Functie der vakvereniging VERSCHILLENDE NOTA'S NAAR MOSKOE GEZONDEN Dulles steunt Engeland Militairen redden 50 drenkelingen Veertig auto's verwoest hij brand in Amsterdamse garage Fanfani maakt plan voor Midden-Oosten bekend Schade loopt in de tonnen Belgische koningin graag geziene gast in Moskou Vertegenwoordiger gearresteerd na vakantiereis door Amerika In zeven jaar veertig mille verduisterd FRANSE PREMIER NIET NAAR NEW YORK VS willen gesprek met Moskou over verrassingsaanval Djakarta werkt aan nationalisatie-wet Weer Amerikanen aan land bij Beiroet Aangereden ree op de been geholpen SIGAAR VEROORZAAKTE EXPLOSIES „Geen druk van grote mogendheden" Nederlander vermist na noodweer in Oostenrijk Drie miljoen meer voor TV in 1959 Enige regen: onweer MANOEUVRES WERDEN ERNST i ROME WIL GEEN BEMIDDELAAR ZIJN VRIENDSCHAP WEKT BEVREEMDING A ZESTIENDE JAARGANG No. 4057 VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1958 J f V- Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. fcL J. S. BRUINS SJLXJT De Gaulle daarentegen heeft Chroestsjew gisteren voorgesteld op 18 augustus in Genève een topgesprek over het Midden-Oosten te beginnen huiten de Veiligheidsraad om. De Gaulle heeft geen be zwaar tegen een nieuwe vergadering van de Veiligheidsraad, zoals voorgesteld door de V.S. en Engeland, maar aan een dergelijke ver gadering moeten naar zijn mening geen regeringsleiders deelnemen. De Gaulle zelf zal zo'n conferentie dan ook niet bijwonen. CONCESSIES? (Van een onzer verslaggevers) MEER dan vijftig mensen raak ten gistermiddag in Steen- dam in het Schildmccr tc water, toen een houten terras van het badpaviljoen, waarop een grote menigte naar reddingsmanoeu vres stond te kijken, het begaf. Het terras stortte over een lengte van ongeveer tien meter in. Militairen van de" Koninklijke Luchtmacht uit Appingedam en enige burgers hebben de drenke lingen uit het water gehaald. Ta] van personen kregen door de val schaafwonden, enigen liepen een lichte shock op. terwijl anderen er met een flinke dosis schrik af kwamen. Niemand heeft door het plotselinge angstige avontuur ernstig letsel opgelopen. ■y. n>fjfli. fiïS» NIET IN V.-RAAD (van een ot VEEÏ mo een (Van een onzer verslaggevers) EERTIG auto's, zestig motoren en scooters en een aantal bromfietsen zijn vanmorgen tussen halfzes en zeven uur verwoest, toen het garagebedrijf van de heer D. P, de Rond in de Vissering straat in Amsterdam-West een prooi van de vlammen werd. VERJAARDAG «ui. te mmwwu 40 l'aiez, uy/oo 14 li Portin» 1112 P«*t«iro No ««18 KJaehSondiCtel abonnementen lü*io- -18 zo mii Zaterdags 17—m uur Telefoon L15700 *-Ora*enH**c Huygensplel» 1 Telet LKW07 <3 Uinen) Poatbu» 1091 Poatglro No. 424807. Ktacatendienjt: 16.S0—19.30 a. Telet 302589. Dordrecht) Sclieöereplein 3 Pcwtglro No 424208 Telefoon 457P K.achtendlenst ie 172» uur 7314. 6clUïd*jn Laage Korkrtraat Mb Telefoon 67883, AbonnementaprUs 61 cent ewr «eelt i 2.es per mtt&jad, f740 per kw«rtn*L l/mt* nummer» 16 oenv v«r»ewmi daeeUllc» (Geldig tot morgenavond) WESTELIJKE WIND. Veranderlijke bewolking met aanvankelijk wat regen of onweer. