Functie der vakvereniging Muzikanten uit vele landen bijeen A w Wolkbreuk boven meer van Mil Nederlander in afttrond gestort Kampeerterrein verwoest J 1 s Eisenhower op zoek naar compromis Londen-Parijs? Economy-klasse Moeder (70) zag dóchter na 32 jaar weer TIL ANUS OP DE UITKIJK WORDT OLIEWINNING OP NW.-GUINEA GESTAAKT? te verhuisde naar. vervanet toeristenklasse Ramp in Brazilië - door explosie ONBEWOONBARE WONING VIJF PERSONEN OMGEKOMEN Toeristen, verlaten getroffen gebied Geen verzoek van Israël aan Moskou Nota aan premier Chroestsjew Topconferentie op of omstreeks 12 augustus Ontroerende ontmoeting in Hengelo Wisselvallig weer f r ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1958 ZESTIKDE J1ABCAAT, IVo. 4#58 b Bonn gelroffen TAAL VORMDE DE MOEILIJKHEID FLN-lciders in Frankrijk gearresteerd Moeilijkheden Sa» J f J Directeur: H. Dl'J HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SUUT Vï INSTENS vfjf personen zyn omgekomen bij overstromingen -L'-*- tengevolge van ccn wolkbreuk boven het meer van Millstatt in Zuid-Oostenrijk. Drie Oostenrijkers, een Engelsman en een Duitser werden door bet water meegesleurd langs rotsblokken cp\ boomstammen en kwa men hierbij om. Er zijn twee vermisten en 4 ernstig gewonden. Vele tientallen vakantiegangers in dit gebied hebben al hun ba gage en hun auto's verloren toen zij ijlings de vlucht moesten ne men. Aan velen wordt thans in opdracht van de autoriteiten gratis voedsel en kleding verstrekt. De materiële schade bedraagt volgens voorlopige schattingen on geveer 7'2 miljoen gulden. De^Oostenrijkse regering zou bereid zijn tweederde van de schade te vergoeden. u imw; jsssHJ-b-^fhaJx^. fXJLOMXs js- groningen dea^rslijst op aanvraag *ouero«a. jviue a. ju relet. ilsvoo Postbus 1J12 - Postgiro Nes 4245 li, KlacBtendienK! abonnementen. iu!nu58.30 sur iatereJags i?_ia uur. Telöoon llSÏQO. '«-GraTenlia.se; Huysenspleir, 1 relet. t«H67 .3 lilneni. Postbus 5091 - Puetglro No. 424837 Kischtcndienat; 18.30-.19.30 u relet .««ami. Oerdrecbf. Schettcrsplein 3 - Postgiro Nu 424208 telefoon 4571 Kuachter.dienst -vi 17.30 uur 7314 Schiedam: L»nee Kerkstraat 84 b Telefoon «7B«ï Abonnementsprüs 81 cent per *»ei f 2.65 per maand, t7,ao pet kwartaal. Uw»# nummers 15 oent Verncnum aaeeliiki (Geldir tot morgenavond) TAMELIJK KOEL WEER. Wisselende bewolking" met hier en daar een bui.- Krachtige tot matige westelijke wind. Ongeveer de zelfde temperaturen ais vandaag. Morgen: son op: 5.03 Maan op: 21.37 onder: 20.28 onder: 9.21 (Van ccn bijzondere medewerker) II ER is geen enkele aanleiding om de geleide loonpolitiek los te ia ten. zegt dr De Galan in zijn bock over de invloed van de vakvereniging op loonshoogte en werkgelegenheid, zo .zagen we in ons artikel van gisteren In 't raam van deze gedachtegang past uiteraard ook. dat hij niets voelt voor de voorgestelde verse' inving van bevoegdheden van het College van Rijksbemiddclaars naar de S.E.R. en evenmin voor de differentiaticgedaeh ie in de loonpolitiek. De SER staat immers volgens hem net zo ver van het bedrijfsleven als het college van Rijksbemiddelaars. De wens om de overheid terug te dringen is alleen maar ideologisch bepaald (alleen het NVV heeft van die ideolo gische voorkeur voor vrijheid geen last). Differentiatie bestaat er al offi cieus (zwarte lonen) en officieel. Het streven naar grotere vrijheid m de loonvorming per onderneming vloeit voort 'uit ..groepsverdwazing" (noot op pag. 161) en leidt maar tot onderlinge afgunst (niet een mooi woord, aan het NVV ontleend „in breuk op de solidariteit") terwijl de arbeider liever een vast inkomen heelt dan cén, dat wisselt met do bedrijfs omstandigheden. (Dit is een, wat dr. De Galan noemt, „arbcidsfilGSofisch" bezwaar van het NVV). Kortom, waarom zouden' we liet goe de Nederlandse loongebouw wegwer pen? Het kan alleen maar slechter worden. Toeristen in Oostenri k door water meegesleurd £L rijst een Heel andere vraag. •Us er nu eens geen vakvereni gingen en ook geen werkgevorsorga nisaties waren geweest, zou dit dan t.a.v. de lonen verschil uitgemaakt hebben? Zou het belang van ric ar beider niet even goed door de over heid kunnen worden behartigd als door de vakccntralcn? Bij oe geleide loon politiek worden immers de vakvereni- gingslciders niet gewaardeerd als vertegenwoordigers van een groep, maar om hut), deskundigheid. Éigenlijk heeft de vakcentrale maar „één belangrijke taak ten aanzien van de loonvorming: „Het uitleggen van maatregelen aan de leden" (pag. 171). De vakverenigingen In óe bedrijfstak ken kunnen zich beperken tot het uit werken van de loonrichttijnon. al is deze rol ook al beperkt door het ge bruik van wetenschappelijke hulpmid delen. Op het terrein van de sociale zekerheid ziet de vakbeweging haar taken dok aan de overheid toevallen- Wat moet de vakvereniging nu nog doen? Er blijft, naar het oordeel van dr. De Galan, niet zo bar vee) meer over. Zo lang cr nog weiKgeversvet- omgingen zijn," die trachten de over heid te beïnvloeden, kan de werkne mersvakbeweging tegen-pressie uit oefenen. Dr. De Galon ziet nu de vakvereni ging nieuwe taken aanvatten, om niaai wat om handen tc hebben' Zc gaat adviseren op een breed terrein via de SER). Maar daar heef ze geenj omvattend apparaat voor nodig Een, wetenschappelijke dienst is genoeg. Ze gaat verder 't algemeen belang bc-j hartigen. Daarmee houot ze op vereniging te zijn. Het is a. mooi ge noeg wanneer ze de sociale vrede waart. Het water stortte zich op dc stadjes ATiTIstalt. Pesentheim en Bodensdorf. nadat zich kort tevoren een geweldige wolkbreuk had voorgedaan in het na bije ecberctc. Maar aangezien sc.cn re zen viel aan de oever vat het meer. vaar zich vele toeristen bevonden, wa ren de m-nsen zich niet bewust van het gevaar dat" dreigde, totdat het wa ter zich met donderend geweld op een afstand aankondigde. Daarna kwam het opzetten, alles met zich meesleurend in zijn meedogenloos geweld. Bruggen werden vernield en een groot kampeerterrein werd ver woest. - Volgens de Oostenrijkse politic zal het nog verscheidene dagen duren, voordat de verbindingen weer normaal kunnen functioneren. Door de overstroming zijn verschei dene huizen vernield te Radentheim, een dorpje bij Millstatt. Auto's van het leger rijden af en aan om het rampge bied van drinkwater te voorzien. De bergbeekjes zjjn door zware slag regen.