BESLUIT VAN VEILIGHEIDSRAAD Feitelijk debat pas de volgende week Ned. echtpaar in Cairo gevat Optreden burgemeester was beledigend Kampeerders tendentieuze misleid door advertenties Gebouwen gemeente-universiteit V.N. houden rekening met Chroestsjew s komst in andere handen? NAV O-problemen Water 11a de wijn COMPROMIS NA LANG DEBAT Tankers in brand: vijftien doden APELDOORN steekt een stokje voor lilliput-verkaveling ?Le vensvreugde Murphy vroeg Nasser positieve bijdrage Ned. officieren naar Libanon vertrokken Denemarken zoekt A'damse zwendelaar in schilderijen r T r WETHOUDERS VAN VELSEN: D' II o PRINS IN DUBLIN 7RÏJDAG 8 AUGUSTUS 1958 ZESTIENDE) JAARGANG No. 4083 Vals Beroep Cliolera-epüeinie in Nepal woekert voort Eerste Kamer voor subsidieregeling Niet eens Amsterdammer gewond in Oostenrijk Onder vrachtauto gedood Directeur: H. Dili RUIG V. J Hooidredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BKUiNS SLOT WEGENS MOORD 5? j Tivee gulden (Telegrafisch van onze New Yorkse correspondent) IN kringen van de Verenigde Naties wordt het niet uitge sloten geacht, dat het gerucht omtrent het voornemen van de Russische premier Chroestsjew om naar de speciale zitting van de Assemblée van de Ver. Naties te komen bewaarheid zal wor den. BROOD OP DE PLANK 0#umt<um> «vin» cv» nvitaxtnwv jo r«i*r. 11370» r* Ponöu» 1112 Postgiro No ötBïT W* KiaciuantHcjut «boatscmenten: ih.su—i» t Zaterdag» 17—18 uur. Telofoon U3JCM) o.rm.ffli, ||S«SK^"tSülZto'izSS^CMÏÏimc Kjaehteodlernt ne l? JO uur 731* L!i?<rC>.Kerkjttra*t 84 b Telefoon 67883. Abonnementsprijs «1 mm per week f 2,05 per maand. 17.90 per iw«rw«, Lomo nummert ifl aent Vertchilnt «Ujrehilci 0801 (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK REGEN Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Be- zelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind In hoofdzaak tnssen zuid en west. Morgen: zon op: 5.13 Maan op: v— onder: 20.17 onder: 15.33 (Van onze militaire madewerker) ENIGE tijd geleden heeft de Allan tische Commissie in Den Haag haar jaarvergadering gehouden, tij dens welke een discussie is gevoerd over de hedendaagse problemen van de NAVO. Drie sprekers hielden een polstick strategische beschouwing, t.w. It. gen b.d. Calmeycr, It. gen. Mathon cn de heer Moser. De heer Calmeyer waar schuwde in zijn betoog voor het diiem ms, waarin de westerse wereld hoe langer hoe meer kwam te verkeren door al te eenzijdig te vertrouwen op het massavergeldingswapen, terwijl men deze eenzijdigs pilaar gelijktijdig door tracht te zogen door de afschaf fing van het atoomwapen te propage ren. Met deze zienswijze zijn we het eens. De tweede spreker. It. gen. Mathon hield, in het raam van de bekende „Zwaard"- en „schild"-theonc o.a. een pleidooi voor uitbreiding van de be voegdheid tot het in werking treden van „het zwaard", waartoe het bevel thans exclusief berust bij de presi dent van de Ver. Staten. Deze exclu sieve bevoegdheid wil een garantie zijn, dat niet bij vergissing of door de onbekooktheid van een ondergeschikte commandant een ntet bedoelde H-oor- iog zou uitbreken. Elke decentralisatie van bevoegdheid in dit verband ver groot nl. het risico op het begaan van zulk een al dan niet opzettelijke „ver gissing". VI -Assemblée komt vandaag bijeen Ï7"ANAV0ND om tien uur Nederlandse tijd komt dc algemene ver- gadering (Assemblée) van de Verenigde Naties in speciale T OCH meent generaal Mathon zulk een decentralisatie van bevoegd heid te mogen aanbevelen en wel aan NAVO-commandanten, omdat in het bevelsgebied van de NAVO, installa ties voor het lanceren van raketten zullen word-sn opgesteld, die tot de strategische sfeer van „het