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak nit weste lijke richtingen. In het binnenland lagere temperaturen. Morgen: zon op: 5.02 Maan op: 21.15 onder: 20.30 onder: 8.15 (Van een büzondere medewerker) HOUDT de vakvereniging nog een functie in ons sociaal-economisch bestel? Die vraag stelt men zich na lezing van het boek van rir. De Ga- lan: De invloed van de vakvereniging op loonhoogte cn werkgelegenheid. Dit boek, dat verschenen is bij H. E Stcnfert Kroeze N.V. te Leiden, is im mers een goed voorbeeld van een plei dooi tegen het bestaan van vrije vak verenigingen, die een belangrijke zelf standige functie vervullen in ons so ciaal-economisch bestel. Het is een leerzaam boek, omdat dit pleidooi het eindpunt vormt van een gloedvolle verdediging van de sinds 1945 gevoerde geleide loonpoli tiek. Waar dat op uitloopt zullen we nader zien. In de beide eerste hoofdstukken geeft de schrijver een overzicht van de (in hoofdzaak Amerikaanse) lite ratuur over vakvereniging, loonhoogte en werkgelegenheid. Dit laten we rus ten om ons te beperken tot het eigen- lijjke onderwerp van de schrijver. Vooraf nog deze opmerking. Het be treft hier een wetenschappelijk proef schrift. Wie echter mocht vermoeden, dat de schrijver hierbij zou trachten het standpunt van hei* die anders denken, te. begrijpen, komt bedrogen uit. Men zal zelfs in de propagandalee- tuur van het N.V.V. met zo weinig begrip vinden voor het standpunt van alle andere maatschappelijke or ganisaties, zowel van werknemers als •werkgevers. LI ET gaat in de vakbeweging, zegt n dr. De Galan. om het bevorderen van de levensomstandigheden van haar leden in de ruimste zin. Daar dit voor alle vakverenigingen geldt is de gescheidenheid oer vakbeweging alleen te wijten aan de middelen, die men gebruikt om die doelstelling te bereiken. Dat een vakvereniging haar doel stelling wel eens wat breder zou kun *en zien. dat zij b v evenals dr. Dc Galan en het N.V.V. ook bepaalde maatschappelijke ioealen kan hebben, ontgaat de schrijver. Bezwaren tegen de klassenstrijd be rusten op een misverstand: ieder die naar positieverbetering van werkne mers streeft en b.v. medezeggen schap voorstaat voert daarmee klas senstrijd. Het is maar een weet! De verschillen tussen de vakcentra les zijn voor de invloed op loon- en werkgelegenheid onbelangrijk. Dat de „confessionele" vakverenigingen zeer verwerpel'jke opvattingen hebben over loonpolitiek, merkt oe lezer evenwel pas aan bet slot van bet boek. In een paiagraafje over de struc tuur van de vakverenigingen spreekt de schrijver van een zekere „vakver- enigtngsmoeheid" die te maken heelt met het huidige systeem ven loonvor ming. De leiding der vakbeweging, versterkt door deskundige medewer kers, neemt beslissingen voor het ge heel. Dit is mogelijk en worot nog weer versterkt door het onvoldoende medeleven der leden. Macmillan en de Gaulle oneens over topgesprek TIE BRITSE PREMIER MACMILLAN cn zijn Franse collega de AJ Gaulle zyn het niet eens geworden over het topovcrleg. Macmillan heeft de Russische premier Chroestsjew gisteren voor gesteld op 12 augustus een speciale topconferentie tc houden over het Midden-Oosten in de Veiligheidsraad van dc Verenigde Naties. Dit topoverlcg zou kunnen plaatsvinden in New York, Genève of elke andere plaats, waarover men het eens wordt. DE GAULLE „eigen standpunt" MACMILLAN concessies aan Moskou NIET dat dit nu zo'n bezwaar is De leiding kan zich nu ongehin derd werpen op de met grote omzich tigheid, deskundigheid en matigheid te voeren loonpolitiek m samenspel met werkgevers en overheid. Weliswaar staan tegenover deze vak verenigingen (waarvan de gunstige eigenschappen steeds met citaten van NW'ers te staven zijn) als zwarte schapen (we citeren uit het voorwoord van prof. Wltteveen) de werkgevers centralen, die veel minder oog hebben voor het algemeen belang, door hun prijspolitiek de inflatie veroorzaken enz., maar gelukkig behoedt een wijze overheid in soepel samenspel tussen College