EOci'lunver; „Niet alleen s nou spreken o v Kabinet-Es Solh moet aanblijven an Meegeren-expositie in Haarlemse Ark Macmillan naar Athene voor typ rus-gesprek Deze maand: raket naar de maan Zwolse melkhandelaren blijven liever gezond KONINGIN VAN BOEGANDA BEZOCHT NEDERLAND ASSEMBLEE VER. NATIES MOET BESLISSEN Geen bezwaren tegen Arabische federatie jBotsing met ree: wielrijder ziekenhuis ChroesLsjew naar New York? Sowjet-nianocuvres geëindigd Voor liet eerst na de dood van de schilder: Veel belangstelling in buitenland Griekenland bereid over Brits plan te spreken: wwn7 isschien letterlijkmaar T BONT MODEHUIS Vrouw uit trein gevallen en overleden Onbestendig weer Frans referendum 28 september WIN i r 55 Tifsseling f1000.- M\ Pi 'tl tj 41 f! lp fI Ifs ff DOlWERD'lf7 AUGUSTUS 19.7a ZESTIENDE JAARGANG No. 4062 in NASSER ONTVANGT ROBERT MLR PHY fx BRIEF AAN FLAT BEWOONSTERS: IM m A Hoofdredacteur: Dr J A H J S BKUIiNS SLOT Kookpunt o C yL AJMrzSz: Wegens enorm succes voor halve prijzen 147.50 ^"Yarde 390.- NU 195. kJe. fuêó-óe*i oei anfoe i+ie<u6e4&i>\6g üg A/ifN&rU Q.eJcccfit'/- IMC0S iBifi &tt firn' li 'If85 i wm A.tueruim ,viu« JV Puilbli.- i us Pontine. ,su t h.ai;lil«riidit:n,i <Oonneiiici;&, Z-le..to*.- 17 ml lele!uo„ E2~X ",'3U nt" ieie< foatliue 09 Pweljjiro No 4J48SV <v>*cot.n«ieiW| I8i0—18 30 u lelei joühi M-iwll.ropj.in Pos turn» No ajaziia 1 "In toon *571 K *PhI*ndien>| -y, 1? Jo our Ï314 zt.tuera.a4u I-IBK KTltjlra.l 24 1 Telefoon rt,„«x ^T.T"n"<Bril" °*T wk P" ai.^nd n» pe, VerecmtnT o„r„(Jf" nUmmeT' *5 ~nt irt.rdrerm (Geldig: lot morgenavond) LATER OI*KLARINGEN Aanvankelijk /.waar bewolkt met plaatselijk enige regen, later opklaringen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind. aanvankelijk veranderlijk, later uit westelijke richtingen. Morgen: zon op: 5.11 Maan op: 23.51 onder: 20.19 onder: 14.34 Dl i'tfui! li Dh UU1U Plan V.S.: „Vrede door hulp in Midden-Oosten V -.1 pREbIDENT EISENHOWER heeft gisteren op zijn wekelijkse persconferentie in Washington meegedeeld, dat de Verenigde Staten in dc komende spoedzitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties „opbouwende plannen" zullen indienen voor hulpverlening aan het Midden-Oosten. Eisenhower zei. dat dc Algemene Vergadering niet alleen over Libanon cn Jordanië moet spreken, maar over alle problemen van het Midden-Oosten. iiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii In kringen yart de Verenigde Naties Is vernomen, dalj dp Ver.Staten waar schijnlijk een plap voor stabilisatie in het Mtddcn-Oosteai ter sprake zullen brengen in de Algemene Vergadering. Dit vciligJicidspla4!!, dal /ou moeten woidcn uitgevoerd oAirter auspiciën van de V.N. zou zich o.ml bezighouden met economische hulpverlening, garantie voor de grenzen in htot Midden-Oosten, de Palestijnse vlucht imgen. de verde ling van de waterbro nnen, het Arabischi nationalisme enz. Eisenhower zei gisteren, dat de Ver enigde Staten bereid zijn in het kader van dc Verenigde Names met dc Sow- jct-Unie samen te werken tot verbe tering van de economtsehe toestand in het Midden- Oosten. Nadat Chroestsjew dinsdag had ge pist, dat de Assemblee bijeen zou ko men om over de crisis m het Midden- Oosten te overleggen, deelden de Ver enigde Staten mee, dat zij met deze wens akkootd gingen, maar dat zy dan de klachten van Libanon over interven tie van de