De eigen woning bij Strenge bewaking parlementsgebouw Premier Es Solh niet akkoord Nieuwe aanval op Spoetnik III in Brussel Boekittingi Besluiten nemen niet Chehab s sterkste zijde i 1 Atoomcentrum in kasteel Rijnhuizen te Jutphaas Koeweit zal zich niet bij Nasser aansluiten Bartje hoofdpersoon in een proces GENERAAL HAD TWEE STEMMINGEN NODIG Nog 6 officieren Libanon naar Man uit roemrijk Libanees geslacht Londen blijft op zijn hoede - Werd hij nagemaakt? v_ Tijsseling WIN f1000.- DONDERDAG 31 JULI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 4056 r M MINISTER VERLEENT GOEDKEURING SJEIK STELT BRITTEN GERUST: Tt/efièóóeti cd A/tyüerfc $e£cc££/ KONINKLIJK GEZIN NAAR MONACO Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: ür. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De eerste reactie in kringen van diplomaten te Beiroet was, dat de verkiezing van de 56-jarige generaal een spoedige beëindiging van de burgeroorlog in Libanon mogelijk maakt. Chehab is namelijk als president ook aanvaardbaar voor de rebellenleider Salem en diens volgelingen. Koeweit, het rykc Arabische vorstendom aan de Perzische Golf, dat de meeste olie in het Midden- Oosten produceert, zal zich niet aansluiten by de Verenigde Ara bische Republiek. De vorst van dit Britse protectoraat, Sjeik Ab- docllah As Salim As Sabah, heeft de Britse regering op dit punt ge- KOEWEIT N Ég iMCOS «WM*» «vut» O» «VlUUftrimt JU i'CJCZ. II37UO LI V Postbus tlIS Ptmgiro No. 424519. tClacbtcntUefuri «bonji enten t«o 18.3U—0B.3Ö at» Zaterdugj 1718 ma. Telefoon LI5700. <*4}ra.ve&*a««t Hu> jj*n»piel» 1 - Telet Ifi34ö? is lijnen». Postbus 1091 - Powtgtro No. 424BÖ7. Kiuchtenrüennt: 18.50—19.30 u, Telel. 38256», Dordrecht: Sobeffersptaio 3 Postgiro No 424208 Tabefoon 4370 Ki«cbtendlen« "ve 1730 uur 7314. Sctutdam: l«nge Kerkstraat SK b Telefoon 87882. Abonnementwil» 81 cent per wrtöc f 2.as per naajmd, f7.00 per kwartaAL hm* nummer» IS cent VeracMtot «UureHJk* Geldig tot morgenavond ZUIDELIJKE WIN» Aanvankelijk vrij zonnig, later toenemende bewolking met tegen de avond mogelijk enige regen. Zwakke tot matige, naar zuidelijke richtingen draaiende wind. Ongeveer dezelfde temperatnren als vandaag of Iets hogere Morgen: Zon op: 5.00 Maan op: 20.52 Onder: 20.31 Onder: 7.59 ER Is deze week weer een belang rijke stap voorwaarts gedaan op de weg ter bevordering var. het eigen- woningbezit. Voor velen is het ver krijgen van een eigen woning een bc gerenswaardige zaak. Het is met dat woningbezit in ons land momenteel niet erg best gesteld. Twintig procent van alle woningen is „eigen bezit" In Amerika is het 60 pet. en In Euro pa buiten Nederland kan het gesteld worden op ca. 30 a 40 pet. In de naoorlogse jaren was tot dus ver het verkrijgen van een eigen wo ning een moeizame zaak. Men moet heel wat bij elkaar gespaard hebben voor en aleer men tot bcuwen over kan gaan. En velen hebben ten slotte van dat sparen maar afgezien omdat zij tot de conclusie kwamen dat hui. ideaal als niet te verwezenlijken moest worden afgeschreven. In deze toestand is verandering ge komen door het Besluit Bevorde ring Eigen Woningbezit van 26 mei 1956. De regering stelde in dat besluit een premie en overheidsgarantic op hypotheken tot 90 pet. aan kopers-be woners van nieuwe woningen in het vooruitzicht. Vooral de bereidverklaring van de .rrornesü om de hypotheek tot 90 pet. te garanderen op die maatregel hebben wij Indertijd bij herhaling aangedrongen opende nieuwe mo gelijkheden