zwaard" behoren. Deze motivering achten wij strate gisch zwak en politiek gevaarlijk. Het zgn. „zwaard" vormt een één en on deelbaar geheel, dat over de gehele wereld verspreid is opgesteld en dus gelijktijdig op een centraal gegeven commando In werking gesteld moet worden. Indien men de bevoegdheid om een deel van het „zwaard" in actie te doen komen overlaat aan ecu commandant die slechts een deel van het groot-stra tegisch geheel commandeert, dan zou er op een gegeven moment een ketting reactie kunnen worden geprovoceerd, welke de opperste strategische leiding doorkruist. Ook om politieke redenen Is de sug gestie van de generaal onaanvaard baar omdat door deze decentralisatie van bevoegdheid het gevaar groter wordt dat de politicus aan de leiband van de strategen gaat lopen, een ge vaar dat gezien bepaalde ontwikkelin gen van de laatste tijd, zeker niet denkbeeldig is. Dc tronie wilde dat de derde spre ker dc heer Moser juist dc greep van de politicus op de strateeg wilde ver sterken. Wat dit betreft waren de spre kers dus niet erg op elkaar afgestemd EGENOVER de door generaal Ma thon gepropageerde mening mo gen we een reëlere stellen, n.l, die wel ke Henry A. Kissinger ontwikkelt in zijn boek „Atomisehe wapens en bui tenlandse politiek". Ook hij waar schuwt tegen het éénzijdig vertrouwen stellen in het massavergeldingswapen om daarmee zowel een algemene als lokale oorlog te voorkomen en te be slechten. Voor lokale oorlogen is dit wapen te log en een ondeugdelijk politiek instru ment. Het is echter onmisbaar om een algemene, totale oorlog te voorkomen en juist daarom meat gewaakt wor den tegen „vergissingen" of eigenge reid optreden van militaire comman danten. Geen decentralisatie derhalve. Juist om te voorkomen dat deze strategische vergeldingsmacht onge wild in lokale geschillen wordt mee gesleept, wil Kissinger daarnaast en geheel onafhankelijk daarvan een tac tische vergeldingsmacht instellen, die uitsluitend bestemd is ter voorkoming en oplossing van -.okale geschillen. Deze tactische vergeldingsmacht moet dan onder een afzonderlijke com mandant staan en zou over beperkte middelen moeten beschikken, d.i. zeer lichte tactische A-wapens. Zulk een oeperklng in net „kaliber" van de tactische A-wapens zou dan, even als vroeger het gebruik van dum-dum- kogels en van gas, internationaal-rech- telijk kunnen worden vastgelegd en als zodanig een bescheiden stap zijn °P de weg naar een beperking en ten slotte c.q. afschaffing van de kernwa pens. De denkbeelden van Kissinger zijn de moeite van het bestuderen waard en getuigen meer dan die van de evengenoemde inleider van poli- tiek-strategische realiteitszin. Cees Laseur is gistermiddag uit Parijs, waar de acteur met maagbloe dingen in een ziekenhuis heeft gelegen, lp Schiphol aangekomen. De Nederlander M. R. en zijn vrouw Johanna zijn donderdag in Cairo gearresteerd. Het echtpaar zou wegens moord gezocht worden. Zy zullen nog deze week op transport ge steld worden. Dit deelde een zegs man van Interpol in Cairo mee. Verdere bijzonderheden werden niet verstrekt. De volgende week zal bü de ingebruikneming, de nieuwe fon tein van het dorp San Leonardo, in Noord-Italië, wijn in plaats van water spuiten. Maar als dui zend liter wijn op zijn, na onge veer een uur, zal de fontein al leen nog maar water levareu. om het storen van buitenlandse zenders te staken en de perscensuur op te hef fen. opdat het Russische volk en de volkeren van Oost-Europa van alle standpuntelft zoals die op de zittlmr van de algemene vergadering uiteen zullen worden gezet, kennis kunnen nemen. De Russische afgevaardigde verklaar de hierop dat het Russische volk „niet minder goed