Verenigde Arabische Repi' bliek naar voren zouden brengen. Dc Veiligheidsraad, die over byeci- roeping van„de-Assemblee moet beslis sen, zal vanavond acht uur.Nederlandse tijd bijeenkomen. De Assemblee zou dan morgen vergaderen. Eisenhower zei gisteren met nadruk dal Amerika steun zou geven aan hel streven van het Arabisch nationalisme. De V*»retr gde Staten hebben er geen enkel bez iaar tegen dat de Arabische staten tot federatlcvorming overgaan. De Amerikaanse troepen zullen uit Libanon 'vurden teruggetrokken als de Libanese legering meent dc toestand in de hand te hebben, aldus Eisenho wer Wanneer ei dus geen gevaar voor ruet-rcchtstrccksc agressie meer zou zijn Sprekende over de economische toe stand in de Arabische wereld, zei Ebcuhowcr dat in sommige gevallen de tweedracht het kookpunt had be reikt. Het volk wendde zich om hulp tot mensen die het niet vertrouwde. De Verenigde Staten zouden het nu mogetijk moeten maken dat de volken zich lot het W'esten richten. Hoewel Frankrijk een behandeling in de V. N.-Assemblee met de beste manier vindt om de problemen van het Midden-Oosten tc behandelen, al dus de woordvoerder, zal de Franse regering er geen bezwaar tegen itiakcn. Ook Engeland heeft zieh met het bijeenroepen van de Assemblee ak- kooid verklaard Premier Nehroc van India heeft ver klaard. dat India bereid is deel tc ne men aan een buitengewone zitting van dc Assemblee der V.N. over het Mid- den-Oos'cn. maar dat hij zelf niet van plan is hiervoor naar New York te gaan. Nchroe zei dat er op het ogen blik in India zelf veel belangrijker dingen te doen waren (Van onze correspondent) De 23-jarige wielrijder J. H. S. uit Buurse kwam op de Haaksbergerweg bij de Buurscr-es bij Enschede in botsing met een ree, die in volle vaart de weg overstak. Omdat recen geen rekening plegen te houden met door mensen opgestelde verki ersre- gels, verleende het dier geen voor rang aan de fietser. De botsing was zo hevig, dat S, van zijn fiets werd geslingerd, waarbij hij een sleutelbeenfractuur opliep. Hij moest in het r.-k. ziekenhuis te Haaksbergen worden opgenomen. President Chatnoun van Libanon heeft het ontslag van het kabinet-Sami Es Solh irevveirerd. De president heeft de regering formeel verzocht aan te blijven tot het einde van ztjn ambts termijn. 23 september. Een verzoek van premier Saml Es Solh^om^ wegens „ye^Tinoeidheid een week rust te mogen nemen werd even eens van de hand gewezen. Chamoun acht de aanwezigheid vau de premier „van nationaal belang Het Amerikaanse blad New York Daily News schrijft vandaag dat de Russische premier Chroestsjew van plan is naar de Ver. Staten te vliegen om persoonlijk on te treden als leider van Russische delegatie in de buiten gewone spoedzitting van de algemene vergadering der Ver. Naties. Het blad zegt dit in Washington te hebben ver nomen van een welinretichte woord voerder. Een Russische zegsman van de V.N, in New York verklaarde echter hier van mets af tc weten en ook op het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken is niets bekend over een bezoek van Chroestsjew. Dg New York Daily News zegt dat de komst van Chroesisjew eerst op het allerlaatste moment, misschien zelfs pas na zijn vertrek uit Moskou, offi cieel zal worden aangekondigd. Radio-Moskou heeft bekendge maakt dat de manoeuvres van de Rus sische strijdkrachten langs dc zuide lijke grenzen