voor serieuze spaarders om tot het begeerde doel van een eigen woning te geraken. De rege ring stelde echter bij bedoeld beslui de els dat de aanvrage uitsluitend zou geschieden via z.g. bemiddelende organen. Aan het bouwen van een eigen wo ning zit namelijk heel wat vast. Het is een zeer verantwoordelijke beslissing die men neemt Maar al te gemakkelijk worden hier door gega digden al te grote risico's genomen met gevolg dat men later in moei lijkheden komt. Wie wil bouwen, moet tevoren de kosten goed berekenen. m m r~\ E bemiddelende organen zljo nu L' ingesteld om deskundige voor lichting te verstrekken. Zij geven ad vies op technisch gebied, wijzen dc weg in dc doolhof der administratie ve bepalingen, .stellen een onderzoek in naar de financiële positie der ge gadigden met wat daarbij hoort kort om geven alle bijstand die denkbaar is. zodat ten slotte alleen op een voir ledig verantwoorde basis wordt ge start en er naar de mens gtesproken de grootst mogelijke zekerheid aan wezig is dat het niet spaak zal lo pen. Naast de vier reeds bestaande be middelingsorganen is thans ook door de minister toegelaten de Stichting Bevorderinji Eigen Woningbezit. Na zeer vee! voorbereidend overleg is de ze Stichting tot stand gekomen. De Stichting wijkt in opzet var. de reeds bestaande bemiddelingsorganen af doordat alle instanties, betrokken bij het verkrijgen van een eigen woning, erin zijn vertegenwoordigd. Het Con vent van Chr. Sociale Organisaties en de Kath. Arbeidersbeweging, de Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de Bond van Nederlandse Architecten en ver zekeringsmaatschappijen dragen het geheel. De gehele opzet doet blijken van grote gedegenheid en geeft vertrou wen voor de toekomst. Het heeft lang geduurd voor de bemiddelende orga nen hun werkzaamheden konden aan vangen. Nu de basis is gelegd en hopelijk ook spoedig een regeling zal zijn gevonden voor de vraag in hoe verre de voorlichting kan worden ge delegeerd aan de meewerkende orga nisaties ten behoeve van hun eigen le den mag worden verwacht dat dc bevordering van het eigen-woningbe- zit voor bredere lagen der- bevolking in de naaste toekomst meer relief kan krijgen dan tot dusver het geval was. Uiteraard zullen uok anderen dan leden van de meewerkende orga nisaties bij de stichting advies kun nen inwinnen. CHEHAB gekozen tot Libanees president GENERAAL FOEAD CHEHAB, de chef van de Libanese generale staf, is vanochtend door het Huis van Afgevaardigden tot op volger van president Chamoun verkozen. Er waren twee stemmingen nodig. By de eerste, toen de 5(5 aan wezige leden 43 stemmen op hem uitbrachten (by 3 onthoudingen en 10 stemmen tegen) haalde Chehab de noodzakelijke tweederde meerderheid er zyn 06 leden in het parlement niet. By de tweede stemming, die onmiddellijk volgde, werden 48 stemmen op hem uitgebracht, terwijl een eenvoudige meerderheid al voldoende zou zijn geweest. De 10 tegen-stemmen gingen naar Raymond Edde, een tegen kandidaat. De afgevaardigden juichten toen be kend werd dat Chehab de opvolger was geworden var» Chamoun. wiens ambtstermijn op 23 september afloopt. De verslagen kandidaat, Edde, liep naar Chehab toe om hem geluk te wensen. De Libanese premier, Snmi Es Solh, had gisteren verklaard, dat hU gene raal Chehab niet als president van Libanon zou aanvaarden. Verder zei hij de verkiezingsbijeenkomst van het parlement niet te zullen bijwonen, (Het is nog niet bekend of hU in derdaad is weggebleven). Tegen