geïnformeerd is dan de volkeren van andere landen. Het Sow- jet-volk begrijpt zeer goed wanneer er van agressie sprake is, van welke kant deze komt cn tegen wie zij is gericht", aldus Sobolew. spoedzitting bijeen ter bespreking van de crisis in bet Midden-Oos ten. De Veiligheidsraad nam gisteravond het besluit tot het uit schrijven van dc bijeenkomst met algemene stemmen. Deze zeld zame eenstemmigheid tussen de elf leden van de raad kon worden jereikt, nadat Engeland en Panama op een Amerikaanse resolutie amendementen hadden ingediend, welke aan de Russische bezwa ren tegemoet kwamen. Rusland trok zjjn voorstel voor een bijeen komst van de Assemblée ter bespreking van dc terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen uit Libanon en Jordanië daar op in. Overigens wordt verwacht dat de bijeenkomst van de Assem blee vandaag hoofdzakelijk gewijd zal zijn aan procedure-kwesties. Waarschijnlijk zal de bijeenkomst, teneinde de delegaties meer tijd tot voorbereiding te geven, worden verdaagd tot de volgende week woensdag. Volgens welingelichte kringen bü de Ver. Naties zullen, wanneer het feitelijke debat begint (waarschijnlijk dus pas de volgende week woensdag), verscheidene ministers van Buiten landse Zaken aanwezig ziin. Er gaan geruchten over de komst van Eisen hower en Chroestsjew, maar het schijnt al wel vast te staan, dat de ministers Dulles (V.S.). Smith (Cana da), Lloyd (Engeland) en Fawzi (Ver Arabische Republiek) zullen komen. In de Veiligheidsraad verklaarde de Russische delegatieleider Sobolew gis teren. dat bü de verwUzing naar de klachten van Libanon en JordarfTT over inmenging van de zü'de van de de Ver. Arabische Republiek geschrapt wenste te zien. Voorts eiste hij dat de verwijzing naar een resolutie van 1950, waarin wordt gesproken van „een samenkomst (van de algemene vergadering) in het belang van de vrede, geschrapt werd (De formule „samenkomst in het be lang van de vrede" is in 1950 speciaal ingesteld ter bestrijding van commu nistische gewapende interventies en de toenmalige Russische vertegenwoordi ger, de inmiddels overleden Wisjinski, stemde daar toen tegen). De Brit Sir Pierson DIxon stelde voor de verwijzing naar deze formule ge heel weg te laten, terwijl de Pana mese afgevaardigde de suggestie deed, alleen naar de agendapunten betreffen de de Libanese en de Jordaanse klacht te verwijzen zonder deze klachten bij name te noemen. Cabot Lodge van de V.S. ging met de amendementen ak koord ten einde, zoals hij zei, Sobo lew „een begrijpelijke verlegenheid te besparen". In de loop van het debat dat zes uur duurde, had Cabot Lodge de Russische beschuldigingen „de gebruikelijke vol komen valse voorstelling van zaken in het Midden-Oosten en in de Veilig heidsraad" genoemd. Hij zei dat de Amerikaanse troepen uit Libanon zul len worden teruggetrokken, zodra de V.N. de zaken daar overnemen. Naar aanleiding van het feit. dat Sobolew dc V.S. en Engeland verweten had dat er door hun toedoen geen topconferentie tot stand is gebracht, zei Lodge dat Chroestsjew zelf van mening was ver anderd na zijn besprekingen met Mao in Peking. Nadat de Veiligheidsraad tot een bij eenkomst van de algemene vergadering had besloten, deed Cabot Lodge een dringend beroep op de Sowjet-Unie De regering van Nepal heeft de prijs voor een pond dode vliegen verdub- beid en wel van 36 tot 72 cent om de eholeni-epidemie tn het dal van Kat mandu een halt toe te roepen. Er zijn tot nu toe ongeveer 300 mensen aan deze zirkte bezweken. (Van onze correspondent) E wethouders van Velsen die on langs bij de ontvangst van Duitse jongeren aanwezig waren, achten het feit dat burgemeester Kwint openlijk