* "veranderd in woeste stromen, die rotsblokken, bomen en'vee met zich meevoeren. In een bioscoop in Bodensdorf wer den de bezoekers verrast door het wilde water. Twee mensen werden door de stroom meegesleurd. Ook de auto's die voor de bioscoop geparkeerd ston den. werden weggespoeld. Verder zouden twee mensen in Bo densdorf en vijf in Radentheim en Landfass oir» het leven zijn gekomen. O «- Ilomlcrdcn buitenlandse toeristen, die in het gebied rondom Miilslatt in Oostenrijks-Karinthië verbleven, zijn vandaar uit deze streek weggetrokken. Zij vrezen behalve nieuwe wolk breuken ook een gebrek aan drinkwa ter. omdat alle waterleidingbuizen in het L-troffcn gebied zijn vernield. De razende stromen vernielden brug gen, wegen en hutzen. Een stormrront, gepaard gaande met wolkbreuken, is vrijdagavond over West-Duitsland getrokken. Hét volgde de Rijn en Jxok daarna naar het Zwarte Woud. Bomen werden ontworteld, tak ken werden afgerukt, bouwstcllingcn bezweken en tramleidingen werden vernield. Speciaal de hoofdstad Bonn werd zwaar getroffen. Nog Iaat In de avona warén tie brandweer en afdelingen van het Rode Kruis bezig om de straten van de hoofdstad vrij te maken van om gevallen bomen en dikke takken, In Bonn en in vele andere plaatsen lier het openbaar vervoer vast. Waar schijnlijk is één persoon om het leven gekomen. l;:l protest tegen de geleidelijke te rugkeer van peronisten in het open- baie leven zullen de Argentijnse artsen voor onbepaalde tüd geen werkzaamheden verrichten in zie kenhuizen o.f klinieken, maar alleen thuis patiënten behandelen. Dc sinds donderdag vermiste zestien jarige Nederlandse bergbeklimmer Jo- han Maarten Dijkstra uit Gelccn is vrijdag levenloos In ccn rotsspleet van de Hindenburg-berg, iri dé omgeving van Kiagenfurt in Oostenrijk, aange troffen De jeugdige Dijkstra was donder dagmiddag begonnen met een bestij ging van de westelijke helling van de berg. Hij had tegen zijn moeder gezegd dat hij haar, een uur na zijn vertrek, vanaf een der rotsen op 'zijn weg zou toewuiven. De jongen heeft dit gedaan en schijnt hierbij te zijn uitgegleden en omlaag te zijn gestort. De Israëlische ambassade in Wash ington heeft een bericht uit Jeruzalem tegengesproken volgens hetwelk Israël aan premier Chroestsjcw van dc Sowjet-Unie in ccn nota het verzoek, zou hebben gericht, een geheime bijeenkomst van premier Ben Goerion en president Nasser van de Verenigde Arabische Republiek te organiseren. De ambassade ontkent beslist dat een dergelijk verzoek is gedaan en zegt, dat de Israëlische regering altijd be reid is tot rechtstreekse besprekingen met welke Arabische regering ook. Israël had herhaaldelijk de "V.S., de Sowjet-Unie en andere betrokken re geringen van deze Israëlische bereid heid in kennis gesteld. „Maar dit is heel iets anders dan de bewering, dat een bepaald initiatief is genomen", al dus èen verklaring van de Israëlische ambassade."5-*' President Eisenhower heeft premier Chroestsjew gisteren schriftelijk mee gedeeld, dat hij zijn vaste vertegen woordiger in dc Veiligheidsraad, van de Verenigde Naties opdracht zal geven om een speciale vergadering van rege ringsleiders „op of omstreeks 12 augus tus" te verzoeken. Wellicht zoekt Amerika een compromis-datum, die zo wel Parijs ais Londen zal kunnen accepteren.'"* '-.''^-' C/ w Zoals gemeld, stelde Macmillan donderdag de 12e augustus voor als datum voor de bijeenkomst en de Gaulle 18 augustus. De Gaulle wilde bovendien buiten de Veiligheidsra'ad om en dan bij voorkeur in Genève confereren. Eisenhower verklaart zich in. zijn jongste nota akkoord met een bijeen komst hetzy in New York, hetzij in welke Europese stad dan ook niet uit zondering van Moskou. Wat deze laat ste stad betreft namelijk acht hij „de goed georganiseerde -betoging tegen, en de ernstige schade toegebracht aan de Amerikaanse ambassade" een be letsel, daar dit allesinog te vers'in