van Rijksbemiódelaars en Stichting van de Arbeid, het bedrijfs leven voor al te grote fouten. Door een betreurenswaardige zwak heid van de werknemersvakbewe ging ziet zij geen kans de overheid er toe te krijgen om door rigoureuze Prijsbebeersing de werkgevers wat in toom te houden. Uiteraard vindt men deze zwakheia niet bij het N.V.V., dat geen last heeft van de bij de confes sionele vakbeweging bestaande „ideo logische" voorkeur voor beperking der overheidsleiding. Het resultaat van aeze loonpolitiek Is toch wel gunstig: Er ls geen over dreven inflatie, grote arbeidsrust en de loonvorming wordt aan weerskan ten met grote deskundigheid gevoerd Er is dus alles voor te zeggen om de geleide loonpolitiek niet los te laten Integendeel, ook alle andere inkomens ®oeten rigoureus worden beheerst. In een tweede artikel nog iets meej °ver de gedachtengang van dr. De Ga I®, met wie we het, zoals de iezei *1 begrepen zal hebben, volmaakt on zijn. De Verenigde Staten hebben de Sowjet-Unie donderdag schriftelijk voorgesteld deskundigen van beide lauden in dc eerste week van okto ber in Genève te laten vergaderen ter bestudering van de „technische aspec ten van waarborgen tegen mogelijke verrassingsaanvallen". De V.S. stellen voor dat de bespre kingen zullen worden gewijd aan de voor dergelyke waarborgen nodige controlemiddelen en hun gebruik. Dergelijke technische besprekingen zouden een toetssteen kunnen zijn om uit te maken, of een bijeenkomst van de regeringsleiders der grote mogend heden de gelegenheid zou bieden tot een ernstige bespreking van de voor naamste internationale vraagstukken. Ook zou hieruit kunnen blijken of een dergelijke bijeenkomst zich zou lenen om overeenstemming over deze pro blemen te bereiken, aldus de Ameri kaanse nota. Het gaat bij deze kwestie om controlemiddelen als Iuchtinspec- tie e.d. De Indonesische regering bereidt een wet voor on de nationalisatie van on dernemingen. aldus heeft premier Djoeunda volgens het persagentschap Antara verklaard. Djoeanda zou hier echter aan toe hebben gevoegd, dat, hoewel de rege ring het geheel eens is over de wen selijkheid van nationalisatie, het de vraag is of hiertoe om praktische re denen al kan worden overgegaan, na melijk of de staat hiervoor reeds sterk genoeg ls. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken Dulles verklaarde gis teren, dat een topconferentie in de Veiligheidsraad zal doorgaan ook als generaal de Gaulle niet aanwezig zal zijn. Dulles was ervan overtuigd, dat Frankrijk In ieder geval door een be voegde functionaris vertegenwoordigd zal zijn. Dulles geloofde niet. dat door het afwijkende standpunt van de Gaulle een ongunstige invloed zou worden uitgeoefend op de FransAmeri kaanse betrekkingen. Een van de belangrijkste kenmerken van de vrije wereld is de mogelijkheid van meningsverschillen, aldus Dulles. Het Amerikaanse antwoord aan Chroestsjew, dat ongeveer gelijk luidend is aan het Engelse, zou van daag in Moskou worden overhan digd. Dulles heeft nadrukkelijk gezegd, dat de Ver. Staten in ieder geval niet in Moskou willen confereren, o.m. in verband met de „recepte^schapdelijHe betogingen" voor de Amerikaanse am bassade in Moskou. Het antwoord van Macmillan aan Chroestsjew betekent waarschijnlijk een concessie aan dc Russen voor wat de mogelijkheid van ech topgesprek !n Europa betreft. Engeland blUft er ech ter bij dat bepaalde voorbereidingen voor een topconferentie door de permanente vertegenwoordigers van de Veiligheidsraad worden getroffen. Zoals bekend heeft de Sowjet-Unle dit