van de Sowjct-Unie thans geëindigd zijn. (Van onze correspondent) In de kunstzaal „De Ark" te Haar lem zal van 24 augustus tot en met 7 september een expositie worden ge houden van werken van de omstreden kunstschilder Han van Meegeren. Dit is de eerste Van Meegeren-tentoon stelling. die .sedert het overlijden vau deze kunstenaar wordt voorbereid. Ze ventien werken, waaronder zich de gewaardeerde doeken „Salome" „De Kerseneetster". „Pierre Trcdé" en „De Biddende Christus" bevinden, zul- I)r sprrtale afurratvt \an president hUtru- liowcr \oor het Middcn-Oostrn, Robert M,itrph\, heeft besprekin/ren gevoerd In Libanon, Jordanië, Irak. Israel cn Egypte Zijn nptrrden in Libanon heeft op alle partijen daar ren gunstige indruk ge maakt Mnrphv /uaait naar Journalisten tijdens 7ljn br/ork aan Israel. Naast hem dc Amerikaanse ambassadeur in Israel, Ed ward R Lauson. President Nasser van de Ver. Arabi sche Republiek heeft de speciale gezant van president Eisenhower, Robert Murphy, gisteravond tc zijnen huize ontvangen. Murphy heeft gisteren uren moeten wachten, voordat hij bij Nasser werd toegelaten. Aanvankelijk vreesde men dat de president hem niet wilde ont vangen. Premier Macipillan van Grool-Brit- tannie en Sir Hugh Foot, gouverneur van Cyprus, worden vandaag in Athene verwacht voor „algemene besprekin gen" met de Griekse premier Kara- manlis. GAAT het er dan eindelijk van komen? Zuilen nog deze maand mensen een blik van dichtbij op de maan Het is morelijk, als alles naar wens verloopt. ALS 7 7 *7 p 7 N7 ui waarschijnlijk figuurlijk Maar de kans dat de raket, die de Amerikanen tussen 17 en ZO augustus in dc richting van de maan hopen af te schieten, ook inderdaad de plaats van bestemming be- V reikt, wordt slechts één op tien geschat. w t x1 - "kt A V Advertentie zetten wij onze actie nog korte tijd voort. Dit is het moment om een iang gekoesterde wens in verhulling te doen gaan U betaalt aan dc kassa dus de helft van het bedrag dat het officiële pryskaartje aangeeft Enige v oorbeelden uit onze enorme collecties MODELLEN: LANGE MODELLEN' t'EMEN sz-rrn CHEVAL waarde 295.NU "ONTGLIO waarde 179.50 NU Orig, PERSIANER waarde 13S0— NU fin rjr* NERZ MURMEL COC 89.75 waarde 1190.NU OriR. PERSIANER 690.vaarde 1300 NU 945. vVij geven geen bontstola*H radeau, maar brengen voor onwaarschijnlijk LAGE PRIJZEN gegarandeerd Ie kwaliteit BONTMANTELS, alle mantels op eigen atelier vervaardigd Fercl. Bolstraat 32 AMSTERDAM I clefoon 79S5ëI Tramlijn 16-24-25 REISKOSTEN WORDEN VERGOED. Ondanks de geruchten, dat de Amen- kaanse troepen binnenkort uit Liba non zullen worden teruggetrokken. :ij,i deze iweek weer Amerikaanse verster kingen naar dit land overgebracht Hier zien we een Amerikaanse tank het strand bij Befoct opiijden. De reis naar de maan duurt het is precies uitgerekend twee dagen, 14 uur en 24 minuten. Maar al an derhalf uur na de lancering zal men in Cape Canaveral, de afschietplaats, weten of de raket op de goede weg is. Het is de bedoeling dat een satel liet, die in de neus van de raket wordt meegevoerd, een aantal ma len om de maan zal cirkelen. Een te levisie-apparaat, dat ingebouwd is, zal dan beelden naar de aarde zen den. Mensen zuilen dan ook eens de achterkant van de maan, die anders aan ons oog onttrokken is, kunnen bekijken. Met een magnetometer hoopt men dan tevens vast te stellen, of de maan