND SNEL ANTWOORD OP WESTELIJK VOORSTEL Na. diefstal bij Raad van Arbeid doet de Gaulle LAATSTE NIEUWS Een week uitstel van conferentie? Waarschijnlijk naar buitenland a Mr. Roosjen vraagt meer TV-zencltijd Weer raketreis van muis EDELBO^TMAKTELS voor halve prijzen T BONTMODEHUIS RUSSISCHE VOORWAARDEN': WIN f1000.? DONDERDAG 24 JULI 1958 v ZESTIENDE JAARGANG No. 4059 Algemeen akkoord Vraag Gebrand m fr/etteóóexx oct cntie -meu6eÓ34>\&£ i*\ A/0cerU Qe/ooc/CtJ Opstand in Venezolaanse staat Aragua OPSCHUDDING IN spionagecentmm? ZWITSERLAND Wegens enorm succes zetten wij onze actie «™«- j-sjgm u. N Directeur: H. DE RUIG A Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. «J. 5. BRUINS SLOT REMIER CHROESTSJEW van de Sowjet-Unie is bereid naar New York te gaan voor een topconferentie over het Mid den-Oosten. De Russische premier verbaasde de westelijke wereld, door reeds binnen*24 uur na het Amerikaanse. Britse en Franse antwoord op zijn voorstel voor een topgesprek in Genève te verklaren dat hij akkoord gaat met een vergadering van de Veilig heidsraad over het Midden-Oosten, waaraan de regeringsleiders zullen deelnemen. Chroestsjew wil reeds maandag aanstaande vergaderen. Rusland wil dat premier Nehroe van India, alsmede de staats hoofden van de belanghebbende Arabische landen, de vergadering bijwonen. IMC0S CHEVAL waarde 390, NERZ MURMEL waarde 1190,— PERS1MER waarde 1890,— NV 195 NU 595 NV 945, lpachtendlefiat abonnementen, 16^SO—dlao «ut f 1—13 uur. Teteïoon iMWOcT ^Orarealwie^auygeMpiein i TeleL «3 UJaen). Portbta» 1081 Postgiro No. 424&ST. AJscatendienat: 18.J019,30 u. Teint ■vmtm Dordrecht] Schefferspjein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 457P Kuichtendlenst na V 30 uur 7314. ^?ai,e, T' - fy.Kcr3tJtraat a - Telefoon 67882. ADonnemenaprtt» 61 cent per t 2.65 per ms&nd. f7,80 per fcwarto*u Lasse nummer» lö cent Veraohltat dfisrelilk». (Geldig tot morgenavond) MINDER WIND. Overdrijvende wolkenvelden en bijna nergens bnien meer. Matige, langs de waddenknst aanvankelijk nog krachtige wind tussen noordwest en west. Iets minder koud. Morgen: Zon op: 4.50 onder: 20.42 Maan op: 15.52 onder: 0.17 (Van onze parlementaire redacteur) WIJ zagen in twee voorgaande ar tikelen reeds, dat het zo zeer geprezen regime van de vrije-markt- economie in de Duitse bondsrepu bliek sterk wordt uitgehold door de straffe prijsregelingen in de agrari sche sector en dat de Duitse minis ter van Economische Zaken, prof. Er- hard, die hiervoor mede directe ver antwoordelijkheid draagt, voor diri gisme niet terugschrikt. Maar ook op andere terreinen valt er in Duitsland een rechtstreeks over heidsingrijpen te constateren Evenals in Nederland heerste er na de tweede wereldoorlog in Duitsland een nood toestand op het gebied van de volks huisvesting en de woningbouw. Daar door was het onmogelijk de wet van vraag en aanbod onbeperkt op het ter rein van de woningbouw en de huishu ren te laten werken. Ondanks de vrije markteconomie, die prof. Erhard m 1948 afkondigde, was het duidelijk dat op dit gebied de overheid moest op treden. Voor alle woningen die vóór de geidzuivering op 20 juli 1948 tot stand kwamen, is dan ook een huur prijsstop afgekondigd. De woningen, die na die datum gereedkwamen, val len hier eveneens,onder, wanneer de overheid de bouw heeft gesubsidieerd. Vrije prijsvorming wordt alleen toe gestaan voor woningen, die niet met overheidssteun zijn gebouwd. Chroestsjew zegt „JA en wil maandag naar New York (Van een onzer verslaggevers) Uit het bijkantoor van de Sociale Verzekeringsbank, dat ondergebracht is in het gebouw van de Raad van Ar beid aan het Rhijn Spoorplein te Am sterdam, zijn tussen 1 en 5 juli dertig V ook wel genoemd sociale markt economie. Met dit begrip poogt men de bondsregering en \jTOt€/ vraag:: wat te typeren als een stre-i O het beleid van van de Lander te typeren ven om te komen tot de vrije werking tan de wet van vraag en aanbod, maar dan getemperd uit sociale overwe gingen of ter