verkiezing van generaal Che hab voerde Solh bezwaren aan. De Dc binnenstad van Beiroet was van morgen vroeg reeds tot verboden ge bied verklaard; Het parlementsgebouw en zijn omgeving werden zwaar be waakt door militairen en de anders zo drukke stad was zo rustig als een dorp. Allen, die het parlementsgebouw be traden, werden gefouilleerd. Zelfs vulpenhcn werden onderzocht. grondwet bepaalt namelijk, zo zei hij, dat militairen geen president kunnen worden. Oud-militairen kunnen zes maanden nadat ze hun militaire func tie hebben neergelegd, tot president worden gekozen, aldus de Libanese premier. Kort voordat het parlement bijeen kwam, hield het rebellerende natio nale front een spoedvergadering in dc stadswijk Basta, die geheel in handen van de rebellen is. De leider van de opstand, Salem, zei, dat het doel van deze spoedbjjeen- komst was te komen tot een definitief standpunt ten aanzien van de presi dentsverkiezing. Het is nog niet be kend welke besluiten door de rebel len op deze vergadering zijn genomen. Twee dagen geleden had de opposi tie de eis gesteld, dat een nieuw ge kozen president het onmiddellijke af treden van president Chamoun, als mede het onmiddellijke vertrek van de Amerikaanse troepen zou eisen. Radio-Padang heeft meegedeeld, dat Sumatraanse opstandelingen dinsdag een tweede aanval hebben gedaan op Roektltingi. Ook op Batoe Sangkar, 40 km ten zuiden van Boekittingi, werd een aanval gedaan. De strijd bi» deze laatste plaats duurde drie uur. De op standelingen drongen tot op het markt plein door voordat de in deze plaats gelegerde regeringstroepen hen terug drongen. De opstandelingen verloren zeker een acde. De vorige week hadden 2000 opstan delingen ook een aanval gedaan op Boekittingi, Na een hevig gevecht moesten zij toen terugtrekken met achterlating van 187 doden. Op verzoek van de secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, Dag Hatnmerskjoeld, heeft de Nederlandse regering zich bereid verklaard, op korte termijn nog zes officieren ter beschikking te stellen van de waarne- roerserocp van de V.N. in Libanon. Daardoor wordt het totaal aantal Ne derlandse officieren, gedetacheerd bij de Unogil, gebracht op zeventien, in clusief een officier van gezondheid. De nieuwgekozen Libanese president generaal-majoor Chehab werd 19 maart 1892 geboren in het dorpje Jounle, 40 minuten rijden verwijderd van Beiroet. Hü heeft niet de reputatie zeer be sluitvaardig te zijn. Hjj heeft middel baar onderwijs in de Libanon gevolgd en daarna de Franse militaire school in Damascus. HU heeft, cpk de Franse stafschool in Parijs bezocht'. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog voerde hU het bevel over het Franse leger In het Midden-Oosten. In ,1945 werd hij opperbevelhebber van het Li banese leger. Chehab is getrouwd met de dochter van een Franse officier. Gedurende de crisis van 1952 werd hj) premier en beheerde hij de porte feuilles van Binnenlandse Zaken en Defensie. Toen de president aftrad heeft Chehab voor ongeveer drie dagen het land bestuurd, totdat Camille Cha moun gekozen werd tot president. In het noodkabinet van 1956 was Chehab minister van Defensie, welke functie hij ongeveer twee maanden vervulde. Chehab stamt uit een oude familie, die vroeger het bewind over de Liba non gevoerd heeft als een autonome natie binnen het Ottomaanse rijk. De familie is van oorsprong moham medaans, maar in het midden van de achttiende eeuw traden zy toe tot de oosterse ritus van de katholieke