een magnetisch veld heeft. Ten slotte zal de satelliet ztch los maken uit de zwakke greep van de maan en neerploffen in de atmosfeer van de aarde. Tenminste als alles lukt. Maar de kans is veel groter, dat de raket de maan voorbij zal schieten en dan m de ruimte verdwijnen. Maar zelfs dan zou de lancering zijn nut af werpen, omdat men ervan kan leren voor de volgende keer. De datum 17 tot 20 augustus is gekozen, omdat de maan dan „slechts" 221.000 mijl van de aarde verwijderd is. Anders is dat 240.000 mijl. De conjunctie komt eens in de 28 dagen voor. Mocht de lancering dus deze maand mislukken, dan kan men het altijd weer proberen lussen 14 en 16 september en tussen 12 en 14 oktober. (Van een onzer verslaggevers). „Er zfjn nielkhandclarcn invalide geworden van het trappenlopen met zware vrachten. Geen enkele Zwolse melkhandelaar voelt ervoor dit lot te delen en bovendien geloven wij, dat dc huisvrouwen ook liever hun melk handelaar gezond aan de deur heb ben." Dtt staat tc lezen in een bnei van de Zwolse Melkverkopersbond, die daar mee reageert op de vele stencils van het „Actiecomité" De melkhandelaren twijfelen ernstig aan de bevoegdheden van dit comité, waarin geen enkele vrouw zit. ^Uit mets is gebleken, dat dit connte, dat ongevraagd over zaken oordeelt, is voortgekomen uit de wen sen van de flatbewoners", aldus de brief. De bezorging aan de voordeur is Cathcrina Damali, nabagcreka (ko ningin) van Bocranda, heeft een kort bezoek aan Nederland gebracht. In haar gevolg bevinden zich mrs. Damali Kisosonkole, een tante van de konin- jin en chief J. P. Musoke. Boeganda is de grootste van de vier deelstaten van de Engelse kolonie Oeganda in Oost-Afrika. De tiabega- reka is de echtgenote van de Kabaka van Boeganda. Zij is op dc terugreis na te Caux in Zwitserland dc conferen tie over morele herbewapening te heb ben bijgewoond Na een bezoek aan de Eerste Kamet en aan het Vredespaleis heeft het ge zelschap in Delft het poiiocentrum van de Van der Woude-stichting in ogen schouw genomen. Na afloop was een ontvangst op het gemeentehuis van Dcift. waarna de burgemeester, de heer D. de Loor, dc nabagcreka een lunch aanbood. Het gezelschap vertrok in de loop van de middag van Schiphol naar Lon den. Op dc hoek van de iJrms Bcrn- harcüaan en de Willem we Zwijgerlaan te Alphen aan den Rijn zal een nieu we gereformeerde kerk worden ge bouwd, waarvan de bouwkosten f 400.000 zullen belopen Het plan om vat o.a een kerkzaal en saleni plaat» biedende aan 800 personen met een 28 m hoge toren. atechts een proef, staat et vet der tn de brief. Het is geen gnl, maar een na lang overleg genomen besluit. Het is ook helemaal niet waar dat een melkhandelaar maar vier uur per dag werkt, verweren de Zwolse melkboe ren zich verder. Hij begint om zes uur, en als hij om twee uur 's mid dags zijn laatste klant gehad heeft, moet hij nog aan zijn administratie werken. „Maak het de meikhandclaai niet moeilijk", besluit de brief, waarmee de Zwolse meikstrijd verder op papier wordt uitgevochten (Van een onzer verslaggevers) Langs de spoorlijn UtrechtCuicm- borg in dc gemeente Houten is woens dag het sloffeiiik overschot gevonden van de 54-jarige mevrouu W. P. van der uit Maastricht, die door onbe kende oorzaak dinsdagmorgen ui* de Irein Maastricht—Amsterdam is geval len. Dc vrouw was dinsdagmorgen met de trom van 10.5» uur uit Maastricht vertrokken, waar zij tot grote ontstelte nis van de familie met aankwam. De wagenvoerder van de trein uit Maas tricht zou op de plaats van 't ongeval ever, een nehte flits hebben opgemerkt, .