bescherming van de pro ducenten. De enorme vraag naar wo ningen en het geringe aanbod eisten in de bondsrepubliek evenals in ons land een krachtig optreden van de overheid. Negentig procent van alle woning zoekenden in Duitsland kan zijn woonbehoeften bevredigen* .dank zi; subsidies uit de openbare kas. Meer dan op alle andere terreinen van het maatschappelijk leven was de finan cifele hulp van de overheid noodzake lijk voor de stimulering van dé- wo ningbouw en er is geen kijk op, dat dit in de komende jaren verandert De centrale overheid stelt in Duits land de gelden beschikbaar en de uit voering van de woningbouwwetten in Duitsland ligt in handen van de rege ringen der Lander. Alleen reeds een vergelijking ?ussen de hoeveelheid wet ten en beschikkingen die bondsrege ring en Lander-regeringen hebben uit gevaardigd enerzijds en die welke in Nederland van kracht zijn anderzijds, leidt tot de conclusie, dat er op dit punt in de bondsrepubliek niet minder wordt „gemaszregelt" dan in Neder land. In dit opzicht levert men geen be wijs van het bestaan van minder di rigisme in Duitsland door te wijzen op het grotere aantal woningen, dat na de oorlog in vergelijking met Neder land in de bondsrepubliek gebouwd zou zijn. De woningbouwproduktie en de woningbehoefte in beide landen zijn bijna niet vergelijkbaar. Vast staat dat de bouwactiviteit in beide landen zeer hoog is. Dat blijkt wel uit het feit, dat de produktie van de bouwnijver heid ongeveer een even groot deel van het nationale inkomen in beide lan den uitmaakt. In een volgend artikel nog iets over enkele andere zaken. De beide vorige artikelen, stonden in „Trouw" van 19 en 22 juli jl. P! Twee Belgische elektriciteitsbedrij ven hebben met de provinciale Lim burgse elektriciteitsmaatschappij een overeenkomst gesloten voor de bouw van een kernenergie-centrale voor de produktie van elektrische stroom. Dit is te Brussel officieel bekendgemaakt. In westelijke kringen is vanmorgen druk overleg gepleegd naar aanleiding van Chroestsjew's antwoord betref fende de topconferentie. De westelijke landen zonden van mening zijn, dat het zeer moeilijk Is de conferentie reeds maandag te doen beginnen. Waarschijnlijk zal Chroest sjew worden voorgesteld de conferen tie in de Veiligheidsraad ongeveer één week uit te stellen. Chroestsjew zond gisteravond bood schappen aan president Eisenhower, premier Macmillan, generaal de Gaul le en premier Nehroe, waarin hij zegt dat de toestand in het Midden-Oosten zo ernstig is, dat men het houden van besprekingen over het Midden-Oosten binnen het kader van Ver. Naties niet mag laten vertragen door procedure kwesties. Een der permanente leden van de Veiligheidsraad is nationalistisch. China, de gezworen vijand van Mos kou. In zijn nieuwe nota's noemt de Russische leider nationalistisch-China niet met name, doch hü merkt op dat Eêt'nuttlger zou zijn als premier Neh roe, „leider van een erkend vredelie vend. land," aan de vergadèrihg zou deelnemen dan een permanente ver tegenwoordiger „die in feite niemand vertegenwoordigt". De pmbassadeurs van Amerika, En geland, Frankrijk en India werden woensdagavond van een receptie op de Oostenrijkse, ambassade in Moskou weggeroepen om de nota's jn ontvangst te gaan nemen. Chroestsjew is het met de opvatting van de Britse premier Macmillan eens, dat men moet proberen tot een alge meen akkoord te komen en dat net niet de bedoeling is om de bestaande meningsverschillen vast te stellen bü stemmingen over resoluties. In kringen dte nauw contact hebben met de secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld verklaarde men woensdagavond, dat er geen fysieke belemmeringen zijn voor het organi seren van een bijeenkomst van de Veiligheidsraad met deelneming van regeringsleiders op maandag a.s. Be richten volgens welke Hammarskjoeld zou hebben gezegd dat hij de vergade ring niet voor 4 augutus zou kunnen organiseren, noemde men „absolute onzm". Officiële commentaren op Chroest- sjews jongste nota