standpunt bestreden. Macmillan komt ook tegemoet aan een wens van Chroestsjew, dat de re geringshoofden ter aanvulling van de zittingen in de veiligheidsraad infor mele besprekingen met elkaar moeten kunnen houden. Zowel de conservatie ven als de socialisten juichten Macmil lan gisteren toe toen hij zijn brief aan Chroestsjew voorlas in het Lagerhuis Bij Beiroet zijn vandaag nieu we Amerikaanse troepen aan land gegaan. Een Amerikaanse woordvoerder heeft verklaard dat er geen mededelingen over deze troepen zullen worden ver strekt voordat de ontscheping voltooid is. Dit zou verscheidene dagen duren. (Van onze correspondent) Een Hagenaar heeft gistermorgen bü het Soisegat onder Putten op de Vcluwe een aangereden ree voorzich tig op de poten gezet, waarna het dier kalm het bos inwandelde. Gistermorgen staken plotseling voor de auto van de heer G. uit Den Haag vijf reeen over. De automobilist rem de krachtig, maar kon een aanrijding met twee reeen met verhinderen. Een daarvan vluchtte, de ander bleef liggen, maar wandelde weg nadat de automobilist het dier op de been ge holpen had. De auto werd licht be schadigd. De reddingsmanoeuvres werden ter gelegenheid van de dertiende „Schild- week" gehouden met een helikopter van de luchtvaartdienst der Koninklij ke Marine. Het toestel had nauwelijks een voor dit doel aangewezen „drenkeling" uit het water gehaald en op de kant afge zet toen het „spel" in „ernst" veran derde en er ruim 50 echte drenke lingen waren, doordat het houten ter ras met veel gekraak- instortte. Op het terras, dat later instortte, hadden aanvankelijk vijftig genodig den plaatsgenomen, onder wie da bur gemeester, de heer C. C. J. Welléman; Daar hot op dit terrasdeel erg winderig was, verhuisde dit officiële gezelschap naar andere plaatsen, zodat' het voor een nat pak bewaard werd. >V fc-s", De Gaulle schrijft in zijn nieuwe brief aan Chroestsjew geen bezwaren te hebben tegen een nieuwe zitting van de Veiligheidsraad, „zoals de Ameri kaanse en de Britse regering voorstel len", maar hij maakt duidelijk, dat naar zijn mening de regeringshoofden een dergelijke zitting van de raad over bet Midden-Oosten niet moeten bijwonen. De Gaulle deelt mede: „Een derge lijke zitting moet ten gevolge van de samenstelling van de raad, het aantal staten, dat uitgenodigd moet worden om deel te nemen, de aard van de agenda en het karakter van de debat ten beslist niet worden verward met een topconferentie van hoofden van de regeringen". De Franse premier vreest, dat een topzitting m de Veiligheidsraad in een propagandastnjd zal ontaarden. Hij is overigens eventueel bereid niet in Genève, maar in een andere Europese stad te confereren. znr De „New York Times" meldt dat premier Fanfani van Italië bij zijn be zoek aan de Ver. Staten het volgende voorstel heeft gedaan ter verbetering van de toestand In bet Midden-Oosten. 1. De grote mogendheden moeten geen druk uitoefenen op de regeringen van het Midden-Oosten, 2. De regeringen imhet Midden-Oos ten moeten beloven zich niet met elkanders zaken te bemoeien. 