-lij bracht hierover rapport uit aan het -.ation Ctilemborg. waar men in de loop van de middag een onderzoek langs de lijn instelde, doch met tot de •jlaats van het ongeval kwam. De bestuurder van eer, goedoren- irem ontdekte woensdag het lichaam langs de lijn. Morgen zal Macmillan doorreizen naar Ankara voor besprekingen met de Turkse premier Mendcres. Aartsbisschop Makarios heeft woens dag een onderhoud met Karamanlis gehad. Hij verklaarde na afloop hier van dat hij tot volledige overeenstem ming is gekomen met de Griekse rege ring over de politiek t.o.v. Cyprus. Uit betrouwbare bron is vernomen, dat Macmillan de eis /an de Griekse regering heeft ingewilligd, dat de be sprekingen een „algemeen karakter" zullen hebben. De Grieken willen niet dat er gesproken zal worden over de aanvaarding van het Britse plan voor Cyprus. In Griekse diplomatieke krin gen heeft men er echter op gewezen, dat de Griekse regering toch wel be reid is over dit plan van gedachten te wisselen, mits de volgende drie punten eruit worden geschrapt: 1. De verdeling van Cyprus in een Grieks en Turks deel; 2: De instelling van twee gescheiden assemblees, een Griekse en een Turkse; 3. Elke. bepaling; die verband houdt met de scheiding in een Turkse en een Griekse gemeenschap. Woensdagavond zjjn op Cyprus twee Griekse Cyprioten gedood. Een van deze moorden wordt het werk van de Griekse ondergrondse organisatie, EOKA. genoemd. Als dat inderdaad het geval is, dan heeft deze organi satie haar eigenhandig aangekondigde wapenstilstand verbroken. Het weer in het grootste deel van Europa staat onder invloed van een uitgebreid lage dritkgebied met een centrum tussen Schotland en Noorwe gen en een ander centrum boven de Botnische golf. De koele oceaan lucht die om dit 'tagedruksysteem naar het vaste land stroomt, drong de warme re lucht in het Alpengebied. Oosten rijk en Polen naar het zuiden terug, In Zwitserland en Zuid-Duitsland ging dit gepaard met onweersbuien. In onze streken wordt het weer be paald door r andstor mg en, die af en toe regen veroorzaken. Tussen de sto ringen komen gebieden met opklarin gen voor. waarvan er een de afgelo pen nacht ons land passeerde. De nachtelijke opklaringen en dc geringe ivind waren oorzaak van lage mini mumtemperaturen. In het binnenland daalde de temperatuur plaatselijk lot 7 i 8 graden. Een nieuwe randstoring. die giste ren ten westen van Ierland ontstond, trok in de afgelopen nacht over Zuid Engeland in oostelijke richting. Het regengebied van deze storing bereikte vanmorgen het zuidwesten van Neder land. Verder westelijk op de oceaan ligt een diepe depressie, die zich lang zaam in de richting van Europa ver plaatst. De depressie wordt uoora/ge- gaan door een gebied met opklarin gen. ien aan de wanden van het zaaltje aan het Nieuw Heiligland worden op gehangen. Het verzamelen van de verspreide werken heeft de initiatiefnemer, de heer G. de Boer, veel moeite gekost. Vier schilderstukken komen uit de Valeriuskliniek te Amsterdam, waar Van Meegeren het laatste deel van zijn leven doorbracht. Veertien wer ken zullen te koop zijn. Het ligt niet in de bedoeling van de organisator^u schilderijen uit