1 raag tekens rondom topconferentie, maar: Van gesprek komt volgende week hot niets Operatie Helde Mouse zonder succes Melkprijs gehandhaafd om subsidie te verlagen NAFO-raad weegt het Westelijk antwoord af Beslissing over ontslag huwende onderwijzeres bij gemeenteraad s 1 Kans op regen Verkorting Van de arbeidstijd „Krachtig antwoord" van Eisenhower? K unstwerk voor f 1 op markt gekocht Schoten SYRIËRS straaljager neer? MINISTER VONDELING VERKLAART: Linksen in Frankrijk tegen integratie in Algerije Vierde zitting in één week Folkloristische das in Middelburg Twee treilers naar haven gesleept r b H1 K.LM. beperkt dienst op Singapore Lagere invoerrechten op valhelmen? VRHOAG 25 JULI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4051 V. Directeur: H. DE RUIG _y "n Hooiclredacteur: Dr. J. A. ti. J. S. BHU IMS SLOT Het Franse antwoord op dc jongste Russische nota van premier Chroestsjew zal wel niet voor morgen worden bekendgemaakt, maar er gaan geruchten, dat de generaal als voorwaarde stelt dat de vergadering in New York binnen 48 uur succes moet hebben. Een officiële Franse woordvoerder stelde het voorzichtiger: „De Gaulle heelt het te druk om lang uit Parijs weg tc zijn". Overigens staat het nu wel vast dat de topconferentie volgende week nog .niet gehouden zal worden. Waarnemers menen dat het wel twee a drie weken kan duren voordat het zover is. Clirocslsjcw zal bezoek brengen aan Oostenrijk Niel gelukkig Tweede Münclieu Plan Voelbalcarrière van Streltsow ten einde Twee gewonden bij brand in Lunteren Pech aan motor en schroef etoCttfOJtm iVUl« Urn ju **m:i üo/LKJ i Postbu* «12 - Postgiro No 42431» Klauhtendiebjri abonnementen ia ,j<j18.30 uui Zaterdags lö uur Teletoon 113700 •i-Gravenaage Hu.veeiispiein 1 Te iel itwe? lijnen) Postbus süSi Pi*i^iro No 424S67 iiaclHejullens: 18.3013.30 u Teiei mi-Shy Oardrtcbt Scheriersplein 3 Postgiro No 424208 rèleloon 43/1 HLacbteüdienzt 1730 uur 7314 ftcjuedun. Langr Kerkatraat 24 b Telefoon ö7»«2, S^ÏSlfLT1 <"*m °*T 2.65 per maand, I7.B0 per Law nummers 15 oenl V«r#chi1ni daeeliik* (Geldig tot morgenavond) VEL BEWOLKING Veel bewolking met enige regen of onweer. In het bin nenland iets hogere temperaturen. Aanvankelijk zwakke tot matige wind uil zuidelijke richtingen. later matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: Zon op: 4.51 Maan op: 16.58 Onder: 20.41 Onder: 0.o9 KORT na elkaar zijn twee rapporten verschenen over een eventuele al gemene verkorting van de arbeidstijd. Het eerste werd samengesteld door een commissie uit het Chr Nationaal Vakverbond, het tweede is na een stu die van ca. drie jaar gepubliceerd door de Sociaal Economische Raad. In veel opzichten bestaat er tussen beide rapporten overeenstemming Men is het er wel over c-c-ns dat een verkorting van de arbeidstiid met langs wettelijke weg. dus „van boven af', moet worden geforceerd, dat men dus het beste „van onderop" (d.w.z. in bedrijfstak of onderneming) kan begin nen en dat deze als ze wordt inge voerd, betaald zal moeten worden uit een extra stijging van de arbeidspro- duktiviteit. Verder zal de nodige voorzichtigheid bij de invoering moeten worden be tracht. Een schoksgewijze ontwikke ling is niet gewenst. Geleidelijke in voering verdient de voorkeur Zelfs in het laatste geval zullen er nog ver scheidene jaren over heen gaan. voor dat een algemene verkorting van de arbeidsduur van b.v. 48 tot 45 uur zal zijn gerealiseerd Dat een schoksgewijze ontwikkeling ongewenst is, bleek na de eerste we reldoorlog. Toen is in ons land de 45- urige werkweek ingevoerd. We waren andere landen vooruit. Maar na enke le jaren bleek, dat de klok moest wor den teruggedraaid