weigerde dc gasten In het Duits toe te r%t (Van een onzer verslaggevers) De gemeente Apeldoorn heeft een stokje gestoken voor een lil liput-verkaveling van bosgron den, waarmee niemand gebaat zou zyn, uitgezonderd een aantal mensen, die er zich financieel aan dachten te verrijken. Een zinsnede In de kampeerver- ordening bood deze mensen daartoe gelegenheid. Deze hield nl. in, dat men op eigen terrein gerechtigd was te kamperen. Toen sommige eigena ren van bosgronden een en ander in de gaten kregen, roken zij geld en boden kleine kaveltjes te koop aan. Gevolg hiervan zou zijn dat grote percelen bos en heide, die als een eenheid een prachtig aspect bieden, gevaar liepen versneden te worden in kleine stukjes, waarop de nieuwe bezitters naar hartelust kam peerwagens e.d. konden plaatsen. „Levensvreugde" (Gioia di vivere), heet dit beeld van de Italiaanse beeld houwer Marcello Mascherini. De ge meente Eindhoven hevft het op da tentoonstelling in Sonsbeek te Arnhem aangekocht. Het kunstwerk komt In Eindhoven oo het olein voor het sta tion, het zon. dambord, te staan. Het gebied waarom het hier gaat, iigt voornamelijk langs de Arnhem- seweg en langs de weg Woestehoeve- Loenen. Op grond van uitbreidings plannen kunnen de eigenaren met deze grond praktisch niets doen. Verscheidene particuliere eigenaren van bosgronden hebben de laatste tijd advertenties geplaatst waarin zij kavel tjes offreerden. Een hunner sprak van „met water". De heer S. Ruiter, wet houder van openbare werken en lan delijke eigendommen, merkte-in dit verband op zich af te vragen wat voor water hier bedoeld wordt. „Regenwater misschien?" Een ander zette om zijn grondbezit aanlokkelijk te maken voor kampeer- liefhebbers en andere natuurminnaars, m een advertentie zonder blikken o! blozen: „Goede geldbelegging met speculatieve mogelijkheden". Slachtoffers konden op deze manier niet uitblijven. Zo kocht een Amster dammer een brokje grond uan 375 m2 tegen een prijs van 650. Dat is dus bijna 2 per m2. De waarde van bosgrond is hooguit 15 ct. per m2: Een bedrag van f 150 betaalde h\j als voorschotde rest zou in maande lijkse termijnen afbetaald worden. In dien aan het laatste niet werd voldaan, zou het bedrag van f 150 als huur voor het eerste jaar worden beschouwd. De man is teleurgesteld met vrouw en kind op de motor naar de hoofd stad teruggekeerd toen bleek, dat hij er geen huisje, „niets van een linnen dak voorzien" mocht neerzetten, ter wijl ook de beloofde kampbewaking ontbrak. Door een wijziging van de kampeer- verordering heeft men nu'willen voor komen, dat nog meer argeloze lieden misleid worden. Deze wijziging houdt in een nadere definitie van het begrip „kamperen" en van het begrip „eigen terrein" (daarop moet ook een woning staan). En daar op de betrokken bosgron den geen woningen mogen worden ge bouwd, is de zaak, om met wethouder Ruiter te spreken, nu „potdicht". I/OOR de Amerikaanse haven New- V port zijn donderdag de Amerikaanse tankers Gulf Oil" en „Graham" met elkaar in botsing gekomen"ën'fn brand geraakt. Van de ruim vijftig opvaren den van de twee schepen ziin er zeker vijftien om het leven gekomen. Op deze foto zien we de brandende „Graham" omgeven door brandweerboten. Van morgen vroeg brandde het schip nog. Ook het vuur op de „Gulf Oil" is nog niet bedwongen. Prins Bernhard is donderdag in zijn privé-vliegtuig in Dublin gearriveerd ter bijwoning van het Ierse interna tionale concours-hippique. De Prins is in gezelschap van zijn "moeder, prinses Armgard van LippeBiesterfeld. spreken, voor hen en voor een deel der andere aanwezigen beledigend. De burgemeester heeft naar zijn zeggen echter niet de bedoeling gehad