de herinnering der Amerikanen ""gt. Diplomaten, dle/deliStste brief van Eisenhower 'aan Chroeütejew hebben gezien, hebben voorspeld/ dat dë Sow jet-Unie de voorstellen zal aanvaar den voor een topconferentie binnen het kader van de Veiligheidsraad. Zij dach- leii dat Genève de zetel voor deze con ferentie zal zjjn. - jcreitlie VOk- C H bc- u AAST deze „wat gewild aandoen- iN de" (zegt dr. De Galan) taakver- ruiming ztjn er vakverenigingen, die voor „vrijere" loonvorming pleiten om Weer een reële taak te krijgen Spe ciaal de confessionele vakverenigingen zijn hieromtrent zeer duidelijk en eer lijk, maar de schrijver zie' mets dan leeuwen en beren op deze weg Blijft nog een laatste taakverrut- ming: hel dragen van de PBO Niet dat de schrijver hiervoor voeit Met behulp van het rapport van fie VVD 'voert hij tal van argumenten aan. „Het is zeker tekenend, da' de argu menten voor dc PBO van ideologische on bepaald niet van economische aard zijn" (pag 17(5 noot). Het bestaan van vakverenigingen heelt weinig zin, wan neer er eenmaal een p.b.o.-orgaan is. MET opzet hebben we de schrijver in het voorafgaande maar zovee! mogelijk zelf aan hét woot'd gelaten al konden we af en toe de veneiding niet weerstaan er een raillerend tint je aan te geven. We zijn het met de schrijver vol maakt oneens. Maar zijn conclusies 2ijn, voor wie zijn betoog aanvaardt, onontkoombaar. In 'n economisch be stel, waar de overheid de laatste ver antwoordelijkheid voor de loonvorming op zich neemt, is voor een zelfstandige vakbeweging, die haar leden ertoe tn staat stelt om medeverantwoordelijk- beid te dragen voor de loonshoogte geen plaats. Adviseren en afwachten wat de re tiring beslist, om dan de beslissing De deelnemers ii ilc zoinercon- l*an de die op Woudscholenin Zeist pehonrfe?! wordt, hebben pis tere» een excursie gemaakt naar het Mviderslot. Op dc foto riet men dc leider van de ex cursie, de heer 11 IV THanus. kijkem uit een roti de tnci klimop begroeide ramen van de euivcnoude burcht Elders in dit num mer leest u nier over de zonierco jcr >«'ie. (Van onze corespondent) NA 32 jaar gescheiden geweest te zjjn, hebben ccn 70-jarige Hon gaarse moeder en haar 40-jarige dochter elkaar gisteren op het station te Hengelo weergezien. Hoewel zij elkaar niet" verstaan konden, was dc begroeting hartelijk cn ontroerend. Laura Horacsec was 7 jaar, toen zij in de twintiger jaren met een trans port Hongaarse vluchtelingen naar Borne kwam. £ij vond een liefderijk tehuis bij een Bornse familie aan de Oude Aimeloseweg. Een jaar later keerde 2ij naar het land van de poesta terug, maar slechts voor korte tijd. Holland trok haar meer. Uiter aard werd er contact onderhouden met de ouders in het verre Honga rije, m; ar daar Laura een Hollandse opvoeding kreeg kwam er een tijd dat men eikaars taal niet meer ver stond. Gelukkig keerde een zuster van Laura, die ook naar Holland was gekomci' voor goed naar Boedapest terug ei. zij fungeerde als tolk bij de briefwisseling. Het Hongaarse meisje trad kort voor het uitbreken van do tweede wereldoorlog in het huwelijk meteen buurtgenoot, dg elektromon- teur Johan Ellenbroek. iel confct tussen Hongarije en Hol- iand werd in de oorlogsjaren hele maal verbroken. Na de bevrijding werden er pogingen aangewend om mevrouw Horacsec naar Holland te laten komen, maar zy leden schip breuk. Eindelijk scheen het toch tot een persoonlijke ontmoeting tussen