onder druk van de internationale concurrentie. De weke lijkse arbeidstijd werd weer op 48 uur gebracht. De Gaulle zal zeker in New York komen De Fran.se premier de Gaulle is bereid een topconferentie over het Midden-Oosten in het kader van de Ver. Naties bij te wonen, maar niet onder alle voorwaarden. Dit is gisteravond na een zitting van het Franse kabinet in Parijs bekend geworden. EEN belangrijk aspect, dat bij werktijdverkorting aan de orde komt, is de vraag of er geen andere so ciale verlangens zijn, die eerder moe ten worden verwezenlijkt dan een werktijdverkorting. Hier komt dus de beleidskwestie aan de orde. Het SER-rapport doet hier over geen uitspraak. Het zegt eigen lijk alleen maar, wanneer men tot arbeidsverkorting overgaat, op wélke wijze het dan het best kan gebeureq welke mogelijkheden er dan zijn. %t rapport van het C.N.V. heeft wel «en antwoord gegeven op de vraag, wat onder de sociale verlangens in de komende jaren voorrang zal moeten hebben. Een verkorting van de ar beidsduur acht ook hetC.N.V. op al lerlei gronden wenselijk, maar pri mair blijft toch het behoud van de werkgelegenheid. Daarna zal dan prioriteit moeten worden verleend aan de invoering van een wettelijke weduwen- en wezen voorziening er een herziene invalidi teitsverzekering. Er heerst op dit ge bied nood in ons land. Men mag he als een bijbelse opdracht beschouwen dat die nood allereerst wordt gelenigd. Pas daarna kan men andere verlan gens gaan inwilligen. (ET SER-rapport is slechts ter loops en vrij oppervlakkig inge gaan op de noodzaak van een werktijd verkorting. Aan de ethirche fundering daarvan is in het C.N.V.-rapport vrij uitvoerig aandacht besteed. Medisch gezien blijven er echter vragen. Op het congres van het Intern. Chr. Vak verbond te Vevey m Zwitserland is vorige maand erop gewezen, dat de moderne produktiemethoden in de in dustrie vaak veel vergen van het uit houdingsvermogen van de mens. Sta tistieken op genoemd congres waren vooral Duitse cijfers ter tafel schij nen uit te wijzen dat vooral op mid delbare leeftijd veel nerveuze storin gen zich voordoen, die vroegtijdige in validiteit veroorzaken. Enquêtes hebben verdei uitgewezen - o.a. in Duitsland, dooi het Sociolo gisch Instituut te Leuven en ook een beperkt onderzoek van het C.N.V. dat de meerderheid der arbeiders de voorkeur geeft aan werktijdverkorting boven een reële loonsverhoging. In afwijking van het 3ER-advics zijn wij van mening, dat -het stellig zin heeft de sociaal-medische aspecten oie hier liggen, nader uit te diepen, nu ook over een paar jaar de Internatio nale Arbeidsconfere-ntie zich met het vraagstuk van de verkorting van de arbeidstijd gaat bezighouden De Russische premier heeft een uit nodiging van kanselier Julius Raab aanvaard om een bezoek te brengen aan Oostenrijk, Een datum voor het bezoek is nog me4 bekendgemaakt. De Oostenrijkse kanselier brengt op het ogenblik met een Oostenrijkse de legatie een bezoek aan de Sovvjet- Unie. '.sde door de opstandelingen be zette «ijk Basta in Beiroet Is donder dag een bestand gesloten tussen de regeringsaanhangers en de rebellen Het bestand is tot stand gekomen door bemiddeling van de vroegere minister "van Buitenlandse Zaken Pharaon. De gevangenen die de twee partijen had den gemaakt en die als gijzelaars wer- •en vastgehouden zijn uitgewisseld. De Ne«* York Herald Tribune weet uit Washington te melden, dat het ontwerp van Eisenhowers antwoord op Chrocstsjcw's voorstel om maandag in de veiligheidsraad een topbespreking te houden ..in krachtige bewoordin gen" is gesteld. Eisenhower zou er op staan dat het tijdstip en de samenstelling van de topconferentie en de voorwaarden