de periode, waarin Van Meegeren zich bezighield met het copieren van meesterwerken, te exposeren. Het gar om zijn typisch eigen oeuvre. Mogelijk worden In de zelfde ruimte later nog eens schilde rijen, uitsluitend herkend als naboot sing, tentoongesteld. In de Ver. Staten, Frankrijk en Duitsland bestaat grote belangstelling voor het werk van Van Meegeren. Er worden uit deze landen dan ook veel bezoekers verwacht. Maar ook in Ne derland bestaan er groepen ku st- minnenden, die hun mening over Van Meegeren hebben gewijzigd. Zij ste ken hun enthousiasme niet onder stoe len of banken, dat blijkt uit de vele toejuichende reacties, die de heer De Boer reeds heeft ondervonden. Er is onder de belangstellenden zelfs een dame, die nu de mogelijkheid ziet ein delijk een échte Van Meegerer te kopen. Zij is in net bezit van drie valse Van Meegerens. Over de echtheid van de te expose2 ren werken zal men me', behoeven te redetwisten. Voor zover zij niet aan de voorzijde gesigneerd zijn, bevindt zich aan de achterzijde ee: persoon lijke opdracht van de schilder. Gezien de buurt waar „De Ark" zich bevindt, zullen bijzondere maatregelen moeten worden getroffen voor de be veiliging van de kunstschatten. De expositie wordt op 24 augustus om vier uur 's middags door de heer De Boer met een korte beschouwing over persoon en werk van öe schildEif geopend. Mocht het bezoek overweldi gend zijn, dan zal de tentoonstelling nog veertien dagen worden verlengd Advertentie1 04 Levering rechtstreeks var» de fabriek Catalogus gratis op aanvrage. t i. Het Franse kabinet heeft besloten het referendum over de nieuwe grond wet van minister-president de Gaulle op 28 september a.s. te doen houden. De Gaulle is van plan voor het refe rendum een bezoek te brengen aan Afrika. Dit bezoek zal eind deze maand plaatsvinden. Zestig socialistische senatoren en partijafgevaardigden kritiseerden de ontwerp-grondvvet woensdag als een „ernstig gevaar" voor de republiek. Deze kritiek werd door de parlements- fraetie in een resolutie neergelegd. Adoertentte) WMrditnst London somt Komende dagen voornamelijk tamelijk koel en regenachtig, maar met zon nige perioden. Eer» itfvtc* van dt gezamenlijke brouwer* van het beste Nederlands* b»*r een reis van Wm binnen 8 dagtnl Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a s zondag verwacht. Stuur aan 'Het bier is weer best'. Postbus 2200. A'dam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepest zijn. Wie het dichtst komt bit meting De Sitt (gemeten te De Bill) wint 1000 gulden vakantiereis (Bijmeei goede voorspellingen «ordt deze prijs gedeeld Beslissing va:; het C B K s bindend Correspondentie niet mogelijk) Bovendien zijn er 100 troostprijzen (doosjes bierglazen) Vorige zondag 11.9 uur zon, 01 mm neerslag Prijswinnaar W J A Kuipers Buys Ballotweg 72 De Bilt WAT IS IMC0S7 International Meteorological Consultant Services weerkundigen, die het weer voor de gealliêerde operaties voorspelden '9IER-BAR' VOOR J0N8E MENSEN Zet een emmer met water (waarin ijs en flesjes bier) op de grond Ge er omheen zitten, draai plalen zing maak plezier Vier 't mei bier' HEN IS 8EST VOON IEIDEN Hl) Wee: je de overeenkomst tussan jou en je bier'' Zij' 'Nou?' Hij 'Jullie zijn allebei lang blond en pittig r ..dus bierweer! SfSTM Ski i **«:k si m Afü itiü '-ViSS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1