bele digend te zün. Dit blijkt nit het ant woord van B. en W. van Velsen op schriftelijke vragen van de heer J. Nuyens, voorzitter van de KVP-fractie in de gemeenteraad, B. en W. zeggen in hun antwoord, dat de ontvangst van Engelse en Duit se jongelui op het raadhuis van Velsen aangevraagd was door de Velser Jeugd Centrale en dat hierin door het eoUege eenstemmig is toegestemd. Hieruit mag echter niet zonder meer worden ge concludeerd, dat de jeugduitwisseling met Duitse jongeren de instemming van het coUege van B. en W. heeft. De opvattingen ten aanzien hiervan lopen in het college uiteen, doch dit is op het genomen besluit niet van invloed geweest. Is het gebruikelijk bij officiële ont vangsten de geldende vormen der wel levendheid in acht te nemen, er van uitgaand dat namens een ander wordt opgetreden?, heeft de heer Nuyens gevraagd. Het college antwoordt hier op, dat dit althans het geval behoort te zijn. Op de vraag of zulks ten aan zien van de groep Duitse jongeren is nagelaten, luidt het antwoord, dat dit naar het oordeel van de bij de ont vangst aanwezige wethouders niet al leen is nagelaten, maar dat het optre den van de burgemeester voor hem en een deel der aanwezigen beledigend was. De wethouders voegen hieraan toe, dat indien de burgemeester van zijn bezwaren had doen blijken, de oudste wethouder namens het gemeen tebestuur zou zijn opgetreden. Ten slotte verklaren B. en W. dat het geenszins in de bedoeling van het college heeft gelegen om de gemeente Velsen, onverschillig op welke wijze, In de landelijke publiciteit te betrek ken. De burgemeester kan zich met de beantwoording van de vragen betref fende zün optreden niet verenigen, Hij heeft zich aan de ontvangst van de En gelse en Duitse jonge mensen niet wil len onttrekken, doch daar voor hem hier een gewetenszaak in het geding was, heeft hij gemeend van het honden van .een toespraak te moeten afzien. HU' heeft dit tevoren aan de twee wethouders, die hem zouden vergezel len, medegedeeld. Op grond van de gewetensvrijheid meent hij aanspraak te mogen maken „pp de eerbiediging van zijn standpunt in dezen. Uit het feit, dat hü alle jongeren, zowel Duitse als Engelse, de hand heeft gedrukt, kan volgens de burgemeester worden ge constateerd, dat een beledigend optre den geenszins in zijn bedoeling heeft gelegen. De Amsterdammer Piet Rooden- burg heeft ernstige verwondingen opgelopen toen hy uitgleed en in het Aehen Meer terechtkwam, heeft de Oostenrükse politie meegedeeld. Roodenburg is naar een ziekenhuis te Schwaz in Tyrol gebracht. Hy was met vakantie in het naby gelegen Muenster. (Van een onzer verslaggevers) Een groot aantal leden van de Eer ste Kamer heeft de regering de vraag voorgelegd of de universiteit der ge meente Amsterdam de by haar in ge- b'.uik 7(inde gebouwen niet behoort over te dragen aan de nieuwe rechts persoon zodra de universiteit ais ge volg van de 90 subsidie-regeling van het rijk haar toekomstige status zal hebben verkregen. Deze vraag komt voor in het voor lopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp houdende een v-.orlopige subsidieregeling voor de kosten van huisvesting van de Ge- meenteiyke Universiteit. Vele leden hebben met erkentelijk heid kennis genomen van de indiening v:,n het wetsontwerp. Anderen, die met itihcud en strekking van het ont werp instemden, merkten op, dat de voorcesieide regeling in wezen neer komt op een afwijking van het sys teem van de hoger-onderwijswet, zon den deze wet te wijzigen. Enkele leden, waarbü zich sommige andere leden aansloten, uitten hun vol doening over het wetsontwerp, althans in zoverre dit er toe strekt de moge lijkheid tot subsidiëring van de