waren woensdag avond in Washington nog niet bekend. In kringen van het Congres was men terughoudend, met hier en daar uit gesproken tegenstand. Afgevaardigde Vorys, de voornaamste republikeinse exponent in de commissie voor Bui tenlandse Zaken, meende dat Eisen hower bü zijn aanvankelijk aanbot» moet blijven. „Wjj moeten geen voor waardelijke aanvaarding accepteren", aldus Vorys. Franse woordvoerders weigerden zich onmiddellijk uit te laten over de jongste, missive van Chroestsjew. Met ïtarnt wilde niemand zich uitlaten over dé vraag, of de'Gaulle bereid zal zijn naar New York te gaan. Verwacht wordt dat de Gaulle vandaag: een con ferentie met de minister van Buiten landse Zaken. Conve de Murville, zal hebben. Daarna zal er een vergadering van de ministerraad zijn waarin ver moedelijk het standpunt officieel zal worden «vastgelegd. In Britse diplomatieke kringen is de bereidheid van Chroestsjew om een topconferentie binnen het kader van de Veiligheidsraad bij te wonen, met instemming begroet. Men vond de tijd van voorbereiding echter zeer kort. Het snelté antwoord van de Rus wordt gezien als een teken dat de Rus sische premier bijzonder gebrand is op de conferentie. Koning Hoessein van Jordanië heeft tijdens een onderhoud met een corres pondent van het Columbia Broadcas ting System verklaard niet te geloven dat de problemen in het Midden-Oos ten door een topconferentie kunnen worden opgelost. K%S v* 51 fJ5*> zogenaamde betaalbaarstellingen ont vreemd. Een vrouw wan ongeveer 28 jaar 1.75 lang, slank postuur, don kerblond haar en een beschaafd voor komen heeft deze betaalbaarstellin gen inmiddels geïnd bij de pestkanto-- ren in Amsterdam, Haarlem en omge ving en in Leiden. Dit heeft haar 23.000 gulden opgeleverd. De betaalbaarstellingen bestaan uit twee formulieren, die in de vorm. van een cheque bü een postkantoor geïnd kunnen worden. Het waren uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving. Na de uitbetaling komen de formulieren terug bij de Sociale Verzekeringsbank. Hier bleek bij de controle dat op alle dertig gestolen formulieren zowel de namen als adressen gefantaseerd zijn. De che ques waren alle uitgeschreven op een bedrag van 750 gulden en zijn op 7 en 8 juli geïncasseerd. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) 's Middags ziet a ze naar de meisjes-hbs op de Wedren strompe len. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse, die pijn in hun voeten of spieren hebben gekregen. In het noodziekenhuis van het Rode Kruis staan 135 ervaren vrijwilligers klaar om' hen van hun pijnen af te helpen. Ook al gaat dat vaak weer met pijn gepaard- Vooral tijdens het masseren hoorden we veel gekreun, dat maar weinig weg had van het gezongen Vierdaagse lied: „Natuur gaf ons een motor mee, van 't allerbeste merk". De eerste dag behandelde men 275 mensen, de tweede dag was dit aantal al weer een stuk hoger. „Het natte weer," zeiden de Rode-Kruis mannen, „maar vandaag, de derde dag, zal het wel helemaal laat voor ons worden. Dat fs altijd de beslis sende dag en krijgen sommige men sen, die medisch worden afgekeurd, de tranen in hun ogen." Ze staan er overigens nog altijd verbaasd over, dat er ieder jaar weer mensen meelopen op wat zij bluf- schoenen noemen. Dat zijn lichte sandalen, waar een normaal mens hoogstens een klein ommetje op maakt. „Maar die flinke streken lopen altijd verkeerd af." Men heeft twee ziekenzaaltjes met een capaciteit van twaalf bedden. Die kunnen nodig zijn, want sommige mensen raken na twee keer een af stand van 55 km getippeld te hebben, oververmoeid. Of ze kunnen iets ernstigs aan hun voeten krijgen. Het Rode Kruis werkt met 17 (geleende) militaire dokters en met 4 burger artsen. De anderen zijn allemaal er varen EHBO'ers. De commandant is de heer S. Holteman, eigenaar van een medische instrumentenzaak. „U vindt het misschien vreemd," zei hij, „maar wij doen dit werk elk jaar met het grootste plezier. Er zijn al tijd meer aanmeldingen van vrijwil ligers