kerk. Misschien de beste karakterschets van Chehab is afkomstig van een hoog geplaatste westerse diplomaat, die na een bespreking met de patriarch van Tripolis en Chehab op dezelfde dag gesproken te hebben, verklaarde: „Ik vind, dat zij van uniform zouden moe ten wisselen". De Sowjet-Unie heeft de landen van het Bagdadpact gisteren beschuldigd van een „uitvoerige samenzwering" te gen het Midden-Oosten in samenwer king met Israël. De Sowjet-Unie be looft de „slachtoffers" van de weste lijke „agressie" de hulp van de „vre delievende volken". (Van een onzer verslaggevers) De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der'Materie heeft nu defi nitief de beschikking gekregen over het kasteel Rijnhuizen te Jutphaas. De minister ran Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen, mr. Cals. heeft dezer dagen de aankoop goedgekeurd en van daag heeft de overdracht plaatsgehad. De voormalige ridderhofstad zal worden gebruikt voor het thermonu- clealre onderzoek van de Stichting F.O.M. Het lfgt echter in de bedoeling, het kasteel zowel als de bijgebouwen en het park, die alle onder de bescher ming van „Monumentenzorg" vallen, geheel intact te laten. Krn vakantiefoto van het koninklijk ze- zin In het gebied van de Middellandse Zee. V. 1. n. r.: prins Bernliard, prinses Margriet en de Koningin In de oude hav.enuïjk l.e Stiquet, in de Ztildfranse stad Cannes. MLS*UMA' 5 5AQ(*0I» ARA01S "crpote PlPtttNE wruut. 0EB. ;?S7ttj rustgesteld, aldus wordt uit wel ingelichte bron te Londen verno men. De sjeik zou zijn besluit ook hebben meegedeeld aan president Nasser, toen hij deze onlangs in Damascus sprak. Di! onderhoud had in Engeland ongerust heid verwekt, daar dit land 52 procent van zijn invoer van ruwe olie uit Koe weit betrekt. Talrijke waarnemers te Londen zijn echter van mening, dat Nasser zijn po litieke offensief zal voortzetten. Zoals bekend is. zal Egypte behalve de 400 in Koeweit aanwezige onderwijzers, nog 100 leerkrachten naar het vorsten dom sturen, op grond van een te Cairo gesloten akkoord. Men ziet hierin een der middelen van de Egyptische pro paganda om de bevolkingen aan de Perzische Golf te „bewerken". Het kasteel zelf zal worden gebruikt voor representatieve en huishoudelijke doeleinden; zo krijgen hier de theo retisehe werkgroep, de bibliotheek en de kantine onderdak. Het eigenlijke laboratoriumwerk zal voorlopig in de bijgebouwen worden verricht, maar het is de bedoeling, dat volgend jaar op een eveneens aangekocht terrein naast het landgoed een nieuw centraal labo ratorium wordt gebouwd; dan gaan de bijgebouwen als magazijnen dienst doen. De Stichting voor Fundamenteel On derzoek der Materie verricht al ge ruime tijd onderzoekingen in de labo ratoria van prof. Kistemaker te Am sterdam. van het T.N.O. te Delft in het fysisch laboratorium van de Utrechtse universiteit, het laborato rium van de P.E.G.U.S. (elektriciteits bedrijf) te Utrecht en de K.E.MA. te Arnhem. Thans kan dus in een geheel eigen laboratorium het onderzoek wor den voortgezet. Het onderzoek heeft betrekking op de fusie van liehte atomen, waarbij grote hoeveelheden energie ontstaan hoe veelheden die, naar men vermoedt, aanzienlijk groter zijn dan die vrijko men bij de splijting van zware atomen, zoals uranium-atomen. (Van onze correspondent) „Is het Bartje of met?"' Deze vraag zal de rechtbank in Assen te beant woorden krygen, nu het geesteskind van Anne de Vries cn (voor zover het iu Assen geplaatste beeld belreEt) van