noedci" en dochter te zullen komen. In het afgelopen voorjaar stond mevr. Horacsec klaar om de verre uit' t-3 leggen aan de leden, dat is de rol die de vakbeweging volgens de schrijver op den duur nog met betrek king lot de lonen kan vervullen. Dat hij het aannemelijk maakt hoe men tot een dergelijke redenering kan komen, is de verdienste van de schrij ver.'Duidelijk (maar ongewild) stelt hij in het licht hoe de strijd om te ko men tot een vrijere loonvorming, om méér gaat dan om hier of daar wat meer te betalen dan in 'i algemeen ge schiedt. Het gaat daarbij om het karakter van ons gehele maatschappelijk bestel, om de mogelijkheid.' dat de bedrijfs- genoten, liever dan zich door de over heid te laten bevoogden, zélf in vrij heid en verantwoordelijkheid orde op zaken stellen., De directies van maalschappïien, die in Nederlands en Australisch Nieuw- Guinea naar olie zoeken, hebben vrij dag verklaard, dat, tenzij nieuw kapi taal wordt gefourneerd, de activiteiten zullen worden gestaakt, wanneer het huidige programma is voltooid. "Deze maatschappijen, de Oil Search Ltd., de Vacuum Oil Company en de B.P. Exploration Co. hebben meer dan 300 miljoen gulden uitgegeven in de afgelopen twintig jaren voor het exploreren van olievelden. De directies deelden mede, dat op n onlangs in Londen gehouden conferen tie besloten is dat geen verdere inves teringen zullen worden gedaan, tenzij nieuw kapitaal wordt gevonden. Men zoekt thans naar nieuwe partners om het zoeken naar olie voort te zetten. c Na een langdurig onderzoek zijn in Frankrijk de leiders van een afdeling van de Algerijnse oDstandige beweging F.L.N. aangehouden. Onder de gearres teerden zijn vier vrouwen. reis naar haar'dcchter in het Twent se dorpje te ondernemen. Op het laatste moment kwam er echter weer een spaak in het wiel,, daar mevrouw Horacsec geen visum kon krijgen, totdat ten slotte een tot Ne derlandse genaturaliseerde Hon gaarse, mevrouw Nieuwenhuis,die bij de ontvangst van de Hongaarse vluchbihngcn enkeie jaren geleden als tolr. fungeerde, zich met het ge val bemoeide. Zij reisde naar Boeda pest en slaagde er in de vereiste pa pieren voor de moeder in orde te krijgen .Vlevrou-v horacsec zal hier nog drie maanden blijven en waarschijnlijk zal mor. dan ook wat de taal betreft wel nader tot elkaar komen. Afgevaardigden van verschillende westelijke en neutrale landen zjjn het erover eens dat er aanzienlijke moei lijkheden zullen rijzen over twee pun ten de lijst van'deelnemers en de agenda voor de conferentie. Naar in Londen vei'lüidt, zouden circa 30 landen al bekend hébben ge maakt dat zij de conferentie willen bijwonen. Dit zou de conferentie zo ingewikkeld maken, dat er,maar wei nig kans op overeenkomsten zou be slaan. i Dc vertegenwoordigers van Enge land, de Verenigde Staten, Nationalis tisch China, de Sowjet-Unie en Frankrijk, de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, zijn gisteren door Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de Verenigde Naties, ont boden om besprekingen te voeren met betrekking tot de topconferentie. In Kerkrade is gisteravond het w*~' reld-muziekconcours 1958, waardaft 5000 muzikanten uit vier werelddelen deelnamen, geopend. Een van dc eerste gezelschappen, die in de grote concert zaal arriveerde, was het Filharmonisch Orkest, uit Tel Aviv. De directie van de KLM heeft be sloten met ingang van 1 november,: dtis met ingang van de