waaronder zij kan plaatsvinden door de Veiligheidsraad worden bepaald. Eisenhower heeft in zjjn antwoord ook het standpunt ingenomen, dat de VS geen bijeenkomst kunnen bijwo nen, die slechts beperkt is tot de vraag, stukken inzaké Libanon en Jordanië, aldus het blad. Eisenhower wil dat de kwestie-Israël eveneens aan de orde wordt gesteld en zegt in zijn antwoord dat de VS slechts dan aan de topcon ferentie zullen deelnemen, als de situat'e in het hele Midden-Oosten be handeld wordt, zo schrijft de New York Herald Tribune. Naar verluidt zijn de Ver. Staten niet gelukkig met de uitleg die men algemeen aan Chrocstsjews jongste brief heeft gegeven. Amerikaanse functionarissen verklaarden donderdag dat na een zorgvuldige bestudering van dc brief zal blijken dat Chroest sjew in feite niet heeft aanvaard wat van westelijke ziïde is geopperd. Men acht het dan ook mogelijk dat Elsen hower in zijn antwoord de schijnbare aanvaarding van de westelijke voor stellen door Chroestsjew zal betwisten. Het voorstel van' Macmillan, waar bij Eisenhower zich aansloot, was vol gens deze functionarissen, dat de Vei ligheidsraad zou bpeenkomen op het niveau van regeringsleiders. Chroestsjew is echter weer terug gekomen met zijn aanvankelijk voorste] voor een topconferentie van de Sowjet-Unie, de Ver, Staten, En geland. Frankrijk en India» met secretaris-generaal Hammarskjoeld en in tegenwoordigheid van de Ara bische landen. Hij heeft niet gezegd hoe de Veiligheidsraad me die on derneming verbonden zou zijn. Voorts heeft Chroestsjew gezegd dat de vorm van de bijeenkomst met be langrijk is, doch hij zette daarna uit een welke vorm zij volgens hem dien de te hebben, aldus de functionarisen. Dc Amerikaanse republikeinse frac tieleider William F. Knowland heeft zich met bijzondere felheid tegen de eventuele aanwezigheid van Nehroe gekeerd. Aanvaarding van Chroest- sjew's voorstellen omtrent de confe rentie komt volgens hem neer op „een tweede München". Het blad van de Russische commu nistische partij, Frawda. heeft een be voer. op de Westelijke regeringen ge daan om „zonder verwijl" een topcon ferentie te houden. Het blad doet dit na te hebben geconstateerd, dat de be richten uit het buitenland „aanwijzin gen geven dat bepaalde kringen in de Verenigde Staten. Engeland en Frank rijk er kennelijk op uit zijn de bespre kingen uit te stellen". „Als op commando", zo zegt het blad. „citeren veel invloedrijke Ameri kaanse kranten „gezaghebbende krin gen" die zeggen dat er „moeilijkhe den" zijn met betrekking tot de con ferentie". Koning Hoessein van Jordanië heeft donderdag in een televisie-interview voor de Britse BBC verklaard, dat de revolutie in Irak een onderdeel is van een groots opgezet plan om van Ara bische landen Russische satellieten te maken. Hij waarschuwde, dat dit plan ook voorziet in communistisch beheer over de olievelden van het Midden-Oosten „hetgeen een ontzettende slag voor de vrije wereld zou zijn". De 22-jarige koning, die langzaam en bedachtzaam antwoordde op de vra gen die hem gesteld werden, waar schuwde het Westen tevens de belof ten van de nieuwe Iraakse regering niet te geloven. De Aerdenhoutse kunstschilder E. H. Heijmans is voor een gulden in. het bezit gekomen van een naar aile waarschijnlijkheid authentiek werk van de Zwitserse kunstschilder Baui Klee, De heer Heijmans kocht onlangs op de markt van het Waterlooplein te Amsterdam voor de somma van één piek een doekje van 28 x 28 cm, voorstellende enkele spelende kinde ren. Het werk bleek in 1939 gesig neerd te zijn door Paul Klee, die in 1940 op 61-jarige leeftijd is overle den. Deskundigen zijn met kunstschilder Heijmans van