3. De levensstandaard in het Midden- Oosten moet worden verhoogd door he verlenen van economische hulp, bij voorkeur onder auspiciën van de Ver. Naties. Fanfani heeft gisteren, kort voor zijn vertrek uit New York verklaard, dat Italië niet overweegt op te tre den als bemiddelaar in de huidige cri sis in het Midden-Oosten. Fanfani zal vandaag in Londen be sprekingen voeren met premier Mac millan en de minister van Buiten- lanse Zaken, Lloyd. Morgen heeft de Italiaanse premier in Bonn een on derhoud met bondskanselier Adenauer en de minister van Buitenlandse Za ken, von Brentano. Zondag k< fani in Rome terug. ceert Fan- De brand is ontstaan, doordat dc chef van de garage, die in een woon vragen achter het bedrijf woont, in de garage waar het verboden is te roken een sigaar met een lucifer wilde opsteken. De eigenaar, die in Weesperkarspei woont en geheel overstuur bij de ro kende puinhoop stond te kiiken, kon niet zeggen hoeveel de schade he- draagt. Vast staat echter, dat deze in de honderdduizenden guldens loopt. De brandweer, die met dertien stra len en een waterkanon werkte, was het vuur na een uur meester. Met dc na- blussingswcrkzaamheden heeft men echter nog enige uren werk gehad. Het bedrijf was verzekerd. Dc ver zekering dekt echter niet de schade voor de gestalde voertuigen. Het is de vraag of eike stallinggebruikcr tegen brandschade verzekerd Is. Een paar minuten na halfzes werd de omgeving van de Markthallen op geschrikt door een explosie een doordringende doffe dreun gevolgd door een aantal lichtere ontploffingen. De grote garage (ongeveer 45 meter lang. 30 meter breed en zeven meter hoog) stond in lichterlaaie. De vlam men sloegen uit de houten voorgevel, terwijl een enorme rookkolom bewees, dat bet vuur zeer snel om zich heen had gegrepen. Het overgrote deel van het bedrijf was niet meer te red den. Een aangrenzend houtbedrijf liep direct gevaar te worden aangetast door het vuur en dat was dan ook een van de punten, waaraan de brandweer aandacht schonk. De zijwanden wer den met enkele stralen nat gehouden en men slaagde erin de hout- en kar tonopslagplaats te behouden. Boven iet Mil!star.tiereneer in de Oostenrijkse provincie Karinthië heeft de afgelopen nacht een hevig onweer gewoed. Acht auto's zijn in het meer terechtgekomen. Vermoedelijk zijn zes mensen verdronken. Vermist wordt onder andere de 16-jarige Nederlander Johan Maarten Dijkstra. (Van onze radioredacteur) Aan de onzekerheid over het budget van de televisie voor volgend Jaar is thans een eind gekomen. De regerlngs commissaris voor het radiowezen heeft namelijk aan het bestuur van de NTS medegedeeld, dat voor 1959 een be drag van 10 miljoen gulden beschik baar zal worden gesteld uiteraard behoudens goedkeuring van de wetge ver. Voor dit Jaar - was '7.1 'miljoen ruiden ter beschikking gesteld,' zodat m« volgend jaar bijna 3 miljoen gal den vmcer krijgt. 4 7 ?Be 10 miljoen zijn geheel bestemd voor de NTS en de omroepen. Do technische kosten van ,de uitzendin gen, V'hèt-'onddrhóud en de bediening van het-zendernet ziin hierbij .niet in begrepen, Dpze 'worden apart bera dend, Vóór dit, jaaf was het ongeveer 3J& miljoen gulden.' (Van een onzer verslaggevers) De communistische heren van het Kremlin, doorgaans met zo erg ge steld op vorstelijke personen, hebben een bijzonder zwak voor koningin Elisabeth van België. Tijdens het recente Tsjaikowsky- muziekconcours bracht zij een bezoek aan de Sowjet-Unie en hield zij voor de Moskouse televisie een toespraak in het Russisch, waarmee premier Chroestsjew zeer ingenomen was. Ze bezocht het huis van Lenin en de „Frawda" meldde opgetogen dat de koningin toen in het gastenboek schreef, dat ze „diep geroerd was door het bezoek aan het huis van de grote, geniale Lenin". Enige boze Russischeemigranten uit Parijs hebben de koningin inmiddels een opfen brief geschreven, waarin zij er voorzichtig aan herinneren, dat de „grote en geniale Lenin" weinig moest hebben van gekroonde hoof den. Zie het uitmoorden van de tsarenfamilie. De „Prawda" heeft nu een korte