winterdienstre- geling, de ioeristenklasse-aecom'moda^ tie op de Noord-Atlantische routes té vervangen door de economy-klassc, Dit "belangrijke besluit is "ingege ven door het grote succes van de economy-klasse. Met ingang .van de 'winterdiehstregeüng zal ook op dë; directe vluchten Amsterdam-New York, die worden uitgevoerd met de DC-7C vliegtuigen,, het modernste langë-afstandstóestel van de piaa't- schappij ëconömy-kldsse worden - aangeboden. Tot nu toe was er In de DC-7C ac commodatie voor passagiers voor de toeristenklasse, de? eerste" klasse en de luxe klasse. De toeristenklasse^' accommodatie zal van l november, af ook vervangen worden doof de economy-klasse ten aanzien van de diensten naar Montreal, Houston en Mexico-City. G De KLM vervoerde in de maanden" april tot en mét juli van dit jaar 40.400 passagiers op de routes naar- New' York, Montreal, Houston en Mexico-;. City in de goedkope klaésen (de toe risten- en de economy-klasse te zal men) tegen 30.200 passagiers uitslui tend in de toeristenklasse in dezelfde periode van 1957. Een toeneming dus*" van 34 procent. ,„\a',da^ 'Sin de stad Dedodort oj| km afstand van Rio de Janeiro een; enorme opslagplaats van munitie In de lucht gevlogen. Volgens de eerste berichten zijn: meer dan 1000 mensen om het leven» gekomen. pv - iDH aïi°ïiteiJen vrezen, dat 'het aan-; al s.aehtoffers nog zal toenemen, Ï~"N F. storing, die gisteren uit Zuid-Vrank-" r'Jk Xwam opzetten verplaatste zich» r.aar Zuid-Zweden en nam belangrijk in? diepte toe. De storing veroorzaakte in ons' tand regen en plaatsetijk onweer, ixft grootste hoeveelheid werd door Twente gerapporteerd, namelijk is mm. Achter de storing stak een krachtige westelijke wind op die tamelijk droge oceaanlucht aanvoert. Daarin komen enkele lichte buien voor, af gewisseld door opklaringen. Over de Britse eilanden nadert nu een rug van hoge luchtdruk, zodat de iuchtdrukverschllich? kléiner worden. Deze rug van hoge' InchL'V druk -wordt gevolgd doof'een depressie,., die in een versneld tempo over de decaan koers). Het ziet. er naar uit, dat morgen-» middag de bewolking van dez.e depress!» zal binnendrijven, daarna gevolgd door regen. Het weer -behoudt dan ook een- wisselvallig karakter.- In het temperatuur- verloop komt weinig Verandering. f Advertentie) - (Van een onzer verslaggevers) Het is bepaald niet, omdat de PTT het wat. zuiniger aan gaat doen, dat zij deze weck in Honsclersdijk een pand heeft betrokken met het alleszeggen de opschrift: - Onbewoonbaar ver klaarde woning. Het is een nood sprong. Tot nu toe had de kantoorhouder in Honselersdijk een behoorlijke behui zing, waar hij met de vijf Honse- lersdükse bestellers uit de voeten kon. Dat pand aan de Molenlaan is echter door een bankinstelling ge kocht om als bijkantoor te dienen. Langer dan een jaar heeft de PTT die.bijkantoren pleegt te huren er al bij de gemeente Naaldwijk'op aan- gedrongen, dat een representatieve behuizing beschikDaar gesteld zou worden. En vv'at komt uit de bus? Dit vervallen pandje, waarin zelfs geen ruimte is 'voor een publieke telefooncel en dat via éen paar smalle, bij regen modderige paadje* bereikt kan worden. De opening is zonder enig vertoon ge schied. Uit het oogpunt van publici teit misschien ten onrechte, voor het overige om voor de hand liggende redenon. In Honselersuük. vindt meo het alemaal' ma^r matig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1