dan we er nodig hebben. En de mensen offeren er heus niet vier vrije dagen voor op, omdat ze an deren zo graag pijn zien lijden. Denkt u dat vooral niet." legering rechtstreeks van de fabriek Catalogus'gratis op aanvrage. Advertentie) Wserdlensl London stint; Komende dagen 's middags overdrijvende wolkenvelden, maar overigens mooi, droog en wanner. Een service vin de gezamenlijke brouwen van het beste Nederlandse bier een reis van Win binnen 8 dagenl Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uurzonnerchtjn u voor as. zondag verwacht. Stuur san 'Het bier ie weer best'. Postbus 2200. A'dam. Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn. Wie het dichtst komt bij meting Da Bik (gemeten te De Bilt) wint I0G0 gulden vakantiereis. (Bij metr goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeid. Beslissing van hst C B K. is bindend. Correspondentie met mogelijk). Bovendien zijn er 100 troostprijzen (doosjes bierglazen) Vorige zondag- 51 uur zon. 7,1 mm neerslag 2 prijswinnaars: A. J Kooi). Korenbloemstraat 16, Utrecht. W Bekkers. Betvwestraat II. Tilburg WAT IS IMCQS* International Metoarological Consultant Servicss: weerkundigen, die het weer voor de geallieerde operaties voorspelden. VAN ONZE REIZENDE ROELAND San Francisco - Groet feest hier; 25 jar geleden werd de drooglegging opgeheven Biet is nu de meest gedronken (licht alcoholische) drank van de U.SAI (De Amerikaanse vrouwen nemen 22 */i van het blerverbruik m de USA.- genietend voor haar rekening) TENKAI-SCÈME Hij - 'Blerl' Zij - 'Bierr Ober:'BI bv b..„' (Van onze correspondent) Twee dienstplichtige soldaten van de A-compagnie van het 43ste bataljon infanterie Chassé, gelegerd te Assen, zijn sinds zes weken spoorloos verdwe nen. Het zijn de 20-jarige H. G. K. uit Amsterdam en de 19-jarige A. B, uit Sneck. Oc eerste heeft enige keren onenigheid gehad met zijn kapitein, II. G., afkomstig uit Den Haag. Waar schijnlijk heeft K. zijn kamergenoot B overgehaald met hem mee te gaan. Men vermoedt dat beide jongemannen naar bet buitenland zijn vertrokken. Op vrijdag, 6 juni, gingen beide mi litairen met verlof. Zij keerden na het weekeinde niet naar Assen terug Echter waren zij ook niet thuis ge weest en daarom werd de militaire po litre ingeschakeld. Dit had echter geen resultaat en daarom werd Interpol gewaarschuwd. De soldaat leefde met zijn kapitein op gespannen voet. Tijdens de oefe ning Citra Ultra kreeg hij verschil van mening met de kapitein over de vraag of hij aan een mars van 20 km mocht deelnemen. De soldaat was voor wat zijn voeten betreft ingedeeld in de groep „0-3" en 20u 8 km mogen lopen; geen 20 km, zoals op de oefen dag gebeurde. De Legervoorlichtings dienst tekent hierbij aan dat 8 km geen bindende norm is en dat een com mandant mag uitmaken of een mili tair 20 km kan lopen. De ruzie liep tijdens de oefening zo hoog, dat de soldaat zijn kapitein een vuistslag toediende. Op 6 juni ging K, er samen met zijn vriend B, van door. Ook B. had moeilijkheden met de kapitein. Toen zij eens samen op rapport verschenen, zou 'dc kapitein gedreigd hebben hen naar het straf kamp Nieuwersluis te zenden, iets wat alleen door de krijgsraad kan worden uitgemaakt. De affaire zou als huis houdelijk zaak door de krijgsraad zijn afgehandeld, maar nu worden beide militairen als deserteurs beschouwd. (Van onze radioredacteur) Over de wenselijkheid van meer te levisiezendtijd heeft het Tweede Kamerlid mr. A. Roosjen thans schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. Is de staatssecretaris met van oordec! zo vraagt mr. Roosjen dat, let tende op de sterke stijging van hel aantal geregistreerde televisietie- steilen, het alleszins gemotiveerd :s per 1 januari 1959^de zendtijd voor televisie-uit te brefden? Verder vraagt mr. Roosjen of net te staatssecretaris bekend is dat üu eventuele verhoging van het aantal zenduren, door de Nederlandse Te levisie Stichting geruime Ujd tevo ren uitgebreide maatregelen moeten worden getroffen. In