briefwisseling afgedrukt tussen maarschalk Worosjilow, president van de Sowjet-Unie, en koningin Elisabeth. Aanleiding was de ver jaardag van de koningin. De heer Worosjilow spreekt haar keurig aan met „Uwe Majesteit", waaruit blijkt, De afgelopen' 2d uur .verplaatste zich een bogedrukgebied in een snel tempo van de Azoren nzar Centraal Europa. D.iardoor draaide de wind bij ons naar zuidelijke richtingen Het hogedrnkgebled wordt gevolgd door een storing la Frankrijk, die ver gezeld gaat van onweersverschijnselen en verder noordelijk bij -Schotland door een depressie, die naar de Noord zee trekt Belde druksystemen zullen In onze omgeving tijdelijk enige regen en on weer veroorzaken. Daarna herstelt zich eer weerstoestand .met westelijke tot zuirhvestelüke winden én kaïnroer van polair»- lucht van de,oceaan. Be regen- kansen rijn morgen' klein, de tem peraturen komen, eehter op een féts lage nlvean. Pakistan heeft India voorgesteld een conferentie te houden ter bespreking van de grensgeschillen tussen belde landen. dat niet alleen' kameraden'tellen la het Kremlin. Het antwoord van ko ningin Elisabeth 'luidde: „Ik ben 'diep geroerd dóór uw at tentie en door* de vriendelijke woorden, ijie tót mij richt. Ik dank u van ganser harte, mijnheer maarschalk, voor uw goede wen sen. De herinneringen aan mijn verblijf in de Sowjet-Unie en'aan onze ontmoetingen z|Jn mij dier baar en ik zal ze nimmer ver geten. Ik zend u, mijn waarde maarschalk, mijn vurige gelukwensen. Ik wens uw prachtige land vrede toe." Bij de coop, landbouwvereniging „Sa menwerking" te Giessenburg in de Al- blasserwaard, is een geval van fraude aan het licht gekomen, gepleegd door de 59-jarige vertegenwoordiger C. T. te Molenaarsgraaf. De heer T., die reeds 35 jaar bü dit bedrijf in dienst is, heeft bekend in de loop van een zevental ja ren ongeveer f 40.000 verduisterd te hebben. Hij is gearresteerd door de rijkspolitie groep HardinxveidGies- sendam, enkele dagen na zijn terugkeer uit Amerika, waar het echtpaar T. een vakantie had doorgebracht. T, heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Het bedrog kwam aan het licht toen een plaatsvervanger in de afgelo pen weken de boeren In de Alblasser- waard kwitanties aanbood voor door het bedriif geleverde goederen. In tal van gevallen bleken de daarop ver melde bedragen reeds betaald te zijn. Uit het onderzoek is gebleken, dat T. de kwitanties welke hij van het be drijf ter inning ontving zorgvuldig na maakte en aan de boeren overhandigde als bewijs van betaling. Zij kregen geen argwaan, omdat inderdaad goede ren ontvangen waren voor het daarop genoemde bedrag. De vertegenwoordiger stak het geld echter in eigen zak en deelde bij de afrekening ten kantore mee, dat de klanten niet betaald hadden. Ook dit wekte geen wantrouwen, omdat by immers de oorspronkelijke kwitanties als bewijsmiddel koa overleggen. Op deze wijze heeft T. de uitstaande vorderingen van de Coöperatie ln to taal kunnen vermeerderen met een ge fingeerd bedrag van rond f 40.000.—. Toen dit eenmaal aan het licht was gekomen gaf de vakantiereis van de fa milie T. veel stof tot spreken. Sommi gen veronderstelden reeds, dat hü met zijn buit de wijk had genomen naar net buitenland. Dit was echter niet het ge val. Mevrouw T. had in Molenaars graaf eri omgeving zoveel abonnees gewonnen voor een damesblad, dat zij en haar man in aanmerldng kwamen vóór een gratis overtocht per vliegtuig naar Amerika, waar het echtpaar on der meer een dochter bezocht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1