Ge- nieentelyke Universiteit te openen. Zij betreurden echter dat als datum, waar op de wet in werking zal treden, 1 ianuar- 1959 is genoemd. Zy zagen 7'rti genoopt de regering te verzoeken ook voor 1958 een bydrage ten behoe ve var. de universiteit te Amsterdam toe te zeggen, ten einde te bevorderen, dat nog sn de loop van dit jaar met dc uitvoering van de werkzaamheden ter verbetering van de huisvesting van de universiteit een begin zal worden ge maakt. (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen om elf uur zyn van Schiphol zes Nederlandse officieren vertrokken, die zyn aangewezen om toegevoegd te worden aan de groep waarnemers van de Verenigde Naties in de Libanon. Er bevinden zich, na aankomst van deze groep, in Libanon achttien Neder landse officieren, inclusief een officier van Gezondheid. Gebleken is, dat het aantal waarnemers, dat Beiroet als standplaats heeft, te gering was. Van daar dat Hammarskjoeld om aanvulling had verzocht. Explosie. Op de paardenrenbaan van Epsom Downs (Engeland) zijn maandag zeven personen gewond ge raakt dooreen explosie van een flesje spuitwj ter. Alle slachtoffers werden getroffen door glasscherven. Dit zou de Russische leider alsnog gelegenheid geven de door hem zo begeerde reis naar de Ver. Staten te maken en hem wellicht ook de kans geven op een (min of meer geïmpro viseerde) topconferentie. Zoals bekend wist het Amerikaanse blad New York Daily News gisteren te melden dat premier Chroestsjew naar Amerika zou komen en dat de komst van de Rus pas op het aller laatste moment zou worden bekendge maakt. Welingelichte kringen bij de Ver. Naties hebben verklaard dat de spe ciale afgezant van president Eiscniio iver. Robert Murphy bü zün bezoek aan Nasser gebracht heeft de president van de Ver. Arabische Republiek tot een meer constructieve houding ter oplossing van de crisis in het Midden oosten te bewegen. Murphy zou, al dus een Amerikaanse diplomaat, Nas ser hebben voorgehouden dat het or ganiseren van massa-demonstraties wei de aandacht van het volk van binnenlandse moeiiykheden afleidt, „maar het geen brood op de plank brengt."- Uit Arabische kringen by de Ver. Naties wordt voorts vernomen, dat het nieuwe Iraakse bewind een ver volging zal instellen tegen de moor denaars van koning Feisal, (Van een onzer verslaggevers) De Deense recherche! zoekt op het ogenblik een 47-jari»e Amsterdamse handelaar in schilderiien, die ervan verdacht wordt een Deense fabrikant voor bijna - 300.000 kronen (ruim 150.000 gulden) te hebben opgelicht. De douane aan de Deens-Duitse grens zag hoe de Amsterdammer op het laat ste ogenblik wist te ontsnappen, toen hü nog net onder de dalende grensbo- men door reed, terwijl zij een collega van de Amsterdammer aanhield. De Deense recherche nam bij die gelegen heid een groot aantal schilderijen in beslag. Eerder in dit jaar heeft de Neder lander in West-Duitsland geopereerd. Toen de grond hem daar te heet on der de voeten werd, „verhuisde" hy naar Denemarken. Naar we vernemen, is het onmoge- lük voor de Nederlandse justitie een Nederlander uit te leveren, zolang hy zich in ons land bevindt. Andere lan den, West-Duïtsland byvoorbeeld, zouden hem wel aan de Deense justi tie kunnen overgeven. Een andere mogelykheid is, dat de Nederlandse recherche de zaak over neemt. Zij zou de man kunnen ver volgen voor dit misdrijf. Denemarken heeft tot Interpol een verzoek gericht de Amsterdammer te arresteren. De heer G. Schieving uit Havelte is in de buurtschao Witte Paarden, ge meente Steenwü'zrwold, tUdens weg werkzaamheden onder een achter- uitrydende vrachtauto gekomen en gedood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1