mening,, dat men hier te doen heeft met het oorspronkelij ke werk van de Zwitser. Het is de bedo-eling van de heer Heijmans het schilderij te houden voor zijn eigen studie van abstracte schilderijen. De veelbelovende voetbalcarrière van Edouard Streltsow, de oud-mid denvoor van hel Russische elftal, is nu definitief afgesloten. Streltsow werd dezer dagen namelijk tot 12 jaar ge vangenisstraf veroordeeld wegens een zedenmisdrijf, dat hij tijdens een bras partij pleegde, vlak voor het vertrek van de Russische ploeg' naar Zweden. WICKlEs v rouwtjesmuib Thor- Able-raket een reis van ongeveer tienduizend kilomeier heeft gemaakt en die ergens in de Atlantische Oceaan moet zijn terechtgekomen, opgesloten in de veuskegel van dc rakel. Deze foto's zijn genomen voer Wizkie's ruimtereis, die het diertje waarschijnlijk niet de dood heeft moe ten bekopen, want tot nu toe is men er niet in geslaagd de muis terug te vinden. On de rechter foto ziet men het kooitje waarin Wickie de reis maakte. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren bii het invallen van de duis ternis de operatie „Wickie Mouse" moeien staken, maar vandaag wordt de speurtocht voortgezet. Als de muts vandaag echter niet wordt gevonden, zal zij als verloren worden beschouwd. Advertentie Het Syrische leger heeft bekendge maakt. dat de Syriscnc luchtafweer het vuur heeft geopend op twee niet-ge- idcntificeerde straalvliegtuigen die boven Syrië vlogen. Een van dc toestellen- was boven Libanees gebied neergestort, zo meldt het Egyptische persbureau in Cairo. De toestellen kwamen uit de richting Libanon. Het „verbond van democratische krachten" in Frankrijk, een bundeling van niet-eommunistische linkse oppo sitiegroepen, heeft een manifest uit gegeven waarin stelling wordt genomen tegen de politiek van integratie in Al gerije. In het manifest wordt gezegd dat de „huidige crisis" in Frankrijk voort vloeit uit de verdeeldheid in de linkse gelederen en dat er een nieuw demo cratisch Frankrijk moet worden op gebouwd door bundeling van de linkse krachten. In het manifest wordt een plan voor economische en sociale vooruitgang voorgesteld op basis van samenwer king met de vakbonden, volledige werkgelegenheid en uitbreiding van de huidige sociale wetgeving in Frankrijk. Het manifest keert zich voorts tegen „een eng nationalisme" en spreekt zich uit voor pogingen om tot een algemene en gecontroleerde ontwape ning te komen. Bij het nemen van de beslissing om een mogelijke prijsverlaging van de melk niet tot stand te brengen, werd overwogen, dat hierdoor een belang rijke vermindering van de subsidielast wordt verkregen. Dit heeft minister Vondeling geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Egas (PvdA). In een gedeelte van westelijk Neder land is, zoals men weet, de consumen tenprijs voor melk per 6 juli niet met 1 cent per liter verlaagd. Deze cent komt nu ten bate van het landbouw- egalisatiefonds. Overigens wijst de minister op de hogere consumentensubsidie in het westen van het land. De prijs van de consumptiemelk in de niet gesaneerde gebieden van het westen is als volgtDe verrekenpnjs per 100 kg melk van 3,7r/c vet Js f 30-.55. De aanvoer-, verwerkings- cn administratiekosten bedragen 3.746. Dit is in totaal J 34,296. De opbrengst van de vrijkomende boter en karnemelk is 3,011, zodat 95,102 kg gestandaardi seerde melk kost 31,285. Een liter gestandaardiseerde melk kost dus 33,9 cent. De per 6 juli ingestelde heffing betekent op jaarbasis 0.5 et. per liter, slijtersmarge op jaarbasis 6,5 ct„ kosten i.v.m. aantrekken van melk en afvoer kosten 2,9 ct„ samen 9,9 cent per liter. De kostprijs van de consumptiemelk per liter (33,94-9,9 cent) is dus 43,3 cent, de melkprijs voor de consument per liter 37 cent, de consumentensub sidie per liter 6,8 cent (43,837 et.). Elders in het land zijn enige factoren anders. De consumentensubsidie be draagt daar 6,45 cent per liter gestan daardiseerde melk, aldus minister Von deling. Bij onderhandelingen, die Oosten rijk en de Sowjet-L'nie te Moskou hebben gevoerd, hebben de Russen erin toegestemd, dat Oostenrijk zijn olieleveranties, waartoe dit land on der het in 1955 gesloten vredesver drag verplicht is, halveert. De Noordatlantische Raad is van ochtend in het Palais Chaillot in Parijs bijeengekomen voor een „bijzondere prive-bijeenkomst", waarin, naar te Parijs verluidt, het westelijke ant- wooru aan Chroestsjew ter tafel zal komen. Ook de problemen in het Midden-Oosten zullen door de vijftien NAVO-ambassadeurs en een klein aan- av van hun naaste medewerkers wor den besproken. Hit welingelichte kringen wordt vernomen, dat de NAVO-raad onder a-idere ook zal trachten een gezamen lijk beleid uit te zetten, in welk ver band Engeland, Frankrijk an de Ver enigde Staten waarschijnlijk ophelde ring zal worden gevraagd over hun recente politieke optreden. Het is de vierde bijzondere zitting, die deze week door de raad wórdt ge ne Jaarlijkse rtngrijderij in Middelburg bracht voor het eerst ook versierde voer tuigen aan de start. Uier 7ien we een prachtig versierde sjees op het Molenwater. De folkloristische dag in Middel burg is een bijzonder groot succes ge worden. Vele duizenden toeristen, die per auto of bus naar Zeelands hoofd stad waren getrokk-en, woonden het ringrijden in versierde sjezen door boeren en boerinnen, of het ringrijden te paard door Walcherens boerenzo nen bij. Door de straten van Middel burg trok een stoet van de deelne mers aan het ringrijden, het fanfare korps uit Serooskerke. „Eendracht maakt macht," waarvan all-e leden nogm Walcherens kostuum zijn, en een folkloristische groep, gestoken in de oude Zeeuwse en Walcherense kledij De door de gemeente Middelburg beschikbaar gestelde zilveren beker voor het ringrijden per sjees werd ge wonnen door de heer J. Wisse uit Mid delburg, die vorig jaar de tweede plaats bezette. De zilveren beker voor het ringrijden per paard ging naar de heer A. Maljaars uit Oostkapelle en de traditionele pollepel naar de ring- rijder W. Maljers uit Veere. Dondei dagavond omstreeks tien uur brak brand uit in een tent in het va kantieoord De Blije Werelt te Lurrte- ren. Het 2-jarig zoontje van de familie J. Bos uit Delft, dat zich op dat moment alleen in dc tent bevond, liep ernstige brandwonden op cn moest in zorgwek kende toestand naar een ziekenhuis te Ede worden overgebracht. De heer Bos kreeg, toen hij zijn zoontje uit het vuur haalde, eveneens brandwonden. De brand is vermoedelijk ontstaan door het omvallen van een brandend spiri- tusloeptei. (Van onze Haagse redacteur) De gemeenteraad kan bepalen dat de onderwijzeres die In het huwelijk treedt op die grond wordt ontslagen. De minister van O. K. en \V. is niel van plan een dergelijke gemeentelijke verordening ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen. De bewindsman deelt dit aan dc Eerste Kamer mede in verband met het wetsontwerp waardoor de voor het gehele land geldende ver plichting om onderwiizeressen te ont slaan als zij trouwen komt tc vervallen. Minister Cals heeft uit de in de Tweede Kamer gevoerde discussies de conclusie getrokken, dat de Kamer zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken tegen een beknotting van de bevoegdheid van de gemeentebesturen om een onder wijzeres die in het huwelijk treedt te ontslaan. Ontbreekt een gemeentelijke