verband daar mee vraagt mr. Roosjen tenslotte oi de staatssecretaris bereid is mede te delen wanneer de beslissing omtrent de verhoging van het aantal zend uren voor televisie kan worden ver wacht. De lancering is vlot verlopen. De vraag is nu of men erin zal slagen de neuskegel met de muis terug te vin den. De vorige keer dat men een der gelijke proef nam, op 9 juli, is men daarin niet geslaagd. De muis Wickie is een zusje van „Mia 2", die de reis van 9 juli heeft meegemaakt. Wickie zit opgesloten in een speciale houder, met voldoende zuurstof, eten en water voor zes we ken. De hartslag van de muis is tijdens de reis door speciale instrumenten ge meten. Het garnizoen van Maracay, hoofd stad van de Venezolaanse staat Ara gua, is in opstand gekomen. De leiders van üe opstand hebben de gouverneur van Aragua gevangen genomen. Gisteren had radio-Caracas meege deeld, dat in Venezuela een poging om de regering van ex-president Jimenez weer aan het bewind te brengen, ver ijdeld is en dat 47 personen, onder wie de minister van Defensie, in ver band hiermee waren gearresteerd. Woenodag is de 60-jarige mevr. G. Sebens. toen zij per fiets de Mister- weg te Winterswijk wilde oversteken, door een autobus gegrepen. Zy was vrywel op slag dood. (Van een onzer verslaggevers) In Amsterdam is een 54-jarige bus chauffeur van het Gemeentelijk Vcr- Een verklaring van de Amerikaanse ambassadeur Ln Bern, die volgens een Amerikaans persbureau zou hebben gezegd dat Zwitserland het Europese centrum van communistische en Ara bische spionagediensten Is geworden, heeft in Zwitserland veel stof doen opwaaien. Verscheidene bladen, vragen de rege ring een onderzoek in te stellen. De Tribune de Genève" is van oordeel Jat de ambassadeur, Henry Taylor, de Zwitserse regering en de pers een verklaring schuldig is. Als hij bewust de beschuldiging zou hebben geuit dan zou hij onmiddellijk moeten worden teruggeroepen, zo meent het blad. voerbedryf gearresteerd. De man heeft bekend dat hU de afgelopen zes we ken de stempels van onde tramkaarten heeft verwijderd en deze kaarten weer aan zijn passagiers op buslijn 11 ver kocht heeft. Hij vertelde dat hem dit ongeveer 250 gulden heeft opgeleverd. Bü een interne controle van het Ge meentelijk Vervoerbédrjjf ontdekte men het bedrog. De buschauffeur werd gearresteerd, toen hü dienst deed en juist weer enige schoongemaakte kaarten van de hand had gedaan. Elke kaart leverde hem een gulden op. De man was reeds twintig jaar bij de tram in dienst. Het geld had hij ge bruikt als extra-zakgeld. EEN randstoring van het depressiege- blec bij Zuid-Noorwegen trok ln de afgelopen nacht lang* de Wadden, kust, vergezeld van veel wind naar het oosten. Voorat ln het noorden van het land vielen daarbij opnieuw veel buien. Aan de achterzijde -van bet depresslege- bled voeren noord-westelijke tot noorde lijke winden nog voortdurend koude polaire lucht over de Britse eilanden en de Noord zee naar West-Europa. Er nadert nu echter een rug van hoge luchtdruk ten westen .Van de Britse eilan den, welke zich over het Noordzeegebied uitbreidt. Dit zal tot gevolg hebben, dat de aanvoer van de koude lucht minder krach tig wordt en de kans op buien kleiner aardt, ook in het noordon van het land. De temperaturen zullen wel een neiging vertonen wat hoger te worden, maar van veel betekenis zal dit nog niet kannen zijn, daar ook vrijdag de luehtaanvoer nog over zee plaatsvindt. Advertentie) TOT 15 AUGUSTUS VOORT. Dit ts het moment om een lang gekoesterde wens in vervulling te doen gaart. U betaalt aan de kassa dus de helft van het bedrag, dat het officiële prijskaartje aangeeft. ENIGE VOORBEELDEN uit onze ENORME COLLECTIES: Wij geven GEEN BONTSTOLA'S CADEAU, maar brengen voor onwaar schijnlijk LAGE PRIJZEN gegarandeerd le kwaliteit BONTMANTELS Alle mantels op eigen atelier vervaardigd FERDINAND BOLSTRAAT 32 AMSTERDAM TELEFOON 798981 TRAMLIJN 16—24—25. REISKOSTEN WORDEN VERGOED.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1