de Amsterdamse beeldhouwster Suus Berkbout weer in het nieuws gekomen is. Dat de rechters zich met Bartje gaan bemoeien komt niet omdat het parmantige, vieve kereltje ondeugend is geweest: men heeft Bartje's beeld nagemaakt en deze namaak-Bartjes zijn nu in Assen te koop. Volgens de vrienden van Bartje gaat het om een getrouwe kopie van Suus Berkhoui's beeld. Dc Asser zakenman, die de omstreden beeldjes verkoopt, ontkent dit echter. Een deurwaarder heeft hem reeds aangezegd de verkoop te staken, doch niettegenstaande dit exploot gaat de verkoop door. Nu zal de rechter moeten beslissen of het Bart.ies" zijn of maar gewoon „beeldjes". Bartje. die sedert 1939 een bekende figuur geworden is in de Nederlandse literatuur en ook tot over onze grenzen, heeft reeds een veelbewogen leven achter de rug sedert zijn beeld in Assen werd opgericht. Groninger studenten rukten het in een nacht van zijn voetstuk, later heeft de baldadige jeugd het beeld vernield en pas nadat Bartje een paar weken in de „lappenmand" was geweest werd hij geheel opgeknapt weer op zijn voet stuk geplaatst, 's Avonds verlicht nu een felle schijnwerper het „kind van Assen". "Wat zal het kereltje nu weer boven het hoofd hangen nu hjj de hoofdpersoon in een proces wordt? Bartje. De chef van de Tsjechische genera le staf, generaal Kratosjvil, js van zijn functie ontheven. Hij is vervan gen door generaal Rytir. Een woordvoerder .an de regering zei dat Kratosjvil een andere „hoge functie in het leger" heeft gekregen. CINDS dinsdag staat in het Russische O paviljoen op de wereldtentoonstel ling in Brussel opk'eén módetbp'wdrë' grootte van 'Spoetnik III.' Modellen van de instrumenten, welke de derde Rus- sische kunstmaan bij de lancering' op. 15 mei jongstleden t meenam in de ruimte', zijn in de citrine ónder tiet model te zien. i Advertentie) 07t>ie Levering rechtstreeks van de fabriek Catalogus gratis op aanvrage. Het koninklijk jacht „Piet Hein", dat dinsdag met de koninklijke fami lie aan boord in Cannes binnenliep, is donderdagochtend naar Monaco ver trokken. f Adnertentie) Weerdienst London seint: Komende da- gen dikwijls bewolkt met nu en dan regen. Later in het weekend meer zonneschijn, maar toch koel met nog enige buien in het binnenland. Een service van de gezamenlijke brouwers van het beste Nederlandse bier. een reis van Win binnen 8 dagen I Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uurzonneschijf u voor a.s. zondag verwacht. Stuur aan 'Hel bier. is weer best', Postbus 2200. A'dam. Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn. Wie het dichtst komt bij meting Oe Bilt (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis. (Bij meer goede voorspellingen wordt'deze prijs gedeeld. Beslissing ven hel C.B.K. Is bindend. Correspondentie niet mogelijk). Bovendien zijn er 100 troostprijzen (doosjes bierglazen). Vorige zondag: 6.8 uur zon. 0.5 mm neerslag. 2 prijswinnaar»: O. R. Loderichs, Wildbaan 30, Rotterdem-Z. M. Voorhorst. Molenweg 38. Maartensdijk. WAT IS IMC0S7 International Metaorological Conaültant Services'; weerkundigen, die het weer voor de geallieerde operaties voorspelden. EXP0-PRAAT Buitenlander: 'Weet u de weg op de Nederlandse afdeling7' Hostess'Ja. de koelen zijn links, de dijk isBuitenlander; 'WAAR IS HET NEDERLANDSE BIER?* VIER HET HET BIER Feestjes over de gehele wereld winnen ten gezelligheid door bier. de echte feestdrank! „echte" «-...dus bierweer!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1