verordening die tot ontslag verplicht dan kan volgens minister Cals het en kele feit van het huwelijk geen aan leiding zijn een huwende onderwijze res ongevraagd ontslag te verlenen om dat men bij het ontbreken van een ge meentelijke verordening ervan moet uitgaan dat onderwijzeressen, gehuwd of niet gehuwd, tot het geven van on derwijs op de openbare school worden toegelaten. „Slechts wanneer als gevolg van dat huwelijk zich omstandigheden voordoen die de onderwijzeres voor het vervullen van haar taak ongeschikt zouden maken kan het ontslagbesluit gewettigd zijn. Ontbreken dergelijke omstandigheden, dan zal in het geval dus dat geen algemene regeling tot ontslag van de huwende onderwijzeres is vastgesteld het raadsbesluit niet in stand kunnen blijven. houden. Op de zitting van vandaag zou ae Amerikaanse ambassadeur te Parijs de raadsleden op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in Washington. Twee Nederlandse treilers hebben een hele dag door een defect op de vis gronden in het noordelijk deel van de Noordzee liggen ronddrijven. In slecht ■weer werden beide schepen door, an der^ treilers naar de thuishaven, ge sleept. De „Emma-Y 15" sleepte de treiler „Johannes Polderman-Y 20." die e'en vastgelopen motor neeft. De sleepreis was voor de „Emma" tamelijk zwaar. Twee maal is de sleepdraad gebro ken. In de afgelopen nacht was m-an in IJmuiden. De Scheveningse treiler „Oceaan 9- Sch 54" die een mankement aande schroef heeft, wordt naar de thuisha ven gesleept door de treiler „Arie van der Zwam - Sch 21". Deze sleep wordt vandaag in Scheveningen verwacht. Overeenkomstig de verplichting, die de KLM onlangs door de Engelse re gering is opgelegd, zal deze maatschap pij met ingang van 31 juli het eind punt van de dienst KL 827 (vertrek op donderdag van Schiphol met aankomst 's zaterdags in Singapore) moeten te rugbrengen naar Bangkok. De dienst- KL 828 (van Singapore naar Amster dam) wordt dientengevolge van Bang kok uitgevoerd met vertrek op de dinsdagen vari Bangkok en aankomst op de woensdagavond op Schiphol. De frequentie van de lijn Amster dam-Singapore, die tot 31 juli drie per week bedroeg, wordt hiermee van 1 augustus dus tot twee teruggebracht. De KNMV heeft, in een verzoek schrift aan de minister van Financiën de aandacht gevestigd op de ongunsti ge invloed, welke haars inziens op liet gebruik van valhelmen wordt uitge oefend door de hoge invoerrechten. Deze rechten, welke ea. 30 pet bedra gen, zijn nl. van grote invloed op de verkoopprijs. Hierdoor wordt bij het publiek het aanschaffen van helmen, welke niet aan redelijke kwaliteits eisen voldoen, in de hand'gewerkt, al dus de KNMV. Hei effect dezer invoerrechten is derhalve niet verenigbaar met het al gemene streven naar opvoering van de verkeersveiligheid. Aangezien het nier om een middel tot bescherm ine in noodgevallen gaat, heeft de KNMV de minister van Fi nanciën om een belangrijke verlaging dor betrokken invoerrechten verzocht. I USSEX een lagedrukgebied boven 1 Scandinavië en een nieuwe storing ten zuidwesten van Ierland, komt een geV bied van hogere luchtdruk voor, dat over onze streken langzaam m oostelijke rich ting trekt. In verband daarmede naai de bewolking verder ar en de buiigheid werd vrijwel ge heel onderdrukt. Als gevolg van de zwakke wind en de geringe bewolking daalde de temperatuur de afgelopen nacht plaatselijk tot 7 graden. Onder invloed vae. dc storing bij Ierland begon de luchtdruk boven de Britse eilanden vanmorgen w»er te dalen. Verwacht wordt dat deze storing de komende 24 uur in ons land veel bewol king en enige regen zal veroorzaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1